Elektrik materialşünaslığı” fənninden test sualları Təbiətdə ən geniş yayilmışyarımkeçrici hansidir?Yüklə 48,96 Kb.
tarix28.07.2018
ölçüsü48,96 Kb.
#60796

QƏBƏLƏ PEŞƏ MƏKTƏBİ

Elektrik montyru peşəsi üzrə

Elektrik materialşünaslığı” fənnindentest sualları

1.Təbiətdə ən geniş yayilmışyarımkeçrici hansidir?

a) germanium,silisium

b) elektronlar

c) mənfi ionlar

d) birləşmələr


2.Gösterilenlerden hansıadi kefiyyətli poladları xarakterizə edir

A) Y10. Y 7.

b) C-1. BCt3

c) 08 KP


d) 7,0 Q

3.Fosfor poladın yonulma qabliyyəti-

a)yüngüləşdirir

b) korlaylr

c) zədələtir

d) təsir etmir


4.Kükürd poladın yonulma qabliyyətini-

a) aşaşı salır

b) korlayır yüngulleşdirir

c) yüngulləşdirir

d) təsir etmir
5.Avtomat poladin yonulma qabliyyətini yaxşılaşdırmaq ücün onlara hansı maddə vurulur?

a) silisium

b) fosfor

c) manqan

d) karbon.

Yüksek legirlənmiş poladda legirləyici elementlerin miqdarı neçe faizdir?


  1. 2% b) 0,1% c) 3% d) 10%

7.Bərk məhlul yaradan komponentlərin son strukturu-

a) mexaniki qatılıq kristalları

b) kimyəvi birləşmənin kristalları

c) evtevitka kristalları

d) bərk məhlul kristalları


8.maye ərintinin axıcılıgının yüksek olması hansı halda əlverişlidir?

a) təzyiqdə emalda

b) maye metal qəlib boşluguna doldurduqda

c) kəsmə ilə emalda

d) qaynaq zamanı


9.Ledeburit nədi?

a) kimyəvi birləşmə

b) sementiddir

c) bərk məhluldur

d) astentle sementin mexaniki qatiışıgıd


10.Aşaşıdakılardan hansı metalın fiziki xasisəsini xarakterizə

edir?

a)sıxlıq,istilikn keçirmə ,ərimə tempuraturu

b)nisbi uzanma,nisbi daralma

c)tökmə xassələri

d)qaynaqlanma,döyülmə
11.Plastiklər hansı kefiyyətlərlə xarakterizə olunur?

a)gərginlik və dartılma dioqramı

b)xətt və həcmi genişlənmə

c)nisbi uzanma və nisbi genişlənmə

d)nisbi döyülmə və defofmasiya
12.Bərklik hansı ümumi xarakteristikaya mənsubdur?

a)texaloji

b)kimyəvi

c)mexaniki

d)fiziki
13.Sərt gərginlik nədir?

a) yükün ilkin en kəsik sahəsinə bölunməsindən alınan gərginlik

b)şərti gərginlik yoxdur

c)səthə təsir etməyən gərginlik

d)səthə bucaq altında
14.nominal gərginlik nece yere bölunür?

a) 5 b) 3 . c) 4 d) 2


15.Metallarin yüksek elektrik keçirme qabliyyetini nə ilə izah etmək olar?

a) daxili elektronlarin olması

b) sərbəst elektronlarin nizamlı hərəkəti ilə

c) xarici elektronların olması ilə

d) xarici elektronların nevə ilə əlaqəsinin gücülü olması
16.Əlvan metallardan hazırlanmiş naqillər üçün onların aktiv olaraq nəzərə alınmalıdır?

a) en kəsiyindən asılı olaraq

b) uzunluşundan

c) məftilin növündən

d) gərginlikdən
17.Maqnit materialların məqsədi-

a) müqaviməti azaltmaq

b) gərginliyi artırmaq

c) istiliyi coxaltmaq

d) keçriciliyi və cərəyanı artırmaq
18. Hansılar maqnit materialı deyil?

a) yumuşaq maqnit materiallar

b)

bərk maqnit materiallarc)ferritler vəmaqnit dielektrikler

d)lentvari və plasmas olanlar


19.Hansı keçrici materialın növüdür?

a) alminum ,rezin,lehimler

b)qızıl,mis,alminium

c) mis,flüsl,yarımkeçricilər

d) flüsl,lehimler, gümüş


20.Elektrotexniki materiallar keçricilik qabliyyətinə görə neçə qrupa bölünür?

a) 4. b) 6. C) 3. d) 2.
21.Atmosferin təsirinə davamlı elektrik materialları hansıdır?

a) elektrik keramik materiallar,elektrofasfor çinisi

b) rezin təbəqələr, şüşə materiallar,kagız materiallar

c) metal lövhələr,kipsali lövhələr

d)kagız materiallar,kipsalit lövhələr
22.Madddənin maqnit xassələrinə görə növləri hansılardı?

a) diomaqnit,paromaqnit, maqnit maddələr

b) paro maqnit,ferromaqnit,dielektrik maddələr

c) qələvilər, izoləedicilər

d) kobalt,duzlar,kardon materiallar
23.Elektrotexnika xüsusi müqaviməti böyük olan materiallardan istifadə olunur.Bu hansı ölçüdür?

a) P= 0,042- 2,0 Om.mm2/m

b) P = 0,090 – 3,0 Om.mm2/m

c) P = 0,030 -1,0 Om.mm2/m

d) P = 0,045 – 2,0 Om.mm2/m


24.Kecrici ərintilər hansı tempraturda uzun müddət işləyə bilər?

a) 3000. b) 7000. c) 4000. d) 3500


25.Metalın keçriciliyi hansı hallarda artır?

a)əridikdə

b) bərkidikdə

c) qırıldıqda

d) yumuşaldıqda
26.Elektrik keçriciliyi metallarda hansı intervaldadı?

a) 102 - 102 Om/sm

b) 102 -10 7 Om/sm

c) 10 -3 – 106 Om/sm

d) 10 4 - 10 5 Om/sm
27. Yarımkeçrici materiallarda xüsusi müqavimet hansı xarici təsirlərə məruz qala bilər?

a) radioaktiv şüalanmalara,nəmişliyə

b) soyuq hava kütləsi,elektrik sahəsinə

c) qlobal istilik, maqnit sahələrinə

d) reaktiv şüalanma,maqnit sahəsi,elektrik sahəsinə
28.Kimiyəvi tərkibinə görə yarimkeçriclərin növlərini göster?

a) atom və malekullar

b)kristal oksid materiallar

c) sulfidlər,selinodlər

d) kislota ,bərk cisimlər,ərintilər
29.Hansı maddə yaralı maddə adlanır?

a) Si -silisium

b) Mg –maqnizium

c) G -germanium

d) Al -alminium
30. Elektrik sahəsi altında olduqda dielekdiriklərdə fziki proses necə dəyişir?

a) orentasiya olunur

b)nüfuz olunur

c) möhkəmlənir

d) elektrik möhkəmliyi olur
31.Dielektriklərin xassələri.

a) qırılma ,ərimə

b) bərkimə ,kristallaşma

c)soyuma, parcalanma

d)dartılma,sıxılma,əyilmə və s.


32.Elektrik izoliyasiya materiallarının əsas vəzifəsi nədir?

a)elektriki yaxşı keçirmək

b) gərginliyin gücünu azaltmaq

c)elektrik yüklərini neytrallaşdırmaq

d)istilik yaratmaq
33.Transformator yagları kefiyyətinə görə necə olmalıdır?

a) nəm olmalıdır

b) yanmış yag olmalıdır

c) işlənmış yag olmalıdır

d) təmiz,quru,bərpa edilmiş yag olmalıdır


34.Elektrotexniki fosforların istifadə sahələri:

a)elektrik avadanlıqlarının quraşdırılmasında

b)elektrik aparatlarının yığılmasında

c)elektrik işləri apararkən

d)yüksək və alçaq gərginlikli konstruksiyaların hazırlanmaasında
35.Naqillərin en kəsiyinin artması ilə xəttin ilkin dəyəri necə olur?

a) artır

B)azalır

C)fərq etmir

D)sıfıra düşür

E)maksimal həddə çatır


36.Magistral çıxış xətləri neçə naqilli yerinə yetirilir?

a)dörd naqilli

b)üç naqilli

c)beş məftilli

d)iki məftilli
37.Xətləri layihə edən zaman nələr təyin edilməlidir?

a)xətt inşa edilən klimatik rayon, xəttin gərginliyi, naqillərin elektrik hesabatı və dayaqların tipi

b) klimatik rayon

c) xəttin gərginliyi

d) naqillərin elektrik hesabatı

38. Farforların əsas xassələri hansılardi?

a) sıxlıq, genişlənmə,sıxılma zamanı möhkəmlik ,zərbə özüllülüyü,elektrik möhkəmliyi və s.

b) dağılma,dartılma,istiliyə dözümlülük

c) sıxılma möhkəmliyi,elastiklik,soyuga davamlılıq

d) zərbədən dagılma,sıxılma zammanı dağılma


39.Ferritlər nədir?

a) izoliyasiya materialı

b) keçirici material

c)cərəyanlanmış materiallar

d) maqnit materiallar
40.Dielektriklərdə tam və xüsusi həcm müqavimətini ölçmək üçün lazım olan avadanlıq hansıdır?

a) dielektrik nümunəsi,qoruyucu elektrod,aşagı və yuxarı elektrod

b) ampermetir və elektrod

c) voltmetr ,aşagı elektrod

d) ommetr,qoruyucu elektrod
41.Gərginliyi 15 kV-a qədər olan qurgulara tökülməli təzə yağın elektrik möhkəmliyi nə qədər olmalıdır?

a) 30 kV b) 40 kV c)15 kV d)25 kV


42.Elektrik möhkəmliyi izoliyasiya materialların hansı xaraktristikaları qrupuna aiddir?

a) fiziki-kimyəvi

b) istilik

c) dielektrik

d) elektrik
43.Transformatorun daxili izolyasiyasına nələr daxildir?

a) dolaqlqrın çıxış izoliyasiyaları

b) baş və uzununa izoliyasiya

c) çıxışlarla transformatorun hissəsi arasında izoliyasiya

d) ildırım ötrücunən çıxışlar arasındakı izoliyasiya
44.Güc transformatorunun dolaqlarında hansı marka dolaq məftili istifadə olunur?

a) PB-APB

b) PETB

c) PCD


d) PB
45.Muhərrikdə qatlar arasında izoliyasiya kimi istiradə olunan nədir?

a) EB markalı elektro kartan

b) plenka elektrokartan

c) ipək parça

d) yaglı kagız
46.Aktiv polad vərəqənin izoliyasiyasının elektrik möhkəmliyini təyin etmək üçün tədqiqat obyekti kimi nə götrülür?

a) lakla örtülmüş polad vərəq

b) transformatorun nüvəsi

c) gəzdirilə bilən elektrod

d) müqavimət olçən
47.Fosfor poladin yonulma qabliyyətini –

a) yüngülləşdirir

b) korlayir

c) zəiflədir

d) təsir etmir
48.Maye ərintilərin axıcılığının yüksək olması hansı halda əlverişlidir?

a) təzyqlə emalda

b) maye metalı qəlib boşluguna doldurmaqla

c) kəsmə ilə emalda

d) qaynaq zamanı
49.Aşağıdakılardan hansı metalın fiziki xassələrini xarakterizə edir?

a) sıxlıq,istilik keçirmə,ərimə

b) nisbi uzanma,nisbi dartınma

c) tökmə xassələri

d) qaynaqlanma, döyülmə


50.Bərklik hansı ümumi xassəyə malikdir?

a) texnaloji

b) kimyəvi

c) mexaniki

d) fziki
51.Əlvan metallardan hazirlanmış naqillər üçün onların aktiv müqavimətinədir?

a) en kəsiyindən asılı olaraq

b) uzunluğundan

c) metalın növündən

d) gərginliyindən
52.Kabel işləri apararkən istifadə olunan alətlər :

a) mişar,kəlbətin , çəkic

b) kəsici , kəlbətin ,burucu kəlbətin

c) isgənə, mişar ,kəlbətin

d) kəlbətin, çəkic ,mişar
53.Məftillərin köhnə izoliyasiyalarını təmizləmək üçün nə qədər vaxt tələbolunur?

a) 5- 10 dəq

b) 2- 3 dəq

c) 20-30 dəq

d) 25- 40 dəq
54.Özüllük hansı dielektrik üçün əsas xarakteristika hesab olunur?

a) bərk dielektriklər

b)qaz dielektriklər

c) maye dielektriklər

d) elastik dielektriklər


55.Yüksək gərginlik kabelləri hansı kefiyyətləri ilə secilir?

a) izoliyasiya qatına gorə

b) özəyinin metalına görə

c)keçriciliyinə görə

d) müqaviməti və izoliyasiyasına gorə
56. Naqillərin işlək vəziyyətə gətrilməsi üçün hansı birləşdirmə üsullarından istifadə olunur?

a) lehimləmə ,burma

b) yapışdırma

c) kleyləmə

d) pərçimləmə ,burgulama
57.Kükürd poladin yonulma qabliyyətini :

a) aşagı salir

b) korlayır

c) yüngulləşdirir

d) təsir etmir
58.Kabeller və naqillər kefiyyətin itirərsə hansı vəziyyətdə olar?

a) eyilər. Keçriciliyi azalar

b) qızarar ,əriyər

c) izoliyasiya qatı zədələnər,müqaviməti azalar

d) istiliyi coxalar ,gərginliyi azalar
59.Kabel və naqillərin başlıca vəzifəsi nədir?

a) istilik ötürmək

b) cərəyanı ötürmək

c) müqaviməti artırmaq

d) isehsal olunan enerjini məsafəyə ötürməkdir
60.Gərginliyi 1 kV-dan yuxarı olan kənd hava xətlərində hansı çox məftilli naqillər tətbiq edilir?

a)çox məftilli polad naqillər –

b)bir damarlı polad naqil

c)polad—alüminium naqilid) alüminium naqili – A25


CAVABLAR

1.A 11.C 21.A 31.D 41.D 51.A

2.B 12.C 22.A 32.C 42.A 52.B

3.A 13.A 23.A 33.D 43.B 53.A

4.C 14.D 24.C 34.D 44.A 54.A

5.B 15.B 25.D 35.A 45.A 55.D

6.D 16.B 26.A 36.A 46.A 56.B

7.A 17.A 27.D 37.A 47.A 57.C

8.B 18.D 28.A 38.A 48.B 58.C

9.D 19.B 29.C 39.D 49.A 59.D

10.A 20.C 30.A 40.A 50.D 60.A
Kataloq: upload -> Image -> BuraxД±lД±Еџ%20imtahan%20suallarД±
BuraxД±lД±Еџ%20imtahan%20suallarД± -> Nitq mədəniyyəti Test sualları Nitq mədəniyyətinin birinci
BuraxД±lД±Еџ%20imtahan%20suallarД± -> Kimyəvi-bakterioloji analiz laborantı
BuraxД±lД±Еџ%20imtahan%20suallarД± -> İqlim və ətraf mühit
BuraxД±lД±Еџ%20imtahan%20suallarД± -> Kimyəvi-bakterioloji analiz laborantı
BuraxД±lД±Еџ%20imtahan%20suallarД± -> Gübrələr və onlardan istifadə
BuraxД±lД±Еџ%20imtahan%20suallarД± -> Qəbələ Peşə Məktəbinin Geyimin bədii layihələndirilməsi fənnindən test sualları
BuraxД±lД±Еџ%20imtahan%20suallarД± -> Qəbələ Peşə məktəbi Kimyəvi – bakterioloji analiz laborantı peşəsi üzrə Kimyəvi – bakterioloji analiz fənni üzrə testlər

Yüklə 48,96 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə