Əməliyyatlar tədqiqiYüklə 1,22 Mb.
səhifə6/7
tarix25.06.2018
ölçüsü1,22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

A) Format

B) Edit

C) Insert

D) Table

E) Table
489.Windows əməliyyat sisteminə daxil olan mətnlə işləmək üçün proqramlar:

A) WordPad, Notepad

B) Publisher, WordPad

C) WordPad, Microsoft Word

D) Publisher, Notepad

E) Notepad, Microsoft Word

490. Hansı düymə kombinasiyası sənədi çap etməyin qısa yoludur?

A) Ctrl + P

B) Ctrl + N

C) Alt + D

D) Ctrl + O

E) Alt + K

491.

491. İnformasiyanın aktuallığı nədir?A) İnformasiyanın cari vaxta uyğunluq dərəcəsidir

B) Informasiyanın dəqiqliyi və mürəkkəbliyidir

C) İnformasiyanın sürətli axtarışıdır

D) İnformasiyanın köhnəlməsi və yenilənməsidir

E) İnformasiyanın dolğunluğudur

492. Informasiyanın ən kiçik vahidi hansıdır ? 1. bit

 2. bayt

 3. kilobayt

 4. meqobayt

 5. kilobit

493. İnformasiyanı emal edən qurğu -…

 1. prosessor

 2. əməli yaddaş

 3. klaviatura

 4. monitor

 5. maus

494. İnformasiyanın xassəsi deyil:

 1. dövrülük

 2. tamlıq

 3. aktuallıq

 4. dəqiqlik

 5. obyektivlik

495. Optimal layihələndirmə məsələrinin həlli metodları aşağıdakılardan hansılardır?

A) Funksiyaların klassik analizlə tədqiqi

B) Simpleks metodu

C) Simulyasiya metodu

D) Erqonometrika metodu

E) Krimetrika metodu


496.Aşağıda adları çəkilən qurğulardan hansılar informasiyanı xaricetmə qurğuları hesab olunur?

A) printer, monitor

B) klaviatura, siçan

C) skaner, monitor

D)system bloku, klaviatura

E)skaner, system bloku


497. Optimal layihələndirmə məsələrinin həlli metodları aşağıdakılardan hansılardır?

A) Loqranj vurğu metodu

B) Erqonometrika metodu

C) Simpleks metodu

D) Krimetrika metodu

E) Simulyasiya metodu

498. Optimal layihələndirmə məsələrinin həlli metodları aşağıdakılardan hansılardır?

A) Maksimum prinsipi

B) Triqonometriya metodu

C) Erqonometrika metodu

D) Krimetrika metodu

E) Heç biri


499. Optimal layihələndirmə məsələrinin həlli metodları aşağıdakılardan hansılardır?

A) Variyasiya hesab metodu

B) Simulyasiya metodu

C) Proqramlaşdırma metodu

D) Erqonometrika metodu

E) Simpleks metodu

500. Korrelyasiya əmsalı hansı intervalda qiymət ala bilər?

A) [-1;1]

B) [0; 1]

C) [-∞; +∞]

D) [0; +∞]

E) [-∞; 0]


501. Əgər xətti proqramlaşdırmada heç olmasa bir optimal həll vardırsa, onda hansı mulahizə doğrudur?

A) Həllər çoxluğu boş deyil, məqsəd funksiyası məhdudlaşıb.

B) Həllər çoxluğu birinci kvadranda yerləşir.

C) Məqsəd funksiyası məhdudlaşıb.

D) Həllər çoxluğu boşdur

E) Məqsəd funksiyası məhdudlaşmayıb.

502. Şəkildə göstərilən xətti proqramlaşdırma metodu ilə məsələnin həllində neçə həll vardır?

A) ᴓ


B) 1,

C) 1, 2


D) 3

E) 1, 2, 3, 4, 5

503. Ölçmələr vaxtı α ̅ orta qiymətin təqribi qiymətinin həqiqi qiymətə olan nisbəti necə adlanır?

A) dispersiya

B) korrelyasiya

C) yaxınlaşma

D) səhv

E) orta kvadrat səhv


504. Aşağıda yazılmış düsturlardan hansı dispersiyanı göstərir?

A)

B)

C)

D)

E)


505. Aşağıda yazılmış düsturlardan hansı orta kvadrat meyli göstərir?

A)

B)

C)

D)

E)


506. İnterpolyasiyanın məsələsində nəyi tapmaq tələb olunur?

A) əyrinin tənliyini

B) ilkin emalları

C) ikinci emalları

D) tənzimçilərin göstəricilərinı

E) çıxış modullarından məlumatların çıxartmasını


507. Hansı məsələlərdə axtarılan əyri verilmiş nöqtələrə yaxın keçməlidir.

A) approksimasiya

B) korrelyasiyalar

C) dispersiyalar

D) orta riyazi qiyməti

E) DFÇ
508.Ölçmələr yerinə yetirilmə intervalı kənarında tapılan funksional asılılıq necə adlanır?

A) ekstrapolyasiya

B) approksimasiya

C) dispersiyalar

D) korrelyasiyalar

E) DFÇ
509. Ən yaxşı interpolyasiyanın və ekstropolyasiyanın alınmasının mərkəzi məsələsi üçün düzgün seçim nədir?

A) y = f (x, a1…. .am) funksiyaları

B) dispersiyalar

C) korrelyasiyalar

D) tezliklər

E) DFÇ
510. Polinomial ekstropolyasiya nəyin istifadəsənə əsaslandırılmışdır…...

A) bölünmüş fərqlərin

B) dispersiyaların

C) korrelyasiyaların

D) tezliklərın

E) DFÇ
511. Determinə olunmuş proses nədir?

A) alqoritmi konkret olan

B) aydın olmayan

C) düzxətli olan

D) düzxətli olanmayan

E) apriori


512. Determinə olunmuş prosesin ekstropolyasiyasının mənası nədən ibarətdir?

A) qanunauyğunluğun tapılmasından

B) korrelyasiyadan

C) dispersiyadan

D) konkretliklərdən

E) anlaşılmazlıqlardan


513. Çəki əmsallarının seçimi metodu necə adlanır?

A) eksponensialnayanın cəkilməsi

B) dispersiya

C) korrelyasiya

D) sürətli DFÇ

E) DFÇ
514. İki ardıcıllığın üzvlərinin arasında korrelyasiyanın əmsalı nə mənanı verir?

A) asılılıq

B) funksiyalar

C) metod

D) münasibət

E) orta qiymət
515. Ardıcıllıqların uyğun olan üzvlərinin arasında funksional asılılığı necə adlanır?

A) korrelyasiyanın əmsalı

B) çəkilmənin əmsalı

C) dispersiya

D) interpolyasiya

E) DFÇ
516. Korrelyasiyanın əmsalı hansı hüdudlarda dəyişə bilər?

A)

B)

C)

D)

E)
517. r = ±1 olduda hansı asılılığın mövcudluğu uyğundur?

A) determinə olnmuş

B) dispersiyalar

C) ekstrapolyasii

D) DFÇ

E) SFÇ
518. r = 0 olduda ardıcıllıqların arasında hansı asılılığın mövcudluğu uyğundur?A) heç bir

B) dispersiyalar

C) ekstrapolyasii

D) DFÇ


E) SFÇ
519. Ardıcıllıqlarda { xi} və{ yi}-də r = 0 olduqda hansı qiymətlər istisna edilməmişdir?

A) təkrarlananlar

B) müxtəlif qiymətlər

C) kvadratik qiymətlər

D) ümumi qiymətlər

E) orta kvadratik qiymətlər


520. Aşağıdakı tənliklərdən hansı y-in x-ə olan reqresiyya təniyidir?

A)

B)

C)

D) =

E)


521. Aşağıdakı tənliklərdən hansı x-in y-ə olan reqresiyya təniyidir?

A)

B)

C)

D) =

E) )


522. Əgər iki ardıcıllıq uyğun gəlirsə və üst-üstə düşürsə, onda bu asılılıq necə adlanır.

A) avtokorrelyasiya funksiya

B) korrelyasiya funksiyası

C) dispersiya

D) DFÇ

E) SFÇ
523. Bu funksiya necə adlanırA) qarşılıqlı korrelyasiya

B) korrelyasiya funksiyası

C) dispersiya

D) DFÇ


E) SFÇ
524.Əgər f(x) funksiyasını sırasına ayırsaq, onda bu sıranın hər bir üzvü necə adlanır?

A) harmonika

B) amplituda

C) faza

D) tezlik

E) Furye sırası


525. Verilmiş sırasında

A) amplituda

B) harmonik

C) faza


D) tezlik

E) Furye sırası


526. Optimal layihələndirmə məsələrinin həlli metodları aşağıdakılardan hansılardır?

A) Maksimum prinsipi

B) Triqonometriya metodu

C) Erqonometrika metodu

D) Krimetrika metodu

E) Heç biri

527. Optimal layihələndirmə məsələrinin həlli metodları aşağıdakılardan hansılardır?

A) Dinamiki proqramlaşdırma

B) Stimulyasiya metodu

C) Triqonometriya metodu

D) Krimetrika metodu

E) Erqonometrika metodu


528. Z=5x1+4x2 məqsəd funksiyası verilən şərtlər daxilində və verilmiş x1=3, x2= 2 variantda optimal həll tapın?

6 x1+4 x2≤6,

-x1+2x2≤1,

x2 ≤ 2

x1 ≥ 0, x2 ≥ 0

A) 23

B) 14


C) 12

D) 34


E) 45

529. Z=5x1+4x2 məqsəd funksiyası verilən şərtlər daxilində və verilmiş x1=4, x2= 1 variantda optimal həll tapın?

6 x1+4 x2≤6,

-x1+2x2≤1,

x2 ≤ 2

x1 ≥ 0, x2 ≥ 0

A) 24

B) 14


C) 12

D) 34


E) 49

530. Z=6x1+3x2 məqsəd funksiyası verilən şərtlər daxilində və verilmiş x1=4, x2= 2 variantda optimal həll tapın?

6 x1+4 x2≤6,

-x1+2x2≤1,

x2 ≤ 2

x1 ≥ 0, x2 ≥ 0

A) 30

B) 14


C) 12

D) 34


E) 45
531. Optimal layihələndirmə məsələrinin həlli metodları aşağıdakılardan hansılardır?

A) Dinamiki proqramlaşdırma

B) Stimulyasiya metodu

C) Triqonometriya metodu

D) Krimetrika metodu

E) Erqonometrika metodu


532.Optimal layihələndirmə məsələrinin həlli metodları aşağıdakılardan hansılardır?

A) Xətti proqramlaşdırma

B) Erqonometrika metodu

C) Triqonometriya metodu

D) Simmetriya metodu

E) Simulyasiya metodu

533.Optimal layihələndirmə məsələrinin həlli metodları aşağıdakılardan hansılardır?

A) Qeyri xətti proqramlaşdırma

B) Simpleks metodu

C) Erqonometrika metodu

D) Triqonometriya metodu

E) Heç biri

534. Optimal layihələndirmə məsələrinin həlli metodları aşağıdakılardan hansılardır?

A) Təsadufi axtarış metodu

B) Simpleks metodu

C) Simulyasiya metodu

D) Stimulyasiya metodu

E) Heç biri


535. Funksiyaların klassik analizinin tədqiqi metodunun hesabı nəyə baqlıdır?

A) diferensialın hesabına

B) cəmin hesabına

C) inteqralın hesabına

D) maksimumun hesabına

E) minimumun hesabına


536. Loqranj vurğu metodunun izahı hansıdır?

A) loqranj vurğusunun funksiyaya daxil edilir

B) cəmin hesablanmasına

C) inteqralın hesablanmasına

D) maksimumun hesabına

E) minimumun hesabına


537. Dinamiki proqramlaşdırma metodu hansı sistemlər üçündür?

A) çoxmərhələli

B) bir-mərhələli

C) çoxməsələli

D) inteqral

E) triqonometrik

538. Dinamiki proqramlaşdırma metodu hansı sistemlər üçündür?

A) çoxpilləli

B) bir-mərhələli

C) inteqral

D) triqonometrik

E) diferensial

539. Dinamiki proqramlaşdırma metodunda optimallaşdırmanın I mərhələsində hansı əməliyyatı götürürlər?

A) cəmi


B) hasili

C) inteqral

D) differesialı

E) heç biri

540. Dinamiki proqramlaşdırma metodunda optimallaşdırmanın II mərhələsində hansı əməliyyatı götürürlər?

A) hasili

B) cəmi

C) inteqralıD) differesialı

E) heç biri


541. Optimal layihələndirmə məsələrinin həlli metodları aşağıdakılardan hansılardır?

A) Funksiyaların klassik analizlə tədqiqi

B) Simpleks metodu

C) Simulyasiya metodu

D) Erqonometrika metodu

E) Krimetrika metodu

542. Optimal layihələndirmə məsələrinin həlli metodları aşağıdakılardan hansılardır?

A) Loqranj vurğu metodu

B) Erqonometrika metodu

C) Simpleks metodu

D) Krimetrika metodu

E) Simulyasiya metodu

543. Optimal layihələndirmə məsələrinin həlli metodları aşağıdakılardan hansılardır?

A) Variyasiya hesab metodu

B) Simulyasiya metodu

C) Proqramlaşdırma metodu

D) Erqonometrika metodu

E) Simpleks metodu

544. Z=5x1+4x2 məqsəd funksiyası verilən şərtlər daxilində və verilmiş x1=1, x2= 4 variantda optimal həll tapın?

6 x1+4 x2≤6,

-x1+2x2≤1,

x2 ≤ 2

x1 ≥ 0, x2 ≥ 0

A) 19


B) 14

C) 12


D) 34

E) 45
545. Z=5x1+4x2 məqsəd funksiyası verilən şərtlər daxilində və verilmiş x1=2, x2= 2, variantda optimal həll tapın?

6 x1+4 x2≤6,

-x1+2x2≤1,

x2 ≤ 2

x1 ≥ 0, x2 ≥ 0

A) 18

B) 14


C) 12

D) 34


E) 45

546. Şəkildə göstərilən xətti proqramlaşdırma metodu ilə məsələnin həllində neçə həll vardır?
A) ᴓ

B) 1,


C) 1, 2

D) 3


E) 1, 2, 3, 4, 5
547. Şəkildə göstərilən xətti proqramlaşdırma metodu ilə məsələnin həllində neçə həll vardır?

A) qabarıq çoxbucaqlının bir tərəfi,

B) ∞,


C) 1, 2,

D) 3


E) 1, 2, 3, 4, 5

548. Z=5x1+4x2 məqsəd funksiyası verilən şərtlər daxilində və verilmiş x1=3, x2= 1.5 variantda optimal həll tapın?

6 x1+4 x2≤6,

-x1+2x2≤1,

x2 ≤ 2

x1 ≥ 0, x2 ≥ 0

A) 21

B) 20


C) 19

D) 30


E) 44

549. Z=5x1+4x2 məqsəd funksiyası verilən şərtlər daxilində və verilmiş x1=2, x2= 1 variantda optimal həll tapın?

6 x1+4 x2≤6,

-x1+2x2≤1,

x2 ≤ 2

x1 ≥ 0, x2 ≥ 0

A) 14

B) 15


C) 19

D) 21


E) 24
550. Z=5x1+4x2 məqsəd funksiyası verilən şərtlər daxilində və x1=2, x2= -1 verilmiş variantda optimal həll tapın?

6 x1+4 x2≤6,

-x1+2x2≤1,

x2 ≤ 2

x1 ≥ 0, x2 ≥ 0

A) 6


B) 14

C) 12


D) 34

E) 45

551. Optimal layihələndirmə məsələrinin həlli metodları aşağıdakılardan hansılardır?

A) Maksimum prinsipi

B) Triqonometriya metodu

C) Erqonometrika metodu

D) Krimetrika metodu

E) Heç biri


552. Əgər xətti proqramlaşdırmada heç olmasa bir optimal həll vardırsa, onda hansı mulahizə doğrudur?

A) Həllər çoxluğu boş deyil, məqsəd funksiyası məhdudlaşıb.

B) Həllər çoxluğu birinci kvadranda yerləşir.

C) Məqsəd funksiyası məhdudlaşıb.

D) Həllər çoxluğu boşdur

E) Məqsəd funksiyası məhdudlaşmayıb.

553. Mürəkkəb texniki vasitələr idarə olunan parametrlərə təsir edənlər kimi nəyin köməyi ilə idarəetməni icazə verir?

A) siqnalların

B) interfeysin

C) modemin

D) boruların

E) telefon bağlantısının


554. Mürəkkəb vasitə kimi idarə olunan parametrlərə təsir edən aşağıdakilardan hansıdır?

A) EHM-i idarə edən

B) modemli idarə edən

C) çeviriciləri idarə edən

D) interfeysi idarə edən

E) telefon bağlantısı


555. Birinci üsulda idarəedici rəqəmli siqnalların istifadə vaxtı idarə olunan parametrin tələb edilən ölçüsü nəyə ötürülür ?

A) icraçı mexanizminə

B) modemə

C) interfeysə

D) EHM-i idarə edənə

E) hidravlik qurğulara


556. İdarəetmənin avtomatlaşdırmasında hansı nisbətən sadə obyektlərdə cəmlənmiş qurğularından geniş istifadə edilirdi?

A) analoq hesablama qurğularından

B) avtomatlaşdırılmışlar idarəetmə sistemindən

C) natamamavtomatik idarəetm sistemidən

D) rəqəmli idarə sistemidən

E) heç bir


557. Mikroprosessorların əsas üstünlükləri aşağıdakılardan hansıdır ?

A) yüksək dəqiqlik

B) diskretlik

C) dövrilik

D) konkretlik

E) korreknost


558. Mikroprosessorların əsas üstünlükləri aşağıdakılardan hansıdır ?

A) universallıq

B) dövrilik

C) korreknost

D) diskretlik

E) konkretlik


559. Daha ucuz hansı qurğuların yaranması analoq hesablama qurğularının sıxışdırılmasına gətirib çıxardı?

A) mikroprosessorların

B) modemlərin

C) şifrləyicilərin

D) əlaqənin aparatların

E) telefon bağlantılarının


560. Mikroprosessorun universallıq xüsusiyyəti aparaturanın dəyişdirmədən dəyişikliklərə icazə verir, bəs nə dəyişir bu halda?

A) idarəetmənin alqoritmi

B) informasiyanın çıxışının alqoritmi

C) mikroprosessorların alqoritmi

D) printerin alqoritmi

E) modemin alqoritmi


561. Ekstremal tənzimləmə məsələsi tənzimlənən parametrlərdən birinin hansı qiymətlərini saxlanmadır?

A) maksimal

B) son

C) maddi


D) ilkin

E) ilk
562. Ekstremal tənzimləmə məsələsi tənzimlənən parametrlərdən birinin hansı qiymətlərini saxlanmadır?

A) minimal

B) son


C) ilk

D) maddi


E) ilkin
563. Əgər xətti proqramlaşdırmada heç olmasa bir optimal həll vardırsa, onda hansı mulahizə doğrudur?

A) Həllər çoxluğu boş deyil, məqsəd funksiyası məhdudlaşıb.

B) Həllər çoxluğu birinci kvadranda yerləşir.

C) Məqsəd funksiyası məhdudlaşıb.

D) Həllər çoxluğu boşdur

E) Məqsəd funksiyası məhdudlaşmayıb.


564. İdarəetmənin avtomatlaşdırmasında idarəedici təsirlər idarə olunan obyektin fəaliyyəti üçün hər hansısa, şəraitin təminatına yönəldilmişdir, hansının?

A) ən yaxşı şərait

B) ekstremal şərait

C) kandar şəraiti

D) ən pis şərait

E) son şərait


565. Sınaqları avtomatlaşdırma zamanı obyekti hansı şəraitə qoymağa çalışırlar?

A) ən pis şərait

B) ən yaxşı şərait

C) kandar şəraiti

D) son şərait

E) ilk şərait


566. İdarəetmənin avtomatlaşdırmasında idarəedici təsirlər idarə olunan obyektin fəaliyyətlərini təmin etmək üçün nəyə yönəldilmişdir?

A) ən yaxşı şərait

B) ən pis şəraitə

C) son şərait

D) kandar şəraiti

E) ilk şərait


567. Funksiyaların klassik analizinin tədqiqi metodunun hesabı nəyə baqlıdır?

A) diferensialın hesabına

B) cəmin hesabına

C) inteqralın hesabına

D) maksimumun hesabına

E) minimumun hesabına

568. Elmi araşdırmalar işlərin hansı formalarını əhatə edir?

A) eksperimental tədqiqatlar

B) məlumatların yazıları

C) yazıların emalı

D) məlumatların işlənməsi

E) məlumatların ötürülməsi


569. Elmi araşdırmalar işlərin hansı formalarını əhatə edir?

A) tədqiqatın nəticələrinin emalı

B) məlumatların işlənməsi

C) məlumatların ötürülməsi

D) yazıların emalı

E) məlumatların yazıları


570. Elmi araşdırmalar işlərin hansı formalarını əhatə edir?

A) deduksiya qurmaları hesablamalarla bağlı

B) məlumatların yazıları

C) yazıların emalı

D) məlumatların ötürülməsi

E) məlumatların işlənməsi


571. EHM- in meydana gəlişi ilə tədqiqatın hansı yeni metodu yarandı?

A) informasiya modelləriylə sınaqlar

B) kimyavi təcrübələri

C) modelləşdirməylə sınaqlar

D) fiziki sınaqlar

E) sintetik sınaqlar


572. EHM- in meydana gəlişi ilə tədqiqatın hansı yeni metodu yarandı?

A) kibernetika modelləşdirməsi

B) sintetik sınaqlar

C) fiziki sınaqlar

D) modelləşdirməylə sınaqlar

E) kimya təcrübələri


573. Tədqiqatın obyekti haqqında bizim biliyimizin qeyri-müəyyənliyinin dərəcəsi necə adlanır?

A) entropiya

B) korrelyasiya

C) dispersiya

D) interpolyasiya

E) ekstrapolyasiya


574. Prosessor o qurğuya deyilirki, aşağıda verilmişilərdən birini yerinə yetirməyi bacarsın. Hansını?

A) məlumatların üstündə əməliyyatlar

B) kibernetika modelləşdirməsi

C) hesabatları

D) simvolların üstündə əməliyyatlar

E) əmr etmək


575. Prosessor o qurğuya deyilirki, aşağıda verilmişilərdən birini yerinə yetirməyi bacarsın. Hansını?

A) məlumatların üzərində məntiqi qiymətini istehsal etmək

B) simvolların üzərində məntiqi əməliyyatların qiymətini istehsal etmək

C) hesablamaların qiymətini istehsal etmək

D) analoq siqnallarının qiymətini istehsal etmək

E) rəqəmli siqnalların qiymətini istehsal etmək


576. Prosessorun standart sxemi nə qədər qurğudan ibarətdir?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 1

E) 100000


578. Prosessorun standart sxemi hansı qurğulardan ibarətdir?

A) hesab məntiq qurğusu və idarəetmə qurğusu

B) mikroprosessor

C) əməli yaddaş qurğusu

D) RAM

E) ROM
579. Optimal metodun həlli nə zaman tələb olunur?A) iqtisadi cəhətdən məna daşıyanda

B) çox çətindi

C) çox asandır

D) mümkün deyil

E) bütün hallarda
580. Optimal metodda minimallaşdırma məsələsi necə olur?

A) verilən dəqiqliklə və az nöqtələrdə

B) daha çox nöqtələrdə

C) həll etmək olmur

D) çox məsrəflərlə

E) az hesablamalarla


581. Xətti proqramlaşdırmanın əsasməsələsinin həndəsi mənasına görə aşağıdakılardan hansı doğrudur?

1. həlli yoxdur, 2. Yalnız bir həlli var 3. Həlli açıqdir 4. Sonsuz həlli varYüklə 1,22 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə