Eserleri: 3 Bibliyografya: 3Yüklə 0,64 Mb.
səhifə1/19
tarix15.09.2018
ölçüsü0,64 Mb.
#82405
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

BİRLEŞİK MAKAM 3

BİRMÂVÎ, İBRAHİM B. MUHAMMED 3

Eserleri: 3

Bibliyografya: 3

BİRMAVÎ 3

Eserleri: 4

Bibliyografya: 4

BİRR 4


Bibliyografya: 5

BÎRUN 5


Bibliyografya: 6

BİRÛNÎ 6


Eserleri: 14

Bibliyografya: 16

BİRZÂLİ 19

Eserleri: 19

Bibliyografya: 20

BİSÂTÎ 20

Bibliyografya: 21

Bİ'SET 21

Bibliyografya: 22

BİSMİLLAH 22

BİSSAU 22

BİSTÂMÎ 22

Eserleri. 23

Bibliyografya: 24

BİSTÂMÎ, ALİ B. MUHAMMED 24

BİSTÂMİ, BAYEZİD 24

BİSTÂMİYYE 24

BİŞR B. AMR 24

BİŞR B. ASIM 24

Bibliyografya: 24

BİŞR B. BERÂ 24

Bibliyografya: 25

BİŞR B. GANİM 25

BİŞR B. GIYÂS 25

Bibliyografya: 26

BİŞR EL-HÂFÎ 27

Bibliyografya: 28

BİŞR B. HAKEM 28

BİŞR B. MANSÛR 28

Bibliyografya: 29

BİŞR B. MERVAN 29

Bibliyografya: 29

BİŞR B. MUFADDAL 29

Bibliyografya: 30

BİŞR B. MU'TEMİR 30

Bibliyograyfa: 31

BİŞR B. VELÎD 31

BİŞRİYYE 32

BİTİK 32

Bibliyografya: 32

BİTİKÇİ 33

BİTLİS 33

Bibliyografya: 35

BİTLİS ULUCAMİİ 36

BİTLİSİ İDRİS 36

BİTLİS, ŞEREFEDDİN HAN 36

BİTRÛCİ 36

Bibliyografya: 37

BİTTÎHIYYE 38

BİYOGRAFYA 38

BİZANS 38

Bibliyografya: 50

BÎZEBÂN 51

BİZERTE 51

BLACHERE, REGİS 51

Eserleri: 51

Bibliyografya: 52

BLASKOVICS, JOZEF 52

Bibliyografya: 53

BLOCHET, GABRİEL-JOSEPH EDGARD 53

Bibliyografya: 54

BLUNT, WİLFRİD SCAWEN 54

Bibliyografya: 55

BODRUM 55

Bibliyografya: 57


BİRLEŞİK MAKAM1

BİRMÂVÎ, İBRAHİM B. MUHAMMED

Ibrâhîm b. Muhammed b. Ahmed el-Birmâvî (Ö. 1106/1694) Mısırlı Şafiî fakihi ve Ezher şeyhi.

Mısır'ın kuzeybatısında Garbiye vilâ­yeti sınırları içindeki Birmâ kasabasına nisbetle Birmâvî diye anılır. Sultan b. Ah­med el-Mezzâhî, Muhammed el-Bâbilî, Ali eş-Şebrâmellisî ve Sehâbeddin el-Kalyûbî gibi birçok hocadan ders aidi. Kalyûbrnin Ölümü üzerine onun yerinde ders okutmaya başladı. Zamanında Mı­sır'ın en büyük âlimlerinden sayılıyordu. Önde gelen talebeleri arasında İbrahim el-Feyyûmî, Muhammed b. Halîl el-Aclû-nî ve Ali b. Ali el-Merhümî zikredilebilir. Birmâvî, Ezher şeyhliği resmiyet kazan­dıktan sonra bu göreve getirilen ikinci kişidir (1101/1690).

Eserleri:1- Haşiye ca!â Şerhi'1-Gâye. Ebû Şücâ' el-İsfahânfnin (ö. 593/1196) Şafiî fıkhına dair Gayetü'l-ihtisar adlı eserine İbn Kasım el-Gazzî(ö. 918/1512) tarafından yapılan şerhin hâşiyesidir.2

2- Hdşiye cald Şer-hi'r-Rahbiyye. İbnü'f-Mütefennine er-Rahbî'nin (ö. 577/1182) el-Manzûme-tü'r-Rahbiyye veya er-Rahbiyye diye de bilinen, dört mezhebin ferâizle ilgili görüşlerine yer verdiği Buğyetü'l-bahis can cümeli'l-mevârîş adlı eserine Sıb-tu'1-Mardînî (ö. 912/ 506) tarafından ya­pılan şerhin hâşiyesidir. Eserin müellif hattıyla yazılmış bir nüshası Beyrut'ta Züheyr Çâvîş Kütüphanesi'nde bulun­maktadır.3

3- Haşiye calâ Fethi'l-vehhâb li-Şerhi Menheci't-tul-lâb. Zekeriyyâ el-Ensârî'nin (ö. 925/1519) nahve dair Menhecü't-tuUâb adlı ken­di eserine yaptığı Fethu'l-vehhâb adlı şerhinin haşiyesi olup Dârü'l-kütübi'l-Mısriyye'de4 bir nüshası vardır.5

4- Haşiye calâ Şerhi'1-Ka-râiî H'1-Kaşîdeti'l-ğarâmiyye. İbn Fe­rah el-İşbTirnin (ö. 699/1300) hadis te­rimlerine dair Garâmî Şahîh veya el-Kaşîdetül-ğorâmiyye adlı eserine Yah­ya b. Abdurrahman el-İsfahânî el-Karâ-fî tarafından yapılan şerhin hâşiyesidir.6

Bibliyografya:

Cebertî, "Acâ'ibü'l-âşâr, i, 119; Keşfü'z-zunûn, II, 1265, 1625; Hediyyetul-'ârifîn, I, 36; îzâhu'l-meknûn, II, 136, 176, 186; Serkîs, Mu'cem, I, 202, 486-487, 552, 553, 928, 929; Brockelmann, GAL, II, 420; SuppL, I, 635, 677, 682; II, 444; Karatay, Arapça Basmalar, II, 410; Kehhâle, Mu'cemii'l-mü'eLliftn, 1, 85; Ziriklî. el-A'lâm (Fethullah), I, 67-68; el-Ezherü'ş-şe-rtf fî cldihi'l-elfî. Kahire, ts., s. 238; Şüyühu'i-Ezher7, Kahire, ts., s. 14,BİRMAVÎ

Muhammed b. Abdüddâim Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Abdiddâim b. Mûsâ el-Askalânî (ö. 831/1428) Şafiî fakihi ve hadis âlimi.

763'te (1362) doğdu. Aslen Askalânlı olup Mısır'ın kuzeybatısında Garbiye vi­lâyetine bağlı Birma kasabasına nisbet-le Birmâvî diye anılır. Daha sonra Kahi-re'ye yerleşti. İbrahim b. İshak el-Âmi-dî, Abdurrahman b. Ali b. Kârı, Burhâ-neddin İbn Cemâa, Zerkeşî, Ömer b. Ras-lân el-Bulklnî, İbnü'l-MDIakkın gibi âlim­lerden ders aldı. Arkadaşı Necmeddin b. Hiccî'nin daveti üzerine Dımaşk'a gitti (821/1418); orada hatiplik ve kadılık yapti. Dârü'l-adl'de fetva görevini üstlendi. Revâhiyye ve Emîniyye medreselerinde ders okuttu. Oğlu Muhammed'in ölümü üzerine Kahire'ye döndü8, Burada fetva vermeye, ders okutmaya ve telif çalışmalarına devam eden Birmâvî, aralarında Mahallî, Yahya b. Muhammed el-Münâvî, Takıyyüddin İbn Fehd, İbn Nâsırüddin gibi tanınmış âlimlerin de bulunduğu birçok talebe ye­tiştirdi. 828'de (1425) hacca gidince bir yıldan fazla Mekke yakınlarında ikamet edip ders okuttu. Kahire'ye döndükten sonra yine öğretim maksadıyla Kudüs'e giden Birmâvî bir müddet sonra orada vefat etti.9

Eserleri:1- el-Lâmicu'ş-şabîh "ale'l-Câmi'i'ş-şahîh. Şahîh-i Buhârî üzeri­ne dört ciltlik bir şerh olup Süieymani-ye Kütüphanesi'nde nüshaları bulunmak­tadır.10

2- en-Nübzetü'1-elüy-ye fi'-uşûli'l-hkhiyye. Fıkıh usulüne dair manzum bir eserdir. Elîiyye fî uşû-li'î-fıkh adıyla da bilinir.11

3- Şerhu'n-nehr bi-şerhi'z-Zehr. Zehrül-hisâm adlı ken­di eserinin şerhidir.12

4- Şerhu Lömiyyeti'-efcâL Cemâleddin İbn Mâlik'in sarfa dair eserinin şerhidir.13

5- Menhe-cü'r-râ'iz bi-davâbiti'1-ferâ3iz. Ferâize dair manzum bir eser olup müellifi ta­rafından ayrıca şerhedilmiştir.

6- el-Fe-vâzidü's-seniyye fî şerhi'l-Elfiyye. Fı­kıh usulüne dair kendi eserinin şerhidir.

7- Şerhu'ş-şudûr li-şerhi zeva 3idi'ş-Şü-zûr. Cemâleddin b. Hişâm'ın nahve dair Şüzûm'z-zeheb adlı eserinin şerhidir.

8- el-Mukaddimetü'ş-şâfiye ilme-yi'l-carûz ve'1-kâfiye.14

Birmâvrnin kaynaklarda adı geçen di­ğer eserleri de şunlardır: Şerhu Şülâ-şiyyâti'I-Buhâri, Cem'u'l- cudde fî fehnü'i-'Umde, Şerhul-Mühimmat, eî-Muhtaşar fi's-sîreti'n-nebeviyye, el-Behcetü 1-verdiyye.Bibliyografya:

ibn Hacer, İnbâ'ü'l-ğumr, VIII, 161-165; Se-hâvî. ed-Dau'ü'l-ISmi', VII, 280-282; Süyüü, Hüsnü'l-muhâdara, 439; Keşfü.'z-zunû.n, I, 157, 547; 11,958, 959, 1170, 1561, 1881, 1923; İbnü'1-İmâd. Şezerât,V, 197, 198; Şevkânî, el-Bedrü't-tâli\ II, 181; îzâhıt't-meknûn, II, 617, 618; Hediyyetü'I-'arifin, II, 186; Brockeİmann. GAL, 1, 165; II, 30, 117-118; Suppi, II, 113; Zi­riklî, el-Aclâm, Vil, 60; Kehhâle, Mu'cemü't-mü*eltifîn,X, 132; Sezgin, CMS, I, 121.

Yüklə 0,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə