Expunere de motiveYüklə 1,36 Mb.
səhifə1/9
tarix13.05.2018
ölçüsü1,36 Mb.
#50402
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ROCOMISIA EUROPEANĂ

Bruxelles, 11.3.2011

COM(2011) 120 final

2011/0053 (COD)

Propunere deDIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora, precum şi montarea lor

(Text codificat)

EXPUNERE DE MOTIVE

1. În contextul unei Europe a cetăţenilor, Comisia acordă o mare importanţă simplificării şi clarităţii dreptului Uniunii în scopul de a-l face mai lizibil şi mai accesibil cetăţeanului, oferindu-i astfel posibilităţi sporite de a face uz de drepturile specifice care îi sunt conferite.

Dar acest obiectiv nu va putea fi atins atât timp cât va persista un număr mult prea mare de dispoziţii care, fiind modificate de nenumărate ori şi adeseori în mod substanţial, se găsesc dispersate parte în actul originar, parte în actele modificatoare ulterioare. Astfel, pentru a identifica dispoziţiile în vigoare, este necesară o muncă de cercetare şi de comparare a unui număr mare de acte.

Prin urmare, claritatea şi transparenţa dreptului depind şi de codificarea legislaţiei adeseori modificată.

2. La 1 aprilie 1987, Comisia a dat instrucţiuni1 serviciilor sale de a realiza codificarea tuturor actelor cel mai târziu după a zecea lor modificare, menţionând că este vorba despre o cerinţă minimală şi că, în vederea clarităţii şi a bunei înţelegeri a dispoziţiilor acestora, serviciile responsabile ar trebui să codifice textele la intervale şi mai scurte.

3. Concluziile preşedinţiei Consiliului European de la Edimbourg, din decembrie 1992, au confirmat aceste imperative2, subliniind importanţa codificării care asigură o securitate juridică în ceea ce priveşte dreptul aplicabil la un moment dat în legătură cu o problemă specifică.

Codificarea trebuie realizată respectând cu stricteţe procedura normală de adoptare a actelor Uniunii.

Întrucât nici o modificare de substanţă nu poate fi introdusă în actele care fac obiectul codificării, Parlamentul European, Consiliul şi Comisia au convenit, prin acordul interinstituţional din 20 decembrie 1994, că, în vederea adoptării rapide a actelor codificate, ar putea fi utilizată o procedură accelerată.

4. Obiectul prezentei propuneri este codificarea directivei 92/23/CEE a Consiliului, din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora, precum şi montarea lor3. Noua directivă se substituie diverselor acte care îi sunt încorporate4; prezenta propunere păstrează în totalitate conţinutul actelor astfel codificate şi se limitează la a le regrupa, aducând numai modificările de formă cerute de însăşi operaţia de codificare.

5. Prezenta propunere de codificare a fost elaborată pe baza unei consolidări prealabile, în 22 de limbi oficiale, a textului directivei 92/23/CEE şi a actelor care o modifică, efectuată prin intermediul unui sistem informatic, de către Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene. În cazul articolelor renumerotate, corelaţia între vechea numerotare şi cea nouă este prezentată în tabelul de corespondenţă din anexa VIII la directiva codificată.


ê 92/23/CEE (adaptat)

2011/0053 (COD)

Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora, precum şi montarea lor

(Text codificat)

(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul Ö 114 Õ,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European5,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:


ê 

  1. Directiva 92/23/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora, precum şi montarea lor6 a fost modificată de mai multe ori şi în mod substanţial7. Este necesar, din motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice directiva menţionată.

ê 92/23/CEE considerentul 4 (adaptat)  1. Ö Directiva 92/23/CEE este una dintre directivele speciale care fac parte din sistemul de omologare CE de tip prevăzut de Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru)8 şi stabileşte Õ cerinţele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele şi remorcile acestora Ö în legătură Õ , inter alia, Ö cu Õ pneurile. Ö Cerinţele tehnice respective vizează apropierea legislaţiilor statelor membre astfel încât procedura de omologare CE de tip prevăzută de Directiva 2007/46/CE să poată fi aplicată pentru fiecare tip de autovehicul şi remorcă. Prin urmare, dispoziţiile prevăzute de Directiva 2007/46/CE privind autovehiculele şi remorcile acestora, precum şi sistemele, componentele şi unităţile tehnice separate destinate vehiculelor respective se aplică prezentei directive. Õ

ê 92/23/CEE considerentul 6  1. O reglementare privind pneurile comportă cerinţe comune referitoare nu numai la caracteristicile acestora, ci şi cerinţe referitoare la echipamentul vehiculelor şi al remorcilor acestora privind pneurile.

ê 92/23/CEE considerentul 8 (adaptat)  1. Este necesar să se ia în considerare cerinţele tehnice adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) în Regulamentul nr. 30 („Cerinţe unitare privind omologarea pneurilor destinate automobilelor şi remorcilor acestora”), astfel cum a fost modificat9, Ö în Õ Regulamentul nr. 54 („Cerinţe unitare privind omologarea pneurilor destinate vehiculelor utilitare şi remorcilor acestora”)10 în Regulamentul nr. 64 („Cerinţe unitare privind omologarea vehiculelor echipate cu roţi/pneuri de rezervă cu utilizare temporară”) Ö , astfel cum a fost modificat Õ11 Ö şi prin Regulamentul nr. 117 („Dispoziţii uniforme privind omologarea pneurilor în ceea ce priveşte emisiile sonore de rulare şi aderenţa pe suprafeţele umede”), astfel cum a fost modificat12 Õ, anexe ale Acordului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind adoptarea cerinţelor tehnice uniforme aplicabile vehiculelor pe roţi, echipamentelor şi pieselor care pot fi montate sau folosite la un vehicul pe roţi şi de condiţiile de recunoaştere reciprocă a omologărilor efectuate în conformitate cu aceste cerinţe (Acordul revizuit din 1958)13.

ê 


  1. Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere obligaţiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern şi de aplicare a directivelor menţionate în anexa VII, partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:
ê 92/23/CEE (adaptat)

Articolul 1

În sensul prezentei directive, Ö aplică următoarele definiţii Õ :


ê 2001/43/CE Art. 1, punctul 2 (adaptat)

(a) „pneu” înseamnă orice pneu nou, inclusiv un pneu de iarnă prevăzut cu găuri pentru ştifturi, original sau de schimb, destinat montării la vehiculele Ö cărora li se aplică dispoziţiile Õ Directivei 2007/46/CE. Această definiţie nu Ö include Õ pneurile de iarnă cu ştifturi;


ê 92/23/CEE (adaptat)

(b) „vehicul” înseamnă orice vehicul Ö căruia i se aplică dispoziţiile Õ Directivei 2007/46/CE;

(c) „producător” înseamnă orice deţinător al unei mărci comerciale pentru vehicule sau pneuri.
ê 2001/43/CE Art. 1, punctul 3

Articolul 2

(1) Cerinţele stabilite în anexa V se aplică pneurilor destinate montării la vehicule folosite pentru prima dată la 1 octombrie 1980 sau ulterior acestei date.

(2) Cerinţele stabilite în anexa V nu se aplică:

(a) pneurilor a căror categorie de viteză este mai mică de 80 km/h;

(b) pneurilor al căror diametru nominal al jantei este mai mic sau egal cu 254 mm (sau codul 10) sau este de 635 mm sau mai mare (codul 25);

(c) pneurilor de rezervă temporare de tip T definite la punctul 2.3.6 din anexa II;

(d) pneurilor proiectate să fie montate numai la vehicule înmatriculate pentru prima dată înainte de 1 octombrie 1980.
ê 2001/43/CE Art. 1, punctul 4

Articolul 3

(1) Statele membre acordă omologarea CE de tip, în condiţiile stabilite în anexa I, tuturor tipurilor de pneuri care îndeplinesc cerinţele din anexa II şi le atribuie un număr de omologare în conformitate cu specificaţiilor din anexa I.

(2) Statele membre acordă omologarea CE de tip, în condiţiile stabilite în anexa I, tuturor tipurilor de pneuri care îndeplinesc cerinţele din anexa V şi le atribuie un număr de omologare în conformitate cu specificaţiile din anexa I.

(3) Statele membre acordă omologarea CE de tip, în condiţiile stabilite în anexa III, tuturor vehiculelor în ceea ce priveşte pneurile, dacă pneurile în cauză (inclusiv pneurile de rezervă, după caz) îndeplinesc cerinţele din anexa II şi cele privind vehiculele stabilite în anexa IV şi atribuie oricărui astfel de vehicul un număr de omologare în conformitate cu specificaţiile din anexa III.


ê 92/23/CEE

è1 2001/43/CE Art. 1, punctul 1Articolul 4

Autorităţile de omologare competente ale fiecărui stat membru trimit autorităţilor celorlalte state membre, în termen de o lună de la acordarea sau refuzul è1 omologarării CE de tip ç a unei componente (pneu) sau unui vehicul, o copie a certificatului de omologare al cărui model figurează în apendicele la anexele I şi III şi, la cererea acestora, procesul verbal de testare a oricărui tip de pneu omologat.


ê 92/23/CEE

è1 2001/43/CE Art. 1, punctul 1Articolul 5

Statele membre nu pot interzice sau restrânge introducerea pe piaţă a unei pneu care poartă marca de è1 omologarea CE de tip ç.


ê 92/23/CEE (adaptat)

è1 2001/43/CE Art. 1, punctul 1Articolul 6

Statele membre nu pot să refuze acordarea è1 omologării CE de tip ç sau a omologării naţionale unui vehicul din motive legate de pneurile acestuia dacă aceste Ö pneuri Õ au marca de è1 omologarea CE de tip ç şi sunt montate în conformitate cu cerinţele din anexa IV.Articolul 7

Statele membre nu pot să interzică utilizarea unui vehicul din motive legate de pneuri dacă acestea au marca de è1 omologarea CE de tip ç şi sunt montate în conformitate cu cerinţele din anexa IV.


ê 92/23/CEE

Articolul 8

(1) Dacă un stat membru estimează, pe baza unui ansamblu de elemente probante, că un tip de pneu sau de vehicul, chiar dacă este în conformitate cu cerinţele prezentei directive, prezintă un pericol din punct de vedere al siguranţei, acesta poate, pe teritoriul său, să interzică provizoriu sau să supună unor condiţii speciale introducerea pe piaţă a acestui tip de pneu sau de vehicul. El informează de îndată celelalte state membre şi Comisia cu privire la aceasta, precizând motivele deciziei sale.

(2) Comisia procedează, în termen de 6 săptămâni, la consultarea statelor membre interesate, apoi îşi dă fără întârziere avizul şi ia măsurile corespunzătoare.
ê 92/23/CEE (adaptat)

è1 2001/43/CE Art. 1, punctul 1

(3) În cazul în care Comisia consideră că sunt necesare adaptări tehnice ale Ö prezentei Õ directive, aceste adaptări sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11. În acest caz, statul membru care adoptă măsuri de salvgardare poate să le menţină până la intrarea în vigoare a acestor adaptări.

Articolul 9

(1) Statul membru care a Ö acordat Õ è1 omologarea CE de tip ç a unui vehicul sau a unei componente (pneu) ia toate măsurile necesare pentru supravegherea, în măsura în care acest lucru este necesar, a conformităţii producţiei cu tipul omologat, dacă este nevoie în colaborare cu autorităţile de omologare competente ale altor state membre. În acest scop, Ö acel Õ stat membru poate în orice moment să procedeze la controlul vehiculelor sau a pneurilor în vederea stabilirii conformităţii acestora cu cerinţele prezentei directive. Acest control se va efectua prin sondaj.

(2) Dacă statul membru Ö menţionat în alineatul 1 Õ constată că mai multe vehicule sau pneuri care au aceeaşi marcă de è1 omologarea CE de tip ç nu sunt conforme cu tipul omologat, el ia măsurile necesare pentru asigurarea conformităţii producţiei. Ö acele Õ măsuri pot duce, în cazul în care neconformitatea este sistematică, la retragerea è1 omologarea CE de tip ç. Autorităţile adoptă aceleaşi dispoziţii dacă sunt informate de autorităţile competente de omologare ale unui alt stat membru asupra existenţei unui defect de conformitate.

(3) Autorităţile de omologare competente ale statelor membre se informează reciproc, cu ajutorul formularului care figurează în apendicele la anexele I şi III şi în termen de o lună, cu privire la orice retragere a unei è1 omologarări CE de tip ç, precum şi cu privire la motivele care justifică această măsură.Articolul 10

Orice decizie luată în temeiul dispoziţiilor adoptate pentru punerea în aplicare a prezentei directive, prin care se refuză sau se retrage è1 omologarea CE de tip ç Ö pentru un Õ pneu sau Ö pentru un Õ vehicul din cauza montării pneurilor şi având drept Ö consecinţă Õ interzicerea introducerii pe piaţă sau a utilizării acestuia, trebuie să prevadă Ö în detaliu Õ motivele pe care se întemeiază. Aceasta se notifică celui interesat, cu arătarea căilor de atac prevăzute de legislaţia în vigoare în statele membre şi a termenelor în care acestea pot fi exercitate.Articolul 11

Modificările necesare pentru adaptarea cerinţelor din anexele I – IV la progresul tehnic sunt adoptate în conformitate cu procedurile Ö menţionate Õ la articolul 40, alineatul (2) din Directiva 2007/46/CE.


ê 2001/43/CE Art. 1, punctul 6 (adaptat)

Articolul 12

(1) Statele membre:

(a) nu pot să refuze acordarea omologării CE Ö de tip Õ sau a omologării naţionale pentru un tip de vehicul sau un tip de pneu;

(b) nu pot să Ö refuze Õ înmatricularea Ö sau să interzică Õ vânzarea sau introducerea în circulaţie a vehiculelor sau vânzarea, introducerea în circulaţie sau utilizarea pneurilor

din motive legate de pneuri şi de montarea acestora la vehicule noi, dacă vehiculele respective sau pneurile în cauză îndeplinesc cerinţele stabilite în prezenta directivă.

(2) Statele membre nu pot acorda omologarea CE Ö de tip Õ şi refuză acordarea omologării naţionale Ö de tip Õ acelor tipuri de pneuri care Ö sunt incluse în Õ domeniul de aplicare al prezentei directive şi care nu îndeplinesc cerinţele prezentei directive.

(3) Statele membre nu pot acorda omologarea CE Ö de tip Õ şi omologarea naţională a unui tip de vehicul, din motive legate de pneurile lor sau de montarea acestora, dacă nu se îndeplinesc cerinţele prezentei directive.

(4) Statele membre:

(a) consideră că nu sunt valabile, în sensul articolului 26 alineatul (1) din Directiva 2007/46/CE, certificatele de conformitate care însoţesc vehiculele noi în conformitate cu dispoziţiile directivei Ö menţionate Õ , dacă nu se îndeplinesc cerinţele prezentei directive ;

(b) refuză înmatricularea sau interzic vânzarea ori introducerea în circulaţie a vehiculelor noi care nu îndeplinesc cerinţele prezentei directive.

(5) Dispoziţiile prezentei directive, se aplică, în sensul articolului 28 din Directiva 2007/46/CE, tuturor pneurilor care Ö sunt incluse în Õ domeniul de aplicare al prezentei directive, cu excepţia pneurilor din clasa C1e, cărora Ö aceste dispoziţii Õ li se aplică începând cu 1 octombrie 2011.
ê 92/23/CEE (adaptat)

Articolul 13

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat prin prezenta directivă.


ê 

Articolul 14

Directiva 92/23/CEE astfel cum a fost modificată prin actele menţionate în anexa VII, partea A, se abrogă, fără a aduce atingere obligaţiilor statelor membre în ceea ce priveşte termenele de transpunere în dreptul intern şi de aplicare a directivelor menţionate în anexa VII, partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se înţeleg ca trimiteri la prezenta directivă şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa VIII.

Articolul 15

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


ê 92/23/CEE

Articolul 16

Prezenta directivă se adresează statelor membre.Adoptată la […],

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele PreşedinteleLISTA ANEXELOR
ê 2001/43/CE Art. 1, punctul 5 şi Anexa, punctul 1 (adaptat)

ANEXA I

Dispoziţii administrative pentru omologarea CE de tip a pneurilor
Apendicele 1

Fişa de informaţii privind omologarea CE Ö de tip Õ a unui tip de pneu
Apendicele 2

Certificat de omologare CE de tip (pneuri)
Apendicele 3

Fişa de informaţii privind omologarea CE Ö de tip Õ a unui tip de pneu cu privire la emisiile sonore pneu/drum
Apendicele 4

Certificat de omologare CE de tip (emisii sonore pneu/drum)

ANEXA II14

Cerinţe privind pneurile
Apendicele 1

Figură explicativă
Apendicele 2

Lista simbolurilor indicilor de capacitare de încărcare (IC) şi masa maximă admisibilă corespunzătoare care urmează să fie suportată (kg)
Apendicele 3

Schema inscripţiilor de pe pneu
Apendicele 4

Relaţia dintre indicele de presiune şi unităţile de presiune
Apendicele 5

Janta de măsurare, diametrul exterior şi valoarea grosimii în secţiune a pneurilor corespunzătoare anumitor desemnări de dimensiuni
Apendicele 6

Metoda de măsurare a dimensiunilor pneurilor
Apendicele 7

Modul de operare în încercările de încărcare/viteză
Apendicele 8

Variaţia capacităţii de încărcare în funcţie de viteză; pneuri pentru vehiculele utilitare cu structură radiala şi diagonală

ANEXA III

Dispoziţii administrative privind omologarea Ö CE de tip a Õ vehiculelor referitoare la montarea pneurilor acestora
Apendicele 1

Fişa de informaţii (vehicul)
Apendicele 2

Certificatul de omologare CE de tip (vehicul)

ANEXA IV

Cerinţe privind vehiculele referitoare la montarea pneurilor

ANEXA V

Emisii sonore pneu/drum
Apendicele 1

Metoda de măsurare pentru nivelurile sonore pneu/drum, metoda de „trecere în roată liberă”
Apendicele 2

Raport de încercare

ANEXA VI

Specificaţii privind poligonul de încercare

Ö ANEXA VII Õ

Ö Directiva abrogată şi lista modificărilor ulterioare/Termene de transpunere în dreptul intern şi de aplicare Õ

Ö ANEXA VIII Õ

Ö Tabel de corespondenţă Õ

_____________
ê 2001/43/CE Art. 1, punctul 5 şi Anexa, punctul 2 (adaptat)

ANEXA I

DISPOZIŢII ADMINISTRATIVE PENTRU OMOLOGAREA CE DE TIP A PNEURILOR

1. CERERE DE OMOLOGARE CE A UNUI TIP DE PNEU

1.1. Cererea de omologare CE Ö de tip Õ a unui tip de pneu în temeiul articolului 7 alineatele (1) şi (2) din Directiva 2007/46/CE se înaintează de către producătorul pneului.

1.1.1. Cererea de omologare CE de tip în temeiul anexei II este însoţită, în triplu exemplar, de o descriere a tipului de pneu descris în fişa de informaţii din apendicele 1.

1.1.1.1. Cererea trebuie însoţită (tot în triplu exemplar) de o schiţă sau o fotografie reprezentativă care să identifice profilul benzii de rulare şi de o schiţă a anvelopei pneului umflat montat pe janta de măsurare care să indice dimensiunile relevante (a se vedea punctele 6.1.1 şi 6.1.2 din anexa II) ale tipului prezentat pentru omologare.

1.1.1.2. Cererea trebuie însoţită fie de un raport de încercare întocmit de serviciul tehnic desemnat sau de un număr de mostre care urmează să fie stabilit de autoritatea de omologare.

1.1.2. Cererea de omologare CE de tip în temeiul anexei V trebuie însoţită, în triplu exemplar, de o descriere a tipului de pneu descris în fişa de informaţii din apendicele 3.

1.1.2.1. Cererea trebuie însoţită (tot în triplu exemplar) de schiţe, desene sau fotografii care să identifice profilul (profilurile) benzii de rulare reprezentativ(e) pentru tipul de pneuri.

1.1.2.2. Cererea trebuie însoţită, de asemenea, de un raport de încercare întocmit de serviciul tehnic desemnat sau de un număr de mostre care urmează să fie stabilit de autoritatea de omologare.

1.2. Producătorul poate solicita extinderea omologării CE de tip:

1.2.1. pentru a include tipuri de pneuri modificate, în cazul omologărilor CE de tip în temeiul anexei II şi/sau

1.2.2. pentru a include dimensiuni suplimentare de pneuri şi/sau nume de marcă sau descrieri comerciale ale producătorului modificate şi/sau profiluri modificate ale benzii de rulare, în cazul omologărilor CE de tip în temeiul anexei V.
ê 2005/11/CE Art. 1

1.3. Autoritatea de omologare poate accepta laboratoarele producătorilor de pneuri ca laboratoare de încercare autorizate în temeiul articolului 41 din Directiva 2007/46/CE.


ê 2001/43/CE Art. 1, punctul 5 şi Anexa, punctul 2 (adaptat)

Kataloq: afaceri europene
afaceri europene -> Lista părții ue rezerve aplicabile în Uniunea Europeană
afaceri europene -> Dintre canada, pe de o parte
afaceri europene -> Introducere
afaceri europene -> Rezumat Error: Reference source not found
afaceri europene -> Rezumat Error: Reference source not found
afaceri europene -> O strategie în domeniul aviației pentru europa I. Introducere – aducerea aviației pe un nou palier 1 Importanța aviației pentru ue
afaceri europene -> 1. Introducere
afaceri europene -> Anexă anexa VIII acord de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte Anexa XVI privind achizițiile publice
afaceri europene -> Expunere de motive
afaceri europene -> Comisia europeană Bruxelles, 27 2010

Yüklə 1,36 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə