Fənnindən testlər. Magistr. Qrup: 31217a müəsisənin yenidən qurulması anlayışına hansı cavab düzdür?Yüklə 377,82 Kb.
səhifə1/4
tarix07.06.2018
ölçüsü377,82 Kb.
#52922
  1   2   3   4

ALS – ELEMENTLƏRİ İLƏ TİKİŞ MÜƏSİSƏLƏRİNİN

LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ”

fənnindən testlər.

MAGİSTR. Qrup: 31217A
1. Müəsisənin yenidən qurulması anlayışına hansı cavab düzdür?

A) Fəaliyyət göstərən istensalın texniki və texnoloji cəhətdən yeniləşdirilməsi. Yeni təhsil ilə təmin etməıi olan istehsal güclərinin yaradılmasıdır.

B) Yeni obyektlər daxil etməklə müəssisənin istehsal gücünün artırılması.

C) Yeni təhsil ilə təmin etməıi olan istehsal güclərinin yaradılmasıdır.

D) Əsas fondların aktiv hissəsinin texniki göstəricilərini yaxşılaşdırmaq məqsədilə onların bir qisminin dəyişdirilməsi.

E) Yeni obyektlərin daxil olunması.


2. Tikiş istehsalında ixtisaslaşma neçə əsas istiqamətdə aparılır?

A) 3


B) 9

C) 2


D) 6

E) 4
3. Növbəlik layihə məhsul buraxılışını M təyin edin. Fəhlələrin sayı Kf = 80 nəf.Məmulatın hazırlanma vaxtı Thor = 8630 sayı c = 3 ?

A) )109 əd

B) 273 əd

C) 276 əd

D) 209 əd

E) 198 əd


4. Ciddi ritmli formalı axınların hansı növ axınlarda istifadəsi zərurudur?

A) Konveyerli axınlarda

B) Aqreqat – qruplu axınlarda

C) Aqreqat axınlarda

D) Sinxron axınlarda

E) Konveyersiz axınlarda


5. Məmulatın emalın əmək tutumunu azalmasını hansı düsturla təyin olunur?

A) ∆T=T1-T2

B) T2=∆T-T1

C) T1=T2-∆T

D) ∆T=(T1 -T2)n

E) ∆T=100/T1-∆T


6. Tsiklik məmulat buraxılışlı çoxçeşidli axınlarda modellərin buraxılma ardıcıllığı

A-B-C-dir. Günlük buraxılışda bu modellərin%-lə istehsal həcmini təyin edin?

A) “A”modeli -50% ; “B”modeli-50%, “C”modeli-50%

B) “A” modeli-20%, “B” modeli-40%, “C” modeli-40%

C) “A” və “B” modelləri hər biri -30%, “B” modeli, 40%

D) “C” və “B” modelləri hər biri- 25%, “C” modeli-50%

E) “A” və “B” modelləri hər biri-30%, “C” modeli-70%


7. Tikiş məmulatı istehsal edən axın xəttinin orta ritmini hansı düsturla təyin edilir?

A) t0r = tm/Th

B) KF = Th0r

C) τ0r = T/Kf

D) F = N/f

E) Th = Kf τor


8. Əgər tikiş sexində istehsal edilən kişi üst köynəyinin hazırlanma vaxtı Th =0,5 saat və iş növbəsində fəhlələrin faktiki sayı Kt=30 nəfər isə sexdəki axın faktını hesablayın.

A) 60san

B) 600 san.

C) 1,7 san

D) 30 san

E) 0,017 san


9. Aqreqat– qruplu axınlar üçün uzlaşma şərti hansı düsturla təyin olunur?

A) t= (0,90...1,10) τ Kf

B) tt.ə = (0,95...1,05) τ Kf

C) t = (0,90...1,15) τ Kf

D) t = (0,95... 1,08) τ Kf

E) t = (0,99... 1,15) τ Kf


10. Tikiş axınlar üçün modellərin seçimi zamanı hansı göstərici əsas hesab olunur?

A) Modellərin texnoloji uyğunluğu

B) Modellərin konsruktiv uyğunluğu

C) Modellərin funksionallığı

D) Modellərin estetikliyi

E) Modellərin qənayətliyi


11. Tikiş istehsalında layihələndirmə zamanı ixtisaslaşma neçə əsas istiqamətdə aparıla bilər?

A) 3


B) 5

C) 4


D) 6

E) 2
12. Texnoloji proseslərin daim təkrar olunmasına nə deyilir?

A) Dövrülük

B) Ritmlik

C) Sinxronluq

D) Paralel

E) Ardıcılıq

13. Məmulatların hazırlanma ardıcıllığı cədvəlində aşağıda göstərilən qrafalardan

hansı yoxdur?

A) Təşkilatı əməıiyyatların adları

B) Bölünməz əməliyyatların adıarı

C) İxtisas

D) Dərəcə

E) Bölünməz əməliyyatların sıra nömrəsi


14. Kurs layihəsini işləyərkən məmulatı layihələndirmək üçün birinci növbədə hansı parametrin seçilməsi və əsaslandırılması vacibdir?

A) Modellərin

B) Avadanlığın

C) Hazırlanma qaydaların

D) Parçanın

E) Axınların növünün


15. Kişi paltosu istensal edən axında məmulatın hazırlanma müddəti Th = 2,61 saat axında fəhlələrin sayı Kf=60 nəfər, axının orta faktının Tor = 155,6 san olduğunu bilərək təşkilatı əməliyyatların uzlaşma əmsalını hesablayın?

A) 1,0


B) 1,5

C) 0,8


D) 2,0

E) 0,1
16. Tikiş məmulatı istehsal edən axın xəttinin orta faktı Tor=60 san məmulatın hazırlanma müddəti Th=1800 san, C=3. Göstərilən axın xəttində fəhlələrin sayını təyin edin?

A) 30 nəf

B) 10 nəf

C) 0,1 nəf

D) 11 nəf

E) 35 nəf
17. Məmulatın texnoloji sxem cədvəlində aşağıdakı qrafalardan hansı yoxdur?

A) İşin icraçıların soyadları, adları

B) Təşkilat əməliyyatların adları

C) Avadanlıqlar, alətlər,tərtibatlar

D) Fəhlələrin ixtisası

E) Əməliyyatların sıra nömrəsi


18. Axında fəhlələrin sayı düsturla təyin olunur?

(N və f mənası hansıdır?)

A) Yerlərin sayı və əmsal

B) Avadanlığın sayı və takt

C) Növbənin davamiyyəti və qücü

D) Bir fəhləyə düşən sahə norması və avadanlığın sayı

E) Növbənin davamiyyəti və modellərin sayı


19. Eyni axında istehsal ediləcək modellərin seçilməsi iki prinsip əsasında yerinə yetirilə bilər?

A)Modellərin konstrukiv oxşarlığı və modellərin texnoloji oxşarlığı

B) Funksional və müasir materiallardan istifadə imkanı

C) Erqonomik və kütləvi istehsalın mümkünlüyü

D) Funksional və modellərin konstruktiv oxşarlığı

E) Kütləvi istehsal mümkünlüyü və modellərin texnoloji oxşarlığı.


20. Axının strukturtunun məmulatın emalının texnoloji ardıcıllığına uyğun olması yoxlanılır?

A)Uzlaşma və yığun qrafiklə

B) Texnoloji xəritə

C) Yüklənmə əmsalı ilə

D) Uzlaşma qrafiklə və yüklənmə əmsalı ilə

E) Texnoloji xəritə ilə və yığım qrafiklə


21. Axının ritmi hansı vahidnən ifadə olunur.

A) Santimetrlə

B) Nəfərlə

C) Metrlə

D)Saniyə ilə

E) Saatla


22. Texnoloji sxem cədvəlində verilmiş təşkilatı əməliyyat üzrə istehsal normasını hesablayın. (təşkilati əməliyyatın davamiyyəti Σtt.ə.=143san)?

A) 201 əd

B) 184 əd

C) 204 əd

D) 227 əd

E) 364 əd


23. Tikiş sexində ardıcıl-çeşidli buraxılış zamanı bir növbənin davamiyyəti neçə saniyədir?

A) 29320 san

B) 28800 san

C) 28500 san

D) 29800 san

E) 29900 san24. Texnoloji sxem xəritəsində əməliyyatı yerinə yetirən fəhlələrin hesabı sayı hansı düsturla təyin edilir?

A) N= R/Σ tt·ə

B) Kf = (Σ tt·ə) /τ

C) Də= STMT

D) Kf = Tor/ τor

E) Kf = ΣTi /n


25. Hazırlıq əməliyyatlarını qruplaşdırmaqla, yığım əməliyyatlarını isə ardıcıl olaraq fəhlələrin yerləşdirilməsində axınlar necə adlandırılır?

A) Aqreqat

B) Konveyerli

C)Aqreqat-qruplu

D) Dövrü

E) Sinxron


26. Tsiklik məmulat buraxılışı çoxçeşidli axınlarda fasonların (modellərin)

buraxılma ardıcıllığı A-B-B-C-dir. Günlük buraxılışda bu fasonların faizlə istehsal həcmini təyin edin.

A) “A” fasonu-20%, “B” fasonu-20%, “C” fasonu 60% həcmində

B) “A” və “C” fasonları hərəsi 25%, “B” fasonu 50% həcmində

C) Hər biri 25% həcmində

D) “A” fasonu-25%, “B” fasonlu-30%, “C” fasonlu-45% həcmində

E) Hər biri 15% həcmondə


27. Əmək məhsuldarlığın yüklənməsi hansı düsturla təyin olunur?

A) ƏMY = ∆T .100/(T1 - ∆T )

B) ƏMY = (T1 - ∆T ).100

C) ƏMY = 100/∆T

D) ƏMY = (T1 - ∆T )/100

E) ƏMY =100/(T1 - ∆T )


28. İstehsal sahəsi verilibsə S (m2) axında yerləşən fəhlələrin sayı hansı disturla təyin olunur?

A)

B) Kf= Rn/ ti

C)

D)

E)


29. Axında bölünməz əməliyyatların davamiyyətə görə hansı göstəriciyə uyğun olacaq təşkilatı əməliyyatlar komplektləşdirilir

A) Axının ritminə

B) Fəhlələrin sayı

C) Uzlaşma əmsalı

D) İxtisas

E) Axının növünə


30. Təşkilat əməliyyatların uzlaşma şərtinin əsas prinsipləri?

A)Əməliyyatların yüklənmə buraxıla bilən şərtlər.

B) Hazırlanma ardıcıllığın pozulmaması

C) Əməliyyatlarda işlərin xüsusiyyətləri

D) Əməyin rasional təşkili.

E) Əməliyyatların maksimal ixtisaslaşması.


31. Əmək məhsuldarlığın yüksəlməsi hansı vahidnən ifadə olunur?

A) % -lə

B) Saniyə

C) Saat


D) Mm

E) Metr
32. Tikiş sexlərinin axınlarının layihələndirilməsi və hesabatı hansı bölməni daxiletmir?

A) İqtisadı tikinti sahənin seçilməsi.

B) Axının texnoloji sxeminin tərtibi və analizi.

C) Axında işçi yerlərinin planlaşdırılması.

D) TİQ tərtibi və analizi.

E) Axın tipinin seçilməsi və verilənlərin analizi.


33. Məmulatın ardıcıl hazırlanmasında universal tikiş maşında yerinə yetirilən

əməliyyat hansı işarə ilə işarələni?

A) Ü


B) M

C) Pr

D) X/M

E) Ə
34. Dövrü buraxılışa malik tikiş axınlarda hazırlanan modellər öz mürəkkəbliyinə görə müxtəlif düyünlərin hazırlanmasında kənara çıxmalara yol verilir. Modellərin əmək tutumunda isə kənara çıxmalar neçə faizədək ola bilər?A) 16% - 20%

B) 3% - 5%

C) 8%

D) 15% - 16%E) 21% - 25%
35. Fəhlələrin yüklənmə qrafiki (uzlaşma qrafiki) hansı göstərici üzrə qurulur?

A) Təskilati əməliyyat üzrə

B) Texnoloji ardıcıllıq üzrə

C) Yüklənmə əmsal üzrə

D) Bölünməz əməliyyat üzrə

E) TİQ üzrə


36. Tikiş axınlarını güc əlamətinə görə neçə qrupa ayrılırlar?

A) 3


B) 4

C) 2


D) 5

E) 6
37. Ardıcıl buraxılacaq modellərin kiçik güclü axınlar üçün əmək tutumların bir-birindən fərqlənməsi hansı faizdən çox olmamalıdır?

A) 15%-dən

B) 3%-dən

C) 7%-dən

D) 17%-dən

E) 19-dən
38. “ Texnoloji-konstruktiv” modellər terminin təyin edən məna hansıdır?

A) Eyni konstruktiv əsaslı və eyni texnoloji avadanlıqlarla istehsal edilən modellər.

B) Müxtəlif konstruksiyalı eyni texnoloji hazırlanma üsulları ilə istehsal edilən modellər.

C) Müxtəlif texnoloji hazırlanma üsulu ilə hazırlanan lakin eyni konstruksiyalı

modellər.

D) Müxtəlif texnoloji hazırlanma üsullarının tətbiqi ilə müxtəlif konstruksiyalı modrllər.

E) Texnoloji hazırlanma ardıcıllığı və konstruksiyalarının qurulduğu modellər seriyası
39. İşçi qüvvəsi haqda məlumat cədvəlində aşağıdakı göstəticilərdən hansı yoxdur?

A) Avadanlığın sayı

B) Dərəcələr üzrə emal müddəti

C) İxtisas üzrə dərəcələrin cəmi

D) İxtisaslar üzrə fəhlələrin hesabi sayı

E) İxtisaslar üzrə emal müddəti


40. Yüklənmə qrafiki hansı göstəricilərlə qurulur?

A) Təşkilati əməilyyatların vaxt sərfi və fəhlələrin sayı ilə

B) İxtisas və fəhlə sayı ilə

C) Təşkilati əməliyyatların sıra nömrəsi və dərəcələri ilə

D) Uzlaşma əmsalı və fakt ilə

E) Məmulatın hazırlanma vaxtı ilə


41. Yığım qrafiki nə haqda təsəvvür əldə etmək üçün qurulur?

A) Məmulatın emalının texnoloji ardıcıllığına uyğunluğunu

B) Fəhlələrin işlə yüklənmə dərəcəsini

C) Məmulatın hazırlanma ardıcıllığını

D) Axının növlərini

E) Məmulatın yığımını


42. Yüklənmə əmsalın, ciddi ritmli axınlar üçün, kəmiyyəti hansı hədlər daxilində dəyişə bilər?

A) 0,99...1,01

B) 0,99...1,15

C) 0,99...1,04

D) 0,99...1,00

E) 0,99...1,02


43. Palto və kostyum istehsalında əl əməliyyatlar üçün işçi stolun ölçüsü hansıdır?

A) 1400x800

B) 1000x400

C) 1100x600

D) 710x420

E) 1200x650


44. Konveyr axınlarda maşın əməliyyatlarda iki işci yerlərin arasında olan məsafə nə qədər olmalıdır?

A) 550mm


B) 800mm

C) 450mm


D) 500mm

E) 900mm
45. Əgər iş yerin addımı L=1,5mm axında iş yerlərin sayı n iy= 77ədəd, əmsal f=...1,15 bilinirsə axın uzunluğunu təyin edin?

A) 92,97

B) 86,7


C) 50,22

D) 84,8


E) 63,5
46. Tikiş sexində axın xəttin uzunluğu hansı ölçüdə qəbul olunur?

A) 20-35m

B) 20-45m

C) 40m


D) 30m

E) 30-60m


47. Axın xəttində iş yeri ilə konveyrin arası təşkil etməli məsafə hansıdır?

A) 50...100mm

B) 30...70mm

C) 150mm


D) 30...50mm

E) 60mm
48. Çox modelli axınlar üçün əmək bölgüsünün texnoloji sxem sədvəli neçə qrafadan ibarət olduğunu göstərin?

A) 14əd

B) 15 əd


C) 17 əd

D) 10 əd


E) 20 əd
49. Tikiş sexində konveyr axınlarda fəhlələrin iş yerləri necə yerləşdirilməlidir?

A) Üzü konveyrin hərəkət istiqamətinin əksinə olmaqla oturmalıdır

B) İxtiyari şəkildə yerləşdirirlər

C) İş yerləri axın xəttinə perpendikulyar

D) İş yerləri buçaq altında

E) İş yerləri dairəvi formasında


50. Axınlar iş ahənginin təşkili formasına görə neçə növ olurlar?

A) 3


B) 1

C) 5


D) 4

E) 2


51. Tikiş sexində axınlar növbələrin dəyişməsi hansı növləri var?

A) Çıxarılan və çıxarılmayan

B) Ötürülməli

C) Dövrülü

D) Sinxronlu

E) Ardıcıl


52. Palto və kostyum istehsalında maşın əməliyyatlar üçün işçi stolun ölçüləri hansıdır?

A) 1200x650

B) 1100x400

C) 1200x650

D) 710x420

E) 1800x900


53. Tikiş axında məmulatın hazırlanmasında 105 nəf. iştirak edir,bir stenddə 375 əd. məhsul buraxılır, məmulatların hazırlanma vaxtı Th=8075 san. Axın xəttinin faktını ( ) təyin edin?

A) 76,8 san

B) 21,5 san

C) 4,9 san

D) 78,7

E) 33,5 san


54. Sınaq sexində istehsalat buraxılmağa hazırlanacaq geyim modellərin ümumi sayı hansı düsturla təyin olunur?

A) Mü = My + Mk

B) Mü = My + Mk +1

C) Mü = My + Mk + F

D) Mü = Mk + F

E) Mü =My + Mk + 0,5


55. Ölçüsünə görə hansı növ seriyalar ayırd edilir?

A) Hormal və hesabi

B) Ardıcıl və hesabi

C) Normal və paralel

D) Ardıcıl və paralel

E) Kombinələşdirilmiş


56. Pambıq parçadan sport kostyumun biçilməsi üçün normal seriyanı hesablayın.Axının gücü M=200 ədəd, Sərilmədə parça qatların sayı hmax =50, ölçü-uzunluq şkalasında y=5

A) 1000 əd

B) 2000 əd

C) 1500 əd

D) 1060 əd

E) 1100 əd


57. Pambıq parçadan sport kostyumun biçilməsi üçün hesabi seriyanı hesablayın.Axın gücü M=200 ədət ölçü-uzunluq şkalanın hazırlanma müddəti t=5 gün. Eyni zaman hazırlanan modellərin sayı k=1 sərilmədə parça qatların sayı h=50 ?

A)1000 əd

B) 1200 əd.

C) 1500 əd

D) 1100 əd.

E) 1060 əd.


58. Yığım qrafıkdə oxla təyin hərəkəti göstərilir?

A) Düyün və hissələrin yerlərinin dəyişdirilməsi yolları

B) İş zamanı fəhlələrin hərəkəti

C) Bölmələrin hərəkəti

D) Qrupların hərəkəti

E) Seksiyaları yerləşdirmə yolları.


59. Tikiş sexində aqreqat – qruplu axınlarda, avadanliq yerləşdirərkən, presslər arasında olan məsafə nə ölçüdə olmalıdır?

A) 550 mm

B) 800-900 mm

C) 500-600 mm

D) 400-600 mm

E) 450-500 mm


60. Tikiş sexi layihələndirərkən hər bir bölmə üçün və bütün axın üçün işçi qüvvəsi haqqında məlumat çədvəli nəyə əsasən tərtib edilir?

A)Texnoloji sxem əsasında

B) Məmulatın hazırlanma ardıcıllıq əsasında

C) Avadanlıq haqda məlumat çədvəl əsasında

D) Yığım qrafik əsasında

E) Uzlaşma qrafik əsasında


61.Əmək bölqüsünun texnoloji sxem cədvəlində hesabı fəhlələrin sayını təyinedin .Təşkilatı əməliyyat üzrə vaxt cəmi

Σ tt ə=795 san ritmin taktı 76,9 san, C=3 ?

A)1,02 nəf

B) 1,12 nəf

C) 1,13 nəf

D) 0,96 nəf

E) 1,05 nəf


62. Əmək bölgüsünün texnoloji sxem cədvəlində bir təşkilat əməliyyat üçün emal dəyərini təyin edin. Verılmiş ixtisas dərəcəsi üzrə saniyəlik tarif maaşı STM=0,01424; əməliyyatın yerinə yetirilməsinə vaxt sərfi t=79 san C=3 ?

A) 1,04 qəp

B) 1,12 qəp

C) 1,0 qəp.

D) 1,15 qəp

E) 1,25 qəp


63. Sınaq sexində konstruktorların sayı hansı düsturla təyin olunur?

A) Kk =( Myt ηk) /εR

B) Kk= My ηk/ εR

C) Kk= =(Myk)/ εR·100

D) Kk= =(My t m η ) /εR

E) Kk= m η /εR


64. Karton parçalarını, sınaq sexində kəsmək üçün, hansı markalı maşınlardan istifadə olunur?

A) RαZ-2


B) RL-4

C) VαN-2


D) KLS-1

E) VLO-1


65.Sınaq sexində ülgülərin xarici konturunu kəsmək üçün hansı markalı maşından istifadə olunur?

A) VαN-12

B) OM-3

C) KLS-2


D) 266S

E) VLO-5
66. Sınaq sexinin avadanlıqların tutduğu faktiki sahəni hesablayın. Avadanlığın tutduğu ümumi sahə Sav=271,1 m2, sahədən istifadə əmsalı ȵ=0,4 ?

A) 678 m2

B) 700 m2

C) 680 m2

D) 620 m2

E) 735 m2
67. Biçim üçün hazır ülgü dəsləri konkret endə olan parça üzərində kombinə edilmiş üsulla elə yerləşdirilmişdir ki, ülgülər arası itki minimum həddə olsun. Belə halda ülgü dəslərinin yerləşdirilməsinin iqtisadililiyi hansı faktordan daha çox asılıdır?

A) Yerləşdirmədə məmulatın ölçü və uzunluqlarının uyğunlaşdırılması

B) Yerləşdirmənin növü

C) Məmulatın ülgülərinin forma və ölçüləri.

D) Yerləşdirmədə ülgülərin vəziyyəti

E) Parçanın rasional eninin seçilməsi


68. Sınaq sexində hər bir ölçü – uzunluq üzrə neçə ülgü komplekti hazırlanır?

A) 5 əd.


B) 0,5 -1 əd.

C) 3-5 əd.

D) 4 əd.

E) 1-4 əd.


69.Sınaq sexində parça tikələrn hesablanması hansı növ avadanlıqla (masında) aparılır?

A) EMPT -3

B) EΠ-0601

C) QVM_1


D) C-3DM-1

E) EΠ-0601


70. Hazırlıq sexinin istehsal tsiklinə daxıl olmayan əməliyyat qeyd edin?

A) Parçalarin biçilməsi

B) Parçaların kəmiyyət və keyfiyyətcə yoxlanması

C) Parça kəsiklərinin hesablanması

D) Parça kəsiklərinin seçilməsi və biçim sexinə verilməsi

E) Parçaların qəbulu və sənədləşdirilməsi71. Hazırlıq sexində materiala olan gündəlik təlabatını hansı düsturla təyin olunur?

A)C= NM/E

B) C= N.M.E

C) C= N/ M E

D) C=Nµ/ME

E) C= Nμ/M


72. Tikiş müəssisələrdə neçə günlük material ehtiyyatı yaradılır.

A) 20-25 gün

B) 10-15 gün

C) 30-35 gün

D) 10-20 qün

E) 30 gün


73. Qadınlar üçün mövsümü paltosunun hazırlanmaslnda əsas materialın eni 1,42m, gündəlik buraxılış M=862 əd., bir məmulat üçün f ond norması Fn = 4.5 m² . Hazırlıq sexində materiala olan gündəlik təlabatını hesablayın?

A) 2731 m

B) 1003 m

C) 2008 m

D) 1541 m

E) 2150 m


74. Hazırlıq sexində növbə ərzində texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsində çalışan icraçıların sayı hansı kimi düsturla təyin olunur?

A) Kf= Rn/ ti

B) Kf= Vti/nR

C)

D)

E) Kf= Vti/n


75. Geyim hissələrinin biçilməsində hansı markakı stansionar lentli kəsici masın istifadə olunur?

A) RL-4


B) OM-3

C) QVM-1


D) Q3DM-1

E) OM-2
76. Biçim sexinin vəzifəsinə daxil olmayan əməliyyatı qeyd edin?

A) Parçaların qəbulu və yoxlanılması

B) Detallarin biçilməsi

C) Biçilmiş detallarin komplektləşdirilməsi

D) Biçilmiş detalların nömrələnməsi

E) Naxışların uyğunlaşdırılması
77. Biçim sexində hansı sərilmə üsulundan istifadə olunmur?

A) Tək-tək sərilmə

B) Ardıcıl sərilmə

C) Paralel sərilmə

D) Ardıcıl-paralel sərilmə

E) Seksiyalı sərilmə


78. Biçim sexində növbə ərzində texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsində çalışan icraçıların sayı hansı kimi düsturla təyin olunur?

A)

B)

C) Kf= Tor

D) Kf=Mt η/εR

E)


79. Tikiş sexində texnoloji sxemi tərtib etdikdən sonra uzlaşma qrafiki qurulur. Absiz X oxu üzrə uzlaşma qrafiki quran zaman hansı göstərici qeyd olunmur?

A) Faktın qiyməti

B) Fəhlələrin sayı

C) Əməliyyatların sıra nömrəsi

D) Hər əməliyyat üzrə vaxt sərfi

E) İxtisas


80.Çox komplektli düzülmələrdə ən qənaətli sərilmə üsulu hansıdır?

A) Üz-üzə sərilmə üsulu

B) Üzü aşağı sərilmə üsulu

C) Parçanı eni üzrə yarıdan qatlama üsulu

D) Uzununa qatlama üsulu ilə sərilmə üsulu

E) Üzü yuxarı sərilmə üsulu


81. Biçim sexinin hesabi sahəsi Sh aşağıdakı düsturla təyin olunur?

Biçim sexində sahədən istifadə əmsalı η hansı rəqəmə bərabərdir?

A) 0,35 ... 0.45

B) 0,23 ... 0,4

C) 0,01 ... 1,00

D) 0,5 ... 0,59

E) 0,95 ... 1,01


82. Hazırlıq sexində materialların saxlanma zamanı altlıqlarda kip və kəsiklərin yığılma hündürlüyü hansı qiymətdən yüksək olmamalıdır?

A) 2 m - dən

B) 1 m – dən

C) 7 m – dən

D) 5 m – dən

E) 3 m – dən


83. Hazırlıq sexinin texnoloji hesabatı işçilərin və avadanlığın sayının, istehsal və saxlanma sahələrinin miqdarının hesabatı yerinə yetirilməsi üçün başlanğıc göstəricilərə aid deyil?

A) Müəssisədə istehsal ediləcək məmulat növləri

B) Əməliyyatlar üzrə vaxt sərfiyyatı normaları

C) Gündəlik parça şərti

D) Məmulat vahidinə material sərfiyyatı normaları

E) Avadanlıq və onun ölçüləri


Yüklə 377,82 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin