Fişa de date a achiziţiei de serviciiYüklə 377,2 Kb.
səhifə1/5
tarix12.12.2017
ölçüsü377,2 Kb.
#34627
  1   2   3   4   5

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE HOCHEI PE GHEAŢĂ

ROMANIAN ICE HOCKEY FEDERATIONMEMBER OF THE INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATIONAprob,
Preşedinte
Barna Tánczos

DOCUMENTAŢIA


de încheiere a acordului-cadru

prin achiziţia publica de


servicii de transport aerian”
Procedura aplicata: ”cerere de ofertă”

Cuprins:


Capitolul 1. Fisa date a achiziţiei 2

Capitolul 2. Caietul de sarcini 13

Capitolul 3. Propunerea de acord-cadru si contract subsecvent 17

Capitolul 4. Formulare si modele 26Capitolul 1. Fisa date a achiziţieiI.a. Autoritatea contractanta

Denumire: FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE HOCHEI PE GHEAŢĂ

Adresa: str. Patinoar Mihai Flamaropol, Bd. Basarabia nr. 35-37, sector 2

Localitate: Bucureşti


Cod poştal: 022103

Tara: România

Persoana de contact: PORTIK Ferencz-Tibor

Telefon: 021-3247713

E-mail: info@rohockey.ro

Fax: 021-3247713

Adresa autorităţii contractante: www.rohockey.ro


I.b. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

□ ministere ori alte autorităţi publice centrale

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

□ agenţii naţionale

□ autorităţi locale

□ alte instituţii guvernate de legea publica

□ instituţie europeana / organizaţie internaţionala

■ altele: persoana juridica de drept privat / structura sportiva de interes naţional


□ servicii publice centrale

□ parare


□ ordine publica / siguranţa naţionala

□ mediu


□ economico-financiare

□ sănătate

□ construcţii si amenajarea teritoriului

□ protecţie sociala

□ cultura, religie si actv. recreative

□ educate

□ activităţi relevante

□ energie

□ apa

□ posta


□ transport

■ altele: sportAutoritatea contractanta achiziţionează in numele altei autorităţi contractante Da □

Nu ■

Alte informaţii si / sau clarificări pot fi obţinute:
■ la adresele de e-mail si fax menţionate mai sus

■ altele: interval orar L-J intre orele: 0900-1500a. Dreptul ofertantului de a solicita clarificări:

Data limita de primire a solicitărilor de clarificări: 12.03.2010

Ora limita: 1200

Solicitările de clarificări se vor face în scris şi se vor transmite pe fax la nr. 021.324.77.13 sau prin poştă la adresa: Federaţia Romana de Hochei pe Gheaţă, Bd. Basarabia, nr. 35-37, sectorul 2, Bucureşti, România.

Data limita de transmitere a răspunsului la clarificări: 16.03.2010

Ora limita: 1300.Notă:

a) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.

b) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile - însoţite de întrebările aferente - către toţi operatorii economici care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

c) Fără a aduce atingere prevederilor pct. a), în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

d) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la pct. c), aceasta din urmă are, totuşi, obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor.

b. Dreptul autorităţii contractante de a solicita clarificări

a) Autoritatea contractantă are dreptul, în procesul de evaluare şi analiză a ofertelor, de a solicita clarificări referitoare la documentele de calificare prezentate de ofertant, propunerea tehnică şi cea financiară.

b) Orice ofertant are obligaţia de a răspunde clarificărilor solicitate în termenul acordat de autoritatea contractantă (maxim 72 de ore de la data solicitării).

In cazul în care ofertantul nu comunică răspunsul la solicitări în acest termen, oferta este descalificată, sau după caz, respinsă.Adresă Internet la care se poate accesa anunţul de participare:

http://www.e-licitatie.ro


I.c. Cai de atac:

Eventualele contestaţii se pot depune la :Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Adresa: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3

Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030084 Tara: România

E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021.310.46.41

Adresa internet: www.cnsc.ro Fax: 021.310.46.42
Curtea de Apel Bucureşti - Secţia de Contencios Administrativ si Fiscal

Adresa: Splaiul Independentei nr.5

Localitate: Bucureşti Cod poştal: 050092 Tara: România

E-mail: relatiicab@just.ro Telefon: 021.319.51.80, 021.319.51.81

Adresa internet: www.portal.just.ro Fax: 021.319.51.83


I.d. Sursa de finanţare:

Sursa de finanţare a contractului/contractelor ce urmează a fi atribuit/atribuite: alocaţii de la bugetul de stat si venituri proprii ale FRHG

După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare

Da □ Nu ■

Daca Da, faceţi referire la proiect/program -II: OBIECTUL ACORDULUI-CADRU

II.1) Descriere

II.1.1) Denumire acord-cadru: acord-cadru de servicii

II.1.2) Denumire acord-cadru si locul de livrare: “servicii de transport aerian”, cu livrarea biletelor la sediul F.R.H.G.

(a) Lucrări □

(b) Produse □

(c) Servicii ■

Execuţie □

Proiectare si execuţie □

Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractanta □


Cumpărare □

Leasing □

Închiriere □

Cumpărare in rate □
Categoria serviciului

2A ■


2B □


Principala locaţie a lucrării:

_____________________

Cod CPV □□□□□□□□


Principalul loc de livrare:

_____________________

Cod CPV □□□□□□□□


Principalul loc de prestare: -

Biletele se vor livra la sediul F.R. Hochei pe Gheaţă din Bd. Basarabia, nr. 35-37, sectorul 2, Bucureşti;

Cod CPV: 60410000-5;


II.1.3) Procedura se finalizează prin :

Contract de achiziţie publica: □

Încheierea unui acord cadru: ■


II.1.4) Durata contractului de achiziţie publica

ani □□ luni □□ zile □□ (de la atribuirea contractului)

sau

începând cu □□ / □□ / □□□□ (zz/ll/aaaa/)II.1.5) Informaţii privind acordul cadru:

a. Autoritatea contractanta va încheia un acord-cadru pe o perioada de 12 luni de zile, respectiv de la 01.04.2010 si pana la 31.03.2011, conform art. 147 din O.U.G 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

b. Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza ori de câte ori apare necesitatea organizării unor deplasări aeriene.

c. Prestatorul nu va putea oferta preturi (in euro) mai mari decât in oferta cu care a fost stabilit câştigător pentru semnarea acordului-cadru.

d. Numărul de operatori economici cu care se va încheia acordul–cadru este: 3 (trei).

e. Procedura aplicată pentru atribuirea acordului cadru: cerere de ofertă.

f. Valoarea estimata fără TVA a acordului-cadru: intre 40.000  si 70.000 euro.

g. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: ori de câte ori apare necesitatea organizării unor deplasări aeriene.

Acordul cadru cu mai mulţi operatori ■

Nr. □ maxim al participanţilor la acordul cadru vizatAcordul cadru cu un singur operator □

Durata acordului cadru: de la 01.04.2010 si pana la data de 31.03.2011.

Durata în ani □□ sau 12(douasprezece) luniPosibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru: Da ■ Nu □

II.1.6) Divizare pe loturi

Da □ Nu ■

Ofertele se depun pe:

Un singur lot □ Unul sau mai multe □ Toate loturile □

Alte informaţii referitoare la loturi: -


II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate Da □ Nu ■


II.2) Cantitatea sau scopul acordului-cadru

II.2.1)

Total cantităţi conform contractelor subsecvente acordului-cadru, care vor fi încheiate pe durata valabilităţii acestuia:a. Estimare cantităţi solicitate pe durata acordului-cadru: minim 30 bilete - maxim 200 bilete pentru deplasările aeriene.

b. Estimare cantităţi care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: minim 1 bilet - maxim 90 de bilete.

c. Estimare număr de persoane pentru fiecare deplasare/ruta: minim o persoana – maxim 35 de persoane.

d. Estimarea valorii unui singur contract subsecvent: minim 500 euro - maxim 36.000 euro.

e. calendarul estimativ de aplicare a procedurii: 12 luni de zile, respectiv de la 01.04.2010 si pana la 31.03.2011.

f. calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: minim 2 contracte subsecvente - maxim 10 de contracte subsecvente.

g. numărul estimativ al deplasărilor de grup (destinatiilor/rutelor) in cadrul unui contract subsecvent: minim o deplasare de grup - maxim 7 deplasări de grup.

h. Având în vedere ca derularea acordului cadru se face pe bază de contracte subsecvente, in funcţie de necesităţile autorităţii contractante, la expirarea valabilităţii acordului-cadru valoarea însumată a contractelor subsecvente poate fi sub valoarea estimată iniţial. Această situaţie, care poate apărea din motive neimputabile autorităţii contractante, nu dă dreptul prestatorului să solicite autorităţii contractante daune, penalizări sau orice alte despăgubiri.

II.2.2) Opţiuni (daca exista) Da □ Nu ■

Daca exista, descrierea acestor opţiuni: -
III: CONDITII SPECIFICE ACORDULUI-CADRU

III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract:

Da □ Nu ■

III.1.1. Contract rezervat (daca DA scurta descriere )

Da □ Nu ■

III.1.2. Altele (daca DA, descrieţi)

Da □ Nu ■


IV: PROCEDURA

IV.1) Procedura selectata

Licitaţie deschisa □

Licitaţie restrânsa □

Licitaţie restrânsa accelerata □

Dialog competitiv □Negociere cu anunţ de participare □

Negociere fără anunţ de participare □

Cerere de oferte ■

Concurs de soluţii □IV.2) Etapa finala de licitaţie electronica Da □ Nu ■

Daca DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronica

__________________________________________________________________________
IV.3.) Legislaţia aplicata:

Legislaţie naţionala

1. LEGE nr. 111 din 27 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 3 mai 2006.

2. LEGE nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.

3. LEGE nr. 128 din 5 mai 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007.

4. LEGE nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007.

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 29 iunie 2005, privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 111 din 27 aprilie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 martie 2009.

6. HOTĂRÂRE nr. 895 din 4 august 2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 18 august 2005.

7. HOTĂRÂRE nr. 942 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publica, MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 1 august 2006, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.083 din 5 septembrie 2007.

8. HOTĂRÂRE nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, modificata prin H.G. 834 din 22 iulie 2009, publicata in Monitorul Oficial nr. 515 din 27 iulie 2009.

9. HOTĂRÂRE nr. 1.056 din 9 august 2006 privind modificarea art. 102 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 25 august 2006.

10. HOTĂRÂRE nr. 1.337 din 27 septembrie 2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006, MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 4 octombrie 2006.

11. HOTĂRÂRE nr. 782 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 27 iunie 2006.

12. HOTĂRÂRE nr. 1.660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, modificata prin H.G. nr. 198 din 27 februarie 2008 si prin H.G. 370 din 25 martie 2009.

13. HOTĂRÂRE nr. 1.083 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2006 MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.

14. HOTĂRÂRE nr. 525 din 30 mai 2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 12 iunie 2007.

15. HOTĂRÂRE nr. 71 din 24 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 8 februarie 2007.

16. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006; RECTIFICAREA nr. 337 din 17 iulie 2006; LEGEA nr. 128 din 5 mai 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007; DECIZIA nr. 569 din 15 mai 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 martie 2009;ORDONANTA DE URGENTA nr. 72 din 17 iunie 2009.

17. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006, privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările aduse de: LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 12 noiembrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009.

18. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.

19. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 12 noiembrie 2007 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 15 noiembrie 2007.

20. ORDIN nr. 1.679 din 12 octombrie 2006 privind completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 24 octombrie 2006.

21. ORDIN nr. 51 din 13/03/2009 (Ordin 51/2009) privind accelerarea procedurilor de licitaţie restrânsă şi negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, Monitorul Oficial nr. 167 din 17/03/2009.

22. ORDIN Nr. 107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, Monitorul Oficial Nr. 473 din 9 iulie 2009.

23. ORDIN nr. 122 din 14 august 2009 pentru modificarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 107/2009 publicat în: Monitorul Oficial Nr. 570 din 17 august 2009.
Legislaţie europeana

1. DIRECTIVA 2007/66/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivelor 89/665/CEE şi 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce priveşte ameliorarea eficacităţii căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţii publice.

2. REGULAMENTUL (CE) NR. 213/2008 AL COMISIEI din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte procedurile de achiziţii publice, în ceea ce priveşte revizuirea CPV.

3. REGULAMENTUL (CE) NR. 1564/2005 AL COMISIEI din 7 septembrie 2005 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunţurilor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice în conformitate cu Directivele 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului European şi Consiliului.

4. DIRECTIVA CONSILIULUI 89/665/CEE din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege şi actelor administrative privind aplicarea procedurilor privind căile de atac faţă de atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse şi a contractelor publice de lucrări.

5. DIRECTIVA 2004/18/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii.


V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE

V.1) Situaţia personala a candidatului /ofertantului

a) Declaraţie privind neîncadrarea in prevederile art. 180 si 181 din O.U.G. nr. 34/2006

Solicitat ■ Nesolicitat □Cerinţa obligatorie: Se va completa formularul nr. 3.

Încadrarea în situaţia prevăzuta la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziţie publica.b) Documente privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor

Solicitat ■ Nesolicitat □Cerinţe obligatorii:

Certificatele de atestare fiscala emise de organul fiscal competent, conf. art. 112 si art. 113 din Ordonanţa nr. 92/2003, care sa ateste îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plata. Certificatele trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor.

Notă: Toate certificatele/documentele respective trebuie să fie prezentate în original sau copie legalizata.

Ofertanţii nerezidenti vor prezenta traduceri legalizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.

Autoritatea Contractanta îşi rezerva dreptul de a solicita ofertanţilor – persoane juridice străine - prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante.

În situaţia în care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla într-una din situaţiile prevăzute de art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare.c) Declaraţie privind calitatea de participant la procedura

Solicitat ■ Nesolicitat □Cerinţa obligatorie: se va completa formularul 9

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

a) Persoane juridice romane

Solicitat ■ Nesolicitat □Cerinţe obligatorii:

a. Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă instanţa competenta, în original sau copie legalizata (eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea ofertei), din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societăţii. Operatorul economic trebuie sa aibă înscris în certificat codurile CAEN corespunzătoare obiectului achiziţiei publice.

b. Certificat de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă instanţa competenta, in copie cu stampila, semnătura si înscrisul “conform cu originalul”.

b) Persoane juridice străine

Solicitat ■ Nesolicitat □Cerinţa obligatorie pentru persoane juridice străine: documente edificatoare care sa dovedească o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident (copie după original si copie legalizata in limba romana);

V.3.) Situaţia economico-financiara

a) Informaţii privind situaţia economico-financiara

Solicitat ■ Nesolicitat □Cerinţa obligatorie: Situaţia financiara pe semestrul I al anului 2009, vizata şi înregistrata de organele competente (copie ştampilată, semnată şi cu menţiunea ”conform cu originalul” pe fiecare pagină).

b) Informaţii generale

Solicitat ■ Nesolicitat □Cerinţa obligatorie: Se va completa formularul 4.

V.4.) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

a) Informaţii privind capacitatea tehnica si/sau profesionala

Solicitat ■ Nesolicitat □Cerinţa obligatorie: Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii similare in ultimii 3 ani (2007, 2008 si 2009). Se va completa formularul 5.

b) Autorizări, acreditări, licenţe pentru prestarea serviciilor

Solicitat ■ Nesolicitat □Cerinţa obligatorie:

a. Persoane juridice romane:

Acreditarea ca membru I.A.T.A. (Internaţional Air Transport Association, in copie legalizata).b. Persoane juridice străine:

Acreditarea ca membru I.A.T.A. (Internaţional Air Transport Association) (in copie legalizata in limba romana).c) Informaţii privind subcontractantii

Solicitat □ Nesolicitat ■Conform prevederilor art. 45 din cadrul secţiunii a 4-a, din O.U.G. 34/2006.

d) Informaţii privind asociaţii

Solicitat □ Nesolicitat ■Conform prevederilor art. 44 din cadrul secţiunii a 4-a, din O.U.G. 34/2006.

e) Recomandări de la beneficiari

Solicitat ■ Nesolicitat □Cerinţa obligatorie: Minim 3 recomandări (sau certificate constatatoare) cate una pentru fiecare din anii 2007, 2008 si 2009, din partea altor beneficiari care sa ateste seriozitatea ofertantului in îndeplinirea obligaţiilor contractuale si prestarea de servicii similare, original sau copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul.

V.5) Standarde de asigurare a calităţii

Solicitat ■ Nesolicitat □

Cerinţa obligatorie: Ofertantul trebuie sa aibă implementat un sistem de management al calităţii respectiv ISO 9001:2001 sau echivalent (în original sau copie legalizata).

V.6) Standarde de protecţia mediului

Solicitat □ Nesolicitat ■

Nu este cazul

V.7.) Daca este aplicabil, modul de selectare/preselectare

Solicitat □ Nesolicitat ■Nu este cazul.

Observaţie:

Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor declaraţiilor si documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură.
VI. PREZENTAREA OFERTEI

VI.1) Limba de redactare a ofertei

limba romana

Observaţie: Eventualele documente întocmite intr-o alta limba vor fi prezentate împreuna cu o traducere legalizata in limba romana.

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei

30 zile de la data deschiderii ofertelor.

VI.3) Garanţie de participare

Solicitat ■ Nesolicitat □a. Cuantumul garanţiei de participare: 140 euro. In cazul ofertanţilor din categoria IMM, garanţia de participare se constituie in procent de 50 % din cuantumul precizat anterior. Ofertantul va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se încadrează in categoria I.M.M.-urilor.

b. Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: 30 de zile de la data deschiderii ofertei.

c. Modul de constituire a garanţiei de participare acceptat: Scrisoare de garanţie bancara pentru participare in favoarea autorităţii contractante (formularul 6) in original, eliberata de o banca din România sau de o banca din străinătate cu corespondent in România.

Observaţie: Ofertele care nu sunt însoţite de documentele de constituire a garanţiei de participare, astfel cum a fost aceasta solicitata, vor fi respinse ca inacceptabile şi returnate la deschidere.

VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnicea. Ofertanţii au obligaţia de a întocmi propunerea tehnica astfel încât să permită identificarea facilă a corespondenţei cu specificaţiile din caietul de sarcini (punctual si in concordanta cu cerinţele acestuia), in aşa fel încât sa se furnizeze toate informaţiile necesare pentru evaluare (descrieri detaliate).

b. Propunerea tehnica va fi elaborata avându-se in vedere ca pentru evaluarea ofertei se va folosi criteriul de selecţie al ofertei: “preţul cel mai scăzut”.

c. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a respinge oferta care nu se încadrează în specificaţiile solicitate prin caietul de sarcini chiar dacă aceasta are preţul cel mai scăzut.

d. Ofertanţii care-si însuşesc in totalitate cerinţele minimale si obligatorii din caietul de sarcini, vor completa formularul 10.

Observaţie: In cazul in care oferta nu respecta cerinţele prevăzute in documentaţia pentru atribuire, comisia de evaluare are dreptul de a o respinge, fiind considerata neconforma.

VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare

a. Prezentarea propunerii financiare se va face în conformitate cu precizările din caietul de sarcini.

Se va completa obligatoriu preţul pentru fiecare destinaţie din Anexa la formularul 7 (centralizator de preturi). Valoarea totala din Anexa la formularul 7 se va regăsi in formularul de oferta 7.In caz contrar, autoritatea contractanta va considera oferta financiara ca fiind neconforma. Se va tine cont de faptul ca înainte de efectuarea unei deplasări se va solicita operatorului economic câştigător, sa transmită un număr minim de trei opţiuni (cf. Caietului de sarcini), care nu vor putea depăşi fiecare preţul unitar ofertat pe ruta respectiva din Anexa la formularul 7 (centralizator de preturi).

b. Se va lua in considerare cursul mediu al pieţei valutare afişat de Banca Naţionala a României in data de 10.03.2010 (1 euro = 4,1007 lei).

Observaţie: Plata biletelor de avion, se efectuează în lei la cursul B.N.R. din data facturării, prin ordin de plată, în termen de maximum de 60 de zile de la data înregistrării facturilor emise de către operatorul economic

VI.6) Modul de prezentare a ofertei


Locul depunerii ofertelor: sediul Federaţie Române de Hochei pe Gheaţă, Patinoarul Mihai Flamaropol, Bd. Basarabia, nr. 35-37, sectorul 2, Bucureşti, România.

Prezentarea ofertelor:

a. Data limită pentru depunerea ofertei 19.03.2010, ora limită 1000.

b. Ofertantul trebuie să prezinte doua (2) exemplare ale ofertei: un (1) original si o (1) copie, fiecare in cate un plic marcat corespunzător, “ORIGINAL” si “COPIE”. Conţinutul plicurilor trebuie sa fie identic;

c. Toate documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă, vor avea menţionată data la care s-au întocmit, vor fi ştampilate şi semnate cu numele în clar pe fiecare pagină de reprezentantul /reprezentanţii autorizat/autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract.

d. In cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.

e. Propunerea tehnică, propunerea financiară şi documentele de calificare se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător.

f. Fiecare plic va avea în interior un opis al documentelor pe care la conţine;

g. Cele trei plicuri se vor introduce într-un plic, închis corespunzător şi netransparent, care va fi marcat “ORIGINAL”, si respectiv copii ale acestora in cel marcat “COPIE”. Plicurile vor fi sigilate;

h. Cele doua plicuri marcate “ORIGINAL” si “COPIE” se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent. Plicul exterior va fi sigilat;

i. Tot în plic distinct, anexat plicului exterior, vor fi prezentate documentele care însoţesc oferta :

i.1. Scrisoarea de înaintare – formularul 1;

i.2. Împuternicirea din partea operatorului economic pentru participarea la procedura de atribuire – formularul 2 ;

i.3. Dovada constituirii garanţiei de participare solicitate;

Acest plic va fi marcat cu menţiunea: "Documente care însoţesc oferta";j. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante, Federaţia Romana de Hochei pe Gheaţă si cu inscripţia:

OFERTA PENTRU ACHIZIŢIA PUBLICĂ DE SERVICII DE TRANSPORT AERIAN”«A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 19.03.2010 ORA 1100»

k. Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la lit. j, autoritatea contractanta nu îşi asuma nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.

l. Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autorităţii contractante decât cea stabilita in anunţul de participare ori care este primita de către autoritatea contractanta după expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa, fiind considerata oferta întârziata.

m. Oferta câştigătoare stabilita de către comisia de evaluare va fi oferta cu cel mai scăzut preţ (formularul 7) - suma preturilor ofertate in anexa la formularul 7.

VI.7) Data limita de depunere a ofertelor

Data limita pentru depunerea ofertei: 19.03.2010, ora 1000.

VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

a. Oferta poate fi modificată/retrasă anterior datei şi orei limita stabilite pentru depunerea acesteia;

b. Singura modificare după deschiderea ofertei, este cea a propunerii financiare pentru corectarea eventualelor erori aritmetice;

Erorile aritmetice se corectează după cum urmează:b.1. Daca exista o discrepanta intre litere si cifre, se va lua in considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata in mod corespunzător;

b.2. Daca exista o discrepanta intre preţul total exprimat, din anexa la formularul 7 si suma totala a preturilor ofertate respectiv cele din formularul 7, se va lua in considerare preţul total din anexa la formularul 7, (centralizator preturi) iar preţul total va fi corectat in mod corespunzător;

Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Daca ofertantul nu accepta corectarea acestor erori, oferta sa va fi considerata necorespunzatoare si, in consecinţa, va fi respinsa de către comisia de evaluare.VI.9) Deschiderea ofertelor

Ora, data si locul deschiderii ofertelor: ora 1100, data de 19.03.2010 la Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă, Patinoar Mihai Flamaropol Bd. Basarabia, nr. 35-37, sectorul 2, Bucureşti.

La deschiderea ofertelor vor putea fi prezenţi reprezentanţii ofertanţilor care doresc sa participe si care vor prezenta:a. împuternicire din partea operatorului economic (formularul nr. 2);

b. o copie de pe BI/CI.


VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1) Preţul cel mai scăzut ■ Oferta câştigătoare va fi desemnată prin compararea valorilor propunerilor financiare depuse. Vor fi admise numai ofertele financiare care au toate câmpurile din anexa la formularul de oferta 7 completate.

VII.2) Cea mai avantajoasa oferta economica □

Factor de evaluare

1...........................

2...........................


Pondere

............................

............................


Factor de evaluare

4............................

5............................


Pondere

................................

...............................VIII. INCHEIEREA acordului-cadru

VIII.1) Ajustarea preţului contractului

Da ■ Nu □Se accepta actualizarea tarifelor ofertate in lei, după cum urmează:

a. Tariful in euro se înmulţeşte cu cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Naţionala a României (B.N.R.) la data emiterii documentelor de călătorie, la care se adaugă valoarea T.V.A.

b. Documentele de plata se vor întocmi in lei, la cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Naţionala a României din ziua emiterii documentelor de călătorie.

VIII.2) Garanţia de buna execuţie a contractului

Da □ Nu ■-Yüklə 377,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin