Gemi İNŞa yönetmeliĞİ Taslağı Karşılaştırma TablosuYüklə 280,03 Kb.
səhifə1/5
tarix29.10.2017
ölçüsü280,03 Kb.
#21430
  1   2   3   4   5

GEMİ İNŞA YÖNETMELİĞİ Taslağı

Karşılaştırma Tablosu

Mevcut Yönetmelik

Önceki Taslak

(Aralık-2013)Son Taslak

(23.06.2014)NOT

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

Amaç

Amaç
MADDE 1 –

MADDE 1 –

MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmelik, denizde ve iç sularda seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin temini için gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarımları esnasında uyulması gereken teknik nitelik ve yeterliklerinin denetim ve belgelendirilmesinde; ilgili tarafların uyacakları usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

(1) Bu Yönetmelik, denizde ve iç sularda seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin temini için gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarımları esnasında uyulması gereken teknik nitelik ve yeterliklerinin denetim ve belgelendirilmesinde; ilgili tarafların uyacakları usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

(1) Bu Yönetmelik, denizde ve iç sularda seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin temini için gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarımları esnasında uyulması gereken teknik nitelik ve yeterliklerinin denetim ve belgelendirilmesinde; ilgili tarafların uyacakları usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam

Kapsam

Kapsam
MADDE 2 –

MADDE 2 –

MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik klaslı veya klassız olarak yurt içinde veya serbest bölgelerde, inşa veya tadil edilecek yahut bakım ve onarımları yapılacak, Türk Bayraklı veya Türk Bayrağı çekebilecek olan gemi ve su araçlarına uygulanır.

(1) Bu Yönetmelik yurt içinde veya serbest bölgelerde, inşa veya tadil edilecek yahut bakım-onarımları yapılacak olan gemi ve su araçlarına ve yurt dışında Türk Bayraklı olarak inşa veya tadil edilecek veya Türk Bayrağında belgelendirilmek üzere yabancı bayraklı olarak inşa edilen gemi ve su araçlarına uygulanır. 

(1) Bu Yönetmelik yurt içinde veya serbest bölgelerde, inşa veya tadil edilecek yahut bakım-onarımları yapılacak olan gemi ve su araçlarına ve yurt dışında Türk Bayraklı olarak belgelendirilmek üzere inşa veya tadil edilecek gemi ve su araçlarına uygulanır. 
(2) Aksi belirtilmedikçe; yabancı bayrak çekmek üzere, yurt içinde veya serbest bölgelerde inşa edilen gemi ve su araçları ile; yabancı bayraklı olup, yurt içinde veya serbest bölgelerde tadil edilen veya bakım-onarımları yapılan gemi ve su araçlarına bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.


(3) Askerî gemi ve su araçlarına bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

(2) Askeri tesislerde inşası, tadilat veya bakım-onarımı yapılan askeri amaçlı gemi ve su araçlarına bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

(2) Askeri tesislerde inşası, tadilat veya bakım-onarımı yapılan askeri amaçlı gemi ve su araçlarına bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Dayanak

Dayanak

Dayanak
MADDE 3 –

MADDE 3 –

MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  1. Bu Yönetmelik, 01/11/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12. Maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendi ile 28. İnci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

(1) Bu Yönetmelik, 1/11/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci ve 28 inci madde maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

Tanımlar

Tanımlar
MADDE 4 –

MADDE 4 –

MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

  1. Bu Yönetmelikte geçen;

(2) Bu Yönetmelikte geçen;a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,
a) Boyutlandırma: Kaplama ve perde kalınlıkları, posta, kemere, boyuna elemanlar gibi tekne yapısal elemanlarının gerekli mukavemeti sağlayabilmesi için sahip olması gereken ölçülerinin hesaplanmasını,

b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
b) Bölge müdürlüğü: Denizcilik Müsteşarlığı bölge müdürlüklerini,


c) Denetim uzmanı: İdare adına proje ve belge denetimi ile gemi üzerinde inşa ve tadilat denetimi yapacak gemi inşaatı mühendisliği, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, gemi inşaatı ve deniz mühendisliği, gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği, deniz teknolojisi mühendisliği bölümlerinden mezun olan; Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı, Denizcilik Uzmanı, Denizcilik Uzman Yardımcısı, Mühendis ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde yer alan sözleşmeli personel kadrolarında görev yapan Denizcilik Müsteşarlığı personelini,

c) Bakım-onarım: Mevcut gemi ve su araçlarının tadilat işlemi haricindeki tekne bünyesi ve donatımında gerçekleştirilen boya, sac, elektrik ve mekanik işçiliği gibi işlemleri,

c) Bakım-onarım: Mevcut gemi ve su araçlarının tadilat işlemi haricindeki tekne bünyesi ve donatımında gerçekleştirilen boya, sac, elektrik ve mekanik işçiliği gibi işlemleri,
ç) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun suda kürekten başka sevk sistemiyle hareket edebilen her türlü tekneyi,

ç) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun suda kürekten başka sevk sistemiyle hareket edebilen her türlü tekneyi,

ç) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun suda kürekten başka sevk sistemiyle hareket edebilen her türlü tekneyi,


d) GSVP: İdarenin Gemi Sanayi Veri Tabanı Programını
d) GMO: Türk Mühendis Mimarlar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odasını,


e) İç sular: Tabiî ve suni göllerle, baraj gölleri, dalyan ve nehirleri,

d) İç sular: Tabiî ve suni göllerle, baraj gölleri, dalyan ve nehirleri,

e) İç sular: Tabiî ve suni göllerle, baraj gölleri, dalyan ve nehirleri,
f) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

e) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünü,

f) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünü,
g) Klas kuruluşu: Gemi ve su araçlarının asgari güvenlik gereklerinin sağlanması, denizlerde can ve mal güvenliğinin temini ve deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla; gemi ve su araçlarının yapım, onarım, tadilat ve kullanım aşamalarında, gemi ve su araçlarının test, muayene veya denetim ile onay ve belgelendirme hizmetlerini İdare adına yerine getirmek üzere, İdarenin belirlediği konularda yetki verilmiş ulusal ve yabancı kuruluşlar ile tanınmış kuruluşları,

f) IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü,

g) IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü,


ğ) Klaslama: Tarafsız ve bağımsız tanınmış veya yetkilendirilmiş kuruluşlarca yeni inşa veya mevcut gemi ve su araçlarında dizayn, tekne, makine, elektrik, emniyet teçhizatı ve yangın bütünlüğü gibi hizmetlerin gemi veya su aracının inşası veya tadilatı aşamasında denetim ve uygunluk hizmetleri ile bu hizmetlerin sonucunda klas sertifikasının düzenlenmesi hizmetini,
ğ) Kontrol mühendisi: Gemi ve su araçlarının inşa veya tadilat işlerinin projeye uygun yapımından sorumlu ve 6/12/2006 tarihli ve 26368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri,  Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliği kapsamında Serbest Gemi Mühendisi Tescil Belgesi sahibi olan gemi mühendisini,

g) Klas Sertifikası: Tanınmış veya Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından düzenlenen ve bir geminin yapısal ve mekanik özelliklerinin kullanma amacı ve çalışma alanına bağlı olarak kuruluşun herkese açık kurallarına uygunluğunu gösteren belgeyi,h) Liman başkanlığı: Bölge müdürlüklerine bağlı liman başkanlıklarını,

ğ) Liman başkanlığı: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı liman başkanlıklarını,

h) Liman başkanlığı: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı liman başkanlıklarını,
ı) Mevcut gemi ve su aracı: Yeni olmayan gemi ve su aracını,

h) Mevcut gemi ve su aracı: Yeni olmayan gemi ve su aracını,

ı) Mevcut gemi ve su aracı: Yeni olmayan gemi ve su aracını,
i) Nihai proje: İlk başvuru sırasında hazırlanan projelerde inşa veya tadilat sonunda bir farklılık varsa, söz konusu farklılıkların da işlendiği ve gemi ve su aracının inşa veya tadilat sonundaki son şeklini gösteren projeyi


j) Proje mühendisi: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri, Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliği kapsamında Serbest Gemi Mühendisi Tescil Belgesi sahibi olan gemi mühendisini,

ı) Proje mühendisi: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri, Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliği kapsamında Serbest Gemi Mühendisi Tescil Belgesi sahibi olan gemi mühendisini,k) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan, her türlü araç ve yapıyı,

i) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan, her türlü araç ve yapıyı,

i) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan, her türlü araç ve yapıyı
l) Tadilat: Gemi ve su araçlarının üç ana boyutundan biri veya birkaçı ile gros ve net tonilatosunun en az birinin değişimine veya geminin cinsinin yolcu taşımacılığı veya tehlikeli madde taşımacılığı yapmak üzere değiştirilmesine neden olacak yapısal değişikliği,

j) Tadilat: Gemi ve su araçlarının üç ana boyutundan biri veya birkaçı ile gros ve net tonilatosunun en az birinin değişimini veya geminin cinsinin yolcu taşımacılığı veya tehlikeli madde taşımacılığı yapmak üzere değiştirilmesini,

j) Tadilat: Gemi ve su araçlarının üç ana boyutundan biri veya birkaçı ile gros ve net tonilatosunun en az birinin değişimini veya geminin cinsinin yolcu taşımacılığı veya tehlikeli madde taşımacılığı yapmak üzere değiştirilmesini,
m) Tam boy: 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde tanımlanan tam boyu,

k) Tam boy: 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde tanımlanan tam boyu,

k) Tam boy: 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde tanımlanan tam boyu,
n) Tanınmış klas kuruluşu: 1/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik çerçevesinde tanımlanan tanınmış kuruluşu,

l) Tanınmış kuruluş: IMO kurallarına göre taraf devletlerce yetkilendirilen ve IMO tarafından da yetki kapsamıyla birlikte ilan edilen veya bölgesel birlikler tarafından oluşturulan komisyonlarca, uluslararası kriterlere göre yetkilendirilen ve/veya kabul edilen ve kabul edildiği ilan edilen kuruluşu,

l) Tanınmış kuruluş: 1/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik çerçevesinde tanımlanan tanınmış kuruluşu,
o) Temsilci: Gemi ve su aracı sahibi veya tesis sahibinin inşa, tadil, bakım-onarım faaliyetleri için görevlendirmiş veya tesis sahibinin kendi adına faaliyet göstermesi hususunda sözleşme imzalamış olduğu gerçek veya tüzel kişiyi,

m) Temsilci: Gemi ve su aracı sahibi veya tesis sahibinin inşa, tadil, bakım-onarım faaliyetleri için görevlendirmiş veya tesis sahibinin kendi adına faaliyet göstermesi hususunda sözleşme imzalamış olduğu gerçek veya tüzel kişiyi,

m) Temsilci: Gemi ve su aracı sahibi, tesis sahibi veya bunların kendileri adına faaliyet göstermesi hususunda sözleşme imzalamış olduğu gerçek veya tüzel kişiyi,


n) Tescil boyu: 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğince tespit edilmiş ve sözleşmeye göre belirlenen tescil boyunu,
ö) Tesis: 10/8/2008 tarihli ve 26963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliğindeki tesis tanımını,

n) Tesis: 10/8/2008 tarihli ve 26963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliğindeki tesis tanımını,

o) Tesis: 10/8/2008 tarihli ve 26963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliğindeki tesis tanımını,
p) Türk Bayrağı çekebilecek gemi ve su araçları: İnşasına başlanan ve inşa süresinin sonunda Türk Bayrağı çekecek gemi ve su araçlarını,


r) Yeni gemi ve su aracı: Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra inşa izin belgesi alan gemi veya su aracını,

o) Yeni gemi ve su aracı: Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra inşa izin belgesi alan gemi veya su aracını,

ö) Yeni gemi ve su aracı: Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra inşa izin belgesi alan gemi veya su aracını,
s) Yetkilendirilmiş klas kuruluşu: Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik çerçevesinde tanımlanan yetkilendirilmiş kuruluşu,

ö) Yetkilendirilmiş kuruluş: Bakanlık adına, Bakanlığın belirleyeceği konularda, ulusal ve uluslararası kurallar ile yükümlülükler çerçevesinde, sörvey yapma ve sertifika düzenleme konusunda yetkilendirilen kuruluşu,

p) Yetkilendirilmiş kuruluş: 1/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik çerçevesinde tanımlanan yetkilendirilmiş kuruluşu,
ş) Yolcu: Kaptan, gemi adamı veya geminin işi gereği gemide bulunan diğer kişiler, gemiyi donatan veya işletenin eş ve çocukları ile hizmetinde olan personeli, işletenin bir görev ile yolculuk eden adamı, temsilcisi ve memurları, taşınan hayvanların çobanları, mücbir sebeplerle veya kaptanın denizde can kurtarma ödevinden dolayı gemiye alınan kimseler ile bir yaşından küçük çocukların dışında kalan ve navlunlu veya navlunsuz taşınan herkesi,

p) Yolcu: Kaptan, gemi adamı veya geminin işi gereği gemide bulunan diğer kişiler, gemiyi donatan veya işletenin eş ve çocukları ile hizmetinde olan personeli, işletenin bir görev ile yolculuk eden adamı, temsilcisi ve memurları, taşınan hayvanların çobanları, mücbir sebeplerle veya kaptanın denizde can kurtarma ödevinden dolayı gemiye alınan kimseler ile bir yaşından küçük çocukların dışında kalan ve navlunlu veya navlunsuz taşınan herkesi,

r) Yolcu: Kaptan, gemi adamı veya geminin işi gereği gemide bulunan diğer kişiler, gemiyi donatan veya işletenin eş ve çocukları ile hizmetinde olan personeli, işletenin bir görev ile yolculuk eden adamı, temsilcisi ve memurları, taşınan hayvanların çobanları, mücbir sebeplerle veya kaptanın denizde can kurtarma ödevinden dolayı gemiye alınan kimseler ile bir yaşından küçük çocukların dışında kalan ve navlunlu veya navlunsuz taşınan herkesi,
t) Yolcu gemisi: 12 kişiden fazla yolcu taşıyan gemiyi,


ifade eder.

ifade eder.

ifade eder.

Yüklə 280,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə