George CorbuYüklə 58,22 Kb.
tarix01.11.2017
ölçüsü58,22 Kb.
#24722

Motto: Biblioteca poate fi prima şi adesea, ultima iubire rodnică, netrădătoare, unică, ea este, poate singura minune a lumii – trup din trupul acesteia. Sufletul ei este cartea scrisă de om sau de Dumnezeu prin intermediul omului. Omul se apropie de divinitate prin cuvantul rostit sau scris. Dacă o lume a putut fi creată în 6 zile, o bibliotecă se naşte neîncetat, de-a lungul mileniilor. Acela sau aceia pentru care ea nu este prioritate nu sunt sortiţi unui destin înalt, luminos.  George Corbu

Conform Legii bibliotecilor Nr. 334/ 2002 completată cu modificările ulterioare, biblioteca este „instituţia, compartimentul sau structura specializată ale cărei atribuţii principale sunt: constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea colecţiilor de cărţi, publicaţiilor seriale, a altor documente de bibliotecă şi a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere; iniţierea, organizarea şi desfăşurarea de proiecte şi programe culturale, inclusiv în parteneriat cu autorităţi şi instituţii publice, cu alte instituţii de profil sau prin parteneriat public-privat; în cadrul societăţii informaţiei biblioteca are rol de importanţă strategică”.În sensul aceleiaşi legi, bibliotecile caselor corpului didactic sunt „biblioteci de drept public fără personalitate juridică, care îndeplinesc funcţii de informare şi documentare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar”.

Biblioteca Casei Corpului Didactic Satu Mare, fiind o bibliotecă pedagogică de drept public, asigură servicii gratuite de împrumut şi consultare a colecţiilor şi a bazelor de date proprii.

Biblioteca CCD, ca parte din Sistemul Naţional de Informare şi Documentare îndeplineşte următoarele funcţii:


 • colecţionează, organizează, stochează şi diseminează colecţii reprezentative de cărţi, periodice, în funcţie de dimensiunile şi structura socio-profesională a utilizatorilor săi;

 • realizează servicii gratuite de lectură şi studiu la sală şi împrumut la domiciliu;

 • organizează cataloage şi alte instrumente de informare bibliografică;

 • asigură servicii de informare bibliografică;

 • sprijină activitatea de informare şi documentare pentru personalul din învăţământul preuniversitar;

 • gestionează fondul de documente şi resursele educaţionale;

 • organizează activităţi metodice destinate bibliotecarilor/responsabililor centrelor de documentare şi informare;

 • organizează expoziţii permanente de carte, manuale, prezentări şi lansări de carte/lucrări de specialitate, mese rotunde, întâlniri tematice cu scriitori, artişti, oameni de ştiinţă;

 • organizează activităţi cultural - artistice şi de loisir;

 • asigură îndrumarea şi asistenţa metodologică pentru bibliotecile şi pentru centrele de documentare şi informare din reţeaua şcolară judeţeană.

Misiunea bibliotecii CCD Satu Mare este de a produce servicii de informare, lectură şi studiu în scopul satisfacerii cerinţelor unui segment cât mai amplu de populaţie din învăţământul preuniveristar al judeţului Satu Mare, prin obiective specifice profilului său pedagogic şi enciclopedic, cât şi prin activităţi concrete, măsurabile şi cuantificabile la nivelul serviciilor.

Rolul bibliotecii Casei Corpului Didactic este de a informa şi documenta, de a organiza activităţile de formare continuă şi a activităţilor cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural pentru bibliotecarii din învăţământul preuniversitar, de a promova inovaţia şi mişcarea pentru reformă.

Obiective:

Planificarea activităţii a fost realizată pe baza obiectivelor stabilite în funcţie de următoarele elemente: utilizatorii - ce sunt şi ce nu sunt ei; serviciile - ce servicii sunt necesare, ce servicii trebuie îmbunătăţite şi care dintre acestea trebuie redimensionate; resursele de personal; nevoile de formare continuă şi instruire a tuturor bibliotecarilor din reţeaua preuniversitară; asistenţă de specialitate pentru bibliotecarii şi personalul din CDI; realizarea unui sistem coerent de asistenţă metodologică în judeţ; resursele financiare: utilizarea judicioasă a resurselor bugetare în condiţiile în care preţul publicaţiilor creşte, iar suporturile electronice devin tot mai necesare; identificarea unor noi surse - sponsorizări, donaţii; responsabilităţile bibliotecii în cadrul comunităţii.

Astfel, la nivelul utilizatorilor de servicii furnizate se impune transformarea bibliotecii într-un centru cultural şi informaţional cu valenţe noi şi deplasarea atenţiei spre diversificarea şi îmbogăţirea fondului de publucaţii, extinderea resurselor de informare şi documentare şi diversificarea tipurilor de documente deţinute.

Se impune, de asemenea intensificarea anumitor acţiuni pentru a diversifica şi îmbunătăţi serviciile oferite: identificarea unor priorităţi informaţionale ale contextului şi elaborarea unor bibliografii de întâmpinare; efectuarea unor sondaje de opinie privind nevoile utilizatorilor noştri; iniţierea unor evenimente culturale; elaborarea unor materiale promoţionale; colaborarea cu mass-media pentru popularizarea serviciilor; accesul la Internet pentru beneficiarii serviciilor de bibliotecă (cadre didactice, cercetători).

La nivelul resurselor de personal avem în vedere parcurgerea cursurilor de formare continuă în biblioteconomie, ştiinţa informării, comunicare de către personalul din structurile documentare (biblioteci şi CDI), fie prin parcurgerea unor programe postuniversitare şi de master, fie prin participare la programe de formare continuă, stagii de instruire organizate de CCD în colaborare cu alte instituţii abilitate.

În ceea ce priveşte resursele financiare avem în vedere utilizarea judicioasă a resurselor bugetare în condiţiile în care preţul publicaţiilor creşte, iar suporturile electronice devin tot mai necesare şi solicitate şi identificarea unor noi surse (apel la sponsorizări, donaţii).Obiective generale:

O1. Includerea planului managerial al bibliotecii în planul managerial al Casei Corpului Didactic;

O2. Biblioteca CCD este centru metodologic pentru bibliotecarii/ responsabilii CDI şi profesorii documentarişti din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ;

O3. Organizarea fondului documentar al acestei biblioteci trebuie să răspundă nevoilor de formare continuă, informare şi documentare a cadrelor didactice, bibliotecarilor, personalului de îndrumare şi contorl la nivelul judeţului;

O4. Iniţierea şi dezvoltarea unor relaţii de parteneriat cu alte instituţii similare din ţară, edituri, alte organizaţii sau asociaţii de profil.
Obiective specifice:

O1. Organizarea consfătuirilor, activităţilor, sesiunilor şi cercurilor metodologice ale bibliotecarilor/ personalul din CDI din învăţământul preuniversitar;

O2. Organizarea unor programe de formare continuă, pe nivele, pentru bibliotecari/ responsabili CDI şi profesori documentarişti;

O3. Realizarea operaţiunilor biblioteconomice, de informare şi documentare conform metodologiei şi planificării;

O4. Realizarea de programe de popularizare a fondului de carte al bibliotecii;

O5. Cunoaşterea nevoilor de lectură, muncă intelectuală a utilizatorilor şi dezvoltarea de relaţii profesionale cu aceştia;

O6. Organizarea a diferite evenimente culturale, expozitii, lansări de carte;

O7. Iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor cu editurile, agenţiile de difuzare a cărţii;

O8. Stabilirea de relaţii de parteneriat cu alte CCD-uri, biblioteci, muzee, instituţii de învăţământ superior;
Dezvoltarea colecţiilor

Acest concept a stat cândva sub spectrul unic al creşterii numerice. Astăzi însă necesitatea impune filtrarea şi eliminarea elementelor pasive din punct de vedere informaţional. Centrarea pe logica acumulării, generează incapacităţi şi disfuncţii, de aceea criteriul selectivităţii este important. Ca bibliotecă definită prin caracterul pedagogic şi enciclopedic al colecţiilor sale şi prin adresabilitate diversificată, prioritar însă didactică, ea îşi dezvoltă colecţiile prin modalităţi consacrate: achiziţii, abonament, transfer, schimb interbibliotecar.

Criteriile de dezvoltare urmăresc: continuitatea colecţiilor; valoarea culturală a publicaţiilor achiziţionate; acoperirea tuturor domeniilor activităţii didactice, completarea permanentă a fondului de referinţă; asigurarea cerinţelor de lectură pentru categoriile reprezentative: personalul didactic; completarea fondului bibliologic.

Reforma învăţământului cu exigenţele ei, precum şi practica şcolară, dar şi organizarea bibliotecii CCD ca centru de documentare şi informare pentru activitatea de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, determină necesităţi de dezvoltare a colecţiilor cu lucrări de referinţă, cu sinteze şi culegeri, cu multe exemplare dintr-un titlu pentru fondul în circulaţie. Totodată, planificarea dezvoltării colecţiilor trebuie să ia în calcul mai accentuat zona documentelor audiovizuale şi multimedia, costisitoare, dar indispensabile, pentru a face mai expresivă oferta de produse informaţionale.Obiective specifice:

 • Investigarea nevoii de perfecţionare şi a aşteptărilor privind serviciile CCD pe raza judeţului.

 • Elaborarea de instrumente în vederea identificării nevoii de perfecţionare.

 • Folosirea site-ului CCD pentru îmbunătăţirea comunicării cu şcolile şi instituţiile partenere.

 • Acordarea asistenţei metodologice privind monitorizarea activităţii CDI, a bibliotecilor şcolare şi a activităţii de formare continuă.

 • Îmbogățirea fondului de carte, periodice, alte tipuri de documente al bibliotecii CCD și creşterea calității fondului infodocumentar.

 • Facilitarea accesului la noi surse de informații: oferirea de informaţii specifice pe suporturi multiple (carte, publicaţii, CD ROM, casete audio-video, site CCD).

 • Sprijinirea activității bibliotecilor şcolare și a centrelor de informare și documentare.

 • Îndrumarea metodică a bibliotecarilor din şcoli și a profesorilor documentariști/ responsabili de CDI prin acordarea de consultanță metodică şi metodologică de specialitate.

 • Asigurarea accesului la cartea electronică şi internet.

 • Diseminarea listelor cu pagini Web care oferă carte electronică/ resurse electronice.

 • Creşterea calității serviciilor oferite de bibliotecă.

 • Oferirea accesului la soft-uri educaționale.

 • Consultanță de specialitate prin intermediul poştei electronice, grupurilor de discuții.

 • Asigurarea fluxului informaţional prin transmiterea de informări referitoare la oportunităţi de formare, rezultate ale activităţilor, exemple de bună practică pe situl CCD.

 • Elaborarea de pachete cu materiale informative destinate centrelor de documentare şi informare şi bibliotecilor şcolare.

 • Organizarea de activităţi specifice în centrele de documentare şi informare şi în bibliotecile şcolare.

 • Întâlniri tematice cu bibliotecarii și responsabilii CDI: activităţi metodice/ cercuri pedagogice – minimum 4/ an școlar, în cadrul cărora să se operaţionalizeze cel puţin 3 instrumente de lucru.

 • Realizarea Listei bibliografice cu autorii sătmăreni în domeniul educativ.

 • Întocmirea selecțiilor bibliografice la cerere/ în funcție de nevoi și interesele categoriilor de utilizatori.

 • Organizarea expoziţiilor de reviste şcolare.

 • Finalizarea şi relansarea parteneriatului – concurs „Biblioteca – fereastra deschisă spre nenumărate vieţi. Ștafeta poveștilor” şi includerea sa în CAEN.

 • Întocmirea calendarului cultural pentru anul şcolar 2014-2015.

 • Extinderea şi diversificarea colaborării cu Biblioteca Judeţeană Satu Mare, inclusiv în vederea derulării stagiilor de formare pentru bibliotecari şi a îndrumării metodologice.

 • Derularea programului de formare continuă acreditat „Utilizarea TIC şi a mijloacelor multimedia în optimizarea documentării”.

 • Derularea cursurilor destinate personalului sursă din CDI şi biblioteci şcolare pentru utilizarea resurselor CDI şi formarea competenţelor infodocumentare prin activităţile organizate în structurile documentare, cuprinse în oferta de formare a CCD, avizată pentru anul şcolar 2014-2015.


Activităţi:

Activităţi planificate


Data

Parteneri

Locul de desfăşurare a activităţi

Sărbătorirea Zilei Mondiale a Educaţiei

4 Octombrie 2014

ISJ

Biblioteca CCDCCD Satu Mare

Sărbătorirea Lunii Internaţionale a bibliotecilor şcolare. Gala de premiere în cadrul concursului “Ştafeta poveştilor”. Sesiune de comunicări ştiinţifice. Ziua porţilor deschise la biblioteca CCD

Octombrie 2014

ISJ

Biblioteca CCD

Bibliotecari din unităţile şcolare


CCD Satu Mare

Biblioteci din unităţile şcolarePrezentarea şi diseminarea ofertei de formare continuă a CCD pe anul şcolar 2014-2015

Octombrie 2014

ISJ

CCD SM

Întâlnirea reunită a bibliotecarilor, documentariştilor/ personal responsabil din CDI şi biblioteci şcolare. Diseminare Conferinţa ABR/ CDI 2014

Noiembrie 2014

ISJ

Biblioteca CCD

Biblioteca Judeţeană


CCD SM

Filiale CCDDerularea programului de formare continuă acreditat “Utilizarea TIC şi a mijloacelor multimedia în optimizarea documentării

Noiembrie 2014 – Ianuarie 2015

Echipa de formatori

Biblioteca CCD

Filialele CCDExpoziţie de manuale, auxiliare didactice, softuri educaţionale, produse culturale în cadrul Festivalului Naţional „Şansele Tale”.

Noiembrie - Decembrie 2014


ISJ

Unităţi şcolare

Palatul Copiilor Satu Mare

CDI din judeţ

Biblioteci şcolare din judeţ


CCD SM

Filiale CCD

CDI

Biblioteci şcolare
Editarea şi lansarea volumului cuprinzând lucrările premiate în cadrul concursului “Ştafeta poveştilor” şi exemple de buna practică.

Decembrie 2014

ISJ

CCD SMCCD SM
Expoziţie documentară „1 Decembrie”

Decembrie 2014

Unităţi şcolare, CDI, Biblioteca CCD

Unităţi şcolare, CDI, Biblioteca CCD

Activitate metodică/ cerc pedagogic: Dezvoltarea noilor tehnologii de informare şi documentare în Biblioteci şi CDI

Decembrie 2014

Unităţi şcolare, CDI, Biblioteca CCD

CDI Halmeu

CDI Pişcolt

Biblioteca şcolară


Prezentări şi lansări de carte

Permanent

Universităţi

Uniunea scriitorilor

Autori sătătreni


Casa Corpului Didactic SM

Expozitie / concurs de reviste şcolare

Decembrie 2014

Unităţi şcolare, Biblioteca CCD

Casa Corpului Didactic SM

Ziua Culturii Naţionale

Aniversarea poetului naţional “Mihai Eminescu”15 Ianuarie 2015

Unităţi şcolare, Biblioteca CCD

Unităţi şcolare, Biblioteca CCD

Simpozion judeţean/ interjudeţean “Educaţia pentru informaţie – necesitate şi oportunitate în dezvoltarea personală”

Februarie 2015

ISJ

Unităţi şcolare

Instituţii de cultură

Biblioteca Judeţeană

Universitatea de Vest “Vasile Goldiş”, filiala Satu Mare


CCD SM


Activitate metodică/ cerc pedagogic: Motivarea lecturii – condiţie a dezvoltării competenţelor utilizatorilor în domeniul infodocumentar

Martie 2015

Biblioteci şcolare

CDIBiblioteci şcolare

CDISărbătorirea Zilei Naţionale a Bibliotecarului din România

Aprilie 2015

Unităţi şcolare, Biblioteca CCD

Biblioteca JudeţeanăCasa Corpului Didactic SM

Schimb de experienţă regională/ excursie documentară în cadrul parteneriatului “Biblioteca – fereastra deschisa spre nenumărate vieţi. Ştafeta poveştilor”

Mai 2015

Biblioteci judeţene din Transilvania

Biblioteci judeţene din Transilvania

Activitate metodică/ cerc pedagogic: Formarea competenţelor în vederea elaborării unei politici documentare eficiente-

Iunie 2015

ISJ

Biblioteca CCDCCD SM

Filiale CCD
Proiecte:

1. Parteneriat educaţional regional „Biblioteca: fereastra deschisă spre nenumărate vieţi. Ştafeta poveştilor”.  • Iniţiatori: Casa Corpului Didactic Satu Mare, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Biblioteca Judeţeană Satu Mare.

  • Parteneri: biblioteci judeţene/ univeristare din Transilvania; unităţi de învăţământ preuniversitar.

  • Grup ţintă: elevi, cadre didactice, personalul din structurile documentare din învăţământul preuniversitar.

  • Evaluare:

  • Pe parcursul derulării – bilunar: predarea „Ştafetei poveştilor” (volumuld de poveşti recreate de elevi, produse de lectură) de la o şcoală la alta, derularea programului literar-artistic, joc de rol, exemple de bună parctică.

  • Fiecare şcoală întocmeşte un portofoliu dedicat personalităţii tutelare a instituţiei (unde este cazul).

  • Vacanţa de vară: expoziţii cu produsele de lectură (volume de poveşti, semne de carte, origami, simboluri, afişe), premierea produselor de lectură (creaţii literare, creaţii plastice, joc de rol) în cadrul Lunii Internaţionale a Bibliotecilor Şcolare. Publicarea unui volum care să cuprindă lucrările premiate.

  • Premierea lucrărilor: volume; creaţii individuale cu diplome şi cărţi obţinute de CCD printr-un grant de 1000 de cărţi oferite de Fundaţia Mereu Aproape prin Programul „Books 4 youth” (http://fundatiamereuaproape.ro/lista-beneficiarilor-programului-de-granturi-de-carte-books-4-youth-2-sept-2014/)

2. Festivalul Şanselor Tale:

 • Diseminareproiecte de parteneriat şcolar de tip Comenius;

 • Expoziţie - concurs judeţean de revisteșcolare;

 • Biblioateliere: realizarea unui cod deontologic în colaborare cu utilizatorii.

 • Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii şi Tineret: întâlniri cu autori.

 • Ziua bibliotecarului din România. Ziua Cărţii şi a Dreptului de Autor - 23 aprilie: premierea personalului din structuri documentare.

 • Consultanță de specialitate prin intermediul poştei electronice, grupurilor de discuții, vizite individuale.

 • Asigurarea fluxului informaţional prin transmiterea de informări referitoare la oportunităţi de formare, rezultate ale activităţilor, exemple de bună practică.

 • Elaborarea de pachete cu materiale informative destinate CDI şi bibliotecilor şcolare.

 • Organizarea de activităţi specifice în CDI şi în bibliotecile şcolare;

 • Recenzii.(Prevederile prezeentate în acest material au fost redacatate având în vedere legislaţia în vigoare: OMEN nr. 5556/ 2011 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare, Legea Educaţiei Nr. 1/ 2011, Legea Bibliotecilor Nr. 334/ 2002, OMEN nr. 5554/2011 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic).

Yüklə 58,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə