Görevli yargitay hukuk dairesine sunulmak üzereYüklə 73,58 Kb.
tarix07.11.2017
ölçüsü73,58 Kb.
#30988

KONYA TEKNOKENT

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ A.Ş.


S.Ü. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE UYGULAMALARI EĞİTİMİ
Öncelikle İşveren, İşveren vekili (4857-5510 sayılı yasalara göre sorumlulukları ) Alt işveren ve İşçi Kime denir. Bunları belirtelim ki İş Sağlığı ve Güvenliğinden sorumlu olanlar ile bu sorumluluklarının neler olduğunun bilinmesi gerekmektedir.
İşveren : İşçiyi çalıştıran

Gerçek kişi,

Tüzel kişiler

ile Tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlardır.İŞVEREN VEKİLİ . İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselerdir.

İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan İŞVEREN sorumludur.

Ancak işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır. VEKİLLİK sıfatı işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.
İş Kanununda İşveren vekilliği GENİŞ olarak düşünülmüş olup, emrinde birkaç işçi bulunan bölüm amiri, kısım amiri, vardiya ustaları, çavuşları dahil İşveren vekili durumundadırlar. emrinde çalışan işçilerden ve onların yapacakları hatalardan sorumludurlar, İşveren vekillerinin bu sorumluluklarından işveren doğrudan sorumludur.

SGK mevzuatına göre işveren vekilliği ise İşveren adına işin tamamının yönetimini üstlenen kişi olarak görülmektedir.

Aynen işveren gibi ve müteselsilen sorumludur.


ALT İŞVEREN : Asıl işveren tarafından yapılmakta olan işin bir kısmından iş alan ve yanında işçi çalıştıran kişi veya tüzel kişilerdir.

Ancak Alt işverenlik İş kanunu ile kapsamı daraltılmış,

Yapılacak İşin Niteliğinden,

Teknolojik nedenlerden

Uzmanlık gerektiren işlerden

Dolayı asıl işveren-Alt işverenlik ilişkisi kurulabileceği belirtilmiştir.


İŞÇİ KİME DENİR : Bir iş sözleşmesine dayalı olarak işveren tarafından ücret karşılığı çalıştırılan gerçek kişidir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR.

İşçilerin çalışmaları sırasında,

Çalıştıkları işyerindeki fiziki ve çevre şartları sebebiyle maruz kaldıkları sağlık sorunları (Maddi –Bedeni, Manevi-Ruhi ) ile mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen bilim veya hukuk dalıdır.
İş kanununun amacı belirtilirken İşverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir

Buradan anlaşılacağı üzere,A-İş sözleşmesi, Mutlak surette bulunması gerekmekte olup, Deneme

süreli, Belirli, Belirsiz ve kısmı süreli olabilir.B-Çalışma şartları, İşçinin yapacağı iş veya işlerin ne olduğu, çalışma

saatleri, bilhassa ücreti,Fazla mesai durumu,Yıllık ücretli izin durumu, ara dinlenme saatleri, aynı işletmenin başka işlerinde ve işyerlerinde görev alması,işçinin başka bir ile görevli gönderilmesi gibi hususları kapsayacaktır.C-Çalışma ortamı ;

İşyerinde ne gibi risklerin bulunduğu,

bunlara karşı alınan önlemler,

kullanılacak kişisel Koruyucular,

işçilere yapacakları işler ve riskler ile ilgili verilecek eğitim ve katılım hususları,

işçilerin çalışmalarında uymaları gereken hususlara uyup uymadıkları hakkında yapılacak denetimler,

Çalışma ortamına ve alınan tedbirlere uyulmaması halinde işverence verilecek cezaları kapsayacaktır.

Denilmek suretiyle bu kanununun önemli bir amacının İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ olduğunu ortaya koymuştur.

4857 Sayılı İş Kanununun İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili maddelerine öncelikle bakmamız gerekmektedir.
4857 sayılı İş Kanun un 77. Maddesi :


 1. İşverenler : işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak,

 2. Araç ve gereçleri noksansız bulundurmak,

 3. işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.

 4. İşçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

 5. İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek,

Olarak kayıtlıdır.

İş sağlığı ve güvenliği kurulu
4857 sayılı İş Kanunu 80. Maddesi - Bu Kanuna göre sanayiden sayılan,

devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve

altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde

her işveren bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür.

İşverenler iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdürler.

İş sağlığı ve güvenliği kurullarında,

İşveren veya İşveren vekili

Mühendis veya teknik eleman

İşyeri Hekimi

İnsan kaynakları sorumlusu

İşçi Temsilcisi

Asgari olarak bulunması gereklidir.

4857 Sayılı kanunun 82. Maddesine göre ise ;

50 ve üzeri işçi çalıştıran, sanayiden sayılan ve altı aydan fazla sürekli işçi çalıştıran işyerlerinin,

İş Güvenliği önlemlerinin alınması,

İş Kazaları nın ve Meslek hastalıklarının önlenmesi,

Alınacak önlemlerin belirlenmesi,

Uygulamaların izlenmesi (DENETİM)

İçin işçi sayısına, yapılan işin niteliğine ve tehlike derecesine göre bir veya daha fazla Mühendis ve teknik eleman görevlendirmek zorundadır.

Denilmektedir.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ :

 1. ılı İş Kanun un 77. Maddesi :

İşçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.

Bu duruma göre EĞİTİM Zorunlu ve Yasa gereği olarak yapılmak zorundadır.

Her İşveren İşçilerin yapmakta oldukları işe özel olmak üzere Sağlık ve Güvenlik eğitimi almalarını sağlamak zorundadırlar.
EĞİTİMİ İKİ BÖLÜME AYIRMAK ZORUNDAYIZ.


 1. İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitimler.

 2. Mesleki konularda verilecek eğitimler.

4857 Sayılı kanunun 85. Maddesi 5763 sayılı yasa ile :

16 yaşından küçük çocuklar ile Çalıştığı işle ilgili Mesleki eğitim

almamış işçiler ağır ve tehlikeli işler de çalıştırılamaz. Olarak değiştirilmiştir.

Mesleki eğitim için yapmakta olduğu iş ile ilgili diploma, ehliyet,

sertifika, bonservis, Çıraklık, Kalfalık, Ustalık belgeleri yeterli olup, bu belgeleri bulunmayanların Milli Eğitim onaylı eğitim belgeleri almış olmaları gerekmektedir.
EĞİTİMDE İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.

Bu amaçla, işverenler, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek,

Onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak,

Eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programa katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer,araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.

Asıl işveren- alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitiminden, asıl işveren,alt işverenle birlikte sorumludur.

Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.

İşverenler, çalışanlara, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.
ÇALIŞANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Çalışanlar sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesisi için işyerinde düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak ve bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdür.

Bu nedenle verilen eğitimin konularını gösteren eğitim tutanaklarının ve yine işçilere verilen kişisel koruyucular ile ilgili KK Zimmet tutanaklarının imzalatılması ve özlük dosyalarına konulması,

Yapmakta oldukları işe uygun olarak uymaları gereken hususlar hakkında da yazı ve hatta verilebilirse kitapcık yaptırılması uygun olacaktır.


EĞİTİM KİMLERE VERİLMELİDİR.

 1. Yasa gereği olmasa dahi Öncelikle Üst Düzey Yöneticilere ( İşveren ve İşveren vekili dahil )

 2. Yasa gereği olmasa dahi olmasa dahi Orta Kademe Yöneticilere,

 3. Yasa gereği İşçilere,


İŞÇİ EĞİTİMLERİ :

İşçinin işe başlamasından evvel,

Çalışma yeri ve iş değişikliği yapıldığında,

İş ekipmanlarının değişmesinde,

Yeni teknoloji uygulamasında,

Yapılmalıdır.


EĞİTİMİN AMACI

İş Sağlığı ve Güvenliği konularında İşçileri Bilgilendirmek suretiyle hataları minumum’a indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlayarak İş kazalarını ve Meslek hastalıklarını önlemektir.


İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINI İNCELEYELİM.
İŞKAZASI NEDİR

İş kazası İşçinin işyerinde bulunduğu sırada

O HALDE İŞYERİNİN İZAHI GEREKİR.

İŞYERİ : İşçinin sadece çalışmakta olduğu İŞİNİ YAPTIĞI yer değildir. İşçinin yemek yediği, yattığı, dinlendiği, yıkandığı, mesleki eğitim aldığı, muayene olduğu yerler ile varsa avlusu ve Araçlar İŞYERİ olarak sayılmaktadır.

Yapmakta olduğu iş dolayısıyla

İşveren tarafından görevi harici gönderildiği iş nedeniyle,

Kadın işçinin süt vermek için izinli olduğu sırada,

İşveren tarafından temin edilen araçla işçinin götürülüp getirilme sırasında,

Meydana gelen her türlü olay sonucu işçinin yaralanması, uzuv kaybı ve hatta ölüm halleri İŞKAZASIDIR.
MESLEK HASTALIĞI NEDİR.

Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı

tekrarlanan bir sebeple veya

işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı

geçici veya sürekli hastalık bedensel ve ruhsal hastalık halleridir.

İş Mevzuatı gereği : İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

SGK Mevzuatı yönü ile ise Üç iş günü içinde bildirim zorunluluğu bulunmaktadır.

İş Mevzuatı gereği yasal süresi içinde bildirilmemesi idari para cezası ödemek zorunluluğunda kalınsa da,

SGK Mevzuatına göre bildirim yapılmaması halinde bildirim yapılıncaya kadar geçecek süre içindeki tüm tedavi giderleri ile ödeneklerin işveren tarafından karşılanması demektir.

Yine Yasal süresi içinde Sigortalının işe giriş bildirgesinin kuruma verilmemiş olması Kazalıya yapılan tüm tedavi giderleri yanında, geçici veya sürekli iş göremezlik ödenekleri veya hak sahiplerine bağlanacak aylık gelir tutarının hesaplanan peşin sermaye değeri üzerinden hesap edilecek tutarlar işveren ödettirilir.İş kazası veya Meslek Hastalığı durumunda neler olmaktadır.

a- Çalışanların yaşamının etkilediğini, Ölüm, Maluliyet, uzuv kaybı veya uzun süreli tedavi meydana geldiği,

b- Üretimin düşmekte olduğu,

c- Kullanılan alet, makine ve malzemelere zarar verildiği,

d- İşveren, işveren vekili, kazalı ve görgü tanıkları dahil olmak üzere Kamu müesseselerinde ve Mahkemelerde uğraş verilmesine neden olacağı,

f- İşverene hem maddi ve hem de Manevi zarar verilmekte olduğundan,

Hem işveren, hem de çalışanlar İş Sağlığı ve Güvenliği konularına dikkat etmek zorundadırlar.

İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINDAN DOĞAN CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR :

İş kazası ve Meslek hastalığının meydana gelmesinde, İşverenin her türlü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini teknolojiye uygun olarak almış olması, Uygun Kişisel koruyucuları vermesi, Eğitim ve denetimin yapılmış olması durumlarında KAÇINILMAZLIK ilkesinin bulunduğu kabul edilerek CEZAİ ve HUKUKİ Sorumluluktan kurtulmak ve ya en aza indirmek mümkündür.

Ancak : İş kazaları ve Meslek hastalığı meydana geldiğinde :


 1. Ceza davası,

 2. Maddi ve Manevi Tazminat davaları,

 3. SGK tarafından açılan Rücu davaları,

ile karşı karşıya gelinmektedir.

SGK tarafından açılan Rücu davalarında, Sigortalının Çalışma veya Meslekte kazanma gücünü kaybettiği oran ( % 10 ve üzeri ) veya Malüliyeti ( % 60 ve üzeri ) hallerinde işverenin kusuru oranında,

Ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanacak aylık gelir bağlanması durumunda ise yine İşverenin kusuru oranında Rücu söz konusu olacaktır.

Rücu edilecek tutar Sigortalının yaşı, aldığı ücret ve hak sahiplerinin olup olmadığı ile sayı ve durumuna göre PEŞİN Sermaye değeri hesaplandıktan sonra kusur oranına göre yapılacaktır.İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI : 4857 Sayılı kanunun 82. Maddesi :

İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar
Sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenler,

İşyerinin iş güvenliği önlemlerinin sağlanması,

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve

Uygulanmasının izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına, işyerinin niteliğine ve tehlikelilik derecesine göre bir veya daha fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdür.

27.11.2010 tarih ve 27768 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş Güvenliği uzmanlarının görev, yetki ve sorumlulukları hakkındaki yönetmeliğe göre,

a- Az tehlikeli işlerde ayda en az 12 saat ilave olarak işçi başına ayda 5 dakika, 1000 işçi olması durumunda tam gün çalışma,

b- Tehlikeli işlerde ayda en az 24 saat, ilave olarak işçi başına ayda 5 dakika,750 işçi olması durumunda tam gün çalışma,

c-Çok tehlikeli işlerde ayda 36 saat buna ilave olarak ayda işçi başına ayda en az 10 dakika, 500 işçi olması durumunda tam gün çalışma yapan en az bir İş güvenliği uzmanı çalıştırılacaktır.

Örneğin : 210 işçi çalışan işyerinde :

210x10:2100 dakika:60:35 saat+36 saat:71 saat İş güvenliği uzmanı çalışma yapması gerekmektedir.İŞÇİLERİN HAKLARI 4857 Sayılı kanunun 83. Mad.
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul aynı gün acilen toplanarak kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar işçiye yazılı olarak bildirilir.

İş sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunmadığı işyerlerinde talep, işveren veya işveren vekiline yapılır. İşçi tespitin yapılmasını ve durumun yazılı olarak kendisine bildirilmesini isteyebilir. İşveren veya vekili yazılı cevap vermek zorundadır.

Kurulun işçinin talebi yönünde karar vermesi halinde işçi, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir.

İşçinin çalışmaktan kaçındığı dönem içinde ücreti ve diğer hakları saklıdır.

İş sağlığı ve güvenliği kurulunun kararına ve işçinin talebine rağmen gerekli tedbirin alınmadığı işyerlerinde işçiler altı iş günü içinde, bu Kanunun 24 üncü maddesinin (I) numaralı bendine uygun olarak belirli veya belirsiz süreli hizmet akitlerini derhal feshedebilir.

EĞİTİM KONULARI NELER OLMALIDIR.

-Risk analizi eğitimi

-Teorik yangın eğitimi

- Kişisel koruyucu malzeme seçimi ve kullanımı Eğitimi

- Kimyasal maddeler ile çalışmalarda alınması gereken

İş.Sağ. ve Güvenliği tedbirleri hakkında eğitim.

- Elektrik işlerinde İş Sağ. ve Güv. Önlemleri

- El aletleri kullanımında İş Sağ. ve Güv. Önlemleri

- Kaynak işlerinde İş Sağ. ve Güv. Önlemleri

- Basınçlı kaplar,Kazanlar,kompresörler ve tüplerde iş güvenliği önlemleri.

- Makine ve tezgahlarda İş Sağ. ve Güv. Önlemleri

- Atölyelerde yapılan çalışmalarda İş Sağ. ve Güvenliği Önlemleri hakkında eğitim,

-Kaldırma, Taşıma, İstifleme ve depolama da

İş Sağ. ve Güvenliği Önlemleri hakkında eğitim.

- Güvenlik ve sağlık işaretleri Eğitimi

- Patlayıcı maddelerle çalışmalarda

İş Sağ. ve Güvenliği Önlemleri eğitimi,

- Yapı işlerinde İş Sağ. ve Güv. Önlemleri

- İş makinaların da İş Sağ. ve Güv. Önlemleri Eğitimi,

- Radyasyonlu çalışmalarda İş Sağ. ve Güv. Önlemler eğitimi,EĞİTİM SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

İŞVEREN YÖNÜ İLE :

 1. İşyerinde çalışanlara Hastalık ve kaza olarak zarar verecek olan tehlikelere Karşı tüm önlemlerin alınıp alınmadığını,

 1. Alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını, varsa eksikleri tespit etmek,


Örneğin bir İnşaat işyerini ele alacak olursak :

Öncelikle inşaat sahasının kapatılması,

Uyarıcı ikaz levhalarının yeterli ve yerinde konulup konulmadığı, Düşme tehlikesi bulunan katlar,

Dış cepheye yakın çalışmalar,

Asansör ve şavt boşlukları ile merdiven boşluklarının kapatılıp kapatılmadığı,

İskelelerin uygun kurulup kurulmadığı ve gerekli önlem alınıp alınmadığı,

Elektrik Panoları ve kabloları,

Mobil vinç veya kula vinçler,

El aletleri, makineler, Komprosörler,

Periyodik bakımlar,
 1. Sizlere UYGUN koruyucu malzemelerin verilip verilmediğini,


Baret,

Emniyet kemeri,

Eldiven,

Gözlük,


Gaz ve Toz maskesi,

İş elbisesi,

İş yeleği,

İş ayakkabısı gibi 1. İş sağlığı ve güvenliği yönü ile DENETİM yapılıp yapılmadığını yerinde görmek,


Yapılmakta olan işte görülen uygun olmayan davranışlar için uyarı,

para cezası,

işten çıkartma

gibi işlemlerin yazılı olarak bulunup bulunmadığı,
 1. İş Sözleşmelerinizin yapılmış olup olmadığı,
 1. Özlük dosyalarının bulunup bulunmadığı,

Dosyalar içinde bilhassa çalışanlardan ihtisas isteyen işlerde Diploma, ehliyet, Bonservis, Sertifika, Kalfalık, Ustalık gibi mesleki belgelerin bulunup bulunmadığı,

Örneğin Mühendisin diploması dahil..


 1. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacaklara ait sağlık raporlarınızın alınıp alınmadığı,

Periyodik muayenelerinin yapılıp yapılmadığı,

Tetanoz aşılarının yapılıp yapılmadığı,

Mutfak işçilerinin portör muayenelerinin bulunup bulunmadığı,

İlk yardım kursu almış personel bulunup bulunmadığı,

İlk yardım malzemelerinin bulunup bulunmadığının,
7- İşe yeni alınan işçiye yapacağı iş ile ilgili riskleri gösteren ve bu risklere karşı alınacak mesleki eğitim verilip verilmediği,

Hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılmaktadır.


ÇALIŞANLAR YÖNÜ İLE :


 1. Çalışanların alınmış olan tedbirlere uyup uymadıklarını,
 1. makineler üzerinde değişiklik yapmak, döner parçalar üzeri koruyucuları çıkararak çalışmak,
 1. Zimmetle verilen koruyucu malzemeleri kullanıp kullanmadıklarını kontrol etmek,
 1. Görevi olmayan işi yapmak üzere makine başına geçen veya belgesi olmadığı halde Vinç, iş makinesi, forklif ve araçları kullanmaya kalkan, yetkisi olmadığı halde elektrik ile ilgili tamir yapmaya çalışan bulunup bulunmadığını kontrol etmek,
 1. İnşaat işyeri sahası içerisinde şantiye sorumlusu ve görevli iş sağlığı ve güvenliği koordinatörü ile birlikte zaman zaman dolaşarak denetlemesi, görmüş olduğu noksanlıkları ve bu arada İş sağlığı ve Güvenliği konularında uygun çalışma göstermeyen çalışanları bizzat işin başında uyarması sonrasında ise bu uyarıyı yazılı olarak eyleme geçirmesi gerekmektedir.
 1. Çalışanların İşveren, İşveren vekili, Şantiye sorumluları ve diğer çalışanlara karşı davranışlarının takip edilmesi, iş performanslarının takip edilmesi, eksik kusurlu ve hatalı eylem ve çalışmalar hakkında işçilerin yazılı olarak uyarılmaları gerekmektedir.


BU DURUMDA TEHLİKELER NELER OLABİLİR.

- Yüksekten düşme, ( Emniyet kemeri kullanma ve emniyet fileleri )

- Yüksekten cismin düşmesi ( Baret kullanımı )

- Kayma,Takılma ve benzeri şekilde düşme, (Malzeme ve artık malzeme konumu)

- Her Türlü Tehlikeli bölgelerin kapatılmaması (dış cephe Düşme bölgeleri, Asansör ve Şavt boşlukları ile çatı ve merdivenler)


 • Seyyar El aletlerinin kullanımı ( Koruyucularının durumu )

 • Sabit makine ve tezgahların kullanımı

 • Mekanik kaldırma araçları,

 • Kule Vinç ve Mobil (Araç )Vinçler, (Kullananların belgeleri ile vinçlerin periyodik bakımları)

 • Kişisel Koruyucu malzeme bulunmaması veya kullanılmaması (uygun malzeme ve zimmet durumu)

 • Elektrik tesisatı ( Pano, Kablolar,Topraklama- periyodik bakım)

 • Elle taşıma işleri

 • Kötü aydınlatma

 • Kötü depolama

 • İş stresi

 • İstenmeyen insan davranışları (Kavga-Sataşma)

 • Araçlar ( Nakil vasıtaları, Forklif – Kepçe v.s

- Yangın

- Belgesiz İş araçlarının kullandırılması,

- 18 YAŞ ALTI İşçi çalıştırılması,

- İşe uygun olmayan işçi çalıştırılması (Teknik ve Sağlık yönlü)

- Şantiye ( Çalışma ve yemekhane durumu )

- İşçi Yatakhaneleri ( Yeterli havalandırma sağlanması, Temizlik, soyunma dolabı, Yangın tüpü v.s )İşte burada şunu söylememiz gerekmektedir. İş kazalarını önlemede yine yasa gereği EĞİTİM de önem kazanmaktadır.


İLO

İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

DANIŞMANLIĞI

İLHAMİ PATIR

E. SGK Baş Müfettişi

Yüklə 73,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə