Hacettepe üNİversitesi atatürk ilkeleri ve inkilâp tariHİ enstiTÜSÜYüklə 66 Kb.
tarix03.01.2019
ölçüsü66 Kb.
#90020HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ


BAŞBAKANLIK

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE

TARİH YÜKSEK KURUMU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ


B

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI I

90. YILINDA

LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

13-15 KASIM 2013 / ANKARA

SEMPOZYUM ÇAĞRISI

Atatürk Araştırma Merkezi ile Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nün işbirliği ile, 13-15 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları I - 90. Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti konulu uluslararası sempozyumu ilan etmekten onur duymaktayız.

İçinde bulunduğumuz 2013 yılı, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının ve Cumhuriyetimizin ilanının 90. yılına denk gelmektedir. Bu sebeple, tarihimiz açısından büyük önem arz eden bu iki gelişmeyi birlikte değerlendirerek uluslararası bir sempozyum planladık.

Bilindiği üzere, yeni Türk devletinin kuruluşunun uluslararası alanda kabulünün belgesi mahiyetinde olan Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasından üç ay sonra Cumhuriyet ilan edilmiştir. Bu durum, her iki tarihi vakıayı, bir sempozyum çerçevesinde, bir arada ve bağlantılı biçimde değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır. Kuruluşundan beri geçen 90 yıl zarfında Cumhuriyetin, bir yandan yakın çevresi ve dünyada meydana gelen değişmelere maruz kalırken, diğer yandan da kendi içerisinde değişime ve gelişmeye uğraması, anılan sürecin, kuruluş prensiplerinden hareketle ve bütün halinde değerlendirilmesini ihtiyaç haline getirmektedir. Bu sebeple, sempozyum bildirilerinin ve yapılacak tartışmaların Lozan Barış Antlaşması’nın metni üzerine inşa edilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.

Sempozyumun ilk kısmında yer alacak bildirilerin, Antlaşma metninin maddelerini, bu maddelerin ortaya çıkmasını sağlayan arka plandaki müzakere süreci, uluslararası konjonktür ve taraf ülkelerin tutum ve tavırlarını kapsayacak biçimde hazırlanmasına; ikinci kısmında ise bildirilerin, antlaşma metninde yer alan ve günümüze kadar uzanan süreçte değişime uğrayan, güncelliğini koruyan veya sorun teşkil eden konulara ayrılmasına karar verilmiştir. Böylece, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş belgesi olan Lozan Antlaşması’nın metni derinlemesine tahlil edilecek, zaman içerisinde meydana gelen değişmeler, gelişmeler ve sorunlar da tartışılacak ve Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren bugün hangi noktaya gelindiğine dair gözlemlerde bulunma imkânı oluşacaktır.

Cumhuriyet tarihi üzerine çalışan akademisyenler ve araştırmacıların bir araya getirilmesine vesile olacak bu sempozyumun Lozan Antlaşması metni üzerine yapılandırılmış olmasının Cumhuriyet tarihimizle ilgili bilgi ve fikir üretimine katkı sağlaması ve ülkemizin yakın dönem tarihine ışık tutması en büyük temennimizdir.

Bildirilerin yeni araştırmalara dayalı olmaları, yeni bakış açıları sunmaları ve özgün olmaları, bildiri önerilerinin en az 300 kelime olması, bildirinin konusu, kapsamı ve bunların devam eden araştırma olduğu düşünülerek, muhtemel neticelerini içerecek şekilde düzenlenmesi beklenmektedir.

Aşağıda, sempozyumda yer alması planlanan konu başlıkları sunulmuştur. Bildiri konuları bu başlıklarla sınırlı değildir. Sempozyumun genel çerçevesine uyulması ve ana tema dışına çıkılmaması şartıyla farklı konular da teklif edilebilir.

Bildiri sunacak katılımcıların yol ve konaklama giderleri Merkezimiz ve Hacettepe Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.

Sempozyuma katılmanızı diler, saygılar sunarız.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi EnstitüsüBildiri Alt Başlıkları

Birinci Bölüm: Lozan Barış Anlaşması’nın Tahlili

Sempozyumun bu bölümü, Lozan Barış Anlaşması’nın metninin tahliline ve arkaplanına ayrılmıştır. Aşağıda sıralanan başlıklar, Anlaşma metninde yer alan fasıl başlıklarıdır ve aynen alınmıştır. Bildiri önerilerinin, fasıllarda yer alan maddelerin analizlerini; arka plandaki müzakere/pazarlık sürecini, ilgili komisyonlardaki tartışmaları, taraf devletlerin tavır ve tutumlarını, dönemin konjonktürünü kapsaması gerekmektedir. Bölümün bu şekilde düzenlenmesindeki maksat, Lozan Barış Anlaşması metninin bir bütün olarak, oluştuğu bağlam dahilinde tahlil edilmesidir. Aşağıdaki başlıkların her biri veya birkaçı, bir bildiri konusu olabilir.

1- SİYASİ HÜKÜMLER (1.-45. Maddeler)

Araziye ilişkin hükümler

Tabiyet ve Uyrukluk

Azınlıkların Korunması

2- MALİ HÜKÜMLER (46. -63. maddeler)Osmanlı Devletinin Borçları

Çeşitli Hükümler

3- EKONOMİK HÜKÜMLER (64.-100. Maddeler)Mallar, Haklar ve Çıkarlar

Sözleşmeler ve Süre Aşımları

Borçlar

Endüstri, Edebiyat veya Sanat Eserleri Mülkiyeti

Hakemlik Karma Mahkemesi

Anlaşmalar

4- ULAŞIM YOLLARI VE SAĞLIK SORUNLARI (65. - 118. Maddeler)Ulaşım Yolları

Sağlık Sorunları

 5- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER (119. -143. Maddeler)Harp Esirleri

Mezarlıklar

Genel Hükümler

İkinci Bölüm: Lozan Barış Anlaşması ve Cumhuriyet

Bu bölümdeki başlıklar, Anlaşma metninde yer alan, güncelliğini koruyan, tartışma konusu olan ve sorun teşkil eden maddeler arasından seçilmiştir. Bu sebeple, hazırlanacak bildirilerde önce ilgili maddeye atıfta bulunulması, ardından uygulanmasına, varsa bu esnada ortaya çıkan sorunlara değinilmesi ve 90 yıllık dönemde meydana gelen değişmelerin incelenerek günümüzdeki durumun değerlendirilmesi gerekmektedir.

Uyrukluk/Vatandaşlık tanımları ve 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarındaki tanımlarla karşılaştırmalı değerlendirilmesi

 Osmanlı döneminden kalan, Türkiye dahilinde ve haricindeki vakıflar ve günümüzdeki statüleri

Sınırılar: Anlaşmanın “milli ve muhkem” sınırları ve günümüz küresel dünyasının “gayri muhkem ve geçirgen” sınırları

Kapitülasyonlar; Adli ve mali kapitülasyonlar, günümüzdeki uygulamalara tesirleri ve tahkim yasası

Osmanlı borçlarını ödeme süreci, Cumhuriyet döneminde alınan borçlar, IMF

Eski Osmanlı topraklarında kalan taşınmaz mallar, bunlarla ilgili iddialar ve mahkeme süreçleri

Eski Osmanlı ülkesindeki mallar, haklar ve çıkarlar; Musul petrollerinden alınan gelirler

Ekonomik yaptırımlar, uygulanması ve kaldırılması, neticeleri

1923’ten önce imzalanan ve geçerliliği Lozan Anlaşmasıyla onaylanan anlaşmalar ve günümüzdeki durumu ve geçerlikleri

Endüstri, edebiyat ve sanat eserlerinin mülkiyet hakları ve ilerleyen dönemlerdeki durumları

Mahkemeler ve işleyişi

Hac yolculuğu ve sağlıkla ilgili önlemler ve günümüzdeki durum.

Demiryolları, karayolları, limanlar ile ilgili kararlar ve Cumhuriyet döneminde ilgili alandaki gelişmelere tesirleri

Mezarlıklar, mevcut durumları ve statüleri. Mezarlık arazileri “tahsis” mi edildi “mülk” olarak mı verildi tartışması

Arşivler, kütükler, planlar ve belgelerin değişimi ve günümüzdeki durumu

Yabancılardan alınan vergiler yabancıları yargılama usulleri ve mevcut durum

SEMPOZYUMA KATILIM KOŞULLARI

Özet Gönderimi ve Değerlendirme


Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren en az 300 kelimelik bildiri önerilerinin 31 Mayıs 2013 tarihine kadar lozansempozyumu@gmail.com adresine ekli dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri önerileri Sempozyum konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Düzenleme Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Kurul üyelerinin yapacağı değerlendirmeler kabul / düzeltme / ret biçiminde olacaktır. Kabul edilen bildiriler ilgililere duyurulacak ve kongre kesin programında yer alabilmeleri için 04 Ekim 2013 tarihine kadar tam metnin gönderilmesi istenecektir. Sempozyum sonrasında sunulan bildiriler Sempozyum Bildiriler Kitabı’nda yayınlanacaktır.

Tam Metin Gönderme

Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 04 Ekim 2013 tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde ekli Word dosyası olarak lozansempozyumu@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni gönderilen bildiriler Düzenleme Kurulu’nca özete ve bilimsel şartlara uygunluk açısından incelenerek Kongre Programı’na dahil edilecektir.

Sunuş
Sempozyumda bildiri süresi 20 dakikadır. Oturumlar Türkçe ve İngilizce olarak sunulan bildirilerden oluşturulacak ve anında çeviri gerçekleştirilecektir.BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI

  1. Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazarın adı-soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.

  2. Başlık ve yazar adından sonra 200’er kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.

  3. Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo,  dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur.

  4. Çalışma M. Word programında ve A4 kâğıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2, 5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm boşluk bırakılmalıdır.

  5. Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.

  6. Metin içerisinde kaynak gösterilecek ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Çaycı, 2002:520) şeklinde, dipnot olarak gösterilecek ise Yazar adı, soyadı, kitabın adı (koyu olacak şekilde-makale ise tırnak içinde ve italik), yayınevi, yayın yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.

  7. Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.

  8. Metinle doğrudan alakalı olmayan Orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler gerekmedikçe metin içinde yer almamalı numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir. Yüksek çözünürlükteki resimler ayrıca CD’ye kaydedilerek gönderilmelidir.


SEMPOZYUM KURULLARI

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN

Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU

Prof. Dr. Çağrı ERHAN

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN

Prof. Dr. Fatma ACUN

Doç. Dr. Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Saime Selenga GÖKGÖZ

Doç. Dr. Kenan OLGUN

Doç. Dr. Seyfi YILDIRIMBİLİM KURULU

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN

Nihat BÜYÜKBAŞ, Prof. Dr. Halil BAL, Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN

Prof. Dr. İsmail COŞKUN, Prof. Dr. Çağrı ERHAN, Prof. Dr. Bedri GENCER

Prof. Dr. Abdullah İLGAZİ, Prof. Dr. Selami KILIÇ, Prof. Dr. Neşe ÖZDEN

Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU, Prof. Dr. Necati Fahri TAŞ, Prof. Dr. Mehmet TEMEL

Prof. Dr. Mustafa TURAN, Prof. Dr. Ömer TURAN, Prof. Dr. Ömer Osman UMAR

Prof. Dr. Selma YEL, Prof. Dr. Mustafa YILMAZ, Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ

Prof. Dr. Yusuf SARINAY, Prof. Dr. Fatma ACUN, Prof. Dr. Burçin EROL

Prof. Dr. Süleyman SEYDİ, Doç. Dr. Kenan OLGUN, Doç. Dr. Nuri YAVUZ

Doç. Dr. Kemal ÇELİK, Doç. Dr. Hamit PEHLİVANLI, Doç. Dr. Uğur ÜNAL

Doç. Dr. Seyfi YILDIRIM, Doç. Dr. Saime SELENGA GÖKGÖZ, Doç. Dr. M. Derviş KILINÇKAYA, Doç. Dr. Ayten SEZER ARIĞ, Doç. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ, Doç. Dr. Serdar SAĞLAM,

Doç. Dr. Mehmet ÖZDEN, Doç. Dr. Rüya KILIÇ, Em. Büyükelçi Taner BAYTOK,

Doç. Dr. Celal METİN, Yrd. Doç. Dr. Orhun YAKIN, Dr. Sadık ERDAŞ


SEKRETERYA

Hüseyin TOSUN

( Bilimsel Çalışmalar Müdürü)

Duygu TÜRKER


Murat SAYGIN


İLETİŞİM

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Ziyabey cad. No: 19

06520/ Balgat - ANKARA- TÜRKİYE

Tel: +90 312 2856551

Belgegeçer : +90 312 2855527

e-posta: lozansempozyumu@gmail.com

Web : www.atam.gov.tr

90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE ULUSLARARASI

SEMPOZYUMU

13-15 KASIM 2013 / 13-15 NOVEMBER 2013 / ANKARA
KATILIM FORMU / PARTICIPATION FORM
SOYADI / SURNAME : ....................................................................

ADI/NAME :.....................................................................

UNVAN / TITLE : ....................................................................

ÜNİVERSİTE / UNIVERSITY : ...................................................................

BÖLÜM / DEPARTMENT :....................................................................

ADRES / ADDRESS :.....................................................................

ŞEHİR / CITY :.....................................................................

ÜLKE / COUNTRY :.....................................................................

TELEFON /PHONE :.....................................................................

FAKS / FAX :.....................................................................

E-POSTA/ E-MAIL :.....................................................................

ÇALIŞMA ALANI / RESEARCH FIELD

........................................................................................................................................................................
BİLDİRİ BAŞLIĞI/ PAPER TITLE

.......................................................................................................................................................


BİLDİRİ ÖZETİ / ABSTRACT

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................


ANAHTAR KELİMELER / KEY WORDS

....................................................................................................................................................


ÖZGEÇMİŞ / C.V.

.......................................................................................................................................................


SUNUMDA KULLANILACAK EKİPMAN/AUDIOVISUAL EQUIPMENT
TEPEGÖZ/OVER HEAD PROJECTOR SLAYT/SLIDE PROJECTOR PROJECTION/PROJECTOR

O O O

DİĞER/OTHER


İMZA / SIGNATURE
İLETİŞİM /CONTACT

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Ziyabey Caddesi No:19

06520 Balgat / ANKARA/TÜRKİYE

TELEFON/ PHONE : + 90 312 2856551

BELGEGEÇER/FAX : + 90 312 2855527

E-POSTA/E-MAIL : lozansempozyumu@gmail.com

WEB : www.atam.gov.
SEMPOZYUM TAKVİMİ


Sempozyum duyurusunun ilanı

Mart 2013

Bildiri özetlerinin gönderilmesi

Mart -30 -31 Mayıs 2013

Kabul edilen özetlerin bildirimi

30 gün içinde

Bildiri metinlerinin gönderilmesi için son tarih

04 Ekim 2013

Sempozyum kesin programının ilanı

31 Ekim 2013

Sempozyum

13-15 Kasım 2013

Sunulan bildirilerin yayımlanması

Ocak-Temmuz 2014Yüklə 66 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə