HasharotlarYüklə 73,27 Kb.
səhifə1/7
tarix31.12.2021
ölçüsü73,27 Kb.
#113551
  1   2   3   4   5   6   7
hashorot test
hashorot test, DUDUQLANISH, ЯНГИ йил сенарий 2022йил, 3-mavzu To\'plam,Funksiya va uning limiti

HASHAROTLAR.

1-VARIANT

1. Yovvoyi arilar qaysi o‘simliklarni changlantirmaydi?

A) sebarga, beda B) grechixa, kungaboqar

C) anjir, lola D) grechixa, na‘matak


2. Yirtqich hasharotlarni ko‘rsating.

1) ninachi; 2) ninachi lichinkasi; 3) xonqizi; 4) tillako‘z; 5) podalariy; 6) tukli ari

A) 1, 2, 3 В) 1, 2, 5 С) 1, 2, 5, 6 D) 1, 2, 3, 4
3. Yaydoqchilar ko‘rsatilgan qatorni aniqlang.

a) poliksina, b) podalariy; c) trixogramma; d) zorka; e) kulrang satir; f) gabribrakon; j) mita;

A) d,f,e B) c,f C) a,b,d,e D) a,c,j
4. Yashil tillaqo‘ng‘izning g‘umbakdan chiqishi qaysi vaqtga to‘g‘ri keladi?

A) yozda B) erta bahorda

C) bahor o‘rtalarida D) kuzda
5. Turli ninachilarni yashash joyiga mos holda joylashtiring:

1) moviy ninachi; 2) halkali ninachi; 3) suluv ninachi; a) vohalardagi suv havzalaru; b) tog‘li hududlarda; c) oqmaydigan suv havzalarda;

A) 1a, 2b, 3c B) 1a, 2a, 3 b

C) 1b, 2c, 3a D) 1c, 2b, 3a


6. Tukli ari (1) va yovvoyi ari (2) qaysi o‘simliklarni clianglatadi?

a) beda; b) grechixa; c) sobarga; d) kungaboqar

A) 1 - b, d; 2 - а, сВ) 1-a, с; 2 - b, d

С) 1 - a, d; 2 - b, с D) 1 - b, c; 2 - a, d


7. Tukli arilar qaysi oila o‘simliklarining asosiy changlatuvchisi hisoblanadi?

A) gulxayridoshlar B) murakkabguldoshlar

C) burchoqdoshlar D) ra'noguldoshlar
8. To‘la (1) va chala (2) o‘zgarishli rivojlanadigan turkumlarni ajratib ko‘rsating.

a) ninachilar; b) tangaehaqanotlilar; c) pardaqanotlilar; d) to‘g‘ri qanotliiar; e) ikki qanotlilar; f) qandalalar.

A) 1 - b, c, e; 2 - a, d, f

B) 1-a, d, f; 2 - b, с, е

C) 1-a, b, c; 2 - d, e, f

D) 1-b, c, d: 2 - a, c, f


9. To‘la o‘zgarish bilan rivojlanuvchi hasharotlarni belgilang?

A) qandala, chirildoq, ninachi

B) to‘shak qandalasi, pashsha

C) burga, qo 'ng‘iz, chumoli

D) asalari, suvarak, qovoqari
10. To‘liq o‘zgarish bilan rivojlanmaydigan hasharotlarni aniqlang.

A) suluv ninachi, tovusko‘z B) karam kapalagi, burga

C) chumoli, pashsha D) temirchak, to‘shak qandalasi
11. Quyidagi organizmlarni nafas olishiga ko‘ra guruhlang

1. Biy 2.chayon 3. Tovusko‘z 4. Eshakqurt 5. Midiya 6. Kana 7. Falanga a) Jabra b)o‘pka c) traxeya

A) 1-b,c 2-b, 3-c, 4-a, 5-a, 6,7-c

B) 1,2-b,c ; 3,6,7-c, 4,5-a

C) 1,2,6,7-b,c 3,4-c; 5-a

D) 1,2,7-b,c 3,6-c, 4,5-a


12. Quyidagi ninachilarni ular yashaydigan muhit bilan juftlab ko‘rsating.

1) moviy ninachi; 2) halqali ninachi; 3) suluv ninachi; a) vohalar; b) tog‘li hudud; c) oqmaydigan suv havzasi

A) 1-a, 2-b, 3-c B) 1-е, 2-a, 3-b

C) 1-a, 2-a, 3-a D) 1-a, 2-е, 3-b


13. Quyidagi hayvonlarning qaysilari ochiq qon aylanish tizimiga ega?

A) ustritsa, nereida

B) midiya, yomg‘iv chuvalchangi

C) ipak qurti, taroqcha

D) qizil chuvalchang, kulrang satir
14. Quyidagi hayvonlarning nafas olish organini ko‘rsating.

1) daryo qisqichbaqasi; 2) butli o‘rgimchak; 3) yashil tillaqo‘ng‘iz; a) jabra; b) o‘pka xaltachasi; c) traxeya

A) l-c,2-b,3-a B) 1 - a, 2 - c,b, 3 - с

С) 1 - b, 2 - с, 3 - b D) 1 - a, 2 - c, 3 – b


15. Quyidagi hasharotlar orasidan yaydoqchilarni ko‘rsating.

A) poliksina, maxaon B) zorka, podalariy

C) podalariy, kulrang satir D) trixogramma, gabrobrakon
16. Quyidagi hasharotlarning g‘umbagi qayerda yashaydi? a) karam kapalagi, b) uy pashshasi, c) kolorado qo‘ng‘zi, d) bronza qo‘ng‘izi; 1.daraxtlarda; 2. tuproqda; 3.yog‘och qoldiqlarida;

A) a-2, b-1, c-3, d-2 B) a-1, b-2, c-2, d-3

C) a-2, b-3, c-3, d-1 D) a-1, b-2, c-3, d-2
17. Quyidagi hasharotlarning qaysi birlari tangachaqanotlilar turkumiga mansub emas?

A) poliksina, maxaon B) zorka, podalariy

C) podalariy, kulrang satir D) trixogramma, gabrobrakon
18. Quyidagi bo‘g‘imoyoqlilarni lichinkali (I) va lichinkasiz (II) rivojlanuvchilarga ajrating.

1) iskabtopar; 2) xasva qandalasi; 3) biy; 4) kana; 5) chayon

A) I- 1, 2, 3; II-4,5 B) I-1, 2, 4; II - 3, 5

C) I-2, 3, 4; II-1,5 D) I-3, 4, 5; II-1,2


19. Qisqichbaqa qonida erigan zararli mahsulotlar qaysi a'zo orqali tashqariga chiqarib yuboriladi?

A) buyraklar B) yashil bezlar

C) anaj teshigi D) jigar
20. Qisqichbaqa(1) va kollorado qong‘izining(2) ozig‘i qayerda hazm bo‘ladi a. ichak b. jigar

A)1-a; 2-b B)1-b; 2-a

C)1-a,b 2-a D)1-b; 2-b
21. Uy pashshalari (I) va kanalar (II) odamlarga qanday kasalliklarni yuqtirishi mumkin?

1) vabo 2) sil 3) terlama 4) entsefalit 5) ichburug‘ 6) tulyaremiya

A) I-1,3,5; II-1,4,6 B) I-1,2,6; II-3,4,5 C) I-4,2,5; II-3,1,6 D) I-1,2,5; II-3,4,6
22. Uy pashshaning hujayralariga kislorodni tashib kelishda nima qatnashadi?

A) o‘pka va qon B)qon tomirlari

C) traxeyalar D) malpigi naylari
23. Uy pashshasining tam bilish organi qayеrda joylashgan?

A) mo‘ylovlarida B) labida

C) oldingi oyoqlarida D) og‘zida
24. Qaysi qatorda qattiqqanotlilar turkumini vakillari bеrilgan?

A) uy pashshasi, chigirtka B) bo‘ka

C) mita D) so‘na
25. Qaysi qatorda olti oyoqli bo‘g‘imoyoqlilar berilgan?

А) kаnа, chigirtka B) o‘rgimchak, kana

C) kapalak, falanga D) bronza qo‘ng‘izi, chumoli
26. Qaysi turkum vakillarida qorin qismi uchida zahar bezi bo‘ladi

a. pardaqanotlilar b. yarim qattiq qanotlilar c. chayonlar d. falangalar

A)c B)c,d C)b,d D)a,c
27. Qaysi turkum vakillarida qorin qismi uchida zahar bezi bo‘lmaydi

a. Parda-qanotlilar b.o‘rgimchaklar c. chayonlar d. falangalar

A)a B)b,d C)a,b,d D)a,c
28. Qaysi hayvonlarning ayirish sistemasi tasmasimon buyrakdan iborat?

A) hasharotlar B) qisqichbaqasimonlar

C) molluskalar D) halqali chuvalchanglar
29. Qaysi hayvonlarning tana bo‘shlig‘iga mos ravishda nerv tugunlari joylashgan?

A) yomg‘ir chuvachangi, meduza

B) yomg‘ir chuvalchangi, kapalak, asalari

C) qo‘ng‘iz, .suv shillig‘i, meduza

D) meduza, nereida, suv shillig‘i
30. Qaysi hayvonlarning tanasi 3 bo‘limdan iborat, oyoqlari 3 juft, traxeya orqali nafas oladi?

A) mollyuskalar B) qisqichbaqasimonlar

C) o‘rgimchaksimonlar D) hasharotlar
31. Qaysi hayvonlarning tanasida boshi bo‘ladi?

1) baqachanoq; 2) chivin; 3) suv shillig‘i; 4) uy pashshasining qurti; 5) bronza qo‘ng‘izining qurti; 6) itbaliq.

A) 2, 3, 5, 6 В) 1, 4

С) 1, 3, 4 D) 2, 5, 6


32. Qaysi hayvonlarning tanasida boshi bo‘lmaydi?

1) baqachanoq; 2) chivin; 3) suv shillig‘i; 4) uy pashshasining qurti; 5) bronza qo‘ng‘izining qurti; 6) itbaliq.

A) 1, 4 B) 2, 3, 5, 6 C) 2, 5, 6 D) 1,3,4
33. Qaysi hayvonlarning yuragi muskulli naychadan iborat?

1) tillaqo‘ng‘iz 2) dafniya: 3) bitiniya; 4) tridakna; 5) kana; 6) chayon; 7) xonqizi: 8) burga; 9) bit; 10) chumoli

A) 1, 5, 6, 3 B) 1, 3, 4, 6

C) 1, 7, 8, 9, 10 D) 1, 2, 8, 10

34. Qaysi hayvonning qoni nafas olishda qatnashmaydi?

A) krevetka B) bitiniya

C) o‘rgimchak D) ninachi
35. Qaysi hayvonning tanasi mayda sezgir tuklar bilan qoplangan?

A) hasva qandalasi B) to‘shak qandalasi

C) kapalak D) temirchak
36. Qaysi organizmlarda qon kislorod tashishda ishtirok etmaydi? 1) lansetnik; 2) bo‘rtma nematoda; 3) iskabtopar; 4) kulrang satir; 5) podalariy; 6) o‘troq dengiz ko‘p tukli chuvalchangi

A) 1, 2, 5 B) 1, 3, 6 C) 1,6 D) 3, 4, 5
Yüklə 73,27 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə