HiNDİstan ehl-i hadîs ekolü 4 HİNDİstan ehl-i kuran ekolü 4Yüklə 0,86 Mb.
səhifə1/30
tarix12.01.2019
ölçüsü0,86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

HİNDİSTAN EHL-i HADÎS EKOLÜ 4

HİNDİSTAN EHL-İ KURAN EKOLÜ 4

FHİNDİSTAN HÂKSÂR HAREKETİ 4

HİNDİSTAN HİCRET HAREKETİ 4

Bibliyografya : 4

HİNDİSTAN HİLÂFET HAREKEtT 5

Bibliyografya : 6

HİNDİSTAN MÜSLÜMANLARI BİRLİĞİ 6

Bibliyografya : 8

HİNDUİZM 8

A) Tarih. 8

B) Kutsal Metinler. 10

C) İnanç Esasları. 10

D) Ahlâk ve İbadet. 11

Bibliyografya : 12

HİNDÛŞAH es-SÂHİBÎ 12

Eserleri. 12

Bibliyografya : 13

HİNDÛŞÂHÎLER 13

Bibliyografya : 14

HİNDUVÂNÎ 14

Bibliyografya : 15

HİNT ÜSLÛBU 15

HINZ, WALTHER 15

Bibliyografya : 16

HİPOKRAT 16

Bibliyografya : 18

HİRA 18


Bibliyografya : 19

HİRAKL 20

HÎRE 20

Bibliyografya : 22HÎRELİLER 22

HÎRÎ 22


Eserleri. 23

Bibliyografya : 23

HİS 24

HİSÂB 24


HISAFI 24

Bibliyografya : 24

HİSÂLÎ ABDURRAHMAN ÇELEBİ 24

Eserleri. 25

Bibliyografya : 25

HİSAR 25


HİSAR 25

Bibliyografya : 26

HİSAR 26

Bibliyografya : 28

HİSAR, ABDÜLHAK ŞİNASİ 28

Eserleri. 29

Bibliyografya : 31

HİSAR BEY CAMİİ 31

HİSARBUSELİK 31

Bibliyografya : 32

HİSBÂNİYYE 32

HİSBE 32


I. Fıkhı Hükmü 32

II. Tarihçe 34

Bibliyografya : 44

Hint Alt Kıtası. 45

Bibliyografya : 46

Osmanlı Devleti. 46

Bibliyografya : 48

HİSS-İ MÜŞTEREK 48

HİSSE SENEDİ 48

HİSSİYYÂT 48

HİŞÂM I 48

Bibliyografya : 49

HİŞÂM II 49

Bibliyografya : 51

HİŞÂM III 51

Bibliyografya : 52

HİŞÂM B. ABDÜLMEÜK 52

Bibliyografya : 54

HİŞÂM B. AMMÂR 55

Eserleri. 56

Bibliyografya : 56

HİŞÂM B. AMR 56

Bibliyografya : 57

HİŞÂM B. ÂS B. VÂİL 58

Bibliyografya : 58

HİŞÂM ed-DESTÜVÂÎ 58

Bibliyografya : 59

HİŞÂM B. HAKEM 59

Bibliyografya : 60

HİŞÂM B. HAKÎM 61

Bibliyografya : 61

HİŞÂM B. SÂÜM 61

HİŞÂM B. UBEYDULLAH 61

Bibliyografya : 62

HİŞÂM B. URVE 62

Bibliyografya : 62

HİŞÂMİYYE 62

HİŞÂMİYYE 63

HİŞÂMİYYE 63

HİTABET 63

Bibliyografya : 65

Arap Edebiyatı. 65

Bibliyografya : 68

Türk Edebiyatı. 68

Bibliyografya : 71

HİTAP 72


HİTAP 72

Bibliyografya : 73

HITTI, PHİLİP KHURİ 73

Bibliyografya : 75

HİTTÎN SAVAŞİ 75

Bibliyografya : 77

HIVE HANUGI 77

Bibliyografya : 80HİNDİSTAN EHL-i HADÎS EKOLÜ 1

HİNDİSTAN EHL-İ KURAN EKOLÜ 2

FHİNDİSTAN HÂKSÂR HAREKETİ

Hindistan'da İnâyetullah Han {ö. 1963) tarafından başlatılan dinî, içtimaî ve siyasî bir hareket.3
HİNDİSTAN HİCRET HAREKETİ

I. Dünya Savaşı'ndan sonra Hintli müslümanlann Afganistan'a hicret etmelerini teşvik için ortaya çıkan hareket.

Bu hareketi ortaya çıkaran şartlar Hin­distan Hilâfet Hareketi ile doğrudan alâ­kalıdır ve aynı şekilde dinî-siyasî muhteva taşımaktadır. İngiltere Başbakanı Lloyd George'un, Osmanlı Devleti'nin dinî-siya­sî statüsünün değişmemesi ve halifenin kutsal topraklardaki haklarının korunma­sı için kendisine başvuran Hindistan Hilâ­fet Hareketi heyetine verdiği sert cevap Hint müslümanlannı şaşkınlığa uğrattı (Mart 1920). Böylece 1. Dünya Savaşı son­rasında İtilâf devletlerinden özellikle İn­giltere'nin Osmanlılar'a karşı takındığı tu­tum bazı Hintli müslümanlar arasında, Osmanlı halifesi ve devletine reva görülen muamelelerden sonra hâlâ Hindistan'da yaşamaya devam edip etmemenin dinen uygunluğu hususunda bir tartışmaya yol açtı. Esasen Hindistan'da İngiliz hâkimi­yetinin yerleşmeye başlamasıyla birlikte görülen bu gelişme geleneksel dârülis-lâm-dârülharp tartışmasının bir uzantı­sıydı. Ancak Hicret Hareketi her ne kadar Hilâfet Hareketi'nin bir neticesi ise de li­derleri arasında görüş farklılıkları mev­cuttu. Bir kısım ulemâ Hindistan'ın dâ-rülharb sayılamayacağını, dolayısıyla hic­rete gerek bulunmadığını savunuyordu. Cem"iyyet-i Ulemâ-i Hind, Diyûbendî ve Birîlvî ekollerine mensup pek çok âlim, hicret gibi hayatî bir karara ancak dinî mükellefiyetlerin serbestçe yerine getiri-lemediği durumlarda son çare olarak başvurulması gerektiğini söylüyordu. Buna karşılık Âzâd Sübhânî, Senâullah Amrit-sârî ve İslâmâbâdlı Münîrüzzaman gibi hicret taraftarları. İngilizler'in Hindistan'ı işgal etmelerinden itibaren ülkenin dâ-rülharp ve hicretin de dinî bir yükümlü­lük haline geldiğini ileri sürdüler. Artık bu noktada Hindistan müslümanlanya cihat ya da hicret etmek zorundaydılar; fakat cihat mümkün olmadığına göre tek yol hicretti. Bu görüş Ebü'l-Kelâm Âzâd ve Mevlânâ Muhammed Ali gibi etkili kişiler tarafından da desteklendi. Ebü'l-Kelâm Âzâd bir fetva yayımlayarak Afganistan'a hicretin vacip olduğunu, Hindistan'da sa­dece geçerli bir mazereti bulunanlarla mücadeleyi sürdürmek isteyenlerin kala­bileceğini söyledi.4

Hicret temayüllerinin güçlenmesi üze­rine kampanyalar düzenlendi ve çeşitli şe­hirlerde hicret büroları açıldı; özellikle ca­mi ve medreselerde yoğun bir propagan­da başlatıldı. Hareketin en hararetli savu­nucusu Amritsar'dan Gulâm Muhammed Azîz adlı bir gençti. Sonradan Azîz Hindî ismiyle tanınan Gulâm Muhammed müs-lümanların bu harekete katılmalarını sağ­layabilmek için büyük gayret gösterdi; hatta ilk günlerde yola çıkanlara yardım­cı olunacağına dair Afgan hükümetinden destek sözü aldı. Hicret taraftarlığına te­sir eden faktörlerden biri de Hindu toprak ağalarının, fakir halkın Afganistan'da da­ha iyi imkânlara kavuşacağı ümidini istismar ederek ucuz toprak satın alma he­saplarıyla yaptıkları teşviklerdir. Osmanlı Devleti'ne kabul ettirilen Sevr Antlaşma-sı'nın (20 Mayıs 1920) açıklanmasından kısa bir müddet sonra Afganistan sınırı­na insan akını başladı. Ağustos 19Z0'ye gelindiğinde 25.000'e yakın kişi sının geç­mişti. Afgan hükümeti önceleri muhacir­lerin iç siyasete karışmamaları şartıyla bu durumu hoşgörü ile karşıladı; ancak da­ha sonra bu kadar insanla başa çıkama­yacağını düşünerek sınırları kapattı. Bazı kaynaklarda, bu amaçla yola çıkanların sayısı 500.000 ile 2 milyon arasında tahmin edilmekteyse de 5 daha gerçekçi verilere göre bu ra­kamın 60.000 civarında olduğu sanılmak­tadır. Kadın ve çocukların çoğunlukta bu­lunduğu muhacirler yüzlerce kilometre­lik yol boyunca açlık, aşırı sıcaklık ve çe­şitli hastalıklarla mücadele ettiler. Bunla­rın çektikleri sıkıntılar ve Afganistan'da karşılaştıkları beklenmedik durumlardan dolayı 20.000 kadarı geri döndü: ancak daha Önce bütün mülklerini ellerinden çı­kardıkları için zor duruma düştüler. Geri kalanların pek çoğu yollarda telef oldu; çok az bir kısmı da Orta Asya'ya ve Türki­ye'ye gitmeyi tercih etti.

Tamamen hissiyatın hâkim olduğu bir ortamda acele ile ve düzensiz bir şekilde başlatılan hicret hareketi sonuçta tam anlamıyla bir faciaya dönüşmüş ve hem katılanları hem de onların yakınlarını pe­rişan etmiştir.

Bibliyografya :

İndia Office Library and Records (London), Public Series (1920); Muhammed Ali. Freedom ofFaith and its Price, London 1920, s. 117; Gu­lâm Hüseyin Suhte. Destân-ı Hicret, Amritsar 1921; P. C. Bamford, TheHistoriesofNon-co-operation and The Khilafat Movements, Delhi 1925, s. 158; A. Toynbee. Suruey ofInternatio­nal Affairs of 1925, London 1927, V/l, s. 255; Ebü'l-Kelâm Azâd, Teberrükât-t Âzâd(nşı. G. R. Mihr), Haydarâbâd 1959, s. 203-204; Mustlir U. Haq. Müslim Poliücs in Modern İndia 1857-1947, Lahor, ts., s. 99, 122-124; W. C. Smlth. Modern islam in İndia, Lahore 1963, s. 226; Azîz Hindî Amritsarî. Tehrik-i Hicret ki Tarih (nşr. S. R. A. Ca'ferî, Eurâk-ı Gumgeşteh içinde), Lahor 1968, s. 753-932; Iqtidar Husain fjureshi, Ulema in Politics, Karachi 1972, s. 262-265; Az­mi özcan, Pan-lslâmizm, Osmanlt Devleti, Hin­distan Müslümanları oe İngiltere 1877-1924, Ankara 1997, s. 241-243; a.mlf.. -İngiliz Yöne­timi Altındaki Hindistan'da Dârü'1-İslâm-Dâ-rü'I-Harb Tartışmaları", Yeni Toplum, I, İstanbul 1992, s. 140-146; F. S. Briggs, "The İndian Hij-ret of 1920", MW, XX/2 (1930). s. 164-168; M. N. Qureshi, "The Ulama of British İndia and the Hİjrat of 1920", Modern Asİan Studies, Xfl/1, Cambridge 1979, s.41-59. İTİ

Yüklə 0,86 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə