Humanitar fakültələr üzrə ingilis dili kafedrasının dosenti İş telefonu: 012-539-05-45 İmeylYüklə 27,96 Kb.
tarix24.06.2018
ölçüsü27,96 Kb.
#54737NAİLƏ XANMƏMMƏD qızı İBRAHİMOVA

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Humanitar fakültələr üzrə ingilis dili kafedrasının dosenti

İş telefonu: 012-539-05-45

İmeyl: ibrahimovanaila13@gmail.com

QISABİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1964-cü il yanvarın 22-də Bakı şəhərində anadan olub.

 • 1970-1980-ci illərdə Bakı şəhəri 135 saylı orta məktəbdə təhsil alıb.

 • 1980-1985-ci illərdə SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun İngilis dili fakültəsində “Orta məktəbdə ingilis və alman dili müəllimi” ixtisası üzrə təhsil alıb və fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

 • 1984-cü ildə Almaniya Demokratik Respublikasının Yena şəhərində Fridrix Şiller adına Universitetdə Xarici Dillərin Təkmilləşdirilməsi kursunu bitirib.

 • Ailəlidir, 2 övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2002-ci ildə “Çoxdilli terminoloji lüğətlər və onların tərtibi prinsipləri (Azərbaycan, ingilis, rus, alman və fransız dilləri materialları əsasında)” adlı dissertasiya müdafiə edib və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 • 2006-cı ildə dosent elmi adını alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1986-1987-ci illərdə Bakı şəhəri S.M.Kirov adına mədəniyyət sarayında “İngilis dili ədəbiyyatı” dərnəyinin rəhbəri.

 • 1987-1999-cu illərdə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun “Xarici dillər” kafedrasının tam ştat müəllimi.

 • 1999-2013-cü illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin “İngilis dilinin leksikası və ölkəşünaslıq” kafedrasının tam ştat dosenti.

 • 2013-cü ildən hal-hazıra kimi Bakı Dövlət Universitetinin “İngilis dili” (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının tam ştat dosenti.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Ümumi ingilis dili

 • ESP (ingilis dili xüsusi məqsədlərüçün) Beynəlxalq münasibətlər.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • İngilis dili dərslərində müxtəlif növ öyrənmə metodlarının inteqrasiyası

 • İngilis dili dərslərində kommunikativ, interaktiv metodların istifadəsinin üstünlükləri

 • ESP (xüsusi məqsədlər üçün ingilis dili)

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KEÇDİYİ KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 2005, Bakı, Azərbaycan. Tərcümə və Transmilli Proseslər (Beynəlxalq konfrans, Bakı, 14-15 aprel, 2005, səh.32, Azərbaycan Dillər Universiteti)

 • 2012, Bakı, Azərbaycan.Xarici dillərin tədrisinin Aktual Problemləri V Respublika Elmi Konfransının Materialları (Bakı, 7-8 iyun, 2012, səh.70, Azərbaycan Dillər Universiteti)

 • 2012, Bakı, Azərbaycan. Tətbiqi Dilçiliyin Müasir Problemləri (Beynəlxalq Elmi konfrans, 27-28 noyabr, 2012, səh.40, Azərbaycan Dillər Universiteti)

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. Motivasyon və Verimli Çalışma Yöntemləri (Sertifikat) (Aşkım Kapışmag, Türkiyə Akademi), Bakı, 01.05.2016

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Məqalələri

 • 1996, Изучение этимологии некоторых Английских и западно-европейских терминов в родном языке /Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Ali məktəblərarası Elmi-praktik konfrans. Azərbaycan İnşaat Mühəndislər Universiteti, Bakı, 1996, s.33-34

 • 1996, Şifahi nitqin inkişafında texniki vasitələrin rolu. /Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Ali məktəblərarası Elmi-praktik konfrans. Azərbaycan İnşaat Mühəndislər Universiteti, Bakı, 1996, s.41-42

 • 1998, Dərs prosesində lüğət və yeni sözlərin öyrədilməsi yolları. // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Texniki Universiteti, 46-cı tədris-metodiki və elmi-texniki konfransın «Mühəndis Biznes-İqtisadiyyat, ictimai elmlər və dil» bölmələri üzrə materialları, Bakı, 1998, səh.283-286

 • 1999, Причастие в немецком и Английском языках // Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. «Tədqiqlər 4», 1999. səh.85-91

 • 2000, Azərbaycan dilinin texniki terminologiyasında kalka üsulu ilə yeni yaranan sözlər.//Azərbaycan Avropa mədəni əlaqələr mərkəzi. “Tədqiqlər–3”. Elmi-nəzəri konfransın materialları toplusu. Bakı, Elm, 2000. səh.20-22

 • 2000, Elmi-texniki tərəqqi və texniki terminlərin yaranması.//Azərbaycan Avropa mədəni əlaqələr mərkəzi. “Tədqiqlər–1”. Elmi-nəzəri konfransın materialları toplusu. Bakı, Elm, 2000, səh.67-69

 • 2000, Azərbaycanda lüğətçiliyin inkişafı tarixindən.//Azərbaycan Avropa mədəni əlaqələr mərkəzi. “Tədqiqlər–4”. Elmi-nəzəri konfransın materialları toplusu. Bakı, Elm, 2000, səh.43-46

 • 2000, Alınma terminlərin təsnifi prinsipləri.//Azərbaycan Avropa mədəni əlaqələr mərkəzi. “Tədqiqlər–4”. Elmi-nəzəri konfransın materialları toplusu. Bakı, Elm, 2000, səh.54-58

 • 2000, Yeni sözlər və termin yaradıcılığı. //Azərbaycan Avropa mədəni əlaqələr mərkəzi. “Tədqiqlər–5”. Elmi-nəzəri konfransın materialları toplusu. Bakı, Elm, 2000, səh.94-96

 • 2000, Çoxdilli lüğətlərin tərtibi prinsipləri. //Azərbaycan Avropa mədəni əlaqələr mərkəzi. “Tədqiqlər–5”. Elmi-nəzəri konfransın materialları toplusu. Bakı, Elm, 2000, səh.87-90

 • 2001, Çoxdilli terminoloji lüğətlərdə termin və termin-söz birləşmələrinin yeri. // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası tematik məcmuə. Bakı, “Mütərcim”, 2001.səh.46-48

 • 2001, Çoxdilli terminoloji lüğətlərin sözlüyünün seçimi haqqında. // AR Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Universiteti, Məqalələr toplusu – VI, Bakı, 2001.səh. 69-71

 • 2002, Dillərin qarşılıqlı zənginləşməsinin mahiyyəti haqqında. // AR Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi xəbərlər - 4, Bakı, 2002.səh.21-23

 • 2002, Terminin spesifik xüsusiyyətləri. // Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı, 2002.səh.23-25

 • 2003, İngilis mənşəli sözlərin Azərbaycan dilində leksik-semantik mənimsənilməsi.// AR Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi xəbərlər - 4, Bakı, 2003. səh.54-57

 • 2003, Terminologiyanın inkişaf etməsində Avropa mənşəli alınmaların rolu // Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı, 2003.səh.20-24

 • 2004, İngilis və Azərbaycan dillərinin fonosistemində fərqli və oxşar xüsusiyyətlər. // AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Tədqiqlər -1, 2004.səh.287-294

 • 2004, Problems in the Description of Processes of Word Formation // Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı, 2004. səh.82-87

 • 2004, “İngilis dilinin praktik kursu” (II kurs dərsliyinə əlavə). Dərs vəsaiti. Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2004.123 səh.

 • 2005, Beynəlmiləl fondun dildə formalaşmasının əsas cəhətləri. // AR Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu. Bakı, 2005. səh.62-68

 • 2005, Language and Translation Problems. / ADU, Tərcümə və transmilli proseslər. Beynəlxalq konfrans, 14-15 aprel 2005-ci il. Bakı, 2005. səh.32-33

 • 2005, İngilis dilinin Avstraliya variantının spesifikası və struktur səviyyəsi. // Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi, Bakı, 2005. səh.15-18

 • 2005, Dil sistemində səstəqlidi sözlərin yeri. // AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Dilçilik məsələləri, 2(3), Bakı, 2005.səh.55-59

 • 2006, Modern problems of Translation.// Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi, Bakı, 2006. səh.106-107

 • 2007, İngilis toponimlərində omonimliyin leksik xüsusiyyətləri. // Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi, Bakı, 2007. səh.35-38

 • 2008, The Consonants of English (fricatives, affricatives, nasals). // Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi, Bakı, 2008. səh.108-110

 • 2008, Reading newspaper (Intermediate level). Dərs vəsaiti. Bakı, “Mütərcim”, 2008, 118 səh.

 • 2009, İngilis və Amerikan atalar sözü və məsəllərin ideya məzmunu // Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi, Bakı, 2009. səh.117-121

 • 2010, Fauna ingilis dilinin zənginləşməsinin mənbəyi kimi. //AMEA-nın Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri, №2, Bakı, Elm və Təhsil, 2010. səh.275-280

 • 2011, İngilis dilinin Avstraliya variantında floristik leksik-frazeoloji təbəqə. // AMEA-nın Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri, №12, Bakı: Elm və Təhsil, 2011. səh.129-133

 • 2015, Qlobal arenada xarici dilin rolu. / “Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri” V Respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 7-8 iyun, 2012. səh.70-72

 • 2015, İngilis dilinin inkişafında sosial, siyasi və iqtisadi amillərin rolu. // Filologiya məsələləri, №1, Bakı, Elm və Təhsil, 2015. səh.96-102

 • 2016, Dildə linqvistik və ekstralinqvisitliliyin vahidi (Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, №4, Bakı: Mütərcim, 2016, səh.57-59

 • 2017, Müasir ingilis dilində idiomatik ifadələr və onların Azərbaycan dilində qarşılığı. Bakı Qızlar Universiteti, Elmi əsərlər №1,Bakı-2017, səh.3-5

 • 2018, Britaniya toponimlərinin etnik mənşəyi. Bakı Qızlar Universiteti, Elmi əsərlər №1(33), Bakı, 2018, səh.40-42

Yüklə 27,96 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə