I-mecliSİn açilişIYüklə 87,17 Kb.
tarix20.11.2017
ölçüsü87,17 Kb.
#32322
01.04.2015 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.30’da YAPILACAK MECLİS

GÜNDEMİ

I-MECLİSİN AÇILIŞIII- 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 33. MADDESİNE İSTİNADEN ENCÜMEN ÜYELERİNİN SEÇİMİ
III- 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 24. MADDESİNE İSTİNADEN İHTİSAS KOMİSYONLARININ SEÇİMİ
IV- BAŞKANLIK ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1- Buca, Çamlık Mahallesi 22 N I d pafta, 38761 ada, 31 parsel nolu 250,50m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemiz adına kayıtlı 932/12525(18,64)m2’lik hissenin 3194 sayılı kanunun 17. maddesince satılması istemine dair önerge.
2- Buca, Dumlupınar Mahallesi 21 N II d pafta, 8196 ada, 6 parsel nolu 162,00m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemiz adına kayıtlı 1/54(3,00)m2’lik hissenin Eşit Oranda 3194 sayılı kanunun 17. maddesince satılması istemine dair önerge.
3- Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 13.03.2015 tarih ve 916 sayılı yazılarında; Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 19.02.2015 tarih ve 395 sayılı yazısı ile 562 ada, 710 parsel ve 6009 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazların yeşil alan olarak ayrıldığı, Maliye Hazinesi adına kayıtlı 562 ada, 710 parselin kamuya terk işlemlerinin yapılması için çalışma başlatıldığı bildirilmiş olup, bununla birlikte mülkiyeti şahıslara ait olan 6009 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili 2015-2019 yıllarını kapsayan Buca Belediyesi VI. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması istemine dair önerge.
4- Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 05.03.2015 tarih ve 789 sayılı yazılarında; Buca Kocatepe Mahallesi, 22 N-III d imar paftada, 559 ada 36 ve 37 parsel nolu taşınmazların imar planında kısmen yol, kısmen de “ P (otopark alanı)” içinde kalmakta olup, 3194 sayılı yasanın 13. Maddesine tabii olduğu bildirilmiş, bahse konu taşınmazlardan 559 ada, 37 parselin kamulaştırıldığı ve tapusunun 10.02.2014 tarih ve 3444 yevmiye no ile Belediyemiz üzerine geçmiş olduğu, 559 ada, 36 parselin zemin-zeminüstü kamulaştırılması ile ilgili 2015-2019 yıllarını kapsayan Buca Belediyesi VI. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması istemine dair önerge.
5- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 10.03.2015 tarih ve 1581 sayılı dilekçe ile Buca, 108 ada, 10 parselde kayıtlı (262m2) taşınmazın kütüphane, tiyatro, kreş, sanat galerisi, kültür merkezi veya kent müzesi olarak kullanılmak (Engelli Eğitim Merkezi, Kadın ve Çocuk Konuk Evi yapılabilir) ve isminin de “İbrahim-Saniye ERSAYIN” olması kayıt ve şart ile Belediyemize bedelsiz olarak bağışlanacağı belirtilmiş olup, gereğinin yapılması talep edilmiştir. Talepte her ne kadar 102 Sokak No:3 dense de yerinde yapılan tespitte 102 Sokak No:7 adresine rastlayan 108 ada 10 parselde kayıtlı Bina imar planına göre Kentsel Sit Alanında kalmakta olup, II. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillidir. Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinin 17/03/2015 tarih ve 14961 sayılı yazısına istinaden 2015 yılına ait 116,60.TL Emlak Vergi Borcu vardır. Belediyemiz TAKBİS sisteminden alınan Tapu Kaydında Hisse üzerinde Haciz ve İpotek kaydına rastlanmamıştır. Bina metruk haldedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (g) bendi gereğince Muzaffer ERSAYIN ERGÜVEN'e ait 108 ada, 10 parselde kayıtlı bulunan yukarıda sayılı hizmetlerde kullanılmak üzere Belediyemize şartlı olarak hibe edilmek istenen taşınmaz ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanununun 18.maddesinin (g) bendi gereği karar alınması istemine dair önerge.
6- Buca, Kaynaklar, 807 parselde kayıtlı 9830m2'lik taşınmazın 05.01.2015 tarih ve 2015/10 sayılı Meclis Kararı ile S.S. Ege Tüm Engelliler Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi'ne 5 yıl süre ile tahsisi kabul edilmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesi gereği onaylanmak üzere İçişleri Bakanlığı'na gönderilmiştir. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün ilgi (c ) sayılı yazılarında talebin işleme alınabilmesi için Meclis Kararında tahsis bedelinin ve süresinin belirtilerek tahsisin kanunda belirtilen amaçlar ile sınırlı olacak şekilde alınması gerektiği bildirilmiştir. 05.01.2015 tarih ve 2015/10 sayılı Meclis Kararının İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 19.02.2015 tarih ve 85373441-4321 sayılı yazısı doğrultusunda Belediyemize ait Kaynaklar, 807 parsel nolu 9830 m2'lik taşınmazın 5 yıl süre ile ücretsiz olarak S.S. Ege Tüm Engelliler Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi'ne Tahsisine şeklinde TASHİH edilerek bir karar alınması istemine dair önerge.
7- 17.10.2014 tarihinde gerçekleşen kazada vefat eden Selçuk Ahmet VARDARLI’nın isminin, annesi Saliha VARDARLI’nın talebi üzerine, Buca’da bir parka “SELÇUK AHMET VARDARLI PARKI” olarak isim verilmesi istemine dair önerge.
8- 04.03.2015 tarihli 2015/38 sayılı Meclis Kararıyla 23 adet parka isim verilmiş olup, 1. sırada yer alan, sehven Çamlıpınar Mahallesi 193/52 sokak olarak yazılan Nusret SARMAN Parkının adresi, 293/52 sokak olarak düzeltilerek 04.03.2015 tarihli ve 2015/38 sayılı Meclis Kararının tashihi istemine dair önerge.
9- Buca 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmenliğindeki Uyumsuzluklar;

-Buca 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı plan notlarında “Burada açıklanmayan hususlarda İ.B.B. İmar Yönetmenliği hükümleri geçerlidir” ifadesi geçmektedir. Ancak, söz konusu yönetmenliğin herhangi bir hükmü bulunmamaktadır.

- Buca 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı plan notlarında genel olarak arka bahçe kriterleri sırasıyla h/2, 3 metre, 10 metre bina derinliği ve 1 metre olarak belirlenmiş iken, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmenliğinde h/2, 3 metre, 7 metre bina derinliği ve 2 metre olarak tanımlanmıştır.

- Buca 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı plan notlarında Ayrık nizam konut alanlarında ön bahçe belirlenirken %50 yapılaşma şartı aranmakta; ancak, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmenliğinin Geçici 4.maddesi uyarınca adada 1 adet ruhsatlı yapının olması mevcut hizanın alınması için yeterli olmaktadır.

-Buca 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı plan notlarında Blok yapı nizamlarda onaylı ada etüdü aranmakta olup, yürürlükteki yönetmelikte böyle bir sınırlama bulunmamaktadır.

-Buca 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı plan notlarının Blok nizamlarla ilgili olan 3. maddenin B bendinde aynı blok içerisinde ruhsatlı yapı aranmaktadır. Ancak; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin Geçici 4. maddesinde adada 1 adet ruhsatlı yapının olması mevcut hizanın alınması için yeterli olmaktadır.12/02/2010 tarih 145 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile onaylanarak 08/04/2010 tarihinde askı süreci biterek yürürlüğe giren Buca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan notlarında Bitişik nizamla ilgili olan kısım İzmir 3. İdare Mahkemesinin 19/09/2013 tarih 2012/243E – 2013/1448 K. sayılı kararı ile iptal edilmiş olup; Bütün nizamlarda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin uygulanmasıyla uygulamada birlik ve eşitlik oluşturması açısından Blok ve Ayrık nizam plan notlarının iptali istemine dair önerge.
10- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesinde, “Belediye Meclisi, kendisi tarafından belirlenecek bir aylık tatil hariç, her ayın ilk haftası Meclis tarafından önceden belirlenen günde toplanır.” denildiğinden, Meclisin bir aylık tatil hakkını kullanıp kullanmayacağı, kullanacaksa ilgili ayın tespiti hususunda karar alınması istemine dair önerge.
11- 166 ada, 30 parsel ve çevresindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptaline ilişkin ( iptal edilen 196 nolu Parselasyon planı ve 166 ada, 26, 28,29,30,32,33,34,42,43,44 nolu parsellere dönüşünü sağlayan 196/ 2-A nolu geri dönüş imar planı uygulaması düzenleme sınırını kapsayan alanda ) İzmir 4. İdare Mahkemesinin 18.02.2015 tarih ve 2015/ 158 E. – 2015/ 166 K. Sayılı kararın uygulanması istemine dair önerge.
12- Belediyemiz, Belediye mücavir alan sınırları dahilinde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunan alanlarda, parselasyon planı yapılmasına gerek duyulan yerlerin 2015-2019 yılları arası VI. Beş yıllık İmar Programına Tatbikat İmar Uygulama Programı olarak dahil edilmesi istemine dair önerge.
13- 21 N I a imar pafta, Buca, 658 ada, 924 nolu parselde kayıtlı 45,00 m²'lik taşınmazın 2015-2019 yıllarını kapsayan Buca Belediyesi VI. Beş Yıllık İmar Programına Ek olarak alınması istemine dair önerge.
V- KOMİSYONDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
1- İlçemizde faaliyette bulunan amatör takımların sporcularına, teknik yöneticilerine, antrenörlere, ilçemizde bulunan Üniversite ve Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların öğrencilerine, Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda dereceye girmeleri, başarılı olmaları durumunda, 5393 sayılı Belediye Yasasının 14. Maddesi gereğince ödül verilmesi istemi incelenmiş olup;
Üst sınırı 50 cumhuriyet altını olmak koşuluyla, ilçemizde faaliyette bulunan amatör takımların sporcularına, teknik yöneticilerine, antrenörlere, başarılı öğrencilere ödül verilmesi, ayrıca diğer başarı kriterlerine göre Belediyenin bütçe imkânları çerçevesinde verilecek ödüllerin Başkanlık Makamınca belirlenmesine Kültür, Sanat, Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarınca oybirliği ile karar verilmesine dair rapor.
2- Meclis Üyesi Canan AYDEMİR ÖZKARA tarafından verilen önergeyle; ilçemizin kadınların kullanımına uygun hale getirilmesi ve kadınların yaşamlarını kolaylaştırabilmesi ve İzmir Yerel Stratejik planda öngörülen hedeflere ulaşabilmek için;


 • Kadınların ortak kullanım mekanı olan sokaklarda, park ve duraklarda aydınlatmanın iyileştirilmesini sağlamak ve taleplerini alarak yeni alanlar oluşturmak.

 • Belediyemiz hizmet birimlerinde ve ortak mekanlarda, çocuk tuvaleti emzirme odası, kadınlara ait tuvalet yapılması.

 • Pazar yerlerinin kadın ulaşımına uygun hale getirilmesi.

 • Yol, kaldırım, alt/üst geçitlerin kadınların daha kolay kullanımına uygun şekilde düzenlenmesi.

 • Otopark sayısını, okul, kreş, pazaryeri gibi alanlara yakın olacak şekilde arttırılması

Hizmetlerinin kadın bakış açısıyla gerçekleştirilmesi istemi incelenmiş olup;
Belediyemizin sekiz temel değerlerinden biri olan “Eşitlik İlkesinde Buca Belediyesi, kentli haklarını; cinsiyet, yaş, köken, inanç, sosyal, ekonomik ve politik ayrım gözetmeden, fiziksel ve zihinsel engellerine bakılmaksızın her birey için eşit olarak sunulmasından sorumlu olduğunu kabul etmektedir.” denilmektedir.
47 mahalle muhtarları ile yapılan görüşmeler, Toplumsal İletişim Merkezimize gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi sonucunda kadınların günlük yaşamlarını güven ve huzur içerisinde sürdürebilmeleri için; mülkiyeti, sorumluluğu bize ait olsun ya da olmasın ortak kullanım mekanı olan sokaklar park ve duraklarda aydınlatmaların sürekliliğini sağlamak amacı ile iletişimi ilgili birimler yada kurumlarla sağlamak ve çözüme ulaştırılmasına karar verilmiştir. Öncelikli olarak Belediyemiz ana binasında hizmet almaya gelen yararlanıcıların ve çalışan personelimizin kullanımına açık emzirme ve süt sağma odası yapılmasına, hizmet verdiğimiz birimlerimiz ve şirketlerimizin tesislerinde emzirme odası/süt sağma odalarının çocuk tuvaletlerinin engelli kadın tuvaletlerinin yapılmasına karar verilmiştir.

Hizmetlerimizin kadınların ihtiyaçları ve gereksinimleri de göz önüne alınarak yeniden değerlendirilmesi, yaşamlarını kolaylaştırması aşağıda belirtilen “Açık Alanlar için Tespit Formu” nda da belirtilen kriterlere uyulması gerekmektedir. Bunlar;Ulaşılabilirlik: Herkesin, istediği her yere ve her hizmete ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesidir. Ulaşılabilir Yapılı Çevre: Kullanıcılarının normal kullanış şartları altında yardımsız ve rahatlıkla içeri girmesine, içeride rahatça dolaşmasına, dışarı çıkmasına ve burada sunulan tüm hizmetlerden bağımsız, rahat ve güvenli olarak yararlanmasına imkân tanıyan her çeşit yapı ulaşılabilir olarak kabul edilmektedir. Hareket Kısıtlılığı: Engeliler, geçici olarak engeli bulunanlar, yaşlılar, hamileler, bebek arabalılar, çocuklar, eşya ve yük taşıyanlar, iri ve şişman bireyler, çok uzun ve çok kısa boylu bireyler bu grupta yer almaktadır.
- Yapılacak tüm tesisler hareket kısıtlılığına sahip bireylerin kullanımına uygun olarak tasarlanmalıdır.(Örnek: Toplu taşım durakları, kent mobilyaları, oto parklar, yaya yolu, kaldırım düzenlemesi, dinlenme yerleri, bitkilendirme vb.).
- Yaya güzergahları engellerden arındırılmalıdır

- Dik, yüksek, keskin, kavisli veya köşeli yol uygulamalarından kaçınılmalıdır.

- Yeterli/gerekli manevra alanı sağlanmalıdır.

- Yeterli/gerekli genişlik

-Yeterli/uygun yükseklik,

- Düz ve kaygan olmayan yüzey,

- Yeterli/gerekli bilgilendirme, yönlendirme ve uyarma araçları sağlanmalıdır.

- Uygun ölçülendirme, uygun malzeme ve renk seçimi sağlanmalıdır.

- Hareket kısıtlılığına sahip bireylerin hareketlerini kolaylaştırmak üzere uzun yürüme yolları, rahat ve kullanışlı olmayan geçitler ve uzun bekleme sürelerinden kaçınılmalıdır.
Ayrıca, belirtilen kriterleri içeren standartlar TS 12576- Şehir içi Yollar- Özürlü ve Yaşlılar İçin Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları. TS 9111- Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri TS 11783- Şehir içi Yollar-Otobüs Durakları Yer Seçimi Kuralları. TS 10551- Şehir İçi Yollar - Otolar İçin Otopark Tasarım Kuralları. TS 4802- Halka Bilgi Verici İşaretler .TS EN 81-70- Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm 70: Engelliler dâhil yolcu asansörleri için erişilebilirlik. TS EN 81-70/A1- Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için erişebilirlik sağlanması gerekmektedir.

Belirtilen değerlendirmeler kapsamında, önergenin Kadın Erkek Eşitliği Komisyonunca oybirliği ile KABULÜNE dair rapor.


Önerge uygun görüldüğünden Sosyal Hizmetler, Yaşlılar ve Engelliler Komisyonunca oybirliği ile KABULÜNE dair rapor.
3- 10 Nisan 2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” te bulunan müdür kadrolarından belirlenen ve 03.09.2014 tarih ve 2014/129 sayılı Meclis Kararı ile ihdası yapılan;

 1. Spor İşleri Müdürlüğü 27.01.2015 tarihinde,

 2. Kütüphane Müdürlüğü 21.01.2015 tarihinde,

 3. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 27.01.2015 tarihinde,

 4. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 10.11.2014 tarihinde,

 5. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 27.01.2015 tarihinde,

 6. Kentsel Tasarım Müdürlüğü 27.01.2015 tarihinde kurularak çalışmaya başlamıştır.

Yukarıda belirtilen Müdürlüklerin bağlı oldukları kanun, yönetmelik, tüzük ve yönergeler dikkate alınarak düzenlenen “Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmelik” taslaklarının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (m) fıkrası gereğince incelenerek karara bağlanması istemi incelenmiş olup;

03.09.2014 tarih ve 2014/129 sayılı Buca Belediye Meclis Kararı ile kurulan Müdürlüklerimizin taslak “Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmelikleri” incelendiğinde Spor İşleri Müdürlüğü’nün taslak yönetmeliğinin 23. “Yürürlük” maddesinin “Bu yönetmelik 5393 sayılı kanunun 18/m bendi gereği Buca Belediye Meclisi’nde kabul edildikten sonra 3011 sayılı kanunun 2. maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.” hükmünün, Kütüphane Müdürlüğü'nün, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün ve Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nün taslak yönetmeliklerinin yürürlük maddelerinin tashih edilerek, aynen bu şekli ile eklenmesi şartı ile, 5393 sayılı yasasın 18/m bendi gereği incelenen 6 adet Müdürlüğümüzün yönetmelik taslaklarının Hukuk ve Çevre ve Sağlık Komisyonlarınca oy birliği ile KABULÜNE dair rapor.
Önerge içeriğinde 6 müdürlük yönetmeliği olup, Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Komisyonunun görev ve yetki çerçevesinde Kentsel Tasarım Müdürlüğü Yönetmeliği incelenmiş olup, uygun görüldüğünden Kentsel Tasarım Müdürlüğü Yönetmeliğinin Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Komisyonunca oybirliği ile KABULÜNE dair rapor.
Belediyemizde yeni kurulan 6 müdürlüğe ait yönetmeliklerden, Kültür, Sanat, Spor Komisyonunun görev ve yetki çerçevesinde Spor İşleri Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü’nün yönetmelikleri incelenmiş olup; Kültür, Sanat, Spor Komisyonunca oybirliği ile KABULÜNE dair rapor.
Önerge içeriğinde 6 müdürlük yönetmeliği olup, görev ve yetki çerçevesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliği incelenmiş olup,
Sosyal Çalışmacı
Madde 9 /8.bendi olarak eklenmesi.
a) Birime başvuran kadınların ihtiyaç analizini yaparak uygun hizmet modelinden yararlanmalarını sağlar.

b)Kadınların sosyo-ekonomik ve eğitim düzeylerinin yükseltilmesine yönelik olarak çeşitli eğitim ve etkinlikler planlar ve uygular. Bu konuda uzman kurum ve kişilerle iş birliği yapar.

c)Katılım sağlanan her türlü eğitim, etkinlik ve toplantı ile ilgili rapor düzenler ve diğer personele bilgilendirme yapar.

d)Personelin hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında görev alır.

e)Birimin araştırma ve projelerinde görev alır ve diğer meslek elemanları ile eş güdüm içinde çalışır.

f)Genelge ve talimatlar ile verilen, görev tanımı çerçevesinde diğer görevleri yapar ve görevlerini diğer meslek elemanları ile iş birliğinde içinde yürütür.


Kadın Ve Erkek Eşitlik Birimine
Madde 9/10.bendine
a)Belediye hizmetlerinin kadın ve erkeklere eşit dağılımını sağlamak, kadınlara yönelik hizmetlerin kapasitesini artırmak ve fırsat eşitliğinin sağlanması için gereken önlemlerin alınması için gereken çalışmaları yapmak.
Gizlilik

MADDE 10
Belediyenin Kadın Danışma Merkezinde düzenlenen bilgilerin gizliliği esastır. Kadın Danışma Merkezi, başvuranların kimlik bilgileri ile kişisel ve özel bilgilerini gizli tutmak zorundadır. Yargı Yetkisinin kullanıldığı durumlar hariç hiçbir kamu görevlisi başvuran kadınlara ait kişisel bilgileri talep edemez.


Yukarıda bahsi geçen maddelerin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün Görev Yetki Çalışma ve Esaslarına dair Yönetmelik Taslağına eklenmesine, ayrıca;
KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ Teşkilatı, Görev ve Çalışma Yönetmeliği,
4. Teknik İşler ve Proje Servisi;

Teknik Personel olarak hangi meslek dallarından mezun personellerin çalıştırılabileceği konusunda eklemenin yapılması,


SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği Üçüncü Bölüm Görev, Yetki ve Sorumluluk Müdürlüğün Görevleri, Madde 10 kısmına ek olarak, Hizmette eşitlik ilkesi gereği, sporu her yaşta ve cinsiyette öncelik olarak dezavantajlı kesimlere özendirici ve sürdürülebilir hizmet vermek.


KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği Müdürlüğün Görevleri Bölümüne

i) Güvenliği sağlama ve korumanın sağlanmasıKonularında ekleme yapılmasına Kadın Erkek Eşitliği Komisyonunca oy birliği ile karar verilmesine dair rapor.
Önerge içeriğinde 6 müdürlük yönetmeliği olup, komisyonumuzun görev ve yetki çerçevesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Yönetmeliği incelenmiş olup,

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Kuruluşu, Bağlılığı ve Örgütlenme Yapısı

Örgütlenme yapısı

Madde 7- bendi olarak eklenmesi.

Müdürlüğün örgütlenme yapısı aşağıdaki gibi oluşmaktadır.


 • Müdür

 • Şef

 • Teknik işler ve Proje servisi

 • İdari işler servis

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Madde 11-12-13-14-15-16 bendlerinin eklenmesi.3-Şefin görev, yetki ve sorumlulukları;

Madde 11- Bu yönetmeliğin 8.inci maddesinde belirtilen görev ve yetkilerin ilgili mevzuat ve yönetmelikler kapsamında, hukuki dayanaklar bütününde verili görevler dâhilinde;

 1. Müdürlük örgütlenme şemasında yer alan servislerde yapılan tüm iş ve işlemlerin Müdür adına mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılması ve/veya yaptırılmasını sağlamak.

 2. Müdürlük görevlerinin yürütülmesi sırasında, personelin mesaiye uymasını kontrol etmek. Bu amaçla gerekli önlemleri almak. Sözlü uyarıları yapmak. Sözlü uyarıları dikkate almayan personeli tutanakla müdüre bildirmek.

 3. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin yerine getirilmesinde Müdüriyet, Başkanlık Makamı ve Belediye karar organlarınca onaylanan programlar doğrultusunda mevzuatlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 4. Şefliğinde yürütülen tüm faaliyetleri kendi yetki ve sorumluluğu çerçevesinde koordine etmek, planlamak. Personelin verimli ve tertipli çalışması için gerekli önlemleri almak.

 5. Müdürlük sorumluluğundaki alanlarının ve bürolarının emniyetini sağlayıcı tedbirleri almak ve yürütmek.

 6. Tüm yazışma, bordro veya tahakkuk işlerinin özenle ve düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

 7. Müdürlük demirbaşındaki zimmetli eşyaları koruyarak, bunların her yılbaşı dökümünü ve sayımını yapmak ve/veya yaptırmak.

 8. Müdürlükçe yapılmasına karar verilerek kendisine iletilen tarımsal projelerini birimdeki teknik elemanlarla birlikte hazırlamak ve/veya hazırlatmak. Tamamlanan projelerin kontrolünü yaptırmak. İlgili birimlere zamanında ve eksiksiz olarak iletilmesini sağlamak.

 9. Uygulanmakta olan tarımsal projelerini denetlemek, denetlettirmek, uygun olmayan işlemler varsa idarelere veya kişilere yazılı olarak bildirmek.

 10. Müdürlük bünyesinde kullanılmakta olan tüm cihazların garanti, sözleşme, kullanım kılavuzu ve benzeri belgelerin arşivlenmesi ve takibini yapmak.

 11. Müdürlüğün kullanımındaki faturaların ödemesi, kargo ücreti ile basın, yayın vb. işlemlerle ilgili ücretlerin zamanında tahakkuku ve gereğinin yapılmasını sağlamak.

 12. Müdürlükte görevli personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmede avans alma ve kapatma işlemlerini düzenlemek, yasal süresi içinde sonuçlandırmasını sağlamak.

 13. Müdürlükte kullanılan malzemelerin ve araç gereçlerin tasarruflu kullanılması için gerekli uyarıları ve denetimleri yapmak.

 14. Müdürlük görevlerini yerine getirilmesi için iş bölümü ve dağıtımını yapmak.

 15. Şef görev ve yetkileri kapsamında yaptığı faaliyetlerden dolayı Müdüre, Başkan Yardımcısına, Başkana ve yürürlükteki mevzuatlara karşı sorumludur.

MADDE 12:TARIMSAL HİZMETLER TEKNİK PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 1. Müdürlük makamı tarafından kendisine verilen görev ve talimatları yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek

 2. Tarımla ilgili şikayetleri değerlendirmek dilekçeleri cevaplamak.

 3. İlgili yönetmelikler doğrultusunda tarımsal her türlü denetimi yapmak

 4. Görev alanı içerisinde tarımın geliştirilmesine yönelik teknik eğitimlerin verilmesi etkinlikler düzenlemek.

 5. Diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan eğitim faaliyetlerine ve etkinliklerine katılım sağlamak.

 6. Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev almak.

 7. Yapmış olduğu tüm çalışmalar hakkında müdürüne bilgi vermek.

 8. Tarımla ilgili her türlü projeyi hazırlamak ve yürütmek.

 9. Tarımla ilgili yapılan çalışmaları basın, yayın organlarına duyurusunu yapmak.

 10. Tarımla ilgili vatandaşın teknik olarak bilgilendirilmesini sağlamak.

 11. Müdürlüğün yürüttüğü projelerde alınacak malzemelerin teknik şartnamesini hazırlamak ,yaklaşık maliyet hesabı ve kontrollük ve kabul işlerini yürütmek.

 12. Müdür veya şef tarafından havale edilen evrakların gereğini yapmak.

Madde 13- İdari İşler ve Arşivleme Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Müdür tarafından yapılan iş bölümü doğrultusunda kendi sorumluluk alanında, verilen görevleri yerine getirir.

 2. Müdürlüğün faaliyetleri ve personeli ile ilgili yazışmaların takibini yapar.

 3. Müdürlük yazışmalarını hazırlar, Müdürlüğe gelen yazışmalar ile giden yazışmaların gerekli yerlere ulaşmalarını sağlar.

 4. Gelen ve giden yazışmalar için standart dosya planına göre dosya tutar.

 5. Büro ve kırtasiye malzemeleri ihtiyaçlarını tespit ederek teminlerini sağlar.

 6. Müdürlüğün ayni ve demirbaş işlerini gerekli olan kayıtlara alır ve takip eder.

 7. Müdürlük personelinin özlük haklarının gerekli olan kayıtlara alır ve takip eder.

 8. Müdürlük bütçesinin kullanılmasının gerekli olduğu durumlarda ilgili tahakkuk işlemlerini yapar.

 9. Müdürün veya şefin kontrolünde, Müdürlük bütçesini, her yıl belirtilen takvim içerisinde düzenler ve Başkan Yardımcısı ve Müdürün Onayına sunar.

 10. Müdürlük bünyesinde kullanılmakta olan tüm cihazların garanti, sözleşme, kullanım kılavuzu ve benzeri belgelerin arşivlenmesini, kaydını ve takibini yapar.

 11. Müdürlükte görevli personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmelerde, yolluk avans evrakını düzenleyip, ilgili kişinin avans almasını ve avansın zamanında kapatılmasını sağlar.

A-Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

Madde 14-

 1. Müdürlüğümüzce edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları, cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ölçerek teslim alır, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğunda muhafaza eder.

 2. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılmayan taşınırları kontrol ederek teslim alır, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önler.

 3. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutar, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenler ve taşınır yönetim hesap cetvellerini Belediye Konsolide bütçe görevlisine gönderir.

 4. Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgili personele teslim eder.

 5. Taşınırların yangına ıslanmaya bozulmaya çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri alır.

 6. Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirir.

 7. Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisine belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirir.

 8. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol eder, sayımları yapar ve yaptırır.

 9. Müdürlüğün malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasında harcama yetkilisine yardımcı olur.

 10. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlar ve harcama yetkilisine sunar.

 11. Taşınırların elektronik ortamda takibi için yapılacak programa her türlü veri girişi yaparak buradaki verileri sürekli güncel halde tutar.

 12. Taşınır Mal Yönetmeliğince verilen diğer görevleri yerine getirir.

B-Gerçekleştirme görevlisi;

Madde 15- Bu yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen görev ve yetkilerin ilgili mevzuat ve yönetmelikler kapsamında, hukuki dayanaklar bütününde verili görevlerin yerine getirilmesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33.maddesinde tanımlanan görevleri yerine getirmek.

C:Evrak kayıt ve Arşivleme görevlisi;

Madde 16- Evrak kayıt ve arşivleme görevlisi aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur.

 1. Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçiş ile birlikte gelen ve giden evrakların kayıt, havale ve arşiv işlemleri, Başkanlık makamından gelen evrak Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personele havale edilen evrakların gereğini zamanında ve eksiksiz yapmakla yükümlüdür.

 2. Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçiş sağlandığı tarihe kadar gelen ve giden evrakların ve dilekçelerin kayıt, havale, arşiv işlemleri ve personele zimmetle teslim edilmesinden sorumludur.

 3. Vatandaştan gelen dilekçelerin tarayıcıdan geçirilmesini sağlayarak ilgili yerlere EBYS'den gönderimini sağlar.

 4. Müdürlüğün kullandığı büro malzemelerinin teminini sağlar.

 5. Müdürlüğe gönderilen her türlü fiziki evrakların standart dosya planına uygun olarak etiketlenmesini sağlar.

Yukarıda bahsi geçen maddelerin tarımsal hizmetler müdürlüğünün görev, yetki çalışma esaslarına dair yönetmelik taslağının eklenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

03/09/2014 tarih ve 2014/129 sayılı Buca Belediye Meclis Kararı ile kurulan aşağıda isimleri yazılı Müdürlüklerimizin taslak ''Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmelikleri'' incelendiğinde Spor İşleri Müdürlüğü'nün taslak yönetmeliğinin 23. ''Yürürlük'' maddesinin, bu yönetmelik 5393 Sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Buca Belediye Meclisi'nde kabul edildikten sonra 3011 sayılı kanunun 2. maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer '' hükmünün, Kütüphane Müdürlüğü'nün, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün ve Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nün taslak yönetmeliklerinin yürürlük maddelerinin tashih edilerek, aynen bu şekli ile, 5393 sayılı yasanın 18/m bendi gereği incelenen 5 Adet Müdürlüğümüzün yönetmelik taslaklarının Tarım Komisyonunca oy birliği ile KABULÜNE dair rapor.
4- S.S.SOYLU KONUT YAPI KOOPERATİFİ adına 1. Başkan Mehmet AKKAYA ile 2. Başkan Cavit ŞİMŞEK tarafından 20.11.2014 tarih ve 3319 sayılı dilekçe ile yapılan başvuru ile; İzmir İli, Buca İlçesi, tapunun 7737 ada,1 nolu parselde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği müracaatı yapılmıştır. İzmir İli, Buca İlçesi, 22 M III b imar pafta 7737 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, “U” koşullu,8 kat imarlı, h:21.80 m. yapılaşma koşullu taralı ticaret (zemin ticaret, üst katlar tercihli ticaret veya konut yapılabilir) kullanım kararında kalmakta olup, konunun incelenmesi istemi incelenmiş olup;
1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisi ile Yençok:serbest TAKS:0,40 Toplam İnşaat Alanı Kadastral Parsele göre 6.556m² yapılaşma koşullu taralı ticaret (zemin ticaret, üst katlar tercihli ticaret veya konut yapılabilir) kullanım kararı önerildiği, yürürlükteki imar planında parsele ilişkin 21,80 metre ve 8 katlı yapılaşma koşulunun birlikte sağlanmasının yürürlükteki mevzuatlar gereği mümkün olmadığı, 21,80 metre gabari koşulunun kaldırılması ile uygulamadaki sorunun çözülebileceği, Yençok:serbest koşulu getirilmesi halinde kat artışının yoğunluğu arttırıcı nitelikte olacağı hususları göz önüne alınarak, Buca ilçesi, Kızılçullu mahallesi 7737 ada 1 no.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin; Hukuk ve İmar Komisyonunca oybirliğiyle REDDİNE dair rapor.
5- Parsel malikleri adına (Vekaleten) plan mükellefi olan Ali BOZ tarafından 02.02.2015 tarih ve 372 sayılı dilekçe ile yapılan başvuru ile; İzmir İli, Buca İlçesi, tapunun 10190 ada 1-2-3-4-6-8 ile 10195 ada, 1-2 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği müracaatı yapılmıştır. İzmir İli, Buca İlçesi, 21 N III d imar pafta 10190 ada, 1-2-3-4-6-8 nolu parseller ile 10195 ada, 1-2 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, A-4, 5/3 ( Ayrık Nizam, dört kat, ön bahçe mesafesi 5.00m., yan bahçe mesafesi 3.00m., konut adasında kalmakta, bazı parsellerin sınırları ile imar hatları örtüşmemekte olup konunun açıklığa kavuşturulması istemi incelenmiş olup;
 İzmir ili, Buca ilçesi, Buca Koop Mahallesi 10190 ada 1,2,3,4,6,8 ile 10195 ada 1,2 no lu parsellerde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisinde parselasyon uygulaması ile imar adalarının imar hatlarının örtüşmediğinden bahisle imar adalarında değişiklik önerildiği, öneri plan ile 15.04.2009 tasdik tarihli yürürlükteki imar planındaki konut alanının yaklaşık 523 m² arttırıldığı, yeşil alanın ise 9 m² arttırıldığı, parsellere ilişkin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi uygulaması yapılamayacağından öneri plan ile Belediyenin plan değişikliği yapılan alanda  kamulaştırma yükünün kalkacağı, Belediye kamulaştırma yükünden kurtulmakla birlikte konut alanı ve nüfus artışını karşılayacak yeşil alan artışının yapılmadığı hususları göz önüne alınarak, Buca ilçesi, Buca Koop mahallesi 10190 ada 1, 2, 3, 4, 6, 8 ile 10195 ada 1, 2  no.lu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin; İmar ve Hukuk ve İmar Komisyonunca oybirliğiyle REDDİNE dair rapor.
6- Mülkiyeti Belediyemize ait, 22 N I c pafta 38184 ada, 4 parsel, 149.00m2, Bitişik 4 (Dört) Kat imar durumlu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılması veya 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası hükümlerince trampa işleminin yapılabilmesi için 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince karar alınması istemi incelenmiş olup;
Mülkiyeti Belediyemize ait olan 38184 ada, 4 parselin üzerindeki yapılaşmaya ait dosya ve ekleri incelendiğinde herhangi bir şekilde hak sahipliğine rastlanılmamış olup, bu nedenle, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık teklif arttırma usulü, herkesin katılımına açık, ancak üzerinde taşınmaz (enkaz) bulunduğu bilgisiyle ihaleye çıkarılmasında yasal bir engel bulunmamaktadır. Ancak hak sahipliği belgelenemediğinden, bu durumda herhangi bir müktesep haktan bahsedilemeyeceği için, taşınmaz ( enkaz ) sahibi şu an belediyemize ait gayrimenkul üzerinde işgalci durumda olduğu görülmüştür. Bu duruma muttali olunduğu için, gerek 775 Sayılı Gecekondu Kanunu, gerekse 3194 Sayılı İmar Kanunu çerçevesinde gereğinin ilgili müdürlüklerce yapılmaz üzere Emlak İstimlak Müdürlüğüne bildirimde bulunulmasına ve yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden ihaleye çıkarılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e bendi gereğince; Hukuk Komisyonunca oybirliğiyle karar verilmesine dair rapor.
İzmir ili, Buca ilçesi, Ufuk Mahallesi 22 N I c imar pafta 38184 ada 4 nolu parselin (149,00 m2) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılmasının İmar Komisyonunca oybirliğiyle KABULÜNE dair rapor.
7- Meclis Üyesi Canan AYDEMİR ÖZKARA tarafından verilen yazılı önergeyle; stratejik Planımızın temel değerlerinden olan eşitlik ilkesi gereğince Belediyemizin toplumsal cinsiyet eşitliği envanterini çıkarmak ve belirtilen kriterlere uygun çalışmaları yapıp Belediyemizin Mor Bayrak Projesi’ne katılması istemi incelenmiş olup;
Belediyemizin Mor Bayrak Projesine katılımının Kadın Erkek Eşitliği Komisyonunca oybirliği ile KABULÜNE dair rapor.


8- Meclis Üyesi Emrullah Duran tarafından verilen yazılı önergeyle, Fırat Mahallesi 289/66 Sokaktaki mülkiyeti Belediyemize ait parka mahallenin yoğun isteği üzerine “Orhan ÇETİNKAYA” isminin verilmesi istemi incelenmiş olup;
Fırat Mahallesi; 289/66 Sokak, 289/65 Sokak, 289/64 Sokak ve 289 Sokak ile etrafı çevrelenen ve Buca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü nün 16/03/2015 tarih ve 837 sayılı bilgilendirme yazısı ve ekindeki 1/1000 ölçekli plan örneğinde de görüldüğü üzere kamuya terkli ve yeşil alanda kalan alana 5393 Sayılı yasanın 18/n bendi gereği , 289/66 Sokaktaki park alanına ‘‘Orhan ÇETİNKAYA’’ isminin verilmesi önerisinin Hukuk ve Çevre ve Sağlık Komisyonlarınca oybirliğiyle KABULÜNE dair rapor.
9- Meclis Üyesi Özgür KOÇ tarafından verilen sözlü önergeyle; Kozağaç Mahallesi İsmail Sivri Bulvarı No:52’de bulunan park alanının düzenlenerek Belediye Meclisimizce kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşımız ''Yusuf ÇALIŞIR'' isminin verilmesi istemi incelenmiş olup;
Kozağaç Mahallesi İsmail Sivri Bulvarı No: 50 ( her ne kadar önergede No: 52 olarak belirtilmişse de ) adresindeki alana ilişkin olarak Buca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü nün 16/03/2015 tarih ve 836 Sayılı yazısında da belirtildiği üzere 50 no’lu yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yeşil alanda kaldığı ve kamuya terkli olduğu görülmüş olup, 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18/n bendi gereği , Kozağaç Mahallesi İsmail Sivri Bulvarı No: 50 deki park alanına ‘‘Yusuf ÇALIŞIR’’ isminin verilmesi önerisinin Hukuk ve Çevre ve Sağlık Komisyonunca oybirliğiyle KABULÜNE dair rapor.

10- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.01.1998 tarih, 05/29 sayılı kararı ile uygun görülerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 19.02.1999 tarihinde BHZ (Hayvan Barınağı ve Hayvan Mezarlığı) olarak onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin incelenerek meclisimizce bir karar verilmesi istemi incelenmiş olup;

1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisi ile 39.285 m² lik alanın Belediye Hizmet Alanı (Hayvan Barınağı ve Mezarlığı), 7.252 m² lik alanın park, 7.876 m² lik alanın trafik ve yaya yolu, 1.005 m² lik alanın otopark olarak ayrıldığı, Hayvan Barınağı ve Mezarlığı olarak belirlenen Belediye Hizmet Alanında yapılaşma yoğunluğunun Emsal:0,15 yapı yüksekliğinin en çok 6,80 olarak belirlendiği, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Kurum görüşleri ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 02.03.2015 tarihinde onaylanan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunun sonuç ve öneriler bölümüne uygun olarak hazırlandığı tespit edildiğinden imar planı önerisinin; İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonlarınca oybirliğiyle KABULÜNE dair rapor.


VI-KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN, HENÜZ KARARA BAĞLANAMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- Meclis Üyeleri Özgür KOÇ, Arif ŞEN, Canan AYDEMİR ÖZKARA, Rakip BECER, İsmail AKMEŞE tarafından verilen önergeyle; Kompost gübre üretiminin hayata geçirilmesi, kurulacak tesis ile ilgili gerekli etüt çalışmalarının yapılması ve projeyi destekleyecek fon kaynakları araştırılması istemi.
2- Meclis Üyeleri Özgür KOÇ, Arif ŞEN, Canan AYDEMİR ÖZKARA, Rakip BECER, İsmail AKMEŞE tarafından verilen önergeyle; Kaynaklar Bölgesi, 1561 parseldeki yaklaşık 14.000m2, belediyemize ait tarım arazisinde, Bucamızın sembolü olan üzüm çeşitlerinin yaşatılması adına, bu alanda örnek bir üzüm bağı oluşturulması için gerekli etüt ve proje çalışmaları geliştirilmesi istemi.
3- Parsel malikleri adına (Vekaleten) Halil İNCE tarafından 08.01.2015 tarih ve 67 sayılı dilekçe ile yapılan başvuru ile; İzmir İli, Buca İlçesi, tapunun 10587 ada, 1 ve 2 nolu parselde yapılan plan değişikliği talebinin, daha önce yapılmış olan plan değişikliği (Eski Battaniye Fabrikası) dikkate alınması talep edilmiş olup; 21 N IV d imar pafta, 10587 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mevcut Sanayi (Mantar Fabrikası), 10587 ada 2 nolu parselde kayıtlı taşınmaz Bitişik Nizam, 2 kat Konut Alanı olarak görülmektedir. Plan değişikliği önerisi ile 21 N IV d imar pafta, 10587 ada 1 nolu parsel Sanayi Alanından çıkarılarak Bitişik Nizam, 3 (Üç) kat, ‘TM’ (Ticaret seçenekli konut alanı) koşullu kullanıma, 10587 ada 2 nolu parselin yaklaşık 110 metrekarelik bölümünün de Yeşil Alan olarak ayrılması istemi.
4- Buca İlçesi, 4015 Ada, 29 parsel malikleri Hasan UĞURLUOĞLU ve Mustafa UĞURLUOĞLU vekili Şehir Plancısı Dilek ÇAKANŞİMŞEK tarafından Buca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’ne 19.02.2015 tarih ve 556 sayılı ile kayıtlı dilekçe eki olarak; 22 M III c – 22 M III d imar paftalarda yer alan, 4015 Ada, 16-17-18-19 parsellerin tevhid işlemi sonucu oluşmuş olan “4015 ada, 29 parselde, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre hesaplanan inşaat alanını (emsal) geçmemek koşulu ile TAKS:0.40, h:serbest olarak uygulama yapabilmek” talebi ile hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporunun incelenerek karar verilmesi istemi.
5- Buca İlçesi, 21 N I a-21 N I b imar pafta, 7098 ada,1-2-3-4-7-8-9-10-11 nolu parsel malikleri adına (Vekaleten) Cahit SARAÇ tarafından Buca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’ne 25.02.2015 tarih ve 634 sayı ile kayıtlı dilekçe eki olarak; 21 N I a-21 N I b imar paftalarda yer alan, 7098 ada,1-2-3-4-7-8-9-10-11 parsellerin A-4 şeklindeki yapılaşma nizamından A-4,5/3 şeklinde yapılaşma nizamına dönerek “bu parsellerde, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre hesaplanan inşaat alanını (emsal) geçmemek koşulu ile TAKS:0.40, h:serbest olarak uygulama yapabilmek” amacı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporunun incelenerek karar verilmesi istemi.
6- Buca İlçesi, 21 N I a imar pafta, 7479 ada,2 nolu parsel malikleri adına (Vekaleten) Cahit SARAÇ tarafından Buca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’ne 25.02.2015 tarih ve 633 sayı ile kayıtlı dilekçe eki olarak; 21 N I a imar paftasında yer alan, 7479 ada,2 nolu parselin BL-4 (Blok Nizam, dört kat) şeklindeki yapılaşma nizamından A-4,5/3 şeklinde yapılaşma nizamına dönerek “bu parsellerde, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre hesaplanan inşaat alanını (emsal) geçmemek koşulu ile TAKS:0.40, h:serbest olarak uygulama yapabilmek” amacı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporunun incelenerek karar verilmesi istemi.

7- Belediye Meclisimizce 01/12/2006 tarih ve 202 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğimizin güncellenmiş halinin görüşülerek karar alınması istemi.
8- Meclis Üyeleri Sabriye ÖZDEMİR ve Canan AYDEMİR ÖZKARA tarafından verilen önergeyle; kırsallardan şehre göç etmiş, eve hapsedilmiş ve aile bireylerine ekonomik anlamda bağımlı yaşamak zorunda kalan bireylerin, öncelikle meslek edindirme çalışmalarından yararlandırılarak topluma kazandırılmaları amacı ile uygulanacak Sosyal Belediyecilik adına geliştirilen Semt Evi Projesinin uygulanmasında destek verilmesi istemi.

VII- FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİVIII-DENETİM KOMİSYONUNUN RAPORU İLE İLGİLİ MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ
IX- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN

GÖRÜŞÜLMESİ.
X- DİLEK VE TEMENNİLER
XI- MECLİS TOPLANTI GÜN VE SAATLERİNİN TESPİTİ
02.04.2015 Perşembe


/15


Kataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 87,17 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə