İdarəetmə uçotu” fənnindən test tapşırıqları Müəllim: İ. C. Kərimova Düzgün cavablar “A” bəndindədir


Hansı məsrəflər istehsal həcminin dəyişilməsində reaksiya verirlər?Yüklə 1,45 Mb.
səhifə7/9
tarix27.06.2018
ölçüsü1,45 Mb.
#54983
1   2   3   4   5   6   7   8   9

468. Hansı məsrəflər istehsal həcminin dəyişilməsində reaksiya verirlər?

 1. dəyişən xərclər

 2. İnkrement xərclər

 3. Daimi xərclər

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. alternativ xərclər

469.Müəssisə həmcins məhsul buraxılışı ilə məşğuldursa, uçot aşağıdakı kimi aparılır?

 1. mərhələ metodu ilə

 2. dəst üsulu ilə

 3. sifariş üsulu ilə

 4. normativ üsulla

 5. xərc məqsədləri və gəlirlər üzrə

470.Marjinal gəlir - bu

A. ümumi mənfəətdir

B. xalis mənfəətdir

C. daimi məsrəflərlə mənfəətin cəmidir

D. dəyişən məsrəflərlə mənfəətin cəmidir

E. mənfəətdir

471. Sair xərclər neçə yerə bölünür?

 1. 3

 2. 1.

 3. 4

 4. 6

 5. 7

472. Materialın əldə edilməsi və saxlanılması üzrə xərclər neçə qrupa bölünür?

 1. 4

 2. 10

 1. 13

 2. 12

 3. 19

473.Müəssisədə idarəetmə uçotunu kim aparır?

  1. mühasib - analitik

  2. mühasib

  3. menecer

  4. direktor

  5. iqtisədçı

474.Mühasibat - idarəetmə uçtonun əsasını nə təşkil edir?

 1. istehsalat uçotu

 2. maliyyə uçotu

 3. vergi uçotu

 4. statistik uçot

 5. operativ uçot

475.İdarəetmə uçotu sistemində informasıyanın növü?

 1. plan , uçot, normativ sorğu

 2. plan və normativ

 3. uçot və plan

 4. heç biri

 5. uçot - normativ

476.İdarəetmə uçotu məqsədi ilə müəssisənin uçot siyasətini kim formalaşdırır?

 1. müəssisənin rəhbəri

 2. heç biri

 3. idarəetmə uçotunun xidmət rəhbəri

 4. baş mühasib

 5. baş iqtisədçı

477.Məsrəflərin uçotunun birdairəli sistemi istifadə olunur?

A. maliyyə və vergi

B. heç biri

C. idarəetmə və maliyyə

D. maliyyə

E. idarəetmə

478.İdarəetmə uçotunda hesabatın tərtib edilməsi tezliyi necədir?

A. 3aylıq

B. aylıq

C. illik

D. müntəzəm

E. lazım gəldikdə

479.Maliyyə planına aiddir

  1. proqnoz balansı

  2. təsərrüfat xərcləri

  3. maya dəyəri

  4. kommersiya xərci

  5. satış planı

480.Bir ilə qədər dövrün planlaşdırılmasını belə xarakterizə etmək olar?

 1. cari

 2. strateji

 3. taktiki

 4. faktiki

 5. plan

481.İdarəetmə uçotunun təşkilati - metedoloji metodu özündə birləşdirir

 1. 3 tərkib hissəni

 2. 7tərkib hissəni

 3. 9tərkib hissəni

 4. 12 tərkib hissəni

 5. heç biri


482.İqtisadi elementlər bölümündə xərclərin qruplaşdırılması zəruridir?

A.maliyyə uçotunda

B. strateji uçotda

C. idarəetmə uçotunda

D. bütün cavablar düzgündür

E. operativ uçotda483.İdarəetmə uçotunun aparılmasi tənzimlənilir?

 1. təşkialtın özünün istəyi ilə

 2. beynəlxalq standartlar vasitəsilə

 3. vergi orqanlarının tələbi ilə

 4. milli standartlar vasitəsilə

 5. bütün cavablar düzgündür

484. İdarəetmə uçotu üzrə mühasibin əxlaq standartlarına aiddir

 1. bütün cavablar düzgündür

 2. uçot və hesabat üzrə qanunvericilik sənədlərinin vaxtında öyrənilməsi və istifadəsi

 3. norma və normativlərin nəzarət, kənarlaşmaların operativ təhlili

 4. kommersiya sirrinin qorunması

 5. kənarlaşmaların təhlili üzrə izahedici işləri həyata keçirmək

485. Aşağıda sadalanan funksiyalara görə daxili auditin vəzifələrini müəyyən edin

 1. mühasibat uçotunun hesablarının müxabirləşməsinə nəzarət, aktivlərin mövcudluğunun vəziyyətinin qiymətləndirilməsinin düzgün yoxlanılması, resursların nğvlərinin istifadə effektivliyi

 2. mühasibat uçotunun informasiya sistemlərinin tətbiqi

 3. mühasibat hesabatının etibarlılığı haqqında profesional fikir formalaşdırmaq

 4. muhasibat uçotunun hesablarının müxabirləşməsinə nəzarət

 5. bütün xərclərə qənaət ehtiyyatlarının aşkara çıxarılması

486. İdarəetmə qərarlarının qəbulunda mühasib analitik rolu nədən ibarətdir?

 1. bütün cavablar düzgündür

 2. uçot kakulyasiya fəaliyyətinin təhlilini həyata keçirmək

 3. planlaşma və nəzarətdə rəhbərliyə kömək göstərmək

 4. müəssisənin bölmələrinin maliyyə nəticələri haqqında analitik hesabatları rəhbərliyə təqdim etmək

 5. Düzgün cavab yoxdur

487. İdarəetmə uçotunu həyata keçirəndə işçilər öz işlərinin nəticələrinə görə hansı məsuliyyət daşıyırlar?

 1. təşkilatın özünün daxilində intizam

 2. inzibati

 3. maliyyə

 4. heç bir məsuliyyət daşımır

 5. cinayət

488.Texnoloji prosesin xarakterindən asılı olaraq bütün istehsallar aşağıdakilara bölünür?

 1. fərdi və kütləvi

 2. kütləvi seriyalı

 3. hasilət emal

 4. əsas və yardımçı

 5. əsas və köməkçi

489. İstehsal prosesində münasibətə gprə məsuliyyət mərkəzi neçə yerə bölünür?

 1. əsas və funksional

 2. funksional və xətti

 3. əsas və əlavə

 4. əsas, yardımçı, köməkçi

 5. əsas və köməkçi

490.Həcmindən və buraxilan məhsulun müxtəlifliyindən asılı olaraq istehsalınaşağıdakı tipləri var?

 1. köməkçi , individual, seriyalı və kütləvi

 2. birtərəfli

 3. əsas

 4. əsas və köməkçi

 5. köməkçi

491 Pul vəsaitləri büdcəsi hansından qabaq tərtib edilir

 1. proqnoz mühasibat balansı

 2. mənfəət və zərər planı

 3. kapital qoyuluşu büdcəsi

 4. heç biri

 5. satış büdcəsi

492.Aşağıdakı məqsədlər üçün istehsal güclərinin üç növü ( nəzəri, praktiki, normal) fərqləndirilir

 1. məsrəflərinin özünü aparmasının proqnozlaşdırılması

 2. istehsalın idarə edilməsi

 3. məsrəflərin uçotu

 4. maya dəyərinin kakulyasiyası

 5. qeyd edilənlərin hamsı doğrudur

493. Məsrəflər, ümumi gəlir, istehsalın həcmi və mənfəət arasındaki qarşılıqlı əlaqənin əsasını aşağıdakilərdan hansı təşkil edir

A. məsrəflərin özünü aparmasının təhlili

B. büdcələşdirmə

C. müəsssənin idarə edilməsi

D. bütün cavablar doğrudur

E. gəlirlərin formalaşmasının təhlili

494. Mürəkkəb faizlər - bu hesablamanın köməyi ilə aşağıdakilər müəyyən olunur.


 1. hazırda mövcud olan pul vəsaitlərinin gələcək dəyərini

 2. müəssisənin gələcək gəlirləri

C.vəsaitlərin maliyyələşdirilməsi xərcləri

 1. heç bir cavab doru deyil

 2. müəssisənin gələcək gəlirlərini

495. İstehsal alətinin səviyyəsi 4- ə bərabərdir. Bu aşağıdakilərdan nəyi ifadə edir.

 1. əgər satışın həcmi 10 % artırsa ,onda mənfəətin də həcmi 4 dəfə artır.

 2. qiymətin 4 vahid artırılması mənfəətin də o qədər artmasını

 3. əgər satışın həcmi 2dəfə artarsa, onda mənfəət 40% artır

 4. əgər satışın həcmi 10 % artarsa , onda mənfəət də 20 % artar

 5. əgər satışın həcmi 10% artarsa, onda mənfəət də 10% artır

496. İdarəetmə uçotu nədir

A. müəssisənin idarəetmə sisteminin tərkib hissəsidir

B. təsərrüfat uçotunun tərkib hissəsidir

C. maliyyə uçotunun tərkib hissəsdir

D. heçbir cavab doğru deyil

E. vergi uçotunun tərkib hissəsidir

497. İdarəetmə uçotu aşağıdakilərdan hansının altsistemini təşkil edir.


  1. Mühasibat uçotunun

  2. Statistik uçotun

  3. Maliyyə uçotunun

  4. Təsərrüfat uçotunun

  5. Vergi uçotunun

498.İcbari qaydalarla aparılma daha çox uçotun hansı növünə aiddir.

A. maliyyə uçotunda

B. operativ istehsal uçotunda

C. idarə etmə uçotunda

D.operativ istehsal və statistik uçotda

E. statistik uçotda

499.İdarəetmə hesabatlarının təqdim olunma müddəti


 1. müəssisənin idarəetmə heyəti tərəfindən müəyyən edilir.

 2. illik hesabat dövründən sonraki 90 gün müddətində

 3. rüblük -rüb başa çatdıqdan sonra 30 gün müddətində

 4. 10 gündən bir

 5. aylıq - hesabat dövründən sonrakı ayın 20-nə kimi

500. İdarəetmə uçotunda informasiyanın təqdim olunma forması hansıdır.

 1. həm natural, həm də dəyər ifadəində ifadə

 2. pul vahidində

 3. maliyyə hesabatları dəyəər ifadəsində

 4. əmək ölçüsü iləYüklə 1,45 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə