İdarəetmə uçotu” fənnindən test tapşırıqları Müəllim: İ. C. Kərimova Düzgün cavablar “A” bəndindədir

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.45 Mb.
səhifə8/9
tarix27.06.2018
ölçüsü1.45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

E. Baş kitabdan hesabların qalıqları üzrə


501 Pul vəsaitləri büdcəsi hansından qabaq tərtib edilir

 1. proqnoz mühasibat balansı

 2. mənfəət və zərər planı

 3. kapital qoyuluşu büdcəsi

 4. heç biri

 5. satış büdcəsi

502.Aşağıdakı məqsədlər üçün istehsal güclərinin üç növü ( nəzəri, praktiki, normal) fərqləndirilir

 1. məsrəflərinin özünü aparmasının proqnozlaşdırılması

 2. istehsalın idarə edilməsi

 3. məsrəflərin uçotu

 4. maya dəyərinin kakulyasiyası

 5. qeyd edilənlərin hamsı doğrudur

503. Məsrəflər, ümumi gəlir, istehsalın həcmi və mənfəət arasındaki qarşılıqlı əlaqənin əsasını aşağıdakilardan hansı təşkil edir

A. məsrəflərin özünü aparmasının təhlili

B. büdcələşdirmə

C. müəsssənin idarə edilməsi

D. bütün cavablar doğrudur

E. gəlirlərin formalaşmasının təhlili

504. Mürəkkəb faizlər - bu hesablamanın köməyi ilə aşağıdakilər müəyyən olunur.


 1. hazırda mövcud olan pul vəsaitlərinin gələcək dəyərini

 2. müəssisənin gələcək gəlirləri

 3. vəsaitlərin maliyyələşdirilməsi xərcləri

 4. heç bir cavab doru deyil

 5. müəssisənin gələcək gəlirlərini

505. İstehsal alətinin səviyyəsi 4- ə bərabərdir. Bu aşağıdakilərdan nəyi ifadə edir.

 1. əgər satışın həcmi 10 % artırsa ,onda mənfəətin də həcmi 4 dəfə artır.

 2. qiymətin 4 vahid artırılması mənfəətin də o qədər artmasını

 3. əgər satışın həcmi 2dəfə artarsa, onda mənfəət 40% artır

 4. əgər satışın həcmi 10 % artarsa , onda mənfəət də 20 % artar

 5. əgər satışın həcmi 10% artarsa, onda mənfəət də 10% artır

506. İdarəetmə uçotu nədir

A. müəssisənin idarıetmə sisteminin tərkib hissəisdir

B. təsərrüfat uçotunun tərkib hissəsidir

C. maliyyə uçotunun tərkib hissəsidir

D. heçbir cavab doğru deyil

E. vergi uçotunun tərkib hissəsidir

507. İdarəetmə uçotu aşağıdakilardan hansının altsistemini təşkil edir.


  1. Mühasibat uçotunun

  2. Statistik uçotun

  3. Maliyyə uçotunun

  4. Təsərrüfat uçotunun

  5. Vergi uçotunun

508.İcbari qaydalarla aparılma daha çox uçotun hansı növünə aiddir.

A. maliyyə uçotunda

B. operativ istehsal uçotunda

C. idarə etmə uçotunda

D.operativ istehsal və statistik uçotda

E. statistik uçotda

509.İdarəetmə hesabatlarının təqdim olunma müddəti


  1. müəssisənin idarəetmə heyəti tərəfindən müəyyən edilir.

  2. illik hesabat dövründən sonraki 90 gün müddətində

  3. rüblük -rüb başa çatdıqdan sonra 30 gün müddətində

  4. 10 gündən bir

  5. aylıq - hesabat dövründən sonrakı ayın 20-nə kimi

510. İdarəetmə uçotunda informasiyanın təqdim olunma forması hansıdır.

 1. həm natural, həm də dəyər ifadəində ifadə

 2. pul vahidində

 3. maliyyə hesabatları dəyəər ifadəsində

 4. əmək ölçüsü ilə

 5. Baş kitabdan hesabların qalıqları üzrə

511. Aşağıdakilardan hansı idarəetmə uçotunun tərkib hissəsindəndir?

A. istehsalat uçotu

B. operativ uçot

C. verg və inzibati uçot

D. texniki uçot

E. müəssisənin maliyyə vəziyyətinin idarə edilməsi

512. İdarəetmə uçotu informasiyasından istifadə edənlərə aiddir.


  1. yuxarıda qeyd edilənlərin hamısı

  2. müəssisənin rəhbəri

  3. struktur bölmə və şöbələrin rəhbərləri

  4. mühasibat işçiləri və mütəxəssislər

  5. heç bir cavab döğru deyil

513.İdarəetməuçotunun elementləri mühasibat uçotuna hansı normativ sənədlərlə daxil edilmişdir?

 1. MMUS - ə əsasən

 2. AR mülki məcəlləsi əsasən

 3. Mühasibat uçotu haqqında AR Qanunu, AR-da mühasibat uçotu və mühasibat hesabatlarının aparılması qaydaları , hesab planı və onun tətbiqi qaydalarına əsasən

 4. AR vergi məcəlləsi əsasən

 5. uçot siyasətinə əsasən

514. Beynəlxalq təcrübədə mühasibat uçotu hansı tərkib hissələrə bölünür?

 1. malyyə vəidarəetmə

 2. idarəetmə və büdcə uçotu

 3. operativ və statistik uçotu

 4. maliyyə və statistik uçotu

 5. operativ büdcə

515. İdarəetmə uçotu ilk dəfə hərada yaranmışdır?

A. ABŞ da

B. Rusiyada

C. Almaniyada

D.Kanədəda

E. Yaponiyada

516.İdarəetmə qərarları hansı informasiyaya əsaslanır?


 1. qeyd edilənlərin hamısı

 2. plan və uçot

 3. texnoloji və uçot

 4. plan normativ

 5. uçot və analitik

517. İdarəetmə uçotunun təşkilinin sənədləşmə planında öz əksini tapır?

A. uçot üçün tələb olunan sənədlər və onlara olan tələbat

B. uçotun texniki rəsmiləşdrlməsi qaydası

C. uçot üçün tələb olunan sənədlərn doldurulma qaydası və cavabdeh şəxslər

D. heç biri doğru deyil

E. yuxarıda qeyd edilənlər

518. İdarəetmə uçotunun əsas məqsədi informasiyanın təqdim edilməsindən ibarətdir?

A. daxili istifadəçiyə

B. icra hakimiyyəti orqanlarına

C. xarici istifadəçilərə

D. a və b cavabları doğrudur

E. ictimaiyyətə

519. İdarəetmə uçotunun informasiyalarından istifadə edənlərə aiddir?

A. yalnız informasiyalardan təsərrüfat subyektinin daxilində istifadə edənlər

B. bu baş mühasibin iradəsindən asılıdır

C. yalnız informasiyalardan təsərrüfat subyektindən kənar istifadə edənlər

D. Bütün cavablar düzgündür

E. bütün cavablar səhvdir

520. Təşkilatın biznes məkanının hansı işçiləri kənar işçilərə aid edilir?


  1. korporasiyanın müşahidə şurası

  2. dövlətin şəxsində onun nümayəndələri

  3. rəqiblər

  4. təşkilətın əməkdaşları

  5. məhsulların daimi alıcilərı

521. Təşkilatda idarəetm uçotunun təşkilinə görə məsuliyyət daşıyan şəxsin həmin vəzifəyə kim təyin edir?

 1. Müəssisəniin rəhbəri

 2. səhmdarların ümumi iclası

 3. AR Maliyyə Nazirliyi

 4. bölmə rəhbərləeinin müavinləri

 5. Vergilər Nazirliyi

522.Təşkilatın biznes məkanının hansı işçiləri idarəetmə uçotu çərçivəsində formalaşan informasiyaların istifadəçiləri ilə hesab olunmur?

 1. məhsulların daimi alıcilərı

 2. təşkilətın əməkdaşları

 3. korporasiyanın müşahidə şurası

 4. təçkilətın bölmə rəhbərlərinin müavinləri

 5. rəqiblər

523. İqtisadi elementlər bölümündə xərclərin qruplaşdırılması zəruridir?

A.maliyyə uçotunda

B. strateji uçotda

C. idarəetmə uçotunda

D. bütün cavablar düzgündür

E. operativ uçotda

524.İdarəetmə uçotunun aparılmasi tənzimlənilir?


 1. təşkilətın özünün istəyi ilə

 2. beynəlxalq standartlar vasitəsilə

 3. vergi orqanlarının tələbi ilə

 4. milli standartlar vasitəsilə

 5. bütün cavablar düzgündür

525. İdarəetmə uçotu üzrə mühasibin əxlaq standartlarına aiddir

 1. bütün cavablar düzgündür

 2. uçot və hesabat üzrə qanunvericilik sənədlərinin vaxtında öyrənilməsi və istifadəsi

 3. norma və normativlərin nəzarət, kənarlaşmaların operativ təhlili

 4. kommersiya sirrinin qorunması

 5. kənarlaşmaların təhlili üzrə izahedici işləri həyata keçirmək

526. Aşağıda sadalanan funksiyalara görə daxili auditin vəzifələrini müəyyən edin

 1. mühasibat uçotunun hesablarının müxabirləşməsinə nəzarət, aktivlərin mövcudluğunun vəziyyətinin qiymətləndirilməsinin düzgün yoxlanılması, resursların nğvlərinin istifadə effektivliyi

 2. mühasibat uçotunun informasiya sistemlərinin tətbiqi

 3. mühasibat hesabatının etibarlılığı haqqında profesional fikir formalaşdırmaq

 4. muhasibat uçotunun hesablarının müxabirləşməsinə nəzarət

 5. bütün xərclərə qənaət ehtiyyatlarının aşkara çıxarılması

527. İdarəetmə qərarlarının qəbulunda mühasib analitik rolu nədən ibarətdir?

 1. bütün cavablar düzgündür

 2. uçot kakulyasiya fəaliyyətinin təhlilini həyata keçirmək

 3. planlaşma və nəzarətdə rəhbərliyə kömək göstərmək

 4. müəssisənin bölmələrinin maliyyə nəticələri haqqında analitik hesabatları rəhbərliyə təqdim etmək

 5. Düzgün cavab yoxdur

528. İdarəetmə uçotunun həyata keçirəndə işçilər öz işlərinin nəticələrinə görə hansı məsuliyyət daşıyırlar?

 1. təşkilətın özünün daxilində intizam

 2. inzibati

 3. maliyyə

 4. heç bir məsuliyyət daşımır

 5. cinayət

529.Texnoloji prosesin xarakterindən asılı olaraq bütün istehsallar aşağıdakilara bölünür?

 1. fərdi və kütləvi

 2. kütləvi seriyalı

 3. hasilət emal

 4. əsas və yardımçı

 5. əsas və köməkçi

530. İstehsal prosesində münasibətə ğörə məsuliyyət mərkəzi neçə yerə bölünür?

A. əsas və funksional

B.funksional və xətti

C. əsas və əlavə

D. əsas, yardımçı, köməkçi

E. əsas və köməkçi

 1. Sənayedə məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyasının 3 əsəs metodu bunlardanhansilardır

  1. normativ, mərhələ vasatış

  2. normativ, mərhələ vasadə

  3. mərhələ, sifariş vasadə

  4. Normativ, sifariş vasadə

  5. Heç bir cavab doğrudeyil

532. Marjinal gəlir necə hesablanır? 1. Məhsul satışından daimi xərclər çıxılır.

 2. Ümumi gəlirdən mənfəət çıxılır.

 3. Ümumi gəlirdən maya dəyəri çıxılır.

 4. Məhsul satışından əldə edilən gəlirdən dəyişən xərclər çıxılır.

 5. Ümumi gəlirdən əmək haqqı çıxılır.

533.Məsrəflərin uçotu va maya dəyərinin kalkulyasiyasının sifariş metodu zamanı sifarişin tam yerinə yetirilməsinə qədər ona aid edilən bütün xərclər belə hesab edilir

 1. bitməmişistehsalat

 2. yarımfabrikat

 3. hazırməhsul

 4. əmtəəlikməhsul

 5. zayməhsul 1. Sifariş metodu iləmaya dəyərinin hesablanması zamanı ümumistehsalat xərcləri silinənzaman

 1. 202 ¼li “İstehsal məsrəfləri” hesabıkreditləşdirilir

 2. 201 ¼li “İstehsal ehtiyatlar” hesabıdebetləşdirilir

 3. 204 ¼li “Hazır məhsul” hesabıdebetləşdirilir

 4. 721 ¼li “İnzibati xərclər” hesabıdebetləşdirilir

 5. 711 ¼li “Kommersiya xərcləri” hesabı kreditləşdirilir

535.Maya dəyərinin kalkulyasiyasının mərhələ metodunda müssisə “Bitməmiş istehsalat” hesabı daixilinda neçə analitik hesabdan istifadə eda bilər

A) fəaliyyat göstarilən sexlarin va ya istehsal mərhələlərinin sayıqədər

B)yalnız birhesab

C)buraxilan məhsulun həcmindanasılıdır

D) Bütün hallarda 3hesabat

E) Bütün hallarda 5hesab

536.Uçotun yarımfabrikat variantının üstünlüyünədir?


 1. hər bir mərhələdan sonra alınan yarımfabrikatın maya dəyəri haqda informasiyanınformalaşdırılması

 2. mühasibat uçotunun aparmasınısadəliyi

 3. lazın mühasibat informasiyasının əldə edilmasinin ucuzluğu va operativliyi

 4. Mühasibat uçotunun aparmasını sadəliyi, lazımi mühasibat informasiyasının əldə edilmasinin ucuzluğu vaoperativliyi

 5. Bütün cavablardoğrudur

537.Qiymət amilinin təsiri nəticəsindı istifadə olunan materialın dəyərindəki kənarlaşmalar aşağıdakı düstur iləmüəyyənolunur  1. istifadə olunan materialın faktiki miqdarı x (materiləın faktiki qiymət – materialın planqiyməti)

  2. istifadə olunan materialların plan miqdarı x (materiləın faktikiqiymətmaterialın plan qiyməti)

  3. istifadə olunan materialların plan miqdarı x materiləın faktikiqiymət

  4. istifadə olunan materialların plan miqdarı x stifadə olunan materialların planmiqdarı

  5. istifadə olunan materialların faktiki miqdarı x materiləın faktiki qiyməti

538.Texnoloji prosesin xarakterindan asılı olaraq bütün istehsallar aşağıdakilarabölünür

 1. fardi vakütlavi

 2. kütlavi vaseriyalı

 3. hasilət vaemal

 4. əsas vakömakçi

 5. əsas vayardımçı

539.Müssisənin daxilinda rolu vəəhəmiyyətinəgörə istehsalin aşağıdakı növlərivar 1. əsas, köməkçi vəxidmətedici

 2. əsas vəköməkçi

 3. Fərdi, seriyalı vəkütləvi

 4. Birtipli, əsas vəköməkçi

 5. Xidmətedici vəköməkçi

540.Ayın sonunda faktiki ümumistehsalat xərclərin müəyyənləşdirilib va onu silmək lazımdır. Bu əməliyyat mühasibatda aşağıdakı yazılışla aksetdirilr

A) Dt D)601 – Kt721

B) Dt 203 – Kt 721

C) Dt 204 – Kt 531 D) Dt 202 – Kt 721

E) Dt 701 –E) Kt202


541.Müəssisənin məhsul istehsalı ilə bağlı olan birbaşa xərcləri hansı hesabda aksolunur

A) 202


B)201

C) 204

D)

205

E)

206543.

Faktiki məhsul buraxılışı üzrə normativ məsrəflərla faktiki əmək

məsrəflər arasındakı fərqhansı icmal kənarlaşmanı aks etdirir


  1. əməküzrə

  2. Materialüzrə

  3. Qaima xərcləriüzrə

  4. əsasxərclərüzrə

  5. sadalananların hamısıüzrə

544.İstehsal məsrəflərinin idarəetmə uçotu hansı qarşılıqlı elementləri özündəbirləşdirir

  1. istehsal məsrəflərin uçotu, hazır məhsulun buraxılışı va məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyaedilməsi

  2. istehsala məsrəflərin uçotu va hazır məhsulunburaxılışı

  3. hazır məhsulun buraxılışı va məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiya edilməsu

  4. Hazır məhsulun buraxılışı vasatışını

  5. Heç bir cavab doğrudeyil 1. Geri qayıtmış tullantiların qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakı metodların hansından istifadəolunur

  1. mümkün istifadə va ya satış dəyəriilə

  2. Sıfır qiymətiilə

  3. Düzaldilmaya çakilən məsrəflərüzrə

  4. Faktiki mayadəyərla

  5. Plan maya dəyəriilə 1. 6sas istehsalat sexinda zay məhsulun aşkar edilən zaman aşağıdakı mühasibat yazılışıverilir
A)

Dt 22 – Kt 202

B)

Dt 533 – Kt 521

C)

Dt 201 – Kt 202

D)

Dt 202 – Kt 533

E)

Dt 204 – Kt 202

547.


A)

əlavə edilmiş məsrəflər bunlardan hansıdır?

müstəqiməmək haqqı məsrəfləri va ümumistehsalat xərcləri


B)

C)

D)E)

Müstəqim material va qeyri-müstəqim material məsarifləriniməbləğin Bütün istehsal məsrəfləri

Bütün dövrü məsrəfləri

Bütün ümumistehsalat va ümumtəsərrüfatxərclərinin məbləği

548.


A)

B)


İstehsalat hansı halda komleks istehsalat adlanır

) texnoloji halda bir neçəmərhələsində eyni zamanda iki va daha çox məhsul alınanda

Bir neçəmərhələdən ibarət olan mürəkkəb texnoloji proses olduqda


C)

Mürəkkəb texnoloji proses zamanı yalnız bir məhsul buraxıldıqda
D)

Birinci iki


E)

Qeyd edilənlərdən heç biri

549.


A)

B)C)

Ekvivalent əmsallar metodu tətbiq olunur

yaxın konstruksiyaya va texnoloji xüsusiyyətlərə malik olan məhsul buraxilan müssisələrdə

Sabit (daimi) əməliyyətlararası ehtiyatları va hazır məhsul ehtiyatı olan va ya olmayan

Bütün müəssisələrdə

D)

E)


Emal sənayesi müəssisələrində Hasilat sənayesi müssisələrində

550.
Məhsulların əsas va əlavə (yanaşı) məhsula bölünmasi məhsulun mayadəyərinin kalkulyasiyasının hansı metodu zamanı istifadə olunur

  1. istisnametodu

  2. Bölüşdürmə metodu

  3. Sifarişmetodu

  4. Mərhələmetodu

  5. Bütün qeydedilən

551.Bölüşdürmə metodu aşağıdakiları nəzərdətutur  1. kompleks istehsalat məsrəflərinin alınmış hər bir məhsulun dəyərinin bütün məhsulların dəyərindəki payına mütanasib olaraq bölüşdürülməsi

  2. Kompleks istehsalatda məsrəflərin hamısının əsasməhsula aid edilmasi

  3. Kompleks istehsalatda məsrəflərin cəmindan əlavə məhsulların istehlak dəyəriniçıxmaqla

  4. Kompleks istehsalat məsrəflərini əsas va əlavəməhsul arasında bərabərbölməklə

  5. Heçbiri

552.Plandankənar normaların dəyişdirilməsi aşağıdakilarla əlaqədar baş verəbilər

 1. tələb olunan materiallarınolmaması

 2. təşkilati – texniki tədbirlərinkeçirilmisi

 3. təftiş zamani normaların istehsalın cari təşkilatı vətexnoloji səviyyəsinə uyğun olmaması müəyyən edilənzaman

 4. Uçot siyasətinəəsasən

 5. Heç biri doğrudeyil

553.Faktiki məhsul buraxıllışı üzrə normativ məsrəflərəl faktiki əməkməsrəflər arasındakı fərq hansı icmal kənarlaşması aksetdirir 1. əməküzrə

 2. Materialüzrə

 3. Qaima xərcləriüzrə

 4. əsasxərclərüzrə

 5. sadalananların hamısıüzrə

554.Həcmindan va buraxılan məhsulun müxtəlifliyindən olaraq istehsalın aşağıdakı tiplərivardır  1. köməkçi, individual,seriyalı vakütləvi

  2. birtipli

  3. əsas

  4. Köməkçi

  5. əsas vaköməkçi 1. İstehsalat uçotu sisteminin əsas bölmələrihansilardır

Anövləri, baş vermə səbəbləri və daşıyıcilar üzrə məsrəflərinuçotu

B)istehsal məsrəflərinin planlaşdırılması, uçotu va onlaranəzarət

C)buraxilan məhsulun maya dəyərininformalaşması

D)məsrəflərin sənədləşdirilməsi, uçotu vəümumiləşdirilməsi

E) Məsrəflərinuçotu və onlaranəzarət 1. Məhsulun istehsalı ilə bağlı məsrəflərin ümumiləşdirilməsi üçün aşağıdakı hesab nəzərdətutulmuşdur

  1. 202 ¼ lihesab

  2. 201 ¼ lihesab

  3. 203 ¼ lihesab

  4. 204 ¼ lihesab

  5. 205 ¼ lihesab 1. Kalkulyasiya prosesinda idarəetməxərcləri mütanasib olaraq bölüşdürülür

 1. uçot siyasətindəmüəyyən olunmuş bazayaəsasən

 2. əsas istehsalat fəhlələrinəmək haqqındaəsasan

 3. ayrı-ayrı fəaliyyatlardan daxil olan gəlirüzrə

 4. məhsul növləri üzrəəldə edilən gəlirüzrə

 5. məhsul növləri üzrəəsasxərcləraəsasən 1. Məsrəflərin normativlərinin hesablanmasının neçə variantımövcuddur

A)3

B)2


C)4

D)5


E) 6 1. Istehsalat məsrəflərinin uçotu sistemi hansı əlamətlər üzrə qruplaşdırılır

A) qruplaşma obyektlərinə, normalaşdırılma dərəcəsinə vəməsrəflərin tam əhatə olunmasınagörə

B)qruplaşma obyektlərinə və normalaşdırılmadərəcəsinə

C) normalaşdırılmadərəcəsinə

D)Bütün cavablardoğrudurE) Heç bir cavab doğrudeyil 1. Istehsalməsrəflərin uçotunun mərhələr metodunun hansı variantları var.

 1. ardıcıl, paralel va ayrılqdauçot

 2. ardıcıl va paraleluçot

 3. ardıcıl vaayrılıqda

 4. Ardıcıl, operatov va paraleluçot

 5. Heç bir cavab doğrudeyil 1. Məsrəflərin balans bərabərliyi aşağıdakıkimidir

 1. MİXa +Mh = Md +Zm +Td +MİZs

 2. MİXa +Md = Mh +Zm +Td +MİZs

 3. MİXa +Md +Zm +Td=Mh +MİZs

 4. MİXa +Mh+ Md =Zm +Td +MİZs

 5. MİXa +Td+ Md =Zm +Mh +MİZs 1. Yuxarı va aşağı nöqələrt metodu aşağıdakilar üçün nəzərdətutulub

  1. xərcləri daimi va dəyişən xərclərə ayırlmasıüçün

  2. məsrəflərin minimuma endirilməsiüçün

  3. Istehsalat motivlərinin optimallaşdırılmasıüçün

  4. Məsrəflərin müəyyən edilmasiüçün

  5. Xərclərin bölüşdürülməsiüçün 1. Müstəqim məcmu birbaşa material miqyas bazası dairəsinda neəc xərc hesabedilir 1. dəyişən

 2. daimi

 3. Şərti –daimi

 4. Şərtidəyişən

 5. Bütün cavablardüzdür 1. Kalkulyasiyasının sifariş metodunu tatbiq edan müssisəmüəyyən dövr ərzində 100 000 pul vahidi daimi ümumistehsalat xərci çəkmişdir. A məhsulunun vahidinin buraxılması üzrəəmək haqqı 10 pul vahidi, B məhsulunun vahidi üzrəisə 5 pul vahidi təşkil etmişdir. Həmin dövr ərzində 3000 ədəd A məhsulu va 4000 ədədisə B məhsulu buraxılmışdır. Ümumistehsalat xərclərinin müstəqimxərclərənisbətdə artması (faiz stavkası)neçədir

  1. 200%

  2. 100 %

  3. 150 %

  4. 250 %

  5. 300 % 1. Aprel ayı ərzində şirkat istehsalatdan 3 000 ədədməhsul buraxmış va 400 ədədbitməmiş istehsal qalığına malik olmuşdur ki, əlavəməsrəflərüzrə işlar camisi 10 % va material üzrəisə 100 % başa çatmışdır. Dövrün əvvəlina ilkin bitməmiş istehsal qalığı olmamışdır. 6lava məsrəflər va material məsrəfləri üzrəşərtivahidlərin sayı naqədərdir

 1. 3040 ədəd əlavə məsrəflər va 3400 ədəd müstəqim məsrəflərüzrə

 2. 3400 ədədəlavəməsrəflər va 3360 ədədmüstəqimməsrəflərüzrə

 3. 3200 ədədəlavəməsrəflər va 3060 ədədmüstəqimməsrəflərüzrə

 4. 3300 ədədəlavəməsrəflər va 3360 ədədmüstəqimməsrəflərüzrə

 5. Cavablardan heçbiri 1. Aprel ayı ərzində şirkat istehsalatdan 2 500 ədədməhsul buraxmış va bu zaman 500 ədədbitməmiş istehsal qalığına malik olmuşdur. Bitməmiş istehsal qalığı üzrə işlar camisi 10 % va material məsrəfləri qalığı olmamışdır. 6lava məsrəflər va material məsrəfləri qalığı üzrəisə 100 % başa çatmışdır. Dövrün əvvəlina ilkin bitməmiş istehsal qalığı olmamışdır. Aprel ayı ərzində materual məsrəfləri 9 300 manat, emal üzrəməsrəflər5 300 manat təşkil etmişdir. Məhsulun maya dəyərina qədərtəşkil edir.

  1. 12750

  2. 13050

  3. 13450

  4. 14050

  5. Cavablardan heç biri 1. İstisna va bölüşdürma metodları aşağıdakilardan hansınınvariantlaridır

 1. kompleks (ümumi) metodun

 2. mərhələmetodunun

 3. sifarişmetodunun

 4. Mərhələr va sifarişmetodlarının

 5. Sadə va sifarişmetodunun 1. Ekvivalent əımsallar metodunun əsasını aşağıdakilardanhansına

əsaslanan prinsiptəşkll edir

A) ayrı-ayrı məhsul növlərinin maya dəyəri kifayat qədər möhkəm bir nisbətdəolur

B)Ayrı-ayrı istehsal olunan məhsulların hacmlari kifayat qədər möhkam bir nisbətdaolur

C)Ayrı-ayrı məhsul növlərinin qiymətləri kifayət qədər möhkəm bir nisbətdaolur


d)

e)


ayrı-ayrı məhsul növlərinin maya dəyəri kifayat qədər möhkam bir nisbətda olur va ayrı-ayrı istehsal olunan məhsulların hacmlari kifayat qədər möhkam bir nisbətda olur

heç birinə


569.

a)


İstisnalar metodu istifadə olunur

növlar üzrə istehsal şaraitinda


b)

c)

d)kompleks istehsal şaraitinda

Seriyalı istehsalat şəraitinda

Kütlavi istehsalatda

e)

Hamısında

570.
Materiallardan istifadəüzrə kanarlaşma (MK) aşağıdakı üç əsas


göstarici əsasında hesablanır, məhsulun taktiki buraxılışı üçün materialların normativ miqdarı (MNM), materialların faktiki miqdarı (MFM), materialların normativ qiymət (MNQ). Kanarlaşmanı müəyyənetmək üçün hansı düsturdan istifadəolunur 1. MİK = (MNM - MFM) xMNQ

 2. MİK=MNM x MFM xMNQ

 3. MİK = (MNM + MFM) xMNQ

 4. MİK = (MNM - MFM) :MNQ

 5. MİK = (MNM + MFM) :MNQ 1. Materialların qiymətindaki kanarlaşmalar (MK) 3 göstəricinin köməyi iləmüəyyən olunur: normativ qiymət (NQ), faktiki qiymət (FQ), alınmış materialların miqdarı (AM). Həmin kanarlaşmanı aşağıdakilərdan hansı düsturla hesablamaqolar.

A) MK = (NQ-FQ)xAM

B)MK = (NQ + FQ) xAM

C) MK = (NQ+FQ):AM

D) MK = NQ+-FQ xAM

E) MK=NQ x FQ xAM

572.Normativ məsrəflərüzrə maya dəyərinin kalkulyasiyası sistemi daha çox aşağıdakı fəaliyyətlə maşğul müəssisələrə uyğungəlir  1. ümumi va təkrarlanan nailiyyətlərı yerinəyetirən

  2. xidmat göstarilmasiil

  3. xüsusi va təkrarlanmayan nailiyyətlərı yerinəyetirən

  4. fardi sifarişlari yerinəyetiran

  5. Biləvasita satışla məşğulolan

573.Məsrəf normativlərinin hesablanmasının hansı variantlarımövcuddur  1. normativ məsrəflər üzrə uçot; faktiki va normativ məsrəflərin paralel uçotu, qarışıq metodlauçot

  2. normativ məsrəflərüzrə uçot; faktiki va normativ məsrəflərin paralel uçotu

  3. faktiki va normativ məsrəflərin paralel uçotu; qarışıq metodlauçot

  4. normativ məsrəflərüzrə va qarışıq metodlauçot

  5. Heç bir savab doğrudeyil

574.“Direkt - kostinq” sistemi müssisədəneçə cür təşkil edilə bilər 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

575.“Direkt - kostinq” sistemi müssisədə hansı formada təşkil ediləbilər  1. müstəqillik vainteqrasiya

  2. qarışıq  1. Qarışıq, müstəqillik vainteqrasiya

  2. Istanilənqaydada

  3. Cavablardan heç biri doğrudeyi

576.Tərkibində abonent haqqı va vaxta görə tarif haqqı daxil edilən rabitə xidmətinəgörəməsrəflərxərclərin hansı növünaaiddir  1. dəyişən

  2. Daimi(sabit)

  3. Qarışıq

  4. əsas

  5. köməkçi

577.Səmərəli fəaliyyət zaman minimal məsrəflər üçün nəzərdə tutulan norma aşağıdakilardanhansıdır 1. ideal

 2. Plan

 3. Cari icazaverilən

 4. əsas

 5. heçbiri

578.Aşağıdakı malumatlar əsasında marijinal gəlirin məbləği na qədər olaraq, məhsul satışı – 3 000 000 manat, daimi məsrəflər – 200 000 manat, dəyişənməsrəflər – 400 000manat 1. 2 600 000 manat

 2. 2 800 000manat

 3. 2 500 000manat

 4. 2 400 000manat

 5. 2 200 000manat

579.Qeyri-müstəqimxərclərin mütanasib bölüşdürülməsi üsulu bunlardan nəyi ifadəedir

  1. ) bölüşdürülən xərclərin həcmi bölüşdürülmə bazası ilə mütanasib asılılıqdaolmalıdır

  2. Bölüşdürülan qeyri-müstəqimxərclərin həcmi müstaqiç məsrəflərin həcmiilə mütanasib asılılıqdaolmalıdır

  3. Bölgü bazası ilə hesabat dövrünün müddati arasında mütanasüb asılılıqolmalıdır

  4. Bölüşdürülan xərclərin həcmiməhsulun maya dəyəri ilə mütanasib asılılıqdaolmalıdır

  5. Heçbiri

580.Örtməməbləği aşağıdakilardan hansını örtməlidir(bağlamalıdır)  1. ) daimi (sabit)məsrəfləri

  2. Dəyişənməsrəfləri

  3. Daimi məsrəflərləmənfəətin cəmini

  4. Sabit məsrəflərləmənfəətincəmini

  5. Daimi va dəyişənxərclərincəmini

581.Real qaydada birbaşa məhsul vahidinəəvvəlcədən nəzərdə tutulan müstəqim material, əmək va ümumtəsərüfatxərcləri aşağıdakı kimiadlanır 1. normativməsrəflər

 2. dəyişənməsrəflər

 3. əvvəlcadan tayin olunanəmsallar

 4. dövriməsrəflər

 5. Faktikiməsrəflər

582.Müstəqim materual məsrəflərinin normativ qiymətini müstəqim material məsrəflərinin normativ miqdarına vurduqdaalarıq

A normativ müstəqim materialməsrəflər

B) müstəqim material məsrəflərinin qiymətindakikanarlaşmanı

C) müstəqim material məsrəfləri üzrə miqdar üzrəkanarlaşmanı

D) Heç na alınmır, çünki aslinda bu komponentlartoplanmalıdır

E) Faktiki müstəqim materialməsrəflərini

583.“Standart – derekt - kostinq” sistem özündə aksetdirir  1. tam olmayan normativməsrəfləri

  2. faktiki müstəqimməsrəfləri

  3. faktiki tamməsrəfləri

  4. normativ tamməsrəfləri

  5. Hamısını

584.Dəyişənxərclərüzrə maya dəyəri kalkulyasiya sisteminda satış qiyməti və məsrəflərin strukturu sabit olduğu zaman mənfəət yalnız aşağıdakilardanasılıdır 1. satışınhəcmindan

 2. Istehsalatməsrəflərindan

 3. Istehsalınhəcmindən

 4. Xərclərintərkibindən

 5. Məhsula tələbatdan

585.Dəyişənməsrəfüzrə maya dəyərinin hesablanması daha dolğun informasiya ilə təminedir. 1. qərarların qəbuluüçün

 2. maya dəyərinin təhliliüçün

 3. rentabelliyin qiymətləndirilməsiüçün

 4. Mənfəətin təhliliüçün

 5. Maliyyəvəziyyətinin təhliliüçün 1. əgər satışın həcmi artırsa, digərşərtlər qaldıqda məhsul vahidinin mayadəyəri

 1. azalar

 2. artar

 3. Dəyişməzqalar

 4. əvvəlca artar, sonraazalar

 5. əvvəlca azalar, sonraartar 1. Məsrəflərin uçotu operativlik dərəcəsindan asılı olaraq məsrəflərin aşağıdakı sistemlaribirlaşdirir

  1. faktiki məsrəflərin va normativ məsrəflərinuçotu

  2. Tam məsrəflərin uçotu va direktkonstinq

  3. Standartkonstinq

  4. Qısadılmış mayadəyəri

  5. Qeyd edilənlərinhamısı 1. Marjinal mənfəət aşağıdakı kimi müəyyənedilir

 1. satışdan madaxilin dəyişənməsrəflərdan artıq olanhissəsi

 2. satışdan məsrəflərin daimi məsrəflərdan artıq olanhissəsi

 3. satışdan madaxilin daimi məsrəflərdan artıq olanhissəsi

 4. satışdan məsrəflərin dəyişənməsrəflərdan artıq olanhissəsi

 5. satışdan madaxiləməsrəflər arasındakıfərq 1. 60 000 ədədməhsul vahid üzrə daimi məsrəflərin ümumiməbləği

240 000 manat təşkil edir, 40 000 məhsul vahidi olunarsa daimi məsrəfləri na qədərtəşkil edir?

 1. hər vahidə 6manat

 2. 160 000manat

 3. hərvahidə 4manat 1. hərvahidə 5manat

 2. hərvahidə 8manat 1. “Direkt-kostinq” sisteminda daimi ümumistehsalat məsrəfləri hansı hesabasilinir

  1. 202 saylı hesabındebetinə

  2. 201 saylı hesabındebetinə

  3. 203 saylı hesabındebetinə

  4. 205 saylı hesabındebetinə

  5. 711 saylı hesabındebetinə 1. Məsrəflər – həcm – mənfəət metodunun əsasmahiyyəti aşağıdakilardır

  1. hazır məhsulun minumal satış qiymətinin müəyyən olunması va arzu olunan (nəzərdə tutulan) mənfəətin proqnozlaşdırılmasının mümkünlüyü

  2. bitməmiş istehsalat va satılmamış hazır məhsul qalığı yalnız dəyişən (müstəqim) məsrəflərüzrəqiymətlandirir

  3. Məsrəflərin dəyişən va sabit məsrəfləraayrılması

  4. Dəyişənməsrəflərin məhsulun maya dəyərina, sabit məsrəflərin isəmənfəət va zərər hesbaına aidedilmasi

  5. Cavablardan heç biri doğrudeyil 1. “Orta məbləği” anlayışı aşağıdakilardan hansı düsturahesablanır

  1. ümumi gəlir (satışdan madaxil) – dəyişənməsrəflər = daimi məsrəflər

  2. Mənfəət = ümumi mənfəət (satışdam gəlir) – dəyişənməsrəflər – sabit məsrəflər

  3. Ümumi mənfəət (satışdan gəlir) – dəyişənməsrəflər = daimi (sabit) məsrəflər +mənfəət


D)

D)


Dəyişənməsrəflər – daimi (sabit) məsrəflər = ümumi manfat (satışdan gəlir

Heç biri ilə


593.


A)

B)C)

Məsuliyyətmərkəzi dedikda na başa düşülür

müəssisənin faaliyyati planlaşdırilan və onun yerinə yetirilmasi üzrə naticalarinəgörəməsuliyyət daşıyan struktur vahidləri

Müəəssisənin nağd pul vasaitlərinin qalıqlarınagörəməsuliyyət hesabat veran sktrukru vahidləri

Müəssisənin hər hansı bir struktur bölmasi

D)

E)


Müəssisənin ehtiyatları saxlanilən bölmasi Müəssisənin pul vasaitinin saxlandığı kassa

594.


A)

Marjinal gəlir – bu

ümumi mənfəətdir


B)

C)

D)E)

Daimi məsrəflərləmənfəətin camidir Xalis mənfəətdir

Mənfəətdir

Dəyişənməsrəflərla mənfəətin camidir

596.


A)

Normativ məsrəflərin uçotu sisteminda

ehtiyatlar hesabında bütün yazılışlar normativ üzrə aparılır


B)

Normativlar yalnız ümumistehsalat xərclərüzrə hazırlanır 1. Normativlar keçmiş məsrəflər haqqında malumatlar əsasında hazırlanır

D faktiki məsrəflərla müqayisəaparılır

E) Ehtiyatlar hesabında bütün yazılışlar faktiki qiymətlar üzrəaparılır

597.Aşağıdakilərdan hansı məhsul vahidi üzrə normativ məsrəfləra aid edilmir


  1. şirkətin prezidentinin əməkhaqqı

  2. qeyri-müstəqim (dolayı) materialməsrəfləri

  3. müstəqiməməkməsrəfləri

  4. avadanlığınamortiasiyası

  5. Qeyd edilənlanlarin heçbiri

598.Norma – saat üzrəməhsul buraxılışınədir 1. planlaşdırılmışvaxt

 2. müxtəlif mamulatların istehsalının naticalərini hesablayan zaman ümumi maxrac kimi çıxış edan məhsulburaxılışı

 3. faktiki işlanmişvaxt

 4. sarf oluna biləcəkvaxt

 5. Faktiki buraxilanməhsul 1. ABS (Aktivliyi Based Kostinq)” sistemi üzrəxərclərin ucotu metodunun mahiyyətinədir

 1. xərclərin uçotunun işlər üzrə uçotunun (xərclərin funksional uçotu) nəzərdətutur

 2. “ABS (Aktivliyi Based Kostinq)” xərclərin xərcmaddələrüzrə uçotunu nəzərdətutur

 3. Xərclərin kalkulyasiya maddələri üzrə uçotunu nəzərdətutur

 4. Bütün cavablardoğrudur

 5. Heç bir cavab doğrudeyil 1. Perspektiv kalkulyasiyalaşdırma metodları hansı sistemlərinəzərdə tutur.

  1. “Direkt-kostinq”, “Standart kost” sistemi üzrə istehsal xərcarin uçotu sistemlərini va “ABS (Aktivliyi Based Kostinq)” va “LT(Lust-İn-Time)” sistemi üzrə xərclərin uçotu sistemlərini

  2. “Direkt-kostinq” va “Standart kost” sistemi üzrə istehsal xərcarin uçotusistemlərini

  3. “ABS (Aktivliyi Based Kostinq)” va “LT (Lust-İn-Time)” sistemi üzrəxərclərin uçotusistemlərini

  4. “Direkt-kostinq”, “ABS (Aktivliyi Based Kostinq)” va “Standart kost” sistemi üzrə istehsal xərcarin uçotusistemlərini

  5. Heç bir cavab doğrudeyil 1. LT (Lust-İn-Time)” sistemi üzrəxərclərin uçotu metodununmahiyyətinədir

  1. ) LT (Lust-İn-Time)” sistemi üzrəxərclərin uçotu metodu istehsalın idarə edilmasi metodundan biridir

  2. Xərclərin xərcmaddələri üzrə uçotunu nəzərdətutur

  3. Xərclərin kalkulyasiya maddələri üzrə uçotunu nəzərdətutur

  4. Bütün cavablardoğrudur

  5. Heç bir cavab doğrudeyil 1. “Direkt-Kostinq” sisteminin mahiyyətinədir

A)müstəqimdəyişənxərclər hazır mamulat növlari üzrəümumiləşdirir

B) qeyri-müstəqimdəyişənxərclər ayrı hesabda yazılır va sonra həminxərclərin baş verdiyi hesabat dövründaki ümumi maliyyə naticalarina silinir


C

D


müstəqimdəyişənxərcləri hazır məhsulun novlari üzrə ümumiləşdirilir, qeyri-müstəqimxərclər ayrı hesabda yazılır va sonra həminxərclərin baş verdiyi hesabat dövründaki ümumi maliyyə naticalarina silinir

Bütün cavablar doğrudurE)

Heç bir cavab doğru deyil

603.


A)


Dəyişənxərclərüzrə maya dəyərin kalkulyasiya sistemi bela adlanır ) marjinal sistem

B) bölüşdürülmayan məsrəflər sistemi

c)

D)E)

Tam bölüşdürülan məsrəflər sistemi Məhsul vahidinin maya dəyəri Məsrəflərin qisman bölüşdürülməsi


604.
İstehsalın həcmi satışın həcmindan çox olduğu haldaməsrəflərin tambölüşdürülməsiüzrə maya dəyərinin kalkulyasiya sistemi dəyişənməsrəflərüzrə maya dəyərinin kalkulyasiya sistemindan fərqi olaraq naya səbəb olur.

 1. daha çoxmənfəətə

 2. eyni hacmda mənfəəta

 3. Məhsulunbahalaşmasına

 4. Məhsulunuculaşmasına

 5. Daha azmənfəəta 1. əgər satışın həcmi istehsalın həcmindan çox olarsa, dəyişənməsrəflərüzrə maya dəyərinin kalkulyasiyası sistemi məsrəflərin tam bölüşdürülməsi sistemindan fərqliolaraq

 1. daha çox mənfəətə səbəbolar

 2. istehsalın həcmindan asılı olaraq mənfəətin hesablanmasına səbəbolar

 3. mənfəəta tasiretməyəcək

 4. Daha az mənfəətəsəbəbolar 1. Məhsul vahidinin maya dəyərinə tasiretməyəcək 1. Qeyri – müstəqimxərclərinin bölüşdürülməsi bazasının differensiyasiyası aşağıdakilərdan nəyi ifadəedir

  1. müxtəlifməsrəfmaddələr və baş verməyerləriüzrəməsrəflərin bölüşdürülməsi məqsədi iləmüxtəlif bölüşdürmə bazalarından istifadə olunabilər

  2. Hər bir hesabat dövrü üçün müxtəlif bölüşdürmə bazasından istifadə edilməlidir

  3. Normativ (plan) və faktiki kalkulyasiyanın tərtibi üçün müxtəlif bölüşdürülmə bazasından istifadəolunmalıdır.

  4. Müxtəlif məsrəfmaddələri və baş verməyerləriüzrəməsrəflərin bölüşdürülməsi məqsədi iləmüxtəlif bölüşdürmə bazalarından istifadə oluna bilər vəhər bir hesabat dövrü üçün müxtəlif bölüşdürmə bazasından istifadəedilməlidir.
 1. Vergiyə cəlb olunma baxımından inflyasiya şəraitinda sərf edilən materialların qiymətləndirilməsinin hansı metodundan istifadə daha məqsədəuyğundur

 1. LİFO

 2. FİFO

 3. Sadə orta mayadəyəri

 4. Nepmament orta mayadəyəri

 5. Bütün cavablardoğrudur 1. “Direkt - kostinq” sistemi aşağıdakı məqsədlər üçün istifadəedilir

 1. qisamüddətli qərarların qəbuluüçün

 2. xarici hesabatların tərtib və vergiödənilməsi

 3. müəssisənin investisiya siyasətininişlənməsi

 4. Bütün cavablardoğrudur 1. Heç bir cavab doğrudeyil 1. Marjinal mənfəətnədir?

 1. satışdan gəlirinin (madaxilin) dəyişən məsrəflərdan artıq olan hissəsidir

 2. dəyişənməsrəflərin daimi məsrəflərdan artıq olanhissəsidir

 3. satışdan gəlirlə (madaxilə) daimi məsrəflər arasındakıfərqdir

 4. Dəyişənməsrəflərənisbətən satışdan əldə olunan gəlirinartımıdır

 5. Daimi xərclərə satıçdan olan mənfəətinməbləğidir 1. Daimi ümumistehsalat xərclərinin normativ əmsallarının hesablanması üçün ümumi planlaşdırılmış daimi ümumistehsalat xərcləri aşağıdakilara bölünür

 1. normal gücəgörə

 2. praktiki gücəgörə

 3. artırılmış gücəgörə

 4. Nəzəri (ideal) gücəgörə

 5. Azaldılmış gücəgörə 1. Normativ məsrəflərüzrə maya dəyərinin kalkulyasiyası sistemi daha çox aşağıdakı fəaliyyətlə məşğul olan müəssisələrə uyğungəlir

  1. ümumi va təkrarlanan əməliyyətları yerinəyetirilən

  2. xüsusi va təkrarlanma əməliyyatları yerinəyetirilən

  3. fərdi sifarişləri yerinəyetirən

  4. xidmət göstərilməsiilə

  5. Bilavasitə satışla məşğulolan 1. İdarəetməqərarlarının qəbul edilməsi və həyata keçirilməsi prosesi neçə fazadanibarətdir

 1. ) 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6 1. əgər xalis diskontlaşdirilmiş gəlir (inteqral səmərə) verilmiş diskont normasına əsasan sıfırdan çox olan haldadirsa

 1. qəbulolunur

 2. Rəddolunur

 3. Yenidənişləməli

 4. Düzəlişəqaytarılmalı

 5. Yenidən işlənməli va düzəlişəqaytarılmalı 1. əgər daxil gəlirlilik norması investorun tələb etdiyi diskont normasından azdırsa, onda bu layiha üzrəinvestisiya

  1. özünüdoğrultmur

  2. özünüdoğruldur

  3. Maqsadəuyğundur

  4. Hayatakeçirilməlidir

  5. Maqsadəuyğundur va hayatakeçirilmalidir 1. Qeyd edilənlərdən hansı göstərici məhsulun rentabelliyini xarakteriza edir

  1. cari məsrəflərinsəmərəliliyi

  2. Bir işçiya düşənməhsulburaxılışı

  3. əsas istehsal fondunda düşənməsrəflər

  4. canlı amaya düşənməsrəflərE)əsas istehsal fondlarının 1 manatına düşənməhsulunhəcmi

 1. İdarəetməqərarlarına verilən əsastələblərhansilardır

  1. bütün yuxarıda qeydedilənlər

  2. hərtərəfliəsaslandırma, səriştəlilik, qanunilik, daqiq va aydın ifadə olunma

  3. direktivlik va macburilik, tamlıq va komplekslilik,naticalilik

  4. operativlik va vaxtında verilma, qənaətlilik va səmərəlilik, əvvəlki qərarauzlaşma

  5. Direktivlik va məcburilik, tamlıq va komlekslilik, nəticəlilik, operativlik va vaxtında verilmə, qənaətlilik va səmərəlilik, əvvəlki qərarlauzlaşma
 1. İdarəetma qərarların hazırlanma va həyata keçirilməsi neçəmərhələni

ahata edir?

  1. )4

  2. 2

  3. 3

  4. 5

  5. 6 1. İdarəetməqərarlarının hazırlanması prosesi hansı işlərin yerinə yetirilməsini nəzərdətutur.

 1. idarəetmə obyekti haqqında informasiyanın yığılması, işlənməsi va təhlili, məqsədin müəyyən edilməsi va qərarın hazırlanması, idarəedici əmrin verilməsi, onun icraçılara çatdırılması va qərarların həyatakeçirilməsi.

 2. idarəetma obyekti haqqında informasiyanın yığılması, işlanmasi va təhlili

 3. məqsədinmüəyyən edilmasi va qərarınhazırlanması

 4. idarəedici əmrin verilməsi va onun icraçiləraçatdırılması 1. idarəedici amrin verilmasi, onun icraçılara çatdırılması va qərarların hayatakeçirilmasi
 1. İdarəetma qərarlarının hayata keçirilmasi fazası neçəmərhələdən ibarətdir
A)

3

B)

2

c)

4

D)

5

E)

6

620.


A)

B)


İnvestisiya fəaliyyatinin əsas obyekti aşağıdakilərdan hansıdır

milli təsərrüfatın bütün sahələrinda va sferalarında yeni yaradilan və modernləşdirilən əsas fondlar va dövriyyə vəsaitləri

Intellektual əmayin məhsulu, elmi, incəsanət, madaniyyat asarlari və s.


C)

D)

E)Yeni buraxılan məhsulüzrəxərclərMəhsulun satışından olan gəlir Qeyd edilənlərdən heç biri

621.


A)


İstehsala investisiya nəyi ifadə edir maşın va avadanlığın əldə olunmasına məsrəfləri istehsala
b)

c)

D)E)

məhsulun istehsal va satışı üzrəmüssisənin məsrəfləri

Xammal va materualların alınmasına məsrəfləri Işçilərin əmək haqqı məsrəfləriCari məsrəflərin 1. İnvestisiya layihəsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi zamanı hesablama dövrü özündə aşağıdakı müddəti aksetdirir

  1. ) obyektin yaradılması, istismarı va lağvolunması

  2. obyektinistismarı

  3. obyektin ləğvolunması

  4. )obyektinyaradılması

  5. Obyektin istismarı va ləğvolunması 1. İnvestisiya layihəsi üzrə məsrəf və nəticələrin dəyər ifadəsi iləqiymətləndirilməsi üçün aşağıdakilardan istifadəolunur

 1. yuxaıda qeyd edilənlərdən hər biri qəbul olunabilər

 2. bazısqiymətlari

 3. dünyaqiymətlari

 4. proqnozqiymətlari

 5. hesablamaqiymətlari 1. əgərgəlirlilik indeksi vahiddan azdırsa, onda layihə

  1. rəddolunur

  2. qəbulolunur

  3. Yenidənişlənməli

  4. Düzəlişəqaytarılmalı

  5. Yenidən işlənməli va düzəlişəqaytarılmalı 1. Kapital yaradan investisiya özündə aşağıdakı kapitalqoyuyluşlarını

aks etdirir

  1. maşın va avadanlıqlaırm əldəolunmasına

  2. Maliyyə akivlərinə vasaitlərinyerləşdirilməsinə

  3. Materiallarınemalına

  4. Təsərüfat ehtiyacları üçün materiallarınalmasına

  5. Heçbirini 1. “İnvestisiyanın öz xərcini ödəməsi müddəti” iqtisadi anlayışına aşağıdakilərdan uyğun gələni bunlardanhansıdır

  1. investisiya fəaliyyati ilə bağlı olan dövrdən başlayaraq investisiya layihəsi ilə bağlı bütün məsrəflər onun hayata keçirilməsinin məbləğ naticəsi iləötürür.

  2. daha az məsrəflərməhsul buraxılışı həcmininartması

  3. Məsrəfla şartlanan iqtisədi naticaninnisbəti

  4. Bütün cavablardoğrudur

  5. Heç bir cavab doğrudeyil


 1. Seqmentlər üzrə informasiya aşağıdakilardan hansının tərtibi prinsiplərinimüəyyənedir

  1. daxili istifadəçilər üçün mühasibathesabatlarının

  2. xarici istifadəçilər üçün mühasibathesabatlarının

  3. Daxili va xarici istifadəçilər üçün mühasibathesabatlarının

  4. Daxili va xarici istifadəçilər üçün statistikhesabatlarının

  5. Qeyd edilənklardan heçbirini 1. Ay üzrə fəaliyyətin nəticələrinin qiymətləndirilməsi üçün anyaxşı

əsas nə hesab edilir?

  1. plangöstəriciləri

  2. Keçən ay üzrə faktikigöstəricilər

  3. Keçən ayın müvafiq dövrününgöstəriciləri

  4. Keçən ayın müvafiq dövrünün faktikinəticələri

  5. Keçən ayın plangöstəriciləri 1. Mənfəət va zərərlar planı aşağıdakilardan əvvəlhazırlanmalıdır


A)

B)

c)D)

) pul vəsaiti büdcəsi və proqnoz balansından Inzibati xərclərbüdcəsindan

Kommersiya xərcləri büdcəsindan

Ümumistehsalat xərcləri büdcəsindan


E)

Bunların hamısından

630.


A)

Planlaşdrıma dövrü bunlardan hansıdır

planın tərtib edildiyi və reallaşması nəzərdə tutulan vaxt kəsiyi


B)

C)

D)E)

Menecerlarin planı tərtib etdiyi va razılaşdırdığı vaxt kasiyi Məhsulun istehsal va satılması üçün nəzərdə tutulan vaxt

Planın tərtib edildiyi va reallaşması nəzərdə tutulan vaxt kasiyi va menecerlərinin planı tərtib etdiyi va razılaşdırdığı vaxt kasiyi Qeyd edilənlardan heç biri


631.


A)

Baş (əsas) büdcə dedikda bunlardan hansı nəzərdətutulur

bütövlükdəmüssisə üçün tərtib olunan planların məcmusu


B)

c)


Müəssisənin əsas istehsalat bölmalari üçün tərtib olunan planların məcmusu

Müəssisənin satış planı


D)

E)


Filialların istehsal planlarının məcmusu

Ehtiyatların tədarükü üçün tərtib olunan planların məcmusu

 1. Aşağıdakı şərtləryerinə yetirildikdəmüəssisənin məsuliyyətmərkəzlərinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi obyektivolur

A) bütün cavablardoğrudur

B)qiymətlandirma zamanı istifadə edilən göstaricilərinin hesablanması metodikasını və onların əhəmiyyətini rəhbərlikbildikdə

C) biznesin müvafiq seqmentinin fəaliyyətinin konkret şərləri rəhbərliyə malikolduqda

D) biznesin bütün komponentlari üçün ümumi olan məsrəflər onlar arasında adalati əsaslarlabölüşdürüldükda

E) qiymətlandirma zamanı istifadə edilən göstaricilərinin hesablanması metodikasını va onların ahamiyyatini rəhbərlik bildikda va biznesin müvafiq seqmentlərinin faaliyyatinin konkret şərtləri rəhbərliya malumolduqda 1. Alınması zəruri olan materialın miqdarının hesablanması üçün aşağıdakilarhazırlanmalıdır

  1. ümumistehsalat xərclərinbüdcəsi

  2. Kommersiya xərcləribüdcəsi

  3. Istehsalatbüdcəsi

  4. Satışlarınbüdcəsi

  5. Qeyd edilənlarinhamısı 1. Müəssisənin məsrəflərinin özünü aparması aşağıdakı düsturla ifadə olunur. Y=800+4X400 ədədməhsul vahidi buraxilarsa, müssisənin planlaşdıriləm məsrəfləri nə qədərolacaq?

 1. 2400manat

 2. 3000manat

 3. 2000manat

 4. 1800manat

 5. Heç bir cavab düzdeyil 1. Bir il müddətinəqədər vaxt üzrə planlaşdırmanı necə xarakterizəetmək olar

Acari

B)Strateji

C)Qisəmüddatli

D)UzunmüddatliE)Dövri 1. Operativ büdcənin hazırlanması prosesində sonuncu mərhələni nətəşkiledir

  1. mənfəət vəzərərplanı

  2. Pul vasaitibüdcəsi

  3. Proqnoz mühasibatbalansı

  4. Mənfəət va zərər planı, pul vasaitibüscasi

  5. Heçbiri 1. Istehsal gücü onu yerinə yetirməyə imkan veran xüsusi və ya nəzərdə tutulmayan sifarişin qəbulu zamanı daha səmərəli olan metod bunlardan hansıdır

  1. marjinal

  2. tam məsrəflərinuçotu

  3. Tam olmayan (müxtaxar) məsrəflərinuçotu

  4. Tam və tam olmayan (müxtaxar) məsrəflərinuçotu

  5. Bütün cavablardoğrudur 1. Xalis (tamiz) diskontlaşmış dəyər dedikda investisiya qoyuluşundan galacakda daxil olması gözlanilən çevrilmiş (diskontlaşmış) pul vasaitinin aşağıdakı dəyəri başadüşülür.

  1. kapital qoyuluşu proqramına uyğun olaraq ilkin (başlanğıc) investisiya məsrəfləriçıxılmaqla

  2. üstəgəl ilkin (başlanğıc) investisiyaməsrəfləri

  3. Investisiya olunan kapital qoyuluğu üzrə proqressiv artangəlira

  4. Müssisənin investisiya qoyuluşundangəlirlari

  5. Heç bir cavab doğrudeyil 1. Kompleklaşdirilmiş məmulatı almaq va ya istehsal barəsinda qərar edərkən aşağıdakı metodları istifadəetmək daha doğruolar

  1. artımlı (çəkili)təhlil

  2. hesablanılmış maya dəyərimetodu

  3. Xərcini ödəməmetodu

  4. Tam məsrəflərin uçotumetodu

  5. Hesablanılmış maya dəyəri metodu, artımı (çakili) tahlil 1. İstehsal həcminin 10 % artması dəyişən istehsal xərclərinin 10 % artmasına səbəb olarsa, bu nəyi ifadəedir?

  1. məsrəflər özünü mütənasib aparır

  2. məsrəflər özünü reqressivaparır

  3. məsrəflər özünü deqressivaparır

  4. məsrəflər özünü tərs mütanasibaparır

  5. qeyd edilənlardan heçbiriDostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə