İdarenin; Adresi: Fidanlık Mah. Abdulkadir Aksu Bulvarı Ersoy sitesi altı No: 29/b gaziantep/ŞAHİnbey telefon ve fax numarası : 342 330 00 55-0 342 330 00 56Yüklə 35,47 Kb.
tarix23.01.2018
ölçüsü35,47 Kb.
#40075

GAZİKONUT İNŞAAT SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. KAT KARŞILIĞI ESASINA GÖRE KONUT İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR.
GAZİ KONUTLARI 2.ETAP KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ ,Kat karşılığı inşaat Esasına göre yaptırılmak üzere teklif alınacaktır. Teklif almaya ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


 1. İdarenin ;

 1. Adresi: Fidanlık Mah. Abdulkadir Aksu Bulvarı Ersoy 2 sitesi altı No:29/B GAZİANTEP/ŞAHİNBEY

 2. Telefon ve fax numarası : 0 342 330 00 55-0 342 330 00 56

 3. E.Posta :www.gazikonut.com

 1. Teklif Alma konusu Yapım İşinin;

 1. Niteliği ve Türü : Yüklenici tarafından hazırlanıp İDARE ye onaylatılacak olan avan projeleri ,mahal listeleri,uygulama projelerine ve yürürlükteki yönetmeliğe göre Konut inşaatı ve Altyapı çevre düzenlenme işi her türlü gideri Yüklenici ye ait olmak üzere yapılacaktır.

 2. Yapılacağı yer : GAZİKONUT İNŞ.SAN.TAAH.VE TİC.A.Ş.’ın, hak sahibi ve maliki olduğu GAZİANTEP İli, Şahinbey İlçesi,K.Kızılhisar Mahallesinde

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE-KÖY

PAFTA

ADA

PARSEL

ARSA ALANI(M2)

EMSAL

EMSALE ESAS İNŞAAT ALANI

GAZİANTEP

ŞAHİNBEY

K.KIZILHİSAR

 

978

3

12447,53

1,5

18671,30

TOPLAM

18671,30
 1. İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 2. İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 500 (beşyüz) takvim günüdür,

 3. Tahmini keşif bedeli : 20.911.856,00 TL(KDV hariç)

 1. Teklif Almanın ;

 1. Yapılacağı Yer : GAZİKONUT İNŞ.SAN.TAAH.VE TİC.A.Ş.- Fidanlık Mah. Abdulkadir Aksu Bulvarı Ersoy 2 sitesi altı No:29/B GAZİANTEP/ŞAHİNBEY

 2. Tarihi ve Saati : 11 /05 / 2016 Çarşamba günü saat 1500

 1. Teklif Almaya katılabilme şartları ve istenen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler

 1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

 2. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 3. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

 4. Teklif Mektubu (Teklif Mektubu örneğine uygun, teklif zarfının içinde ayrıca bir zarfa konulmuş ve zarfın kapatılan kısmı mühürlenmiş olacak, üzerinde teklif mektubu zarfı yazılı olacaktır)

 5. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

 1. Bankalardan temin edilecek belgeler.

İsteklinin bu işe ait tahmini keşif bedelinin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.


 1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (bu şartname ekinde yer alan bilanço bilgileri tablosu) sunmaları gerekmektedir.Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.
 1. İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun tahmini keşif bedelinin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise tahmini keşif bedelinin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri teklif almanın yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, teklif almanın yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, teklif almanın yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, teklif almanın yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak teklif almaya katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.


 1. Meslek, ve teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

Son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan, kamu veya özel sektörde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen işe ait bu şartnamedeki tahmini keşif bedelinin en az %100'ü oranında gerçekleştirdiği, denetlediği veyahut yönettiği İDARE’ce kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

İş deneyimi olarak İstekliler tek başlarına teklif veriyorlarsa tek bir sözleşme kapsamında en az toplam 8.000 m² komple bina inşaatını tamamladıklarını, ortaklık olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin % 50 sini, diğer ortaklardan herhangi biri ise belirtilen değerin en az % 25’i olmak üzere geri kalan % 50’si kadar komple bina inşaatını tamamlamış olduklarını belgeleyeceklerdir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını karşılaması halinde ise, diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan BIII grubu işler benzer iş kabul edilecektir.

Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık

Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
Bu ihalede iş deneyim belgelerinin sunulması ve değerlendirilmesinde Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliği’ndeki hükümler esas alınacaktır.

 1. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

 1. Teklif almaya sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 2. Teklif dokümanının görülmesi ve satın alınması:
 1. Teklif alma dokümanı ,idarenin adresinde görülebilir ve 1000,00 TL(Bintürklirası) karşılığı GAZİKONUT İNŞ.SAN.TAAH.VE TİC.A.Ş. adresinden temin edilebilir.

 2. Teklif almaya, teklif vereceklerin olanların teklif alma dokümanını satın almaları zorunludur.
 1. Teklifler, teklif alma tarih ve saatine kadar GAZİKONUT İNŞ.SAN.TAAH.VE TİC.A.Ş. adresine elden teslim edileceği gibi ,aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 2. İstekliler tekliflerini ,Kat karşılığı esasına göre ;İdare tarafından verilen toplam 18671,30 m2 emsale esas alan üzerinden % oran olarak teklif verecektir. Teklif alma sonucu ,üzerine teklif alma yapılan istekli ile “Kat Karşılığı İnşaat” Esasına göre sözleşme imzalanacaktır. Bu teklif almada işin tamamı için teklif verilecektir.

 3. İstekliler bu işe ait Teklif Alma Şartnamesinde bulunan tahmini keşif bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi teklif alma tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

 5. Konsorsiyum olarak teklif verilemez.

 6. İdare ,teklif alma işlemlerini yapıp yapmamakta, sonuçlandırmakta ve uygun teklifin tespitinde serbesttir.

Yüklə 35,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə