İfrat səLİm qizi əLİyevaYüklə 39,15 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü39,15 Kb.


İFRAT SƏLİM QIZI ƏLİYEVA

Filologiya elmləri doktoru, professor


Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının professoru

İş telefonu: 012-539-09-29QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1938-ci il noyabrın 9-da Bakı şəhərində anadan olub.

 • 1946-1956-cı illərdə Hüseyn Cavid adına orta məktəbdə təhsil alıb.

 • 1956-1961-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində təhsil alıb.

 • 1962-ci ildən BDU-da çalışır.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1962-ci ildə BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının əyani aspirantı olub.

 • 1971-ci ildə “Bəxtiyar Vəhabzadənin lirikası” mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və filologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsi alıb.

 • 1988-ci ildə “Məmməd Rahimin yaradıcılıq yolu” mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 • 1989-cu ildə professor elmi adı almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1962-1968-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında laborant

 • 1968-1971-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında baş laborant

 • 1971-1973-cü illərdə BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında müəllim.

 • 1973-1979-cü illərdə BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında baş müəllim.

 • 1979-1980-cı illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində dekan müavini.

 • 1980-1988-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında dosent.

 • 1988-1992-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında professor.

 • 1992-1994-cü illərdə BDU-nun filologiya fakültəsində dekan müavini.

 • 1994-1999-cu illdə BDU-da qiyabi və orta ixtisas təhsil üzrə prorektor.

 • 1999-cu ildən Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında professor.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  

 • Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı

 • Azərbaycan ədəbi tənqidinin mərhələləri

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı

 • Ədəbi tənqid

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 2008, Bakı, Azərbaycan. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı.

 • 2012, Bakı, Azərbaycan. H.Cavidin 130 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.

 • 2012, Bakı, Azərbaycan. I Beynəlxalq Bəxtiyar Vahabzadə simpoziumu.

 • 2013, Bakı, Azərbaycan. B.Çobanzadənin anadan olmasının 120 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. M.Ə.Rəsulzadənin 130 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetinin yaranmasının 95 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransı.

 • 2017, Bakı, Azərbaycan. Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı.

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • 1983, Bəxtiyar Vahabzadənin lirikası (monoqrafiya). Bakı, “Yazıçı”, 180 s.

 • 1987, Məmməd Rahim (monoqrafiya). Bakı, “Yazıçı”, 200 s.

 • 1997, Bəxtiyar Vahabzadə (biblioqrafik göstərici). Bakı, Maarif, 199 s.

 • 2001, El anası – Əzizə Cəfərzadə. Bakı, “Elm”, 64 s.

 • 2010, Poetik ilhamın özünəməxsusluğu (Şair F.Sadığın yaradıcılığı) (monoqrafiya), Bakı, “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, 204 s.

 • 2017, Çırağı sönməyən poeziya (Şair Əli Kərimin yaradıcılığı) (monoqrafiya). Bakı, “Yazıçı”, 320 s.

Metodik göstəriş və proqramlar

 • 2004, Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı (magistratura üçün proqram), s. 86-93.

Məqalələr

 • 1990, Müasirlik baxımından / Kitablar aləmində, № 2, s. 34-36.

 • 1999, Gərək tanrı ona qıymamaydı / “Xatirələr karvanı” kitabı, Bakı, Səda nəşr., s. 14-18.

 • 2000, Səsin sorağı ilə / Filoloji araşdırmalar, XI kitab, Bakı: Şirvannəşr, s. 14-19.

 • 2003, Əliağa Kürçaylı poeziyasında mənəvi-əxlaqi məsələlər / Heydər Əliyev və Azərbaycan filologiyası, BDU nəşr., s. 55-61.

 • 2004, Tənqidimizin vicdanı / “Vəfa” jurnalı, № 7, s.10-12.

 • 2004, Ölümündən sonar… / “Vəfa” jurnalı, № 6, s. 32-33.

 • 2005, Sizdən keçir tale yolum / “Vəfa” jurnalı, № 1, s. 8-11.

 • 2005, Söz xəzinəmizin nadir bilicisi / “Vəfa” jurnalı, № 4, s. 11-13.

 • 2005, Qəribsəmiş səhnə / “Vəfa” jurnalı, № 11-12, s. 19-21.

 • 2006, Məmməd Arif və Azərbaycan poeziyası / XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri, I kitab, Bakı, Elm, s. 96-103.

 • 2006, Süleyman, qafil olma, Vətən yandı / “Vəfa” jurnalı, № 3-4, s. 6-8.

 • 2006, İşıqlı ziyalı / “Vəfa” jurnalı, № 5-6, s. 29-31.

 • 2006, Azərbaycan poeziyasında istiqlal mövzusu (B.Vahabzadənin yaradıcılığı əsasında) / BDU Elmi xəbərləri (humanitar seriya), № 2, s. 195-204.

 • 2006, Redaktoru üçün darıxmış qəzet / Mətbuatımızın ağsaqqalı. Bakı, “Öndər” nəşr., s. 238-245.

 • 2007, Fikrət Sadıq lirikasının şair xüsusiyyətləri / BDU-nun “Elm xəbərləri”(humanitar seriya), № 1, s. 34-37.

 • 2009, Nakam taleli şairə (Ümmügülsüm haqqında) / “Elm və həyat” jurnalı, №1, s. 55-57.

 • 2009, Şair poetikasının özünəməxusluğu (F.Sadıq barədə) / “Azərbaycan” jurnalı, № 6.

 • 2009, Zəlimxan Yaqub yaradıcılığında Qarabağ mövzusu / BDU-nun “Elm xəbərləri”(humanitar seriya), № 3.

 • 2010, Yaddaşlarda yaşayan Məmməd müəllim / Sevinc Həsənova – Məhəmməd Həsənov 80. Bakı, “Elm və təhsil”, s. 58-64.

 • 2010, Tərcümə problemlərinin elmi şərhləri / “Azərbaycan” jurnalı, № 2, s. 178-181.

 • 2010, Sənətkar ömrü (M.Hüseyn 100) / BDU Elmi xəbərlər jurnalı, №1.

 • 2010, Tərcümə problemlərinin elmi şərhi / “Azərbaycan” jurnalı, № 2, s. 178-182.

 • 2010, Tanrısına sığınan şair / Kərəm Kürqıraqlı 60, Bakı, “Zərdabi LTD” MMC, s. 53-56.

 • 2010, Əbədiyaşar böyük ustad Cəfər Xəndan. Bakı, İnformasiya Texnologiyaları Nəşriyyatı, s. 99-107.

 • 2010, Sənətkar ömrü (M.Hüseyn 100) / BDU Elmi xəbərləri, № 1, s. 20-25.

 • 2010, Əli Kərim dünyası /Müasir ədəbiyyat məsələləri. “Elm və Təhsil”, Bakı, s. 86-100.

 • 2011, Poeziya və təbiət / “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, № 1 (77), s. 74-76.

 • 2011, Dünyanın dərdini daşıyan şair: B.Vahabzadə / Türkiyə & Çınqı Kültür Sanat Edebiyat dərgisi, № 1, s. 24-28.

 • 2011, Dünyanın derdini taşıyan şair / Tokat şairler ve yazıçılar dernegi, ocak-şubat-mart, sayı 19, s. 52-54.

 • 2011. Yaza bilmirəm: “Duyğularda iz saldım” / Bakı, Çaşıoğlu, s. 67-70.

 • 2011, Özün bir dünyasan, Qara müəllim / M.Saraçlı “Dağ cığırından başlanan yol”. Bakı, Təhsil HTM, s. 128-130.

 • 2011, Yanar yüregin cam şarkıları (Azerbaycanın ünlü şairi rahmetli Nabi Hazrinin eserleri haqqında) / Ginqi kültür sanat edebiyyat dergisi, yıl 2, sayı 10, kasım-aralık.

 • 2011, Azerbaycanın ünlü şairi Zelimhan Yaqubun eserlerinde Karabağ konusu / Ginqi kültür sanat edebiyyat dergisi, yıl 2, sayı 11, ocak.

 • 2011, Parlaq şəxsiyyət, görkəmli alim / “Təhsil” jurnalı, s. 36-41.

 • 2011, Abbas Zamanov şəxsiyyəti ölməzlik zirvəsində / “Təhsil” jurnalı, № 11, s. 39-42.

 • 2011, Böyük ideallar şairi (R.Rza) / BDU Elmi xəbərləri (humanitar seriya), № 1, s. 46-51.

 • 2012, Balaş Azəroğlunun poeziyasında ictimai-siyasi həyatın inikası / “Dil və ədəbiyyat” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, № 1, s. 200-202.

 • 2012, Dünyadan bir gözəl insan getdi / Xatirələrdə yaşayan Bəxtiyar, Bakı, “Elm və Təhsil”, s. 118-123.

 • 2012, Mirzə İbrahimov – kiçik ajnrın insanları / BDU Elmi xəbərləri (humanitar seriya), № 1, s. 22-25.

 • 2012, H.Cavidin “Xəyyam” pyesində tarixi şəxsiyyətlər / H.Cavidin 130 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, 28-29 noyabr, s. 61-65.

 • 2012, B.Vahabzadə və Türkiyə ədəbi əlaqələri / I Beynəlxalq Bəxtiyar Vahabzadə simpoziumunun materialları, Bakı, 13-15 dekabr, s. 277-280..

 • 2012, Tale yüklü şair: Əhməd Cavad / “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi metodikası” jurnalı, № 4, s. 17-21.

 • 2012, Əbdülhəmid Bağırov haqqında / Bir işığın zərrələri, Bakı, s. 177-186.

 • 2012, Bəxtiyar Vahabzadə və Türkiyə ədəbi əlaqələri / “Müasir ədəbiyyat məsələləri” Bakı, Elm və Təhsil, s. 64-70.

 • 2013, Musaköydən başlanan ömür / BDU Elmi xəbərləri (humanitar seriya), № 1, s. 38-43.

 • 2013, Milli mətbuatımızın banisi Həsən bəy Zərdabi / BDU Elmi xəbərləri (humanitar seriya), № 1, s. 42-45.

 • 2013, Millət fədaisi Həsən bəy Zərdabi-170 / “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi metodikası” jurnalı, № 1, s. 17-20.

 • 2013, Əli Kərim poeziyasının dil və üslub xüsusiyyətləri / B.Çobanzadənin anadan olmasının 120 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, BDU nəşri, s. 235-237.

 • 2014, Ə.Məmmədxanlının bədii dünyası / “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi metodikası” jurnalı, № 1, s. 18-22.

 • 2014, Sənətkar gözü, nəsrin sözü (İ.Şıxlının yaradıcılığı haqqında) / M.Ə.Rəsulzadənin 130 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 19 may, s. 21-27.

 • 2014, Nigaran sətirlər / Tofiq Mütəllibov haqqında, Bakı, “Bakı Universiteti” nəşr., s. 141-145

 • 2014, Ruhun Sədası (Əli Kərimin “İkinci simfoniya” poeması əsasında) / Bakı Dövlət Universitetinin yaranmasının 95 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, “Bakı Univ.” nəşr.

 • 2015, İsi Məlikzadənin sənət dünyası / “Müasir ədəbiyyat məsələləri. Rroman janrının tarixi və poetikası”, III, Bakı, “Elm və təhsil”, s. 60-65.

 • 2015, Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığında 20 ocak olayları və milli kendini derk problemi / Aydın Efesi kültür sanat edebiyyat dergisi, yıl 2, sayı 25, mart-nisan, s. 8-10.

 • 2016, Əlibəy Hüseynzadə yaradıcılığında azadlığın tərənnümü / Müasir ədəbiyyat məsələləri., Elm və Təhsil nəşriyyatı, Bakı

 • 2017, Tarixin ibrət dərsləri / H. Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları, Bakı, 18-19 may.

 • 2017, B.Vahabzadəvə Türkiyə ədəbi əlaqələri / Kültür Sanat Edebiyyat dergisi, fevral,

 • 2017, B.Vahabzadə və qardaş Türkiyə / Kültür Sanat Edebiyyat dergisi,

ELMİ-PEDAQOJİ NAİLİYYƏTLƏRİ, TƏLTİFLƏRİ, MÜKAFATLARI, FƏXRİ ADLARI

 • 2009-cu ildə “Əməkdar müəllim” fəxri adı almışdır.


Yüklə 39,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə