İhale İlanıYüklə 35,76 Kb.
tarix22.11.2017
ölçüsü35,76 Kb.
#32521

İhale İlanı

İstanbul İl Özel İdaresi İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı


Şişli Mehmet Rıfat Evyap Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Doğalgaz Dönüşüm İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.


İhale Kayıt numarası

: 2008/180584

1- İdarenin

   a) Adresi

: Alemdar Mah. Prof. Kazım İsmail Gürkan Cad. No:40

Sultanahmet- Fatih / İSTANBUL   b) Telefon ve faks numarası

: 212 455 78 69 – 212 455 78 94

   c) Elektronik posta adresi (varsa)

:  

2- İhale konusu yapım işinin

   a) niteliği, türü ve miktarıDoğalgaz Doğalgaz Dönüşüm İşi


   b) Yapılacağı yer

: İstanbul Şişliİlçesi

   c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

   d) İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 60(Altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

   a) Yapılacağı yer:

: İstanbul İl Özel İdaresi, Encümen Toplantı Salonu Yerebatan Cad. No:31 Sultanahmet-Fatih / İSTANBUL

   b) Tarihi ve saati

:21/11/2008 10:30

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. İsteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi.4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler

Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri

İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,


4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler

   a)  Asgari yeterlik kriteri olarak, Anahtar Teknik Personel olarak 1 adet Anahtar Teknik Personele ait bilgi ve belgelerin verilmesi (bu personelin en az 5 yıl deneyimli 1 adet Makine Mühendisi olması) bu kişinin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belge ile, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.(Standart Form KİK 039.0/Y). Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılı unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. Anahtar Teknik Personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez. İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait Anahtar Teknik Personelin tamamı değerlendirilir. Anahtar teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.

  

 b)  İsteklinin aşağıda gösterilen sayı ve nitelikteki teknik personeli inşaat mahallinde bulunduracağına dair "Teknik Personel Taahhütnamesi" (Standart Form KİK 040.0/Y) vermesi gerekmektedir.Taahhüt olarak istenen teknik personel:

1 adet Makine Mühendisi


c)  İsteklinin Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon Kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilen TS-EN-İSO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesine (Sertifikasına) sahip olmaları zorunludur. Bu belge ile birlikte bu belgeleri düzenleyen kuruluşların, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon Kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Bu belgeler ve tercümeleri, verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınmaz.

d) İsteklilerin ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış İGDAŞ Yetki Belgesine sahip olmaları zorunludur.


4.4- Bu ihalede benzer iş olarak, "Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ" de yer alan B/IV Grubu işler veya her türlü doğalgaz dönüşümü işleri benzer iş olarak kabul edilecektir ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü; Fakültelerin Makine Mühendisliği Bölümüdür.
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.İhale tüm isteklilere açıktır.
           İhalede yerli istekliler lehine % - oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
           İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.


6- İhale dokümanı Vakıfbank İl Özel İdaresi Bürosuna veya Vakıfbank Mercan Şubesi nezdindeki 2012158  nolu hesaba yatırılacak bedel karşılığında alınacak makbuz ile İstanbul İl Özel İdaresi İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı Alemdar Mah. Prof. Kazım İsmail Gürkan Cad. No:40

Sultanahmet- Fatih / İSTANBUL adresinde görülebilir ve 100 YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.7- Teklifler ihale saatine kadar İstanbul İl Özel İdaresi, Encümen Toplantı Salonu Yerebatan Cad. No:31 Sultanahmet-Fatih / İSTANBUL adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.    Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


             Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif  9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif verebilirlerveremezler .

-Bu işte fiyat farkı ödenmeyecektir.

Yüklə 35,76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin