İki ihale yasamız var; İki ihale yasamız varYüklə 446 b.
səhifə18/18
tarix18.01.2019
ölçüsü446 b.
#100608
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Kanunun 63 üncü maddesine göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılacaktır.

 • Mal, Hizmet, Yapım işleri ihalelerinde yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. • İhale komisyonu kararında 4734/40’ıncı maddesinde öngörüldüğü üzere;

  • İhale komisyonu kararında 4734/40’ıncı maddesinde öngörüldüğü üzere;

  • İsteklilerin adları veya ticaret unvanları,

  • Teklif edilen bedeller,

  • İhalenin tarihi

  • İhalenin hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı,

  • İhale yapılmamış ise nedenleri, hususlarına yer verilmesi zorunludur.  4734/40’ıncı maddesi uyarınca iki seçenek vardır;

  • 4734/40’ıncı maddesi uyarınca iki seçenek vardır;

  • İhale kararını onaylamak ya da gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle ihaleyi iptal etmek.

  • İhale yetkilisinin, komisyon karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde işlem tesis etmesi gerekmektedir.

  • İhale yetkilisinin nihai komisyon kararının kendisine sunulması aşamasında düzeltici işlem tesis etme yetkisi bulunmamaktadır.

  • Onaya çıkarılan en avantajlı teklifle ikinci en avantajlı teklif sahiplerinin ikisinin de yasaklılık teyidi yapılacak. Sözleşme imzalanmadan önce tekrar kontrol edilecektir.  İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilecektir.

  • İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilecektir.

  • Bu kapsamda teklif zarfı değerlendirmeye alınmayan veya teklifi değerlendirme dışı bırakılanlara da bildirim yapılacaktır.

  • Bildirim yapılırken, teklifin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

  • Kesinleşen ihale kararları bildirileceği zaman, ekine ihale komisyonu karar tutanağı da eklenecektir.  İmza karşılığı elden,

  • İmza karşılığı elden,

  • İadeli taahhütlü mektupla,

  • KİK Elektronik ortamda,

  • Faksla, bildirilmesi mümkündür.  İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren;

  • İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren;

  • 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün,

  • Diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.  Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş (5) gün, diğer hallerde ise on (10) gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır.

  • Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş (5) gün, diğer hallerde ise on (10) gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır.  Böylece, kesinleşen ihale kararının bildiriminden itibaren maddede belirtilen süreler geçmedikçe sözleşmenin imzalanmayacağı kuralı getirilerek ihalelere yönelik başvurular güvence altına alınmıştır.

  • Böylece, kesinleşen ihale kararının bildiriminden itibaren maddede belirtilen süreler geçmedikçe sözleşmenin imzalanmayacağı kuralı getirilerek ihalelere yönelik başvurular güvence altına alınmıştır.  Başvuruya konu ihalede, başvuru sahibinin 30.01.2009 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayet başvurusu üzerine on gün içinde idarece bir karar alınmadığı, Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 18.02.2009 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir. (2009/UY.III-1497)

  • Başvuruya konu ihalede, başvuru sahibinin 30.01.2009 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayet başvurusu üzerine on gün içinde idarece bir karar alınmadığı, Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 18.02.2009 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir. (2009/UY.III-1497)  41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini,

  • 41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini,

  • Ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

  • Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.  İstekli,  sözleşmeye davet yazısını tebellüğ ettiği tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalamak durumundadır.

  • İstekli,  sözleşmeye davet yazısını tebellüğ ettiği tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalamak durumundadır.

  • Sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin yapılır.  İhale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

  • İhale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

  • 21’ıncı maddenin b, c ve f bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme süresi içinde teslim edilmesi halinde kesin teminat alınması zorunlu değil.

  • Danışmanlık hizmet alım ihalelerinde dokümanda belirtilmek kaydıyla kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda düzenlenecek her hakkedişten % 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.  İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

  • İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

  • Sözleşmeyi imzalamazsa geçici teminatı gelir kaydedilir ve altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

  • İhale yetkilisinin fiyatı uygun görmesi kaydıyla ikinci en iyi teklif sahibiyle sözleşme imzalanabilir. İkinci en iyi teklif sahibi de sözleşmeyi imzalamazsa geçici teminatı gelir kaydedilerek altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve ihale iptal edilir.  İdare, 42 ve 44 üncü maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 60 ıncı madde hükümleri uygulanır.

  • İdare, 42 ve 44 üncü maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 60 ıncı madde hükümleri uygulanır.  Şekil şartlarına aykırı dilekçeler varsa, şikayet veya itirazen şikayet süresi dolmadan bu eksiklikler giderilebilir. İdarenin veya Kurumun müştekiye bildirim zorunluluğu yok.

  • Şekil şartlarına aykırı dilekçeler varsa, şikayet veya itirazen şikayet süresi dolmadan bu eksiklikler giderilebilir. İdarenin veya Kurumun müştekiye bildirim zorunluluğu yok.

  • KİK’in iddiaları inceleme yetkisi ortadan kalktı.

  • Şikayet ve itirazen şikayet aday veya istekliler ile istekli olabilecekler tarafından yapılır.

  • İhalelerden yasaklı olan bir firmanın şikayet ehliyeti bulunmamaktadır. 24.08.2009 ve 2009/UH.II-2124  İstekli olabilecekler şikayet ve itirazen şikayette bulunabilecek.

  • İstekli olabilecekler şikayet ve itirazen şikayette bulunabilecek.

  • İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim.

  • Kurul tarafından ilgililer dinlenebilecek.

  • İhtisas sahibi kişilerden yardım alınabilecek.  Şikayet başvuru süresi şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihten itibaren onbeş günden, 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş güne, diğer usullerde ise on güne düşürülmüştür.

  • Şikayet başvuru süresi şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihten itibaren onbeş günden, 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş güne, diğer usullerde ise on güne düşürülmüştür.

  • İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

   • İlk ilan tarihi olarak Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı tarih esas alınmalıdır.


  İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetlerin en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması gerekmektedir.

  • İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetlerin en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması gerekmektedir.

  • Şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilmek için; dokümanın ihale veya son başvuru tarihinden en az üç iş günü öncesi alınmış olması gerekmektedir.

  • İhale kararına karşı yapılacak şikayet başvurularında sürenin başlangıcı ise, ihale kararının isteklilere tebliğ tarihidir.

  • Teklifleri değerlendirmeye alınmayanların açıklama talebinde bulunmaları halinde sürenin başlangıcının açıklamanın bildirim tarihi, diğerlerinde ihale kararının bildirim tarihi olacağı şeklindeki ayrım da ortadan kalkmıştır.  25.05.2009 Pazartesi ihale tarihi olan ihalede, dokümana şikayet en geç 19.05.2009 Salı günü yapılması gerektiğinden 20.05.2009 tarihinde yapılan şikayet başvurusunun reddedilmesi gerekmektedir. (2009/UH.III-1636 04.06.2009)

  • 25.05.2009 Pazartesi ihale tarihi olan ihalede, dokümana şikayet en geç 19.05.2009 Salı günü yapılması gerektiğinden 20.05.2009 tarihinde yapılan şikayet başvurusunun reddedilmesi gerekmektedir. (2009/UH.III-1636 04.06.2009)

  • İsteklilerin, yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceği düzenlenmiş olup, başvuru sahibi tarafından ihaleye teklif verildiği göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibinin dokümana yönelik şikayet ehliyeti bulunmadığı sonucuna varılmıştır. (2009/UH.III-1496)  Şikayetlerin her halde ihale tarihinden önce karara bağlanması Esastır, 10 gün içinde karar verilmesi,

  • Şikayetlerin her halde ihale tarihinden önce karara bağlanması Esastır, 10 gün içinde karar verilmesi,

  • Örneğin şikayet başvurusu ihale tarihinden 15 gün önce yapılmışsa, başvurunun 10 gün içinde yani ihale tarihinden 5 gün önce karara bağlanmış olması gerekmektedir.

  • İdare şikayet başvurusunu ihale tarihinden önce karara bağlayacak olmakla birlikte, bildirim karar tarihinden itibaren üç gün içinde yapılacağından, dokümana itiraz eden istekli olabileceklerin ihale tarihinde kendilerine henüz bildirim yapılmamışsa, bir hak kaybına uğramamak için ihaleye teklif vermeleri gerekmektedir.  Şikayet başvurusu üzerine tespit edilen ihale dokümanındaki hatalar nedeniyle ihale iptal edilmeyerek, 29 uncu maddedeki hüküm gereği ihale tarihi zeyilname ile en fazla yirmi gün ertelenecektir.

  • Şikayet başvurusu üzerine tespit edilen ihale dokümanındaki hatalar nedeniyle ihale iptal edilmeyerek, 29 uncu maddedeki hüküm gereği ihale tarihi zeyilname ile en fazla yirmi gün ertelenecektir.

  • …en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale  dokümanı  alanların  tamamına gönderilir.

  • Örneğin ihale tarihi 20.01.2017 ve dokümana yönelik şikayet başvurusu 15.01.2017 tarihinde yapılmış, dolayısıyla hata bu tarihte fark edilmişse, zeyilnamenin düzenlenerek aynı gün bildirim yapıldığı taktirde yeni ihale tarihi en erken 25.01.2017 olabilecektir.  Kanunun 55 inci maddesinde ihale tarihinin erteleneceği ifade edilmiş olsa da, şikayet başvurusu erken yapılmış ve dolayısıyla ilk ihale tarihinden on gün öncesine kadar dokümanda yapılan değişikliklerin istekli olabileceklere bildirilme imkanı varsa ihale tarihinin ertelenmesine gerek bulunmamaktadır.

  • Kanunun 55 inci maddesinde ihale tarihinin erteleneceği ifade edilmiş olsa da, şikayet başvurusu erken yapılmış ve dolayısıyla ilk ihale tarihinden on gün öncesine kadar dokümanda yapılan değişikliklerin istekli olabileceklere bildirilme imkanı varsa ihale tarihinin ertelenmesine gerek bulunmamaktadır.

  • 55 inci maddedeki değişiklik sonucu istekli olabilecekler tarafından yapılan şikayet sonucu ihale tarihi ertelenebilecekken, idarece hatanın tespit edilmesi ve zeyilnamenin ihale tarihinden on gün öncesinden bildirilmesinin mümkün olmaması halinde ihale tarihinin ertelenmesi söz konusu olmayacak ve ihale iptal edilecektir.  İhale dokümanının ilana yansıyan hükümlerinde hata yapılmışsa, hem ihale dokümanında düzeltilecek hem de Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılacaktır.

  • İhale dokümanının ilana yansıyan hükümlerinde hata yapılmışsa, hem ihale dokümanında düzeltilecek hem de Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılacaktır.

  • Düzeltme ilanının süresi Kanunun 26 ncı maddesinde on gün olarak belirlenmişken, yapılan değişiklikle yirmibeş ve kırk günlük ilan süresi bulunan ihalelerde ilânların yayımlanmasını takip eden onbeş gün diğer ihalelerde ise on gün içinde düzeltme ilanı yapılmasına imkan tanınmıştır.  Kararın bildirim tarihinden itibaren on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilecektir. İtirazen şikayet başvurusunda şikayet başvurusundaki 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on günlük süre yerine tek bir süre belirlenmiştir.

  • Kararın bildirim tarihinden itibaren on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilecektir. İtirazen şikayet başvurusunda şikayet başvurusundaki 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on günlük süre yerine tek bir süre belirlenmiştir.

  • İhalenin iptal kararlarına karşı yapılacak itirazen şikayet başvurularında ise süre beş gündür. 09.02.2009 tarih ve 2009/UY.I-636 sayılı kararda 5 gün geçtiğinden dolayı başvuru reddedilmiştir.

  • Şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınan iptal kararları hariç, diğer iptal kararları itirazen şikayete konu edilemeyecektir.  Kurumun itirazen şikayete konu edilenler dışındaki hususlarda re’sen inceleme yetkisi kaldırılmıştır.

  • Kurumun itirazen şikayete konu edilenler dışındaki hususlarda re’sen inceleme yetkisi kaldırılmıştır.

  • Kanunun 56 ncı maddesinde yapılan değişiklikle, itirazen şikayet başvuruları üzerine Kurum’un nihai karar verme süresi olan kırkbeş gün, genel olarak yirmi güne; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihaleler ile ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak başvurularda on iş gününe indirilmiştir.  Kurum tarafından zamanında karar alınmamış olsa dahi sözleşme imzalanamayacak, karar beklenecektir. Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz. (4734/55)

  • Kurum tarafından zamanında karar alınmamış olsa dahi sözleşme imzalanamayacak, karar beklenecektir. Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz. (4734/55)

  • İtirazen şikayetten feragat edilmesi ve usulüne göre sözleşme imzalanmamış olması halinde de Kurum inceleyebilecek.

  • Feragat edilmesi halinde de incelemenin yapılacak olması, isteklilerin menfaat temin etmelerinin önüne geçmek içindir. Şikayet başvurusu bir menfaat ve tehdit aracı olarak kullanılamayacaktır.  İhalenin iptali,

  • İhalenin iptali,

  • Düzeltici işlem,

  • Başvurunun reddi ve başvuru teminatının (Kurulun görev alanında bulunmaması hali hariç) gelir kaydedilmesi,  Başvurunun reddi için;

  • Başvurunun reddi için;

   • Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması,
   • Usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması,
   • Şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi,
   • İtirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurulun görev alanında bulunmaması.


  İtirazen Şikayet başvuru bedelinin dört katına kadar başvuru teminatı alınabilecek.

  • İtirazen Şikayet başvuru bedelinin dört katına kadar başvuru teminatı alınabilecek.

   • Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması,
   • Usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması,
   • Şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi,
   • İtirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine.
  • Kurumun görev alanında bulunmaması hali hariç, başvurunun reddedilmesi halinde, başvuru teminatı yatırılan hallerde teminatın gelir kaydedilmesine karar verilebilecek.  İmza karşılığı elden

  • İmza karşılığı elden

  • İadeli taahhütlü mektupla (Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde fiili tarih esas alınır.)

  • Elektronik Ortamda (aynı gün teyit zorunlu.)

  • Faksla (aynı gün teyit zorunlu)

  • Elektronik imza kullanılarak yapılan işlemlerde teyit aranmaz. (Teşvik var.)  Doküman satın alındığına veya EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ya da başvuru veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, idare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.

  • Doküman satın alındığına veya EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ya da başvuru veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, idare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.

  • Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunlu.

  • Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir.  E-posta veya faksla yapılan bildirimler ayrıca belgelenir.

  • E-posta veya faksla yapılan bildirimler ayrıca belgelenir.

  • E-posta kullanılırken idarenin resmi e-posta adresi kullanılmalıdır.

  • İstekli olabilecekler ile aday ve istekliler tarafından idareyle yapılacak yazışmalarda elektronik posta ve faks kullanılmaz.

  • Dokümanın posta yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, dokümanın satın alınmasına ilişkin talepler faksla bildirilebilir.  SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN

  • SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN

  • TEŞEKKÜR EDERİM.

  • 0 532 391 04 06

  • İbrahim_azak@Hotmail.com  Kataloq: wp-content -> uploads -> 2017

  Yüklə 446 b.

  Dostları ilə paylaş:
  1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə