İletiŞİm kuramlari alemdar, Korkmaz ve Erdoğan, İrfan. Öteki KuramıYüklə 60,4 Kb.
tarix28.12.2017
ölçüsü60,4 Kb.

İLETİŞİM KURAMLARI
Alemdar, Korkmaz ve Erdoğan, İrfan. Öteki Kuramı. Ankara: Erk Yayınları, 2002.

Alemdar, Korkmaz ve Erdoğan, İrfan. Popüler Kültür ve İletişim. Ankara: Ümit Yayınları, 1994.

Alemdar, Korkmaz ve Kaya, Raşit. Kitle İletişiminde Temel Yaklaşımlar. Ankara: Savaş Yayınları, 1983.

Atabek, Ümit. İletişim ve Teknoloji Yeni Olanaklar – Yeni Sorunlar. Ankara: Seçkin Yayınları, 2001.

Aziz, Aysel. İletişime Giriş. İstanbul: Aksu Yayınevi, 2008.

Baldini, Massimo. İletişim Tarihi. Gül Batuş (çev.). İstanbul: Avcıol Basın Yayın, 2006.

Baudrillard, Jean. Simülakrlar ve Simülasyon. Oğuz Adanır (çev.). Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2005.

Castells, Manuel. The Informational City. Oxford: Basil Blackwell, 1989.

Castells, Manuel. The Rise of the Network Society. Vol.1 of The Information Age: Economy, Society and Culture. Oxford:Blackwell, 1996.

Castels, Manuel. Ağ Toplumunun Yükselişi. Ebru Kılıç (çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005.

Castels, Manuel. Binyılın Sonu. Ebru Kılıç (çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007.

Castels, Manuel. Kimliğin Gücü. Ebru Kılıç (çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Yayınları, 2006.

Debord, Guy. Gösteri Toplumu. Ayşen Ekmekçi (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1996.

Dick, Jan van. The Network Society: Social Aspects of New Media. London: Sage Publications, 1999.

Eco, Umberto. Açık Yapıt. Yakup Şahan (çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınları, 1992.

Erdoğan, İrfan. Pozitivist Metodoloji. Ankara: Erk Yayınları, 2007.

Erdoğan, İrfan & Alemdar, Korkmaz. Öteki Kuram. Ankara: Erk Yayınları, 2005.

Fiske, John. İletişim Çalışmalarına Giriş. Süleyman İrvan (çev.) Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2006.

Foucoult, Michel. Hapishanenin Doğuşu. Mehmet Ali Kılıçbay (çev.). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 1992.

Geray, Haluk. İletişim ve Teknoloji. Ankara: Ütopya Yayınevi. 2003.

Huxley, Aldous. Cesur Yeni Dünya. Ender Gürol (çev.). İstanbul: Güneş Yayınları, 1989.

Inis, Harold A. İmparatorluk ve İletişim Araçları. Nurcan Törenli (çev.). Ankara: Ütopya Yayınları, 2006

Lazar, Judith. İletişim Bilimi. Cengiz Anık (çev.) Ankara: Vadi Yayınları, 2001.

Lyon, David. Günlük Hayatı Kontrol Etmek: Gözetlenen Toplum. Gözde Soykan (çev.). İstanbul: Kalkedon Yayınları, 2006.

Lyon, David. The Information Society: Issues and Illisions. Malden: Polity Press. 1998

Marcuse, Herbert. Tek-Boyutlu İnsan. (Çev: Aziz Yardımlı) İstanbul: İdea Yayınları. 2010.

Mattelart, Armand. Bilgi Toplumu Tarihi. Halime Yücel (çev.). İstanbul: İletişim Yayınları, 2004.

Mattelart, Armand. İletişim Kuramları Tarihi. Merih Zıllıoğlu (çev.). İstanbul: İletişim Yayınları, 1995.

McLuhan, Marshall. Global Köy. Bahar Öcal Düzgören (çev.). İstanbul: Scala Yayıncılık. 2001.

McLuhan, Marshall. Gutenberg Galaksisi. Gül Çağalı Güven (çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 2007.

McLuhan, Marshall. Yaradanımız Medya. Ünsal Oskay (çev.). İstanbul: Merkez Kitaplar.

McQuail, Dennis ve Steve Windahl. Kitle İletişim Modelleri. Konca Yumlu (çev.). Ankara: İmge Yayınları. 2010

Neuliep, James. Human Communication Theory: Applications and Case Studies. Boston: Allyn Bacon. 1996.

Ong, Walter J. Sözlü ve Yazılı Kültür. Sema Postacıoğlu Banon (çev.) İstanbul: Metis Yayınları, 1995.

Orwell, George. Bin Dokuz Yüz Seksen Dört. Nuran Akgören (çev.). İstanbul: Can Yayınları, 1989.

Oskay, Ünsal. 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri. İstanbul: Der Yayınları, 2000.

Paul Virilio. Enformasyon Bombası. Kaya Şahin (çev.). İstanbul: Metis Yayıncılık, 2002.

Postman, Neil. Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in The Age of Show Business, NewYork: Penguin Books, 1986.

Postman, Neil. Çocukluğun Yokoluşu (Çev: Kemal İnan). İstanbul: İmge Kitabevi Yayınları, 1995.

Postman, Neil. Televizyon Öldüren Eğlence: Gösteri Çağında Kamusal Söylem. Osman Akınhay (çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1994.

Postman, Neil. Yeni Dünya Düzeni Teknopoli. Mustafa Emre Yılmaz (çev.). İstanbul: Gelenek Yayıncılık, 2004.

Severin, Warner & Tankard, James. İletişim Kuramları: Kökenleri Yöntemleri ve Kitle İletişim Araçlarında Kullanımları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. 1994.

Toffler, Alvin. Üçüncü Dalga (Çev: Ali Seden). İstanbul: Altın Kitaplar, 1981.

Törenli, Nurcan. Enformasyon Toplumu ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2004.

Bourse, M. & Yücel, H. (2012). İletişim Bilimlerinin Serüveni. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Barbier, Frederic ve Lavenir, Catherine. (2001). Diderot’dan İnternete Medya Tarihi (Çev: Kerem Ekesen). İstanbul: Okyanus Yayınları.
Fiske, John. (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş (Çev: Süleyman İrvan). Ankara: Bilim ve Sanat.
Innis, Harold. (2006). İmparatorluk ve İletişim Araçları (Çev: Nurcan Törenli). Ankara: Ütopya Yayınları.
Mutlu, Erol. (2008). İletişim Sözlüğü. Ankara: Ayraç Kitapevi.
Stevenson, Nick. (2008). Medya Kültürleri: Sosyal Teori ve Kitle İletişimi (Çev: Göze Orhon ve Barış Engin Aksoy). Ankara: Ütopya Yayınları.
Adorno, T. (2012). Kültür Endüstrisi- Kültür Yönetimi. (Çev: Nihat Ülner, Mustafa Tüzel, Elçin Gen). İstanbul: İletişim Yayınları.
Adorno, T. & Horkheimer, M. (1973). Dialectic of Enlightenment. London: Allen Lane.

Alemdar, K. & Kaya, R. (1983). Kitle İletişiminde Temel Yaklaşımlar. Ankara: Savaş Yayınları.


Alemdar, K. & Erdoğan, İ. (1998). Başlangıcından Günümüze İletişim Kuram ve Araştırmaları. Ankara: MY Yayınları.
Arthur, B. (2011). Teknolojinin Doğası. (Çev: İdil Çetin). İstanbul: Optimist Yayıncılık.
Atabek, Ü. (2001). İletişim ve Teknoloji. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Atabek, Ü. (2005). İletişim Teknolojileri ve Yerel Medya için Olanaklar. Sevda Alankuş (Ed.), Yeni İletişim Teknolojisi ve Medya içinde. S.61-90, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.


Bell, D. (1976) The Coming of Post-Industial Society.: A Venture in Social Forecasting. Harmondsworth: Penguin.
Castells, M. (2008). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür. Cilt 1: Ağ Toplumunun Yükselişi (Çev: Ebru Kılıç). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Crowley, D. & Heyer, P. (2007). İletişim Tarihi: Teknoloji, Kültür, Toplum. (Çev: Berkay Ersöz). İstanbul: Phoenix Kitap.


Castells, M. (1996). The Rise of the Network Society. Vol.1 of The Information Age: Economy, Society and Culture. Oxford: Blackwell.
Castells, M. (2001). The Internet Galaxy. Oxford: Oxford University Press.
Catells, M. (2002). Gerçek Sanallar Kültürü. (Cogito İnternet: Üçüncü Devrim?). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
De Mul, J. (2008). Siberuzayda Macera Dolu bir Yolculuk. (Çev: Ali Özdamar) İstanbul: Kitap Yayınevi.
Debord, G. (2006). Gösteri Toplumu. (Çev: Ayşen Ekmekçi & Okşan Taşkent) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Dijk, Jan V. (1999). The Network Society: Social Aspects of New Media. London: Sage Publications.
Dolgun, U. (2008). Şeffaf Hapishane Yahut Gözetim Toplumu. İstanbul: Ötüken Yayınları.

Ellul, J. (2003). Teknoloji Toplumu. (Çev: Musa Ceylan) İstanbul: Bakış Yayınları.

Erdoğan, İ. (2002). İletişimi Anlamak. Ankara: Erk Yayınları.

Erdoğan, İ. & Korkmaz, A. (2005). Öteki Kuram: Kitle İletişim Kuram ve Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi. Ankara: Erk Yayınları.


Ergönül, K. (2010). Simülasyonun Tersinebilirliği ve Değer Yanılsaması, http://www.denizhaber.com/index.php?sayfa=yazar&id=24&yazi_id=100174 (25.11.2011)
Esenoğlu, C. & Turan, S. (2006). Bir Meşrulaştırma Aracı olarak Bilişim ve Kitle İletişim Teknolojileri: Eleştirel Bir Bakış. Eskişehir Orhangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2.

Fiske, J. (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş (Çev: Süleyman İrvan). Ankara: Bilim ve Sanat.


Fiske, J. (2011). Introduction to Communication Studies. 3rd Edition. London & New York: Routledge.

Güngör, N. (2011). İletişim, Kuram ve Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi.


Habermas, J. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge: Polity.

Harvey, D. (2008). Yeni Emperyalizm. İstanbul: Everest Yayınları.

Horkheimer, M. (2005). Geleneksel ve Eleştirel Kuram. (Çev: Mustafa Tüzel) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
İlal, E. (1989). İletişim, Yığınsal İletim Araçları ve Toplum. İstanbul: Der Yayınları.
İnnis, H. (2006). İmparatorluk ve İletişim Araçları. (Çev: Nurcan Törenli) Ankara: Ütopya Yayınevi.

Kaya, R. (1985). Kitle İletişim Sistemleri. Ankara: Teori Yayınları.


Kejanlıoğlu, B. (2005). Frankfurt Okulu’nun Eleştirel bir Uğrağı: İletişim ve Medya. Ankara: Bilim ve Sanat.

Toffler, A. (1981). Üçüncü Dalga (Çev: Ali Seden). İstanbul: Altın Kitaplar.


Kellner, D. (2010). Medya Gösterisi. (Çev:Zeynep Paşalı) İstanbul: Açılım Kitap.

Marcuse, H. (2010). Tek-Boyutlu İnsan: İleri İşleyim Toplumunun İdeolojisi Üzerine İncelemeler. (Çev: Aziz Yardımlı) İstanbul: İdea Yayınevi.

McQuail, D. ve Windahl S. (2010). Kitle İletişim Çalışmalarında Kitle İletişim Modelleri. (Çev: Konca Yumlu). Ankara: İmge Yayınları.

Noelle-Neumann, E. (1991). The theory of public opinion: The concept of the Spiral of Silence. In J. A. Anderson (Ed.), Communication Yearbook 14, 256-287. Newbury Park, CA: Sage.


Ong, W. (1995). Sözlü ve Yazılı Kültür (Çev: Sema Postacıoğlu Banon). İstanbul: Metis Yayıncılık.
Orkan, A. (1992). Bilişim Teorisi: Temel Kavramlar. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
Oskay, Ü. (2000). XIX. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri: Kuramsal Bir Yaklaşım. İstanbul: Der Yayınları.
Postman, N. (1985). Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business. New York: Penguin.
Postman, N. (2000). Televizyon Öldüren Eğlence: Gösteri Çağında Kamusal Söylem. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Postman, N. (2004). Yeni Dünya Düzeni: Teknopoli (Çev: Mustafa Emre Yılmaz). İstanbul: Gelenek Yayıncılık.
Severin, W. ve Tankard, J. (1994). İletişim Kuramları: Kökenleri, Yöntemleri ve Kitle İletişim Araçlarında Kullanımları. (Çev: Ali Atıf Bir, Serdar Sever) Eskişehir: Kibele Sanat Merkezi.
Smith, P. (2005). Kültürel Kuram. (Çev: Selime Güzelsarı ve İbrahim Gündoğdu) İstanbul: Babil Yayınları.

Tutar, H. & Yılmaz, K. (2012). İletişim (Genel ve Örgütsel Boyutuyla). Ankara: Seçkin.


Türkoğlu, N. (1988). Toplumsal Değişimde Televizyon İzleyiciliği (Televizyon İzleyen ve İzlemeyen İki Köyde Karşılaştırmalı Alan Araştırma Modeli). İstanbul Üniversitesi Sosyal Biİimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
Türkoğlu, N. (2004). İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara Toplumsal İletişim: Tanımlar, Kavramlar, Tartışmalar. İstanbul: Babil Yayınları.
Usluata, A. (2000). İletişim. İstanbul: İletişim Yayınları.
Varnalı, K. (2012). Dijital Tutulma: Pazarlama İletişimi ve İnsan. İstanbul: Mediacat Yayınları.
Virilio, P. (2003). Enformasyon Bombası. (Çev: Kaya Şahin) İstanbul: Metis Yayınları.
Webster, F. (2006). Theories of The Information Society. New York: Routledge.
Williams, R. (1993). Kültür. (Çev: Suavi Aydın) Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
Wright, C.R. (1959). Mass Communication: A Sociological Perspective. New York: Random House.
Yaylagül, L. (2010). Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Dipnot Yayınları.
Littlejohn, S. Ve Foss, K. Encyclopedia of Communication Theory. California: Sage, 2009.
Lasn, K. Kültür Bozumu (Çev: Cem Pekman, Ahmet Ilgaz). İstanbul: Bağımsız Yayınlar, 2004.
Güngör, N. İletişim: Kuramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi, 2013.
Hepkon, Z. İletişim ve Teknoloji: Olanaklar, Uygulamalar, Sınırlar. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi, 2011.
Garnham, N. Kitle İletişiminin Ekonomi Politiğe Katkısı. (Derleyen: Levent Yaylagül). Ankara: Dalbaz Yayıncılık, 2006.
Erdoğan, İ. Povitivist Metodoloji. Ankara: Erk Yayınları, 2003.
Erdoğan, İ. Ve Alemdar, K. Öteki Kuram-Kitle İletişim Kuram ve Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi. Geliştirilmiş 2.Baskı, Erk Yayınları: Ankara, 2005.
Chomsky, N. Ve Herman, E. “Rızanın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiği” (Çev: Ender Abadoğlu). İstanbul: Aram Yayıncılık, 2006.
Stevenson, N., Medya Kültürleri: Sosyal Teori ve Kitle İletişimi. Ankara: Ütopya Yayınevi, 2008.
Türkoğlu, Nurçay. İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara Toplumsal İletişim. İstanbul: Kalemus Yayınları, 2007.
Zıllıoğlu, Merih. İletişimi Anlamak. İstanbul: Cem Yayınevi, 1993.

Lasn, K. “Mim Savaşları” Neoklasik İktisadın Yaratıcı İmhası) – Adbusters”. Metis Yayınları, 2014.


Kataloq: wp-content -> uploads
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin

Yüklə 60,4 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə