Sosyal biLİmler enstiTÜSÜ medya ve küLTÜrel çalişmalar tezli ve tezsiz yüksek lisans programiYüklə 54,03 Kb.
tarix17.01.2019
ölçüsü54,03 Kb.
#97916


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2015-16 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ

(GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLERİ


DERS KODLARI

Dersler ve İçerikleri

MKC501

İletişim ve Kültür: İletişim ve kültür ilişkisi. Kitle iletişim araçlarının kültür üretim ve dağıtım ortamı olarak analizi. Kitle iletişim araçları ve kültür ilişkisine eleştirel bakış, ilgili kuram, araştırma ve yaklaşımlar. Kitle toplumu, kitle kültürü ve kitle iletişim araçları ilişkisi. Davranış bilimlerinin iletişim kuram ve yaklaşımları üzerindeki etkisi. Kitle toplumu, kitle kültürü ve popüler kültür ilişkisi.MKC503

Medyanın Kültürel İşlevleri: Kitle iletişim araçlarının kültürel işlevlerine eleştirel bakış. Bu eksende anaakım ve eleştirel iletişim kuram ve yaklaşımlarının değerlendirilmesi. Kültürel Çalışmalar Okulunun konuyla ilgili araştırmaları

BAHAR DÖNEMİ ZORUNLU DERSLERİ
DERS KODLARI

Dersler ve İçerikleri

MKC500

Kültürel Çalışmalar: Kültürel Çalışmalar Kavramı. Kültür ve iletişim alanındaki kuram ve yaklaşımların biçimlenmesinde kültürel çalışmalar geleneğinin yeri. Medya merkezli üretilen kültürün izleyiciler üzerindeki etkilerinin analizinde kültürel çalışmalar alanında geliştirilen yöntem ve tekniklerinkullanımı.

MKC502

Medyanın Ekonomi Politiği ve Kültür Endüstrisi: Ekonomi politik kavramının doğuşu. Ekonomi politikte iki ayrı yaklaşım. Liberal ekonomi politik. Eleştirel ekonomi politik. Medyanın ekonomi politiği. Ekonomi politik ve kültür ilişkisi. Kültür endüstrisi ve medyanın ekonomi politiği.


(GÜZ DÖNEMİ) ZORUNLU DERSLERİ
DERS KODLARI

Dersler ve İçerikleri

MKC601

Mezuniyet Projesi veya tez çalışması: Bu ders tezsiz yüksek lisans öğrencileri proje çalışması gerçekleştirirler. Tezli yüksek lisans öğrencileri ise tez çalışması yaparlar.

MKC603

Seminer: Bu ders tezli yüksek lisans öğrencilerine yönelik olup teze hazırlık olması amacıyla bir araştırma projesinin yöntembilimsel süreçleri hakkında bilgilendirilme yapılır.GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ


DERS KODLARI

Dersler ve İçerikleri

MKC504

İngiliz Kültürel Çalışmaları: İngiliz Kültürel Çalışmaları geleneğinin doğuşu ve etkileri. Kurucu babaların çalışmaları. Stuart Hall ve çalışmaları. Raymond Williams ve çalışmaları. Richard Hoggart ve çalışmaları. Kültürel Çalışmaların evrilişi ve gerileme dönemi.

3

MKC506

Söylem Çözümlemesi: Söylem çözümlemesinin doğuşu ve gelişimi. Söylem çözümlemesine ilk örnekler. Kültürel çalışmalarda söylem çözümlemesi. Medya metinleri ve söylem çözümlemesi.

3

MKC508

Eleştirel Ekonomi Politik ve Medya Çalışmaları: Eleştirel ekonomi politiğin doğuşu ve gelişimi. Marx-Engels ve eleştirel ekonomi politik. Kapital’de eleştirel ekonomi politik. Eleştirel ekonomi politiğin Frankfurt Okulu çalışmalarına etkisi. Soğuk Savaş dönemi, yeni Marksist yaklaşımlar ve eleştirel ekonomi politiğin evrilişi.

3

MKC510

Frankfurt Okulu ve Eleştirel Düşünüş: Frankfurt Okulunun kuruluş süreci. İlk kurucular ve görüşleri. Kitle toplumu ve kitle kültürü yaklaşımları. Kültür endüstrisi kavramı ve Medya. Tekniğin olanaklarıyla çoğaltma ve kültürün metalaşması.

3

MKC512

Etnik Kültür Çalışmaları: Kültürel çalışmalar ve etnicity. Batıda ilk etnik çalışmaların başlaması. Stuart Hall’ın etkisi. Soğuk Savaş dönemi ve etnik çalışmalar. Neo liberal politikalar ve etnisite. Postmodernizm ve etnisite.

3

MKC514

Kültür ve Sömürgecilik Çalışmaları: Sömürgeciliğin tarihine kısa bir bakış. Sömürgeciliğin kültürel yansımaları. Yeni sömürgecilik ve kültürel çalışmalar. Kültürel Çalışmalar Okulu ve sömürgecilik çalışmaları.

3

MKC516

Edebiyat ve Kültür: Edebiyat ve kültür ilişkisi. Raymond Williams’ın edebiyat ve kültüre ilişkin birleştirici bakışı. Lee Lowenthal ve edebiyat sosyolojisi çalışmaları. Frankfurt Okulunda edebiyat ve kültür çalışmaları.

3

MKC518

Feminist Kuramlar ve Kültürel Çalışmalar: Feminist hareketlerin doğuşu ve yaygınlaşması. Feminist çalışmalar ve kültürel çalışmalar içerisindeki yeri. Popüler kültür ve feminist çalışmalar. Medya ve kadın çalışmaları. Kültürel Çalışmalar Okulunda feminist yönelimler.

3

MKC520

Kültür ve Küreselleşme: Kültürel çalışmalarda küreselleşmenin incelenmesi. Küreselleşmenin kültür üzerinde etkisi. Küreselleşme ve popolür kültür. Medyanın kültürel endüstriyel ortamı ve küreselleşme.

3

MKC522

Batı’nın Ortadoğu Politikaları ve Medya: Batı’nın Ortadoğu politikalarını oluşturmada ve yaygınlaştırmada medyayı kullanma biçimi. Sosyal medyanın kullanımı. Medya dolayımlı kültürel üretim ve dağıtım süreçlerinni kullanımı.

3

MKC524

Sosyal Medya ve Kültür: Sosyal medyanın kültür üretme ve yaymadaki etkisi. Popüler kültürün sosyal medya aracılı üretimi ve dağıtımı. Batı temelli pop kültürün sosyal medya aracılı dağıtımı.

3

MKC526

Türkiye’de Kültürel Çalışmalar: Türrkiye’de kültürel çalışmaların doğuşu ve gelişimi. Edebiyat bölümleri ve kültürel çalışmalar. İletişim eğitimi veren akademik birimler ve kültürel çalışmalar. Filoloji bölümeri ve kültürel çalışmalar.

3

MKC528

Popüler Kültür: Popüler kültür olgusu ve gelişimi. Kitle kültüründen popüler kültüre uzanan süreç. Popüler kültüre farklı yaklaşımlar. Eleştirel popoüler kültür çalışmaları. Popüler kültüre liberal yaklaşımlar. Popüler kültür ve kitle iletişim araçları.

3

MKC530

İletişim Sosyolojisi: İletişimin sosyolojik temelleri ve işlevleri. Kitle iletişim araçları ve toplumsal etkileri. İletişimin toplumun gündelik yaşamındaki yeri. Kitle iletişim araçlarının toplumların gündelik yaşamını dönüştürme işlevi. Kitle iletişim araçları ve eğlence işlevleri. Kitle iletişim araçları ve toplumsal bütünlemeyi sağlama işlevler.i

3

MKC532

Kültür Sosyolojisi: Kültürün toplumsal dinamikleri. Kültür ve toplum ilişkisi. Kültürünü toplum üzerindeki belirlenimciliği. Toplumun kültür üzerindeki belirlenimciliği. Kültür ve toplum ilişkisinde eleştirel yaklaşımlar. Kültür ve toplum ilişkisinde tutucu yaklaşımlar. Seçkinci kültür kuramları ve toplum.

3
BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ


DERS KODLARI

Dersler ve İçerikleri

MKC504

Amerika’da Kültürel Çalışmalar: Amerika’da kültürel çalışmaların doğuşu ve yaygınlaşması. Kültürel çalışmalara eleştirel bakış. Kültürel çalışmaların liberal yaklaşım zeminine çekilmesi. Kanada’da kültürel çalışmaların gelişimi.

3

MKC506

Üçüncü Dünya Ülkelerinde Kültürel Çalışmalar: Üçüncü Dünya ülkelerinde kültürel çalışmaların gelişimi. Ortadoğu çalışmaları ve kültürel incelemeler. Batılı üniversitelerde Ortadoğu Çalışmaları programları ve kültürel incelemeler. Oryantalist çalışmalar ve kültürel incelemeler.

3

MKC508

Modernizm ve Postmodernizm: Modernist ve Postmodernist yaklaşımların doğuşu ve gelişimi. Kültürel çalışmalar geleneğiyle ilişkileri. Modernizm ve postmodernizmin iletişim araştırmalarındaki yeri ve etkisi.

3

MKC510

Yeni Sömürgecilik, Medya ve Kültür: Yeni sömürgeciliğin kültürel dinamikleri. Yeni sömürgecilikte medyanın etkisi. Medyanın kültürel üretim ortamı ve yeni sömürgecilik.

3

MKC512

Göstergebilim ve Kültür: Göstergebilimin doığuşu ve gelişimi. Göstergebilimde farklı yaklaşımlar. Yapısalcı yaklaşımların göstergebilim üzerindeki etkileri. Postyapısalcı yaklaşımların göstergebilimle ilişkisi. Göstergebilimde biçimci yaklaşımlar. Kültür araştırmalarında göstergebilimin kullanımı.

3

MKC514

Eleştirel Film Çözümlemeleri: Film çalışmalarının tarihine genel bakış. Batılı ülkelerde film çalışmaları. Türikye’de film çalışmaları. Film çözümlemelerinde eleştirel analiz tekniklerinin kullanımı.

3

MKC516

Medya Metinleri ve İktidar İnşası: Medya metinlerinde iktidar inşası. Medya metinlerindeki iktidar kodlarının çözümlenmesi. İdeolojik çözümlemenin medya metinlerine uygulanışı. Medya metinlerinde söylem çözümlemesi tekniğinin kullanımı. Medya metinleri ve toplumsal iktidar. Medya metinleri ve cinsiyet kimlikleri üzeninden iktidar inşası. Medya metinleri ve toplumsal sınıf iktidarı inşası.

3

MKC518

Metin Çözümlemeleri: Metin çözümlemelerinde geçerli analiz tekniklerinin ele alınması. İçerik çözümlemesi. Yorumsamacı çözümleme. Tematik çözümleme. Söylem çözümlemesi. İdeolojik çözümleme.

3

MKC520

İdeolojik Çözümleme Yöntemi: İdeolojik çözümleme yönteminin kullanılma biçimleri. İdeolojik çözümlemenin örnekleri. Medya metinleri üzerinde ideolojik çözümleme. Popüler kültürel metinler üzerinde ideolojik çözümleme. İdeolojik çözümleme ve toplumsal cinsiyet çalışmaları.

3

MKC522

Eleştirel Medya Çalışmaları: Medya çalışmalarında eleştirel yaklaşımlar. Eleştirel toplum kuramı. Eleştirel kültür çalışmaları. Eleştirel ekonomi politik çalışmalar. Küreselleşmeye eleştirel bakış Alternatif medya olgusu. Rıza oluşturma ve yönetme. İdeoloji ve devletin ideolojik aygıtları.

3

MKC524

Yeni Medyaya Eleştirel Bakış: Yeni medya çalışmalarına genel bir bakış. Yeni medyanın toplum üzerinde olumsuz işlevleri. Yeni medya aracılığyla iktidarların inşası ve yeniden inşası. Yeni medya ortamında popüler kültürün dağıtımı ve yerleştirilmesi.

3

MKC526

Haber Çözümlemeleri: Haber metinlerinin çözümlenmesine ilişkin çalışmalar. Vandick’in haber çözümleme yaklaşımı. Haberin söylemi. Haber metinlerinde iktidar söyleminin araştırılması. Haber metinlerinde muhalif söylem arayışları.

3

MKC528

Siyasetin Kültürel Yansımaları: İnsanlık tarihi boyunca siyasal süreçlerin kültür üzerindeki dönüştürücü etkileri. Siyasetin kültürün oluşumundaki etkisi. Kültürel metinlerde siyasi kodların araştırılması. Siyasal kültür kavramı.

3

MKC530

Çevreci Yaklaşımlar ve Kültürel Çalışmalar: Kültürel çalışmalarda çevreci yaklaşımların ele alınışı. 1960’lar ve 70’ler Avrupa’sında çevreci hareketlerin kültürel çalışmalar içerisinde ele alınışı. Günümüz kültür çalışmaları ve çevreci hareketler.

3

MKC532

Gündelik Hayat İncemeleri: Gündelik hayat ve kültür. Gündelik hayatın popyüler kültür dolayımlı biçimlenmesi. Kültürel çalışmalar içerisinde gündelik hayat incelemeleri.

3
Kataloq: wp-content -> uploads
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin

Yüklə 54,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə