International Journal of Human Sciences / Uluslararası İnsan Bilimleri DergisiYüklə 73,2 Kb.
tarix07.08.2018
ölçüsü73,2 Kb.
#68366Türk Spor Bilimleri Dergisi


ISSN:


Cilt 1 Sayı 1 Yıl: 2018

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Çalışma Başlığı1

[Biçimlendirmeyi Bozmadan Başlığı Buraya Ekleyebilirsiniz]

[Çalışmanın başlığı 15 kelimeyi geçmeyen, ilk harfleri büyük, Times New Roman, ortalı, 14 punto ve bold yazılmalıdır]


Article Title


İlk Yazar1

İkinci Yazar2

[Times New Roman, ortalı, 12 punto ve bold yazılmalıdır]
Özet

Buraya özet gelmelidir. Özet 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde 10 punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı ve tek paragraf olmalıdır. Amaç, denekler ya da araştırma grubu, veri toplama araçları, işlem yolu, verilerin analizi, kısaca bulgular, kısa bir sonuç özet metni içinde yer almalı ancak başlıklar halinde verilmemelidir. Özet içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir. Biçimlendirmeyi bozmadan bu kısmı silip yerine kendi özetinizi yazabilirsiniz.Anahtar Kelimeler: [Anahtar Kelimeler başlığı bold 10 punto olmalı, en az 3 en çok 5 kelimeden oluşmalıdır. Anahtar kelimeler italik olmalı, virgül (,) işareti ile birbirinden ayrılmalı, ilk anahtar kelimenin baş harfi büyük diğerleri küçük harfle yazılmalıdır]


Abstract

Keyword:

Bu şablon, “başlıklar, özet, metinler, paragraflar, tablo vb. yapıların” nasıl olması gerektiğini gösteren stilleri içermektedir. Yazar(lar)ın bu şablon dosyayı kullanmaları durumunda, yazı tipi ve boyutu, satır aralıkları, paragraflar öncesi boşluklar, girintiler vb gibi ayarlar stillerde yapıldığı için herhangi bir ayar değişikliğinin yapılması gerekmeyecektir.

Makalenin ana bölüm başlıkları GIRIŞ, GEREÇ VE YÖNTEMLER, BULGULAR, TARTIŞMA ve SONUÇ olmak üzere numaralandırma yapmadan sola dayalı, 13 punto, kalın ve büyük harflerle yazılmalıdır.GİRİŞ

Yapılan araştırma ile ilgili olarak, literatürdeki yaklaşım ve bulgular ile araştırmanın amacını kapsamalıdır. Problem durumu, araştırmacının hipotezi ve çalışmanın özgün değeri giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir.Araştırmanın Amacı

İkinci düzey başlıklar numaralandırma yapmadan sola dayalı, 12 punto, ilk harfleri büyük, kalın ve italik olarak yazılmalıdır. Kendinden önceki paragraftan bir satır boşluk ile ayrılmalıdır. Biçimlendirmeyi bozmadan bu kısmı silip makale metnini yazabilirsiniz.

Çalışmada paragraf başı yapılmamalıdır. Paragraf sekmesinde girintiler bölümünde; önce ve sonra alanı 6 nk satır aralığı 1 (Tek) olmalıdır. Makale MS Office Word programında uzantısı .doc ya da docx olacak şekilde kaydedilmelidir. Metin, A4 boyutuna üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm. bırakılarak tek satır aralıklı yazılmalıdır. Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır.YÖNTEM

Denekler, araştırma grubu ya da örneklem, veri toplama araçları, işlem yolu ya da verilerin toplanması ve verilerin analizi başlıklarını içermelidir.Denekler/Araştırma Grubu/Örneklem

Evren, örneklem ve deneklere ilişkin bilgiler burada verilmelidir. Araştırmanın çalışma grubunun kimlerden oluştuğu ve örnekleme yöntemine ilişkin bilgiler bu bölümde belirtilir. Tablo başlıkları ve tablolar aşağıdaki formata uygun olarak hazırlanmalıdır.Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özellikleri

Değişkenler

Frekans

Yüzde

(%)

CinsiyetKadın

223

36,6

Erkek

387

63,4

Yaş17-21 yaş

125

20,5

22-26 yaş

454

74,4

26 yaş ve üstü

31

5,1

ÜniversiteSelçuk Üniversitesi

114

18,7

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

67

11,0

Niğde Üniversitesi

139

22,8

Aksaray Üniversitesi

85

13,9

Erciyes Üniversitesi

155

25,4

Gazi Üniversitesi

50

8,2

BölümBeden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

224

36,7

Antrenörlük Eğitimi

205

33,6

Spor Yöneticiliği

181

29,7

Toplam

610

100,0

Veri Toplama Araçları/Veri Toplama Yöntemleri / Veri Toplama Teknikleri

Veri toplama araçlarını buraya yazınız. Aşağıdaki örneklerde olduğu gibi alt başlıkları koyu ve italik yapınız.Wingate anaerobik güç testi (Üçüncü Derece Başlık) (Ölçme Aracı/Kullanılan Testler)

Veri toplama aracına ilişkin açıklamaları buraya yazınız. Sola dayalı, 11 punto, italik ve sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak biçimde yazılmalıdır. Kendinden önceki paragraftan bir satır boşluk ile ayrılmalıdır.Verilerin Toplanması/İşlem Yolu

Araştırmada veri toplama süreçleri ile ilgili bilgiler bu bölümde belirtilebilir.Verilerin Analizi

Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizleri ile ilgili bilgiler bu bölümde belirtilebilir.BULGULAR

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular yer almalıdır. Tablo ve şekiller örneklerde gösterildiği gibi verilmelidir. Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablo çiziminde dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Yatay çizgiler ise sadece tablo içindeki alt başlıkları birbirinden ayırmak için kullanılmalıdır. Tablo numarası üste, tam sola dayalı olarak yazılmalı; tablo adı ise tablo numarasından sonra konulan nokta(.)nın devamında, boşluk bırakılmadan tam sola dayalı, her sözcüğün ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Tablolar, rakamla numaralandırılmalı ve Tablo başlığı kalın veya eğik yazı şeklinde olmamalıdır

Tablolar, şekiller ve resimler, metin içinde geçiş sırasına göre rakamlarla (Tablo 1., Tablo 2./Şekil 1., Şekil 2.,/Resim 1., Resim 2.…) numaralandırılmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır.

Tablo numarası, başlığı ve yazı karakteri Times New Roman yazı karakteri ile yazılması gerekir. Numara ve başlığı 12 punto ve tek satır aralığı olmalı, Tablo yazı karakteri ise 10 punto ve tek aralık olmalıdır. Tablodan önce ve sonra metin ile tablo arasındaki boşluk 1 satır olmalıdır.

Tablo 1.Girişimci Kişilik Özelliklerinin Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisini Test Etmek İçin Yapılan Regresyon Modeli

Bağımlı değişken

Bağımsız değişkenler

β

t

p

F

p

R2

Girişimcilik Eğilimi

(Sabit)
14,186

,000

32,161

,000

,242

Başarma Arzusu (Hırsı)

,156

2,963

,003
Kararlılık

,138

2,201

,028
Pratik Zeka

,191

3,207

,001
Yenilikçilik

-,091

-1,527

,127
Bağımsızlık

-,036

-,665

,507
Kendine Güven

,248

6,009

,000

Şekiller siyah beyaz baskıya uygun hazırlanmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır. Şekil numarası Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalı ve nokta ile bitmelidir (Şekil numarasından sonra nokta işareti konup şekil adı yazılmalıdır). Hemen yanından sadece ilk harf büyük olmak üzere şekil adı yazılmalıdır. Şekil başlığı kalın veya eğik yazı şeklinde olmamalıdır.

Şekil içindeki yazılar ise 10 punto olmalıdır. Şekil ile şekil başlığı arasında boşluk, bırakılmamalıdır. Şeklin başlığı, şeklin altında yer almalıdır. Kaynak kullanılmış ise parantez içinde şekil altına yazılmalıdır. Şekillere, metin içinde mutlaka atıfta bulunulmalıdır. Şekilden önce ve sonra metin ile şekil arasındaki boşluk 1 satır olmalıdır.Şekil 1.Taraftarın maçları izledikleri tribün ve sayılarıTARTIŞMA ve SONUÇ

Araştırma bulgularının literatür ışığında açıklanmasını ve tartışılmasını içermelidir, araştırmadan elde edilen sonuç ve öneriler de bu bölümde verilebilir ya da sonuç, tartışma ve önerilerbölümleri ayrı bir başlık altında verilebilir.KAYNAKÇA

Kaynakça, APA 6 Publication Manual yayın ilkelerine (Aşağıdaki ilkelere bakınız) uygun olarak hazırlanmalıdır. Daha fazla bilgi için; http://www.apa.org bakınız. Kaynaklar başlık dahil 10 punto ile tek satır aralığında hiç boşluk bırakmadan alfabetik sıralı yazılmalıdır. Paragraf girintisi asılı 1,25 cm’dir. Her kaynakçanın bu metinde gösterildiği şekilde ikinci ve daha sonraki satırlar içe 1.25 cm girintili olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Şirin E. F. (2009). Analysis of relationship between job satisfaction and attitude among research assistants in schools of physical education and sports. Journal of Theory and Practice in Education, 5(1), 85-104.

Öztaş, M., Kasımoğlu, M. ve Şirin, E. F. (2017). The effect of entrepreneurial personality traits of undergraduates in the area of education of physical education and sports on the entrepreneurship tendency. Journal of Human Sciences, 14(4), 4365-4382.

Aynı parantez içinde birden fazla esere atıf yapılıyorsa, kaynakçada önce yazılacak olan ilk olarak yazılır.

İkinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da belirtilmelidir: (Maslach ve Jackson (1981) aktaran Şirin, 2009). Bu durumda Maslach ve Jackson’ın çalışmasının kaynakçada yer almasına gerek yoktur.

Yazar sayısı üç ile beş arasında ise, ilk göndermede tüm isimler yazılır, daha sonra sadece ilk yazarı belitmek yeterlidir. Örneğin, kaynak ilk geçtiğinde (Şirin, Bektaş ve Duman, 2012) sonraki geçişinde (Şirin vd., 2012) olarak yer alır.

Yazar sayısı altı ya da daha fazlaysa o zaman ilk kullanımda da sadece ilk isim ve diğerleri şeklinde kısaltma yapılır (Şirin vd., 2008).Kaynaklar bölümü Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Metin içinde belirtilen tüm kaynaklar ‘Kaynaklar’ listesi içinde yer almalıdır. Kaynaklar bölümünde kaynaklar alfabetik sıra ile verilmelidir. Birden fazla yazarlı Türkçe ve yabancı kaynaklar için son yazarın soyadından önce ‘ve’ yazılmalıdır.

Örnek kaynakça yazımları

Tek yazarlı kitap

Yetim, A. A. (2005). Sosyoloji ve Spor. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.Çok yazarlı kitap

Günay, M., Tamer, K. ve Cicioğlu, İ. (2013). Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü. Ankara: Gazi Kitapevi.Editörlü kitap

Saracaloğlu, A. S. ve Küçükoğlu, A. (Eds). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi YayıncılıkEditörlü kitapta bölüm

Deveci-Şirin, H. (2017). Bebeklik Dönemi: Duyusal Devinim Gelişimi, Algısal Yetenekler. Şafak Öztürk Aynal (Ed), Çocuk Gelişimi I-II içinde (s. 29-54). Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.El Kitapları

Özgüven, İ. E. (1992). HKE Hacettepe Kişilik Envanteri El Kitabı (İkinci revizyon) Ankara: Odak Ofset.Çeviri kitaplar

Hellman, H. (2001). Büyük Çekişmeler: Bilim Tarihinden Seçilmiş On Tartışma (Çev. Füsun Baytok). Ankara: TÜBİTAK.Anonim

The Chicago manual of style: Fourteenth edition. (1993). Chicago: The University of Chicago Press.Dergiler

Şirin E. F. (2009). Analysis of relationship between job satisfaction and attitude among research assistants in schools of physical education and sports. Journal of Theory and Practice in Education, 5(1), 85-104.

Tezler

Şirin, E. F.(2007). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu yöneticilerinin liderlik stilleri ve çatışma yönetimi stratejilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Bildiriler

Şirin, E. F., Erdoğdu, M. ve Mülazımoğlu, O. (2010 Kasım). Beden eğitimi öğretmenlerinin öğretmenlik kariyer basamaklarinda yükselme sisteminine ilişkin görüşleri. 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya.Gazete Makalesi

Ekşi, O. (2002, 03, 23). İstenen bu muydu? Hürriyet Gazetesi. 21.Kurum yayınları

Devlet Planlama Teşkilatı. (2000). Uzun vadeli strateji ve sekizinci beş yıllık kalkınma planı 2001-2005. Ankara: DPT.DOI numarası olan elektronik kaynaklar

Öztaş, M., Kasımoğlu, M. ve Şirin, E. F. (2017). The effect of entrepreneurial personality traits of undergraduates in the area of education of physical education and sports on the entrepreneurship tendency. Journal of Human Sciences, 14(4), 4365-4382. doi:10.14687/jhs.v14i4.4918.DOI numarası olmayan elektronik kaynaklar

Al, U. ve Soydal, İ. (2014). Kütüphan-e Türkiye Projesi: Halk kütüphanesi kullanım araştırması. Türk Kütüphaneciliği, 28, 288-307. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TKWeb sitesi

Hacettepe Üniversitesi. (2017, 10 Aralık). Misyon, vizyon ve değerler. Erişim adresi: http://hacettepe.edu.tr/hakkinda/misyonvizyondegerlerRapor

Karagöl, E. T. ve Akgeyik, T. (2010). Türkiye’de İstihdam Durumu: Genel Eğilimler. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, 21.1Başlık içerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalıdır. Çalışma hakkındaki bilgi veya açıklama varsa (yüksek lisans veya doktora tezinden özetlenmiş ve/veya kongrede sunulmuş ise belirtilmelidir)

1Yazarın adı Soyadı, Ünvanı, Üniversite/Kurum adı, email

2Yazarın adı Soyadı, Ünvanı, Üniversite/Kurum adı, email

Geliş Tarihi: Kabul Tarihi:
Yüklə 73,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin