İqtisadiyyat anlayışını mənalandıran cəhətlərdirYüklə 0,59 Mb.
səhifə1/7
tarix25.06.2018
ölçüsü0,59 Mb.
#54779
  1   2   3   4   5   6   7

İqtisadiyyata giriş fənnindən test

tapşırıqları  1. İqtisadiyyat anlayışını mənalandıran cəhətlərdir.

A)) Elm, təsərrüfat ,baziş

B) Elm, sahə, üstqurum

C) Təsərrüfat, elm, ütsqurum

D) Baziş, üstqurum, elm

E) Üsqurum, sahə, təsərrüfat


  1. İqtisadiyyat sözünün mənası belədir.

A)) Ev, təsərrüfat, qanun

B) Ev, ailə, qəbilə

C) Qanun, təlimat, təsərrüfat

D) Təsərrüfat, sahə, məhsul

E) Ev, iş, münasibət
3. Oykonomiya sözünün ilk dəfə işlədən şəxs

A)) Aristotel, İbnhəldun

B) Aristetol, A. Smitt

C) İbn Həldun, Upetti

D) K. Marks. A.Smitt

E) U Petti, K. Marks


4. Qədim Şərqdə Oykonomiya sözünün müəllifi

A)) İbn həldun

B) İbn Səlim

C) İbn Sənan

D) İbn Xəldun

E) İbn Eləddin


5. Oykonomiya sözünün hissələri bunlardır.

A)) Oykosnomos

B) Oykoskronos

C) Politeya

D) İdeya

E) Nomiya


6. Oykonomiya sözünün mənası belə adlanır

A)) Təsərrüfatın idarə olunması qanunu

B) Evin idarə olunması qanunu

C) Tayfanin idarə olunması qanunu

D) Ərazinin idarə olunması qanunu

E) Dövlətin idarə olunması qanunu


7. Oykonomiya sözünün geniş mənası

A)) Politekonomiya

B) Siyasi iqtisad

C) Mikroiqtisadiyyat

D) Makroiqtisadiyyat

E) Mero iqtisadiyyat


8. Politeya sözünün mənalarından biri belə adlanır

A)) Şəhər

B) Kənd

C) MüəssisəD) Ölkə

E) Qaraqoyunlu


9. Politekonomiya elminin banisi

A)) U. Petti.

B) Tüqo

C) MaltusD) K. Marks

E) Marşall


10. Burjua,xirda burjua, proletar ifadələri politekonomiya elminin nəyi adlanır.

A)) Formaları

B) Mahiyyəti

C) Qanunauyğunluqları

D) Quruluşu

E) Prinsipləri


11. Iqtisadiyyatın predmeti ifadə edən anlayışlardan biri belə adlanır.

A)) İstehsalı idarə edən qanunlar

B) Cəmiyyəti idarə edən qanunlar

C) Təbiət qanunları

D) Dövlət qanunları

E) Bələdiyyəni idarə edən qanunlar


12.Cəmiyyətin inkişafını təşkil edən əsas amili müəyyən edin

A)) İstehsal

B) Tarixi şəxsiyyətlər

C) Coğrafi amil

D) Təbii amil

E) Demoqrafik amil


13. İstehsalın mahiyyətini açın

A)) Maddi nemətlərin hazırlanması və yaradılması prosesidir

B) Təbii sərvətlərin çıxarılması prosesidir

C) Maddi nemətlərin bölgüsüdür

D) Maddi nemətlərin mübadilə prosesidir

E) Maddi nemətlərin istehlakı prosesidir


14. İstehsalın amillərini müəyyən edin

A)) Əmək, əmək alətləri, əmək cisimləri

B) Əmək, işçi qüvvəsi, sahibkarlıq

C) Əmək alətləri, işçi qüvvəsi, sahibkarlıq

D) İşçi qüvvəsi, xammal, təhsil

E) Əmək cisimləri, xammal, təhsil


15. Əməyin tərifini müəyyən edin

A)) İnsanların istehsalda məqsədəuyğun fəaliyyətidir

B) İnsanların istehsalda sərf etdiyi zəhmətidir

C) İstehsalda əmək alətlərində istifadə edilməsdir

D) İstehsalda əmək cisimlərini hərəkətə gətirməsidir

E) İnsanların istehlak sferasında fəaliyyətidir


16. Əmək alətinin mahiyyəti

A)) Əmək cisminə təsir etməkdir

B) Məşgulluq alətidir

C) Münasibətlər vasitəsidir

D) Əmək cismin yaratmaqdır

E) İstehlak yaratmaqdır


17. Əmək cisminin mahiyyəti

A)) İnsanın əmək aləti vasitəsilə təsir etdiyi sahə

B) İnsanın əmək aləti vasitəsilə fəaliyyətidir

C) Əmək cisimlərini məcmuudur

D) İnsanın istifadə etdikləri məhsullardır

E) Əmək alətləri və vasitələrinin məcmuudur


18. Bölgünün əsas prinsipini müəyyən et

A)) Ədalətlilik,

B) Dəqiqlik

C) Bərabərlik

D) Himayədarlıq

E) Operativlik


19. İqtisadiyyatın inkişaf mərhələlərindən biri belə adlanır

A)) Fiziokratizm

B) Sosializm

C) Kapitalizm

D) İmperializm

E) Proteksionizm


20. Əmək məhsuldarlığının mahiyyəti

A)) Vahid vaxtda istehsal olunan məhsul

B) Vahid vaxtda istehlak olunan məhsul

C) Vaxt vahidinin müəyyən qiyməti

D) Məhsulun istehsalına sərf olunan vaxt

E) İşçilərin istehsal etdikləri məhsul


21. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi amillərindən biri

A)) İstehsalın düzgün təşkili

B) İstehsal işçilərinin sayının artması

C) İstehsalın təşkilinin genişləndirilməsi

D) Xammalın həcminin artırılması

E) Məhsul istehsalına sərf olunan vaxt


22. Sadə əməyin mahiyyəti

A)) İxtisas tələb etməyən əmək

B) İxtisas tələb edən əmək

C) Bir işçinin əməyi

D) Bir qrup işçinin əməyi

E) Bir məhsula əmək sərfi


23. Mürəkkəb əməyin mahiyyəti

A)) İxtisas tələb edən

B) İxtisas tələb etməyən əmək

C) Bir işçinin əməyi

D) Bir qrup işçinin əməyi

E) Bütün məhsula əmək sərfi


24. İqtisad elminin sistemlərinə daxil olmayanı müəyyən edin

A)) Demoqratik iqtisadi elmlər

B) Tarixi iqtisadi elmlər

C) Ümumi iqtisadi elmlər

D) Xüsusi iqtisadi elmlər

E) Konkret iqtisadi elmlər


25. Məhsuldar qüvvələrin mahiyyətini təşkil edən bənd:

A)) İstehsal vasitələri və onları hərəkətə gətirən insanlar

B) İstehsal vasitələrinin məcmuu

C) İstehsal vasitələrinin quruluşu

D) İstehsal vasitələrinin komponenti

E) İstehsalda iştirak edən insanların kəmiyyəti26. Məhsuldar qüvvələrin tərkib hissələri

A)) İstehsal vasitələri, insanlar

B) İstehsal vasitələri, texniki vasitələr

C) Texniki və texnoloji vasitələr

D) Texniki vasitələr və insanlar

E) Elmi texniki tərəqqi


27. İstehsal münasibətlərinin tərkibinə aid olmayan bəndi müəyyən edin

A)) Satış

B) İstehsal

C) Bölgü


D) Mübadilə

E) İstehlak


28. İstehsal münasibətlərinin komponentləri belədir

A)) Mülkiyyət, siniflərin münasibəti, təbəqələrin münasibəti

B) Mülkiyyət, siniflər və əhalinin münasibətləri

C) Siniflər, təbəqələr və dini münasibətlər

D) Mülkiyyət, dini, əxlaqi münasibətlər

E) Dini, əxlaqi və bölgü münasibətləri


29. İqtisad elminin funksialarına aid olmayanı müəyyən etmək

A)) Planlaşdırma və proqramlaşdırma

B) Elmi – dərketmə

C) Kritik – tənqid etmə

D) Praktiki – təcrübə

E) Proqnozlaşdırma


30. Metodlar haqqında təsərrüfat həyatında iqtisadi prosesləri dərk etmə metodları nəyi ifadə edir

A )) Metodologiya

B) Metodofizologiya

C) Metodomorfologiya

D) Dərketmə texnologiyası

E) Metodomikrozologiya


31. İqtisadi qanunların mahiyyəti belə ifadə olunur

A)) İqtisadi hadisələr arasında münasibətlər və əlaqələr

B) İqtisadi hadisələrin məcmunu

C) İqtisadi sistemlər posesidir

D) İqtisadi münasibətlər sistemidir

E) Məhsulla təmin olunma səviyyəsidir
32. Qeyd edilənlərdən biri iqtisadi qanunların xarakterini əks etdirir

A)) Obyektivlik

B) Dəqiqlik

C) Ciddilik

D) Subyektivlik

E) Proporsionallıq


33. Məhsuldar qüvvələrlə istehsal münasibətlərinin vəhdəti nəyi ifadə edir?

A)) İstehsal üsulunu

B) İstehlak üsulunu

C) Mübadilə üsulunu

D) Bölgü üsulunu

E) Yığım üsulu


34. Fəaliyyət xarakterinə görə iqtisadi qanunların bölgüsü belədir

A)) Spesifik, aralıq, ümumi

B) Sosial, siyasi, içtimai

C) Spesifik, sosial, aralıq

D) Ümumi, aralıq, içtimai

E) Aralıq, içtimai, sosial


35. Spesifik iqtisadi qanunların fəaliyyət göstərdiyi formasiyaların sayı neçədir

A ))1,


B) 3;

C) 2,


D) 4,

E) 5,


36. Aralıq iqtisadi qanunların fəaliyyət formasialarının sayı:

A)) 2, 3;

B) 3,4;

C) 4, 5;


D) 5,6;

E) 6,7;
37. Ümumi iqtisadi qanunların fəaliyyət formasialarının sayı

A)) 5;

B) 4;


C) 3;

D) 2;


E)1;

38. R. Maltusun iqtisadi nəzəriyyələrindən biri belə adlanır

A)) İnsana nifrət

B) İnsana hörmət

C) Dinə hörmət

D) Əxlaqa hörmət

E) Dinə nifrət


39. İqtisadi böhranların baş verməsinin səbəbi

A)) İfrat istehsal

B) İfrat istehlak

C) İfrat qiymət

D) Təsərrüfat sarsıntısı

E) Təbii fəlakətlər


40. Bir iqtisadi böhranın sonundan növbəti böhranın başlanğıcına qədər olan dövr nəyi ifadə edir

A)) İqtisadi tsikl

B) İqtisadi sistem

C) İqtisadi böhran

D) Ümumi böhran

E) siyasi böhran


41. İqtisadi tsiklin faralarına aid olmayanı müəyyən edin

A)) Başlanğıc

B) Böhran

C) Depressia

D) Canlanma

E) Yüksəliş


42. Ümumdünya iqtisadi böhran nə ilə xarakterizə olunur?

A )) Çoxsaylı ölkələri əhatə etməklə

B) Bir ölkəni əhatə etməklə

C) Çoxlu sahələri əhatə etməklə

D) Maliyyə sahəsini əhatə etməklə

E) Aqrar sahəni əhatə etməklə


43. Əmtəə təsərrüfatının əmələ gəlmə səbəblərindən biri belə adlanır

A)) Əmək bölgüsü

B) Məhsul bölgüsü

C) Əmlak bölgüsü

D) Gəlirin bölgüsü

E) Mənəətin bölgüsü
44. “Ev təsərrüfatının idarə edilməsi” hansı sözün mənasıdır?

A)) iqtisadiyyat

B) siyasət

C) coğrafiya

D) təbiət

E) biznes


45. Politekonomiya elminin formalarından biri belə adlanır:

A)) burjua

B) ictimai

C) ölkənin

D) kəndli

E) feodalizm


46. U.Pettinin banisi olduğu elm belə adlanır:

A)) politekonomiya

B) müəssisənin iqtisadiyyatı

C) biznes

D) marketinq

E) kommersiya


47. Maddi nemətlərin hazırlanması və yaradılması prosesi ifadə edir:

A)) istehsalın mahiyyətini

B) istehsalın səmərəliliyini

C) istehsalın quruluşunu

D) istehsalın formalarını

E) istehsal amillərini


48. İnsanların istehsalda məqsədə uyğun fəaliyyətinin iqtisadi ifadəsi:

A)) əmək


B) məhsul

C) mənfəət

D) gəlir

E) xərc
49. Əmək, əmək alətləri, əmək cisimləri nəyi ifadə edir:

A)) istehsal amillərini

B) istehsal münasibətlərini

C) istehsal quruluşunu

D) istehsal xərclərini

E) istehsal formaları
50. İnsanın əmək aləti vasitəsilə təsir etdiyi sahə belə adlanir:

A)) əmək cismi

B) əmək bölgüsü

C) əmək vasitəsi

D) əməyin quruluşu

E) əmək münasibətləri


51. Ədalətlilik prinsipi nəyin əsasını təşkil edir?

A)) bölgünün

B) mübadilənin

C) istehsalın

D) istehlakın

E) satışın


52. İxtisas tələb etməyən əməyin mahiyyəti:

A)) sadə əmək

B) mürəkkəb əmək

C) təsadüfi əmək

D) öyrədilməmiş əmək

E) texniki əmək


53. İstehsal vasitələri, insanlar nəyin tərkib hissəsi hesab edilir?

A)) məhsuldar qüvvələrin

B) texniki və texnoloji qüvvələrin

C) elmi – texniki qüvvələrin

D) istehsal münasibətlərinin

E) istehsal quruluşunun


54. İqtisadi hadisələr və proseslər arasında münasibətlər və əlaqələr iqtisadiyyatın istiqamətlərindən hansını ifadə edir?

A)) iqtisadi qanunları

B) iqtisadi münasibətləri

C) iqtisadi bölgünü

D) iqtisadi istehlakı

E) iqtisadi uyğunluğu


55. İfrat istehsalın nəticəsi belə adlanır:

A)) iqtisadi böhran

B) müflisləşmə

C) iqtisadi sistem

D) iqtisadi münasibət

E) iqtisadi zəifləmə


56. Bunlardan biri iqtisadi tsiklin fazasına aiddir:

A)) canlanma

B) çalışma

C) varlanma

D) başlanğıc

E) bölgü
57. İnsana nifrət aşağıda qeyd edilən iqtisadçılardan birinin nəzəriyyəsidir:

A)) R. Maltus

B) K.Marks

C) U.Petti

D) F.Engels

E) A. Smitt
58. İstehsal üsulunun formalaşmasının əsasını ifadə edən münasibət

A)) məhsuldar qüvvələrlə istehsal münasibətləri arasında

B) istehsalla istehlak arasında

C) mübadilə və bölgü arasında

D) istehlak və yığım arasında

E) bölgü və istehlak arasında


59. İstehsal, bölgü, mübadilə və istehlak nəyi ifadə edir?

A)) istehsal münasibətlərinin tərkibini

B) istehsal tsiklinin vaxtını

C) istehsal formalarını

D) istehsal üsulunu

E) iqtisadi sistemi


60. Əmək cisminə təsir etmək nəyin mahiyyətini açır?

A)) əmək alətinin

B) məşğulluq alətinin

C) istehsal prosesinin

D) istehlakın

E) xammalın


61. Əmtəə təsərrüfatını şərtləndirən amillər?

A)) əmək bölgüsü, sahibkarlıq

B) məhsul istehsalı, məhsulun saxlanması

C) məhsul satışı, bazar sistemi

D) məhsul almaq, millətçilik

E) məhsul bölmək, sahibkarlıq


62. Sadə əmtəə istehsalını xarakterizə edən cəhətlər?

A)) bazarla natamam əlaqəsi

B) bazara mal yeridilməsi

C) rəqiblərin sayının çoxluğu

D) tələb və təklif münasibəti

E) bazarla tam əlaqəsi63. Mükəmməl əmtəə istehsalı?

A)) hər şey əmtəə xarakteri daşıyır

C) tədavüldən kənar fəaliyyətdə olması

B) hər şey istehlak xarakteri daşıyır

D) hər şey bölgü xarakteri daşıyır

E) hər şey hazır məhsul formasında olur


64. Əmtəənin mahiyyətinin əsas istiqamətini müəyyən edin:

A)) bazar üçün istehsal etmək

B) bölgü üçün istehsal etmək

C) istehlak üçün istehsal etmək

D) rəqabət üçün istehsal etmək

E) cəmiyyət üçün istehsal etmək


65. Əmtəənin xassələrini ifadə edən bənd:

A)) dəyəri, istehlak dəyəri

B) sayı, istifadə istiqaməti

C) kəmiyyəti, keyfiyyəti

D) sabit qalması dəyişməsi

E) müəyyən formaya malik olması


66. Əmtəyə sərf olunan əməyin kəmiyyəti belə adlanır

A)) abstrakt əmək

B) konkret əmək

C) ictimai əmək

D) faydalı əmək

E) şəxsi əmək


67. Konkret əmək nəyi yaradır?

A)) istehlak dəyəri

B) istehsal dəyərini

C) konkret dəyəri

D) maya dəyərini

E) istehsal xərcini


68. Abstrakt əməyin xarakteristikasının istiqaməti belədir:

A)) əmətəənin dəyərini yaradır

B) əmətəənin keyfiyyətini yaradır

C) əmətəənin kəmiyyətini yaradır

D) əmətəənin satışını yaradır

E) əmətəənin istehlakını yaradır


69. Əmtəə dəyərinin kəmiyyətinin ölçüsün ifadə edicisi:

A)) ictimai zəruri iş vaxtı ilə

B) fərdi iş vaxtı ilə

C) kollektivin iş vaxtı ilə

D) ictimai zəruri bölgüsü ilə

E) əmtəənin qiymət bölgüsü ilə


70. İctimai zəruri iş vaxtı nədir?

A)) ictimai normal şərait və işçinin bacarıq qabiliyyəti vaxtı və işçinin təcrübəsi

B) ictimai normal iş fondu və işçinin ixtisası

C) ictimai zəruri əmək

D) ictimai normal şərait və işçinin təcrübəsi

E) ictimai normal şərait və işçinin ixtisası


71. İctimai normal şərait necə ölçülür?

A)) əmtəənin əsas kütləsinin istehsalı ilə

B) əmtəənin əsas kütləsinin istehlakı ilə

C) əmtəənin əsas kütləsinin bölgüsü ilə

D) əmtəənin əsas kütləsinin mübadiləsi ilə

E) əmtəənin əsas kütləsinin əmək haqqı ilə


72. Əmək intensivliyi?

A)) vahid vaxt ərzində sərf olunan əməyin miqdarı

B) vahid vaxt ərzində istehsal olunan məhsulun miqdarı

C) əmək haqqının miqdarı

D) istehsal vasitələrinin aşınmasının məbləği

E) sərf olunan vaxtın miqdarı


73. Əmək haqqı nədir?

A)) iş qüvvəsi əmtəəsinin dəyərinin pulla ifadəsi

B) əmtəənin pulla ifadəsidir

C) dəyərin pulla ifadəsidir

D) əməyin pulla ifadəsidir

E) sərf olunan vaxtın dəyəridir


74. Əsas əmək haqqının növlərini müəyyən edin

A)) vaxtamuzd, işəmuzd

B) sadə, mürrəkəb

C) birbaşa, dolayı

D) fərdi, kollektiv

E) fərdi, ictimai


75. Vaxtamuzd əmək haqqının tərkibinə aid olmayanı müəyyən edin?

A)) natural

B) saatlıq

C) günlük

D) həftəlik

E) aylıq
76. İşəmuzd əmək haqqı?

A)) görülən işin pulla dəyəri

B) sərf olunan əməyin miqdarı

C) əsas fəaliyyətinin miqdarı

D) istehsal olunan məhsulun miqdarı

E) əməyin natural forması
77. Əlavə əmək haqqı?

A)) fordizim, teylorizm mənfəətdə iştirak

B) fordizim, kollektivizim

C) teylorizm, sosializm

D) kollektivizim, sosializm

E) komunizm, kollektivizm


78. Əmək haqqının formalarına aiddir

A)) nominal, real

B) sabit, dəyişən

C) sadə, mürəkkəb

D) artan, azalan

E) işəmuzd, vaxtamuzd


79. Əmək haqqında fərqlərlərin səbəbi

A)) milli, irqi fərqlər

B) kollektivçilik fərqləri

C) ailə fərqlər

D) fərdi fərqlər

E) nominal fərqlər


80. Müəssisənin istehsal xərclərə təsir edən?

A)) sabit, dətişən kapital

B) əsas kapital

C) dövriyyə kapitalı

D) kapitalın dövranı

E) kapitalın dövriyyəsi


81. Maya dəyəri

A)) müəssisənin xərclərinin pulla ifadəsi

B) natural formada ifadəsi

C) barter formada ifadəsi

D) nominal formada ifadəsi

E) real formada ifadəsi


82. Ümumi təsərrüfat məsrəfləri?

A)) təsərrüfatın idarə olunması ilə əlaqədardır

B) inzibati idarə işçilərinin saxlanması ilə əlaqəli deyil

C) idarə personallarının saxlanmasl ilə əlaqəli deyil

D) maşınların aqreqatların saxlanması ilə əlaqəli deyil

E) ailənin saxlanması ilə əlaqəli deyil


83. Müstəqim xərclər nə ilə əsaslanır

A)) məhsulun birbaşa istehsalı ilə bağlıdır

B) məhsulun birbaşa istehsalı ilə bağlı deyil

C) məhsulun birbaşa istehsalı ilə uyğun deyil

D) məhsulun birbaşa istehsalı ilə kənarlaşır

E) məhsulun birbaşa istehsalı ilə üst üstə düşür


84. Qeyri müstəqim xərclər

A)) istehsalın idarə olunması ilə tam əlaqəli deyil

B) istehsalın idarə olunması ilə tam əlaqəlidir

C) istehsalın idarə olunmasından tam kənarlaşır

D) xərclərə cavab vermir

E) xərclərdən artıqdır


85. Plan maya dəyəri?

A)) ilin əvvəlində verilir

B) ilin ortasında verilir

C) ilin sonunda verilir

D) yarım illikdə verilir

E) hec verilmir


86. Ehtimal maya dəyəri?

A)) illin əvvəlindən ortasına qədər olan xərclər əsasında ilin sonunadək lazım olan xərclərə deyilir

B) ilin sonunda verilir

C) əvvəlcədən verilir

D) ilin ortasında verilir

E) yarım illikdə verilir


87. Faktiki maya dəyəri

A)) ilin axırında verilir

B) yarım illikdə verilir

C) ilin ortasında verilir

D) hec verilmir

E) əvvəlcədən verilir


88. İstehsalat maya dəyəri

A)) birbaşa istehsalla bağlıdır

B) istehsalkla bağlı

C) tələblə bağlıdır

D) təkliflə bağlıdır

E) satışla bağlıdır


89. Tam maya dəyəri?

A)) o həm istehsalla həmdə satışla bağlıdır

B) istehsalla bağlı deyil

C) satışla bağlı deyil

D) reallaşdırma ilə bağlı deyil

E) qiymətlə bağlı deyil


90. Maya dəyərinin aşağı salınması yolları

A)) elmi-texniki tərəqqi, əməyin təşkili, əməyə qənaət, əsas istehsal fondlarından səmərəli istifadə

B) işçilərin ixtisara salmaq

C) əmək tutumu

D) fondverimi

E) fondtutumu


91. Kapital yığımının metodları

A)) istismar, himayədarlıq

B) humanizm

C) yüksək vergi

D) sosializm

E) kollektivizim


92. Kapitalın mahiyyəti

A)) əlavə dəyər gətirən dəyərə kapital deyilir

B) istehlak dəyəri yaradana kapital deyilir

C) ictimai münasibətlərə kapital deyilir

D) istehsal münasibətlərə kapital deyilir

E) dəyərdən kənarlaşan dəyərə kapital deyilir


93. Kapitalın dövranı?

A)) bir formadan digər formaya düşərək üç mərhələ əhatə etməsinə kapitalın dövranı deyilir

B) iki mərhələ əhatə etməsinə

C) üç mərhələ əhatə etməsinə

D) öz dəyərini birdəfəlik yeni məhsula keçirməsinə

E) beş mərhələ əhatə etməsinə


94.Dövranı mərhələləri?

A)) üç məhələdən ibarətdir

B) dörd məhələdən ibarətdir

C) bir məhələdən ibarətdir

D) beş məhələdən ibarətdir

E) iki məhələdən ibarətdir


95. Kapitalın tarixi formaları

A)) pul, məhsuldar, əmtəə

B) qiymət, dəyər, əmtəə

C) pul, dəyər, əmtəə

D) qiymət, pul, məhsuldar

E) əmtəə, qiymət, dəyər


98. Dövranın mərhələlərindən üstün mərhələ hansıdır?

A)) ikinci mərhələ (məhsuldar)

B) tədavül

C) əmtəə

D) dəyər

E) qiymət


99. Kapitalın dərəcəyə görə bölgusu

A)) sabit, dəyişən kapital

B) əsas kapital

C) dövriyyə kapital

D) tədavül kapital

E) istehsal kapital


100. Kapitalın dövretmə xarakterinə görə bölgüsü?

A)) əsas və dövriyyə kapitalı

B) sabit kapitalı

C) dəyişən kapitalı

D) əmtəə kapitalı

E) məhsuldar kapitalı


101. Əsas kapitalın aşınması

A) vaxtaşırı aşınma

B) daxili aşınma

C) xarici aşınma

D) kənar aşınma

E)) fiziki və mənəvi


102. Mənəvi aşınmanın növləri

A)) iki növü var

B) məhsuldarlığa görə

C) qiymətə görə

D) istehsal gücünə görə

E) müddətə görə


103. Kapitalın dövriyyəsi

A)) kapitalın dövranının birdəfəlik əməliyyat kimi deyil daim bərpa olunmasına deyilir

B) kapitalın dövranının ikidəfəlik əməliyyat kimi deyil daim bərpa olunmasına deyilir

C) kapitalın dövranının qeyri müntəzəm əməliyyat kimi deyil daim bərpa olunmasına deyilir

D) qeyri müstəqil

E) qeyri stabil


104. Dövriyyə vaxtı ?

A)) istehsal vaxtı ilə tədavül vaxtının cəminə dövriyyə vaxtı deyil

B) mübadilə

C) bölgü


D) istehlak

E) anbarlarda saxlanma


105. İstehsal vaxtının tərkibi

A)) iş dövrü, fasilə, təbii fasilə, hazır məhsulların istehsal anbarlarında saxlanılmasına sərf olunan vaxt

B) tədavül vaxtı

C) nəqliyyat vaxtı

D) satış vaxtı

E) ticarət anbarlarında saxlanma vaxtı


106. Tədavül vaxtının tərkibi

A)) əmtəələrin istehsal müəssisələrindən tədavül müəssisələrinə daşınması, fasilə və tədavül anbarlarında saxlanma vaxtı

B) istehsal vaxtı

C) nəqliyyat vaxtı

D) satış vaxtı

E) təbii fasilələr vaxtı


107. Mülkiyyət münasibətləri və sosial qrupların, təbəqələrin məcmuu nəyi ifadə edir?

A)) iqtisadi münasibətləri

B) sosial münasibətlərini

C) beynəlxalq münasibətlərini

D) bazar münasibətlərini

E) istehlak münasibətlərini


108. Sutka ərzində zəruri və izafi məhsulun yaradılmasına sərf olunan vaxt necə adlanır?

A)) iş günü

B) izafi vaxt

C) zəruri vaxt

D) təbii fasilə vaxtı

E) istehsal vaxtıYüklə 0,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə