İslamda şİƏLİK Əllamə seyyid məHƏMMƏd hüseyn təbatəBAİ Kitabın adı: İslamda şiəlik


YEKUN FƏSİL: ŞİƏLİYİN MƏNƏVİ ÇAĞIRIŞLARIYüklə 3,25 Mb.
səhifə10/10
tarix28.02.2020
ölçüsü3,25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

YEKUN FƏSİL: ŞİƏLİYİN MƏNƏVİ ÇAĞIRIŞLARI


Şiələrin dünya xalqlarına qarşı olan mənəvi çağırışları bir cümlədən artıq deyildir. O da “Allahı tanıyın” cümləsidir. Başqa sözlə desək, Allahı tanımaq yolunu keçərək xoşbəxt olun qurtuluşa çatın.” Bu da məhz Peyğəmbərin (s) dünya səviyyəsində olan dəvətini başladığı ilk günlərdə buyurduğu aşağıdakı cümlədir: “Ey insanlar! Allahı yeganə varlıq kimi tanıyın etiraf edin ki, qurtuluşa çıxa biləsiniz!”

Bu çağırışın izahında qısa şəkildə deyirik:

Biz insanlar maddi ləzzətlərə və maddi həyatın məqsədlərinə ürək bağlamışıq; o cümlədən ləzzətli yemək-içməklər, gözəl paltarlar, təmtəraqlı saraylar və mənzərələr, gözəl həyat yoldaşı, səmimi dostlar, külli miqdarda sərvət, qüdrət, siyasi məqam, cah-cəlal, rəhbərlik, bizim istəklərimizlə müxalif olan hər bir şeyi məhv etmək.

Biz fitri təbiətimizlə başa düşürük ki, bu qədər ləzzətlər insan üçün yaradılmışdır, amma insan onlar üçün yaradılmamışdır. Onlar insanın ardınca gəlməlidir, nəinki insan onların ardınca getməlidir.

Qarın və ondan aşağıların nəzərdə tutulmasından ibarət olan son hədəf heyvanların, başqalarını yırtıb dağıtmaq canavarın, bəbrin və tülkünün məntiqidir. İnsan məntiqi isə fitri əql məntiqidir.

Əql məntiqi özünün gerçək nəzəriyyələri ilə bizi müxtəlif növ ürək istəyən şəhvətlərə, xudbinliyə, özünü göstərməyə deyil, məhz haqqa tabe olmağa hidayət edir. Əql məntiqi insanı yaradılış aləminin özündən heç növ istiqlaliyyəti olmayan bir hissəsi hesab edir. İnsanın özünü rəhbər hesab etməsinin, öz gümanına əsasən təbiəti öz inadkar istəkləri qarşısında ram edib onu diz çökürməsinə rəğmən, özü də təbiətin əlində bir alət və onun vasitələrindən biridir. Əql məntiqi insanı dəvət edir ki, bu ötəri dünyadan əldə etdikləri idraka diqqətlə yanaşsın ki, varlıq aləmində olan hər bir şeyin öz-özünə yaranmadığı, dünya və onda olanların hamısının sonsuz bir qüdrət mənbəyindən qaynaqlandığını bilsin; bununla da aydın olsun ki, yerdə və asimanda olan, insanın gözündə gerçəklik kimi cilvələnən bu qədər gözəl və çirkin varlıqlar başqa bir gerçəkliyin sayəsində həqiqətə çevrilir və öz-özünə deyil, məhz onun sayəsində zahir olur. Eləcə də anlasın ki, dünənki əzəmətlər, qüdrət və gerçəkliklər bu gün əfsanədən başqa bir şey deyildir; bu günkü cilvələr də gələcəkdə bu mahiyyəti daşıyacaq. Nəhayət hər bir şey öz nəzərində əfsanədən başqa bir şey deyildir.

Həqiqi gerçəkliyə malik olan yalnız Allahdır ki, heç vaxt fənaya uğramır, hər bir şey Onun varlığında həqiqət rənginə boyanır və Onun müqəddəs zatının ruhu ilə nuraniləşir.

İnsan belə bir idrakla təchiz olunanda bütün varlıq aləmi onun gözləri önündə köpük kimi suyun üzərində yırğalanır və əyani şəkildə müşahidə edərək görür ki, dünya və onda olanlar qeyri-məhdud həyata, qüdrətə, elmə malik olan bir varlığa arxalanmışlar; insan və dünyanın sair varlıqları sanki müxtəlif qapılara, pəncərələrə bənzəyir ki, hər biri öz tutumu qədərində əbədiyyat dünyasında olan həqiqətləri göstərir.

Məhz belə olan halda insan əsalət və istiqlalı özündən və hər bir şeydən alaraq öz sahibinə qaytarır, ürəyini hər yerdən çəkərək yeganə Allaha qovuşur və Onun əzəməti müqabilində heç nəyin qarşısında təzim etmir. Belə olan halda insan Pərvərdigarın vilayəti altında qərar tapır, hər bir şeyi Allahla tanıyır və Onun rəhbərlik və hidayəti ilə pak əxlaq və gözəl əməllərlə özünə zinət verir (bu da fitrət ayinindən ibarət olan islam dini və haqqa təslim olmaqdır).

İnsani kamalın son mərhələsi məhz budur. Kamil insan məqamı – yəni ilahi nemətlər nəticəsində bu məqama çatan imam, kəsb etmə yolu ilə bu kamala nail olanlar malik olduqları dərəcə ixtilafları ilə imamın həqiqi ardıcılları olur.

Buradan aydın olur ki, imamı tanımaqla Allahı tanımaq məsələsi heç vaxt bir-birindən ayrı deyildir. Eləcə də Allahı tanımaqla insanın özünü tanıması da bir-birindən ayrılmazdır.

Çünki öz məcazi varlığını tanıyan bir şəxs ehtiyacsız Allahın həqiqi varlığını da hökmən tanıyacaqdır.

1 Bu kitab müsəlman alimlərinin vasitə-silə yazıl-mışdır; ustad Mahmud Şəhabi də onun “şiəlik” fəslini qələmə almışdır.

1 Nəcəfi-əşrəfin ən böyük fəlsəfə ustadı olan Seyyid Hüseyn Badkubeyi əslən Bakının Xırdalan qəsəbəsindən idi.

2 Hacı Mirza Əli Qazi dövrünün ən böyük hikmət və irfan ustadı, yüksək mənəviyyatlı bir arif idi.

1“...Allah zalımlara lənət eləsin!

O kəslərə ki, insanları Allah yolundan döndərər, onu (Allah yolunu) əyri hala salmaq (əymək) istəyir və axirəti də inkar edərlər.” (“Əraf” surəsi, ayə 44-45)2“Hansı din bir şəxsin özünü Allahın hökmünə təslim edib yaxşı əməl sahibi olmasından, İbrahimin pak və mötədil dininə tabe olmasından yaxşı ola bilər?!” (“Nisa” surəsi, ayə-125)

“Kitab əhlinə de: Gəlin bir müştərək sözdə bir-birimizlə həmkarlıq edək: “Allahdan başqasına ibadət etməyək, Onun üçün heç nəyi şərik qoşmayaq, bizlərdən bəzimiz bəzi digərini özünə rəbb qərar verməsin.” Əgər bu sözdən üz çevirsələr, de: şahid olun ki, mən Haqqa təsliməm.” (“Ali-imran” surəsi, ayə-64)

“Ey iman əhli! Hamılıqla təslim məqamına daxil olun!” (“Bəqərə” surəsi, ayə-208)


1“(İbrahim və İsmail dedilər:) Pərvərdigara! Bizi Öz fərmanına təslim et və bizim övladlarımızdan da müsəlman ümmət qərar ver!” (“Bəqərə” surəsi, ayə-128)

“Bu, sizin atanız İbrahimin dinidir, sizi müsəlman (təslim olan) adlandıran məhz odur.”2 Əli (ə)-dan qabaq iki xəlifənin haqq olmasını isbat etmək istəyən, fiqhdə Əbu Hənifəyə əməl edən zeydiyyələrə də şiə deyilir. Çünki, onlar Bəni-üməyyə və Bəni-abbas xəlifələri qarşısında xilafətin Əli və onun övladlarına məxsus olduğuna inanırdılar.

1 Peyğəmbərin (s) dövründə yaranan ilk ad “şiə” idi; belə ki, Salman, Əbuzər, Miqdad, Əmmar bu adla məşhurlaşmışdı. (“Hazirul-alimil-islamiyy”, 1-ci cild, səh-188)

2 “(Ya Peyğəmbər,) ən yaxın qohum-əqrəbalarını (Allahdan) qorxut.” (“Şüəra” surəsi, ayə-214)

3 Bu hədislə əlaqədar Əli (ə) buyurur: “Mən hamıdan kiçik olduğuma baxmayaraq dedim: “Mən sənin vəzirin olaram.” Peyğəmbər əlini mənim çiynimə qoyaraq buyurdu: “Bu şəxs mənim qardaşım, vəsim və canişinimdir, ona itaət edin.” Camaat gülüb Əbu Talibə dedilər: “Sənə əmr etdi ki, öz oğluna itaət edəsən!” (“Tarixi Təbəri”, 2-ci cild, səh-321; “Əbil Fidanın tarixi”, 1-ci cild, səh-116; “Əl-bidayətu vən-nihayə”, 3-cü cild, səh-39; “Həyatul-məram”, səh-320)

1 Ümmü Sələmə deyir ki, Peyğəmbər belə buyurdu: “Əli həmişə haqq və Quran ilədir, haqq və Quran da həmişə onunladır və qiyamətə qədər bir-birindən ayrılma-yacaqlar”, (Bu hədis sünnülərdən 15 yol ilə, şiələrdən isə 11 yolla nəql olunmuşdur.)

2 Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “Hikmət on yerə bölünmüşdür, onun doqquz hissəsi Əliyə, bir hissəsi isə bütün müsəlmanlara nəsib olmuşdur.” (“Əl-bidayətu vən-nihayə”, 7-ci cild, səh-359)

3 Məkkə kafirləri həzrət Məhəmmədi (s) qətlə yetirmək məqsədi ilə onun evini mühasirəyə aldıqları zaman Peyğəmbər (s) Mədinəyə hicrət etməyi qərara aldı və Əli (ə)-a buyurdu: “Bu gecə mənim yatağımda yatmağa razısanmı? Qoy mənim yatdığımı güman etsinlər və onların təqibindən amanda qalım?” Əli (ə) bu təhlükəli vəziyyətdə bu təklifi cani-dildən qəbul etdi.

1 “Təvarix və cəvameu hədis”

2 “Qədir-xum” hədisi sünnü və şiələr arasında danılmaz hədislər sırasındadır, səhabələrdən yüzdən artığı müxtəlif sənədlər və ibarələrlə onu nəql etmişlər. Şiə və sünnülərin mötəbər kitablarında da qeyd olunmuşdur. Əlavə məlumat üçün “Ğayətul-məram”ın 79-cu səhifəsinə, “Əbəqat”ın Qədir bölməsinə və “Əl-Qədir” kitabına müraciət edə bilərsiniz.

3 “Tarixi Yəqubi” (Nəcəf çapı), 2-ci cild, səh-137 və 140; “Əbil Fidanın tarixi”, 1-ci cild, səh-156; “Səhihi Buxari”, 4-cü cild, səh-107; “Murucuz-zəhəb”, 2-ci cild, səh-437; “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, (İbni Əbil Hədid,) 1-ci cild, səh 127 və 161.

4 Cabir deyir: Peyğəmbərin (s) yanında idim, Əli uzaqdan göründükdə o həzrət buyurdu: “Canım qüdrət əlində olan Allaha and olsun! Bu şəxs və onun şiələri qiyamətdə nicat tapacaqlar.”

İbni Abbas deyir: “İnnəlləzinə amənu və əmilus-salihati ulaikə hum xəyrul-bəriyyəh” ayəsi nazil olduqda Peyğəmbər Əliyə buyurdu: “Bu ayədə buyurulan şəxslər sən və sənin şiələrindir ki, qiyamətdə razılıq və sevincdə olacaqsınız və Allah da sizdən razı olacaqdır”.

Bu iki hədis, eləcə də çoxlu başqa hədislər “Əd-durrul-mənsur” təfsirinin 6-cı cildinin 379-cu səhifəsində və “Ğayətul-məram” kitabının 326-cı səhifəsində nəql olunmuşdur.


1 Həzrət Məhəmməd (s) ölüm yatağında yatarkən Üsamə ibni Zeydin başçılığı ilə bir qoşun təşkil etdi, hamının bu müharibədə iştirak edərk Mədinədən çıxmasına israr edirdi. Bəziləri, o cümlədən Əbu Bəkr və Ömər Peyğəmbərin (s) göstərişindən imtina etdilər. Bu hadisələr Peyğəmbəri (s) çox narahat etdi. (“Şərhi-Nəhcül-bəlağə” (İbni Əbil Hədid), Misir çapı, 1-ci cild, səh-53.)

Peyğəmbəri-əkrəm (s) vəfatından bir az əvvəl buyurdu: “Mənim üçün kağız-qələm gətirin, sizin üçün bir məktub yazım ki, sizin hidayətinizə və yoldan azmamağınıza kömək olsun.” Ömər bu işə mane olub dedi: “Onun xəstəliyi şiddətlənmişdir və sayaqlayır!!!” (“Tarixi Təbəri”, 2-ci cild, səh-436; “Səhihi Buxari”, 3-ci cild, “Səhihi Müslüm”, 5-ci cild, “Əl-bidayətu vən-nihayə”, 5-ci cild, səh-227; “Şərhi-Nəhcül-bəlağə” (İbni Əbil Hədid), 1-ci cild, səh-133.

Həmin hadisə birinci xəlifənin ölümü ilə nəticələnən xəstəliyində də təkrar olundu və o, xilafəti Ömərə verdi və vəsiyyət edərkən huşdan getdi, lakin Ömər birinci xəlifənin sayaqladığını iddia etmədi. Halbuki, vəsiyyətin yazıldığı zaman huşdan getmişdi, lakin Peyğəmbər (s) məsum və onun duyğu üzvləri öz yerində idi. (Rövzətus-səfa, 2-ci cild, səh-260


1 Ömər ibni Həris, Səid ibni Zeydə dedi: Bir kəs Əbu Bəkrə beyətə müxalifət etdimi? Cavab verdi: Heç kəs müxalif deyildi, yalnız mürtəd olanlar, yaxud mürtəd olmaq ərəfəsində olanlar müxalifət etmişdilər. (“Tarixi Təbəri”, 2-ci cild, səh-447)

2 Peyğəmbəri əkrəm (s) məşhur “Səqəleyn” hədisində buyurur: “Mən sizin aranızda iki ağır və dəyərli əmanət qoyub gedirəm, əgər onlara sarılsanız heç vaxt yolunuzdan azmazsınız. O iki əmanət Quran və Əhli-beytimdir, onlar qiyamət gününə qədər bir-birindən ayrılmazlar.”

Bu hədis yüzdən artıq yol ilə Peyğəmbər səhabəsindən nəql olunmuşdur. Əlavə məlumat almaq üçün “Səqəleyn” hədisinin təbəqatına müraciət edə bilərsiniz. (“Ğayətul-məram”, səh-211)3 “Əl-bidayətu vən-nihayə”, 7-ci cild, səh-359

1 Allahın kitabı, Peyğəmbərin (s) və onun Əhli-beytindən olan imamların (ə) kəlamlarında elm öyrənməyə dair çoxlu təkidlər edilmişdir. Belə ki, Peyğəmbər (s) buyurur: “Elm öyrənmək hər bir müsəlmana vacibdir.” (“Biharul-ənvar”, 1-ci cild, səh-172)

1 “Əl-bidayətu vən-nihayə”, 7-ci cild, səh-360

1“Tarixi Yəqubi”, səh-111, 126, 129

2 Allah-taala Öz kəlamında buyurur:

“Quran əziz bir kitabdır ki, batil heç vaxt, nə öndən, nə arxadan ona yol tapa bilməz.” “Fussilət” surəsi, ayə-41-42

Yenə buyurur:

“Allahdan başqa heç kəs hökm edə bilməz.” (“Yusif” surəsi, ayə-67) Yəni şəriət – yalnız Allahın təyin etdiyi şəriət və qanunlardır ki, nübuvvət yolu ilə insanlara çatdırılmalıdır.

(“Əhzab” surəsi, ayə-40) Bu ayə ilə nübuvvətin və şəriətin Peyğəmbər vasitəsilə

sona çatdırıldığı elan edilir.

“Hər kəs Allahın hökmi əsasında hökm etməsə kafirdir.” (“Maidə” surəsi, ayə-44)


1 Onlar deyirdilər ki, səhabələr müctehiddirlər; öz ictihadlarında düzgün qərar çıxarsalar onlara savab verilər, xətaya yol verdikdə isə üzürlü hesab olunarlar.

2 “Tarixi Yəqubi”, 2-ci cild, səh-110, Əbil Fidanın tarixi, 1-ci cild, səh-158

3 “Bilin ki, hər nəyi qənimət olaraq götürsəniz onun beşdə biri Allaha, Onun rəsuluna və Peyğəmbərin yaxın adamlarına məxsusdur.” (“Ənfal” surəsi, ayə-41)

1 Əbu Bəkr öz xilafəti dövründə 500 hədis yazılan vərəqələri cəm etdi. Ayişə deyir: Bir gecə sübhə qədər atamın iztirablı olduğunu gördüm, sübh mənə dedi: O hədisləri gətir!” Sonra onların hamısını yandırdı. (“Kənzül-ümmal”, 5-ci cild, səh-237)

Ömər bütün şəhərlərə yazdı: “Hər kimdə hədis varsa onu məhv etsin.” (“Kənzül-ümmal”, 5-ci cild, səh-237)2 “Təbəqati ibni Səd”, 5-ci cild, səh-140

3 Peyğəmbər (s) həccətul-vidada Məkkədən uzaqda yerləşən məntəqələrdən gələn hacılar üçün “fəmən təməttəə bil-ümrəti iləl-həcci...” ayəsinə əsasən həcc əməlini xüsusi şəkildə bəyan etdi. Ömər isə öz xilafəti dövründə onu qadağan etdi. Həmçinin Peyğəmbərin (s) dövründə mütə (müvəqqəti izdivac) adi bir iş idi, lakin Ömər öz xilafəti dövründə onu qadağan etdi, bu əmrin əksinə gedənlərin daş-qalaq olunması hökmünü verdi. Həmçinin Rəsuli-Əkrəmin (s) dövründə namazda “həyyə əla xəyril-əməl” (yəni əməllərin ən yaxşısı olan namaz üçün tələsin) deyilirdi. Lakin Ömər dedi: “Bu kəlmə camaatın cihada getməsinin qarşısını alır”; sonra bu cümlənin deyilməsini qadağan etdi! Həmçinin Peyğəmbəri-Əkrəmin (s) dövründə o həzrətin öz göstərişi əsasında bir yığıncaqda bir təlaqdan artığı gerçəkləşmirdi, lakin Ömər bir məclisdə üç təlağın qanuni hökm olmasına icazə verdi!!! Qeyd olunan hadisələr sünnü və şiələrin məşhur hədis, fiqh, kəlam kitablarında qələmə alınmışdır.

1 “Tarixi Yəqubi”, 2-ci cild, səh-150, Əbil Fidanın tarixi, 1-ci cild, səh-168; “Tarixi Təbəri”, 3-cü cild, səh-377 və s.

2 Misir əhalisindən bir dəstə camaat Osmanın əleyhinə qiyam etdi. Osman təhlükə hiss etdiyi zaman Əli (ə)-dan kömək istəyərək peşman olduğunu bildirdi. Əli (ə) misirlilərə buyurdu: Siz haqqı dirçəltmək üçün qiyam etmisiniz. Osman tövbə edərək öz keçmiş əməllərindən peşman olduğunu deyir və bildirir ki, üç gün ərzində sizin istəklərinizi yerinə yetirəcək, zalım valiləri işdən çıxaracaq.

Əli (ə) Osmanın tərəfindən onlar üçün müqavilə yazdı və onlar öz vətənlərinə qayıtdılar. Yol əsnasında Osmanın qulamını onun dəvəsinə minib Misrə tərəf getdiyini gördükdə onun barəsində şübhəyə düşüb axtardılar. Osmanın Misir valisinə yazılmış bir məktubunu tapdılar:

“Allahın adı ilə! Əbdürrəhman ibni Ədis sənin yanına gələndə ona yüz şallaq vur, üzünü və başını qırx, uzun müddətli zindana sal. Bu əməli Əmr ibni Həməq, Sovdan ibni Həmran və Ürvət ibni Nəbağın barəsində də icra et!!”

Bu məktubu alıb qəzəbləndilər və yenidən Osmanın yanına qayıdıb dedilər: Sən bizə xəyanət etmisən! Osman bu məktubu özünün yazdığını inkar etdikdə dedilər ki, sənin qulamın bu məktubu aparırdı. Osman dedi ki, o, bu işi mənim icazəm olmadan görmüşdür. Dedilər ki, axı o, sənin dəvənə minmişdi?! Cavab verdi ki, mənim dəvəmi oğurlamışdır. Dedilər: Məktub sənin katibinin vasitəsilə yazılmışdır. Cavab verdi ki, mənim icazəm və xəbərim olmadan bu işi görmüşdür.

Dedilər: Belə isə sən xilafətə layiq deyilsən, gərək istefa verəsən. Çünki əgər bu iş sənin icazənlə olmuşsa xəyanətkarsan, yox əgər belə mühüm işlər icazən və xəbərin olmadan baş vermişsə sən ləyaqətsizsən, bununla ləyaqətsiz olduğun sübuta yetir və hər bir halda ya istefa verməlisən, ya da zalım valilərini işdən kənarlaşdırmalısan.

Osman dedi: Əgər mən sizin istəyinizə uyğun əməl etsəm onda siz hakim sayılırsınız; bu halda mən nəçiyəm? Onlar qəzəblə məclisdən qalxdılar. “Tarixi Yəqubi”, 2-ci cild, səh-150-1511 “Tarixi Yəqubi”, 2-ci cild, səh-113)

2 “Tarixi Yəqubi”, 2-ci cild, səh-111

1 “Tarixi Yəqubi”, 2-ci cild, səh-113; “Nəhcül-bəlağə”nin şərhi, (İbni Əbil Hədid), 1-ci cild səh-9. Çoxlu rəvayətlərdə qeyd olunur ki, Əbu Bəkr, ona beyət edildikdən sonra bir neçə nəfəri Əlinin (ə) yanına göndərib onun da beyət etməsini istədi. Əli (ə) cavab verdi ki, “mən namazdan başqa heç bir şey üçün evimdən çıxmamağı və evdə qalıb Quranı toplamağı əhd etmişəm.” Yenə də qeyd olunur ki, “Əli (ə) altı aydan sonra Əbu Bəkr ilə beyət etdi, səbəbi də bu müddətdə Quranı bir yerə toplaması idi.” Başqa bir rəvayətdə qeyd olunur ki, Əli (ə) Quranı müshəf şəklində bir yerə topladıqdan sonra dəvəyə yükləyib camaatın yanına gətirdi və onlara göstərdi. Həmçinin nəql olunur ki, Yəmamə müharibəsi (Quran ondan sonra bir yerə yığılmışdır) Əbu Bəkrin xilafətinin ikinci ilində baş verdi. Qeyd olunan mətləblər müshəfin bir yerə toplanması hadisəsini bəyan edən hədis və tarix kitablarında gözə çarpır.

1 “Tarixi Yəqubi”, 2-ci cild, səh-154.

2 “Tarixi Yəqubi”, 2-ci cild, səh-155).

3 “Nəhcül-bəlağə”, 15-ci xütbə

1 Peyğəmbəri-əkrəmin (s) vəfatından sonra bir neçə nəfər Əli (ə)-a tabe olaraq Əbu Bəkrə beyət etməkdən imtina etdilər. Bunların başında tanınmış səhabə Salman, Əbuzər, Miqdad, Əmmar dayanırdı. Əli (ə)-ın xilafətinin əvvəllərində də çox az adam müxalifət ünvanı ilə beyətdən imtina etdilər. O cümlədən inadkar müxalif və qanun pozanlar olan Səid ibni As, Vəlid ibni Əqəbə, Mərvan ibni Həkəm, Əmr ibni As, Busr ibni Ərtat, Səmrət ibni Cündəb, Müğeyrət ibni Şöbə və s.-nin adını qeyd etmək olar.

Bu iki dəstənin tarixinin araş-dırılması, onlardan baş verən əməllərə diqqət yetirilməsi, onların tarixində baş verilən hadisələr onların dini şəxsiyyətlərini və hədəflərini gözəl şəkildə bəyan edir. Birinci dəstə Peyğəmbəri-Əkrəmin (s) xas səhabələrindən, zahid, ibadətçi, fədakar və islami azadlıq sevənlər olub Peyğəmbər (s) tərəfindən xüsusi hörmətə layiq görülürdü. Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “Allah mənə xəbər vermişdir ki, O, dörd nəfəri sevir, mənə də əmr etmişdir ki, onları sevəm. Onların adını soruşduqda üç dəfə “Əli” - deyə buyurdu və sonra Salman, Əbuzər və Miqdadın adını çəkdi.” “Sünəni ibni Macə”, 1-ci cild, səh-66.

Ayişə deyir: “Rəsuli-Əkrəm (s) buyurdu: “Əmmara hər vaxt iki iş əmr olunsa hökmən haqq və daha yaxşı olanını seçəcəkdir.” “Sünəni ibni Macə”, 1-ci cild, səh-66.

Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “Asiman və yer arasında Əbuzərdən doğru danışan bir şəxs yoxdur.” “Sünəni ibni Macə”, 1-ci cild, səh-68.

Bu böyük səhabələrdən bütün ömürləri boyu şəriətə zidd və qanunsuz bir əməl görünməmişdi, onlar heç bir kəsin qanını nahaq yerə axıtmamış, bir kəsin namusuna toxunmamış, bir kəsin malını oğurlamamış, yaxud camaatı düz yoldan azdırmamışlar.

Lakin tarix ikinci dəstənin törətdikləri faciəli işlər və qanuna zidd hərəkətlərlə doludur, onların nahaq yerə axıtdıqları qanlar, müsəlmanların mallarını zəbt etmələri, rüsvayçı əməlləri saysız-hesabsızdır və heç bir üzürlü bəhanə ilə onlara bəraət qazandırmaq olmaz. Yalnız (sünnülərin dedikləri kimi), bunu demək olar ki, Allah onlardan razı olsun, törətdikləri hər bir cinayətdə azad idilər, kitab və sünnətdə olan islam qayda-qanunları istisnai olaraq onlara aid deyildi və yalnız başqalarının haqqında yaradılmışdı!!1 “Tarixi Yəqubi”, 2-ci cild; “Tarixi Əbil Fida”, səh-172

1 “Tarixi Yəqubi”, 2-ci cild

2 “Tarixi Yəqubi”, 2-ci cild, səh-154

3 “Tarixi Yəqubi”, 2-ci cild, səh-152

1 “Murucuz-zəhəb”, 2-ci cild, səh-415

1 “Sad” surəsi, ayə-5, “İsra” surəsi, ayə-74, “Qələm” surəsi, ayə-9 ilə əlaqədar olaraq ayələrin nazil olma səbəblərinə müraciət edin.

1 “Nəhcül-bəlağə”

2 “Cəməl” müharibəsinin qızğın çağların-da bir ərəb Əli (ə)-ın hüzuruna gəlib dedi: “Ya Əmirəl-möminin! Sən deyirsən ki, Allah vahiddir?” Camaat hər tərəfdən ona hücum edib dedilər ki, ey ərəb, məgər Əlinin qəlbinin narahatlağını olduğunu görmürsənmi ki, belə suallar verirsən? Əli (ə) öz səhabələrinə buyurdu: “Bu kişi ilə işiniz olmasın, çünki mənim bu qövm ilə müharibə etməkdə düzgün əqaid və dini yaymaqdan başqa bir məqsədim yoxdur.” Sonra o ərəbin sualına geniş şəkildə cavab verdi. (“Biharul-ənvar”, 2-ci cild, səh-65)

1 “Tarixi Yəqubi”, 2-ci cild, səh-191

1 “Şərhi ibni Əbil Hədid”, 4-cü cild, səh-160

2 Həmin mənbə

3 “Tarixi Yəqubi”, 2-ci cild, səh-193

4 “Tarixi Yəqubi”, 2-ci cild, səh-202

5 Yezid əyyaş, şəhvətpərəst və daim şərab içən bir adam idi. İpək parçalardan toxunmuş paltarlar geyinir, daim it və meymunla oynayardı. Gecələr şərab və rəqs məclisləri təşkil edirdi. Onun meymununun adı “Əbu Qeys” idi. Ona da gözəl bir paltar geyindirərək şərab məclisinə gətirirdi. Bəzən də onu atına mindirib müsabiqəyə göndərirdi. “Tarixi Yəqubi”, 2-ci cild, səh-196.

1 “Murucuz-zəhəb”, 3-cü cild, səh-5

2 “Ən-nəsayihul-kafiyə”, səh 72-73

1 “Ən-nəsayihul-kafiyə”, səh 58, 64, 77 və78

1 “Tarixi Yəqubi”, 2-ci cild, səh-216

1 “Tarixi Yəqubi”, 2-ci cild, səh-243

2 “Tarixi Yəqubi”, 2-ci cild, səh-224

3 “Tarixi Yəqubi”, 3-cü cild, səh-73

1 Bu kitabın imamət barəsində bölməsinə müraciət edin.

2 “Murucuz-zəhəb”, 3-cü cild, səh 217-219; “Tarixi Yəqubi”, 3-cü cild, səh-66.

3 “Biharul-ənvar”, 12-ci cild.

1 “Tarixi Yəqubi”, 3-cü cild, səh-84.

2 “Tarixi Yəqubi”, 3-cü cild, səh-79

1 “Tarixi Yəqubi”, 3-cü cild, səh-86

2 “Tarixi Yəqubi”, 3-cü cild, səh-86

3 “Tarixi Yəqubi”, 3-cü cild, səh-91-96

4 “Tarixi Yəqubi”, 3-cü cild, səh-198

5 “Biharul-ənvar”, 12-ci cild, imam Sadiqin əhvalat-ları

1 Bu onun ölkəsinin ərazisinin böyüklüyünə bir işarədir.

1 Tarixlər.

1 “Tarixi Əbil Fida” və sair tarixlər.

1 “Tarixi Əbil Fida”, 2-ci cild, səh-63 və 3-cü cild, səh-50

2 “Tarixi Əbil Fida” 3-cü cild.

1 “Tarixi Əbil Fida” və sair tarixlər.

2 “Rövzat” və “Kitabu-məcaniz”

3 Şeyx Səfiyəddin Ərdəbili şiə aləmində böyük şəxsiyyətlərdən sayılırdı və 735-ci ildə vəfat etmişdir.

1 Qeyd olunanlar Şəhristaninin “Miləl və nihəl” kitabından və İbni Əsirin “Kamil” kitabından əxz olunmuşdur.

1 Onlar ikinci imam Həsən ibni Əlini imam hesab etmirlər.

2 Übeydullah Məhdinin Afrikada zahir olmasından bir neçə il qabaq.

1 Bu qala Qəzvin şəhərinin ətrafında yerləşir.

1 Bu ayədən başa düşülür ki, ilahi dinlərdə pərəstiş tövhiddən doğur və onun əsasında qurulur.

1 Ayədən başa düşülür ki, Haqq-taalanın görüşü üçün tövhid və əməli salehdən başqa heç bir yol yoxdur.

2 Ayədən başa düşülür ki, Allaha həqiqi pərəstiş yəqinlə nəticələnir.

3 Ayədən belə başa düşülür ki, yəqinin ardınca asimanların və yerin mələkutunu müşahidə etmək gəlir.

4 Bu ayələrdən başa düşülür ki, yaxşı insanların taleyi “İlliyyin” adlanan (çox uca məqamlı) kitabdadır ki, Allah dərgahına müqərrəb olanlar onu müşahidə edirlər. “Yəşhəduhu” kəlməsindən aydın olur ki, məqsəd yazılı şəkildə olan kitab deyil, Allah dərgahına qürb və yüksəliş aləmidir.

5 Ayədən belə başa düşülür ki, elmi-yəqin bədbəxtlərin cəhənnəmdən ibarət olan son vəziyyətlərinin müşahidə olunmasına səbəb olur.

1 Məhz buna görə də Peyğəmbəri-Əkrəm (s) sünnü və şiələr tərəfindən nəql olunan bir rəvayətdə buyurur: “Biz peyğəmbərlər camaatla, onların əqllərinin səviyyəsində danışırıq.” “Biharul-ənvar”, 1-ci cild, səh-37.

1 “Nəhl” surəsi, ayə-44

2 “Cümə” surəsi, ayə-2

3 “Əhzab” surəsi, ayə-21

1 “Nəhcül-bəlağə”, 231-ci xütbə, eləcə də “Quran dər islam” kitabının vərəqaltı haşiyəsində də mövcuddur.

2 “Durrul Mənsur”, 2-ci cild, səh-6

3 “Təfsiri Safi”, 8-ci cild, “Biharul-ənvar”, 19-cu cild, səh-28

4 “Şüəra” surəsi, ayə-127

5 “Hicr” surəsi, ayə-74

1 “Təfsiri Safi”, səh-4

2 “Səfinətül-bihar”, “Təfsiri Safi”, səh-15

3 “Biharul-ənvar”, 1-ci cild, səh-117

1 “Əraf” surəsi, ayə-58

1 “Zuxruf” surəsi, ayə-3-4

2 “Vaqiə” surəsi, ayə-79

3 “Əhzab” surəsi, ayə-33

4 “Əraf” surəsi, ayə-53

1 Hədis vasitəsilə Quran ayəsinin fəsx edilə bilməsi üsul elminin araşdırdığı məsələlərdən biridir. Sünnü alimlərindən bəziləri ona inanır. Fədək hadisəsindən məlum olur ki, birinci xəlifə də ona inanırmış.

1 Bu mətləbə şahid olaraq bir çox mətləblər yazıl-mışdır ki, alimlər saxta hədislər bölməsində bu barədə danışmışlar. Həmçinin rical kitablarında ravilərdən bəziləri yalançı və hədis qondaran kimi təqdim edilmişdi.)

2 “Biharul-ənvar”, 1-ci cild, səh-139

3 Üsul elmində vahid xəbərin höccət olub olmaması.

1 “Biharul-ənvar”, 1-ci cild, səh-172

1 “İsra” surəsi, ayə-36: Bu məsələ ilə əlaqədar üsul elminin ictihad və təqlid bəhslərinə müraciət edə bilərsiniz.

1 “Vəfəyatu ibni Xəlkan”, səh-78

2 “Vəfəyat”, səh-190

1 “Nəhl” surəsi, ayə-125

1 “Şərhi İbni Əbil Hədid”, 1-ci cildin əvvəlləri

1 Qeyd olunan mətləblər “Əxbaru üləma”, “Vəfəyat” və sair kitablardan əxz edil-mişdir.

1 Mühəddislərin hər biri Əhli-beyt imamlarından əxz etdikləri hədisləri bir kitabda yazmış və onu “əsl” adlandırmışlar; “üsul” sözü “əsl” kəlməsinin cəm formasıdır.

1 O, Hikmətul-işraq kitabının müəllifi və altıncı hicri əsrinin filosofların-dandır.

2 O, səkkizinci hicri əsrinin filosof-larındandır.

1 İmam Sadiq (ə) buyurub: “İbadət üç növdür: Bəziləri Allaha, cəhənnəm odunun qorxusundan ibadət edir, bu, qulların ibadətidir. Bəziləri behişt nemətlərinə çatmaq üçün Allaha pərəstiş edir, bu da muzdurların pərəstişidir. Bir qrup isə Allaha məhəbbət bəslədikləri üçün Ona ibadət edirlər, bu da azad insanların ibadəti və pərəstişlərin ən gözəlidir.” “Biharul-ənvar”, 15-ci cild, səh-208

2 Rical elmində onlardan 12000 nəfərinin adı qeyd olunmuşdur.

1 Şəxsiyyətlərin tərcümeyi-hallarını qeyd edən kitablara, “Təzkirətul-övliya”, “Təraiq” və s. kitablara müraciət edin.

2 Bu cərəyanlarda Allahın kitabı və Peyğəmbər (s) sünnəsində mövcud olan təlim və qayda-qanunlardan əsər-əlamət yoxdur.

3 Allah-taala buyurur: “Nəsranilərin özlərindən uydurub çıxartdıqları rahibliyi Biz onların haqqında yazma-mışdıq; yalnız onlar bu işlə Allahın razılığını nəzərdə tuturdular.” “Hədid” surəsi, ayə-27

1 Əli (ə) buyurur: “Mərifət əhatəsinə gələnlər Allah deyildir. Dəlili özünə tərəf hidayət edən məhz odur.” “Biharul-ənvar”, 2-ci cild, səh-186

2 “Maidə” surəsi, ayə-105

1 “Ğürərül-hikəm”, 2-ci cild, səh-665

2 “Bəqərə” surəsi, ayə-152

3 “Əhzab” surəsi, ayə-21

4 “Nəhl” surəsi, ayə-89

1 Quranda bu bürhana işarə olunaraq buyurulur: “Asimanları və yeri vücuda gətirən olduğu halda Allahın varlığında şəkk etmək olarmı?! Halbuki, o Allah yoxluğu yaradaraq asimanları və yeri möhkəm etmişdir.” “İbrahim” surəsi, ayə-10

1 “Casiyə” surəsi, ayə-3-6

1 “Cəməl” müharibəsində bir kişi Əli (ə)-a yaxınlaşıb dedi: “Ya Əmirəl-möminin, sən deyirsən Allah birdir?” Camaat hər tərəfdən onun üzərinə qışqırıb dedilər: “Görmürsən ki, Əmirəl-mömininin başı nə qədər qarışıqdır?”

Əmirəl-möminin Əli (ə) buyurdu: “Onunla işiniz olmasın; çünki bu ərəbin istədiyi şey elə bizim bu camaatdan istədiyimizdir.” Sonra ərəbə dedi: “Allah birdir” dedikdə dörd növ “bir olmaq” təsəvvür oluna bilər ki, onun iki mənası düzgün deyil, iki mənası isə düzgündür: Düzgün olmayan mənalardan biri budur ki, bir kəs “Allah birdir” deyərək ədəd nəzərdə tutsun. Bu düzgün deyildir. Çünki “ikincisi olmayan” heç vaxt ədədin içinə daxil olmayır. Görmürsənmi ki, “Allah üçün üçüncüsüdür” deyənlər (məsihilərin üçlük əqidəsinə işarədir) kafir olmuşlar? Digəri də budur ki, bir kəs misal üçün, “filankəs camaatdan biridir” desin. Yəni bu cinsdən olan bir növdür (yaxud bu növdən olan bir vahiddir). Bu məna da Allahın barəsində düzgün deyildir. Çünki bu təşbihdir, Allah isə təşbihdən çox-çox uzaqdır.

Amma Allah barəsində düzgün olan mənalara gəldikdə isə, biri budur ki, bir şəxs “Allah birdir” desin, məqsədi də əşyalar arasında Onun oxşarı olmadığını çatdırmaq olsun. Allah belədir. Digəri isə belədir: “Allah birdir” (Əhəd – yəni Onda nə xaricdə, nə əql və nə də fəhm qüvvəsində heç növ çoxluğa və bölgüyə yer yoxdur). Allah məhz belədir. “Biharul-ənvar”, 3-cü cild, səh-207

Əli (ə) yenə buyurur: “Allahı tanımaq – Onu yeganə bilməkdir.” (Biharul-ənvar, 2-ci cild, səh-186). Yəni varlığı qeyri-məhdud, sonsuz olan Allahın varlığının isbat olunması üçün Onun vəhdaniyyətinin isbat olunması kifayətdir. Çünki qeyri-məhdud və sonsuz varlıq üçün heç vaxt “ikinci” təsəvvür oluna bilməz.1 İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allahın sabit varlığı vardır və Onun elmi elə Özüdür, heç bir məlum olmadığı vaxtda belə; həmçinin heç bir eşidilən şey olmadığı halda belə eşitmək Onun Özü, heç bir görünən şey olmadığı bir zamanda görmək onun Özü, qüdrət tapılan şey olmadığı dövrdə belə qüdrət Onun Özü ilə idi. (“Biharul-ənvar”, 2-ci cild, səh-125). Bu məsələ ilə əlaqədar Əhli-beyt (ə)-dan nəql olunan hədislər olduqca çoxdur. “Nəhcül-bəlağə”, “Tövhid”, “Üyun” və “Biharul-ənvar”, 2-ci cild.

2 İmam Baqir (ə), imam Sadiq və imam Riza (ə) buyurur: “Allah-taala zülmətlə qarışmayan nur, cəhaləti olmayan elm, ölüm olmayan bir həyatdır.” (Biharul-ənvar, -ci cild, səh-129.

İmam Riza (ə) buyurur: “(İlahi) sifətlərlə əlaqədar camaat üç qrupa bölünür: Bəziləri sifəti Allah üçün, başqalarına təşbih etmək yolu ilə isbat edir, digər bir qrup bu sifətləri inkar edirlər. Haqq olan üçüncü yol bundan ibarətdir ki, başqalarına təşbihi inkar etməklə sifətləri Allah üçün isbat etsinlər. “Biharul-ənvar”, 2-ci cild, səh-911 İmam Sadiq (ə) buyurub: “Allah-taala zaman, məkan, hərəkət, bir yerdən başqa yerə nəql olunma, yaxud sükunət halında olmaqla vəsf edilməz, əksinə O zamanın, məkanın, hərəkətin, sükunətin yaradanıdır.” “Biharul-ənvar”, 2-ci cild, səh-96

2 “Şura” surəsi, ayə-11.

1 İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allah həmişə Öz zatında alim olmuşdur, halbuki heç bir məlum mövcud deyildi, heç bir məqdur olmadığı halda da qadir idi.” Ravi soruşdu: “Mütəkəllim idimi?” İmam (ə) buyurdu: ”Kəlam hadisdir (sonradan yaranan), Allah var idi, amma mütəkəllim deyildi, bundan sonra kəlamı icad etdi.” Biharul-ənvar”, 2-ci cild, səh-147

1 “Əraf” surəsi, ayə-54

2 “Bəqərə” surəsi, ayə-117

3 “Rəd” surəsi, ayə-41

1 “Qəmər” surəsi, ayə-49.

2 “Hicr” surəsi, ayə-21 İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allah-taala bir şeyi iradə etdikdə onu müqəddər edir, müqəddər etdikdə qəza edir, qəza etdikdə imza (icra) edir.” “Biharul-ənvar”, (Kompani çapı) 3-cü cild, səh-34

1 “Biharul-ənvar”, 3-cü cild, səh-5. İmam Baqir, imam Sadiq və imam Riza (əleyhimussalam) buyurmuşlar: “Allah Öz yaratdıqlarına o qədər mehribandır ki, onları heç vaxt günaha icbar edərək sonra da onlara əzab verməz. Allah o qədər əzizdir (izzətlidir) ki, bir işi istəsə hökmən vücuda gələr (bir işi istədiyi halda o işin vücuda gəlməməsi mümkün deyil.)” “Biharul-ənvar”, 3-cü cild, səh-6

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allah o qədər kəramətlidir ki, insanları qüdrətləri olmayan, gücləri çatmayan işlərə vəzifəli etməz. O izzət sahibidir və Onun mülkündə Onun istəmədiyi bir şey heç vaxt vücuda gəlməz.” “Biharul-ənvar”, 3-cü cild, səh-15.1 “Taha” surəsi, ayə-50

2 “Əla” surəsi, ayə-32

3 “Bəqərə” surəsi, ayə-148

4 “Duxan” surəsi, ayə-39

1 Bütün insan fərdləri, hətta onların ən sadəsi və ən az fikirləşəni belə, öz təbiətinə uyğun olaraq insaniyyət aləminin elə bir vəziyyətdə olmasını istəyir ki, hamılıqla asayişdə, sülh və səfa-səmimiyyətdə yaşasın. Fəlsəfi cəhətdən də istəmək, meyl və rəğbət iki tərəflə gerçəkləşən nisbi vəsflərdir; o cümlədən “istəyən və istənilən”, “sevən və sevilən” və s. Aydındır ki, əgər istəmək və sevmək mümkün olmasaydı onu sevməyin mənası olmazdı. Və nəhayət hamı bu cür nöqsanlı dərs səviyyəsinə qayıdır. Əgər kamal mümkün olmasaydı nöqsanın mənası olmazdı.

2 “Zuxruf” surəsi, ayə-32

3 “Məaric” surəsi, ayə 19-21.

1 “Nisa” surəsi, ayə-162

1 “Ənam” surəsi, ayə-87

2 “Cin” surəsi, ayə-26-28)

1 Kitabın müqəddiməsinə müraciət edin.

1 “Maidə” surəsi, ayə-48

2 “Səcdə” surəsi, ayə-41-42

1 “Əhzab” surəsi, ayə-40

2 “Nəhl” surəsi, ayə-89

1 “Şura” surəsi, ayə- 13. Bu şərif ayə imtinan məqamındadır və məlumdur ki, əgər ayədə qeyd olunan bu beş nəfərdən başqa, şəriət sahibi olan digər bir peyğəmbər olsaydı, mütləq qeyd olunmalı idi.

1 Məkkə yaxınlığında yerləşən Təhamə dağındakı mağarının adıdır.

1 Peyğəmbər (s) məşhur bir rəvayətdə buyurur: “Fəqirlik mənim iftixarımdır.” (Bu fəslin mətləbləri barədə əlavə məlumat almaq üçün “Sireyi İbni Hişam”, “Sireyi Hələbi”, “Biharul-ənvar” (6-cı cild) və s. mötəbər kitablara müraciət edə bilərsiniz.

1 Belə ki, buyurulur: “Əgər düz deyirsinizsə, Quranın oxşarı olan bir söz gətirin!” “Tur” surəsi, ayə-34.

2 “Hud” surəsi, ayə-13

3 “Yoxsa deyirlər ki, (bu Quran) Allaha bağladığı bir yalandır?! De: Əgər belədirsə, onda Quran kimi bir surə gətirin.” “Yunis” surəsi, ayə-38

4 Ərəb söz ustalarından biri olan Vəlidin dilindən belə deyilir: “(Vəlid çox fikirləşdikdən sonra haqqa arxa çevirdi və inadkarlıq edərək) dedi: “Bu Quran (çox cazibəli) sehrdən başqa bir şey deyildir, bu Quran bəşər sözündən başqa bir şey deyildir.” “Müddəssir” surəsi, ayə 24-25.

1 Belə ki, Peyğəmbəri-Əkrəm (s)-in öz dilindən buyurulur: “Mən nübuvvətimdən və Quranın nazil olmasından öncə, bir ömür sizin aranızda yaşamışam, əqlinizi işə salmırsınızmı?!”

Yenə buyurulur: “Sən, Quranın nazil olmasından əvvəl heç bir yazını oxuya bilmirdin, öz əlin ilə də yaza bilmirdin.” “Ənkəbut” surəsi, ayə-48

Həmçinin buyurulur: “Əgər Bizim Öz bəndəmizə nazil etdiyimizdə (Quranda) şəkk-şübhədə olsanız, onda (yazıb-oxumamaq, heç bir müəllim görməmək kimi) vücud şəraitlərində Məhəmməd kimi olan bir şəxsdən bir surə gətirin ki, Quranın Allah kəlamı olmamasını isbat edə biləsiniz.” “Bəqərə” surəsi, ayə- 23.


1 Belə ki, buyurulur: “Quranda dərindən düşünüb tədəbbür etmirlərmi?! Əgər o, Allahdan başqasının tərəfindən olsaydı, onda çoxlu ixtilaf tapardınız.” “Nisa” surəsi, ayə-82.

1 Muminun 12-13.

2 “Səcdə” surəsi, ayə-11.

3 “İsra” surəsi, ayə- 85.

4 “Yasin” surəsi, ayə- 83.

1 “Biharul-ənvar”, 3-cü cild, səh-161. (Şeyx Səduqun “Etiqadat” kitabından.)

1 “Ali-İmran” surəsi, ayə-169.

2 “Muminun” surəsi, ayə-99-100.

1 “Sad” surəsi, ayə-26.

1 “Ələq” surəsi, ayə-8.

2 “Şura” surəsi, ayə-53.

3 “İnfitar” surəsi, ayə-19.

4 “Fəcr” surəsi, ayə-27-30.

5 “Qaf” surəsi, ayə-22.

6 “Əraf” surəsi, ayə-53.

7 “Nur” surəsi, ayə-25.

2 “İnşiqaq” surəsi, ayə-6.

3 “Ənkəbut” surəsi, ayə-5.

4 “Kəhf” surəsi, ayə-110.

5 “Fəcr” surəsi, ayə- 27-30.

6 “Naziat” surəsi, ayə-34-41.

1 “Təhrim” surəsi, ayə-7.

2 “Əhqaf” surəsi, ayə-3.

3 “Biharul-ənvar” (Kompani çapı), 14-cü cild, səh-79.

1 İmamət, Peyğəmbərin (s) canişini və islam hökuməti ilə əlaqədar məsələlər barəsində əlavə məlumat almaq üçün aşağıdakı mötəbər mənbələrə müraciət edə bilərsiniz: “Tarixi Yəqubi”, 2-ci cild, səh-26-61; “Sireyi İbni Hişam”, 2-ci cild, səh-223-271; “Tarixi Əbil-fida”, 1-ci cild, səh-126; “Ğayətul-məram”, səh-664; “Müsnədi əhməd ibni Hənbəl” və sair kitablar.

1 Əmirəl-möminin Əliyyibni Əbitalib (ə)-ın vilayət və rəhbərliyini isbat etmək üçün çoxlu Quran ayələrinə istinad edilmişdir. O cümlədən aşağıdakı ayələri qeyd etmək olar: “Sizin vəli (rəhbər) və ixtiyar sahibiniz yalnız Allah, Onun Rəsulu və iman gətirib namaz qılan və rüku halında zəkat verən möminlərdir.” (“Maidə” surəsi, ayə- 55.)

Sünnü və şiə müfəssirlərinin müttəfiq rəylərinə əsasən, bu ayə Əliyyibni Əbitalib (ə)-ın şənində nazil olmuşdur. Sünnü və şiələrdən nəql olunan çoxlu rəvayətlər də bu mətləbi təsdiq edir.

Əbuzər Ğifari deyir: Bir gün zöhr namazını Peyğəmbərlə birlikdə qıldıq. Bir sail (dilənçi) gəlib camaatdan kömək istədi, amma bir kəs ona kömək etmədi. O, əllərini göyə qaldırıb belə dedi: “Pərvərdigara, Sən Özün şahid ol ki, Peyğəmbər məscidində bir kəs mənə kömək etmədi.” Bu zaman Əliyyibni Əbitalib rüku halında idi. Əlini dilənçiyə tərəf uzatdı ki, barmağındakı üzüyü çıxarıb aparsın. O da üzüyü çıxarıb getdi.

Bu hadisəni müşahidə edən Peyğəmbər başını göyə qaldırıb ərz etdi: Pərvərdigara, qardaşım Musa Sənə dedi: “İlahi, mənə şərhi-sədr əta et, işlərimi asanlaşdır və səlis danışan bir dil əta et ki, mənim sözlərimi başa düşsünlər, qardaşım Harunu da mənim vəzirim və köməkçim qərar ver.” Ona belə bir vəhy nazil oldu: “Biz sənin qolunu qardaşının vasitəsi ilə qüvvətləndirəcəyik, sizə böyük nüfuz və təsəllüt əta edəcəyik.” Pərvərdigara, mən də Sənin peyğəmbərinəm, mənə də şərhi-sədr (geniş ürək) əta et, işlərimi asanlaşdır, Əlini mənim vəzirim və arxam qərar ver.”

Əbuzər deyir: Hələ Peyğəmbərin sözü sona çatmamışdı ki, ayə nazil oldu. (“Zəxairul-üqba” (Təbəri), Qahirə çapı, 1356-cı h.q. səh-16; Bu hədis azacıq fərqlə “Durrul-mənsur” kitabının 2-ci cildində, səh-293-də də nəql olunmuşdur. Bəhrani “Ğayətul-məram” kitabında, səh-103-də bu ayənin şəni-nüzulu barəsində sünnülərdən 24 rəvayət, şiələrdən 19 rəvayət nəql etmişdir.

Digər bir ayə- “Bu gün kafirlər İslamın məhv olacağından məyus oldular, belə isə artıq onlardan qorxmayın, amma Məndən qorxun. Bu gün sizin dininizi kamil etdim, Öz nemətimi sizə tamamladım, islamı sizin üçün bir din olaraq seçdim.” (“Maidə” surəsi, ayə-3.)

Bu ayənin zahiri mənası budur ki, həmin ayənin nazil olmasından qabaq kafirlər ümidvar idilər ki, bir gün gəlib çatacaq, islam yığışılacaqdır. Lakin Allah müəyyən bir iş görməklə onları həmişəlik olaraq islamı məhv etməkdən məyus etdi. Həmin iş də dinin əsasının möhkəmlənməsinə, kamilləşməsinə səbəb idi. Ona görə də hökmən müəyyən hökmlərin verilməsi kimi cüzi bir işlərdən olmamalı, əksinə islamın əbədiliyinə zəmanət verən mühüm və diqqət yetirilməsi məsələ olmalı idi.

Zahirən bu ayə bu surənin axırında nazil olan aşağıdakı ayə ilə heç də əlaqəsiz deyildir:

«Ey Peyğəmbər! Sənə göstəriş verdiyimiz məsələni camaata təbliğ et. Əgər təlbiğ etməsən Allahın risalətini yerinə yetirməmisən. Allah səni, sənə gələ biləcək hər bir təhlükədən amanda saxlayacaq.» (Maidə 67).

Bu ayə göstərir ki, Allah-taala son dərəcə mühüm və diqqət yetirilməli bir məsələni çatdırır. Belə ki, əgər onu yetirməsə islamın əsası və risalətin əsası təhlükəyə düşəcəkdir. Lakin bu iş o qədər böyük əhəmiyyət kəsb edirdi ki, Peyğəmbər (s) camaatın müxalifətçilik edib maneçilik törətməsindən qorxurdu və münasib bir şərait yaranacağına qədər onu təxirə salırdı. Nəhayət Allah tərəfindən daha təkidli və təcili bir əmr verildi və buyuruldu ki, göstərişin yerinə yetirilməsində heç bir bəhanə gətirilməməli, heç bir kəsdən çəkinilməməlidir. Bu məsələ də ilahi hökmlər və əhkam qəbilindən deyildir. Çünki bir və ya bir neçə qanunun təbliğ olunması o qədər əhəmiyyətə malik deyildir ki, onun təbliğ olunmaması islamı məhv edə bilsin, eləcə də Peyğəmbər (s) həmin qanunlardan qorxsun.

Bu kimi mövcud şahidlər qeyd olunan ayələrin Qədir-xumda Əli (ə)-ın barəsində nazil olmasına dəlalət edən hədisləri dəstəkləyir. Sünni və şiə təfsirçilərindən çoxu da bu məsələni təsdiqləmişlər.

Əbu Səid Xidri deyir: Peyğəmbər (s) Qədir-Xumda camaatı Əliyə tərəf dəvət etdi və onun biləyindən tutub o qədər qaldırdı ki, qolunun altı göründü. Sonra bu ayə nazil oldu:

Sonra Peyğəmbər (s) buyurdu Əllahu Əkbər! Dinin kamil olması, nemətin tamamlanması, Allahın razılığı və Əlinin məndən sonrakı vilayəti!

Sonra buyurdu: «Mən hər kəsin mövlası və ixtiyar sahibi və işlərinin öhdədarıyamsa, Əli də onun ixtiyar sahibi və rəhbəridir. Pərvərdigara! Əlinin dostları ilə dost ol, düşmənləri ilə düşmən! Hər kəs Əliyə kömək etsə Sən də ona kömək et, hər kəs onu tərk etsə Sən də onu tərk et.»

Bəhrani «Ğayətul-məram» kitabının 336-cı səhifəsində sünnilərdən 6 hədis, şiələrdən isə 15 hədisi bu ayənin şəni-nüzulundan nəql etmişdir.

Bir sözlə islamın məhv olunması yolunda heç nəyi əsirgəməyən və hər bir tərəfdən məyus olan islam düşmənləri yalnız bir məsələyə gözlərini dikmişdilər. Onlar fikirləşirdilər ki, islamın qoruğçusu və keşikçisi Peyğəmbər (s) olduğundan, dünyadan getdikdən sonra başsız qalacaq və onun məhv olması labüd olacaqdır. Lakin Qədir-Xumda onların puç düşüncələri batil oldu və Peyğəmbər (s) Əli (ə)-ı islam ümmətinin rəhbəri kimi camaata təyin etdi. Əli (ə)-dan sonra da bu ağır və zəruri bir vəzifə Peyğəmbərin (s) Əli (ə)-ın nəslindən vücuda gələn Əhli-beytin öhdəsində olacaqdır. (Əlavə məlumat üçün «Əl-mizan» təfsirinin 5-ci cild, 177-214-cü və 6-cı cildin 64-cü səhifələrinə müraciət edin).

Qədir hədisi.

Peyğəmbər (s) həccətul-vidadan qayıdarkən Qədir-Xumda dayandı və müsəlmanları bir yerə topladı və bir xütbə oxuduqdan sonra Əlini müsəlmanların rəhbəri və vilayət məqamına təyin etdi.

Bərra deyir: Həccətul-vida səfərində Peyğəmbərin (s) hüzurunda idim. Qədir-Xuma çatdıqdan sonra göstəriş verdi ki, o yeri təmizləsinlər. Sonra Əlinin əlindən tutub onu sağ tərəfində qərar verdi və buyurdu: Mən sizin ixtiyar sahibiniz deyiləmmi?! Dedilər: Bizim ixtiyarmız sizin əlinizdədir. Sonra buyurdu: «Mən hər kəsin mövlası və ixtiyar sahibiyəmsə, Əli də onun mövlası olacaqdır. Pərvərdigara, Əlinin dostları ilə dost, düşmənləri ilə düşmən ol.»

Sonra Ömər ibni Xəttab Əliyə dedi: Bu məqam sənə mübarək olsun mənim və bütün möminlərin mövlası oldun. (Əl-vilayətu vən-nihayə, 5-ci cild, səh-208 və 7-ci cild, səh-346; Zəxairul-uqba (Təbəri), Qahirə çapı, 1356-cı il, səh-67; Əl-fusulul mühimmə, 2-ci cild, səh-23; Əl-xəsais, Nəsai; Nəcəf çapı, 1369-cu h.q. səh-31.

Bəhrani «Ğayətul-məramın» 79-cu səhifəsində bu hədisin oxşarını sünnilərin yolu ilə 89 vasitə ilə və şiələrdən 43 vasitə ilə nəql etmişdir.

Səfinə hədisi.

İbni Abbas deyir: Peyğəmbər (s) belə buyurdu: «Mənim Əhli-beytimin məsələsi Nuhun gəmisinin məsələsi kimidir. Hər kəs ona minsə nicat tapar, hər kəs ondan ayrılsa qərq olar.» Zəxairul-uqba, səh-20; Əs-səvaiqul-muqriqə (İbni Həcər) Qahirə çapı, səh 84 və 150; Tarixul-xüləfa (Cəlaləddin Süyuti) səh-307; Nurul-əbsar (Şəblənci) Misir çapı, səh-114; Bəhraninin Ğayətul-məram kitabı, 237-ci səhifədə həmin hədisi sünnilərdən 11 yolla, şiələrdən 7 yolla nəql etmişdir.

Səqəleyn hədisi.

Zeyd ibni Ərqəm Peyğəmbərin (s) belə buyurduğunu nəql edir: «Belə nəzərə gəlir ki, Allah məni Öz dərgahına dəvət etmişdir və Onun dəvətinə cavab verməliyəm. Lakin mən sizin aranızda iki ağır və böyük əmanəti qoyub gedirəm. Allahın kitabı və Əhli-beytim. Ehtiyatlı olun və görün onlarla necə rəftar edəcəksiniz. Bu iki ağır əmanət kövsər hovuzunda mənim yanıma gəlincə bir-birindən ayrılmazlar.» (Əl-bidayəti vən-nihayə, 5-ci cild, səh-209; Zəxairul-uqba, səh-16; Füsulul-mühimmə; səh-22, Xəsais, səh-30; Əs-səvaiqul muqriqə, səh-147; Ğayətul-məram kitabında bu hədis sünnilərdən 39 və şiələrdən 82 yolla nəql edilmişdir.)

Səqəleyn hədisi çoxlu sənədlərlə və müxtəlif ifadələrlə rəvayət olunan qəti və danılmaz hədislərdəndir ki, sünni və şiələr onu etiraf edərək bu barədə fikir birliyindədirlər. Bu hədisdən və onun kimi hədislərdən bir neçə mühüm məsələ aydın olur:

1. Quran qiyamətə qədər camaatın arasında qaldığı kimi, Peyğəmbərin (s) Əhli-beyti də qiyamətə qədər qalacaqlar. Yəni hər bir zamanda imam və həqiqi rəhbər mövcud olmalıdır.

2. İslam Peyğəmbəri (s) bu iki böyük əmanətin vasitəsilə müsəlmanların bütün dini və elmi ehtiyaclarını təmin etmiş, Əhli-beytini müsəlmanların elm və müraciət yeri kimi təqdim etmiş və onların sözlərini və əməllərini mötəbər sanmışdı.

3. Quran və Əhli-beyt heç vaxt bir-birindən ayrılmamalıdır və heç bir müsəlmanın Əhli-beytin elmindən üz çevirərək özünü onların hidayətindən yayındırmağa haqqı yoxdur.

4. İnsanlar Əhli-beytə itaət edərək onların sözlərinə sarılsalar, heç vaxt yollarını itirməzlər və həmişə haqq yolda olarlar.

5. Camaatın dini ehtiyaclarının və lazım olan elmlərinin hamısı Əhli-beytin yanında mövcuddur və hər kəs onlara tabe olsa heç zəlalətə və azğınlığa düşməz, həqiqi xoşbəxtliyə və səadətə nail olar. Yəni Əhli-beyt xətadan və səhvdən uzaqdırlar. Məhz həmin şahidlərdən məlum olur ki, Əhli-beyt dedikdə məqsəd Peyğəmbərin (s) bütün qohum-əqrəbaları və övladları deyil, dini elmlər baxımından kamil olan, xəta və səhvdən pak olan müəyyən şəxslərdir ki, rəhbərlik səlahiyyətinə malik olsunlar. Onlar aşağıdakılardan ibarətdir.

Əli ibni Əbi Talib (ə) və onun on bir övladı; Onların hər biri imamət məqamını digərindən təhvil almışdır. Rəvayətlərdə də həmin məna təfsir olunmuşdur. Misal üçün: İbni Abbas deyir ki, Peyğəmbərə dedim: Sevilməsi vacib olan qohum-əqrəban hansılardır? Buyurdu: Əli, Fatimə, Həsən və Hüseyn (Yənabiul məvəddət, səh-311).

Cabir deyir: Peyğəmbər (s) belə buyurdu: «Allah hər bir peyğəmbərin zürriyyəsini onun öz sülbündə qərar vermişdir, lakin mənim zürriyyəmi Əlinin sülbündə qərar vermişdir.» (Yənabiul məvəddət, səh-318).

Haqq hədisi.

Ümmi Sələmə deyir: Rəsuli-Əkrəmin belə buyurduğunu eşitdim: «Əli haqq və Quranladır, haqq və Quran da Əli ilə olacaqdır. Onlar kövsər hovuzunda gəlib mənə qovuşana qədər heç vaxt bir-birindən ayrılmazlar.» (Ğayətul-məramın 539-cü səhifəsində bu məzmunda 14 hədis sünnilərdən, 10 hədis isə şiələrdən nəql olunmuşdur.)

Mənzilət hədisi.

Səd ibni Vəqqas deyir: Rəsuli-Əkrəm (s) Əliyə buyurdu: Razı olmazmısanmı ki, səninlə mənim münasibətim Harunla Musanın münasibəti kimi olsun?! Yalnız bu fərqlə ki, məndən sonra peyğəmbər olmayacaq?! (Əl-bidayətu vən-nihayə, 7-ci cild, səh-339; Zəxairul-uqba, səh-63; Fusulil-mühimmə, səh-21; Kifayətu Talib, (Gənci Şafei) səh. 148-154; Xəsais, səh. 19-25; Səvaiq, səh-177; Ğayətul-məramın 109-cu səhifəsində sünnilərdən 100 hədis, şiələrdən isə 70 hədis nəql olunmuşdur.

Qohum əqrəbanın dəvət olunması hədisi.

Peyğəmbər (s) öz qohum-əqrəbalarını yeməyə dəvət etdi, qonaqlar yeyib qurtardıqdan sonra onlara buyurdu: «Mən elə bir şəxs tanımıram ki, mənim sizin üçün gətirdiyimdən daha yaxşı bir şeyi öz qövmü üçün gətirmiş olsun. Allah mənə göstəriş vermişdir ki, sizi Ona tərəf dəvət edim. Kim bu yolda mənə kömək edər və nəticədə mənim sizin aranızda qardaşım, vəsim və xəlifəm olar?

Hamı sükut etdi, lakin Əli (ə) hələ yeniyetməlik bir dövründə olduğu zamanda ərz etdi: Mən sənin vəzirin və köməkçin olaram. Sonra Peyğəmbər (s) əlini onun çiyininə qoyub buyurdu: Bu mənim qardaşım, vəsim və xəlifəmdir. Ona itaət edin. Bundan sonra camaat gülə-gülə Əbu Talibə deyirdilər: Məhəmməd sənə əmr edir ki, oğluna itaət edəsən. (Tarixi Əbil Fida, 1-ci cild, səh-116).

Bu qəbildən olan hədislər çoxdur. O cümlədən Huzeyfə Peyğəmbərin (s) belə buyurduğunu deyir: «Əgər Əlini mənim xəlifəm və canişinim qərar versəniz – heç də güman etmirəm ki, belə bir işi edəsiniz – onu çox bəsirətli bir rəhbər kimi görəcəksiniz ki, sizi doğru yola vadar edər.» (Hilyətul-övliya, (Əbu Ləim) 1-ci cild, səh-64; Kifayətul Talib, Nəcəf çapı, 1356, səh-67).

İbni Mərdəveyh Peyğəmbərin (s) belə buyurduğunu nəql edir: «Hər kəs həyat və ölümünün mənim kimi olmasını, behiştdə sakin olmasını istəyirsə məndən sonra Əlini sevsin və mənim Əhli-beytimə iqtida etsin; çünki onlar mənim itrətimdir... mənim elm və dərrakəm onlara nəsib olmuşdur. Belə isə vay olsun o kəslərin halına ki, onların fəzilətlərini təkzib edər, mənim şəfaətim belə şəxslərə çatmaz.» (Müntəxəbi Kənzül-ümmal (Əhmədin Müsnəd kitabının haşiyəsində çap olunub), 5-ci cild, səh-94)1 “Əl-bidayətu vən-nihayə”, 5-ci cild, səh-277; “Nəhcül-bəlağənin şərhi” (İbni Əbil-hədid), 1-ci cild, səh-133; “Əl-kamilu fit-tarix”, 2-ci cild, səh-217; “Tarixur-rusul vəl-muluk”, (Təbəri), 2-ci cild, səh-436.

1 “Əl-kamil” (İbni Əsir), 2-ci cild, səh-292; “Nəhcül-bəlağənin şərhi” (İbni Əbil-hədid), 1-ci cild, səh-54.

1 “Nəhcül-bəlağənin şərhi” (İbni Əbil-hədid), 1-ci cild, səh-134.

2 “Tarixi Yəqubi”, 2-ci cild, səh-137.

3 “Əl-bidayətu vən-nihayə”, 6-cı cild, səh-311.

1 “Ənam” surəsi, ayə-89.

2 “Bəqərə” surəsi, ayə-124.

3 “Ənbiya” surəsi, ayə-73.

1 Qurani-Kərimdən nümunə olaraq aşağıdakı ayəni qeyd edirik:

“Bu aşkar kitaba and olsun! Biz Quranı ərəbcə qərar verdik ki, bəlkə ağlınızı işə salasınız və bu Quran Bizim yanımızda Ümmül-kitabda ali və hikmətlidir.” “Zuxruf” surəsi, ayə-4.1 Misal üçün bu ayələri qeyd etmək olar:

“Bütün nəfslər qiyamətdə şahid və məmurla dirilib gələcəklər. (Və onlara deyiləcək:) Sən bu həyatda qafil idin, Biz qəflət pərdələrini sənin gözündən götürdük, indi sənin gözün daha iti olmuşdur.” (“Qaf” surəsi, ayə-21.)

“Hər kəs mömin olan halda yaxşı bir iş görsə, Biz onu pakizə və yaxşı bir həyatla dirildərik.” (“Nəhl” surəsi, ayə-97.)

“Allah və Onun Rəsulu sizi, sizi dirildən bir şeyə dəvət etdiyi zaman ona müsbət cavab verin.” (“Ənfal” surəsi, ayə-24.)

“Elə bir gün ki, o gündə hər kəs gördüyü yaxşı və pis işi öz yanında hazır görər.” (“Ali-İmran” surəsi, ayə-30.)

“Həqiqətən Biz ölüləri dirildəcəyik, onların əməl və əsərlərini qeyd edəcəyik və hər bir şeyi İmami Mübində saymışıq.” (“Yasin” surəsi, ayə-12.)1 “Biharul-ənvar”, 17-ci cild, səh-9; “Vafi” (Feyz), 3-cü hissə, səh-33.

1 “Biz onları imam qərar verdik ki, Bizim əmrimiz vasitəsilə camaatı hidayət etsinlər; və yaxşı işlər görməyi onlara vəhy etdik.” “Ənbiya” surəsi, ayə-73.

“Biz onların bəzisini səbr etdiklərinə görə imam qərar verdik ki, camaatı Bizim əmrimizlə hidayət edirlər.” “Səcdə” surəsi, ayə-34.

Bu kimi ayələrdən məlum olur ki, imam zahiri hidayət və yolgöstərməkdən əlavə, bir növ mənəvi cazibə və hidayətə də malikdir və bu da əmr və təcərrüd növündəndir. Onlar zatlarının həqiqət, nuraniyyət və batinləri ilə insanlar arasında layiqli olanların qəlblərinə təsir edir və onları kamal mərhələsinə doğru hidayət edirlər.


2 Nümunə üçün:

Cabir ibni Səmrət nəql edir ki, Rəsuli-Əkrəmin (s) belə buyurduğunu eşitdim: “Bu din 12 xəlifənin vasitəsi ilə həmişə əziz olacaqdır.” Camaat təkbir dedi, sonra Peyğəmbər (s) astadan bir söz dedi mən onu eşdə bilmədim. Atamdan soruşdum ki, həzrət nə buyurdu. Atam cavab verib dedi: “Peyğəmbər (s) buyurur ki, onların hamısı Qüreyşdəndir.” “Səhihi Əbi Davud”, 2-ci cild, səh-207; “Müsnədi Əhməd”, 5-ci cild, səh-92 və bu məzmunda digər hədisləri də qeyd etmək olar.Salman Farsi deyir ki, Peyğəbərin (s) yanına getmişdim. Hüseyn onun qucağında idi. Peyğəmbər onun gözlərini və ağzını öpür və deyirdi: “Sən seyyid olğu seyyidsən, sən imam oğlu imamsan, sən höccət oğlu höccətsən, sən doqquz höccətin atasısan ki, doqquzuncusu onların qaimidir.” “Yənabiul-məvəddət”, Süleyman ibni İbrahim Qənduzi, yeddinci çap, səh-308.

3 Bax: “Əl-qədir” (Əllamə Əmini), “Ğayətul-məram” (Seyyid Haşim Bəhrani), “İsbatul-hudat” (Məhəmməd ibni Həsən Hürr Amili), “Zəxairul-uqba” (Muhibbuddin Əhməd ibni Əbdillah Təbəri), “Mənaqib” (Xarəzmi), “Təzkirətul-xəvass” (Sibt ibni Covzi), “Yənabiul-məvəddət” (Süleyman İbrahim Hənəfi), “Fusulul-muhimmə” (İbni Səbbağ), “Dəlailul-imamət” (Məhəmməd ibni Cərir Təbəri), “Ən-nəssu vəl-ictihad” (Seyyid Şərəfuddin Musəvi), “Üsuli Kafi” (Məhəmməd ibni Yəqub Kuleyni), “Əl-irşad” (Şeyx Mufid).

1 “Fusulul-mühimmə” (ikinci çap), səh-14; “Mənaqib” (Xarəzmi), səh-17

2 “Zəxairul-uqba” (Qahirə çapı, 1356-cı h.q.), səh-58; “Mənaqib” (Xarəzmi, Nəcəf çapı, 1385-ci h.q), səh-16-22; “Yənabiul-məvəddət” (yeddinci çap), səh-68-72.

1 “İrşad” (Şeyx Müfid, Tehran çapı, 1377-ci h.q), səh-4; “Yənabiul-məvəddət”, səh-122.

2 “Fusulul-mühimmə”, səh-28-30; “Təzkirə-tul-xəvass” (Nəcəf çapı, 1383-cü h.q), səh-34; “Yənabiul-məvəddət”, səh-105; “Mənaqib” (Xarəzmi), səh-73-74

3 “Fusulul-mühimmə”, səh-34.

4 “Fusulul-mühimmə”, səh-20; “Təzkirətul-xəvass”, səh-20-24; “Yənabiul-məvəd-dət”, səh-63-65.

1 “Təzkirətul-xəvass”, səh-18; “Fusulul-mühimmə”, səh-21; “Mənaqib” (Xarəzmi), səh-74.

2 “Mənaqibu Ali Əbitalib” (Məhəmməd ibni Əli ibni Şəhraşub, Qum çapı), 3-cü cild, səh-62 və 218; “Ğayətul-məram”, səh-539; “Yənabiul-məvəddət”, səh-104.

1 “Mənaqibu Ali Əbitalib”, 3-cü cild, səh-312; “Fusulul-mühimmə”, səh-113-123; “Təzkirətul-xəvass”, səh-172-183.

1 “Təzkirətul-xəvass”, səh-27.

2 “Təzkirətul-xəvass”, səh-27; “Mənaqib” (Xarəzmi), səh-71.

1 “Mənaqibu Ali Əbi Talib”, 3-cü cild, səh-221; “Mənaqib” (Xarəzmi), səh-92.

2 “Nəhcül-bəlağə”, 3-cü hissə.

1 “Mənaqib” (İbni Şəhraşub), 4-cü cild, səh-21 və 25; “Zəxairul-uqba”, səh-67 və 121

2 “Mənaqib” (İbni Şəhraşub), 4-cü cild, səh-28; “Dəlailul-imamət” (Məhəmməd ibni Cərir Təbəri, Nəcəf çapı, 1369-cu h.q), səh-60; “Fusulul-mühimmə”, səh-133; “Təzkirətul-xəvass”, səh-193; “Tarixi Yəqubi” (Nəcəf çapı, 1314-cü h.q.), 2-ci cild, səh-204; “Üsuli Kafi”, 1-ci cild, səh-461.

1 “İrşad” (Şeyx Müfid), səh-172; “Mənaqib (ibni Şəhraşub), 4-cü cild, səh-33; “Fusulul-mühimmə”, səh-144.

2 “İrşad” (Şeyx Müfid), səh-172; “Mənaqib (ibni Şəhraşub), 4-cü cild, səh.33; “Əl-imamətu vəssiyasət”, (Əbdüllah ibni Müslim ibni Qüteybə), 1-ci cild, səh-163; “Fusulul-mühimmə”, səh-145; “Təzkirətul-xəvass”, səh-197.

3 “İrşad” (Şeyx Müfid), səh-173; “Minaqib” (İbni Şəhraşub), 4-cü cild, səh-35; “Əl-imamətu vəs-siyasət”, 1-ci cild, səh-164.

4 “İrşad” (Şeyx Müfid), səh-174; “Minaqib” (İbni Şəhraşub), 4-cü cild, səh-42; “fusulul-mühimmə”, səh-146; “Təzkirətul-xəvass”, səh-221.

1 “İrşad” (Şeyx Müfid), səh-181; “İsbatul-hüdat”, 5-ci cild, səh-129 və 134;

2 “İrşad” (Şeyx Müfid), səh-179; “İsbatul-hüdat”, 5-ci cild, səh-168-212 və 134; “İsbatul-vəsiyyət”, (Məsudi) səh-125.

1 “İrşad” (Şeyx Müfid), səh-182; “Tarixi Yəqubi”, 2-ci cild, səh-226-228; “Fusulul-mühimmə”, səh-163.

1 “Mənaqib” (İbni Şəhraşub), 4-cü cild, səh-88.

2 “Mənaqib” (İbni Şəhraşub), 4-cü cild, səh-88; “İrşad” (Şeyx Müfid), səh-182; “Əl-imamətu vəssiyasət”, 1-ci cild, səh-203; “Tarixi Yəqubi”, 2-ci cild, səh-229; “Fusulul-mühimmə”, səh-163; “Təzkirətul-xəvass”, səh-235.

1 “İrşad” (Şeyx Müfid), səh-201; “Mənaqib” (İbni Şəhraşub), 4-cü cild, səh-89;

1 “İrşad” (Şeyx Müfid), səh-201; “Fusulul-mühimmə”, səh-168.

2 “İrşad” (Şeyx Müfid), səh-204; “Fusulul-mühimmə”, səh-170; “Məqatilit-talibin”, (ikinci çap), səh-73.

3 “İrşad” (Şeyx Müfid), səh-205; “Fusulul-mühimmə”, səh-171; “Məqatilit-talibin” (ikinci çap), səh-73.

4 “Mənaqib” (İbni Şəhraşub), 4-cü cild, səh-98.

1 “Mənaqib” (İbni Şəhraşub), 4-cü cild, səh-99; “İrşad” (Şeyx Müfid), səh-214.

2 “İrşad” (Şeyx Müfid), səh-214; “Mənaqib” (İbni Şəhraşub), 4-cü cild, səh-98.

1 “Biharul-ənvar” (Kompani çapı), 10-cu cild, səh-200, 202-203.

1 “Məqatilut-talibin”, səh-52 və 59.

1 “Təzkirətul-xəvass”, səh-324; “İsbatul-hudat”, 5-ci cild, səh-242.

2 “Mənaqib” (İbni Şəhraşub), 4-cü cild, səh-176; “Dəlailul-imamət”, səh-80; “Fusulul-mühimmə”, səh-190.

1 “İrşad” (Şeyx Müfid), səh-246; “Fusulul-mühimmə”, səh-193; “Mənaqib” (İbni Şəhraşub), 4-cü cild, səh-197.

2 “Üsuli Kafi”, 1-ci cild, səh-469; “İrşad” (Şeyx Müfid), səh-245; “Fusulul-mühimmə”, səh-202-203; “Tarixi Yəqubi”, 3-cü cild, səh-63; “Təzkirətul-xəvass”, səh-340. “Dəlailul-imamət”, səh-94; “Mənaqib” (İbni Şəhraşub), 4-cü cild, səh-210.

1 “İrşad” (Şeyx Müfid), səh-245-253; “Ricali Kəşşi” (Məhəmməd ibni Ömər ibni Əbdül-əziz Kəşşi); “Ricali Tusi” ((Məhəmməd ibni Həsən ibni Tusi), “Fehrestu Tusi” və sair kitablara baxa bilərsiniz.

2 Üsuli-kafi, 1-ci cild, səh-472; Dəlailul-imamət, səh-111; İrşad (Mufid) səh-254; Tarixi Yəqubi, 3-cü cild, səh-119; Fusulul-mühimmə, səh-212; Mənaqibi ibni Şəhraşub, 4-cü cild, səh-280)

1 İrşad (Mufid) səh-254; Fusulul-mühimmə, səh-204; Mənaqibi ibni Şəhraşub, 4-cü cild, səh-247.

1 Fusulul-mühimmə, səh-212; Dəlailul-imamət, səh-111.

2 Üsuli-kafi, 1-ci cild, səh-300.

1 Üsuli-kafi, 1-ci cild, səh-476; İrşad (Mufid) səh-270; Fusulul-mühimmə, səh 214-23; Dəlailul-imamət, səh. 146-148; Mənaqibi ibni Şəhraşub, 4-cü cild, səh-324; Tarixi Yəqubi, 3-cü cild, səh-150.

2 İrşad (Mufid) səh-279-383; Dəlailul-imamət, səh. 148 və 154; Fusulul-mühimmə, səh-222; Mənaqibi ibni Şəhraşub, 4-cü cild, səh. 323-327; Tarixi Yəqubi, 3-cü cild, səh-150.

1 Üsuli-kafi, 1-ci cild, səh-486; İrşad (Mufid) səh-284-296; Dəlailul-imamət, səh 175-177; Fusulul-mühimmə, səh 225-246; Tarixi Yəqubi, 3-cü cild, səh-188.

2 Üsuli-kafi, 1-ci cild, səh-488; Fusulul-mühimmə, səh-237.

1 Dəlailul-imamət, səh-197; Mənaqibi ibni Şəhraşub, 4-cü cild, səh-363.

2 Üsuli-kafi, 1-ci cild, səh-489; İrşad (Mufid) səh-290; Fusulul-mühimmə, səh-237; Mənaqibi ibni Şəhraşub, 4-cü cild, səh-363;

1 Mənaqibi ibni Şəhraşub, 4-cü cild, səh-351.

1 İrşad (Mufid) səh-297;Üsuli-kafi, 1-ci cild, səh-492-497; Dəlailul-imamət, səh 201-209; Mənaqibi ibni Şəhraşub, 4-cü cild, səh 377-399; Fusulul-mühimmə, səh 247-258.

2 Üsuli-kafi, 1-ci cild, səh-497-502; İrşad (Mufid) səh-307; Dəlailul-imamət, səh 216-222; Fusulul-mühimmə, səh 259-265; Mənaqibi ibni Şəhraşub, 4-cü cild, səh 401-420.

1 İrşad (Mufid) səh. 307-313; (Üsuli-kafi, 1-ci cild, səh-501; Fusulul-mühimmə, səh-261; Mənaqibi ibni Şəhraşub, 4-cü cild, səh-417; Tarixi Yəqubi, 3-cü cild, səh-217.

2 Məqatilut Talibin, səh –395.

1 Məqatilut Talibiyyin, səh 395 və 396.

2 İrşad (Mufid) səh-315; Dəlailul-imamət, səh-223; Fusulul-mühimmə, səh 266-272; Mənaqibi ibni Şəhraşub, 4-cü cild, səh-522;Üsuli-kafi, 1-ci cild, səh-503.

3 İrşad (Mufid) səh-324; (Üsuli-kafi, 1-ci cild, səh-512; Mənaqibi ibni Şəhraşub, 4-cü cild, səh 429-430.

1 Səhihi Termizi, 9-cu cild, Macaətil Məhdi babı, Səhihi Əbu Davud, 2-ci cild, Babul Məhdi; Səhihi ibni Macə, Xurucul Məhdi babı; Nurul-əfsar (Şəblənci); Mişkatul-məsail (Məhəmməd ibni Əbdüllah Xətib; Əs-səvaiqu-muhriqə (ibni Həcər); Əsaful Rağibin (Məhəmməd Səvvam); Fusulul-mühimmə, Səhihi Müslim, Əl-ğeybə (Məhəmməd ibni İbrahim Nömani; Kəmalüddin (Şeyx Səduq), İsbatul-hudad (Məhəmməd ibni Həsən Hürra; Biharul-ənvar, (Məclisi), 51-52-ci cild.

1 Üsuli-kafi, 1-ci cild, səh-505; İrşad (Mufid) səh-319.

2 Ricali Kəşşi, Ricali Tusi, Fehresti Tusi və s. rical kitablarına müraciət et.

1 Biharul-ənvar, 51-ci cild, səh. 342 və 343-366; Əl-qeybət (Məhəmməd ibni Həsən Tusi, 2-ci çap) səh-214-243; İsbatul-hudad, 6-cı cild, səh 6-7.

2 Biharul-ənvar, 51-ci cild, səh. 360-361; Əl-qeybət (Şeyx Tusi) səh-242.

1 Əbu Cəfər (ə) buyurur: «Bizim qaimimiz zühur edəndə Allah-taala onun əlini bütün bəndələrin başı üzərinə qoyacaq, onun vasitəsilə onların ağıllarını cəm edəcək, əxlaqları da onun vasitsilə kamala yetəcəkdir.» (Biharul-ənvar 52-ci cild, səh. 328 və 336.

Əbu Əbdillah (ə) buyurur: «Elm 27 hərfdir. Peyğəmbərlərin gətirdikləri hamısı yalnız iki hərfdir. Camaat da indiyə qədər bu iki hərifdən başqa bir şey bilmirlər. Bizim Qaimimiz zühur edən zaman qalan 23 hərfi də çıxaracaqdır, onu camaat arasında yayacaqdır. Onlara iki hərf də əlavə edəcəkdir. (Biharul-ənvar 52-ci cild, səh-336.1 Biharul-ənvar, 51-ci cild, səh 154, 158, 160.
Yüklə 3,25 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə