İslamiyet öncesi TÜrk tariHİ 1Yüklə 3,76 Mb.
səhifə1/30
tarix29.10.2017
ölçüsü3,76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ


1. Arap ülkelerinden kuzeye, Bizans’tan doğuya uzanan ticaret yolları üzerinde yaşayan Hazarlar, VII. ve IX. yüzyıllar arasında bulundukları bölgede huzuru ve ulaşım güvenliğini sağlayarak bu dönemin Hazar Barış Çağı olarak adlandırılmasına neden olmuşlardır.

Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinde etkili olduğu savunulamaz?


 1. Ticaretin canlanmasında

 2. Kültürel etkileşimin artmasında

 3. Farklı dinlerin yayılmasında

 4. Ülkede refahın yükselmesinde

 5. Türkçenin ortak dil olarak kullanılmasında

2. Uygurlar Dönemi’nden günümüze ulaşan aşağıdaki eserlerden hangisi, Uygurların yerleşik hayata geçtiğine bir kanıt olarak gösterilebilir?
A) İpekli kumaşlar

B) Eyer takımları

C) Duvar resimleri

D) Deri eşyalar

E) Tunç kaplar

3. Uygurlar alfabelerini oluştururken,

I. Arap,


II. Latin,

III. Soğdalfabelerinin hangilerinden etkilenmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III


4. Aşağıdakilerden hangisi Karluklar için söylenemez?


 1. Ural Dağları çevresinde yaşadılar.

 2. Cengiz Han’a itaat eden Müslüman Türk topluluklarındandırlar.

 3. Talas Savaşı’nda Çinlilere karşı Müslümanların yanında yer aldılar.

 4. II. Göktürk Devleti’nin yıkılmasında etkili oldular.

 5. Türgişlerin siyasi varlıklarına son verdiler.


5. Devletler Din ve İnanç Sistemleri

I. Göktürkler - Gök Tanrı Dini

II. Uygurlar - Manihaizm

III. Hazarlar - Hristiyanlık

IV. Macarlar - Musevilik

V. Gazneliler - MüslümanlıkYukarıda bazı Türk devletleri ve onların din ve inanç sistemlerine yer verilmiştir. Bu eşlemede yapılan hata, hangi devletlerin yer değiştirmesiyle giderilebilir?
A) I ve III B) I ve IV C) II ve III

D) II ve V E) III ve IV6. İlk Türk devletleriyle ilgili olarak aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?


 1. Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarıdır. – Attila

 2. Ötüken’i I. Göktürk Devleti’nin merkezi yapmıştır. – Bilge Kağan

 3. Türklerde ordu teşkilatının kurucusudur. – Teoman

 4. II. Göktürk Devleti’nin kurucusudur. – Kutluk İlteriş Kağan

 5. Doğu Roma İmparatorluğu ile Margos Anlaşması’nı yapmıştır. – Mete

7. Göktürk Yazıtları ve Kutadgu Bilig’le ilgili olarak,

I. Devlet idaresi konusunda tavsiyeler içermeleri,

II. Uygur alfabesi ile yazılmış olmaları,

III. İslami dönem Türk devlet anlayışına ışık tutmalarıözelliklerinden hangilerinin, her ikisi için de ortak olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III8. Aşağıdakilerden hangisi Türklerdeki ölümle ilgili söylem ve uygulamalardan biri değildir?
A) Kurgan B) Yuğ C) Toy

D) Balbal E) Tamu9. Aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi, Avrupa topraklarına göç etmemiştir?


 1. Kırgızlar

 2. Sabirler

 3. Oğuzlar

 4. Peçenekler

 5. Kıpçaklar


10. Diğer adı Eftalitler olan Türk devleti, aşağı­dakilerden hangisidir?


 1. Uygur

 2. Kutluk

 3. Akhun

 4. Kıpçak

 5. Avarlar


11.

 • Oğuz Destanı’ndaki ok motifi

 • Uygur efsanesindeki kardeşlerin belli

bölgelere sevk edilmesi

 • Göktürk kitabelerindeki, zaptı düşünülen istikamete şehzadeler tayin edilmesi

 • Selçukluların, Dandanakan Savaşı’ndan sonra topladıkları mecliste fetih yönlerinin ve buralarda vazife alacak başbuğların seçilmesi

olguları, Türk devletlerinde İslamiyet’in kabulünden önce ve sonra var olan Aşağıdaki anlayışlardan hangisinin bir göstergesidir?


 1. Ülke topraklarını töreye göre paylaştırmanın

 2. Cihan hâkimiyeti düşüncesinin

 3. Doğu - Batı idari teşkilatlanmasının

 4. Göçebe yaşam tarzının

 5. Askeri teşkilatın geliştirildiğinin12. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletleri döneminde aile yapısı ile ilgili doğru bir açıklama değildir?
A) Aile sosyal hayatın ve toplumun en küçük birimiydi.

B) Evlenen çocuklar ayrı bir ev kurarlardı.

C) Erkeklerin tek kadınla evlenmesi yaygındı.

D) Kadınların sosyal hayatta yeri yoktu.

E) Ataerkil aile yapısı görülmekteydi.

13. Aşağıdakilerden hangisinde ikinci olay, birinci olayın sonucudur?
A) Hunların Volga Nehri’ni geçmeleri – Kavimler Göçü’nün başlaması

B) Uygur Devleti’nin kurulması - Orhun Kitabelerinin dikilmesi

C) Tuna Bulgar Devleti’nin kurulması - Avrupa’da ilk Müslüman Türk devletinin ortaya çıkışı

D) Kutluk’un başlattığı bağımsızlık mücadelesi - I. Göktürk Devleti’nin kurulması

E) Metehan’ın onluk sistemi kurması- II. Göktürk Devletinin kurulması
14. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Hun Devleti hükümdarlarından değildir?
A) Ki-ok B) Uldız C) Rua

D) Attila E) İlek
15. Askeri ve idari teşkilatı, ekonomik ve sosyal yapısı, hukuk ve sanatı kendisinden sonraki Türk devletlerince örnek alınan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyük Hun Devleti

B) Avrupa Hun Devleti

C) I. Göktürk Devleti

D) Uygur Devleti

E) Karluklar
16.

I. Ordunun ücretli askerlerden oluşması

II. Eli silah tutan her Türk’ün asker sayılması

III. Boy teşkilatının ordu teşkilatına yansıması

IV. Ordunun temelinin süvarilere dayanması

olgularından hangileri ilk Türk devletleri döneminde ordunun özellikleri arasında yer almaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, III ve IV17. Türk maden sanatının en önemli örneklerinden biri olan Altın Elbiseli Adamı aşağıdaki kurganlardan hangisinde bulunmuştur?
A) Pazırık B) Esik C) Anav

D) Katanda E) Afanesyova18. Aşağıdaki Türk kavimlerinden hangileri arasındaki mücadeleler, Dede Korkut Hikâyelerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur?
A) Peçenek - Kıpçak B) Avar - Sabar

C) Karluk - Kimek D) Kıpçak – Oğuz

E) Oğuz- Karluk

19. Türk hukuku ilk kez hangi Türk topluluğu tara­fından yazılı hâle getirilmiştir?
A) Göktürkler B) Uygurlar C) Türgişler

D) Hazarlar E) Asya Hun


20. Hazar ve Bulgar ülkelerinden başlayıp Ural, Güney Sibirya, Altay ve Sayan dağlarından geçerek Çin'e ulaşan ünlü ticaret yolu, aşağı­dakilerden hangisidir?
A) Kral Yolu B) Baharat Yolu C) İpek Yolu

D) Kürk Yolu E) Tuz Yolu


21. Orhun Kitabeleri hangi ülke sınırları içinde yer almaktadır?
A) Özbekistan B) Kırgızistan C) Moğolistan

D) Çin E) Kazakistan
22. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinden biri değildir?
A) Kutluk Devleti B) Uygur Devleti

C) Peçenek Devleti D) Asya Hun Devleti

E) Avarlar

23. İlk Türklerin dini anlayışları için aşağıdakiler­den hangisi söylenemez?
A) Güçlü bir ahiret inancının bulunduğu

B) Gök Tanrı dininin yaygın olduğu

C) Başka dinlere inananlardan haraç vergisi alın­dığı

D) Ölen kişinin mezarına hayatta iken öldürdüğü düşman sayısı kadar balbal denilen taş hey­kellerin dikildiği

E) Ölen kişiler için yuğ törenleri düzenlendiği
24. Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinin hü­kümdarları;

I- Han


II- Hakan

III- Şanyü

IV- Kağan

unvanlarından hangilerini kullanmışlardır?
A) Yalnız II B) III ve IV C) I, II ve IV

D) I, II, III ve IV E) II, III ve IV
25. Aşağıdaki hükümdar - devlet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Mete Han - Büyük Hun Devleti

B) Bilge Kağan - Uygur Devleti

C) Attila - Avrupa Hun Devleti

D) Bumin Kağan - I. Göktürk Devleti

E) Teoman - Asya Hun


26. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi, Çin’e karşı verilen bağımsızlık mücadelesi sonucunda kurulmuştur?
A) Kutluk Devleti

B) Büyük Hun Devleti

C) Uygur Devleti

D) Avrupa Hun Devleti

E) Karluklar

27. Göktürk Devleti’nin batı kanadını yöneten İstemi Yabgu, izlemiş olduğu Batı Siyaseti gereğince;

• Akhunlara karşı Sasanilerin desteğini alabilmek için kızını Sasani hükümdarıyla evlendirdi.

• Göktürklerin gittikçe güçlenmesinden rahatsız olan Sasanilere karşı Bizansla ittifak yaparak mücadele etti.

• Bu iki devletin ortak hareketi sonucunda Akhun Devleti yıkıldı.İstemi Yabgu bu siyasetiyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
A) Türkleri, Göktürk çatısı altında birleştirmeyi

B) İpek Yolu’nun denetimini ele geçirmeyi

C) Bizans’ın egemenliğine girmeyi

D) Göktürk topraklarının parçalanmasını önlemeyi

E) Sasani Devletini ele geçirmeyi
28.Manas Destanı, aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Uygurlar B) Kırgızlar C) Göktürkler

D) İskitler E) Avarlar29. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam öncesi din ve inanç biçimlerinden biri değildir?
A) Manihaizm

B) Gök Tanrı dini

C) Puta tapıcılık

D) Tabiat kuvvetlerine inanma

E) Şamanizm
30. Orta Asya Türk devletlerindeki kurultayın ülkemizde bugünkü karşılığı olan devlet organı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bakanlar Kurulu

B) Milli Güvenlik Kurulu

C) Anayasa Mahkemesi

D) TBMM


E) Danıştay

31. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde;

• Toprak mülkiyetinin olmaması

• Toplumsal düzenin töreye göre sağlanması

• Devlet örgütlenmesinin boylar düzeni şeklinde olmasıaşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A) Merkezi yönetim anlayışının

B) Kut anlayışının

C) Gök Tanrı inancının

D) Göçebe yaşamın

E) Bağımsızlık isteğinin

32. Orta Asya Türk devletlerinde kullanılan;

• Tamu


• Kam

• Yuğ


gibi kavramlar, aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir?
A) Din B) Askerlik C) Ticaret

D) Yönetim E) Ekonomi33. Eski Türk devletlerinde, hükümdarın ülkede bulunmadığı ya da meclis çalışmalarına katılamadığı zamanlarda kurultaya (meclise), aşağıdakilerden hangisi başkanlık ederdi?
A) Bitikçi B) Yargan C) Aygucı

D) Tigin E) Toygun
34. Orta Asya Türk devletlerinde göçebe yaşam tarzının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
A) Kültürlerinin fazla yayılmasına

B) Taşınabilir sanat eserlerinin varlığına

C) Mimarinin gelişmemesine

D) Yazılı eserlerin artmasına

E) Dayanışmanın atmasına
35.İslamiyet’ten önce Türkler göçebe bir ya-şam sürmekte ve başkentleri de hükümdarın bulunduğu şehir olmakta idi. Hükümdar nereye konarsa ordu da onunla birlikte konardı.

Buna göre, göçebe yaşamın Türk devlet geleneğinde hangi etkide bulunduğu savunulmaktadır?
A) Ordu teşkilatının başkentte toplandığı

B) Başkentin sürekli değiştiği

C) Hükümdarın seçiminde başkentin etkili olduğu

D) Devletin başkentinin bulunmadığı

E) Başkentin orduya bağlı olduğu

36. Orta Asya’da kurulan Türk devletleri ile Çinliler arasındaki mücadelenin temel nedeni hangisidir?
A) Ticaret

B) Çinli Prensesler

C) Tarım

D) Kalabalık Çin nüfusu

E) Çinin Türk prensleri kışkırtması


37. Aşağıdakilerden hangisi Göktürklere ait bir özellik değildir?
A) Kendilerine ait alfabe bulunması

B) Türk adının devlet ismi olarak ilk defa kullanılması

C) Yerleşik hayata geçiş

D) Bizans ile ilişkiler

E) Para bastırmaları

38. Orhun Yazıtlarını ilk defa okuyan bilgin, aşağı­dakilerden hangisidir?
A) Strahlenberg

B) Wilhelm Barthold

C) Zeki Velidi Togan

D) Wilhelm Thomsen

E) Bergson

39. Aşağıdakilerden hangisi, "Bozkır Türk Kültürü"nde Türk toplumsal ve siyasi yapısının en üst kademesini oluşturan Türk il (devlet)inin dayandığı temel unsurlardan biri değildir?


 1. Arazi (uluş-Ülke)

 2. Velâyet-i Âmme

 3. Birleşmiş halk (Kün)

 4. Bodun

 5. Müşterek ve idari ve hukuki nizam (Töre)

40.

I- Tarihte ilk defa Macaristan’da siyasi bir güç oluşturdular.

II- Günümüzdeki Karaim Türklerinin atalarıdırlar.

III- Sasanilerle birlikte 619–626 yıllarında İstanbul’u iki kez kuşattılar.

IV- Orta Çağ başlarında Rusları, ordu ve devlet örgütlenmesi alanlarında etkilediler.

Verilen özelliklerden hangileri Avarlara aittir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I-III

D) II, III ve IV E) I, III ve IV41. Hazarlarda Museviliğin yanında Hristiyanlık ve İslamiyet gibi dinlerde kabul edilmiştir.

Bu bilgiye göre Hazarlar için aşağıdakiler­den hangisi söylenebilir?
A) Güçlü ordularının bulunduğu

B) Hoşgörü anlayışının hâkim olduğu

C) Mimari alanda ileri gittikleri

D) Halkının refah seviyesinin yüksek olduğu

E) Medeniyetlerin geçiş noktasında olduğu

42. Altın ve gümüş işçiliğinde usta olan İskitleri “Bozkırların Kuyumcuları” olarak tanım­layan bir tarihçi bu topluluğun aşağıdaki alanlardan hangisinde ilerlediklerini belirt­miş olabilir?
A) Tıp B) Tarım C) Madencilik

D) Denizcilik E) Dokumacılık43. Kök Türk Devleti’nin batı tarafını yöneten İstemi Yabgu, İpek Yolu’nun kontrolünün Türklerin elinde olmasını istiyordu. Ama bu yolun bir bölümü Akhunların elindeydi. Bu durum Kök Türk Devleti ile Akhunları karşı karşıya getirdi. İstemi Yabgu, Akhunlara karşı Sasanilerle işbirliği yaptı. Bu işbirliği­nin sonucunda Akhun Devleti yıkıldı. İstemi Yabgu bu devletin topraklarını Sasanilerle paylaştı. Ancak bir süre sonra Sasanilerle olan iyi ilişkiler, İpek Yolu’nun hâkimiyeti meselesinden dolayı bozuldu. İstemi Yabgu bu kez de Sasanilere karşı Bizans ile işbir­liği yaptı.

Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında Kök Türk Devleti’nin dış politikada aşağıda­ki yollardan hangisini izlediği söylenemez?

A) Çıkarları doğrultusunda ittifaklar yaptıkları

B) İşbirliğine dayalı politika güttükleri

C) Ülke menfaatlerini dikkate alan bir siyaset izledikleri

D) Milli sınırlar içinde kalmaya özen gösterdik­leri

E) Milliyetçi yapılarını zamanla kaybettikleri44. İslamiyet öncesi Türk devlet ve toplulukların­da bağımsızlık alameti olan ve bayrak yerine de kullanılan sembol, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Otağ B) Kotuz C) Tuğ

D) Örgin E) Nevbet
45. Margos Barış Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:

• Romalı mülteciler ve esirlerin her biri için Avrupa Hunlarına sekiz altın fidye ödene­cektir.

• Romalılar, Hunların hâkimiyeti altında olan kavimlerle işbirliği yapmayacaktır.

• Romalılar tarafından Avrupa Hun Devleti’ne ödenen vergi 300 altın libre yerine 700 altın libre olacaktır.Verilen antlaşma maddelerine göre Avru­pa Hun Devleti, izlediği bu politikalar ile Bizans’ı;

I- güçsüz bırakmak

II- baskı altında tutmak

III- etkisiz hâle getirmek

IV- topraklarına katmak

amaçlarından hangilerini hedeflemiştir?
A) Yalnız II B) I - II - IV C) II - III - IV

D) I - II – III E) III - IV46. Orta Asya Türklerinde de görülen;

• kithara

• çevgan

• timpani

• köpürge

gibi kavramlar, aşağıdaki sanat dallarından hangisiyle ilgilidir?
A) Resim B) Tiyatro C) Bale

D) Müzik E) Minyatür47.

I- Yuğ


II- Kurgan

III- Şaman

IV- Töre

V- KurultayYukarıdaki kavramlardan hangilerinin Türklerin İslamiyet öncesi dini inançları ile doğrudan ilişkisi vardır?
A) I – II – V B) I – II – III C) II – IV – V

D) II – IV – V E) III- IV
48.

• Slav toplulukları arasına girerek, onların bir­lik oluşturmalarını önlediler.

• Almanların, doğuya doğru yayılmalarını dur­durarak, Balkan kavimlerinin Almanlaşması­na engel oldular.

Bazı tarihi rolleri verilen Türk topluluğu, aşa­ğıdakilerden hangisidir?
A) Macarlar B) Türgişler C) Hazarlar

D) Sibirler E) Avarlar


49. İslam ordularının mücadeleye giriştikleri ilk devletler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Göktürk - Sasani

B) Sasani - Bizans

C) Türgişler - Hazarlar

D) Hazarlar – Peçenekler

E) Göktürk- Uygurlar

50. Eski Türklerde ölenin toprağa gömülmesinden sonra başka bir dünyaya geçip orada sonsuz bir hayat yaşayacağına inanıldığı için; cenazelerinin, atı, binicilik takımları, silah ve değerli eşyaları ile birlikte gömüldüğü mezarlara ne ad verilir?


 1. Kümbet

 2. Türbeler

 3. Ehl-i Hıref

 4. Kurganlar

 5. Ribat-ı Melik

51. Eski Türklerde Kağan ya da Hakan'ın belli yerlerde Bodun'un işlerini konuşmak ve görüşmek maksadıyla yaptığı toplantıya ne ad verilir?
A) Urug B) Ok C) Sep

D) Tirnek E) Kuni52. Aşağıdakilerden hangisi eski Türk toplumsal yapısındaki unsurlardan biri değildir?
A) Ok B) Akı C) İl D) Bod E) Urug


53. "Türk tarihi ve dolayısıyla Türk Kültür ve Medeniyeti sadece bir bölgede ve bir başlık altında ele alınamaz" yargısını en doğru açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Çeşitli sebeplerle Orta Asya'dan çıkan Türkler dünyanın farklı bölgelerine yayılarak değişik adlarla devletler kurup ortak dilleri, dinleri, töre ve gelenekleriyle varlıklarını sürdürüp, oralarda Türk kültür ve medeniyetini temsil etmişlerdir.

 2. Türkler, İslam'dan önce Bozkır medeniyeti veya Atlı Bozkır medeniyeti şeklinde isimlendirilen medeniyeti meydana getirmişlerdir.

 3. Türkler, yaratıcı bir kavim olmaları sebebiyle kendilerine özgü orijinal bir kültür ve medeniyetin sahibidirler.

 4. Türkler, tarihin kaydettiği en eski kavimlerden biridir.

E) Dini, dili, töresi, hukuku, düşüncesi,
hadiseler karşısında tutum ve davranışları ve sanatı ile Türk Milletinin de kendine özgü bir kültür ve sanatı vardır.

54. Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya/Eski Türk sanatı ve kültürünü tanımlayan ve hatırlatan kelime, isim ve kavramlar arasında ver almaz?


 1. Çadır sanatı

 2. Orhun âbide ve kitabeleri

 3. Hat sanatı

 4. Balbal-Kurgan

 5. Bozkır kültür ve sanatı55. Eski Türk toplumsal yapısının öğelerinden biri olan ve aileler veya soyların bir araya gelişiyle oluşan topluluğa ne ad verilir?


 1. Boy

 2. Aşiret

 3. Zümre

 4. İl

 5. Bodun


56. "Orhun Abideleri"nin ortaya çıktığı kültür ve medeniyet çevresi aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Ötüken

 2. Göktürk medeniyeti

 3. Orta Asya Türk kültür ve medeniyeti

 4. Atlı Bozkır Kültürü

 5. Bozkır medeniyeti


57. Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya/Eski Türk sanatı ve kültürünü tanımlayan ve hatırlatan kelime, isim ve kavramlar arasında yer alır?


 1. Veraset Sistemi

 2. Ölü aşı

 3. Kut Anlayışı

 4. Yumuş hazırlanması

 5. Vakıf teşkilatı


58. Kültür ve medeniyet tarihçilerinin Türk kültürünü "Atlı Bozkır Kültürü" olarak isimlendirdikleri dönem Türk kültür medeniyetinin hangi dönemidir?


 1. Şark kültüründen önceki dönemidir.

 2. Göçebelik dönemidir.

 3. İslâm'dan önceki dönemidir.

 4. Şark kültüründen sonraki dönemidir.

 5. İslâm'dan sonraki dönemidir.

59. Türklerde ülke tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Sülale vasfını kazanan Bey'in ailesi ve askeri gücünün bulunduğu arazidir.

 2. İstiklâl ve hürriyetin hakim olduğu belli sınırlara sahip devlet arazisidir.

 3. 10'lu sisteme dayalı ordu nizamı yolu ile merkezden idarenin mümkün olduğu arazidir.

 4. Kan bağı olan ya da olmayan topluluğun barınma, beslenme, korunma ve sağlıklı yaşama gibi temel ihtiyaçlarını karşıladıkları her yerdir.

 5. Müşterek idari ve hukuki nizamı ile yurdu korunan ve milletin huzur ve barış içinde yaşadığı arazidir.60. Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün siyasi sonuçlarından biridir?
A) Roma İmparatorluğunun doğu ve batı ola­rak ikiye ayrılması

B) Avrupa’nın etnik yapısının değişmesi

C) Avrupa’da kilisenin önem kazanması

D) Barbar kavimleri arasında Hrıstiyanlı ğın hızla yayılmasıE) Skolastik düşüncenin yayılması

61. Hakanın ya da vezirin başkanlık ettiği meclis-i ali (büyük divan) mevcut olduğu gibi, bu divanın üyelerinin başkanlık ettiği ikinci dereceden divanlar da vardı ki, bunlardan biri de divan-ı tuğra ve inşa idi.

Divan-ı tuğra ve inşanın başkanı aşağıdaki unvanlardan hangisini taşır?


 1. Bitikçi - Ilımga

 2. Müstevfi

 3. Sultan

 4. Emiri Dad

 5. Amid


62. "Kara" kelimesinin olumlu ve olumsuz pek çok anlamı vardır.

Buna göre Türk Hakanlığı hakanları unvan olarak "kara" kelimesini hangi anlamda kullanmıştır?


 1. Kuzey

 2. Büyük

 3. Şiddetli

 4. Meşru olmayan

 5. Siyah

63. Türk Hakanlığında savaş zamanları dışında hakan ava çıktığında veya çevgen oynadığında yatgak ve turgakların yortug denilen yürüyüş alaylarının düzenlenmesi işi aşağıdakilerden hangisinin görevidir?


 1. Kapucubaşı

 2. İl beyi

 3. İlbaşı

 4. Subaşı

 5. Yuğruş64. Aşağıdaki dillerden hangisinde İslam öncesi Türk tarihi ile ilgili önemli bir kaynak eser bulunmaz?


 1. Arapça

 2. Çince

 3. Japonca

 4. Farsça

 5. Grekçe65. Divanı Lügati't-Türk'te Türklerden bir boy oldukları vurgulanan ve ölülerini yakan tek Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Oğuzlar

 2. Avarlar

 3. Karluklar

 4. Kırgızlar

 5. Türgişler

Kataloq: 2015
2015 -> Dərs vəsaiti, Bakı, Çaşoğlu -2003 A. M. Qafarov Standartlaşdırmanın əsasları
2015 -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Mühazirə Mövzu: Sertifikasiyanın mahiyyəti və məzmunu. Plan əsas terminlər və anlayışlar
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 15
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 22 MÖvzu: telemexanik sistemləR

Yüklə 3,76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə