İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi


Ders Kurulu 1.4: Klinik Bilimlere Giriş / Course 1.4: Introduction to Clinical MedicineYüklə 0,86 Mb.
səhifə5/28
tarix07.08.2018
ölçüsü0,86 Mb.
#67624
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Ders Kurulu 1.4: Klinik Bilimlere Giriş /
Course 1.4: Introduction to Clinical MedicineBaşkan (Chair): Prof. Dr. Hacı Murat Emül, Psikiyatri (Psychiatry)

Eşbaşkanlar (Vice Chairs):
Prof. Dr. Oktay Demirkıran, Anesteziyoloji ve Reanimasyon (Anesthesiology and Reanimation)
Prof. Dr. Suat Hilal Akı, Patoloji (Pathology)
Üyeler (Members):
Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan, Farmakoloji (Pharmacology)
Prof. Dr. Hrısi Bahar, Mikrobiyoloji (Microbiology)

Ders Kurulunun Amaçları ve Öğrenim Hedefleri

Course aims and learning outcomes
Türkçe

English

Ders kurulunun amaçları / course aims

Farmakoloji:

1. Farmakolojiye giriş: Farmakolojinin ve yan dallarının tıp bilimleri içindeki yerinin ve ilişkili terimlerinin tarihsel bir perspektif içinde öğrenilmesi.

2. Farmakokinetik: İlaçların farmakokinetik özelliklerinin öğrenilmesi.

3. Farmakodinami: İlaçların etki mekanizmalarının altında yatan temel ilkelerin ve bunlara dayanılarak tedavinin düzenlemesinin öğrenilmesi.

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji:

Bu derste öğrencilerin ileri sınıflarda alacağı bilgilere temel oluşturacak düzeyde mikrobiyoloji ile ilgili kuramları öğrenmesi, bakteri, mantar, parazit, virüs ve prionlar hakkında genel bir fikir sahibi olabilecek ve bakterileri mikroskopta inceleyebilecek düzeyde yeterlik kazanması amaçlanmaktadır.

Patoloji:

Hücre zararı ve hücre ölümü etkenlerinin ve morfolojik özelliklerinin tanımlanması, iltihabi reaksiyonların morfolojik özelliklerini tanımlanması, tümör- neoplazi kavramlarının ve oluş mekanizmalarının açıklanması, dolaşım bozukluklarının morfolojik bulgularının ve sonuçlarının tanımlanması ve açıklanabilmesi.

Psikiyatri:

Öğrenciler bu ders kurulunda:

Merkezi sinir sistemi ve ilgili diğer biyolojik sistemlerin insan davranışının şekillenmesine olası katkılarını kavrarlar.

Biyolojik gelişim ile birlikte psikososyal gelişimin insan canlısının oluşmasına etkilerini düşünebilirler.

Normal insan davranışı ve tutumlarının psikolojik alt yapılarını ve nedenlerini tanırlar.

Biyolojik ve ruhsal yapıların psikiyatrik hastalıkların gelişiminde yerini analiz edebilirler.

Psikiyatrik hastalıkların yanı sıra medikal hastalıkları ve tüm hastaları biyopsikososyal boyutları ile ele alabilirler.


Pharmacology:

1. Introduction to Pharmacology.

Teaching the branches and divisions of pharmacology and their role in medical sciences, related terminology and their historical prospective.

2. Pharmacokinetics.

Learning pharmacokinetic properties of drugs.

3. Pharmacodinamics.

Learning the mechanism of action of drugs and their underlying basic principles, treatment design based on these principles.

Microbiology and Clinical Microbiology:

In this course, it was aimed to teach learn the theories related wıth microbiology in a level which will constitue a base for their learnings in advanced classes, to have notion about bacteria, fungi, parasites, vıruses and prions, to gain proficiency in a level which will serve them for microscobic examination of bacteria.

Pathology:

Description of factors and morphological features of cell degeneration and cell death, description of features of inflammatory reactions, explanation of tumor-neoplasia concept and their mechanisms, description and explanation of morphological features of hemodynamic disorders and their consequences.

Psychiatry:

The students throughout this course:

They should scrutinize the possible contributions of central nerve system and related biological systems to forming of human behavior.

Alongside biological developing, they should think about the influences of psychosocial development on the existence of human beings.

They should recognize the psychological sub structures and causals of the behavior and attitudes in normal human beings.

They should analyze the role of biological and psychic structures in the development of mental illnesses.

Alongside psychiatric illnesses, they should handle medical diseases and all patients within all biopsychosocial dimensions.Ders kurulunun içeriği / course content

Multidisipliner “Klinik Bilimlere Giriş Ders Kurulu”; Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Farmakoloji, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Nükleer Tıp, Patoloji, Psikiyatri derslerini kapsamaktadır.


Multidisciplinary course “Introduction to Clinical Medicine” contains, Anesthesiology and Reanima, Pharmacology, Microbiology and Clinical Microbiology, Nuclear Medicine, Pathology, Psychiatry lessons.

Ders kurulunun öğrenme çıktıları (hedefleri) / course learning outcomes

Farmakoloji:

1. Farmakolojiye Giriş:

a. Bilgi.

Farmakoloji, drog ve ilaç terimlerinin içerikleri.

Farmakolojinin dünyada ve yurdumuzdaki tarihsel gelişme pers-pektifi.

Farmakolojinin yan dalları:

Farmakodinami, Farmakokinetik, Farmakognozi, Faımakogenetik, Farmasi, Farmakoterapi, Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji.

İlaçların kaynakları, doğal ve sentetik ilaçlar, bitkisel ilaç aktif maddelerinin kimyasal tipleri, farmasötik formlar, ilaç dozu ve dozaj.

Yeni bir ilaç adayı kimyasal maddenin klinik öncesi ve klinik dönem araştırma aşamaları (faz I, II, II, IV), ilaçlara ilişkin yasal düzenlemeler ve farmakope konularında bilgi kazandırma.

b. Beceri.

Ders teorik niteliktedir, uygulama klinik aşamadaki bilgilerle gerçekleşecektir.

c. Tutum.

Farmakolojinin ve ilgili kavramlarının diğer tıp bilimleri içindeki yerini belirleyebilmek.

2. Farmakokinetik:

a. Bilgi.

Farmakokinetik süreçlerin tanımlanması, bu süreçlerin aşamaları (emilim, İlaçların organizmaya alınmaları ve emilim süreçleri).

Bu süreçleri belirleyen dokusal etkenler (hücre membranı, dokuların hücresel, biyokimyasal ve damarsal özellikleri), basit difüzyon, aktif taşıma, kolaylaştırılmış difüzyon, intemalizasyon; sindirim ve emilimin matematiksel ifadelendirilmesi.

İlaç etken maddesinin molekül büyüklüğü ve polaritesi, ilacın farmasötik formunun etkisi, presistemik eliminasyonu.

Biyoyararlanım.

İlaçların organizmaya veriliş biçimleri ve yollan (sistemik enteral ve parenteral yollar, lokal ilaç uygulaması), ilaç formlarında veriliş yollarına göre bulunması gereken özellikler.

İlaçların organizmada dağılımları, sanal dağılım hacmi ve matematiksel ifadesi, dağılımı belirleyen ilaç molekülüne ve dokulara ilişkin faktörler, kan proteinlerine bağlanma, sekestrasyon ve yeniden dağılma.

İlaçların biyo transformasyonları, I. ve II. Donem biyokimyasal reaksiyonlar, biyo transformasyonu etkileyen faktörler ve farmakogenetik.

İlaçların ve metabolitlerinin organizmadan atılma (itrah) yollan, böbreklerden idrarla ve karaciğerden safrayla atılma ve diğer atılım yolları, hepatik ve ranal klirens, eliminasyon yarılanma-ömrü ve matematiksel ifadesi, yapay athm yöntemleri (dializ biçimleri).

Farmakokinetik süreçlerin birlikte incelenmesi, tek bölmeli, iki bölmeli ve çok bölmeli modeller, doz-konsantrasyon ilişkileri, i. v. ve per os tek doz ilaç uygulamasında plazma konsantrasyonu-zaman eğrisi, bunun matematiksel ifadelendirilmesi, tekrarlayan ilaç dozlarının( i. v. ve per os) plazma konsantrasyon-zaman eğrisi, karalı durum plazma konsantrasyonu kavramı ve bunun matematiksel ifadesi, birikme derecesinin ifadesi, yükleme dozu ve matematiksel ifadelendirilmesi konularının öğrenilmesi.

b. Beceri.

İlaç formlarının kullanımında farmakokinetik parametrelerine göre doz aralığını, kararlı durum plazma konsantrasyonuna ulaşma zamanını, plazma ilaç düzeyini ölçüm için örnek alma zamanını hesaplamayı yapabilmek.

c. Tutum.

İlaçların kullanımında farmakokinetik parametrelere dayanarak rasyonel uygulamayı yapabilmek.

3. Farmakodinami:

a. Bilgi.

İlaçların etkilerinin oluşmasında rol alan başlıca mekanizmalar.

(reseptör ve benzerleri ile bunların dışındaki mekanizmalar).

Organizmada ilaçların etkisinin oluşmasında rol alan hücresel mekanizmalardan endojcn ligant reseptörleri, iyon kanalları, enzimler ve taşıyıcı moleküller ile bu temel elemanların genetik belirlemesi, reseptör alt üniteleri, bunlara ilişkin agonist ve antagonist maddeler, ilacın fiziko-kimyasal yapısı ve reseptör uygunluğunun moleküler yanı, kimyasal bağların rolü.

Reseptör sonrası sinyal aktarım mekanizmaları: G-proeinleri ve adenilat siklaz/cAMP sistemi, fosfolipazC/inositol fosfat sistemi ve kalsiyum iyonu, guanilat siklaz/cGMP sistemi, fosfolipaz A2 . Bu sistemleri etkileyen ilaç örnekleri.

İlaç etkisinin oluşmasında yer alan diğer mekanizmalar.

İlaç etkisinin (yanıtının) ölçülmesi, farmakolojik doz-yanıt tipleri (dereceli yanıtlar, kuantal veya hep ya da hiç tipi yanıtlar, bunların değişken ve sabit faktörleri), doz-yanıt eğrileri ve bunun matematiksel ifadesi, ilaç-reseptör etkileşmesine ilişkin teorik yaklaşımlar bunların matematiksel ifadeleri, ilaç etkisini değiştiren faktörler (beden ağırlığı ve hacmi, kişinin yaşı, cinsiyeti, ilaç kinetiğine yansıyan ve dinamiğini etkileyen organ hastalıkları ve fizyolojik durumlar, ilacın veriliş yolu ve zamanı, kişi nin yaşadığı sosyal ve coğrafi çevre ve beslenme biçimleri, genetik etkenler, biyolojik değişkenlik, ilacın devamlı kullanılmasının yanıtı değiştirebilmesi, tolerans, taşiflaksi, desansitizasyon, diğer ilaçların birlikte alınması ve plasebo etkisi) ve uyunç.

Birlikte kullanılan ilaçların farmakokinetik ve farmakodinamik etkileşimleri. Farmakodinamik etkileşim tipleri (antagonizma ve tipleri, agonistik etkileşim). Bu etkileşimlerin doz-yanıt eğrilerinde gösterilmesi ve bunların matematiksel ifadelendirilmeleri ve bu etkileşimlere ait belli örnekler. Farmakodinamik etkileşimin tipleri (emilme, dağılma ve proteine bağlanma, metabolizma ve itrah olayları üzerinden etkileşimler) ve bunlara ait önemli örnekler.

İlacın etkisinin zamana göre değişmesi, etki-zaman grafiği.

b. Beceri.

İlaçların etki mekanizmalarını ve bunların değişkenlerini öğrene.

rek hastadaki patolojiye ya da patolojilere uygun ilaç tedavisini planlayabilmek.

c. Tutum.

Farmakodinamik prensiplere dayanan rasyonel ilaç tedavisi uygulamasını yapabilme.

Mikrobiyoloji:

Öğrenciler bu ders sonunda, mikrobiyoloji ile ilgili temel kuramları açıklayabilirler, bakteri, mantar, parazit, virüs ve prionların genel özelliklerini tartışabilirler, preparat hazırlayarak bakterileri mikroskopta inceleyebilirler. Mikroorganizmaların ve mikroskobun önemini fark ederler.

Patoloji:

Bilgi.

Hücre zedelenme tiplerinin tanımlamalı ve açıklayabilmeli.Adaptasyon degişikliklerinin sayabilmeli ve tanımlayabilmeli.

Hücre yaşlanmasını açıklayabilmeli.

İltihabın etyolojisi ve etki mekanizmalarını açıklayabilmeli.

İltihabın patogenezini ve olayları aşama aşama sıralıyabilmeli.

İltihap çeşitlerini ve morfolojisini tanımlayabilmeli.

İyileşmenin koşullarını ve çeşitlerini, bunları etkileyen faktörleri sayabilmeli ve açıklayabilmeli.

Neoplaziyi tanımlayabilmeli, kaynaklandığı doku tipine göre adlandırabilmeli.

Selim habis tümor ayırıcı tanı özelliklerini sayabilmeli.

Karsinogenez mekanizmalarını açıklayabilmeli.

Tümör immunitesini açıklayabilmeli.

Ödem ve hidrasyon hallerinin nedenlerinin oluş mekanizmalarının ve klinik yansımalarını açıklayabilmeli.

Hiperemi ve kanamanın nedenlerini, morfolojik bulguları ve klinik yansımalarını açıklayabilmeli.

Trombus ve embolizm oluş mekanizmaları, çeşitleri, sonuçları ve komplikasyonlarını sayabilmeli ve açıklayabilmeli.

İskemi ve infarktın oluş mekanizmaları, morfolojik tipleri ve iyileşme şekillerini açıklayabilmeli.

Şokun nedenleri, çeşitleri, oluş mekanizmaları, morfolojik bulguları ve klinik yansımalarını tanımlayabilmeli ve açıklayayabilmeli.

Hipertansiyon nedenleri, çesitleri, oluş mekanizmaları, klinik ve morfolojik bulgularını sayabilmeli ve açıklayabilmeli.

Beceri.

Hastalıkların temelinde yer alan hücresel düzeydeki patolojik mekanizmaları ve iltihabi lezyonların, dolaşım sistemindeki bozuklukların morfolojik ve klinik belirtilerini tanımlayabilmeli.Pharmacology:

a. Knowledge.

Terminologies of pharmacology, drug and medicine.

The perspective of historical development of pharmacology in the world and in our country.

Pharmacology and its sub branches.

Pharmacodynamics.

Pharmacokinetics.

Pharmacognosy.

Pharmacogenetics, Pharmacy, Pharmacotherapy, Clinical pharmacology and Toxicology.

Source of drugs, natural and synthetic drugs, herbal medicines, chemistry of active drug(substance), pharmaceutical formulation, drug dose and dosage form.

Pre clinical drug development and stages of drug development (Phase I, II, III, IV), Legislative provisions for drug, and to get knowledge regarding pharmacopoeia.

b. Skills.

The course is theoretical, knowledge will be applied in clinical practice.

c. Attitute.

Pharmacology and related concepts are applicable in other fields of medical sciences.

2. Pharmacokinetics:

a. Knowledge.

Introduction to the pharmacokinetic process, stages (absorption, distribution of drug in the organs, process of absorption).

Factors affecting the drug absorption ( Cell membrane, tissue cells, biochemical and vascular properties), simple diffusion, active diffusion, facilitated diffusion, to articulate mathematical parameters of digestion and absorption.

Molecular size and polarity of the active ingredient, effect of dosage form, pre systemic elimination.

Bioavailability.

Dosage form and routes of administration of drugs (systemic enteral and parenteral routes, local drug administration), dosage form according to the route of administration.

Drug distribution, volume of distribution and its mathematical description, factors affecting the tissues and distribution of drug molecules, plasma protein binding, sequestration and redistribution.

Biotransformation of Drugs, phase I and phase II biochemical reactions, factors affecting the biotransformation and pharmacogentics.

Disposal of drugs and metabolites from the body (excretion), route of excretion like renal excretion, liver and biliary excretion, hepatic and renal clearance, elimination half-life and mathematical calculations, Alternative Therapies in Health and Medicine-(ATHM) (types of dialysis).

Study of pharmacokinetic models, Single compartment, two compartment and multiple compartment model, dose-concentration relationship, plasma concentration-time curve after I. V and PO single dose administration, its mathematical calculations, plasma concentration-time curve after repeated drug administration (I. V, PO), concept of steady-state plasma concentration and its mathematical calculations, degree of drug accumulation, loading dose and mathematical expressions will be discussed.

b. Skills.

Calculation of dosage form according to the pharmacokinetic parameters, time to reach steady-state plasma concentration and therapeutic drug monitoring.

c. Attitute.

Rational use of drugs based on pharmacokinetic parameters.

3. Pharmacodynamics.

a. Knowledge.

The principle mechanism involved in drug action (role of receptors and other mechanism).

Role of cellular mechanism (endogenous ligand receptors) in drug action, ion channels, genetic determination of these basic elements along with enzymes and carrier molecules, receptor subunits, agonist and antagonist of these substances, physico-chemical structure of the drug and molecule-receptor specificity, role of chemical bonds.

Postreceptor signal transduction mechanisms: G protein and adenylate cyclase / cAMP system, phospholipase C / inositol phosphate system and calcium ion, guanylate cyclase / cGMP system, phospholipase A2. Examples of drugs that affect these systems.

Other mechanism affecting the drugs mode of action.

Drug effect–(response) measurements, types of pharmacological dose-response (graded, Quantal or all or none response, fixed and variable factors affecting dose response), dose-response curves and related mathematical considerations, theoretical approach to drug receptor interaction and its mathematical expressions, factors modifying drug action (body weight and volume, age, gender, organ diseases and physiological conditions that affect the dynamics and kinetics of a drug, time and route of administration of the drug, social and geographical environment and dietary patterns of the person, genetic factors, biological variability, change in drug response after continuous use, tolerance, tachyphylaxis, desensitization, combination of drugs and the placebo effect) and compliance.

Pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions of combined drug therapy, types of pharmacodynamics interactions (types of antagonism and agonistic interactions). Demonstration of dose-response curves and mathematical expression of these interactions with specific examples. Types of pharmacokinetic interaction (absorption, distribution and protein binding, metabolism and excretion with related interactions) along with specific examples.

Effect of the drug according to the time period, response-time graph.

b. Skills.

Drug therapy can be selected according to patient’s pathology with knowledge about mechanism of drug action and change in it.

c. Attitute.

Rational use drug therapy based on the pharmacodynamic principles.

Microbiology and Clinical Microbiology:

At the end of this course, the students can explain the basic theories related with microbiology. They can discuss the general characteristics of bacteria, fungi, parasites, virus and prions. They can examine bacteria in microscope preparing a slide and they can realise the importance of microorganisms and microscope.

Pathology:

Knowledge.

Define and explain of the types of cell injury.

Identify and categorize the adaptive changes.

Explain of cell aging.

Explain the etiology and mechanisms of inflammation.

Categorize the pathogenesis and episods of inflammation.

Describe the types and morphology of inflammation.

Explain and categorize the types, circumstances and affecting factors of wound healing.

Describe neoplasia and designate neoplasia according to the tissue type orginating from.

State differential diagnostic features of benign and malignant tumors.

Explain mechanisms of carcinogenesis.

Explain tumor immunity.

Explain mechanisms and clinical reflections of edema and hydration states.

Explain reasons, morphological features and clinical reflections of hyperemia and hemorrhage.

Categorize and explain mechanisms, types, consequences and complications of thrombus and embolism.

Explain mechanisms, morphological types and styles of repair of ischemia and infarction.

Define and explain reasons, types, mechanisms, morphological features and clinical reflections of shock.

Categorize and explain reasons, types, mechanisms, clical and morphological fetures of hypertension.

Ability.

Define cellular mechanisms of pathological basis of diseases and categorize morphlogical and clinical findings of inflammatory lesions and hemodynamic disorders.Dersin işleniş yöntemi (kullanılan eğitim yöntemleri)/ teaching methods and strategies

Amfi dersi ve laboratuvar uygulamaları.

Lectures and laboratory practices.

Dersin öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine katkısı /
contribution of learning outcomes on program competency

Bu ders kurulunda öğrencilerimiz tıp fakültesi klinik dersleriyle ilk kez karşılaşırlar. Kurul öğrencilerin ikinci sınıfta başlayacak olan sistem bazlı ders kurulu derslerine oryantasyonu için katkı sağlamaktadır.

This is the first step that medical students face clinical concepts. This course helps them to orientate the students to next years system based courses.

Yüklə 0,86 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə