İstehlak mallarinin kodlaşdirilmasiYüklə 0,74 Mb.
səhifə1/8
tarix29.06.2018
ölçüsü0,74 Mb.
#55214
  1   2   3   4   5   6   7   8

“İSTEHLAK MALLARININ KODLAŞDIRILMASI” fənnindən

İMTAHAN TESTLƏRİ (2125a qrupu)


Baş müəllim Kərimov Hüsnü Qədir oğlu

 1. Obyekti başqalarından seçmək üçün ona yeganə adın, nömrənin, nişanın, şərti işarənin, əlamətlərin verilməsi prosesinə nə deyilir?

  1. eyniləşdirmə

  2. təsnifatlaşdırma

  3. kodlaşdırma

  4. unifikasiya

  5. sistemləşdirmə
 1. Müəyyən əlamətlərin oxşarlığı və fərqliliyi əsasında qəbul edilmiş qaydalar üzrə obyektlər çoxluğunun təsnifatlar üzrə qruplara bölünməsi prosesi necə adlanır?

  1. təsnifatlaşdırma

  2. kodlaşdırma

  3. sertifikasiya

  4. eyniləşdirmə

  5. unifikasiya
 1. Təsnifatlaşdırıcı qrupa və ya təsnifatlaşdırma obyektinə yeganə kod işarəsinin yaradılması və verilməsinə nə deyilir?

  1. kodlaşdırma

  2. təsnifatlaşdırma

  3. standartlaşdırma

  4. sistemləşdirmə

  5. eyniləşdirmə
 1. “Qara dəniz”, “Baykal gölü” söz birləşmələrində oxşar obyektlərin eyniləşdirilməsinin hansı metodu eyniləşdirici kimi götürülmüşdür?

  1. yeganə adlar

  2. rəqəmli nömrələr

  3. şərti işarələr

  4. təsnifat

  5. istinad
 1. Obyekti eyniləşdirən seriyalı-sıra nömrəsi eyniləşdirmənin hansı metodunun növüdür?

  1. rəqəmli nömrələr

  2. izahatlı

  3. təsnifat

  4. şərti işarələr

  5. yeganə adlar
 1. Obyektlərin eyniləşdirilməsinin şərti işarələr metodunun hansı növ müxtəliflikləri var?

  1. mnemonik, təsnifatlaşdırma, mnemotəsnifatlaşdırıcı

  2. yeganə adlar rəqəmli nömrələr

  3. təsnifatlaşdırma, istinad, izahatlı-istinad

  4. istinad, izahatlı, izahatlı-istinad

  5. mnemonik, təsnifatlaşdırma, istinad
 1. “ГОСТ 3118-77 üzrə xlorid turşusu” söz birləşməsində hansı eyniləşdirmə metodu istifadə edilmişdir?

  1. istinad

  2. rəqəmli nömrələr

  3. şərti işarələr

  4. izahatlı

  5. izahatlı-istinad
 1. Normativ sənədə istinadla birgə obyektin əsas xarakteristikalarını istifadə edən eyniləşdirmənin hansı metodudur?

  1. izahatlı-istinad

  2. şərti işarələr

  3. mnemonik

  4. istinad

  5. izahatlı
 1. Obyektin eyniləşdirilməsini təmin edən, xüsusi qaydalara uyğun tərtib edilən hərflərin, rəqəmlərin və başqa nişanların toplusuna nə deyilir?

  1. şərti işarə

  2. kod

  3. əlamət

  4. yeganə ad

  5. nişan
 1. Şərti işarələr metodunun növü olan təsnifatlaşdırma üsulu ilə məhsulların və konstruktor sənədlərinin təsviri hansı ardıcıllıqda göstərilməlidir?

  1. işləyən təşkilatın kodu, təsnifatlaşdırıcı xarakteristika, qeydiyyat sıra nömrəsi

  2. təsnifatlaşdırıcı xarakteristika, qeydiyyatın sıra nömrəsi

  3. təsnifatlaşdırıcı xarakteristika, işləyən təşkilatın kodu

  4. qeydiyyat sıra nömrəsi, təsnifatlaşdırıcı xarakteristika, işləyən təşkilatın kodu

  5. işləyən təşkilatın kodu, qeydiyyat sıra nömrəsi
 1. Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcıları (ÜRT) hansı standartlara bərabər tutulur?

  1. dövlət

  2. sahə

  3. müəssisə

  4. beynəlxalq

  5. dövlətlərarası
 1. Təsdiq edilmə səviyyəsindən və tətbiq sahəsindən asılı olaraq MDB dövlətləri üçün razılaşma əsaında texniki – iqtisadi və sosial informasiyanın təsnifatlaşdırılması və kodlaşdırılmasının vahid sisteminin hansı sənədləri təsdiq edilə bilər?

  1. Ümumrusiya təsnifatlaşdırıcıları, sahələr və müəsisələr üzrə təsnifatlar

  2. beynəlxalq standartlar

  3. dövlətlərarası standartlar

  4. sahələr və müəssisələr üzrə təsnifatlar, sahə standartları

  5. Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcıları
 1. Texniki-iqtisadi və sosial informasiyanın təsnifatlaşdırılması və kodlaşdırılmasının vahid sisteminin (TİSİ TKVS) tərkib hissəsi nədir?

  1. məhsulların kataloqlaşdırılması

  2. məhsulların kodlaşdırılması

  3. məhsulların təsnifatlaşdırılması

  4. məhsulların uyğunlaşdırılması

  5. məhsulların sertifikatlaşdırılması
 1. “MTÜRT” hansı Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısının qısa işarəsidir?

  1. müəssisə və təşkilatların ümumrusiya təsnifatlaşdırıcısı

  2. məhsulların ümumrusiya təsnifatlaşdırıcısı

  3. ölçmə vahidlərinin ümumrusiya təsnifatlaşdırıcısı

  4. standartların ümumrusiya təsnifatlaşdırıcısı

  5. iqtisadi fəaliyyət, məhsul və xidmət növlərinin ümumrusiya təsnifatlaşdırıcısı

 2. Texniki-iqtisadi və sosial informasiyanın təsnifatlaşdırılmasının əsas metodlarına hansılar aid edilir?

  1. ierarxiya və faset

  2. paralel və ardıcıl

  3. faset və ardıcıl

  4. paralel və ierarxiya

  5. ierarxiya
 1. Təsnifatlaşdırmanın ierarxiya metodu ilə obyektlərin toplusunun əsas əlamətlər üzrə siniflərə, qruplara, növlərə bölünməsi hansı prinsip üzrə aparılır?

  1. ümumilikdən xüsusiliyə

  2. xüsusilikdən ümumiliyə

  3. azdan çoxa doğru

  4. çoxdan aza doğru

  5. xüsusilikdən xüsusiliyə
 1. İerarxiya üsulu ilə təsnifatlaşdırma zamanı hansı qaydaya riayət edilmir?

  1. müxtəlif fasetlərdəki əlamətlər təkrar olunmur və bir–birindən adı, əhəmiyyəti və kod işarəsi ilə fərqlənirlər

  2. hər səviyyədə toplumun yarımtoplumlara bölünməsi yalnız bir əlamət üzrə aparılmalıdır

  3. B) hər səviyyədə bölünmə nəticəsində alınan qruplaşmalar paralel gedərək kəsişməli və təkrarlanmamalıdır

  4. toplumun bölünməsi növbəti aralıq bölünmə səviyyəsini buraxılması və ya əlavə edilməsi şərti ilə aparılmalıdır

  5. təsnifatlaşdırma elə aparılmalıdır ki, alınan yarım toplumların sayı toplumun sayına bölünsün
 1. Təsnifatlaşdırmanın ierarxiya metodunun üstün cəhəti nədən ibarətdir?

  1. ardıcıl və məntiqlidir

  2. çox çevikdir

  3. əlamətləri dəyişməzdir

  4. kompyuterlə işlənməsi asandır

  5. qabaqcadan müəyyən edilmiş ardıcıllıq ilə aparılır
 1. Təsnifatlaşdırmanın ierarxiya metodunun çatışmayan cəhəti nədən ibarətdir?

  1. az çevikdir

  2. ardıcıl və məntiqlidir

  3. informasiyanın əl ilə işlənməsinə imkan verir

  4. əlamətləri dəyişəndir

  5. qabaqcadan müəyyən edilmiş ardıcıllıqla aparılmır
 1. Təsnifatlaşdırmanın faset metodunun əsas xüsusiyyəti yarım toplumların hansı prinsip əsasında formallaşmasından ibarətdir?

  1. xüsusilikdən ümumiliyə

  2. azdan çoxa doğru

  3. ümumilikdən xüsusiliyə

  4. çoxdan aza doğru

  5. xüsusilikdən xüsusiliyə
 1. Obyektlər toplusunun ondan asılı olmayan yarım toplumlara bölünməsi ilə xarakterizə edilən təsnifatlaşdırma metodu necə adlanır?

  1. faset

  2. ierarxiya

  3. ardıcıl

  4. paralel

  5. təsnifat
 1. Kodlaşdırma zamanı məhsula nə verilir?

  1. kodlar

  2. adlar

  3. şərti işarələr

  4. kodlar və adlar

  5. şərti işarələr və adlar
 1. Kodlaşdırmada istifadə edilən kod işarələri hansı əlamətlə xarakterizə edilmir?

  1. kodun eni

  2. kodun əlifbası

  3. kodun strukturu

  4. kodun uzunluğu

  5. kodlaşdırmanın metodu
 1. Müəyyən qaydalar üzrə və ardıcıl düzülən nişanlar sistemi necə adlanır?

  1. kodun əlifbası

  2. kodun eni

  3. kodun strukturu

  4. kodun uzunluğu

  5. kod işarəsi
 1. Neçə növ kodlar var?

  1. rəqəmli, hərfi, hərfi-rəqəmli, cizgili

  2. rəqəmli, hərfi

  3. hərfi, hərfi-rəqəmli

  4. rəqəmli, hərfi-rəqəmli

  5. rəqəmli
 1. Ümumi toplumda yarım toplumlar 100 obyektdən artıq olmadıqda kod neçə rəqəmdən ibarətdir?

  1. 2

  2. 4

  3. 1

  4. 3

  5. 5
 1. Kodun nişanlarının ardıcıl yerləşdirilməsinin və onlara müvafiq bölünmə səviyyələrinin adlarının qrafik təsvirinə nə deyilir?

  1. kodun strukturu

  2. kodun əlifbası

  3. kodun eni

  4. kodun uzunluğu

  5. kodlaşdırmanın metodu
 1. Məhsulların Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısı üçün kodun strukturu nədən ibarətdir?

  1. sinif, yarımsinif, qrup, yarımqrup, növ

  2. yarımsinif, yarımqrup, növ

  3. sinif, yarımsinif, yarımqrup

  4. sinif, qrup, yarımqrup, növ

  5. sinif, qrup, növ
 1. Kodlaşdırmanın təsnifatlaşdırıcı metodları hansılardır?

  1. ardıcıl və paralel

  2. ierarxiya və faset

  3. faset və ardıcıl

  4. paralel və ierarxiya

  5. ardıcıl
 1. Toplumun yarım toplumlara əlamətlər üzrə bir-birindən asılı olmayaraq bölünüb fasetlərə ayrılması və kodlaşdırılması hansı kodlaşdırma metodunda istifadə edilir?

  1. paralel

  2. ardıcıl

  3. faset

  4. ierarxiya

  5. təsnifat
 1. Kodlar hansı tələbə cavab verməməlidir?

  1. maxsimum uzunluqda olmalı

  2. eyniləşdirici olmalı

  3. kompüterdə işlənməsi üçün yararlı olmalı

  4. obyektlərin kodlaşdırılması üçün minimum sayda nişan olmalı

  5. səhvlərə avtomatik nəzarət təmin olunmalı
 1. Məhsulların Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısı (MÜRT) neçənci ildə qüvvəyə minmişdir?

  1. 1994-cü ildə

  2. 1993-cü ildə

  3. 1995-ci ildə

  4. 1992-ci ildə

  5. 1996-cı ildə
 1. Məhsulların Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısı hansı təsnifatlaşdırma metoduna əsaslanaraq qurulur?

  1. ierarxiya

  2. təsnifat

  3. paralel

  4. ardıcıl

  5. faset
 1. Məhsulların Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısının hər bir vəziyyəti nədən ibarətdir?

  1. altı işarəli rəqəmli koddan, bir işarəli nəzarət rəqəmindən və məhsul qrupunun adından

  2. beş işarəli rəqəmli koddan, iki işarəli nəzarət rəqəmindən və məhsul qrupunun adından

  3. altı işarəli rəqəmli koddan və məhsul qrupunun adından

  4. bir işarəli nəzarət rəqəmindən və məhsul qrupunun adından

  5. altı işarəli rəqəmli koddan və bir işarəli nəzarət rəqəmindən
 1. Məhsulların Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısında hansı kodlaşdırma sistemindən istifadə olunur?

  1. rəqəmli onluq

  2. hərfi ikili

  3. rəqəmli ikili

  4. rəqəmli- hərfi onluq

  5. hərfi onluq
 1. Məhsulların Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısında neçə pilləli ierarxiya təsnifatlaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur?

  1. 5

  2. 4

  3. 3

  4. 2

  5. 1
 1. MÜRT-da tikiş məmulatlarının təsnifatlaşdırma sistemində təsnifatlaşdırıcı səviyyə olan siniflərə neçə dərəcə ayrılmışdır?

  1. iki

  2. dörd

  3. üç

  4. beş

  5. bir
 1. Tikiş məmulatları MÜRT-da hansı sinifə aid edilir?

  1. 85

  2. 88

  3. 84

  4. 86

  5. 87
 1. Tikiş məmulatlarının MÜRT-da qruplarda yarımqruplara bölünməsi hansı əlamətə görə aparılır?

  1. xammal

  2. təyinatına

  3. cins-yaş

  4. model- konstruktiv həllinə görə oxşar məmulatların növ birliyinin

  5. cins
 1. Xarici-iqtisadi fəaliyyətin Əmtəə nomenklaturunda əmtəə kodunun formalaşmasında nəyin nömrələri iştirak etmir?

  1. bölmələrin, yarımqrupların, yarımpozisiyaların

  2. bölmələrin, pozisiyaların

  3. pozisiyaların, subpozisiyaların, yarımsubpozisiyaların

  4. bölmələrin, yarımpozisiyaların

  5. bölmələrin, pozisiyaların, yarımpozisiyaların
 1. Trikotaj məmulatları MÜRT-da hansı sinifə aid edilir?

  1. 84

  2. 85

  3. 88

  4. 86

  5. 83
 1. Əmtəə təsnifatlaşdiricisinda əmtəə sinfi neçənci bölünmə səviyyəsində yer alır?

  1. 1-ci

  2. 2-ci

  3. 3-cü

  4. 4-cü

  5. 5-ci
 1. Trikotaj məmulatlarının MÜRT-da yarımsiniflərdə qruplara bölünmə hansı əlamətə görə aparılır?

  1. xammalın növünə görə

  2. cins

  3. cins-yaş

  4. təyinat

  5. məmulat növünə görə
 1. Obyektlərin eyniləşdirilməsinin avtomatlaşdırılmış texnologiyasında hansı kodlar istifadə olunur?

  1. cizgili

  2. hərfi-rəqəmli

  3. xətli

  4. hərfi

  5. rəqəmli
 1. Cizgili kod şəklində məlumatın verilməsinin standart sistemi necə adlanır?

  1. simvol

  2. rəqəm

  3. cizgi

  4. şərti işarə

  5. nişan
 1. Cizgili kodda cizgi hansı rəngdə olmalıdır?

  1. qara  2. qırmızı

  3. sarı

  4. yaşıl
 1. Cizgili kodda ara boşluğu hansı rəngdə olmalıdır?  1. qara

  2. qırmızı

  3. sarı

  4. yaşıl
 1. Cizgili kodda cizgi və ara boşluqları hansı şəkildə olur?

  1. düzbucaqlı

  2. itibucaqlı

  3. dairəvi

  4. kütbucaqlı

  5. elipsşəkilli
 1. Cizgili kodlaşdırma texnologiyasının ardıcıllığını hansı əməliyyat pozur?

  1. müəyyən simvolikanı istifadə edərək kodun cizgilərlə göstərilməsi

  2. obyektin eyniləşdirilməsi

  3. cizgili kodun fiziki daşıyıcılara vurulması

  4. cizgili kodun skanerlə oxunması

  5. cizgili kodun dekoderlə açıqlanması və kompyuter üçün rəqəmli, hərfi və ya hərfi-rəqəmli kodlara çevrilməsi
 1. Cizgili kodlaşdırma fikri hansı ölkədə yaranmışdır?

  1. ABŞ-da

  2. İngiltərədə

  3. Fransada

  4. Yaponiyada

  5. Almaniyada
 1. Beynəlxalq ticarətdə istifadə olunan kodlaşdırma üzrə Avropa sistemi EAN neçənci ildə yaradılmışdır?

  1. 1977-ci ildə

  2. 1973-cü ildə

  3. 1960-cı ildə

  4. 1978-ci ildə

  5. 1980-ci ildə
 1. EAN cizgili kodu hansı təşkilat tərəfindən işlənmişdir?

  1. Beynəlxalq Avropa Assosiasiyası

  2. ölçülər və çəkilər üzrə Ali konfrans

  3. Qarvard biznes məktəbi

  4. Standartlaşdırma üzrə İSO beynəlxalq təşkilatı

  5. Beynəlxalq Elektrotexniki komissiyası
 1. EAN cizgili kodu neçə dərəcəli rəqəmli koddan ibarətdir?

  1. 13 və 8

  2. 4 və 8

  3. 4 və 6

  4. 11 və 13

  5. 6 və 8
 1. EAN cizgili kodda hər rəqəm (dərəcə) neçə cizgi və neçə ara boşluğu ilə göstərilir?

  1. iki cizgi və iki ara boşluğu

  2. iki cizgi və 3 ara boşluğu

  3. bir cizgi və bir ara boşluğu

  4. iki cizgi və bir ara boşluğu

  5. bir cizgi və iki ara boşluğu
 1. EAN-13 dərəcəli kodda istehsalçı – müəssisənin kodu neçə rəqəmlidir?

  1. dörd və ya beş

  2. beş və ya altı

  3. iki və ya üç

  4. bir

  5. beş və ya üç
 1. EAN-13 dərəcəli kodda müəssisə tərəfindən mala verilən kod neçə rəqəmlidir?

  1. beş

  2. dörd

  3. üç

  4. bir

  5. iki
 1. EAN Beynəlxalq Avropa Assosiyasiyası tərəfindən Azərbaycan üçün hansı kod işlənmiş və təqdim edilmişdir?

  1. 476

  2. 460

  3. 869

  4. 400

  5. 482
 1. EAN-8 cizgili kodda nəyin kodu vurulmur?

  1. malın

  2. müəssisənin

  3. ölkənin

  4. nəzarət rəqəmi

  5. normativ sənədin
 1. EAN-13 dərəcəli cizgili kodun uzunluğu və eni neçə millimetr təşkil edir?

  1. 74,6 və 52,5

  2. 43,2 və 74,6

  3. 53,5 və 43,2

  4. 52,5 və 74,6

  5. 43,2 və 53,5
 1. EAN-8 cizgili kodunun uzunluğu və eni neçə millimetr təşkil edir?

  1. 53,5 və 43,2

  2. 43,2 və 74,6

  3. 53,5 və 74,6

  4. 43,2 və 53,5

  5. 74,6 və 52,5
 1. Kompüterə səhv kodların salınmasını aradan qaldırmaq üçün hansı rəqəmdən istifadə olunur?

  1. nəzarət

  2. standart

  3. yoxlama

  4. hərfi

  5. cizgili
 1. (UPC) Universal əmtəə kodu ABŞ-da və Kanadada neçənci ildə qəbul olunmuşdur?

  1. 1973-cü ildə

  2. 1970-ci ildə

  3. 1977-ci ildə

  4. 1975-ci ildə

  5. 1978-ci ildə
 1. EAN cizgili kodunu işləmiş Beynəlxalq Avropa Assosiyasiya hansı şəhərdə yerləşir?

  1. Brusseldə

  2. Moskvada

  3. Parisdə

  4. Vaşinqtonda

  5. Tokioda
 1. Nəzarət rəqəminin hesablanma metodundan biri olan “modul üzrə nəzarət ” metodu ilə aparılan nəzarət hansı modul üzrə daha effektivlidir?

  1. 11

  2. 37

  3. 10

  4. 9

  5. 8
 1. “11” modul üzrə 342415 kodunun nəzarət rəqəmi neçəyə bərabərdir?

  1. 2

  2. 1

  3. 10

  4. 5

  5. 3
 1. Aşağıda göstərilən hansı göstərici cizgili kodu xarakterizə etmir?

  1. kodun yalnız bir tərəfdən oxunması

  2. kodun tipi (arası kəsilən və ya kəsilməyən)

  3. simvolun nəzarət nişanının mövcudluğu

  4. nişanın özünü yoxlama sistemi

  5. kodlaşdırılan nişanların toplusu və nişanların sıxlığı
 1. Avropa standartları çərçivəsində cizgili kodlaşdırmanın neçə simvolikası vardır?

  1. 18

  2. 19

  3. 12

  4. 15

  5. 20
 1. Xətti strukturlu cizgili kodların bir sətirli simvolikalarına hansılar aid edilir?

  1. “Kod 39”, “Kod 128”

  2. “Kod 49”, “PDF 417”

  3. “Kod 39”, “Kod 49”

  4. “Kod 128”, “PDF 417”

  5. “Kod 39”, “PDF 417”
 1. “Kod 39” simvolikası neçənci ildə işlənibdir?

  1. 1975-ci ildə

  2. 1970-ci ildə

  3. 1971-ci ildə

  4. 1972-ci ildə

  5. 1974-cü ildə
 1. “Kod 39” simvolikasında neçə rəqəm və neçə latın əlifbası hərfləri istifadə olunur?

  1. 10 rəqəm, 26 hərf

  2. 8 rəqəm, 26 hərf

  3. 26 rəqəm, 10 hərf

  4. 24 hərf, 10 rəqəm

  5. 15 rəqəm, 26 hərf
 1. “Kod 39” simvolikasında hər bir nişanın ibarət olduğu doqquz elementdən neçəsi enlidir?

  1. üçü

  2. dördü

  3. biri

  4. ikisi

  5. beşi
 1. “Kod 39” simvolikasında hər bir nişanın ibarət olduğu doqquz elementdən neçəsi nazikdir?

  Yüklə 0,74 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin