İstehlak mallarının ticarətinin təşkili fənnindən test sualları 2124a qr Düzgün cavab: a variantında


Tədavül sferası müəssisələrinin iqtisadiyatı Kursunun öyrənilməsi metodunun ümumi cəhəti nədirYüklə 0,56 Mb.
səhifə5/8
tarix14.06.2018
ölçüsü0,56 Mb.
#53662
1   2   3   4   5   6   7   8

Tədavül sferası müəssisələrinin iqtisadiyatı Kursunun öyrənilməsi metodunun ümumi cəhəti nədir

 1. dialektik müddəaların əsas götürülməsidir

 2. istehsala qarşı münasibətlər sistemidir

 3. iqtisadi münasibətlərin məcmuudur

 4. tədavül dairəsinə olan münasibətlərdir

 5. qarşılıqlı əlaqələr məcmuudur
 1. Ticarət iqtisadiyyatmm öyrənilməsinin xüsusi metodları hansılardır?

 1. ticarətdə baş verən kəmiyyət və keyfıyyət dəyişiklikərinin öyrənilməsi

 2. iqtisadi münasibətlərin məcmuu

 3. hadisələrin baş vermə səbəblərini öyrəmnək

 4. təşkilati metod

 5. iqtisadi metod
 1. Ticarət fəaliyyətinin əsas vəzifəsi nədir?

 1. alıcı ehtiyaclarını öyrəıunək

 2. daha çox mənfəət əldə etmək

 3. daha çox ınal satmaq

 4. əmtəəni pula, pulu əmtəəyə çevinnək

 5. daha çox alıcı razılığı əldə etmək
 1. Ticarətin predmeti nədir?

 1. mal

 2. xidınət

 3. qiymət

 4. satıcı

 5. alıcı
 1. Təyinatma görə mallar necə təsnifləşdirilir

 1. şəxsi istehlak və istehsal təyinatlı mallar

 2. şəxsi istehlak malları, passiv tələbat malları

 3. şəxsi istehlak malları, gündəlik tələbat malları

 4. istehsal təyinatlı mallar, standart mallar

 5. standart və nadir mallar
 1. Azad bazar nədir?

 1. azad bazarda tərəf-müqabillər arasında ticarət sazişləri bağlanarkən məhdudiyyətlər olınur

 2. azad bazarlardan kontragentlər müxtəlif mallar üzrə müxtəlif xüsusi çərçivəyə malik olurlar

 3. azad bazarlarda tərəf-müqabillərdən biri ticarət sazişləri bağlanarkən daha sərbəst olur

 4. azad bazarlarda tələb və təkİif xarakterinə və səviyyəsinə görə tarazlaşdırılır

 5. azad bazarlarda kontragentlər hec bir hüquqi statusa ınalik olmurlar
 1. Bazar mexanizminin ünsürləri hansılardır

 1. tələb, təıdif və qiyınət

 2. tələb və tədiyyə qabiliyyətli tələbin qarşılıqlı əlaqəsi

 3. malların mili mübadiləsi

 4. ınal təıdifı və pul mübadiləsi

 5. bütün ticarət fəaliyyəti prosesləri
 1. Ticarət nədir?

 1. pullu mübadilənin inıcişaf etmiş ən yüksək fonnasıdır

 2. alqı-satqı əməliyyatlarının məcmuudur

 3. sosial-iqtisadi münasibətlərdir

 4. alıcı-satıcı münasibətləridir

 5. istehlakçılara xidınət edən bir sahədir
 1. Mübadilə nə zaman meydana gəlmişdir?

 1. insan cəmiyyətinin i1K pillələrində

 2. ibtidai icına dövründə

 3. XVI əsrdə

 4. XVəsrdə

 5. Kapitalizm dövründə
 1. Ticarətə hansı mövqedən baxılır

 1. pullu ınal mübadiləsi fonnası və iqtisadiyyatın bir sahəsi kİmi

 2. təıcrar istehsalın bir fazası Kİmi

 3. hüquqi və fıziki şəxslər arasında fəaliyyət sahəsi kİmi

 4. alqı-satqı aktlarının məcmuu kİmi

 5. fiziıci şəxslərin özləri arasındaıa münasibətlər sistemi kimi
 1. Dəyərin formasmm dəyişilməsi nə cür xarakter daşıyır?

 1. qeyri-məhsuldar

 2. üzvü

 3. ikili

 4. məhsuldar

 5. qarşılıqlı
 1. Dəyərlərin formasınm dəyişilməsinə hansı əməliyyatlar daxildir

 1. malın alqı-satqısı, bank əməliyyatları, uçotun aparılması

 2. malların satışa hazırlanması

 3. malın saxlanılması

 4. malların istehlakçılara çatdırılması

 5. malın yenidən emalı
 1. Mallarm satmalma yerlərindən istehlakçilara çatdırılması funiskyasma hansı əməliyyatlar daxildir

 1. malların yüıdəmnəsi, daşınması, saxlanması, yenidən işlənilməsi, qablaşdırılması

 2. tələbin öyrənilməsi, satışı, istehlakçiların seçilməsi

 3. malların yüıdəmnəsi, satışı, pullu xidmətlərin göstərilməsi və yenidən işlənilməsi

 4. malların saxlanılması, daşınması, satışı

 5. tələbin növləri, çeşid quruluşu, qiyməti, alıcıların seçilməsi 1. Bazara anlayış verin.

 1. bazar məhsul istehsalçıları ilə istehlakçılar arasında iqtisadi münasibətləri xarakterizə edir

 2. bazar istehsal olunan nemətlərin sərbəst ekvivalent mübadiləsidir

 3. bazar mübadilə dairəsində daim təıcrarlanan alqı-satqı aktlarınm məcmuudur

 4. bazar alqı-satqı prosesində adamlar arasında iqtisadi əlaqələr fonnasıdır

 5. bazar mübadilə kateqoriyasıdır
 1. Bazarın meydana gəlməsi nə ilə əlaqədardır

 1. iri ictimai əmək bölgüsünün və əıntəə təsərrüfatının meydana gəlməsi ilə

 2. pulun meydana gəlməsi

 3. iri təsərrüfat quruculuğunıuı meydana gəlməsi ilə əlaqədardır

 4. quldarlıq cəmiyyətinin meydana gəlməsi ilə

 5. ibtidai icma quruluşunun dağılması ilə
 1. Inhisar nədir?

 1. istehsal və kapitalın təmərküzləşməsi və məncəzləşməsi

 2. sərbəst rəqabət, azad ticarət

 3. azad ticarətə yol verilməsi

 4. əmtəələrin istehsalı və satışının sərbəstliyi

 5. kapitalın sərbəst hərəkəti və istifadəsi
 1. Kənd təsərrüfatı məhsulları hansı bazarlarda realizə edilir?

 1. mütəşəkkil və qeyri-mütəşəkkil bazarda

 2. əmtəələr və xidmətlər bazarında

 3. açıq və örtülü bazarda

 4. topdansatış və pərakəndə satış bazarlarında

 5. inkişaf etmiş və ya formalaşan bazarda
 1. Fermer-Kəndli ticarəti neçə növ bazarı əhatə edir?

 1. 2

 2. 4

 3. 1

 4. 3

 5. 5
 1. Malların sahəvi mənsubiyyətinə görə hansı bazarlar mövcuddur

 1. neft bazarı, ınaşın bazarı, mal-qara bazarı, ət bazarı

 2. alıcı bazarı, satıcı bazarı

 3. milli bazar, inıcişaf etiniş ölkələrin bazarı

 4. ayrı-ayrı regionların bazarı

 5. beynəlxalq bazar, xarici ölkələrin bazarı
 1. Bazarm quruluşu necədir?

 1. mürəkkəbdir

 2. açıqdır

 3. qarışıqdır

 4. sadədir

 5. örtülüdür
 1. Kənddaxili fermer-kəndli ticarətinin hansı növləri vardır

 1. fermerlərarası, fermerlərlə kəndlilər arası, kəndlilər arası ticarət

 2. topdan və pərakəndəsatış ticarəti

 3. dövlət ticarəti, kooperativ ticarəti

 4. şəhər, rayon və kəndlərarası mal satışı

 5. ÖIKƏ daxili və öikədən kənar mal satışı
 1. Ticarətin iqtisadi-sosial mahiyyətini İ1K dəfə KIM şərh etmişdir?

 1. R.Kantilyon

 2. I-Sey

 3. S.Şumpeter

 4. D.RİKardo

 5. D.Mill
 1. İstehsal olunma üsuluna görə mallar necə təsnifləşdirilir

 1. standart mallar və nadir mallar

 2. istehsal təyinatlı mallar, standart mallar

 3. şəxsi istehlak malları, passiv tələbat malları

 4. şəxsi istehlak və istehsal təyinatlı mallar

 5. şəxsi istehlak malları, gündəlik tələbat malları
 1. Bazarm obyeıctiv zəruriliyini şərtləndirən amillərə daxildir

 1. mülkiyyət formalarının müxtəlifliyi

 2. əıntəə istehsalının həcmi

 3. cəmiyyətin inıcişafı

 4. istehsalın çeşid quruluşu

 5. pullu ınal mübadiləsi
 1. Bazarın mövcud olmasını şərtləndirən amillər hansılardır

 1. ictimai əmək bölgüsü, xüsusi mülkiyyətin mövcud olınası, ixtisaslaşma

 2. məhsul istehsalının həcmi və quruluşu

 3. alıcı və satıcıların mövcud olınası

 4. resursların mövcudluğu

 5. müəssisələr və onların bölmələri 1. Ticarət vasitəsilə dəyərlərin forması necə dəyişir

 1. ictimai zəruri məsrəflər ödənilir, izafi dəyər əınələ gəlir

 2. istehlakçiların axını artır

 3. məhsulmı təıcrar istehsal prosesi sürətlənir

 4. əhalinin alıcılıq qabiliyyəti artır

 5. pulun hərəkəti sürətlənir
 1. Satıcı və alıcmın qarşılıqlı münasibətlərinin xarakterinə görə bazarlar neçə cür olur?

 1. azad bazar, örtülü bazar, tənzimlənmiş bazar, tənzimlənməmiş bazar

 2. satıcı bazarı, alıcı bazarı, inhisarçı bazar, tənzimlənən bazar, tənzimlənməyən bazar

 3. tələb bazarı, təklif bazarı, örtülü bazar, tənzimlənən bazar, tənzimləmnəyən bazar

 4. tələb bazarı, təklif bazarı, qapanmış bazar, açıq bazar

 5. inhisarçı bazarı, tələb bazarı, təklif bazarı, örtülü bazar
 1. Müasir ticarətin predmeti nədir?

 1. bütün əmək məhsullarının alqı-satqısı

 2. alıcıların hüquqlarınm qorumnası

 3. ahcı və satıcılarla münasibət

 4. əmək məhsullarının bir hissəsi olan şəxsi istehlak əşyaları

 5. xidınət sferasında tarazlığın qorumnasıdır
 1. Məcmu daxili məhsul nədir?

 1. il ərzində istehsal olıuıan son hazır məhsulun və xidmətlərin məcmuudur

 2. malların istehsal müəssisələrindən ticarət müəssisələrinə göndərilməsi zamanı yaranan məsrəflərin məcmuudur

 3. il ərzində ticarət və kütləvi iaşə müəssisələri tərəfmdən satılan malların məmuudur

 4. milli gəlirin bir hissəsidir

 5. ölkə daxilində əıntəə tədvülünün xarakterizə edən əsas göstəricidir

 1. Pul tədavülü nədir?

 1. ödəniş və tədiyyə vasitəsi olan pulların tədavül sferasında fasiləsiz hərəkəti

 2. nağd pul tədavülü

 3. məmləkətdaxili şəxsi istehlak şeyləri tədavülü

 4. təkrar istehsal prosesində əmtəə tədavülünün fasiləsizliyi

 5. tədavül sferasında milli gəlirin bölüşdürülməsi
 1. İstehsal hansı təsərrüfat dairəsini əhatə edir?

 1. ticarət-istehsal prosesi-ticarət

 2. mübadilə -bölgü-ticarət

 3. istehsal-mübadilə prosesi-ticarət

 4. ticarət-istehsal-bölgü

 5. istehsal prosesi-mübadilə-istehlakçı
 1. Əhali tələbinin öyrənilməsi, malverənlərdən mallarm alınması, onlarm qəbulu, saxlanması, ticarət şəbəkəsinin təchiz edilməsi və hesablaşma -maliyyə əməliyyatları ticarət müəssisəsinin hansı funksiyasına daxildir

 1. ticarət-operativ

 2. idarəetmə-planlaşdırma

 3. təsərrüfat xidməti

 4. malların son istehlakçiya çatdırılması

 5. dəyərlərin formasının dəyişilməsi
 1. Əmək bölgüsü nədir?

 1. hər bir bəşər cəmiyyətinin inkİşafı prosesində əmək prosesində əmək fəaliyyətinin keyfiyyətcə fərqliliyidir

 2. əmək fəaliyyətinin ixtisaslaşması və cəmiyyətdə məhsuldar qüvvələrin inkİşaf səviyyəsidir

 3. hər bir bəşər cəmiyyətinin iıikİşafı prosesində əmək prosesində əmək fəaliyyətinin kəmiyyətcə fərqliliyidir

 4. məhsuldar qüvvələrin mütəmadi artması əmək bölgüsüdür

 5. əmək bölgüsü həm istehsalın, həm də istehlaıan ixtisaslaşmasıdır
 1. Ticarət kompaniyasmm inkişaf strategiyası hansı istiqamətlərdə həyata keçirilir?

 1. bazara daxil olmaq, bazarı genişləndirmək,yeni ticarət formalarını inkişaf etdirmək və diverfıkasya

 2. müxtəlif mallar tədarük etmək

 3. istehsalı inkişaf etdirmək

 4. çoxlu mal ehtiyatı saxlamaq

 5. müxtəlif mallar daşımaq
 1. Ticarət şəbəkəsinin inkişafma təsir ğöstərən iqtisadi amilləri göstər

 1. əmtəə istehsalı, nəqliyyat, mənzil tikintisi, pərakəndə ınal dövriyyəsinin həcmi

 2. bazarda rəqabət mühiti, müəssisələrdə düzğün idaretinə

 3. sənaye təyinatlı məhsul istehsalı, malların qiyməti

 4. kütləvi iaşə müəssisələrinin, yeyinti sənayesinin və ərzaq malları ticarətinin inkişafı

 5. əhalinin pul gəlilərinin həcmi, istehlak tələbi, bazarın sosial-mədəni mühiti
 1. Əmtəələrin təsnifatı aşağıdakı kimi fərqləndirilir

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. istifadə müddətinə ğörə

 3. təyinatına ğörə

 4. istehlak təyinatına görə

 5. istehsal olunması üsulmıa ğörə
 1. Bazarm sadə və mühüm tərkib hissələri hansılardır?

 1. əmtəələrin alqı-satqı əməliyyatları

 2. malların həcmi və quruluşu

 3. mallar və xidmətlər

 4. fiziki və hüquqi şəxslər

 5. mal və pul
 1. Bazar mexanizmini hansı elementlər təşkil edir?

 1. tələb, təklif və qiymətin qarşılıqlı əlaqəsi

 2. istehsalçılar, ətiaf mühit, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti

 3. istehlakçilar qrupu

 4. gəlir. xərclər və mənfəət

 5. mənfəət, əsas fondlar, kredit
 1. Alqı-satqı obyektinə və onun əhatə etdiyi hüdudlara görə hansı bazarlar daxildir?

 1. Azərbaycanın neft bazarı, Yaponiyanın ınəişət elektion texnikası bazarı və s.

 2. Kond təsərrüfatı məhsulları bazarı, sənaye malları bazarı və s.

 3. Neft bazarı, paınbıq bazarı, ayaqqabı bazarı

 4. Çay bazarı, limon bazarı, meyvə-tərəvəz bazarı

 5. İstehsal vasitələri bazarı, istehlak malları bazarı
 1. Beynəlxalq mal mübadiləsi sferasma görə hansı bazarlar vardır?

 1. dünya taxıl bazarı, dünya neft bazarı,

 2. çay bazarı, taxıl bazarı, avtomobil bazarı və s.

 3. iişçi qüvvəsi bazarı, qiymətli kağızlar bazarı

 4. taxıl bazarı, pul bazarı, işçi qüvvəsi bazarı

 5. milli bazar, xarici ÖlKƏ bazarı
 1. Milli hüdudlarına görə hansı bazarlar mövcuddur

 1. Azərbaycan respublikasının milli bazarı, Gürcüstanın sitrus meyvələri bazarı

 2. neft bazarı, kimya məhsulları bazarı və s.

 3. Quba rayonu bazarı, Lənkəran rayonu bazarı və s.

 4. istehlak malları bazarı, kənd təsərrüfatı məhsulları bazarı

 5. ayrı-ayrı regionların bazarı
 1. Alqı-satqı predmetlərinin xarakterinə görə hansı bazarlar vardır?

 1. mallar və xidmətlər bazarı, kapital bazarı, işçi qüvvəsi bazarı və s.

 2. azad bazar, tənzimlənən bazar

 3. meyvə-tərəvəz bazarı, bitgi yağları bazarı və s.

 4. ahcı bazarı, satıcı bazarı, tənzimlənən bazar və s.

 5. örtülü bazar, açıq bazar, azad bazar
 1. Bazar iqtisadiyyatınm ən zəif cəhəti nədir?

 1. inhisarçılıq

 2. sərbəst bazar

 3. azad rəqabət

 4. rəqabət

 5. inhisar
 1. Inhisarçılıq nədir?

 1. azad rəqabətə yol verilməməsi, məhdudlaşdırılması və aradan qaldırılmasına əsaslanan fəaliyyət

 2. bazarda istehlakçiların tələbinin öyrənilməsi və ödənilməsinə yönəldilən fəaliyyət

 3. sərbəst bazara yol verilməsi, azad ticarət və onun daha da genişləndirilməsi ücün tədbirlər sistemi

 4. istehsalın fasiləsizliyinin təmin edilməsi

 5. qiymətlərin sərbəstləşdirilməsi
 1. Azad rəqabətə yol verilməməsi, məhdudlaşdırılması və aradan qaldırılmasma əsaslanan fəaliyyət nə cür adlanır?

 1. monopoliya

 2. oliqopoliya

 3. monopsoniya

 4. azad rəqabət

 5. oliqopsoniya
 1. Bazarın strukturu nədir?

 1. bazar elementlərinin qarşılıqlı əlaqəsinin ifadəsi

 2. bazarda tələbin həcmi və quruluşudur

 3. bazarın həcmi və quruluşunun ifadəsi

 4. qiymətlərin dəyişilməsi imkanıdır

 5. təklifın həcmi və quruluşudur
 1. Sahə xarakterinə görə hansı bazarlar mövcuddur

 1. Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarı, ınaşın bazarı, tikinti malları bazarı

 2. azad bazar, tənzimlənən bazar, inhisarçı bazar

 3. şəhər, rayon, kənd bazarı

 4. ayrı-ayrı regionların bazarı

 5. respublika, şəhər, rayon bazarı
 1. Ticarətin infrastrukturu nədir?

 1. fəaliyyətdə olan sahəyə xidmət göstərən müəssisə və sahələrin toplusudur

 2. bazarın elementlərinin məcmuudur

 3. mallar, xidmətlərin məcmuudur

 4. tələb, təklif və qiymətin birgə fəaliyyətidir

 5. ticarətin əlaqədə olduğu sahələrin qarşüıqlı əlaqəsidir
 1. Örtülü bazar nədir?

 1. Şirkətbrarası bazardır

 2. məhdudiyyətli bazardır

 3. şirkətdaxili ınal bazarıdır

 4. respublikadaxili bazardır

 5. tənzimlənən bazardır
 1. Aşagıdakılardan hansı gündəlik tələbat mallarma tələbi xarakterizə edir?

 1. satıcıların əlavə məsləhətlərinə ehtiyac duyulmur

 2. xüsusi mağazalar şəbəkəsi tərəfindən paylaşdırüır

 3. əhali tələbatını qismən ödəyir

 4. tədiyyə qabiliyyətli tələbdir

 5. böyük məbləğli pul hesabına əldə edilir
 1. Bazar nədir

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. alqı-satqı aktlarınm məcmusu

 3. istehlakçılarla istehsalçıların ğörüşüdür

 4. mövcud alıcılarla potensial alıcıların məcmusu

 5. tələblə-təklifın qarşılıqlı münasibətləri
 1. Ticarət vasitəsilə reallaşır

 1. bütün iqtisadi kateqoriyalar, iqtisadi əlaqələr

 2. iqtisadi münasibətlər

 3. alqı-satqı münasibətləri

 4. dəyərlərin reallaşması

 5. iqtisadi əlaqələr
 1. Bazar infrastrukturu nədir?

 1. bazarın normal fəaliyyət göstənnəsinə xidınət edən bazar subyektləri və təşıdlati-hüquqi formalar

 2. bazarın normal fəaliyyət göstənnəsinə xidınət edən xidınət auksionları, fenner təsərrüfatı

 3. bazarın normal fəaliyyət göstənnəsinə xidınət edən topdan ticarət, pərakəndə ticarət

 4. bazarın normal fəaliyyət göstənnəsinə xidınət edən auksionlar, torqlar, birjalar

 5. bazarın normal fəaliyyət göstənnəsinə xidınət edən xidınət müəssisələri, təşıdlatlar, idarələr sistemi
 1. Ticarət hansı iqtisadi vasitələri ƏKS etdirir

 1. öz ÖiKƏSi daxilində dünya öİkəiəri arasında iqtisadi əlaqələri iıikişaf etdirmək üçün iqtisadi vasitədir

 2. iqtisadi münasibətlərin məcmuudur

 3. alqı-satqı prosesinin həyata keçirilməsi vasitəsidir

 4. iqtisadi kateqoriyalar, metodlar və üsullar həyata keçirən vasitədir

 5. malların seçilməsi, daşınması, çeşidlərə ayrılması üsuludur
 1. Bazarm tarazlıği dedikdə nə başa düşülür?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. bazarda nə bolluqdur, nə də defısit

 3. tələbin həcmi təklifin həcminə bərabərdir

 4. əhalinin alıcılıq qabiliyyətli tələbi ilə bazara çıxarılan mallar arasında tarazlıgın təmin edilməsidir

 5. mövcud qiymətlərlə alıcıların alınaq istədikləri malların miqdarı satıcıların satinaq istədikləri ilə üst-üstə düşür
 1. İstehlak təyinatlı mallar bazarı hansıdır?

 1. malları son istehlakçıya satinaq üçün alan kompaniyaların bazarıdır

 2. sənaye mallarını əldə edən ayrı-ayrı şəxslərdir

 3. mah satinaq üçün alan kompaniyalardır

 4. mah öz şəxsi istehlakı üçün alan fırmaların bazarıdır

 5. hazır məhsul istehsal edən fırmalardır
 1. Tələb bazarı hansıdır?

 1. tələb az, təklif çox olan bazar

 2. tələb az, təklif az olan bazar

 3. tələb çox, təklif az olan bazar

 4. tələb və təklifın bir-birini tarazlaşdırdığı bazar

 5. tələb çox, təklif çox olan bazar
 1. Pul tədavülünün formaları hansılardır?

 1. nağd və nağdsız

 2. nağd hesablaşmalar və kağız pullar

 3. veksellər və çeıdər

 4. akreditivlər, ve ksellər, çeıdər

 5. kredit pullar və akreditivlər
 1. Xalis milli məhsuldan bütün dolayı vergiləri (əmək haqqı, mənfəət, faiz, rentalar) çıxıldıqdan sonra yerdə qalan hissə necə adlanır?

 1. milli gəlir

 2. məcmu məhsul

 3. ümumdaxili məhsul

 4. mənfəət

 5. istehsalın həcmi
 1. P-Ə düsturu nəyi ifadə edir?

 1. malların istehsal müəssisələrindən ticarət müəssisələrinə keçməsini

 2. istehsaldan istehlakçıya keçməsini

 3. malların ticarət müəssisələrindən istehlakçiya çatdırılmasmı ifadə edir

 4. istehlak, mübadilə BƏ bölgünü ifadə edir

 5. istehlak BƏ mübadiləni bölüşdürür

 1. Yüklə 0,56 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə