İZMİr ticaret odasi başkanliğinaYüklə 43,5 Kb.
tarix21.08.2018
ölçüsü43,5 Kb.
#73710

DALGAKIRAN YÜZEYİNDE HAVAİ FİŞEK

GÖSTERİSİ YAPILMASI İŞLERİNE AİT

ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU VE TEKNİK ŞARTNAMESİ
İZMİR TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA

Teklif sahibinin;

Adı Soyadı / Ticari unvanı, Uyruğu

:Tebligata esas açık adresi

:Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası

:Telefon ve faks numarası

:Elektronik posta adresi (varsa)

:
İdarenizce ihalesi yapılacak olan pasaport bölgesindeki 1.032 m uzunluğundaki dalgakıran üzerinde havai fişek ve lazer gösterisi yapılması işlerine ait ihale dokümanlarını okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşlerin yapılacağı yerleri ve çevresini gördük, mahallerin özelliklerini ve zemin şartlarını tetkik ettik, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.

İş kalemi

Birim

KDV dahil Bedel

3 dk. süreli Havai fişek gösterisi

10 adet
Gökyüzü tarayıcısı

2 adet
TOPLAM

  1. Söz konusu işi KDV Dahil ..............................(.................................................) anahtar teslimi götürü bedel üzerinden 24 Nisan akşamı olacak şekilde günde yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

  2. Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü geçerlidir.

  3. En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul ediyoruz.

  4. İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

  5. Söz konusu işi teknik şartname ve sözleşme hükümlerine göre eksiksiz ve kusursuz olarak tamamlayarak İdarenize teslim etmeyi kabul ve beyan ediyoruz.

Saygılarımızla,

DALGAKIRAN MENDİREĞİ YÜZEYİNDE HAVAİ FİŞEK VE LAZER

GÖSTERİSİ YAPILMASI İŞLERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- İstenilen Havai Fişek Gösterisi Özelliği

40 Adet 2,5 İnç Gök Bombası

40 Adet 3 İnç Gök Bombası

25 Adet 4 İnç Gök Bombası

20 Adet 5 İnç Gök Bombası

10 Adet 6 İnç Gök Bombası

4 Adet 8 İnç Gök Bombası

100 Atar 1,5 İnç Çapraz Gösteri Resitali

100 Atar 1,5 İnç Dualway Gösteri Bataryası

100 Atar 1,5 İnç Karma Efekt Gösteri Bataryası

ATIŞ SÜRESİ 3 Dakika
2- Yukarıda tarif edilen havai fişek gösteresi 1.032 metre uzunluğundaki dalgakıran üstünde 100 m. aralıklarla iş sahibi tarafından gösterilen 10 ayrı noktada yapılacaktır. 3 dakika sürecek gösteride yukarıda bulunan adetlerle ve nitelikte fişekler atılacaktır. Firma sahada en az 12 personeli ile havai fişek gösterisinin kusursuz geçmesini sağlayacaktır.
3- Kullanılan malzemeler ithal kaliteli ürünler olacaktır ve çok farklı renk-efektlere sahip olacaktır.
4- Dalgakıran üzerinde yeri iş sahibi tarafından gösterilecek 2 noktaya Gök Yüzü Tarayıcısı Kurulumunun yapılması. Gökyüzü tarayıcısı otomatik dönen 8-10 km yukarıya ışık yansıtabilir özellikte olacaktır. Gök Yüzü Tarayıcısı 2 saat çalışacaktır.
5- Yüklenici firma, piroteknik depolama ruhsatı, ateşleyici belgesi, patlayıcı nakledenlere ait güvenlik belgesi, nakliye belgesi, tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası ve ateşleyicinin taahütnamesini gösteren belgeleri ibraz etmek zorundadır.
6- Yüklenici firma İzmir Valiliği ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden tüm yasal izinleri almak durumundadır.
7- Yüklenici gösterim için gerekli tüm malzemeleri gösteri saatinden en az 4 saat önce gösteri yerine getirip hazır olacaktır.
8- Havai fişek gösterisi kareografik olarak uygulanacaktır.
9- Yüklenici havai fişek gösterimi sırasında doğabilecek tehlikeler için tüm güvenlik önlemlerini alacaktır.
10- Yüklenici havai fişek gösterimi esnasında oluşabilecek kaza, zarar-ziyandan sorumludur.
11- Yüklenici'nin dalgakırana yapacağı deniz ulaşımının maliyeti işverene aittir ancak sevkiyattan sorumlu Yüklenici firmadır.
ÖNEMLİ NOT 1: Teklif verecek firmalarda Gökyüzü tarayıcısı yok ise bu kısmı boş bırakabilirler.

ÖNEMLİ NOT 2: Yükleniciler istedikleri takdirde dalgakıranı görebilirler. İlgili kişi Hitay BARAN Tel: 49 84 234 hitay.baran@izto.org.tr


İDARİ ŞARTNAME

1

Bu şartnamede belirtilen iş günlerinin hesaplanmasında Pazartesi’den Cumartesiye (dahil) kadar olan günler iş günü olarak kabul edilip, sadece Pazar günleri iş günü olarak kabul edilmeyecektir.

2

Teklif verilirken 2 ayrı zarf hazırlanacaktır.

Birinci zarfta, verilen teklif ve şartnamenin her sayfasının kaşeli ve imzaya yetkili kişinin imzasının olması gerekmektedir. Kapalı zarfların üzerine firma ünvanı tam olarak yazılacaktır.3

İkinci zarfta ise, daha önce yapılan işlerle ilgili* referanslar,* Vergi dairesi levhası fotokopisi, *imza sirküleri nüshası, *Oda üyelik belgesi nüshası (ortakları ve iştigal konusunu belirten) nin bulunduğu ön yeterlilik belgeleri yer alacaktır. Ön yeterlilik belgelerinin eksiksiz olarak teslim edilmesi firmanın avantajınadır.

4

İhaleye katılan firmalar Odaya ibraz ettikleri belgelerin asıllarını veya fotokopilerini geri istemeyeceklerini peşinen kabul eder. Teklif Zarfları Teslim edilirken ek-1 de yer alan dilekçe Firma tarafından doldurularak zarfın içine konulan belgelerin sıralaması yapılarak, İzmir Ticaret Odası Satın Alma ve İdari İşler Müdürlüğü Personelinden paraf alarak, İzmir Ticaret Odası Ek Binası zemin katında yer alan evrak servisinden gelen evrak numarası alındıktan sonra Satın Alma ve İdari İşler Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

5

İdari ve teknik şartnamenin her sayfası teklif veren firma tarafından imzalanıp kaşelenecek olup, bu şartı yerine getirmeyen firmaların teklifleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Teklif veren firma bunu peşinen kabul eder.6

Oda verilen teklifler içinde en düşük teklife işi vermek zorunda değildir. Teklif veren firmalar bunu peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.

7

Teklif zarfı ve ön yeterlilik zarfı, 16.04.2013 Tarihinde saat. 17:00’a kadar İzmir Ticaret Odası Satın Alma ve İdari İşler Müdürlüğü’ne elden veya posta ile teslim edilecektir.

8

Oda ihalenin her aşamasında ek bilgi ve belge isteme hakkını saklı tutmaktadır

9

İşi alan Firma, ihale konusu işle ilgili olmak üzere Odamızca yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, Odamızın çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

10

Teklif veren Firmalar, ihale konusu iş için kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğini beyan eder.

11

İşi alan Firma, söz konusu hizmeti eksiksiz ve kusursuz olarak belirtilen tarihlerde ve şartlarda yerine getirmeyi ürün/hizmet kabul işleminden sonra ödemenin yapılacağını kabul ve beyan eder.

12

Nakliye, işleri ile ilgili işler ve masrafları işi alan firmaya aittir.

13

İşi alan Firma, söz konusu hizmeti taahhüt edilen zamanda teslim etmemesi durumunda, yada geç temin etmesi durumunda yada eksik teslim etmesi, istenilen özellikte ürünün/hizmetin teslim etmemesi durumlarının herhangi biri yada birilerinin yaşanması durumunda fatura toplam bedelinin %20 si oranında Odaya ceza ödeyeceğini, istenildiğinde de ürünü orijinali ile mazeretsiz değiştireceğini kabul ve taahhüt eder

14

Bu şartname ve/veya düzenlenecek sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafta İzmir Ticaret Odası Tahkim Kurulu yetkilidir.

15

Oda Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, istediği zaman ihaleyi herhangi bir sebep göstermeksizin iptal edebilir. Oda ihaleyi yapıp yapmamakta, , iptal etmekte, dilediğine vermekte ve teklif süresini uzatmakta serbesttir.

16

İhaleye hazırlanılması ve katılınması ile ilgili bütün giderler firmalara aittir. ODA, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın firmaların üstlendiği bu giderlerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Biliyor ve kabul ediyorum.

Firma yetkilisinin Adı Soyadı:

İmza:

İHALE KONUSU İŞE TEKLİF VEREMEYECEK OLAN KİMSELER İZMİR TİCARET ODASI MECLİSİ KARARI UYARINCA AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

1)İzmir Ticaret Odası Meslek Komitesi Üyeleri (Meslek komitesi üyesi tüzel kişilik ise bunların Oda’daki temsilcileri, ortakları ve yetkilileri, ortağı bulundukları tüzel kişiler) ile bu kişilerin 2. dereceye kadar (2. derece dahil) kan ve sıhri hısımları, ortakları doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri ve başkaları adına vergiler hariç aylık toplam 10.000-TL’yi (On Bin Türk Lirası) aşan Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine teklif veremezler ve katılamazlar.

2) Meclis Başkanı ve Yardımcıları, Oda Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Katip üye, Hesapları İnceleme Komisyonu üyeleri, Satın Alma Komisyonu üyeleri, Oda Mülkleri Komisyonu üyeleri, Oda Genel Sekreteri ve personeli ile bu kişilerin ortağı bulundukları tüzel kişiler, 2. dereceye kadar (2. derece dahil) kan ve sıhri hısımları, ortakları Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine hiçbir şekilde teklif veremezler ve katılamazlar.

3) Daha önce kendine iş verildiği halde usulüne göre sözleşme yapmayanlar, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler ve Oda ile hukuki anlaşmazlığa düşenler Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine hiçbir şekilde teklif veremezler ve katılamazlar.

EK-1(KAPALI ZARFLARIN DIŞINDA İMZALI KAŞELİ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.)

…/…/2013
İZMİR TİCARET ODASI GELEN EVRAK NUMARASI VE EVRAĞIN GELİŞ SAATİ:

İzmir Ticaret Odası Satın Alma ve İdari İşler Müdürlüğü’ne
Odanızca satın alınacak olan ……………………….. için hazırlanan teklif ve ön yeterlilik belgeleri … adet kapalı zarfta ekte
sunulmuştur.

Teslim Eden Firma Yetkilisinin Adı Soyadı :


Kaşe ve İmza:

Yüklə 43,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə