İZMİt büYÜKŞEHİr belediyesiYüklə 217,21 Kb.
səhifə1/10
tarix15.01.2018
ölçüsü217,21 Kb.
#38241
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ


SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ
1. BÖLÜM
GENEL ESASLAR

AMAÇ
MADDE 1- 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı Kanuna 3305 sayılı kanunla değişik geçici 10. Madde ve Bakanlar Kurulunun 2.3.1995 tarih ve 95/6750 sayılı kararı ile İzmit Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Hizmetlerini yürütmek üzere 4.5.1995 tarihinde kurulan İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi İSU Genel Müdürlüğü’nün 95 /..6750.....sayılı yasa ile değişik madde hükmü gereği su satışı ve atıksuların uzaklaştırılması hizmetleri ve septik çukurların boşaltılması ile ilgili tarifelerin hangi kriterlere göre hesaplanacağını ve bu şekilde hesaplanan bedellerin hangi usül ve esaslara göre tahsil edileceğini belirlemektir.
KONU
MADDE 2- İSU’nun 2560 sayılı kuruluş yasasının 2’inci 6’üncü, 9’uncu, 13’üncü ve 23’üncü maddelerinde belirlenen görev alanı içerisinde çeşitli kaynaklardan sağladığı içme, kullanma ve sanayi sularının ulaştırılması ve kullanıldıktan sonra uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak abonelerine götürdüğü her türlü hizmetin bedeli, teminat ve yaptırımlarıyla bunların tahsili esasları bu yönetmelikte düzenlenir.
KISALTMALAR VE TANIMLAR
MADDE 3- (14.03.2008 Tarih ve 2008/1. Olağanüstü İSU Genel Kurulu Toplantısında 2 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 19.03.2008 Tarihinde Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)
Bu yönetmelikte yer alan bazı kısaltmalar ve tanımlar aşağıda açıklanmıştır.

  1. Genel Kurul :

İSU Genel Kurulu

  1. İdare :

İSU Genel Müdürlüğü

  1. Yönetim Kurulu :

İSU Yönetim Kurulu

  1. Tarife :

Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerlerle belirlenmesidir. Tarife olabildiğince gerçek değerlere dayanmalı, uygulamada eşitlik sağlanmalıdır.

  1. Şebeke :

Şehir içme suyu dağıtımını yapan değişik tür ve çaplarda borulardan oluşan altyapı tesisleridir.

  1. Priz :

Abonenin bağlantı noktasındaki ana musluktur

  1. Kolon :

Her müstakil birime ayrı ve tek sayaçtan su bağlama işlemidir.

  1. Sayaç :

Abonenin kullandığı suyu ölçmeye yarayan aygıttır.

  1. Kesme Aparatı :

Su kesme işlemine yarayan aletlerdir.

  1. Sayaç Kutusu :

Sayacın içinde muhafaza edildiği kutudur.

  1. Dahili Tesisat :

Sayaçtan sonraki bina içi su tesisatıdır.

  1. Kaçak Su Kullanma :

Abone olmaksızın İSU’ya ait su taşıyan borulardan veya yeraltı su kaynaklarından herhangi bir teknik düzenle su alma ve kullanma işlemidir.

  1. Usulsüz Su Kullanma :

Abonenin sözleşmeye aykırı biçimde su kullanma veya su kullandırmasıdır.

  1. Sözleşme :

İSU ile abone arasındaki su satış şartlarını belirleyen ve taraflarca imzalanmış akittir.

  1. Fesih :

İSU ile abonenin arasındaki sözleşmenin ortadan kaldırılarak aboneliğin iptali işlemidir.

  1. Abone :

Şebekeden su kullanmak veya kullandırmak amacı ile su alan veya su kirleticisi olan, İSU Genel Müdürlüğü ile hizmet sözleşmesi yapan, gerçek ve tüzel kişilerdir.

  1. Abone Yolu :

Şebeke ile Abone arasındaki boru ve cihazlardan oluşan su tesisatıdır.

  1. Atıksu :

Evsel, endüstriyel, zirai ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş ve özellikleri değişmiş suları ifade eder.

  1. Evsel Atıksu :

Meskenlerden veya yerleşim bölgelerinden kaynaklanan, insanların ihtiyaç ve de kullanımları sonucunda kirletilmiş ve özellikleri değişmiş sulardır.

  1. Endüstriyel Atıksu :

Evsel atıksular dışındaki, sanayi, imalathane, ticari işletme, küçük sanayi sitelerinin her türlü üretim, işlem ve prosesinden kaynaklanan sulardır.

  1. Kanal :

Atıksuları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan tesis ve sanat yapılarından oluşan birbirleriyle bağlantılı muhtelif çap ve kesitlerdeki boru sistemleridir.

 1. İSU veya ilgili belediyesince yaptırılan resmi kanalizasyonlar

 2. Kim tarafından yaptırıldığı bilinmeyen, ancak çalıştığı tespit edilen kara kanallar, halk kanalları v.b. kanallar

 3. Gerçek veya tüzel kişilerce İSU kontrollüğünde yaptırılan tülani kanallar

Kanalizasyon şebekesi olarak kabul edilirler.

  1. Atıksu Kaynakları :

Kullanım veya faaliyetleri sonucunda atıksu üreten konut, sanayi kuruluşu, zirai alanlar, iş ve ticaret merkezleri, okul, hastane, otel ve spor kompleksleri, oto yıkama istasyonları ve benzinlikler, fabrikalar, atölye ve imalathaneler ile benzeri yapılardır.


  1. Atıksu Bağlantısı (Rabıt) :

Atıksu kaynaklarının ürettiği atıksuları parselin cephe aldığı yol veya yollardan geçirilen ya da geçirilecek ve İSU’ca belirlenecek en uygun kottaki kanalizasyon şebekesine ileten, komşu parsel hizalarını ihlal etmeyecek bir konumda ve parsel bacası ile irtibatlı, uygun boru ve meyille, fen ve sanat kaidelerine uygun döşenerek, akış yönünde ve uygun açı yaparak kanalizasyon şebekesine bağlanan parsel sahiplerinin mülkünde olan kanallardır.

  1. Parsel Baca (Rögar) :

Atıksu deşarjlarını kontrol ve arızalara müdahale etmek amacıyla binaların kanalizasyon şebekesi bulunan cephelerindeki tretuarda ve parsel içindeki atıksu bağlantı kanalı ile irtibatlı olarak fen ve sanat kaidelerine uygun inşa edilmeleri mecburi olan bacalardır.

 1. Parsel bacaları içine insan girebilecek bir şekilde minimum (70x70) cm

iç ebadında olacaktır

 1. Derinlikleri ait oldukları binanın ve bağlandıkları kanalizasyonun

derinliği ile orantılı olarak değişkendir.

c) Kapakları her an açılacak durumda olmalıdır.  1. Kontrol Bacası (Fenni Baca) :

Kanalizasyon şebekesinin bakımı ve işletmesi amacıyla içine insan girebilecek kesitte ve de İSU standartları ile fen ve sanat kaidelerine uygun inşa edilmiş ya da edilecek olan kanal bacalarıdır.

  1. Pompa Şartı :

Parselin cephe aldığı yol veya yollardan atıksu bağlantısının yapılacağı İSU’ca belirlenecek en uygun tabi akışlı deşarj kotundaki kanalizasyon şebekesinin dolu kotu ile inşa edilen ya da edilecek binanın son bodrum döşeme kotu arasında olabilecek kot farkı bağlantı kanalının akışına uygun değil ise son bodrum kat döşeme seviyesinde yapılacak bir rögarda toplanacak atıksuların uygun bir pompa sistemi ile parselin bacasına aktarılmak şartıyla atıksu kanalizasyon sistemine bağlanmasına müsaade edilir.

  1. Alıcı Ortam (Mansap) :

Kanalizasyon şebekeleri veya kollektörlerin taşıdığı atıksuların Kanun, Yönetmelik, Yönerge ve teknik usuller çerçevesinde deşarj edildiği deniz, göl, dere, akarsu ve arazidir.

  1. Kanalizasyon Durum Belgesi :

İnşaat yapılacak parselin cephesi bulunan yol/yollardaki kanalizasyon durumu ile ilgili bilgilerle donatılmış yazılı belgedir.

  1. Müellif:

İSU’nun tasdikine sunulmuş bilumum mimari, kanalizasyon, içme suyu şebekesi vb projeleri hazırlayan, tanzim eden, sorumluluğunu üstlenen ve kendisini projelerin üzerine atacağı imza ve de gerekli bilgilerle (tescil sicil no’su, oda sicil no’su vb) tanımlayan teknik (mimar veya mühendis) gerçek ve tüzel kişilerdir.

  1. Teknik Uygulama Sorumlusu (TUS) :

İlgili belediye başkanlıklarınca kanunların öngördüğü biçimde binanın yapım sorumluluğunu üstlenen teknik (mimar veya mühendis) kişidir.

  1. Mükellef :

Taşınmazın (parsel, bina vb) tapu kayıtlarında sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerdir.


  1. Vekil :

İSU’ya müracaat eden gerçek veya tüzel kişilerin dilekçelerindeki talepleri ile ilgili işlemleri kendileri adına yaptırılabilecek derecede kanuni olarak yetkilendirilmiş kişi veya kişilerdir.

  1. Ortak Kullanım Alanları (OKA) :

Merdiven ve boşlukları, asansör boşlukları, makina dairesi, sığınak, kömürlük, su ve akaryakıt deposu, kalorifer (kazan) dairesi, kapıcı dairesi, otopark, depo, çamaşırlık, portik, toplantı odası, müştemilat vb hacimlerin dıştan dışa brüt toplam inşaat alanıdır. (m2)

  1. İşyeri :

Dükkan, büro, yönetim merkezi, işhanı, iş merkezi, özel eğitim tesisi, özel sağlık tesisi, laboratuvar, otel, motel, lokanta, süpermarket, büfe, çayocağı, kafe, kahvehane, yemek fabrikası, hipermarket, özel spor kompleksleri, oto yıkama istasyonları, restorant, teşhir ve oto galerileri, mağaza, fırın, hamam, sauna, kuaför benzinlik, eğlence kompleksleri, sinema vb işyerlerini ifade eder.

  1. Endüstri Tesisleri :

Fabrika, atölye, imalathane, sanayi ve benzeri tesisleri ifade eder.

  1. Kanal Kullanım Belgesi :

İSU’ca yeni su alacak binaların atıksu kanal bağlantısı veya atıksu çukuru bakımından görüş bildirilen belgedir. Bu belgeyi alan aboneler, içme ve kullanma suyu abonesi yapılır.

  1. Atıksu Çukuru (Foseptik) :

Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerdeki atıksu kaynaklarını ürettiği atıksuların toplandığı ve dengelendiği, çevreyi kirletmeyecek şekilde sızdırmaz olarak fen ve sanat kaidelerine uygun parsel içerisinde inşa edilmiş haznelerdir.

  1. Tülani Kanal :

Parselin yüz aldığı yol veya yollarda atıksu kanalizasyon şebekesi yok ve teknik şartnamesine göre projesinin hazırlanması ilgilisi tarafından; onay ve kabulü ise İSU tarafından yapılmak şartı ile yerinde ilgilisine inşaa ettirilen kanaldır.

  1. Arıtma Tesisi :

Atıksuların alıcı ortama boşaltılması veya herhangi bir taşıma aracı ile alıcı ortama taşınmasından önce önlem ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları amacı ile İSU’nun kuracağı veya kirletici kaynaklardan İSU’ca kurulması istenecek her türlü tesislerdir.

  1. (C) Parçası :

Atıksu bağlantı kanallarının, atıksu şebekesine 60 ˚ açı yapacak şekilde bağlantısını sağlayan boru parçasıdır.

  1. Kanal Katılım Payı :

Parselin yüz aldığı yoldaki kanal maliyetine iştirak payıdır.

  1. Kanal Yapım Teminatı

Parselin yüz aldığı yol veya yollarda atıksu kanalizasyon şebekesi yok ve parsel sahibi kanalını yapmak istiyorsa, yapılacak kanal için alınan teminattır.

  1. POB :

Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Onay Bedeli

  1. DKKR :

Deşarj Kalite Kontrol Ruhsat Bedeli

  1. KÖP :

Kirlilik Önleme Payı


  1. Tasfiye :

Abone hesabındaki borçların abone alacaklarından (İdareye verilen teminatlar) düşülerek mahsublanması suretiyle sözleşmenin sona erdirilmesidir.

3.47 HAKB:

Havza Atıksu Kontrol Belgesi


TARİFE ÇEŞİTLERİ
MADDE 4- Bu yönetmeliğin konusu olan tarifeler 3 grupta toplanır.

  1. Su ve Atıksu Tarifesi

  2. Hizmetler ve Teminatlar Tarifesi

  3. Yaptırımlar Tarifesi
Kataloq: media -> gallery
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> 53,3 Mİlyon tl’LİK İKİ yatirimin temeli atildi
gallery -> İZMÎt su ve kanalizason idaresi genel müDÜRLÜĞÜ

Yüklə 217,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə