Jkp '' vodovod I kanalizacija '' 34000 kragujevac kralja Aleksandra I karađorđevića 48 Republika SrbijaYüklə 2,64 Mb.
səhifə1/16
tarix26.10.2017
ölçüsü2,64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16JKP '' VODOVOD I KANALIZACIJA ''

34000 KRAGUJEVAC

Kralja Aleksandra I Karađorđevića 48

Republika Srbija


KONKURSNA DOKUMENTACIJA


ZA NABAVKU DOBARA:

GRADJEVINSKI MATERIJAL I PRIPADAJUĆI PROIZVODI

JAVNA NABAVKA br. VV-04 / 2014
OTVORENI POSTUPAK

( partije od 1. – 13. )


( OTVARANJE PONUDA : 13.08.2014. god. u 11:00 sati )

K r a g u j e v a c

Jul 2014.
SADRŽAJ :Deo I

Opšti podaci o javnoj nabavci ............................................................................

3


Deo II

Podaci o predmetu javne nabavke .....................................................................

3


Deo III

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu .................................................

5


Deo IV

Uslovi za učestvovanje u postupku javne nabavke iz člana 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova .........................................

20
Uvodni deo za priloge ...........................................................................................

28
Opšte informacije o ponuđaču/podizvođaču .........................................................

29
Spisak učesnika u zajedničkoj ponudi ...................................................................

30
Finansijska identifikacija .......................................................................................

31
Iskustvo kao isporučioca –Referenc lista ..............................................................

32
Potvrda za reference ..............................................................................................

33
Izjava u cilju sprečavanja korupcije i sukoba interesa ..........................................

34
Obrazac troškova pripreme ponude ......................................................................

35
Izjava o nezavisnoj ponudi ....................................................................................

36
Izjava u skladu sa članom 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama .....................

37
Ostale informacije .................................................................................................

38


Deo V

Ponuda ..................................................................................................................

39
Obrazac ponude .....................................................................................................

39
Lista cena ..............................................................................................................

41
Obrazac strukture cene...........................................................................................

54
Podaci o robi koju će kupcu isporučiti ponuđač....................................................

57
Obrazac ponudbene garancije – menično pismo....................................................

68


Deo VI

Model ugovora .....................................................................................................

70
Ugovor o kupoprodaji dobara ...............................................................................

70
Obrazac garancije za dobro izvršenje posla .........................................................

75
Obrazac garancije za povraćaj avansa ..................................................................

77


Deo VII

Lista zahteva .......................................................................................................

78
Tehničke specifikacije ...........................................................................................

90


Deo I

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI


Naziv, adresa i internet stranica Naručioca

JKP “Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac,

ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića br. 48;

www.jkpvik-kg.com


Vrsta postupka

Postupak javne nabavke u otvorenom postupku u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik RS,, broj 124/2012) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

Predmet javne nabavke

Dobra: Gradjevinska materijal i pripadajući proizvodi, kao sukcesivna nabavka

Kontakt

Službenici za javne nabavke: Ljiljana Milovanović – Arsenijević i Neda Nenadić, 034/302-621;

E-mail: nabavkajkpv@eunet.rsPoziv za podnošenje ponuda objavljen na portalu Uprave za javne nabavke

22.07.2014.

Finansiranje nabavke

Iz sredstava NaručiocaDeo II

PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE


Opis predmeta javne nabavke

Gradjevinski materijal i pripadajući proizvodi, partije:

1. Fiting ( pocinkovani i mesingani )

2. Sanaciona spojnica ( prohromska )

3. Fleksibilnaspojnica „ Brzi spoj „

4.Livenogvozdeni fazonski komadi za vodovodne linije

5. Vodovodne armature

6. Kanalski – šaht poklopci

7. Vodovodna armatura za kućne priključke

8.Vodovodne cevi od PE

9. Cevi od neomekšanog PVC za uličnu kanalizaciju

10. Osnovni materijal za održavanje vodomera i vodomeri

11. Fazonski komadi za cevi od PE i PVC

12. Leptirasti zatvarači i MD komadi

13. HidrantiNaziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke

44100000 – Građevinski materijal i pripadajući proizvodi:

Partija 1. Fiting ( pocinkovani i mesingani ) - 44161200

Partija 2. Sanaciona spojnica ( prohromska ) - 44163210

Partija 3. Fleksibilnaspojnica „ Brzi spoj „ - 44163210

Partija 4.Livenogvozdeni fazonski komadi za vodovodne linije - 44163000

Partija 5. Vodovodne armature - 44163000

Partija 6. Kanalski – šaht poklopci - 44133000

Partija 7. Vodovodna armatura za kućne priključke - 44163140

Partija 8.Vodovodne cevi od PE - 44163140

Partija 9. Cevi od neomekšanog PVC za uličnu kanalizaciju – 44130000 i 44163130

Partija10. Osnovni materijal za održavanje vodomera i vodomeri – 38421100 i DA44

Partija 11. Fazonski komadi za cevi od PE i PVC – 44163000, 44161200 i 44167000

Partija 12. Leptirasti zatvarači i MD komadi – 44163000, 44161200 i 44167000

Partija 13. Hidranti - 44163000
Yüklə 2,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə