Kahramanmaraş teknoloji geliŞTİrme bölgesi kahramanmaraş teknokent yönetiCİ A.Ş. İŞletme yönergesiYüklə 133,62 Kb.
səhifə1/3
tarix30.10.2017
ölçüsü133,62 Kb.
#21906
  1   2   3teknokent logo çerçevesiz.jpg


KAHRAMANMARAŞ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

KAHRAMANMARAŞ TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş.

İŞLETME YÖNERGESİ


Doküman No

KMTEK-100

Revizyon No

01

Revizyon Tarihi

01.04.2015

Toplam Sayfa No

22
 1. Yönergenin Amacı

Bu yönergenin amacı; 04.07.2011 tarihli 27984 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1968 Sayılı “Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı” ile kurulan Kahramanmaraş Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin 06.07.2001 tarih ve 24454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 6170 sayılı kanunla değiştirilen 4691 sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” ve 12.03.2014 tarihli ve 28939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği” çerçevesinde işletilmesi ile ilgili esasları belirlemektir.
 1. Yönergenin Kapsamı

Yönergenin kapsamı ve uygulanması ile ulaşılmak istenilen hedef; üniversite ve sanayi işbirliğini geliştirmek, ülke sanayisinin uluslararası rekabet gücünü artırmak, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, teknolojik bilgi üretmek, teknolojik bilginin kullanılarak ticarileştirilmesini sağlamak, yeni ürünler ve üretim yöntemleri geliştirmek, mevcut ürün ve üretim yöntemlerini geliştirerek ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, milli politikalar doğrultusunda teknoloji yoğun alanlarda araştırmaları desteklemek, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlamaktır.
 1. Tanım ve Kısaltmalar


Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,

Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları,

Ar-Ge’ye dayalı üretim faaliyetleri: Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin, bu Bölgede gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan özgün süreç, hizmet, yöntem, üretim tekniği, faydalı araç gereç, malzeme, yazılım, ürün ve sistemlerin Bölge içinde yer alan üretim birimlerinde ticari ürün haline getirilmesi, üretilmesi faaliyetlerini,

Ar-Ge merkez veya enstitüleri: Kamuya ait, yetişmiş nitelikli insan gücü ile günün modern teknolojilerine dayalı makine, donanım ve yazılımı içinde bulunduran, teknoloji ve ürün geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı mekanları,

Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı, yazılımcı ve teknisyenleri,

Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

Başvuru dosyası: Bölge kuruluşu, Bölgeye ek alan katılması veya Bölge sınırı değişikliği ya da Bölge alanı iptali talebine ilişkin bu Yönetmelik kapsamında gerekli bilgi ve belgeleri içeren dosyayı,

Bölge: Teknoloji geliştirme bölgesini,

Bölge alanı: Arazi üzerinde, koordinat değerleriyle sınırları belirlenmiş Bölgenin müstakil her bir alanını,

Bölge işletme yönergesi: Bölgede yer alacak girişimcilere sağlanacak hizmetler ve Bölgede yürütülecek faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları içeren, yönetici şirket tarafından hazırlanan yönergeyi,

Destek: Bölgeler için gerekli altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili giderlerden yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı için Bakanlık bütçesine konulan ödeneği,

Destek personeli: Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli,

Genel Müdürlük: Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü,

Girişimci: Bölgedeki hizmet ve imkânlardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta olan gerçek ve tüzel kişileri,

İdare binası: Yönetici şirketin Bölgede vereceği hizmetleri yürütebilmesi amacıyla istihdam edeceği personel tarafından kullanılacak ofisleri, teknik ve sosyal bölümleri içeren, içerisinde kuluçka merkezi ve teknoloji transfer ofislerinin, ayrıca ihtiyaç olması halinde girişimcilerin de yer alabileceği yapıyı,

Kanun: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununu,

KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

Kuluçka merkezi (inkübatör): Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapıları,

Kurucu heyet: Bölgenin bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsü ve diğer kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan, Bölge yönetici şirketinin kuruluşuna kadar geçen süreçte ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde Bölgenin kurulması ile ilgili tüm iş ve işlemlerden sorumlu heyeti,

Teknoloji geliştirme bölgesi: Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkanlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ya da teknokenti,

Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanında yüksek öğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının teknik, fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri,

Teknoloji transfer ofisi (TTO): Teknoloji geliştiricisi Ar-Ge kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren yapıyı,

Teknolojik ürün: Toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve yaşam standardını yükseltmek amacıyla nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik araştırmalar kullanılarak ortaya çıkarılan, var olandan belirgin bir şekilde farklılık gösteren, katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek ürünü,

TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

Üniversite: Mühendislik ve temel bilimler dallarında yapılanmasını gerek insan gücü ve teknik donanım olarak tamamlamış ve gerekse doktora öğrencisi seviyesinde yeterli araştırma elemanı olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan üniversiteleri,

Üretim birimleri: Bölge içerisinde Kanunun amacına uygun olarak faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce kurulan veya kullanılan, yeni ve yüksek teknolojilere dayalı ve çevreye zarar vermeyen üretim birimlerini,

Üründe yenilik: Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin, teknolojik farklar gösteren bir ürünü,

Üretim yöntemlerinde yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi,

Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü,

Yazılımcı personel: Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışıp program geliştiren, üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli personeli,

Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen mevcut pazarlara başarı ile sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek yeni bir ürün ya da mal, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,

YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

Yönetmelik: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğini

Yönetici şirket: Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan, Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu şirketi,

ifade eder. 1. İlgili Mevzuat

Yönergenin hazırlanmasında; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği esas alınırken aşağıdaki yasa ve yönetmeliklerin de ilgili maddeleri dikkate alınmıştır.


. 5746 sayılı ARGE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

. 2872 sayılı Çevre Yasası

. 3194 sayılı İmar Yasası

. 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Yasası

. 6762 sayılı Türk Ticaret Yasası

. 2547 sayılı YÖK Yasası

. Katı Atık Yönetmeliği

. Atık Su Yönetmeliği

. Gürültü Yönetmeliği

. Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkında

. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

. Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik
 1. Genel Hususlar


5.1. Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Vizyonu
Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş.’nin vizyonu; Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini ülke ekonomisine kazandıran önder teknokentler arasında yer almaktır.
5.2. Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Amaçları
Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş.’nin amaçları; Üniversite-sanayi işbirliğinde proaktif hareket tarzı ile geliştirilebilecek fikir ve projeleri araştıran, ortaya çıkarıp şekillendiren ve destekleyerek ekonomik hayata aktaran bir ekosistem oluşturarak, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.
5.3. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi Yönetim Kurulu

Bölgenin yönetimi ve işletilmesinden sorumlu Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin tabi olduğu kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve benzeri tüm yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Anonim şirket şeklinde kurulmuş olup, katılım payları aşağıda yazılı tüzel kişi ve özel sektör kuruculardan oluşmaktadır:
Sıra

Kurucu adı

1

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

2

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

3

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

4

Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi

5

T.C.Kahramanmaraş Valiliği Kahramanmaraş Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı

6

Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş.

7

İskur Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş.

8

Matesa Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

9

Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş.

10

Arsan Dokuma Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

11

Gemciler Güven Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

12

Mem Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

13

Bebiller Medikal Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım Makine Yazılım Tarım ve Hayvancılık Temizlik Tic. ve San. Ltd. Şti.

14

Arıkan Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

15

Kahramanmaraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

16

Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi

17

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası

18

Mim Bilgisayar Telekomünikasyon Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş Yönetim Kurulu


Yönetim Kurulu Başkanı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tüzel kişiliği adına gerçek kişi Prof. Dr. Durmuş DEVECİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yardımcısı: Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tüzel kişiliği adına gerçek kişi Salih Ziya GÜMÜŞER
Yönetim Kurulu Üyesi: Doç. Dr. Mustafa Şekkeli
Yönetim Kurulu Üyesi: Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası tüzel kişiliği adına gerçek kişi Mustafa PAKSOY
Yönetim Kurulu Üyesi: Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. tüzel kişiliği adına gerçek kişi Mehmet Hanifi ÖKSÜZ
Yönetim Kurulu Üyesi: Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş. tüzel kişiliği adına gerçek kişi Atila KANBUR
Yönetim Kurulu Üyesi: Arıkan Mensucat San. ve Tic. A.Ş. tüzel kişiliği adına gerçek kişi Mahmut ARIKAN
Yönetim Kurulu Üyesi: Bebiller Medikal Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım Makine Yazılım Tarım ve Hayvancılık Temizlik Tic. ve San. Ltd. Şti. tüzel kişiliği adına gerçek kişi Mahmut TOKUR
Yönetim Kurulu Üyesi: Öğr. Gör. Mesut Bilginer 1. Bölgeye İlişkin Bilgiler

Kahramanmaraş Teknoloji Geliştirme Bölgesi için 4 Temmuz 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile iki farklı alan tahsis edilmiştir. TGB 2 geçici olarak kullanılmakta olan mevcut ÜSKİM binasının da içinde bulunduğu 18 dönümlük alandan oluşmaktadır. İhalesi gerçekleştirilecek olan TGB 1 ise asıl binaların bulunacağı alan olup Avşar Yerleşkesi Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun güneyinde yer alan 102 dönümlük boş arazidir.


6.1. Bölge Sınırları
TGB 2 için bölge sınırları, Fen-Edebiyat Fakültesi D Tipi Blok olan ÜSKİM binası olarak da kullanılan 18.000 m2’lik alan içerisindeki geçici olarak kullanılacak olan/kullanılan yaklaşık 817 m2’lik alan mevcuttur. TGB 1 için ise bölge sınırları Avşar Yerleşkesi Kahramanmaraş-Kayseri karayolu güneyindeki 102.000 m2’lik alandan oluşmaktadır.

6.2. Bölge İmar Planı
Bölgenin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nın 31.01.2013 tarihinde onaylandığı Bakanlığın 04.04.2013 tarih 30307354-604.01.01 / 2963 sayılı yazısı ile bildirilmiştir. TGB 2’nin imar planı ise Bakanlığa sunulmuştur.
6.3. Parselasyon Planı

TGB 1’in parselasyonu 102 dönüm arazinin idari merkez, alışveriş ve hizmet alanı, ar-ge alanları, laboratuvar alanları, yeşil alan, sosyal-kültürel alan, yollar ve otoparklara ayrılmasından oluşmaktadır. Alan kullanımlarının metrekare dağılımları aşağıdaki gibi planlanmıştır.
İdari Merkez

:

6.552,00 m2

Alışveriş ve Hizmet Alanı

:

7.002,35 m2

Ar-Ge Alanları

:

34.554,18 m2

Laboratuvar Alanları

:

13.390,85 m2

Yeşil Alanlar

:

15.426,88 m2

Sosyal ve Kültürel Alanlar

:

5.782,30 m2

Yollar ve Otoparklar

:

19.880,49 m2


6.4. Arazi Durumu
TGB-1 arazisinin arsaya dönüştürme işlemleri tamamlanmıştır.
6.5. Bölge Arazisinin Kullanımı
TGB-1 olarak belirlenen arazinin Kanunun amaçları çerçevesinde kullanılması esas olmakla birlikte; Yönetici Şirket bölgede akademik, ekonomik ve sosyal yapının oluşturulması için bölge amaçları doğrultusunda faaliyet ve etkinlikleri gerçekleştirmek ve Bölgenin ihtiyaç duyduğu ekonomik, sosyal ve kültürel altyapıyı oluşturmak üzere gerekli bina ve tesisleri kurabilir, işletebilir veya kiraya verebilir.
TGB 1 imara açılmış; 6.000,00 metrekare alana sahip olacak kuluçka ve idare binasının ihale aşamasına geçilmiştir. 1. Proje Başvurusu ve Kabul Süreci


7.1. Başvuru Süreci
Teknokent’te yer kiralamak isteyen girişimciler müracaatını Yönetici Şirkete ait internet sitesinden veya elden temin edecekleri;

 • Girişimcinin Teknokent’ten beklentilerini içeren KMTEK-001 Girişimci Müracaat Formu,

 • Girişimci firma/kuruluş hakkında bilgileri içeren KMTEK-002 Girişimci Bilgi Toplama Formu,

 • Girişimcinin Teknokent içinde AR-GE/Yazılım Projesi yürüteceği başlıca konuları içeren KMTEK-003 Girişimcinin Başlıca AR-GE Faaliyetleri ve Araştırma Konuları Bilgi Formu,

 • Girişimci tarafından önceden Teknokent dışında başlatılmış/tamamlanmış her proje için ayrı tanzim edilmiş KMTEK-004 Girişimcinin Tamamlanmış AR-GE/Yazılım Projeleri Bilgi Toplama Formu,

 • Girişimci tarafından Teknokent içinde yürütülecek projelerle ilgili bilgileri içeren KMTEK-005 Teknokent Bünyesinde Yürütülecek AR-GE/Yazılım Projeleri Bilgi Formu,

 • Yürütmekte olduğu projeye kamu kuruluşları veya kanunla kurulmuş organizasyonlar tarafından yürütülen Ar-Ge Destek Programlarından destek almakta olan firmalar için KMTEK-006 Teknokente Getirilecek Ar-Ge Destek Programlarınca Desteklenen Proje Bilgi Formu

belgelerini yazılı olarak elden teslim ve elektronik ortamda (teknokent@ksu.edu.tr e-mail adresine göndererek) Yönetici Şirket’e iletir. Müracaat eden girişimci, müracaatın değerlendirilmesi için Yönetici Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Müracaat Değerlendirme Ücretini Yönetici Şirketin ilan edilen banka hesabına yatırır.


Başvuru formundaki bilgilerin Proje Değerlendirme Komisyonunun kararında belirleyici olacağından hareketle; başvurulan projenin ARGE Projesi/Yazılımı olarak uygunluğu, firmanın bu projedeki/projelerdeki yazılım geliştirme yeteneği ve birikimi, Kahramanmaraş Teknokent’te gerçekleştirilecek projelerin ilgili Yasa ile Teknokent amaç ve hedeflerine uygunluğu, üniversitelerle yapılacak işbirliği net bir şekilde ifade edilmelidir.
7.2. Müracaatların Değerlendirilmesi

Girişimcilerin kiralama veya arsa tahsisi taleplerini içeren müracaatlarını değerlendirmek üzere, her müracaat için, müracaat eden girişimcinin üzerinde çalışma yapacağını beyan ettiği AR-GE veya yazılım projesi/projeleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi ikisi öğretim elemanı, biri TOBB’a bağlı oda temsilcisinden müteşekkil ve projelerden bağımsız üç kişilik Proje Değerlendirme Komisyonu oluşturulur. Yönetici şirket tarafından her bir üyeye ayrı ayrı Başvuru Dosyası gönderilerek başvuruyu değerlendirmeleri istenir.
 • Proje Değerlendirme Komisyonu, Yönetici Şirket tarafından belirlenir. Yönetici şirket tarafından her bir üyeye ayrı ayrı Başvuru Dosyası gönderilerek başvuruyu değerlendirmeleri istenir.

Komisyon üyeleri, müracaat konusu projenin uygunluğunu ve müracaat sahibi girişimcinin yeterliliğini Frascati Klavuzu ile kanun ve yönetmeliği esas alarak,
 • KMTEK-001-002-003-004-005-006 Formları üzerinde yaptığı inceleme, • Gerektiğinde müracaat eden girişimci ile yaptığı mülakat, • Gerektiğinde müracaat eden girişimcinin Teknokent dışında bulunan işyeri veya uygulama alanlarında yaptığı inceleme ile değerlendirerek, sonucu KMTEK-007 Teknokent’e Müracaat Değerlendirme Raporu Formu ile yönetici şirkete sunar.7.3. Karar Süreci
Üyelerden gelen değerlendirmeler, Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu’nda görüşülerek, girişimcinin müracaatının kabul edilip edilmeyeceği veya hangi şartlarla kabul edilebileceği karara bağlanır.

Kamu kuruluşları veya kanunla kurulmuş organizasyonlar tarafından yürütülen Ar-Ge Destek Programlarınca (TÜBİTAK-TEYDEB, TTGV, KOSGEB, FP7, SAN-TEZ; TEKNOGİRİŞİM vb.) desteklenen ve Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen diğer hakemli AR-GE destek programları tarafından desteklenmeye değer bulunmuş olan projeleri ile Teknokente girmek için müracaat eden girişimcilerin müracaatları Komisyon değerlendirmesine tabi tutulmadan Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulunda değerlendirilerek girişimcinin müracaatının kabul edilip edilmeyeceği karara bağlanır.

Değerlendirme süreci müracaatın alınmasından itibaren en çok iki ay sürer.

Girişimcilerin değerlendirme sonucu ile ilgili itirazları Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda girişimcilerin münhasıran Bölge’de yürütecekleri yazılım veya AR-GE projelerinin Kanun’da öngörülen amaçlara uygunluğunun Bölge’nin oluşturulmasında işbirliği yapılmayan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ile TÜBİTAK veya TÜBİTAK'ın belirleyeceği hakemler tarafından değerlendirilmesini isteyebilir.Yüklə 133,62 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə