KandiLLİ kiz anadolu lisesiYüklə 208,75 Kb.
səhifə2/3
tarix22.01.2018
ölçüsü208,75 Kb.
#39449
1   2   3

.10.Sınıf Tarih Dersi Programı Talim ve Terbiye Kurulunun 03.06.2008 tarih ve 138 sayılı Kararı ile kabul edilmiş olup, Temmuz 2008-2610 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanarak 2009-2010 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren uygulanmaya başlamış olup, programda Talim ve Terbiye Kurulu’nun 12/09/2011 tarih ve 134 sayılı kararıyla değişiklik yapılmıştır.


TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELER VE SÜRELERİ
Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı haftada 2 ders saati esas alınarak hazırlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı 7 üniteden oluşmaktadır.
1. Ünite: 1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL
2. Ünite: MİLLÎ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ
3.Ünite: KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER
4.Ünite: TÜRK İNKILÂBI
5.Ünite: ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ
6.Ünite: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI
7.Ünite: ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ


TC. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ (11. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ, KAZANIM SAYILARI. SÜRELERİ VE ORANLARI


ÜNİTE

KAZANIM SAYISI

SÜRE/DERS SAATİ

ORANI (%)

I. ÜNİTE: 1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL

4

6

7

II.ÜNİTE: MİLLÎ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ

7

8

11

III.ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER

5

8

8

IV.ÜNİTE: TÜRK İNKILABI

12

16

19

V.ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

28

22

45

VI.ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

4

6

7

VII.ÜNİTE: ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ

2


2

3

Toplam

62

72

100

Talim ve Terbiye Kurulunun 10.12.2010 tarih ve 228 Sayılı Kararı ile, kabul edilen öğretim programı 2011 – 2012 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren uygulanmaya başlanmış olup Programda Talim ve Terbiye Kurulu’nun 11/05/2012 tarih ve 36 sayılı kararı ile değişiklik yapılmıştır. uygulanır.


a) Yıllık planlar, 27.04.1998 Tarihli 64 sayılı Talim Terbiye Kurulu kararı ile 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yer alan Atatürk İlke ve İnkılâpları‘na yer verilerek, 14.06.2002–272 tarih ve sayılı ve 2538-2539 sayılı Tebliğler Dergilerinde yer alan Azınlıklar(Ermeni, Pontus-Rum, Süryaniler) ile ilgili konulara hedef ve davranışlarda yer verilerek, 30.07.2003 Karar Tarihli, 226 Karar Sayılı, 2551 Tebliğler Dergisinde yayımlanan “ Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge “ dikkate alınarak uygun formatta hazırlanmıştır.

b) Atatürk İlke ve İnkılâplarının Tarih derslerinde öğretim esaslarının görüşülmesi konusunda 2488 s.t.d. incelenerek uygulama yapılması kararlaştırıldı. Buna göre derslerde işlenecek Atatürkçülük konuları şu şekild düzenlendi.
Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde Atatürk’ün hayatı konusunda, Atatürk’ün hayatı, kişiliği olarak düzenlenecektir. Öğrenim hayatı işlenirken Atatürk’ün bitirdiği okullarda aldığı eğitim ve onun üzerindeki etkileri açıklanacak, askerlik hayatı işlenirken Atatürk’ün Trablusgarp ve I.Dünya Savaşı’nda ki başarıları üzerinde durulacak. Siyasi hayatı işlenirken Atatürk’ün siyasi yönünün kurtuluş savaşının başkumandanı olduğu vurgulanacak. Siyasi yönünün kurtuluş savaşının hazırlık döneminde ön plana çıktığı, temsil heyeti başkanı, T.B.M.M Başkanı, Cumhurbaşkanı olarak siyasi hayatını sürdürdüğü belirtilecektir.
Atatürk’ün kişiliği ve öğrenim hayatı konusunda kişisel özellikleri açıklanacak konular vecizeleriyle zenginleştirilerek verilecektir.
Aile çevresi ve öğrenim hayatı konusunda, Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşumunda; Aile çevresinin, öğrenim hayatının, öğretmenlerinin, yerli ve yabancı düşünürlerin etkileri belirtilecek. Fransız ihtilali ile ortaya çıkan fikirlerin, Avrupa’da bilim ve teknik alanında meydana gelen gelişmelerin etkileri üzerinde durulacak. Osmanlı devletini çöküşten kurtarmak için ortaya atılan düşünce akımlarının Atatürkçü Düşünce Sisteminin oluşumundaki etkileri açıklanacaktır.
Atatürk’ün ülkenin içinde bulunduğu durumdan kurtarılması ve I.Dünya Savaşı sonunda vatanın bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının tehlikeye düşmesi karşısında harekete geçtiği ve millet düşüncesini esas aldığı, hedefinin milli egemenliğe dayalı bir ulus devleti kurmak olduğu açıklanacak.
Atatürkçü düşünce sistemi konusunda Atatürk’ün tam bağımsızlık ülküsüne bağlı olduğu devlet yönetiminin millet egemenliğine dayandırılması gerektiği, Türk kültürünü aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık seviyesine yükseltmeyi amaçladığı belirtilecektir.
Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirleri kapsayan bazı konular: Tam Bağımsızlık, Türk kadınının toplum içindeki yeri, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi konusunda açıklanacak, Türk kadınının haklarını pek çok Avrupa ülkesinden önce almış olduğu vurgulanacaktır.
Atatürk milliyetçiliğinin Türk toplumuna sağladığı faydalar konusunda kurtuluş savaşının kazanılmasındaki etkisi, Türk inkılâbının başarıya ulaşmasındaki rolü, milli kültürün gelişmesindeki katkısı, çağdaş uygarlık yolundaki ilerleme ve gelişmeyi katkısı belirtilecektir.
Halkçılık ilkesinin Türk toplumuna sağladığı yararlar açıklanacak. Devletçilik ilkesi, Atatürkçü düşüncede devlet ve fert ilişkileri, devlet ve ferdin başlıca görevleri vecizeleriyle açıklanacaktır.

Laiklik ilkesinin dayandığı esaslar, laikliğin devlet hayatına ve sosyal hayata ilişkin yönleri dini istismar ve taassup konusunda Atatürk’ün düşünce ve görüşleri, vecizeleri geliştirilerek verilecektir.
Atatürk ilkeleri konusunda ilkelerin nitelikleri açıklanarak yabancı ideolojilerle bağlantısı olmadığı açıklanacaktır. İlkelerin Türk kültürünün tarihsel derinliklerinden ve Türk toplumunun ihtiyaçlarından kaynaklandığı açıklanacaktır.
Cumhuriyetçilik ilkesi, cumhuriyetin tanımı ve dayandığı esaslar Atatürk’ün vecizeleriyle zenginleştirilerek verilecektir. Cumhuriyetin nitelikleri konusunda, insan haklarına saygılı olması Atatürk milliyetçiliğine bağlı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti, milli ve Üniter devlet niteliklerinin değiştirilemeyeceği vurgulanacaktır. Cumhuriyete yönelik iç ve dış tehditler işlenirken Atatürk’ün gençliğe hitabesinden faydalanılarak Türk gençliğinin görevleri açıklanacaktır. Cumhuriyeti korumanın milli bir görev olduğu vurgulanacak Atatürk’ün Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatılması ideali ve isteği açıklanacaktır.
Milliyetçilik ilkesi: Atatürk milliyetçiliğinin dayandığı temel esaslar konusunda milli birlik ve beraberliğin anlamı, bunun sosyal gücün gelişmesine katkısı, siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik gücün gelişmesine katkıları belirtilecektir. Milli birlik ve beraberliği güçlendiren unsurlar milli eğitim, milli kültür, dil tarih, kültür birliği, misali milli ve Türklük şuurunun manevi değerler olduğu açıklanacaktır.
Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehdit, Türkiye’nin jeopolitik önemi, güçlü bir Türkiye’nin arzulanmayışı iç tehdit unsurlarının hedefleridir. Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehdit konusu işlenirken Atatürk’ün vecizelerinden faydalanılacaktır.

2538 sayılı tebliğler dergisindeki müfredat değişikliğinin gözden geçirilmesi:
1-Ortaöğretim Tarih 9, Tarih 10 ve T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülükdersi öğretim programlarındaki bazı konular geliştirilmiştir. Programda geliştirilen konular amaç ve davranışları belirlenerek bir bütün olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu durum derslerin işlenişinde dikkate alınacaktır. Dikkat edilecek bir diğer husus 9. ve 10. sınıf müfredatlarının ve ünite sayılarının değişmesi nedeniyle Atatürkçülük konuları ile Süryani, Ermeni ve Pontus ile ilgili konular işleneceği ünitelerin adı değişmiş yâda aynı başlık adı altında bulunmamaktadır. Bu nedenle ilgili konular geldiğinde bu konuların işlenmesi kararlaştırıldı.
2-Konular, amaçlar, davranışlar ve açıklamalar dikkate alınarak programda belirtilen sıradaişlenecektir.
Tarih grubu dersleri zümresinin Atatürkçülük ile ilgili belirlediği konular şunlardır:


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında, Cumhuriyetçilik ilkesi açıklanarak demokrasi ile ilişkisi üzerinde durulacaktır.
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Atatürk’ün siyasi hayatı ve ileri görüşlülüğü anlatılacaktır.
24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Atatürk’ün eğitim felsefesi ve Türk milli eğitimine verdiği önem anlatılacaktır.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Türk Şehitlerini Anma Günü’nde Atatürk’ün askeri kişiliği açıklanacaktır.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında, TBMM’nin açılışı, milli egemenliğin demokrasi ile ilişkisi açıklanacaktır.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında Atatürk’ün Türk bağımsızlığına verdiği önem, Samsun’a çıkışı ve milli bilinci uyandırışı işlenecektir.
c) Tüm tarih derslerinde öğretmenler işleyeceği konuları öğrencilere bir ders önceden bildirerek öğrencilerin derse hazırlıklı gelmeleri sağlanacaktır. Ünite ve konu başlarında yer alan hazırlık çalışmaları soruları cevaplandırılarak öğrenciler derse hazır hale getirilecek. Konu bitiminde yer alan tamamlayıcı ve değerlendirmeye yönelik sorularla ders değerlendirilecektir. Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerinde ve araştırmaya yönelmelerinde yardımcı olması amacıyla derse hazırlık çalışmaları (Değişik:5.10.2007/26664 RG,) sayılı Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 21.maddesine göre sözlü notuyla değerlendirilecektir. Tüm tarih grubu derslerinde konuların niteliğine göre araştırma metodu, soru-cevap metodu anlatım ve karşılaştırma metodu uygulanılması kararlaştırıldı.


8.MADDE
Zümre başkanı Cevheri GÜZEL ; Talim ve Terbiye Kurulu’nun 30.07.2003 tarih ve 226 sayılı kararıyla kabul edilerek, Ağustos 2003-2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge”yi okudu. Eğitim Öğretim faaliyetlerinde Planlamanın esas olduğunu belirterek Ünitelendirilmiş Yıllık Plan ve Ders Planlarının bu yönergedeki açıklamalara uygun olarak yapılması ve derslere Planlı bir şekilde girilmesi gerektiğini belertti.
9.MADDE
A.(Değişik:5.10.2007/26664 RG,) sayılı Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 18. maddesi incelendi. Buna göre Yazılı sınavların en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulmasına bir gün içinde ikiden fazla sınav yapılmamasına ve yazılıların bir ders saati süresinde yapılması kararları gözden geçirildi.
Sınavların çok sorulu ve kısa cevaplı, klasik, test ve boşluk doldurma yöntemlerinin bir arada kullanarak yapılması kararlaştırıldı.

B.Sözlü sınavlar öğrencilerin yıl içersinde davranış ve tutumların göre, derse katılma, hal ve davranış, okula uyum sağlamaya bakılarak değerlendirmenin yapılması kararı verildi.


Ölçme değerlendirmedeki esaslar:

a)Yazılı sınavlar için alınan kararlar:
—Yazılı sorularının Tarih öğretiminin amaçlarına uygun, düşündürücü, sebep-sonuç ilişkisini kurabilecek nitelikte olması kararlaştırıldı.

—Soru sayısı olarak; Çok sorulu, kısa cevaplı soruların yanında, uzun cevaplı sorular da sorulacak, boşluk doldurma , doğru-yanlış ve test şekillerinde hazırlanacak olan yazılı sorularının sayısının en az 7 olması kararlaştırıldı.

—Sınavda her sorunun not baremi öğrenciye bildirilecek, yazılı kâğıdını nasıl kullanacağı anlatıldıktan sonra bundan da puan verileceği öğrenciye duyurularak uygulanacak.

—Kapsam olarak; Müfredat programının başından itibaren yazılı soruları hazırlanacak, 2. yazılı sınavlarda yeni konulardan %80, daha önceki konulardan %20 oranında soru sorulması kararlaştırıldı.

—Sınav sonrasında, genel hatalar belirlenecek başarısız olunan konularda hazırlık soruları verilecek, konunun tekrarı sağlanacak.

-- Dönemde en az bir kez ortak sınav yapılacak.b) Sözlü yoklamalar için alınan kararlar:

—Öğrencilerin hazırlık çalışmalarındaki özeni ve aktiviteleri,


—Konularda ders araç ve gereçlerini kullanmasını, Konular arasında sebep-sonuç ilişkilerini kurabilmelerini, dikkate alarak değerlendirme yapılacak.
—Bir önceki konunun tekrarı yapılırken öğrencilere sorular sorularak değerlendirme yapılacak, bu durum öğrencilere önceden duyurulacak.
—Öğrencinin defter kullanması ve hazırlık çalışmalarının sözlü notunu etkileyeceği bildirilecek.
C) 08.12.2004 tarih ve 25664 sayılı Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 18. Maddesi incelenerek sınavların değerlendirme ölçütleri ve tarihleri ders saat sayılarına göre yazılı adetleri şöyle tespit edildi.

Tarih 9: 2 yazılı, 2 Sözlü.

I. Dönem Sınav Tarihleri:

I. Yazılısı Kasın ayının 2. Haftası

II. Yazılısı Ocak ayının 2. Haftası

II. Dönem Sınav Tarihleri:

I. Yazılı Mart ayının 5. Haftası

II. Yazılısı Mayıs ayının 4. Haftası

Tarih 10: (2 Saatlik): 2 yazılı, 2 sözlü

I. Dönem Sınav Tarihleri:

I. Yazılısı Kasın ayının 3. Haftası

II. Yazılısı Ocak ayının 2. Haftası

II. Dönem Sınav Tarihleri

I. Yazılı Nisan ayının 1. Haftası

II. Yazılısı Mayıs ayının 4. Haftası
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük: 2 yazılı, 2 sözlü,

I. Dönem Sınav Tarihleri:

I. Yazılısı Kasın ayının 3. Haftası

II. Yazılısı Ocak ayının 2. Haftası

II. Dönem Sınav Tarihleri:

I. Yazılı Nisan ayının 1. Haftası,

II. Yazılısı Mayıs ayının 4. Haftası
Yukarıdaki tarihler öğrenci, okul ve konuların sınıflarda işleniş durumlarına göre bir hafta ileri ve ya geri alınabilecektir.
10. MADDE
Ders dışı eğitim çalışmaları ve ödevler konusunda 2300 sayılı Tebliğler Dergisi ve 20336 sayılı resmi gazete gözden geçirildi.
Uğur ÜNLÜ bu konuda, ödevlerin öğrencinin düşünce gücünün yanı sıra iletişim kurabilme, kaynaklardan faydalanabilme yetisini geliştirmek üzere verildiğini ayrıca ödevlerin, öğrencinin kendisini geliştirmesinin bir görev olduğu bilincine varmasını sağladığını belirtti.
Ödev konularının zümre öğretmenlerince tespit edilip, ayrıntılı bir şekilde gösterilmesi ve ödev konularının öğrencilere Kasım ayının başından itibaren bildirilmesi, Nisan ayının ikinci haftasında toplanması kabul edildi.
Uğur ÜNLÜ , ödev konularında bulunması gereken hususları şöyle açıkladı:

-Ödev konuları açık ve net olmalıdır.

-Ödev verilirken öğrencilerin kabiliyet ve ilgi alanları dikkate alınmalıdır.

-Ödevler, öğrenciyi düşünmeye sevk etmelidir.

-Ödev konuları öğrencide ilgi uyandırmalıdır.

-Ödevlerin hazırlanmasında kullanılacak yardımcı ve kaynak eserler tavsiye edilmelidir.

-Ödev konuları, araştırma ve incelemeye yönelik olmalıdır.

-Çağımız teknoloji araçlarından yaralanmalarında serbest bırakılmalıdırlar.

-Ödevler incelenirken göz önünde bulundurulacak kriterler öğrenciye açıklanmalıdır.

-Öğretmen, ödev alan öğrencilerle periyodik olarak ödevin hazırlanış safhasında ilgilenerek öğrenciye yön vermelidir.
Cevheri GÜZEL ödev konularının okulun ve çevrenin imkânları göz önüne alınarak verilmesi gerektiğini, ayrıca serbest ödev konularının verilebileceğini belirtti.
Kararlar: Ödev konuları; yönetmelikler, Atatürk ilke ve inkılâpları, müfredat programı ve yaşadığımız çevre dikkate alınarak belirlenecek. Kullanılacak yöntemler, inceleme, tanıtma, röportaj, gözlem çalışması. Ödev konuları her öğrenciye ayrı konularda ferdi ödev veya grup ödevi olabilecek şekilde verilecek. Seçilen ödevin niteliğine göre öğrencilerin aralarında iş bölümü yapmaları sağlanacak.
2013–2014 Eğitim-öğretim yılında öğrencilere verilecek ödev konuları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:


SIRA NO

DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR

PUAN

DÜŞÜNCELERÖdev Hazırlama, Plana Yayma Ve Uygulama Başarısı

10Ödev İçin Gerekli Bilgi Doküman Araç-Gereç Toplanması Ve Kullanılması

15Kendisini Geliştirmek Amacı İle Ödevi Bizzat Yapması

15Ödev Hazırlama Sırasında Ders Öğretmeni İle Diyalog Kurması

5Kaynak Kişiler İle Varsa Kaynak Guruplar İle İletişim Kurabilme

10Ödevin Doğruluk Ve Kullanabilirlik Derecesi

20Ödevin Özenle Yapılması, Tertip Temizlik Ve Estetik Görüntüsü

15Düzgün İfade Kullanma Ve Anlaşılabilir Olması

10
ÖDEV KONULARI

TARİH –9 DERSİ ÖDEV KONULARI:

1- Yöremizdeki tarihi eserlerin fotoğraflarıyla birlikte tarihçesinin araştırılması ve öneminin belirtilmesini araştırınız.

2- Eski Türk destanlarını araştırınız.

3- Göktürk Kitabeleri hakkında bilgi veriniz.

4-İslamiyet’ten önceki Türklerin ekonomik ve sosyal hayatlarının araştırılması.

5-İslam Medeniyetinin diğer medeniyetlere tesirini araştırınız.

6-Endülüs Emevilerinin bilim ve sanat alanında Avrupa Medeniyetine etkilerini araştırınız.

7-Abbasilerin bilime verdiği önemi araştırınız.

8-Divan-ı Lügat-it Türk, Kutatgu Biligin Türk tarihindeki önemini inceleyiniz.

9-Çaka Bey’in Türk denizciliğindeki yerini araştırınız.

10-Alpaslan ve hayatını inceleyiniz.

11-Anadolu’nun Türkleşmesini Siyasi, sosyal ve ekonomik yönden araştırınız.

12-Kervansarayların Selçukluların ticari ve sosyal hayatındaki yeri ve önemini belirtiniz.

13-Haçlı Seferleri’nin sonuçları, Türk ve Dünya tarihindeki önemini araştırınız.

14-Oğuz boyu ve gelişimini araştırınız.

15-Kavimler Göçünün Türk ve Dünya tarihi açısından önemini araştırınız.

16-Anadolu Türk denizciliğinin gelişmesini inceleyiniz.

17-Büyük Selçuklu Devletinin hâkimiyet alanlarını ve o bölgedeki etkilerini yazınız.

18- B. Selçuklu Devletinin yıkılmasını ve ortaya çıkan devletleri araştırınız.

19-Anadolu Türk Beyliklerinin Türk tarihindeki siyasi ve kültürel önemini inceleyiniz.

20Anadolu’da İlk Türk Beylikleri ve Anadolu’nun Türkleşmesindeki etkileri araştırınız.

21-Göktürk Devletini araştırınız.

22-Anadolu’da kurulan İlk Türk Beyliklerini Araştırınız.

23-Türkler’in Tarih boyunca kullandıkları takvimleri araştırınız.

24-Hz Muhammed’in katıldığı savaşları araştırız.

25-Malazgirt Savaşını ve sonuçlarını araştırınız.

26-Hz Ali Dönemi siyasi olaylarını araştırınız.

27-Göktürk Devletini araştırınız.

28-Endülüs Emevi Devletini araştırınız.

29-Orta Asya Göçlerinin neden ve sonuçlarını araştırınız

30-Mısır’da kurulmuş olan Türk Devletlerini araştırınız.31-Avrupa Hun Devleti’nin tarihteki önemini araştırınız.

32-Tarihe yardımcı bilimler


TARİH –10 DERSİ ÖDEV KONULARI:

1-Osmanlı Beyliği’nin Rumeli’de ki iskân siyasetinin amaçlarını ve sonuçlarını araştırınız.

2-Osmanlı Beyliği’nin kısa zamanda büyüme sebeplerini araştırınız.

3-İstanbul’un fethinin Türk ve Dünya tarihindeki önemini araştırınız.

4-Yükselme Devrinde Osmanlı Devletinin doğu siyasetini araştırınız.

5-Fatih Sultan Mehmet’in kişiliğini ve döneminde Anadolu Türk Birliği’nin kurulması amacıyla yapılan faaliyetleri araştırınız. 1. Yavuz Sultan Selim’in hayatını, doğu ve güney politikasını araştırınız.

 2. Kanuni devri Osmanlı – Fransız ilişkilerini ve kapitülasyonlarını inceleyiniz.

 3. Piri Reis ve Türk denizciliğinin gelişmesini inceleyiniz.

 4. Ortaçağ Avrupa’sında sosyal yapı ve Feodalite’nin çözülmesini araştırınız.

 5. Coğrafi Keşiflerin sonuçlarını inceleyiniz.(Türk ve Dünya Tarihi açısından)

 6. 18. YY. Osmanlı – Rus savaşlarını ve Küçük Kaynarca Antlaşmasını inceleyiniz.

 7. Boğazlar sorunu ve günümüze kadar olan gelişimini inceleyiniz.

 8. Avrupa’da mutlakıyetten parlamenter yönetime geçiş aşamalarını inceleyiniz.

 9. Fransız İhtilalinin niçin evrensel bir olay olduğunu inceleyiniz.

 10. Sanayi İnkılâbı ve sömürgecilik ilişkilerini inceleyiniz.

 11. Vakıfların Osmanlı toplumu hayatındaki rolünü araştırınız.

 12. Tımar Sistemini devlet yönetimindeki etkilerini araştırınız.

 13. Tanzimat sonrası Osmanlı toplum hayatında meydana gelen gelişmeleri inceleyiniz.

 14. Tanzimat dönemi bürokratlarından Mustafa Reşit Paşa hakkında bilgi veriniz

 15. Osmanlı Devletinin son dönem komutanlarından Gazi Osman Paşa ve Ahmet Muhtar Paşa hakkında bilgi veriniz

 16. Osmanlı Devlet’inde eğitim hedefleri ve eğitim kurumlarını araştırınız.

 17. 2. Mahmut dönemi eğitim ve öğretim alanındaki yenilikleri araştırınız.

 18. Berlin Antlaşmasından sonra Osmanlı Devletinin İngiltere ve Almanya ile olan ilişkileri

ve batılılaşma hareketleri.

 1. 1838 Balta Limanı Antlaşması ve Duyun-u Umumiyenin Osmanlı ekonomisine etkileri.

 2. Osmanlı Devletinde Duraklamanın iç ve dış nedenlerini yazınız

 3. Aydınlanma Çağı nedir Avrupa’da ve Türkiye’deki etkilerini araştırma

27-Osmanlı duraklama ve gerileme nedenleri

28-Tanzimat ve ıslahat fermanının getirdikleri

29-İstanbul’daki saray, müzelerden birinin incelenmesi

30-Osmanlı toplum yapısı, hukuk, ilmiye teşkilatı

31- Kırım Harbi ve Paris Antlaşmasını araştırınız.

32- Ermeni sorunu

33-Kapitülasyonlar ve Osmanlı ekonomisini etkileri

34-Osmanlılarda Tüketiciyi koruyan yasalar ilgili araştırma

35.Akşemsettin hayatı ve eserleri

36. Osmanlı hukuk sistemi
Yüklə 208,75 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə