Klasik calışma sorularıYüklə 54,89 Kb.
tarix22.01.2018
ölçüsü54,89 Kb.
#39458
növüYazı

Klasik calışma soruları:

 1. Canlıların sınıflandırma kategorilerini yazınız.

 2. Chordata şubesinin altındaki alt şubeleri yazınız

 3. Chordata’nın ortak özelikleri nelerdir? Maddeler halinde yazınız.

 4. Çoğalmalarında eşeyli ve eşeysiz üreme dölalmaşı (metagenez) görülen altşube nedir?

 5. Amphioxus’ un omurgalı ve omurgasız özeliklerini maddeler halinde yazınız.

 6. Vertebrata’nın sınıflarını yazınız.

 7. Omurgalıların temel özeliklerini yazınız.

 8. Cyclostomata’nın 5 özelliğini yazınız.

 9. Kıkırdaklı ve kemikli balıklarda hangi tip pullar görülür?

 10. Kıkırdaklı balıklarda görülen yüzgeç tiplerini sekil çizerek gösteriniz.

 11. Chondrichthyes’in genel özeliklerini yazınız.

 12. Üreme tipleri nelerdir açıklayınız.

 13. Kıkırdaklı balık, kemikli balık ve amfibilerdeki kalp tiplerini ve dolaşım şeklini yazınız.

 14. Deniz kedilerinin köpek balıkları ile vatozlardan farklarını yazınız.

 15. Anteriör, posteriör, dorsal, ventral ve median terimlerini bir balık çizerek gösteriniz.

 16. Osteicthyes’ in genel özelliklerini yazınız.

 17. Bir Osteicthyes örneği çizerek kısımlarını yazınız.

 18. Kıkırdaklı balıklarla kemikli balıklar arasındaki farkları yazınız. ()

 19. Crossopterygii’nin en önemli özelliği nedir?

 20. Amphibia’nın günümüz takım larını nelerdir ve nasıl ayırt edilir?

 21. İki yaşamlıların (Amphibia) genel özellikleri nelerdir?

 22. İki yaşamlılarda görülen solunum tipleri nelerdir?

 23. Amplexus nedir ve hangi sınıfta görülür?

 24. Kemikli balıkların alt sınıflarını yazınız

 25. Sudan karaya geçişte hangi sitemlerde değişmeler meydana gelir açıklayınız.

 26. Spermatafor ve spermateka hangi grupta görülür ve açıklayınız.

 27. Neoteni ve Pedogeni’yi açıklayınız

 28. Omurgalılarda görülen omur tipleri nelerdir?

 29. Anura takımının Ranidae familyasına ait üç tür yazınız.

 30. Bazen farklı kaynaklarda bir tür farklı sınıflandırmaya dahil edilmektedir. Bu neden kaynaklanmaktadır?

 31. Her vertebrata türü, chordata türü ve her chordata türü ise vertebrata türü olur mu? Neden?

 32. Kıkırdaklı balıkları, kemikli balıkları ve amfibileri solunum sistemleri açısından karşılaştırınız.

 33. Omurgalılar kökeni hakkında ileri sürülen varsayımlar nelerdir?

 34. Chordata’nın genel özellikleri nelerdir?

 35. Tür oluşumundaki yalıtım çeşitleri nelerdir? Örnek vererek açıklayınız.

 36. Amphioxus’un omurgalı ve omurgasız özelliklerini karşılaştırınız.

 37. Vertebratanın(omurgalıların) temel özellikleri nelerdir?

 38. Poikiloterm nedir?

 39. Cyclostomata(yuvarlak ağızlılar) genel özellikleri nelerdir?

 40. Chondrichyes(kıkırdaklı balıklar) genel özellikleri nelerdir?

 41. Köpek balıkları,vatozlar ve deniz kedileri hakkında kısa bilgi veriniz? ( genel özelliklerinden )

 42. Deniz kedilerinin köpek balıkları ve vatozlardan farkları nelerdir?

 43. Osteichtyes(kemikli balıklar) genel özellikleri nelerdir?

 44. Kemikli balıklarda görülen pul çeşitleri nelerdir?Kısaca açıklayınız.

 45. Kemikli balıkları kıkırdaklı balıklardan ayıran özellikleri nelerdir?

 46. Amphibilerin genel özellikleri nelerdir? Solunum tipleri nelerdir? Kaç takım altında incelendiklerini yazınız.

 47. Apoda,Urodela ve Anura’nın genel özelliklerini karşılaştırarak yazınız.

 48. Amphibilerde görülen omur tipleri nelerdir?

 49. Apoda özellikleri nelerdir?

 50. Ovipar,vivipar ve ovovipar terimlerini açıklayınız.

 51. Köpek balığının özellikleri nelerdir?

 52. Ontogeni ve filogeni kavramlarını açıklayıp aralarındaki ilişkiyi anlatınız.

 53. Köpek balıklarındaki üreme şeklini açıklayınız.

 54. Vatozların genel özellikleri nelerdir?

 55. Amphibilerin sudan karaya geçiş metamorfozları nelerdir?

 56. Pektoral,pelvik,operkulum terimlerini açıklayınız.

 57. Monotipik ve politipik ne demektir?

 58. Deniz kedilerindeki önemli özellikler nelerdir?

 59. Türlerin oluşumunda yalıtımın işlevi nedir? Açıklayınız.

 60. Cephalochordata hakkında bilgi veriniz?

 61. Türlerin oluşumunu örneklerle açıklayınız.

 62. Işın yüzgeçli balıkların özellikleri nelerdir?

 63. Yazılı hani balığının özellikleri nelerdir?

 64. Chondrichtyes’de ilk görülen özellikler nelerdir? Temel gruplarını yazınız.

 65. Kemikli balıkların yüzgeç yapıları nelerdir?

 66. Amphibilerin sudan karaya geçişteki özellikleri nelerdir?

 67. Sürüngenlerin genel özeliklerini yazınız

 68. Asağıdaki tabloyu doldurunuz
Beyinden çıkan sinir şeridi sayısı

Kalp yapısı/yapıları

Vücut sıcaklığı

Solunum çeşidi/çeşitleri

Osteicthyes

Amphibia

Reptilia

Aves

Mamalia
 1. Kemikli balık, iki yaşamlı, sürüngen, kuş ve memelilerin kalp yapısını çizerek karşılaştırınız.

 2. Sürüngen takımlarını yazarak ayırt edici özeliklerini belirttiniz.

 3. Karapaks, ve Plastron kelimelerini açıklayınız.

 4. Karapaksın kısımlarını şekil çizerek gösteriniz.

 5. Timsahların genel özellikleri nedir?

 6. Parthenogenetik üreme nedir ve hangi grupta görülür

 7. Yılanlardaki Jacops organı’nının işlevi nedir.

 8. Chelponia mydas, ile Caretta caretta birbirinden nasıl ayırt edilir

 9. Squamata takımının alt takımlarını yazarak birer örnek veriniz

 10. Kuşlarda uçmayı kolaylaştıran adaptasyonlar nelerdir.

 11. Kuşların genel özelliklerini yazınız

 12. Kuşlar daha önceki gruplardan daha ileri olan özelliklerini yazınız

 13. Bir telek tüyü çizerek kısımlarını belirtiniz.

 14. Kuşlarda görülen gaga tiplerine 5 örnek veriniz ve bu tür adaptasyonların sebebi/oluşumu hakkında bilgi veriniz

 15. Kuşlarda görülen ayak adaptasyonları nelerdir

 16. Archaeopteryx lithographica hakkında bilgi veriniz

 17. Kuşlarda en fazla tür sayısı bulunduran takım nedir ve bu takıma ait 5 tür örneği veriniz (Latince ve Türkçe olarak).

 18. Kuşlarda kuluçka paraziti olan türün Latince ve Türkçe ismini yazarak bilgi veriniz.

 19. Bir türün sınıflandırmasında tür üstü kategoriler değişebilmektedir. Bunun sebebi hakkında bilgi veriniz.

 20. Memelilerin altsınıfları nelerdir? Ayırt edici özellikleri hakkında bilgi veriniz.

 21. Memelilerin besin çeşidine göre gruplarını yazınız.

 22. Ornithorhynchus anaticus, Ördekgaga nın altsınıf ve takımını yazarak tür hakkında bilgi veriniz

 23. Avustralya bölgesinde Eutheria birkaç tür bulunurken kıtada özellikle Metatheria ve Prototheria örnekleri bulunur. Bu örnekler ise diğer kıtalarda bir kac tür haricinde bulunmamaktadır. Bunun nedenlerini tartışınız.

 24. Yunus balığı neden demek doğru değildir. Örnek vererek açıklayınız

 25. Primates takımınına ait türlerin sistematiğini yapınız (Familyalara ait bir tür örneği vermeniz yeterli).

 26. Eutheria = Placentalia grubunun bazı türlerinin yavrularının gözleri kapalı bazılarının ise açık olarak doğal bunun sebebi nedir. Örnek veriniz

 27. Tachyglossidae, Dikenli karıncayiyenler familyası kirpigillere (Erinaceidae) benzemektedir. Aralarındaki farklar nelerdir.

 28. Kuşlara evrimsel açıdan en yakın sürüngen grubu nedir ve neden?

 29. Ders kapsamında aklınıza gelen ilk tür hangisidir ve hangi özelliği ile aklınızda kalmıştır

 30. Sıcak kanlılığın avantaj ve dezavantajlarını yazınız

 31. Kuşlardaki hava keselerinin görevi nedir açıklayın?
Doldurmalı çalışma örnekleri

 1. Benzer bireyler ………… benzer ………… ………… ve benzer ………… ………… oluşturur.

 2. Türlerin oluşumunda yalıtım önemlidir ve iki önemli yalıtım vardır bunlar; ………… ve ………… yalıtımdır.

 3. Acrania (kafatassızlar) grubu ………… (…………),………… (…………) ve ………… (…………) subphylum’larından oluşur.

 4. Chordata’nın en ilkel altşubesi ………… (…………) dır.

 5. Amphioxus’un hem ………… hem de ………… özellik gösterir.

 6. Vücutlarında 3 embriyonik tabaka …………, ………… ve ………… bulunduranlar yani triploblastiktirler vertebrata grubundadır.

 7. Omurgalılar arasında parazitik sınıfı ………… oluşturur.

 8. Solungaç kapağı görülen kıkırdaklı balık ………… (…………) takımıdır.

 9. Akciğerli balıklarda denen grup …………’dir

 10. Kemikli balıklarda akıntı duyusu organı ………… bulunur

 11. Dipnoi’de ………… sindirim sistemi ile bağlantılı olup ………… ödevi görür.

 12. Aşağıdaki türlerin Türkçe’sini veya Latince’sini yazınız

  1. Familia: ………… Sardalyagiller

  2. …………, Sardalya

  3. Familia: Engraulidae, …………

  4. …………, Hamsi

  5. Familia: …………, Alabalıkgiller

  6. …………, Alabalık

  7. Familia: Cyprinidae, …………

  8. Cyprinus carpio, …………

  9. Familia: Xiphiidae, …………

  10. …………, Kılıçbalığı

  11. Familia: Mugilidae, …………

  12. Mugil cephalus, …………

  13. Familia: Soleidae, …………

  14. …………, Dilbalığ

  15. Familia: ………… (Elektrikli vatozlar)

  16. ………… (Benekli elektrikli vatoz)

  17. Familia: Lamnidae (…………)

  18. ………… (Büyük beyaz köpekbalığı)

  19. Ordo: ………… (Fosil deniz köpekbalıkları)

  20. Ordo: ………… (Fosil tatlısu köpekbalıkları)

  21. Ordo: ………… (Yakalı köpekbalıkları)

  22. Ordo: Squaliformes (…………)

  23. Ordo: ………… (Vatozlar)

  24. Familia Cryptobranchidae …………

  25. Megalobatrachus japonicus …………

  26. …………, Lekeli semender.

  27. Neurergus strauchii, …………

  28. …………, Küçük semender.

  29. Tritturus vittatus, …………

  30. Mertensialla luschani, …………,

  31. …………, dev kurbağa

  32. Bufo bufo, …………

  33. …………, Gece kurbağası

  34. …………, Ağaç kurbağası

  35. ……………, Tospağa

  36. Emys orbicularis, ……………

  37. ……………………….., Yeşil deniz kaplumbağası

  38. Gekkonidae, ………………………..,

  39. Eirenis modestus, ………………………..,

  40. ………………………..,, Yarı sucul yılan

  41. ………………………..,, Kara yılan

  42. Podiceps cristatus, ………………………..,

  43. Diomedea exulans, ………………………..,

  44. Oxyura leucocephala, ………………………..,

  45. ………………………..,, Angıt

  46. ………………………..,, Şahin

  47. ………………………..,, Yaban domuzu

  48. ………………………..,, Afrika fili

  49. ………………………..,, Kızıl tilki

  50. ………………………..,, Akdeniz foku

  51. Ceratotherium simum, ………………………..,

  52. ………………………..,, Kirpi

  53. ……………………….., Toygiller

  54. ……………………….., Anadolu sıvacısı
 1. Dış görünüm itibari ile yılan ve solucana benzeyen amfibi takımı ………… dır.

 2. Kloakın dışa doğru uzantısı olarak çiftleşme organı (Phallodeum) görülen amfibi grubu …………’dır

 3. Anura’da omurganın sonunda cok sayıda omurun birleşmesi ile ………… kemiği bulunur.

 4. Yumurtalar dişinin sıtındaki keselere koyan ve bu keselerde yumurta ve larval evresini gerçekleştiren Anura türü …………’dır.

 5. Hemichordatanın (yarı kordalılar) vücutları …………, …………ve …………oluşur.

 6. Urochordatanın vücutları …………denen maddeyle çevrilidir.

 7. Hareketli çeneler ilk kez …………’te görülür.

 8. Omurgalıların en çok tür içeren grubunu ………… (…………) oluşturur.

 9. Tertropoda üst sınıfın en ilkel grubu ve karaya çıkan omurgalılar …………dir

 10. Gelişme dönemlerinde …………………., ………………….ve ………………….gibi embriyonik tabakaları vardır.

 11. Kloak vasıtası ile de solunum yapabilen takım ………………….dır.

 12. Sürüngenlerin karada gelişmesini sağlayan embriyoyu koruyan …………………. bulunur

 13. Koni şeklindeki dişler homojen yahut tek düze görünümlü ise bu dişlere …………………. denir.

 14. Kaplumbağalarda ve ………………….kloak yarığı ………………….dır. Diğer sürüngenlerde ise ………………….dir.

 15. Oluklu kertenkelede ………………….bacak bulunmaz

 16. ………………….yayılıp yoğunlaşması ile renk değiştirebilen sürüngen familyası ………………….dır

 17. Kuşlarda kuyruğun proksimal kısmındaki omurlar serbest ucundakiler ise birleşerek ………………….adı verilen yapıyı oluşturur.

 18. Bir tüy tüy ekseni (………………….) ve tüy bayrağı (………………….) olam üzere iki ana kısımdan oluşur.

 19. Bazı tüylerde kalamus ile rachis kısımlarının birleştiği yerden ………………….adı verilen ikinci bir kol çıkar

 20. Tüyler vücudun her tarafından çıkmaz çıkan bölgelere ………………….tüysüz bölgelere ………………….denir.

 21. Fosil kayıtları memelilerin ………………….kafatasına sahip fosil sürüngenlerden ………………….takımından köken aldıklarını işaret etmektedir

 22. İnce bağırsak böcek ve ………………….çok kısa, yalnız ………………….çok uzundur

 23. Embriyonun gelişmesi için ………………….denen bir kese mevcuttur.

 24. Uçan tek memeli kuş grubu ………………….dır.

Doğru-Yanlış çalışma soru örnekleri

 1. Cins kategorisi tür isminde de kullanıldığı için değişmez

 2. Simpatrik yalıtımda coğrafi bir bariyer olması gerekir

 3. Chordata’nın bir özeliği olan anal kuyruk tüm Chordata’da görülmeyebilir. Örneğin insan

 4. Kıkırdaklı balıklarda genellikle hetoroserk tip kuyruk yanında bazen homoserk tip kuyruk ta görülür

 5. Erkek köpek balıklarının pektoral yüzgeçlerin iç kısmında bir çift kıkırdaktan yapılmış Kopulasyon Organı vardır

 6. Bağırsakları kısa olmasına karşın yüzeyi artırmak için spiral perde bulunur

 7. Kemik yapılı beş solungaç yayını bir operkulum örter

 8. Kıkırdaklı balıklarda akıntı duyusu organı yanal çizgi bulunur

 9. Salamandra salamandra’da başın dorsalateral kısımlarında Parotid bezlerde zehir bulunur.

 10. Trichobatrachus robustus, saçlı kurbağada erkelerin vücudundaki kıllar yumurtaların yapışmasını sağlar

 11. Cephalochordata omurgasızlarla omurgalılar arasında geçiş formudur.

 12. Köpek balıklarının solungaç yarıklarında operkulum (solungaç kapağı) vardır.

 13. Yaşayan balıkların en büyüğü Rhincodon typus (balina köpek balığı)’dır.

 14. Ktenoid pullar yaş tayininde balıklarda önemlidir.

 15. Solungaç yarıkları embriyonik dönemde insanlarda yoktur.

 16. Dişer görünüm ve yapı bakımından farklı ise hetorosol dişler denir

 17. Sürüngenlerin hepsinde gerçek dişler bulunur

 18. Kaplumbağalar nadirende olsa kabuklarını terk edebilirler

 19. Yılanların kemikleri oynak olduğundan çenelerini çok fazla açılabilir.

 20. Yemek borusu üzerinde kursak denen kısım bulunur

 21. Günümüzdeki tüm kuşların 4 parmağı bulunur

 22. Memelilerde tüyler vücudun her tarafından çıkmaz çıkan bölgelere Pterylae tüysüz bölgelere Apterylae denir.

 23. İnsan da bir memeli olduğundan dolayı memeliler için kuyruk ortak özellik değildir

 24. İnce bağırsak böcek ve et yiyenlerde uzundur.

 25. Memelilerde ürogenital sistem ve sindirim kanalı ayrı açıklıkla dışarı açılır

 26. Aves’te parmaklar daima dört tanedirÇoktan seçmeli soru örnekleri:

 1. Aşağıdakilerden hangisi tüm chordatalar için doğru değildir.

  1. Embriyonik dönemde sırt taraflarında notokord (ipliksi yapı) buludurması.

  2. Sinir siteminin bir boru şeklinde dorsalde bulunması

  3. Omurganın olması

  4. Solungaç yarıklarının olması

  5. Anal kuyruğun oluşu

 2. Aşağıdakilerden hangisi vertebrata için doğru değildir.

  1. Bilateral simetri gösterirler

  2. Vücutlarında 3 embriyonik tabakayı da (ektoderm, mezoderm, endoderm) bulundururlar yani triploblastiktirler.

  3. Vücutları segmentli bir yapı gösterir.

  4. İlkel omurga (notokord) canlının her döneminde görülür.

  5. Yutakta (farinks) solungaç yarıkları bulunur.

 3. Aşağıdakilerden hangisi Vatozlar için yanlıştır.

  1. Vücutları dorsa ventral olarak basıktır

  2. Pelvik yüzgeçleri genişleyerek baş ve vücudun yan tarafları ile birleşmiştir.

  3. Genellikle zeminde ve sahil sularında yaşarlar

  4. Beş çift solungaç yarığı başın alt tarafındadır

  5. Solunumda kullanılan su spirakulumdan içeri girer

 4. Aşağıdakilerden hangisi omur tipi değildir.

  1. Amfisöl

  2. Prosöl

  3. Opistosöl

  4. Homosöl

  5. Asöl

 5. Aşağıdakilerden hangisi kalakbaşlıların özeliklerinden değildir.

  1. Üç şakak (temporal) kemiğinin bulunması

  2. Başın yan taraflarında gerçek gözlerin bulunması

  3. Başın tepesinde Pineal gözün bulunması

  4. Kopulasyon organının bulunması

  5. Abdominal kaburgaların bulunması ile ayrılır.

 6. Asağıdakilerden hangisi Scincidae, Parlak kertenkelegillerden degildir.

  1. Eumeces schnei, Sarı kertenkele

  2. Mabuya aurata, Tıknaz kertenkele

  3. Mabuya vittata, Şeritli kertenkele

  4. Blanus strauchi, Kör kertenkele

 7. Aşağıdakilerden hangisi Accipitridae familyasına ait değildir

  1. Accipiter nisus

  2. Aquilla chrysaetos

  3. Buteo buteo

  4. Recurvirostra avosetta

  5. Milvus milvus,

 8. Metatheria = Marsupials hakkında asağıdakilerden hangisi doğrudur.

  1. Amerika kıtasında ve Afrika kıtasında yaşarlar

  2. Sindirim borusu kloak ile sonlanır

  3. Urogenital sistem ayrı bir delikle dışarı açılır

  4. Embriyonun gelişmesi plesenta ile olur

  5. Dişişerde süt bezi yoktur.


Yüklə 54,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə