Kompyuter şəbəkələinin proqram təminatı” fənnindən imtahan test suallarıYüklə 0,75 Mb.
səhifə1/4
tarix25.05.2018
ölçüsü0,75 Mb.
  1   2   3   4

Kompyuter şəbəkələinin proqram təminatı”

fənnindən imtahan test sualları

(2017/2018 ci tədris ili, I semester)

Düzgün cavab A) bəndi
Kafedra: - “Kompyuter mühəndisliyi və telekommunikasiya”
1. Verilənlərin ötürülmə vasitələri ilə öz aralarında birləşmiş kompüterlər toplusu dedikdə nə başa düşülür?

A) Şəbəkə

B) Ötürücü

C) Qəbuledici

D) Mənbə

E) Sistem2. Şəbəkə dedikdə nə başa düşülür?

A) Verilənlərin ötürülmə vasitələri ilə öz aralarında birləşmiş kompüterlər toplusu.

B) Uzaq məsafədən sorğulara cavab verən kompyuter

C) Modem qoşulmuş kompyuter

D) Telefon xəttinə qoşulmuş kompyuter

E) Məsafədən idarə edilən kompyuterlər toplusu3. Aşağıdakılardan hansılar verilənlərin ötürülmə vasitələridir?

1. peyk, telefon.

2. Printer, skaner

3. lifli-optik, radio

4. bir-birilə kabellə əlaqələndirilən kompüterlər

5. Fərdi kompyuter

A) 1,3,4 B) 1,2,3 C) 2,3,4 D) 2,4,5 ) E) 3,4,5

6. Aşağıdakılardan hansı şəbəkə elementlərinin aparat proqram təminatının işləmə qurulma prinsiplərini təyin edir?

A) Kompüter şəbəkəsinin arxitekturası

B) Kompyuter şəbəkəsinə qoşulmuş kompyuterlər

C) Əməliyyat sistemləri

D) Şəbəkəyə qoşulmuş aparatların proqram təminatı

E) Bütün cavablar doğrudur7. Kompyuterlər arasındakı məsafəyə görə şəbəkələr neçə sinifə bölünürlər?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6


8. Qlobal şəbəkələrdə giriş-çıxış qurğusu kimi hansı qurğulardan istifadə edilir?

A) Bütün cavablar doğrudur

B) kassalar və bank aparatlarından

C) bir- birindən müəyyən məsafələrdə yerləşən çap qurğularından

D) bir- birindən müəyyən məsafələrdə yerləşən surət çıxaran qurğuardan

E) displeylərdən və fakslardan9. Hansı şəbəkələr çox vaxt korporativ sistemlər ya şəbəklər adlanırlar?

A) Lokal

B) şəhər

C) Regional

D) milli

E) trans milli10. Proqram təminatının funksiyasını neçə qrupa bölmək olar?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6


11. Kompyuterin öz resirslarını nə idarə edir?

A) Əməliyyat sistemi

B) Proqram təminatı

C) Şəbəkə

D) Kompyuterin özü

E) Şəbəkəyə qoşulmuş digər kompyuter12. Şəbəkənin resurslarını ……. idarə edir.

A) Bütün cavablar doğrudur

B) Şəbəkə əməliyyat sistemi

C) Şəbəkə proqram təminatı

D) Şəbəkə proqramı şəklində ayrıça paket

E) Şəbəkə proqramları13. Şəbəkə proqram təminatında hansı yanaşmadan istifadə edilir?

A) iyerarxik

B) Struktur

C) Baza


D) Model

E) Bütün cavablar doğrudur14. Açıq sistemlərin qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən Etalon model nə üçün təklif edilmişdir?

A) Şəbəkə proqram təminatının işləməsini qaydaya salmaq və istənilən kompüter sistemlərinin qarşılıqlı əlaqəsini təşkil etmək məqsədilə

B) Sərbəst səviyyələr və onlar arasındakı interfysləri əvvəlcədən təyin etmək üçün

C) Şəbəkə elementlərinin aparat və proqram təminatının işləmə və qurulma prinsiplərini təyin etmək üçün

D) Şəbəkədəki kompyuterlər arasındakı məsafələri təyin etmək üçün

E) Hər hansı bir kompyuterin hansı şəbəkədə işləməsini təyin etmək üçün15. Şəbəkələri bir- birindən fərqləndirən cəhətlərə aşağıdakılardan hansıları aid emək olar?

A) Bütün cavablar doğrudur

B) istifadə olunan aparat təminatının xüsusiyyətləri

C) təklif olunan təlimatların müxtəlif cür başa düşülməsi

D) həll olunan məsələ tərəfindən sistemə müxtəlif cür yanaşma

E) istifadə olunan proqram təminatının xüsusiyyətləri16. LKŞ-nin əsas aparat komponentləri kimi aşağıdakılardan hansılardan istifadə edilir?

A) Bütün cavablar doğrudur

B) İşçi stansiyalar;

C) Serverlər

D) İnterfeys plataları

E) Kabellər18. Şəbəkə istifadəçisinin yeri kimi istifadə etdiyi fərdi kompüterlərə nə deyilir?

A) İşçi stansiyalar

B) Server

C) Daxili interfeys

D) Xarici interfeys

E) Şəbəkə kompyuteri19. İşçi stansiyalarda nə zaman maqnit disklərində yaddaşa ehtiyac qalmır?

A) işçi stansiya birbaşa şəbəkə kabelinə qoşulmuş olarsa

B) işçi stansiya kifayət qədər güclü olarsa

C) şəbəkənin yüklənmə dərəcəsi az olarsa

D) şəbəkənin yüklənmə dərəcəsi çox olarsa

E) yaradılan şəbəkənin topologiyası Ethernet olarsa20.Serverlərin funksiyası nədən ibarətdir?

A) Şəbəkə resurslarını paylamaqdan

B) İşçi stansiyanı idarə etməkdən

C) Şəbəkədəki kompyuterləri bir birinə qoşmaqdan

D) İnterfeys platasını işlətməkdən

E) işçi stansiyanı birbaşa şəbəkə kabelinə qoşmaqdan21. İşçi stansiyalar nəyə deyilir?

A) Şəbəkə istifadəçisinin iş yeri kimi istifadə etdiyi fərdi kompüterlərə

B) Şəbəkə resurslarını paylayan kompyuterlərə

C) Şəbəkənin əsas aparat və proqram komponentlərinə

D) Domenlərə

E) Bütün cavablar doğrudur22. Serverin kompüterlər toplusuna onlara qoşulmuş işçi stansiyalara ………..

A) Domen


B) Şlüz

C) Marşurutlayıcı

D) Körpü

E) Paketlərin kommutasiyası

deyilir.

23. İstifadə olunan şəbəkə adapteri neçə əsas xarakteriskaya malikdir?

A) 3


B) 2

C) 4


D)5

E) 6


24. Aşağıdakılardan hansılar şəbəkə adapterinin xarakteriskalarıdır?

1) kompüterin qoşulduğu şinin tipi

2) şəbəkədə həll olunan məsələlərin xarakteriskaları

3) mərtəbələr şəbəkəsinin sayı

4) hesablama proseslərinin təşkil olunma prinsipi

5) yaradılan şəbəkənin topologiyası

A) 1,3,5 B) 1,2,3 C) 2,3,4 D) 1,3,4 E) 2,4,5

25. İctimai şəbəkələr hansı şəbəkələrə deyilir?

A) iri telekommunikasiya şirkətləri tərəfindən abunəçilərə pullu xidmətin göstərilməsi üçün yaradılan şəbəkələrə

B) Şəbəkənin normal işini dəstəkləyən şirkətlərə

C) İNTERNET arxitekturalı lokal şəbəkələrəD) Qlobal kompyuter şəbəkələrinə

E) “açıq şəbəkə texnologiyası” ideyası ilə yaradılan şəbəkələrə26. Şəbəkənin normal işini dəstəkləyən şirkət necə adlanır?

A) Şəbəkə operatoru

B) Server

C) İctimai şəbəkələr

D) Provayder

E) Sistemlər27. İnternet xidməti təklif edən kompaniya necə adlanır?

A) Provayder

B) Server

C) İctimai şəbəkələr

D) Şəbəkə operatoru

E) Sistemlər28. İnternet hansı şəbəkə növünə aiddir?

A) Açıq


B) Qapalı

C) Regional

D) Milli

E) Transmilli29. Qlobal şəbəkələr necə birləşdirilir?

A) Qarışıq

B) Şinli

C) Ulduz


D) Halqavari

E) Bütün cavablar doğrudur30. İnternetdə adları və ünvanları verən təşkilat necə adlanır?

A) İSCANN

B) İSSO

C) EQQ


D) İEEE

E) HDLS


31. Daxili interfeys nədir?

A) kompüteri və periferiya qurğusunu birləşdirən məftillərin dəsti

B) İnternet xidməti təklif edən kompaniya

C) kompüterin qoşulduğu şinin tipi

D) hesablama proseslərinin təşkil olunma prinsipi

E) Şəbəkənin normal işini dəstəkləyən şirkət 32. Com port drayverləri neçə bit informasiya ötürür?

A) 1 bit


B) 8 bit

C) 3 bit


D) 4 bit

E) 6 bit


33. Əlaqə kanalları üzrə baytlar ardıcıllığını ötürməyə icazə verən texnologiya hansıdır?

A) kliyent-server

B) fayl-server

C) çap-server

D) Ethernet

E) Toking Ring34. Verilənlərin optik və ya elektrik siqnallar şəklində təsviri necə adlanır?

A) kodlaşdırma

B) ötürmə

C) interfeys

D) mərkəzləşdirmə

E) paketləmə35. Bu əməliyyat zamanı diskiret informasiya sinisiodal siqnalın elə tezliyi ilə təsvir olunur ki, mövcud əlaqə xətti ilə onu ötürmək mümkün olur. Bu əməliyyat necə adlanır?

A) modulyasiya

B) diskterləşdirmə

C) kodlaşdırma

D) paketləmə

E) ötürmə36. HT-nın vasitələrinin kompleksləşdirməsi nəyin hesabına informasiyanın emalı sistemlərinin effektivliyini yüksəltməyə icazə verir?

A) bütün cavablar doğrudur.

B) xərclərin azaldılması

C) EHM-in məhsuldarlığı

D) vahid hesablama və informasiya resurslarının kompleks gücündən istifadənin

E) etibarlılığın artırılmlası37.HT-da və şəbəkələrdə istifadə edilən bütün interfeyslər neçə tipə bölünür?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6


38. Paralel interfeys çoxlu sayda böyük xətlərdən ibarətdir. Bu xətlərlə verilənlərin ötürülməsi paralel kod kimi hansı şəkildə ötrülür?

A) 8-128 mərtəbəli söz

B) 8-24 mərtəbəli söz

C) 8-64 mərtəbəli söz

D) 24-128 mərtəbəli söz

E) 8-16 mərtəbəli söz39. Məlumatların kommutasiyaları metodu nəyi təmin edir?

A) Bütün cavablar doğrudur

B) Uyğunsuzluğun aradan qaldırılmasını

C) çox ünvanlı məlumatların effektiv ötürülməsini reallaşdırır

D) istənilən vaxt informasiyanın ötürülməsini təmin edir .

E) Birləşmənin ayrı-ayrı sahələrinin işinin müstəqilliyini40. Şəbəkəyə giriş metodları neçə qrupa ayrılır?

A) 2


B) 4

C) 3


D) 5

E) 6


41. Kompüter şəbəkəsinin tətbiqinin effektivliyi nə ilə təyin edilir?

A) Bütün cavablar doğrudur

B) Böyük həcmli məlumatların konsentrasiyası

C) Obyektləri idarə etməni avtomatlaşdırmağa icazə verir

D) vahid hesablama və informasiya resurslarının kompleks gücündən istifadə

E) Proqram və aparat vasitələrinin konsentrasiyası42. Lokal şəbəkələrdə uyğun elektromaqnit siqnalları şəklində təsvir olunmuş ikilik siqnalların etibarlı mübadiləsini şəbəkənin hansı avadanlığı yerinə yetirir?

A) şəbəkə adapterləri

B) verilənləri ötürən aparatlar

C) Modem


D) Generator

E) Kompyuter43. Qlobal şəbəkələrdə uyğun elektromaqnit siqnalları şəklində təsvir olunmuş ikilik siqnalların etibarlı mübadiləsini şəbəkənin hansı avadanlığı yerinə yetirir?

A) Modem


B) şəbəkə adapterləri

C) İnterfeys

D) Generator

E) Kompyuter44. Məlumat şəbəkə proqram təminatının hansı səviyyəsində hazırlanır?

A) Tətbiqi

B) Nəqliyyat

C) Şəbəkə

D) Kanal

E) bütün cavablar doğrudu45. Məlumat şəbəkə proqram təminatının hansı səviyyəsi vasitəsi ilə ötrülür?

A) Kanal


B) Tətbiqi

C) Şəbəkə

D) Nəqliyyat

E) bütün cavablar doğrudu46. Tətbiqi səviyyə nəqliyyat səviyyəsindən nə üçün istifadə edir?

A) internet vasitəsilə məlumatların qəbulu və ötrülməsi üçün

B) kanal səviyyəsinə uyğun olan ünvanın təmin edilməsi üçün

C) domen ünvanın internetə uyğun İP ünvana çevrilməsi üçün

D) məlumatın internet vasitəsilə ötürülə bilməsi üçün onları düzgün formatla təmin etmək üçün

E) blokları sıra nömrəsiylə sıralamaq üçün47. Kanal səviyyəsinə uyğun olan ünvanın təmin edilməsinə cavabdehd olan səviyyə hansıdır?

A) Tətbiqi

B) Nəqliyyat

C) Şəbəkə

D) Kanal

E) bütün cavablar doğrudu48. Tətbiqi səviyyənin məlumatlarını qəbul edən və onların internet vasitəsilə ötürülə bilməsi üçün onları düzgün formatla təmin edən hansı səviyyədir?

A) Nəqliyyat

B) Tətbiqi

C) Şəbəkə

D) Kanal

E) cavablardan heç biri doğru deyil49. Böyük məlumatların kiçik seqmentlərə bölünməsini hansı səviyyə yerinə yetirir?

A) Nəqliyyat

B) Tətbiqi

C) Şəbəkə

D) Kanal

E) cavablardan heç biri doğru deyil50. Nəqliyyat səviyyəsindən sonra paketlərə bölünmüş məlumatı hansı səviyyə qəbul edir?

A) Şəbəkə

B) Tətbiqi

C) Nəqliyyat

D) Kanal

E) cavablardan heç biri doğru deyil51. Paketlərin bir internet şəbəkəsindən digərinə ğöndərilməsini hansı səviyyə izləyir?

A) Şəbəkə

B) Tətbiqi

C) Nəqliyyat

D) Kanal

E) cavablardan heç biri doğru deyil52. İnternet topologiyası ilə bilavasitə əlaqədar olan səviyyə hansıdır?

A) Şəbəkə

B) Tətbiqi

C) Nəqliyyat

D) Kanal

E) cavablardan heç biri doğru deyil53. Kompyuter sisteminin müxtəlif komponentləri arasında qarşılıqlı əlaqənin həyata keçrilməsi üçün istifadə olunan qaydalar toplusu necə adlanır?

A) protokol

B) şəbəkə proqram təminatı

C) Nəqliyyat səviyyəsi

D) Kanal səviyyəsi

E) topologiya54. Aşağıdakılardan hansı halqavari şəbəkə protokoludur?

A) TRP


B) FTP

C) SMTP


D) FAR MANAGER

E) HTML


55. OSİ modelinin bir necə şəbəkəni birləşdirən vahid nəqliyyat sisteminin yaradılmasına xidmət edən səviyyəsi hansıdır?

A) Şəbəkə səviyyəsi

B) Kanal səviyyəsi

C) Nəqliyyat səviyyəsi

D) Seans səviyyəsi

E) Təqdimetmə səviyyəsi56. OSİ modelinin fiziki əlaqə kanalında informasiyanın (bitlərin) ötürülməsi ilə xarakterizə olunan səviyyəsi necə adlanır?

A) Fiziki səviyyə

B) Kanal səviyyə

C) Nəqliyyat səviyyə

D) Seans səviyyə

E) Təqdimetmə səviyyə57. Rabitə kanalında giriş-çıxış informasiyasının idarəsi funksiyasını OSİ modelinin hansı səviyyəsi yerinə yetirir?

A) Kanal səviyyəsi

B) Fiziki səviyyəsi

C) Nəqliyyat səviyyəsi

D) Seans səviyyəsi

E) Təqdimetmə səviyyəsi58. Ötürülmə mühiti, səhvlərin təyin edilməsi və səhvlərin düzəldilməsi və yoxlanılması OSİ modelinin hansı səviyyəsində yerinə yetrilir?

A) Kanal səviyyəsi

B) Fiziki səviyyəsi

C) Nəqliyyat səviyyəsi

D) Seans səviyyəsi

E) Təqdimetmə səviyyəsi59. Hər bir kadrın düzgunlüyünü OSİ modelinin hansı səviyyəsi təyin edir?

A) Kanal səviyyəsi

B) Fiziki səviyyəsi

C) Nəqliyyat səviyyəsi

D) Seans səviyyəsi

E) Təqdimetmə səviyyəsi60. Şəbəkə səviyyəsində xəbərin bir şəbəkədən (ötürücudən) digər şəbəkəyə (qəbulediciyə) göndərilməsi üçün nədən istifadə edilir?

A) tranzit ötürmələrdən

B) paketlərdən

C) marşurutlardan

D) şlüzlərdən

E) bütün cavablar doğrudur61. Verilənlərin ötürmə vaxtı nədən asılı olur?

A) kanalın buraxma qabiliyyəti və trafikin intensivliyindən

B) böyük şəbəkələrin ünvanlarının sadələşdirilməsindən

C) şəbəkələr arası əlaqələrin topologiyasından

D) tranzit ötürmələrdən

E) marşurutlardan62. Müxtəlif texnologiyaların uyğunlaşması, böyük şəbəkələrin ünvanlarının sadələşdirilməsi kimi məsələləri OSİ modelinin hansı səviyyəsi həll edir?

A) Şəbəkə səviyyəsi

B) Fiziki səviyyəsi

C) Nəqliyyat səviyyəsi

D) Seans səviyyəsi

E) Təqdimetmə səviyyəsi63. Şəbəkə səviyyəsində neçə tip protokoldan istifadə edilir?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6


64. Şəbəkə protokollarının vəzifəsi nədən ibarətdir?

A) paketlərin şəbəkələrdə hərəkətini hərəkətini həyata keçirir

B) şəbəkələrarası birləşmələrin topologiyası haqqında informasiya yığırlar

C) şəbəkənin nömrəsi və həmin şəbəkədəki qovşağın nömrəsini təyin edir

D) eyni şəbəkənin bütün qovşağlarının ünvanlarını təyin edir

E) verilənlərin ötürülməsinin tələb olunan dərəcədə etibarlı olmasını təmin edir.65. Tətbiqi və seans səviyyələrinə verilənlərin ötürülməsinin tələb olunan dərəcədə etibarlı olmasını təmin edən səviyyə hansıdır?

A) Nəqliyyat

B) Fiziki

C) Şəbəkə

D) Seans

E) Təqdimetmə66. Nəqliyyat səviyyəsinin əlavə funksiyası hansıdır

A) müxtəlif şəbəkə səviyyələrini uyğunlaşdırır

B) müxtəlif şəbəkə səviyyələrini birləşdirir

C) müxtəlif şəbəkə səviyyələri araslnda əlaqə yaradır

D) eyni şəbəkənin bütün qovşağlarının ünvanlarını təyin edir

E) paketlərin şəbəkələrdə hərəkətini hərəkətini həyata keçirir67. Marşrutlaşdırma protokollarının vəzifəsi nədən ibarətdir?

A) onların köməyi ilə marşrutizatorlar (roterlər) şəbəkələrarası birləşmələrin topologiyası haqqında informasiya yığırlar.

B) onlar paketlərin şəbəkələrdə hərəkətini hərəkətini həyata keçirir

C) onlar şəbəkənin nömrəsi və həmin şəbəkədəki qovşağın nömrəsini təyin edir

D) onlar eyni şəbəkənin bütün qovşağlarının ünvanlarını təyin edir

E) onlar verilənlərin ötürülməsinin tələb olunan dərəcədə etibarlı olmasını təmin edir.68. Dialoqun idarə edilməsini təmin edib, cari anda aktiv tərəfi qeyd edən hansı səviyyədir?

A) Seans

B) Fiziki

C) Şəbəkə

D) Nəqliyyat

E) Fiziki69. İnformasiyanın məzmununu dəyişdirmədən onun təsvir olunma formasını hansı səviyyə təyin edir?

A) Təqdimetmə

B) Fiziki

C) Şəbəkə

D) Seans

E) Nəqliyyat70. Tətbiqi səviyyədə olan obyektlərə ötürülən informasiyanın çevrilmə (şirifləmək, sıxmaq, şifri aydınlaşdırmaq) üsullarını göstərən səviyyə necə adlanır?

A) Təqdimetmə

B) Fiziki

C) Şəbəkə

D) Seans

E) Nəqliyyat71. İstifadəcinin fayllara, printerlərə, hipermətnli Veb səhifələrə müraciətinı təmin edən protokollar hansı səviyyəyə aid edilir?

A) Tətbiqi

B) Fiziki

C) Şəbəkə

D) Seans

E) Nəqliyyat72. Verilənlərin ötürülməsini həyata keçirmək üçün hansı komponentlər lazımdır?

A) Bütün cavablar doğrudur

B) göndərən qurğu

C) kommunikasiya qurğusu

D) rabitə kanalı

E) qəbuledici qurğu73. Şəbəkə resurslarını idarə edən kompyuter necə adlanır?

A) server

B) müştəri

C) bölüşdürücü

D) marşurutlayıcı

E) qəbuledici74. Serverin idarə etdiyi resurslardan istifadə edən kompyuter necə adlanır?

A) müştəri

B) server

C) bölüşdürücü

D) marşurutlayıcı

E) qəbuledici75. Verilənləri bir kompyuterdən digərinə ötürmək üçün həmin verilənləri daşıyan müəyyən növ aralıq bağlayıcı necə adlanır?

A) rabitə kanalı

B) kommunikasıya proqramları

C) modem


D) əlaqə xətti

E) bütün cavabar doğrudur76. Verilənləri daşımaq üçün istifadə etdiyimiz fiziki vasitələrə aşağıdakılardan hansılar aiddir?

1. koaksil kabel

2. simsiz əlaqə

3. Sarınmış cütlük kabel

4. radiosiqnallar

5. fiber optik kabel

A) 1, 3, 5 B) 1,3,4 C) 2,3,4 D) 1,2,5 E) 3,4,5

77. Şəbəkə avadanlıqlarını neçə qrupa ayırmaq olar?

A) 2


B) 5

C) 3


D) 4

E) 6


78. Aşağıdakılardan hansılar transmissiya avadanlıqlarına aiddirlər?

1. şəbəkə adapteri

2. modem

3. qovşaq

4. rəqəmli kameralar

5. körpü


A) 1, 3, 5 B) 1,3,4 C) 2,3,4 D) 1,2,5 E) 3,4,5

79. Şəbəkəni alt şəbəkələrə ayırmaq üçün istifadə olunan qurğu necə adlanır?

A) körpü


B) şəbəkə adapteri

C) qovşaq

D) modem

E) marşuritizator80. Müxtəlif tipli şəbəkələr arasındakı informasiya mübadiləsini gerçəkləşdirmək istifadə edilən birləşdirici qurğu necə adlanır?

A) şlüz


B) şəbəkə adapteri

C) qovşaq

D) modem

E) körpü


81. Şəbəkə trafikinə yol göstərən qurğu necə adlanır?

A) marşuritizator

B) şəbəkə adapteri

C) qovşaq

D) modem

E) körpü


82. Telefon kanalı vasitəsilə verilənlərin ötürülməsi və qəbul edilməsi imkanına malik olan qurğu hansıdır?

A) modem

B) şəbəkə adapteri

C) qovşaq

D) marşuritizator

E) körpü


83. IP protokolu hansı səviyyəyə aiddir?

A) Şəbəkə

B) Fiziki

C) Tətbiqi

D) Seans

E) Nəqliyyat84. Nəqliyyat səviyyəsi hansı protokollarla təmsil olunur?

A) TCP, UDP

B) İP, TCP

C) UDP, İP

D) FTP, İP

E) FTP, UDP85. Fiziki rabitə və onunla bağlı istismar hazırlığını təmin etmək hansı səviyyəyənin funksiyasıdır?

A) Fiziki səviyyəsi

B) Nəqliyyat səviyyəsi

C) Şəbəkə səviyyəsi

D) Seans səviyyəsi

E) Kanal səviyyəsi86. Məlumat ötürən rabitə xətlərinin idarə edilməsi səviyyəsi hansıdır?

A) Kanal səviyyəsi

B) Nəqliyyat səviyyəsi

C) Şəbəkə səviyyəsi

D) Seans səviyyəsi

E) Fiziki səviyyəsi87. Bilavasitə rabitə xətti ilə ötürülən paketə nə deyilir?

A) kadr


B) seqment

C) bölmə


D) hissə

E) şlüz


88. Rabitə kanalı və ya qəbuledici qurğu bu və ya digər səbəbdən işə hazır deyilsə, bu hadisəyə nə deyilir?

A) şəbəkə konfilikti

B) şəbəkə ayrılığı

C) şəbəkə qapanması

D) şəbəkə gərginliyi

E) şəbəkə tezliyi89. Aralarındakı məsafədən asılı olmayaraq iki kompüter arasında kəsilməz ötürməni hansı səviyyə protokolları təmin edir?

A) Nəqliyyat səviyyəsi

B) Kanal səviyyəsi

C) Şəbəkə səviyyəsi

D) Seans səviyyəsi

E) Fiziki səviyyəsi90. İstifadəçi interfeysi ilə şəbəkənin qarşılıqlı əlaqəsini Osi modelinin hansı səviyyəsi təmin edir?

A) Tətbiqi səviyyəsi

B) Kanal səviyyəsi

C) Şəbəkə səviyyəsi

D) Seans səviyyəsi

E) Fiziki səviyyəsi91. Modem - .......və telefon şəbəkəsi ilə uyğun işləyən ....... Nöqtələrin yerinə lazımi sözləri yazın.

A) kompyuter , qurğudur,

B) proqram, qurğudur

C) proqram təminatı

D) kompyuter, proqramdır

C) diskovod, proqramdır
Yüklə 0,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə