Koruma ve restorasyon


saat/hafta, Teori 2 Kredi, 4 AKTS KredisiYüklə 251,84 Kb.
səhifə7/7
tarix31.10.2017
ölçüsü251,84 Kb.
#23578
1   2   3   4   5   6   7

2 saat/hafta, Teori 2 Kredi, 4 AKTS Kredisi


Amaç / İçerik: Tarihi kentin kimliğini oluşturan özellikler ve koruma altına alınması gereken bölgelerin tespiti, kentsel sitin tanımı ve özellikleri ve korunma ilkeleri, tarihi kentlerin imar planlamalarında dikkat edilecek hususlar, kentsel sit alanlarında koruma planı ve yapılaşma şartlarına göre yapılmış yeni binaların değerlendirilmesi, Tarihi kentlerin korunmaları ve bu kentlerdeki yeni yapı uygulamalarından örnekler ve değerlendirmeler, tarihi çevrede çağdaş bina tasarımı.

Ön koşul:-Değerlendirme Yöntemleri: Ders başarı notu, yıl içi ve yarıyıl sonunda verilen ödevlerin değerlendirilmesiyle belirlenir.

Önerilen Kaynaklar:

Amouqou, E., La Réhabilitation du Patrimoine Architectural, Paris, 2001

Broto, C., Rehabilitated Buildings, Barcelona, 1997.

Crammer, J. ve Breitling, S., 2007, Architecture in Existing Fabric, Birkhauser yay., İsviçre.

Erder, C., “Tarihi Çevre Bilinci”. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, Ankara, 1975.

Greer, N.R., Architecture Transformed: New Life for Old Buildings, Glouster, 1998.

Kuban, D., “Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu”. YEM Yayınları, İstanbul, 2000.

Onur, H., “Korunması Gerekli Mimari Anıtlara Ek Yapı Tasarımında İlkeler”. MSÜ, Mimarlık Bölümü, Basılmamış doktora tezi, 1991.

Restoration and Beyond, Milano, 1996.

Vienna, Urban Preservation and Renewal, Vienna, 2001.

Warren, J. (ed.), Context: New Buildings in Historic Settings, Oxford, 1998

Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Burcu B. Cantimur

RÇ 513 TARİHİ YAPILARDA MALZEME SORUNLARI VE KORUMA

2 saat/hafta, Teori 2 Kredi, 4 AKTS Kredisi


Amaç / İçerik:Malzeme Tahribatına İlişkin Doğada Karşılaşılan Örnekler, Malzeme-Çevre Arasındaki Etkileşim, Malzemede Bozulma Mekanizmaları, Mekanik, Kimyasal ve Fiziko-Kimyasal Etkilere Bağlı Bozulmalar, Su ve Çeşitli Atmosfer Etkilerine Bağlı Malzeme Sorunları, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Bozulmalar. Tarihi Yapılarda Malzeme Korunumu Kapsamında, Karakterizasyon ve Analiz teknikleri. Tekniklerin uygulamalı olarak gösterimi. Taş, harç, ahşap, metal ve pişmiş toprak esaslı gibi çeşitli geleneksel Yapı malzemelerinde Tahribat ve Korunum.


Ön koşul:-
Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı Sınav / Ödev

Önerilen Kaynaklar:

Mostafavi, M., Leatherbarrow D. (2005) “Zaman İçinde Mimari”Ötüken Neşriyat, İstanbul.

Küçükkaya, A.G.(2004) “Taşların Bozulma Nedenleri, Koruma Yöntemleri”. Birsen Yayınevi, Ocak

Gürdal, E., “Anıtlarda ve Yapılarda Kullanılmış Doğal Taşların Bozulmaları ve Korunmaları” İTÜ, Mim.Fak. İst.

İper N.“Taşların Yapısal Özellikleri” ARTECH Restorasyon ve Konservasyon.

Pochon, J. “Facteurs Biologiques de l’Alteration des Pierres”, ICOMOS, p.46, Paris

Kurugöl, S.(2006) “Kagir Yapılarda Demir Malzeme Korozyonu ve Hasarlar”. Yapı Dünyası Dergisi. 51-57, Ankara.

Kurugöl, S. (2007).“Metal Malzemede Biyofilm ve Mikrobiyolojik Korozyon”. Metal Dünyası Dergisi, 112-116, sayı 167, İstanbul

Kurugöl, S. (2007) “Taş Temizliğinde Kriterler, Yöntem ve Öneriler”. Yapı Magazin Dergisi,

Kurugöl, S..(2007) “Geleneksel Yapılardaki Taşlar, Hasar ve Ayrışmalar” İnşaat Dünyası Dergisi, 78-84, İstanbul

Eriç, M. (2002)“Yapı Fiziği ve Malzemesi”Literatür Yayınları, No. 02, İstanbul

Kurugöl, S. “Taş Malzeme Korunumu ve Koruyucular”. MSÜ. Meslek Yüksekokulu, -Koruma ve Malzeme- Bahar Semineri I, 18.Mayıs.1995, İstanbul

Kieslinger, A., “Les Principaux Facteurs d’Alteration des Pierres a Batir” ICOMOS, s.65-66. Vienne

Bayraktar, A.(2006) “Tarihi Yapıların Analitik İncelenmesi ve Sismik Güçlendirme Metodları”. BETA Yay. İstanbul.

D’Ossat, G. D. A. (1982)“Guide to the Methodical Study of Monuments and Causes of Their Deterioration” 1982 Roma: ICCROM

Dersi Veren: Doç. Dr. Sedat Kurugöl

RÇ 514 YAKIN GEÇMİŞİN MİRASI VE KORUNMASI

2 saat/hafta, Teori 2 Kredi, 5 AKTS Kredisi


Amaç / İçerik: Bu dersin öncelikli amacı, 20. yüzyıla ait mimarlık mirası kavramını; bu mirasa ait yapım teknikleri ve malzemelerini ve korunması konusundaki uluslar arası ilkeleri tanıtmaktır. Ayrıca bu ders, yakın geçmişin mimarlık mirasının korunması konusunda varolan sosyal, yapısal ve yönetsel sorunları tanıtmayı ve modern mimarlık ürünlerinin korunmasıyla ilgili gerçekleştirilmiş ulusal ve uluslararası uygulamaları karşılaştırmalı olarak öğrencilere aktarmayı hedefler. Dersi tamamlayan öğrencilerin yakın geçmişe ait mimari mirasının korunma sorunlarına ait genel çerçeveyi öğrenmiş olması ve uygulamalarında koruma uzmanı mimar olarak görev alabilmeleri beklenmektedir.

Ön koşul:-
Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı Sınav / Ödev

Önerilen Kaynaklar:

Addis, B (1977). ‘Concrete and steel in twentieth century construction’, in M. Stratton (ed.), Structure and Style: Conserving Twentieth Century Buildings, London: Spon, s. 103-142

Akcan, E. ve Bozdoğan, S. (2012), Turkey: Modern Architectures in History, Reaktion, University of Chicago.

Akcan, E. (2013), “Bir cepheyi paylaşmak: Parşömen Olarak AKM ve Toplumsal Bellek,” Mimarist, vol 13, no. 48, Güz, s. 85-92.

Allan, J. (2002), A Challenge of Values, in Huber-Jan Henket and Hilde Heynen, eds. Back from Utopia, 010 Publishers, Rotterdam.

Altan Ergut, E. (2009),Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı: Tanımlar, Sınırlar, Olanaklar, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 7, Sayı 13, 2009, s. 121-130.

Arslanoğlu, İ. (2010), Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı (1923-1938), Bilge kültür sanat.

Bozdoğan, S., (2002), Modernizm ve Ulusun İnşası Erken Cumhuriyet Türkiyesi'nde Mimari Kültür, Metis yayınları, İstanbul.

Burman, P (1997). 'Towards a philosophy for conserving twentieth-century buildings', in M. Stratton (ed.), Structure and Style: Conserving Twentieth Century Buildings, London: Spon, s. 15-33

Cengizkan, A. (2002), Modernin Saati, Boyut yayın grubu, Ankara.

Bronson, Susan D. and Thomas C. Jester (1997). “Conserving the Built Heritage of the Modern

Era: Recent Developments and Ongoing Challenges.” APT Bulletin. 28. 4: 4-12.

Cengizkan, A. (ed.) (2012), Modernist Açılımda Bir Öncü Seyfi Arkan, Ankara: Mimarlar Odası Yayınları.

Croft, C (2004). Concrete Architecture. London: Laurence King

Croft, C. & Harwood, E., (1999), Conservation of Twentieth Century Buildings; New Rules for the Modern Movement and After?, in Chitty & Baker (ed.), Managing Historic Sites and Buildings, s. 157-172, London: Routledge.

Cunningham, A., (ed.), 1998, Modern Movement Heritage, E & FN Spon, London and New York

Docomomo (1998). The fair face of concrete: conservation and repair of exposed concrete; Preservation technology dossier, 2. Proceedings of the DOCOMOMO International Seminar held at Eindhoven University of Technology, April 8, 1997; DOCOMOMO International, Eindhoven Univ. of Technology, Eindhoven.

Frampton, K (1992) Modern Architecture: A Critical History, London: Thames & Hudson.

Gül., M. (2013), Modern İstanbul’un Doğuşu (Bir Kentin Dönüşümü ve Modernizasyonu), Sel yayıncılık, İstanbul.

Harwood, E and Powers, A (2012) The Seventies: Rediscovering a lost decade of British Architecture, Twentieth Century Architecture 10. London: Twentieth Century Society

Kortan, E. (2006), 1950'ler Kuşağı Mimarlık Antolojisi, YEM yayınları, İstanbul.

MacDonald, S. (ed) (1996). Modern Matters: Principles and practice in conserving recent architecture.Shaftesbury: Donhead

Wright, A. and Kendall, P., (2008) The Listening Mirrors: A Conservation Approach to Concrete Repair Techniques, Journal of Architectural Conservation, 14:1, s. 33-54.

Macdonald, S (2001) Preserving Post-War Heritage: The care and conservation of mid-twentieth-century architecture, London: English Heritage

MacDonald, S et al (2007) Conservation of Modern Architecture, Shaftesbury: Donhead

Özakbaş, D., (2007), Cumhuriyet Dönemi İstanbul Konut Mimarisi, Y. lisans tezi, MSGSÜ Sanat Tarihi Programı, İstanbul.

Omay Polat, E., (2000). Erken Cumhuriyet Dönemi Yapılarının Koruma Sorunları, Cumhuriyet’in Mekanları/ Zamanları/İnsanları, (der.) Altan Ergut, E. ve İmamoğlu B., s. 267-273, Dipnot yayınları: Ankara.

Omay Polat, E.,ve Can, C., (2008). Modern Mimarlık Mirası Kavramı: Tanım ve Kapsam, Megaron, Mimarlık Fakültesi E-Dergisi, Cilt: 3, 2, YTÜ yayınları, İstanbul.

Omay Polat, E., (2008). Türkiye’nin modern mimarlık mirasının korunması: kuram ve yöntem bağlamında bir değerlendirme, Doktora Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Restorasyon Programı, İstanbul.

Prudon, T.H.M., (2008), Preservation of Modern Architecture, Wiley, ABD.

Sey, Y. (1998), “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Mimarlık ve Yapı Üretimi”, 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, s. 33.

Salman, Y., Baturayoğlu Yöney, N., Omay Polat, E., Altan Ergut, E., (2013), Modern Mimarlık Mirasının Korunması ve DOCOMOMO_Türkiye, Betonart, sayı: 36.

Saint, A (1996). 'Philosophical Principles of Modern Conservation', in S. Macdonald, Principles and Practice in Conserving Recent Architecture, Shaftesbury: Donhead, s.15 -28

Sommerville, G., 2001, ‘Cement and concrete as materials: changes in properties, production and performance’, Historic Concrete, Background to Appraisal, (ed. Sutherland, Humm, D. and Chrimes, M., Thomas Telford, London, s. 105-116.

Stratton, M (ed.) (1997) Structure and Style: Conserving 20th Century Buildings, London: Spon

Tanyeli, U., 2007, Mimarlığın Aktörleri, Garanti Galeri yayınları.

Vanlı, Ş. (2006), Mimariden Konuşmak, Bilinmek İstemeyen 20. Yüzyıl Türk Mimarlığı Eleştirel Bakış, VMV yayınları, Ankara.

Yalçın, B. S. (2007), “50 Yaşında Bir Sedad Hakkı Eldem Tasarımı; Büyükada Rıza Derviş Villası”, Mimar.ist, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Süreli Yayını, kış 2007, sayı 26, s. 87-91 , İstanbul

Yücel, A. (1994), “Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, cilt 2, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, İstanbul, s. 449-455.

Portal zur Instandsetzung von Baudenkmalen des 20 Jahrhunderts, der Wüstenrot Stiftung, URL: http://www.denkmalpraxismoderne.de/

Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Burcu Selcen Coşkun

DOKTORA

1. YARIYIL

RÇ 604 ENDÜSTRİ MİRASININ KORUNMASI VE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

2 saat/hafta, Uygulama-Teori, 2 Kredi, 6 AKTS Kredisi


Amaç / İçerik: “Endüstri Mirası”nın kavram olarak tanımlanması, kültürel boyutunun ve kapsamının belirlenmesi, “koruma” kavramının “Endüstri Mirası” alanındaki gelişiminin incelenmesi, koruma sorunlarının tanımlanması, uluslararası ilkeler doğrultusunda koruma yaklaşımının örnekler üzerinden irdelenmesidir.

Ön koşul:-


Değerlendirme Yöntemleri: Ders başarı notu, yarıyıl sonunda verilen ödevin değerlendirilmesiyle belirlenir.


Önerilen Kaynaklar:

Alfrey, J.; Putnam, T. (1992), The Industrial Heritage Managing Resources and Uses, Routledge, London and New York.

Kıraç, B.(2001)“Türkiye’deki Tarihi Sanayi Yapılarının Günümüz Koşullarına Göre Yeniden Değerlendirilmeleri Konusunda Bir Yöntem Araştırması”, Basılmamış Doktora tezi, M.S.Ü.

Kıraç, B.(2010) “Endüstri Mirasının Korunması ve Yeniden Değerlendirilmesi”, Mimaride Korumada Güncel Konular, Ed. Özaslan, N.&Özkut, D., Anadolu Üniversitesi Yayını, 2010.

Marsh, Paul, The Refurbishment of Commercial & Industrial Buildings, Construction Press New York, 1983.

Munce James F., Industrial Architecture: An Analysis of International Building Practice, F.W. Dodge Corporation, New York, 1960.

Palmer, M., Neaverson, P. (1998), Industrial Archaeology Principles and Practice, Routledge, London and New York.

Stratton, M. (ed.)(2000), Industrial Buildings: Conservation and Regeneration, E&FN Spon , London.Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Binnur Kıraç
RÇ 603 RESTORASYON PROJESİ – I

8 saat/hafta, Uygulama-Teori, 4 Kredi, 18 AKTS Kredisi


Amaç / İçerik: Tarihi çevrenin saptama ve analizi çalışmalarının yapılması. Kültür varlığına ait plan, tavan planı rölövelerinin 1/50 ölçekte hazırlanması. Plan rölövelerinin ölçülendirilmesi ve kontrolü. Kesit ve cephe rölövelerinin 1/50 ölçekte hazırlanması ve ölçülendirilmesi. Yapı elemanlarının rölövelerinin 1/10, 1/20 ölçekte hazırlanması.Malzeme ve bozulma durumu analizlerinin hazırlanması.

Ön koşul:-


Değerlendirme Yöntemleri: Ders başarı notu, yarıyıl sonunda verilen ödevin değerlendirilmesiyle belirlenir.


Önerilen Kaynaklar:

SWALLOW, P., D. WATT, R. ASHTON, 2004, Measurement And Recording Of Historic Buildings, London: Donhead Publishing Ltd.

CROCI, G., 1998, The Conservation And Structural Restoration Of Architectural Heritage, Southampton: Computational Mechanics Publications.

FEILDEN, B. M., 1982, Conservation Of Historic Buildings: Technical Studies in The Arts, Archaeology And Architecture, London: Butterworth Scientific.

ULUENGİN, F., ULUENGİN, B. VE ULUENGİN, M.B., 2001, Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları. Yem, İstanbul.

GÜNAY, R., 2002,. Geleneksel Ahşap Yapılar, Sorunları Ve Çözüm Yolları, Birsen Yayınevi, İstanbul.

TAYLA, H., 2007, Geleneksel Türk Mimarisinde Yapı Sistem ve Elemanları I-II, TAÇ Vakfı yay. İstanbul.

Dersi Veren: Prof. Dr. Oğuz Ceylan, Prof. Dr. Demet Binan, Doç. Dr. Z. Hale Tokay, Yrd. Doç. Dr. Tülay Çobancaoğlu, Yrd. Doç. Dr. Mevlüde Kaptı, Yrd. Doç. Dr. A. Binnur Kıraç, Yrd. Doç. Dr. Burcu Büken Cantimur

RÇ 607 RESTORASYON PROJESİ – II

8 saat/hafta, Uygulama-Teori, 4 Kredi, 18 AKTS Kredisi


Amaç / İçerik: Restorasyon projesi 1 dersinde rölövesi hazırlanan Kültür varlığına ait restitüsyon ve restorasyon plan, tavan planı, kesit ve görünüşlerin 1/50 ölçekte hazırlanması ve ölçülendirilmesi. Müdahale analizlerinin hazırlanması.

Ön koşul: RÇ - 603 Restorasyon Projesi - I


Değerlendirme Yöntemleri: Ders başarı notu, yarıyıl sonunda verilen ödevin değerlendirilmesiyle belirlenir.Önerilen Kaynaklar:

SWALLOW, P., D. WATT, R. ASHTON, 2004, Measurement And Recording Of Historic Buildings, London: Donhead Publishing Ltd.

CROCI, G., 1998, The Conservation And Structural Restoration Of Architectural Heritage, Southampton: Computational Mechanics Publications.

FEILDEN, B. M., 1982, Conservation Of Historic Buildings: Technical Studies in The Arts, Archaeology And Architecture, London: Butterworth Scientific.

ULUENGİN, F., ULUENGİN, B. VE ULUENGİN, M.B., 2001, Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları. Yem, İstanbul.

GÜNAY, R., 2002,. Geleneksel Ahşap Yapılar, Sorunları Ve Çözüm Yolları, Birsen Yayınevi, İstanbul.

TAYLA, H., 2007, Geleneksel Türk Mimarisinde Yapı Sistem ve Elemanları I-II, TAÇ Vakfı yay. İstanbul.

Dersi Veren: Prof. Dr. Oğuz Ceylan, Prof. Dr. Demet Binan, Doç. Dr. Z. Hale Tokay, Yrd. Doç. Dr. Tülay Çobancaoğlu, Yrd. Doç. Dr. Mevlüde Kaptı, Yrd. Doç. Dr. A. Binnur Kıraç, Yrd. Doç. Dr. Burcu Büken Cantimur
2. YARIYIL

RÇ 602 KORUMA AÇISINDAN GELENEKSEL TÜRK EVİ

2 saat/hafta, Uygulama-Teori, 2 Kredi, 4 AKTS Kredisi
  • Geleneksel Türk Evinin Bölgesel Dağılımının İncelenmesi

  • Geleneksel Türk Evinin Tanımı ve Kökeni

  • Türk Evi Plan Tipleri

  • Türk Evini Oluşturan Yapısal Elemanlar

  • Üslûplar

  • Geleneksel Kent Dokusunun Oluşumu

  • Boğaziçi Yalıları


Ön koşul:-


Değerlendirme Yöntemleri: Ders başarı notu, yarıyıl sonunda verilen ödevin değerlendirilmesiyle belirlenir.Önerilen Kaynaklar:

Eldem, S. E., “Türk Evi Plan Tipleri”, İTÜ yayını

Eldem, S.E., “Türk Evi”, TAÇ Vakfı yayını, 3 cilt

Eldem, S.E., “Boğaziçi Yalıları”, KOÇ Vakfı yayını

Sezgin, H., “Architecture Traditionnelle des Balkans Turquie”

Akın, N., “Balkanlarda Osmanlı Dönemi Konutları” Küçükerman, Ö., “Odalar”, TTOK yayını.

ÇOBANCAOĞLU,T. “Türkiye’de Ahşap Ev’in Bölgelere Göre Yapısal Olarak İncelenmesi ve Restorasyonlarında Yöntem Önerileri” , MSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü , 1998 , İstanbul.

Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Tülay Çobancaoğlu

RÇ 603 RESTORASYON PROJESİ – I

8 saat/hafta, Uygulama-Teori, 4 Kredi, 18 AKTS Kredisi


Amaç / İçerik: Tarihi çevrenin saptama ve analizi çalışmalarının yapılması. Kültür varlığına ait plan, tavan planı rölövelerinin 1/50 ölçekte hazırlanması. Plan rölövelerinin ölçülendirilmesi ve kontrolü. Kesit ve cephe rölövelerinin 1/50 ölçekte hazırlanması ve ölçülendirilmesi. Yapı elemanlarının rölövelerinin 1/10, 1/20 ölçekte hazırlanması.Malzeme ve bozulma durumu analizlerinin hazırlanması.

Ön koşul:-


Değerlendirme Yöntemleri: Ders başarı notu, yarıyıl sonunda verilen ödevin değerlendirilmesiyle belirlenir.Önerilen Kaynaklar:

SWALLOW, P., D. WATT, R. ASHTON, 2004, Measurement And Recording Of Historic Buildings, London: Donhead Publishing Ltd.

CROCI, G., 1998, The Conservation And Structural Restoration Of Architectural Heritage, Southampton: Computational Mechanics Publications.

FEILDEN, B. M., 1982, Conservation Of Historic Buildings: Technical Studies in The Arts, Archaeology And Architecture, London: Butterworth Scientific.

ULUENGİN, F., ULUENGİN, B. VE ULUENGİN, M.B., 2001, Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları. Yem, İstanbul.

GÜNAY, R., 2002,. Geleneksel Ahşap Yapılar, Sorunları Ve Çözüm Yolları, Birsen Yayınevi, İstanbul.

TAYLA, H., 2007, Geleneksel Türk Mimarisinde Yapı Sistem ve Elemanları I-II, TAÇ Vakfı yay. İstanbul.

Dersi Veren: Prof. Dr. Oğuz Ceylan, Prof. Dr. Demet Binan, Doç. Dr. Z. Hale Tokay, Yrd. Doç. Dr. Tülay Çobancaoğlu, Yrd. Doç. Dr. Mevlüde Kaptı, Yrd. Doç. Dr. A. Binnur Kıraç, Yrd. Doç. Dr. Burcu Büken Cantimur

RÇ 607 RESTORASYON PROJESİ – II

8 saat/hafta, Uygulama-Teori, 4 Kredi, 18 AKTS Kredisi


Amaç / İçerik: Restorasyon projesi 1 dersinde rölövesi hazırlanan Kültür varlığına ait restitüsyon ve restorasyon plan, tavan planı, kesit ve görünüşlerin 1/50 ölçekte hazırlanması ve ölçülendirilmesi. Müdahale analizlerinin hazırlanması.

Ön koşul: RÇ - 603 Restorasyon Projesi - I


Değerlendirme Yöntemleri: Ders başarı notu, yarıyıl sonunda verilen ödevin değerlendirilmesiyle belirlenir.


Önerilen Kaynaklar:

SWALLOW, P., D. WATT, R. ASHTON, 2004, Measurement And Recording Of Historic Buildings, London: Donhead Publishing Ltd.

CROCI, G., 1998, The Conservation And Structural Restoration Of Architectural Heritage, Southampton: Computational Mechanics Publications.

FEILDEN, B. M., 1982, Conservation Of Historic Buildings: Technical Studies in The Arts, Archaeology And Architecture, London: Butterworth Scientific.

ULUENGİN, F., ULUENGİN, B. VE ULUENGİN, M.B., 2001, Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları. Yem, İstanbul.

GÜNAY, R., 2002,. Geleneksel Ahşap Yapılar, Sorunları Ve Çözüm Yolları, Birsen Yayınevi, İstanbul.TAYLA, H., 2007, Geleneksel Türk Mimarisinde Yapı Sistem ve Elemanları I-II, TAÇ Vakfı yay. İstanbul.

Dersi Veren: Prof. Dr. Oğuz Ceylan, Prof. Dr. Demet Binan, Doç. Dr. Z. Hale Tokay, Yrd. Doç. Dr. Tülay Çobancaoğlu, Yrd. Doç. Dr. Mevlüde Kaptı, Yrd. Doç. Dr. A. Binnur Kıraç, Yrd. Doç. Dr. Burcu Büken Cantimur

Yüklə 251,84 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə