Layihə menecmenti


Münaqişənın formulasını aşağıdakı kimi ifadə edə bilərik münaqişə münaqişə vəziyyətiYüklə 1,13 Mb.
səhifə10/13
tarix22.06.2018
ölçüsü1,13 Mb.
#54518
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

471.Münaqişənın formulasını aşağıdakı kimi ifadə edə bilərik münaqişə münaqişə vəziyyəti

A))insident

B) gərginlik

C)peşəkarliq

D)loyallıq

E)işgüzarlıq472. Kommunikasiya prosesi menecmentin hansı funksiyası ilə əlaqədardır?

A)) Hamısı ilə.

B) Təşkiletmə ilə;

C) Motivasiya ilə;

D) Nəzarət ilə;

E) Planlaşdırma ilə


473. Münaqişənin pozitiv funksiyalarına aid deyildir

A)) informasi mübadiləsinin keyfiyyətini yaxşılaşdırmır

B insanlarda ifrat itaətkarliq sindromunu aradan qaldırır

C) inkişafa stimul yaradır

D) kollektiv üzvlərinin həmrəyliyini yüksəldir

E) informasiya mənbəyi rolunu oynayir474. Hansı kommunikasiya enən kommunikasiyadır?

A)) Menecerin öz tabeçiliyində olan işçiyə tapşırıq verməsi;

B) Menecer tərəfindən hesabatın ümumiləşdirilərkən prezidentə təqdim edilməsi;

C) Menecerin, tədarükçü təşkilatın meneceri ilə əlaqə qurması;

D) Menecerin supermarketə etibarnamə göndərməsi;

E) Menecerin istehsalat müşavirəsində iştirak etməsi.475. Adamlararası kommunikasiyalarda maneə deyildir?

A))Təhrif olunmuş informasiya;

B) Pis əks əlaqə;

C) Qulaq asmaq qabiliyyətinin olmaması;

D) Qeyri – verbal maneələr;

E) Semantika.


476. Aşağıdakılardan hansı münaqişələrin növlərinə aid deyildir

A)) formal və qeyri-formal

B) şaqulu və üfüqi

C) konstruktiv və qeyri- konstruktiv

D) qruplararası,qrupdaxili şəxslərarası

E) açiq və gizli477. Kommunikasiya prosesinin baş verməsi üçün neçə nəfərin olması zəruridir?

A )) Ən azı iki nəfərin;

B) Ən azı dörd nəfərin;

C) Ən azı yeddi nəfərin;

D) Ən azı bir nəfərin;

E) Ən azı üç nəfərin.478. İnformasiya mübadiləsi prosesinin elementi deyil:

A)) Kodlaşdırma;

B) Kanal;

C) Göndərən;

D) Məlumat;

E) Qəbul edən.


479. Rəhbərliyin neçə üslubu mövcuddur

A)) Avtoritar, demokratik, liberal.

B) Avtoritar, liberal

C) Üslubu yoxdur

D) Demokratik, liberal.

E) Avtoritar, demokratik.480. Təşkilati kommunikasiyalarda maneələrə aid deyil:

A)) Semantik maneələr;

B) Qeyri – qənaətbəxş təşkilati quruluş;

C) Formal informasiya kanallarının çatışmaması;

D) İnformasiyanın təhrif olunması;

E) Kommunikasiya kanallarının artıq yüklənməsi.481. Qərarqəbuletmə nədir?

A)) Müəyyən situasiyada mümkün fəaliyyət variantlarından birinin seçilməsi;

B) Qərarqəbuletmə ciddi addım atmaqdır;

C) Qərarqəbuletmə məqsədlərə çatmaqdır;

D) Qərarqəbuletmə vəzifə ilə bağlı seçmədir;

E) Qərarqəbuletmə müəyyən situasiyada təbii seçmədir.


482. Münaqişələrin funksional nəticələrinə aid amillər hansılardır

A)) Ümumi qərar tapılır, əməkdaşlıq artır

B) Münaqişə güclənir, əməkdaşlıq artır

C) Münaqişə, zəifləyir, qruplaşma baş verir

D) Qruplaşma baş verir, rəhbərlərin ziddiyyəti güclənir

E) Rəhbərlərin ziddiyyəti güclənir, yaradıcılıq artır483. Təşkilat qərarları hansılardır?

A)) Rəhbərin tutduğu vəzifə ilə şərtlənmiş öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün həyata keçirdiyi seçmədir;

B) Rəhbərin əmr etməsidir;

C) Rəhbərin rəhbərlik stilinə uyğun davranışıdır;

D) Rəhbərin məqsədlərindən irəli gələn təşkilati fəaliyyətdir;

E) Rəhbərlə işçi arasında seçimdir.


484. Münaqişələrin həllinin şəxsləarası üslubları hansılardır

A)) Qaçma, aradangötürmə, məcburetmə, kompromis, həll

B) Qaçma, məcburetmə, həll, araşdırma, kompromis

C) Qaçma, məcburetmə, inandırma, həll, aradan götürmə

D) Qaçma, kompromis, həll, aradan götürmə, beyin hücumu

E) Qaçma, kompromis, inandırma, həll, qərar qəbulu485. Hansı situasiyalar problem hesab edilir?

A)) 1. Məqsədlərə nail olunmamışdır. 2. Gözlənilməyən baş vermişdir. 3. Potensial imkandan istifadə zərurəti yaranmışdır.

B) 1. Məqsədlərə nail olunmuşdur. 2. Gözlənilən baş vermişdir. 3. Baş verməli olan baş verməmişdir.

C) 1. Baş verməli olan baş verməmişdir. 2. Gözlənilməyən baş verməmişdir. 3.İmkanlar yaranmamışdır

D) 1. Baş verməli olan baş verməmişdir. 2. Məqsədlərə nail olunmamışdur. 3. Qar yağmışdır.

E) 1. Məqsədlər real deyildir. 2. Soyuq düşmüşdür. 3.Qar yağmışdır.486. Problemin səmərəli həlli mərhələləri hansılardır?

A)) Problemin diaqnostikası. 2. Qərar qəbul etmək üçün məhdudiyyət və meyarların müəyyən edilməsi. 3. Alternativlərin aşkar edilməsi. 4. Alternativlərin qiymətləndirilməsi. 5. Son seçim.

B) 1. Problemin diaqnostikası. 2. Qərar qəbul edilməsi. 3. Məhdudiyyət və meyarların seçilməsi. 4. Problemin həll edilməsi.

C) Problemin dərk edilməsi. 2. Problemin qəbul edilməsi. 3. Problemin aşkar edilməsi. 4. Qərar qəbul edilməsi. 5. Alternativlərin seçilməsi.

D) 1. Qərar qəbul edilməsi. 3. Alternativlərin aşkar edilməsi. 4. Alternativlərinqiymətləndirilməsi. 5. Son seçim.

E) 1. Problemin dərk edilməsi. 2. Alternativlərin seçilməsi. 3. Qərarqəbuletmə. 4. İşin təhlil edilməsi. 5. Son seçim.


487. İcraçıların yetişkənliyini müəyyən edən amillər hansılardır

A)) Məqsədə çatma istəyi, məhsuliyyət, konkret tapşırıq üçün lazımi bilik və

təcrübə

B) Əmək haqqı, sədaqət, məhsuliyyətC) Əmək haqqı, məhsuliyyət, tapşırıq üçün lazımi bilik və təcrübənin olması

D) Əmək haqqı, münaqişələr, məhsuliyyət

E) Məqsədə çatma istəyi, məhsuliyyət, gələcəyi görmə qabiliyyəti

488. Məqsədin seçilməsi ilə bağlı qərar menecmentin hansı funksiyası ilə əlaqədardır?

A)) Planlaşdırma ilə;

B) Təşkiletmə ilə;

C) Motivasiya ilə;

D) Nəzarət ilə;

E) Heç biri ilə.


489. Münaqişələrin həllinin struktur metodları hansılardır

A)) İşə izahat, koordinasiya, komplek məqsədlər, mükafatlandırma sistemin

strukturu

B) İşə izahat, koordinasiya, kompleks məqsədlər, təhsil

C)İşə izahat, koordinasiya, kompleks məqsədlər, rəhbərlə münasibətlər

D) İşə izahat, koordinasiya, kompleks məqsədlər, komandaf əaliyyəti

E) İşə izahat, koordinasiya, kompleks, yeni fəaliyyət sahəsinə keçid

490. Nəticələrin qiymətləndirilməsi intervalını seçmək barədə qərar menecmentin hansı funksiyası ilə əlaqədardır?

A)) Nəzarət ilə;

B) Təşkiletmə ilə;

C) Motivasiya ilə;

D) Planlaşdırma ilə;

E) Heç biri ilə.


491. İşgüzar təşkilatlarda münaqişələrin əsas səbəbləri hansılardar

A)) Resursların bölgüsü, məqsədlərin qarşılıqlı asıllığı, məqsədlərdə fərq,

təsəvvürlərdə fərq

B) Resursların bölgüsü, məqsədlərin qarşılıqlı asıllığı, regional inkişaf, yeni

texnologiya

C) Resursların bölgüsü, məqsədlərdə fərq, regional inkişaf, yeni texnologiya

D) Resursların bölgüsü, regional inkişaf, təsəvvürlərdə fərq, yeni texnologiya

E) Resursların bölgüsü, regional inkişaf, təsəvvürlərdə fərq, rəhbərin özbaşınalığı492. “Mənim tabeçiliyimdə olanların hansı ehtiyacları vardır?” sualı menecmentin hansı funksiyası ilə əlaqədardır?

A)) Motivasiya ilə;

B) Təşkiletmə ilə;

C) Planlaşdırma ilə;

D) Nəzarət ilə;

E) Heç biri ilə.


493.Münaqişə dedikdə nə başa düşülür?

A)) Müxtəlif maraqların, ideyaların, davranışların toqquşması nəticəsində

yaranmış ziddiyyətdir.

B) Müxtəlif insanlar arasında kortəbii şəkildə baş verən ünsiyyətdir

C) İdarəetmə prosesinin mərhələsidir

D) Rəqabət prosesinin xüsusiyyətdir

E) Yeni ideyaların müzakirəsinin nəticəsidir

494. İdarəetmə elminin fərqləndirici xüsusiyyətləri:

A)) 1. Elmi üsuldan istifadəsi edilməsi; 2. Sistemli istiqamətlənmə; 3. Modellərdən istifadə edilməsi;

B) 1. Elmi üsuldan istifadə edilməsi; 2. Layihələrin istifadə edilməsi; 3. Sistemlərdən istifadə edilməsi;-

C) 1. Elmi yanaşma; 2. Sistemli yanaşma; 3. Nəzəri yanaşma;

D) 1. Elmi yanaşma; 2. Nəzəri yanaşma; 3. Sistemli yanaşma;

E) 1. Elmi yanaşma; 2. Nəzəri yanaşma; 3. Praktiki yanaşma.495. Elmi üsulun mərhələləri hansılardır?

A)) Müşahidə, ehtimalın formalaşdırılması, verifikasiya;

B) Müşahidə, mübahisə, müqayisə;

C) Müşahidə, müqayisə, ehtimalın formalaşdırılması

D) Ehtimalın formalaşdırılması, verifikasiya, müqayisə;

E) Müqayisə, ehtimal, mübahisə.


496. Hansı rəhbərlik üslubu üçün savadlı işçilərin seçimi xarakterikdir

A) ) demokratik

B) monarxiya

C) bürokratik

D) liberal

E) avtoritar497. Modellərin istifadə edilməsi hansı səbəblərdən zəruri olmuşdur?

A)) 1. Situasiyanın mürəkkəbliyi. 2. Təcrübə aparmaq imkanın məhdudluğu. 3. İdarəetmənin gələcəyə istiqamətlənməsi.

B) 1. Situasiyanın müəyyənliyi. 2. Təcrübə imkanının olması. 3. İdarəetmənin sadəliyi;

C) 1. Situasiyanın sadəliyi. 2. Təcrübə imkanı. 3. İdarəetmənin mürəkkəbliyi;

D) 1. Situasiyanın sadəliyi. 2. Təbiətin gözəlliyi. 3. İdarəetmənin mürəkkəbliyi;

E) 1. Situasiyanın mürəkkəbliyi. 2. Təcrübə aparmaq imkanının olması. 3. İda-rəetmənin keçmiş təcrübəyə əsaslanması;


498. Hansı rəhbərlik üslubu üçün bütün məsələlərin təkbaşına həlli

xarakterikdir

A) ) avtoritar

B) demokratik

C) çevik


D) totalitar

E) liberal499. Modellərin əsas tipləri hansılardır?

A)) Fiziki model, analoq model, riyazi model;

B) Fizioloji model, ana model, kiçik model;

C) Fiziki model, kimyəvi model, riyazi model;

D) Böyük model, orta model, kiçik model;

E) Fiziki model, nəzəri model, praktiki model.


500. Marjinal işsizlik dedikdə hansı variant başa düşülür?

A) ) əhalinin zəif müdafıə olunmuş təbəqələrinin işsizliyidir

B) iqtisadiyyatın struktur dəyişiklikləri ilə bağlıdır

C) yeni texnika və texnologiyaya keçid ilə bağlı işsizlik başa düşülür

D) hərbi sahədə ixtisarlarla bağlı işsizlik formasıdır

E) müflisləşmə ilə bağlı işsizlik formasıdır.501. Menecmentin funksiyaları hansılardır?

A)) Strateji planlaşdırma, təşkiletmə, motivasiya, nəzarət;

B) Strateji planlaşdırma, proqnozlaşdırma, proqramlaşdırma, nəzarət;

C) Planlaşdırma, layihələndirmə, nəzarət, əmretmə;

D) Planlaşdırma, proqramlaşdırma, paylaşdırma, nəzarət;

E) Planlaşdırma, əlaqələndirmə, tənzimləmə, motivasiya.


502. Tam məşğulluq dedikdə hansı variant başa düşülür?

A) ) işçi əllərinə olan tələb onun təklifinə bərabər olduqda

B) bütün əmək qabiliyyətli əhalinin iş yerləri ilə təmin olunması

C) işçi əllərinə olan tələb onun təklifindən üstün olduqda

D) işçi əllərinə tələb olan təklifdən az olduqda

E) heç bir variant doğru deyil503. Strategiya nədir?

A)) təşkilatın missiyasının həyata keçirilməsini və məqsədlərinə nail olunmasını təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş və hərtərəfli işlənmiş kompleks plandır

B) təşkilatın məqsədlərinin işlənib hazırlanması həyata keçirmək üçün istifadə edilən üsuldur ;

C) təşkilatın missiyasının tərkib hissəsidir ;

D) təşkilatın missiyasına nail olmaq üçün onun resurslarının bölüşdürülməsi mexanizmidir;

E) təşkilatın missiyasının həyata və məqsədlərin işlənib hazırlanmaını təmin etmək üçün yaradıcı kollektivin seçdiyi kompleks metodikasıdır.504. Təşkilatın missiyası nədir?

A)) missiya təşkilatın ən ümumi məqsədi, onun mövcudluğunun dəqiq ifadə olunmuş səbəbidir;

B) missiya təşkilatın mənfəət əldə etmək arzusudur;

C) missiya mənfəət əldə etmək üçün həyata keçirilən fəaliyyət növüdür;

D) missiya təşkilatın məhsullarının keyfiyyət göstəricisidir;

E) missiya təşkilatın strategiyasıdır.


505. Heyətin idarə edilməsi konsepsiyasına aşağıdakıldardan hansı aid

deyildir?

A) ) heyətə olan tələbatın hesablanması

B) heyətin idarə edilməsi sisteminin formalaşması

C) heyətin idarə edilməsi metodologiyasının işlənib hazırlanması

D) heyətin idarə edilməsi texnologiyasının işlənib hazırlanması

E) heyətin idarəedilməsi sisteminin inkişafı506. Təşkilatın məqsədlərinin başlıca xarakteristikaları hansılardır?

A )) konkret və ölçülə bilən olmaq, zaman məhdudiyyətinə malik olmaq, nail olunabilən olmaq;

B) gələcəyə istiqamətlənmək rəqəmlərlə ifadə olunmaq, bir il müddətinə nəzərdə tutulmaq;

C) zaman göstəricisinə malik olmaq məsafə göstəricisinə malik olmaq miqdar göstəricisinə malik olmaq;

D) kompleks olmaq, konkret olmaq, məkanca ifadə olunmaq ;

E) kəmiyyət göstəricisinə malik olmaq, keyfiyyət göstəricisinə malik olmaq, zaman göstəricisinə malik olmaq.


507. Heyətin idarə edilməsinin mahiyyətini düzgün ifa edən yanaşma

hansıdır?

A) ) heyətin idarə edilməsi - təşkilatın kadr potensialının normal fəaliyyət

göstərməsi, inkişafı və ondan səmərəli istifadə olunması üçün şəraitin

yaradılması üzrə bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan təşkilati-iqtisadi və sosial

tədbirlər sistemidir

B) heyətin idarə edilməsi - təşkilatın kadr potensialının inkişafı üzrə tədbirləri

əhatə edir

C) heyətin idarə edilməsi - təşkilatın kadr potensialının cəlb edilməsi üzrə

tədbirləri əhatə edir

D) heyətin idarə edilməsi - təşkilatın kadr potensialının normal fəaliyyət

göstərməsi, düzgün qiymətləndirilməsi üçün şəraitin yaradılması üzrə birbiri

ilə qarşılıqlı əlaqədə olan təşkilati-iqtisadi və sosial tədbirlər sistemidir

E) heyətin idarəedilməsi-heyətlə işin bir hissəsidir.

508. Biznes təşkilatın qarşısında hansı strateji alternativlər ola bilər?

A)) məhdud artım, artım, ixtisar, uzlaşdırma

B) artım, ləğvetmə, ixtisar, uzlaşdırma;

C) artım, ixtisar, inkişaf, tərəqqi;

D) məhdud artım, inkişaf, tərəqaqi, tənəzzül;

E) məhdud artım, inkişaf, artım, tərəqqi.


509. Seçmə metodlarına aid deyildir?

A) ) normativləşdirmə;

B) testləşdirmə;

C) sınaqlar;

D) söhbət aparma.

E) attestasiya

510. Təşkilatın məqsədi onun missiyasından nə ilə fərqlənir?

A)) konkretlilik dərəcəsinə görə ;

B) heçnə ilə;

C) məzmununa görə ;

D) mühitə münasibətinə görə;

E) gələcəyə istiqamətlənməsinə görə.


511. Hansı variant heyətin daxili mənbələr hesabına cəlb edilməsinin

üstünlüklərinə aid edilə bilməz?

A) ) böyük xərclərin yaranması;

B) kadr siyasətinin «şəffaflığı»;

C) xidməti yüksəliş şansı artır;

D) təşkilatda formalaşmış əmək haqqı səviyyəsinin qorunub saxlanılması.

E) Müsbət psixoloji iqlimin yaranması512. Menecmentə proses kimi yanaşmaya görə hansı element əlaqələndirici proseslərə aid edilir?

A)) qərarqəbuletmə;

B) proqnozlaşdırma;

C) nəzarət;

D) planladırma;

E) sövqetmə.513. Strateji uzağıgörmə nədir?

A)) Firmanın gələcək inkişaf perspektivləri barədə onun menecerlərin təsəvvür-ləridir ;

B) Firmanın fəaliyyətinin strateji planıdır;

C) Firmanın strategiyasının tətbiqi istiqamətidir;

D) Firmanın menecerlərinin yaratdığı strategiyadır;

E) Firmanın menecerləri tərəfindən düşünülmüş prosesdir.


514. Heyətin idarəsinin təkmilləşdirilməsində hansı metod daha çox inkişaf

edib?

A) )analogiyalar metodu;

B) balans metodu;

C) normativ metod;

D) məqsədlərin struktrulaşdırılması metodu.

E) Heç biri kifayət qədər inkişaf etməyib515. SWOT- təhlilə görə firmanın güclü cəhəti hesab edilir?

A)) Məşhur ticarət markasının olması;

B) Rəqiblərin bazar payını tutmaq üçün yeni imkanların yaranması ;

C) Bazarın artım tempinin yavaşıması;

D) Rəqiblərə nisbətən xərclərin yüksək olması;

E) İstehlakçıların nəzərində firmanın reytinqi.


516. Menecerin karyerasında irəliləyiş mərhələsi hansı yaş həddini nəzərdə

tutur?

A) ) 45 yaşadək;

B) 30 yaşadək;

C) 25 yaşadək;

D) 60 yaşadək;

E) 70 yaşadək517. SWOT –təhlilə görə firmanın zəif tərəfi hesab edilir:

A)) Elektron kommersiyanın istifadəsində rəqiblərdən geri qalmaq;

B) Əvəzedici əmtəələrin satışının artması;

C) İstehlakçıların zövgünün dəyişməsi üzündən firmanın əmtəələrinə tələbin azalması;

D) İstehlakçıların yeni tələblərini ödəmək üçün istehsalın artırılması zərurəti;

E) Bazarın artım tempinin yavaşıması


518. Adaptasiya prosesinin mərhələlərinin ardıcıllıqla düzüldüyü variantı

tapın.

A) ) yeni işçinin hazırlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, adaptasiya

proqramının işlənib hazırlanması, ilkin tanışlıq, təsirli adaptasiya,

fəaliyyətdə olma.

B) adaptasiya proqramının işlənib hazırlanması, yeni işçinin hazırlıq

səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, ilkin tanışlıq, təsirli adaptasiya, fəaliyyətdə

olma;

C) ilkin tanışlıq, adaptasiya proqramının işlənib hazırlanması, yeni işçininhazırlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, fəaliyyətdə olma, təsirli adaptasiya;

D) yeni işçinin hazırlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, ilkin tanışlıq,

adaptasiya proqramının işlənib hazırlanması, təsirli adaptasiya, fəaliyyətdə

olmaq;


E) ilkin tanışlıq, adaptasiya proqramının işlənib hazırlanması, yeni işçinin

hazırlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi519. SWOT- təhlilə görə firma üçün xarici təhlükə hesab edilir:

A)) Əvvəlki məhsullara tələbin düşməsinə saəbəb olan innovasaiyalar;

B) Şaquli inteqrasiya ;

C) Geriyə şaquli inteqrasiya ;

D) İnnovasiya təcrübəsi;

E) Cəlb edilmiş kreditlərin çox olması üzündən qeyri-sabit maliyyə vəziyyəti.520. SWOT- təhlilə görə firma üçün xarici imkan hesab edilir:

A)) Şaquli intiqrasiya

B) İstehlakcı firmalar tərəfindən təzyigin artırılması ;

C) Əlverişsiz demoqrafik dəyişikliklər;

D) Miqyasdan qənaət imkanı;

E) Səmərəli reklam kompaniyası və əmtəələrin irəlilədilməsi metodikası;


521. Hansı variant adaptasiyanın mahiyyətini daha düzgün ifadə edir?

A) ) adaptasiya dedikdə - yeni işçinin şirkətin təşkilati mədəniyyətinə, öz ilkin

kollektivinə, şirkətin ondan gözlədiyi tələblərə və öz iş yerinə olan

uyğunlaşmanın idarə olunan prosesidir;

B) adaptasiya dedikdə - işçinin öz məqsəd və vəzifələrini düzgün başa düşmək

və onu məsuliyyətli şəkildə icra etmək prosesidir;

C) adaptasiya dedikdə - yeniliklərin dərk olunması prosesidir;

D) adaptasiya dedıkdə - seçmədə istifadə olunan geniş yayılmış metodudur.

E) Adaptasiya dedikdə-nəzarət forması başa düşülür.

522. Biznes təşkilatının missiyasının mühüm elementidir:

A)) İstehlakçının tələbatı;

B) İşçilərin sayı;

C) Reklamın mövzusu ;

D) Təşkilatın miqyası;

E) Firmanın istehsal güçü.523. Aşağıdakı variantlardan hansında biznes dəqiqləşdirilmişdir?

A )) Alkoqolsuz içkilər istehsalı.

B ) Səyahət və turizm;

C) Avtomobil istehsalı;

D) Məişət xidmətləri;

E ) Mebel istehsalı;


524. Heyətin idarə edilməsi sisteminin təşkili prinsipləri neçə yerə bölünür?

A) ) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6


525. Strateji planlaşdırma prosesi hansı ardıcıllıqla həyata keçirilir?

A )) 1. Strateji uzağıgörmə və missiyanın seçilməsi. 2. Məqsədlərin müəyyən edilməsi. 3. Xarici mühitin təhlili. 4. Təşkilatın daxili zəif və güclü tərəflərinin tədqiqi. 5. Strateji alternativlərin öyrənilməsi. 6. Strategiyanın seçilməsi. 7. Strateji planın reallaşdırılmasının idarə edilməsi. 8. Strategiyanın qiymətləndirilməsi

B) 1. Missiyanın seçilməsi. 2. Missiyanın müəyyən edilməsi. 3. Strategiyanın seçilməsi. 4. Strategiyanın qiymətləndirilməsi. 5. Strateji alternativlərin aşkar edilməsi. 6. Strategiyanın idarə edilməsi. 7. Xarici mühitin təhlili. 8. Son seçim.

C) 1. Məqsədlərin seçilməsi. 2. Vəzifələrin seçilməsi. 3. Missiyanın seçilməsi. 4. Daxili mühitin təhlili. 5. Strateji alternativlərin qiymətləndirilməsi. 6. Təşkilatın zəif tərəflərinin aşkar edilməsi. 7. Strategiyanın seçilməsi. 8. Strategiyanınqiymətləndirilməsi.

D) 1. Strateji uzağıgörmə və missiyanın seçilməsi. 2. Məqsədlərin seçilməsi. 3. Vəzifələrin seçilməsi. 4. Strategiyanın seçilməsi. 5. Strategiyanın reallaşdırılması. 6. Strategiyanın qiymətləndirilməsi. 7. Xarici mühitin təhlili. 8. Daxili mühitin təhlili.

E) 1. Strategiyanın seçilməsi. 2. Məqsədlərin seçilməsi. 3. Strateji təhlil. 4. Strateji alternativlərin aşkar edilməsi. 6. Daxili mühitin təhlili. 7. Xarici mühitin təhlili. 8. Strategiyanın reallaşdırılması.526. Formal planlaşdırmanın əsas komponentləri hansılardır?

A)) Taktika, siyasət, prosedura, qayda.

B) Taktika, strategiya, norma, normativ;

C) Taktika, strategiya, planlaşdırma, proqramlaşdırma;

D) Taktika, strategiya, siyasət, iqtisadiyyat;

E) Taktika, praktika, proqram, təhlil;


527.Aşağıda göstərilənlərdən hansı insan resurslarının idarə edilməsi

mərhələlərinə aid deyildir?

A) ) kadr axıcılığı;

B) peşəyə istiqamətlənmə və adaptasiya;

C) insan resurslarının planlaşdırılması;

D) əmək fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi

E) ixtisasın artırılması528. Təşkilati prosesin neçə aspekti vardır?

A)) iki;


B) beş;

C) yeddi;

D) dörd;

E) üç.
529.Mülahizələrə əsaslanan qərarlar rasional qərarlardan hansı xüsusiyyətinəgörə fərqlənir

A) ) Keçmiş təcrübədən asılıdır

B) Keçmiş təcrübədən asılı deyil

C) Obyektinə görə

D) Subyektinə görə

E) Heç bir xüsusiyyətinə görə530. Biznes təşkilatında siyasət hansı səviyyə rəhbərliyi tərəfindən işlənib hazırlanır?

A)) Ali səviyyə rəhbərliyi tərəfindən;

B) Aşağı səviyyə rəhbərliyi tərəfindən;

C) Orta səviyyə rəhbərliyi tərəfindən;

D) Texniki səviyyə rəhbərliyi tərəfindən;

E) Kadrlar şöbəsi tərəfindən.


531. Rasional qərarlar mülahizələrə əsaslanan qərarlardan hansı xüsusiyyətinə

görə fərqlənir

A) ) Keçmiş təcrübədən asılı deyil

B) Keçmiş təcrübədən asılıdır

C) Obyektinə görə

D) Subyektinə görə

E) Heç bir xüsusiyyətinə görə532. Menecmentdə planlaşdırma və nəzarətin uzlaşdırılması vasitəsi hesab edilir:

A)) Büdcənin tərtibi və icrası;

B) Taktiki məqsədlərin müəyyən edilməsi;

C) SWOT – təhlil;

D) Rəhbərlik stili;

E) Proseduraların tərtibi.


533.Orijinallıq müşahidə olunmayan, köhnə qərarların təkrarı kimi səslənən

qərarlar adlanır

A) ) İnert qərarlar

B) Intuitiv qərarlar

C) Impulsıv qərarlar

D) Tarazlaşmış qərarlar

E) İnsayt qərarlar534. Məqsədlər üzrə idarəetmə prosesinin mərhələsi deyildir:

A)) Formal səlahiyyətlərin bölüşdürülməsi.

B) Məqsədlərə nail olmaq üçün real planların işlənib hazırlanması;

C) Sistematik nəzarət və iş nəticələrinin ölçülməsi və qiymətləndirilməsi;

D) Planlaşdırılmış nəticələrə nail olmaq üçün təshihatlandırıcı hərəkətlər;

E) Dəqiq məqsədərin müəyyənləşdirilməsi;
Yüklə 1,13 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə