Liceul teoretic,, iancu c. Vissarion tituYüklə 488,11 Kb.
səhifə1/3
tarix07.08.2018
ölçüsü488,11 Kb.
#68320
  1   2   3Nr.3325/10.10.2017

Aprobat in CA din ……………………

Prezentat in CP din 12.10.2017

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

LICEUL TEORETIC,, IANCU C. VISSARION” TITU

AN SCOLAR 2016-2017

"Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea”

- Nelson Mandela

1. ANALIZA INSTITUŢIONALĂ A LICEULUI TEORETIC,, IANCU C. VISSARION’’ TITU, DAMBOVITA

1.1. Cadrul legislativ

1.2. Strategia Liceului Teoretic,, Iancu C. Vissarion” Titu, Dâmboviţa pentru anul şcolar în curs

1.3. Planul de şcolarizare

1.4. Resurse umane

1.4.1 Incadrare cu personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic

1.4.2 Elevi

2. CURRICULUM

2.1. Limba şi literatura română

2.2. Limbi modern ( Limba franceza, Limba engleza)

2.3. Matematică

2.4. Stiinte ( Biologie, Chimie, Fizica)

2.5. Istorie, Geografie, Stiinţe socio-umane

2.6. Informatica.

2.7. Educaţie fizică şi sport. Religie. Educaţie muzicală. Educaţie plastică

2.8. Situaţia şcolară la sfârşitul anului scolar

2.9. Rezultatele obţinute de elevi la examenul de bacalaureat 2016-2017

2.10. Rezultatele obţinute de elevi la olimpiadele şi concursurile şcolare

2.11. Elevi transferati

3. MANAGEMENT

3.1. Management institutional. Managementul unităţii de învăţământ

3.2. Inspecţia şcolară generală

3.3. Inspecţia tematică

3.4. Comisii pe probleme

3.4.1. Comisii permanente

3.4.2. Comisii temporare

3.4.3. Comisii ocazionale

4. DOMENIUL ECONOMIC, DIDACTIC AUXILIAR, ADMINISTRATIV.

4.1. Resurse materiale si financiare

4.2. Activitatea personalului didactic auxiliar, nedidactic.

4. 2.1. Compartimentul secretariat

4.2.2. Compartimentul contabilitate

4.2.3. Laborator fizica, chimie, biologie.

4.2.4. Analist programator.

4.2.5. Biblioteca

4.2.6. Personalul nedidactic- compartimentul administrativ.

5. PARTENERIATE EDUCATIONALE.

5.1. Colaborare Comitetul de parinti.

5.2. Colaborare Consiliul Local si Primaria Titu

5.3. Colaborare cu Sindicate

1. ANALIZA INSTITUŢIONALĂ ALICEULUI TEORETIC,, IANCU C. VISSARION’’ TITU, DAMBOVITA

1.1. CADRU LEGISLATIV

La baza organizării şi desfăşurării învăţământului preuniversitar din Liceului Teoretic,, Iancu C. Vissarion,, Titu au stat următoarele acte normative: • Legea 1/ 2011, Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/ 12.07.2005, privind asigurarea calităţii educaţiei;

 • Legea nr. 35/ 2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;

 • Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin OMEN nr. 5079/2016;

 • O.M.E.C.T.S nr. 5561/ 2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/ 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte;

 • Ordinul M.E.N. nr. 3597/ 18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6143/ 2011;

 • Ordinul nr. 1409/ 29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.E.C.I de reducere a fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar;

 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017

 • Statutului Elevului nr. 4742 din 10.08.2016,

 • Regulamentul de organizare si functionare al Liceului Teoretic,, Iancu C. Vissarion,, Titu nr. 2768 din 06.09.2016.

1.2. STRATEGIA LICEULUI TEORETIC ,, IANCU C. VISSARION” TITU, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017

Analiza stării învăţământului din Liceul Teoretic,, Iancu C. Vissarion” Titu,judeţul Dâmboviţa, pentru anul şcolar 2016-2017 are în vedere gradul de realizare a priorităţilor formulate în Planul managerial al Liceului Teoretic,, Iancu C. Vissarion” Titu, prin activităţi care au vizat eficienţa, competenţa, performanţa la nivel individual, managerial / instituţional şi sistemic.VIZIUNEA LICEULUI TEORETIC ,, IANCU C. VISSARION” TITU

Educaţie de valoare-educaţie prin si pentru valori"MISIUNEA LICEULUI TEORETIC ,, IANCU C. VISSARION” TITU

Misiunea noastră este dezvoltarea personala a fiecărui elev la potenţialul său maxim, punem accentul pe dezoltarea valorilor promovate prin filosofía educaţională a şcolii şi a competenţelor cheie care îi permit inserţia sociala şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.

OBIECTIVELE PLANULUI MANAGERIALAL LICEULUI TEORETIC ,, IANCU C. VISSARION” TITU, 2016-2017

Liceului Teoretic,, Iancu C. Vissarion,, Titu îşi propune să asigure calitatea procesului instructiv-educativ în concordanţă cu noile cerinţe ale integrării învăţământului preuniversitar românesc în Spaţiul European. În acest context, esenţială este analiza critică a rezultatelor obţinute de elevi, cadre didactice, managerii instituţiei de învăţământ, în funcţie de performanţe, stabilirea strategiilor de îmbunătăţire a activităţii specifice fiecărui nivel de învăţământ .

OBIECTIVE STRATEGICE

OBIECTIVE SPECIFICE

 1. ASIGURAREA ACCESULUI EGAL ŞI SPORIT LA EDUCAŢIE DE CALITATE PENTRU TOŢI ELEVII LICEULUI.

  1. Asigurarea accesului egal şi universal la educaţie de calitate pentru toti elevii liceului;

  2. Menţinerea în sistemul educaţional a elevilor ce provin din segmentele sociale defavorizate/ au o situatie materiala precara , ai căror părinţi sunt plecaţi din ţară;

  3. Fundamentarea ofertei educationale în funcţie de indicii demografici, de programele de dezvoltare la nivel local şi regional şi de cerinţele pieţei muncii;

  4. Dezvoltarea serviciilor de asistenţă educaţională pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale;

  5. Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a procesului de învăţământ în ceea ce priveşte calitatea educaţiei.
2. CONTINUAREA DEASCENTRALIZARII PRIN CONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR INSTITUŢIONALE ŞI PROMOVAREA UNUI MANAGEMENT EDUCAŢIONAL PERFORMANT LA NIVEL LOCAL SI JUDETEAN

2.1. Dezvoltarea autonomiei instituţionale prin asumarea responsabilităţilor care decurg din descentralizarea curriculară, a resurselor umane şi financiare;

2.2. Creşterea rolului Consiliului de Administraţie din liceu în vederea asigurării unui management eficient al unităţii de învăţământ;

2.3. Asigurarea dialogului şi colaborării unităţii de învăţământ cu reprezentanţii comunităţii locale şi ai părinţilor.


3. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI ÎN LICEUL TEORETIC ,,I. C.VISSARION’’ TITU3.1. Consolidarea capacităţilor instituţionale la nivel local pentru promovarea de politici şi programe de dezvoltare, pentru un management educaţional performant.

3.2. Îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi extraşcolare ale elevilor în vederea formării/dezvoltării competenţelor-cheie

3.3 Îmbunătăţirea capacităţii de monitorizare şi evaluare a procesului de învăţământ în vederea optimizării calităţii în educaţie.

3.4. Redimensionarea laturii educative a educaţiei nonformale şi informale a elevilor.

3.5. Îmbunătăţirea capacităţii cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar de a presta servicii de calitate, prin participarea la diverse forme de formare continuă.


4. INTEGRAREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE EDUCAŢIE IN SISTEMELE DIN UNIUNEA EUROPEANA

4.1. Promovarea şi valorificarea diversităţii şi interculturalităţii în educaţie.

4.2. Îmbunătăţirea competenţelor de elaborare/scriere de proiecte, implementarea de proiecte, în scopul accesării programelor europene cu finanţare nerambursabilă.Conducerea Liceului Teoretic,, Iancu C. Vissarion” Titu in anul scolar 2016-2017 a desfasurat activitati in urmatoarele directii:


 • Pregatirea spatiilor de scolarizare ale elevilor;

 • Administrarea judicioasa a acestor spatii;

 • Intocmirea corecta a situatiilor scolare;

 • Intocmirea corecta si eliberarea actelor de studii;

 • Evidenta si arhivarea documentelor scolare si a actelor de studii;

 • Incadrarea cu personal didactic calificat si corespunzator, conform metodologiilor in vigoare;

 • Actiuni curente de intretinere si reparatii, igienizare;

 • Urmarirea procesului de instructie si educatie prin convorbiri cu profesorii, verificarea documentelor scolare, asistente la ore etc

 • Comunicarea noutatilor in sustinerea examenelor si concursurilor scolare;

 • Monitorizare in vederea completarii corecte a documentele scolare, indeosebi cataloagele, registrele matricole, condicele de prezenta si a modului in care sunt raportate rezultatele si situatiile elevilor pe clase;

 • Organizarea comisiilor pentru simularea examenului de bacalaureat;

 • Organizarea comisiilor pentru olimpiade si concursurile scolare;

 • Intocmirea si desfasurarea programuluide perefectionare si formare continua in colaborare cu C.C.D. Dambovita si Inspectoratul Scolar Judetean.

 • Asigurarea asistentei medicala in unitate de catre cabinetele medicate existente in scoala;

 • Obtinerea Certificatului de conformitate pe langa autorizatia sanitarara de functionare, a Certificatului constatator de la ITM DB, realizarea demersurilor pentru obtinerea autorizatiei PSI .

Consiliul profesoral a fost informat, in sedinte, asupra problemelor curente privind viata interna a scolii, actiuni extrascolare, acte normative, metodologii.

Elementele de disfunctionalitate aparute au fost analizate in sedintele curente. Scopul principal urmarit de intregul colectiv didactic a fost instruirea elevilor in conformitate cu programele scolare, pregatirea acestora in vederea promovarii examenului de bacalaureat si pentru participarea lor la concursurile scolare, la celelalte activitati cultural-educative, didactico-metodice si sportive.

La nivelul fiecarei catedre s-a realizat un program de pregatire in etape, avand in vedere resursele umane si materiale existente, potentialul creator al fiecarui profesor si colectiv de elevi.
1.3. PLANUL DE SCOLARIZARE:

Clasa

Numar elevi

Din care fete

Nr. elevi roomi

Nr. clase

a V a

33

14

-

1

a IX a

173

100

2

6 (4 mate/info+1 stiinte + 1 filologie)

Planul de scolarizare a fost realizat integral la clasa a- IX-a si a fost suplimentat cu un numar de 2 elevi de etnie rroma si 2 elevi repetenti veniti cu aprobarea ISJ-DB.

Perspective:

• Va trebui sa tinem cont de situatia demografica in randul populatiei scolare pentru constituirea judicioasa a planului de scolarizare.

• Totodata, eforturile trebuiesc concentrate pe cresterea calitatii instructiv-educative pentru atragerea absolventilor de clasa a-VIII-a tinand cont de faptul ca mediile de admitere devin din ce in ce mai mici.

• Mentionam sprijinul Primariei orasului si al Consiliului local, acordat acestei unitati scolare pentru implicarea nemijlocita si solutionarea problemelor de dotare si sprijin asigurand astfel sanse de educatie pentru intreaga populatie scolara.1.4. RESURSE UMANE

1.4.1 Incadrare cu personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic.

In anul scolar 2016-2017 in liceu functioneaza 48 cadre didactice din care:

Cadre didactice 48


Titulari

Detasati

Suplinitori

Pensionari


36


4

Calificati 5

Necalificati

1


2
Dupa grade didacticeGrad I

Grad II

Grad definitiv

Debutanti

32

4

8

2

In liceu existe 6 posturi de personal didactic auxiliar si 11 posturi de personal nedidactic. Din acest motiv activitatea de secretariat este supradimensionata si activitatea personalului de ingrijire este supraincarcata.

OBIECTIVE:

Asigurarea cunoasterii in unitatea scolara a legislatiei in vigoare privind incadrarea, perfectionarea si evaluarea cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar;

Asigurarea si monitorizarea formarii continue a personalului didactic in scopul cresterii calitatii procesului de predare–invatare prin realizarea motivatiei profesorilor;

Cresterea caliatatii resurselor umane angajate in liceu in vederea indeplinirii scopurilor educationale propuse.1.4.2. Elevi

La nivelul unitatii la inceputul anului scolar 2016-2017 au fost inscrisi 749 elevi din care 693 la liceu si 56 la gimnaziu repartizati in 26 de clase conform tabelului.Clasa

Numar elevi

Din care fete

Nr. elevi roomi

Nr. clase

a-V- a

33

14

-

1 (sportiv)

a-VI- a

23

11

-

1

a-IX- a

173

100

2

6 (4 mate/info+1 stiinte + 1 filologie)

a-X- a

176

110

2

6 (4 mate/info+1 stiinte + 1 filologie)

a-XI- a

170

104

2

6 (3 mate/info+2 stiinte + 1 filologie)

a-XII- a

173

99

2

6 (3 mate/info+1 stiinte + 2 filologie)

Total

749

437

8

26

La inceputul anului scolar 2016-2017 toti elevii au fost instruiti cu privire la:

• Prevederile ROFUIP, RI, Statutul elevului, Regulamentul Camin – internat al unitatii noastre scolare;

• Sarcinile elevului de serviciu;

• Norme PSI, ISU, protectie civila;

• Norme de Protecia muncii in laboratoare, cabinete, sala de sport;

• Procedura operationala de interventie si gestionare a evenimentelor si situatiilor de violenta din mediul scolar;

• Au fost organizate lunar, sedinte ale Consiliului elevilor;

• Pe parcursul semestrului au fost prezentate elevilor de clasa a XII-a principalele unitati de invatamant superior in cadul actiunilor de Orientare scolara si profesionala.

• Au fost alcatuite comisii pentru actele de indisciplina, urmarinu-se cu rigurozitete bunul mers al activitatii scolare;

• Un accent deosebit s-a pus pe pregatirea elevilor de clasele a XII-a pentru examenul de Bacalaureat efectuandu-se ore suplimentare de pregatire si consultatii la disciplinele la care se sustin probe, simulari lunare la matematica si periodice la celelalte discipline.In domeniul resurselor umane a fost necesar:

 • Crearea si actualizarea continue a unei baze de date electronice unice pentru evidenta elevilor (SIIIR), personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic;

 • Proiectarea programului de formare continua a cadrelor didactice si a intregului personal administrativ;

 • Instruirea cadrelor didactice cu privire la modalitatile de dezvoltare profesionala, pregatire initiala si pregatire continua;

 • Sprijinirea cadrelor didactice in absolvirea unor cursuri de perfectionare si formare precum si participarea acestora la programe de formare continua;

 • Sprijinirea cadrelor didactice cu competentele necesare elaborarii de auxiliare curriculare: fise de lucru, teste de evaluare, teme transcurriculare;

 • Asigurarea cunoasterii in randul cadrelor didactice a reglementarilor in vigoare privind cariera didactica, etapele formarii profesionale: stagiatura, definitivat, gradul II, gradul I, masterat, perfectionare periodica obligatorie;

 • Selectarea unor grupuri de cadre didactice in scopul formarii acestora in vederea elaborarii subiectelor de olimpiade si concursuri;

 • Stabilirea unor standarde de performanta la nivelul unitatii atat in ce priveste activitatea educativa de instructie, cu performante deosebite;

 • Efectuarea de asistente mai ales in cazul cadrelor didactice debutante noi in scoala, in vederea consilierii acestora;

 • Acordarea de consultanta si audiente (permanent pe parcursul anului scolar);

 • Realizarea unui plan dinamic de desfasurare a activitatii personalului administrativ;

 • Intocmirea calendarului anual de lucru cuprinzanad lucrarile si situatiile curente de secretariat;

 • Rezolvarea cu abilitate si discretie a diferitelor situatii conflictuale care pot aparea intre cadrele didactice sau intre elevi si profesori, pentru asigurarea unui climat de munca eficient;

 • Sustinerea cadrelor didactice in vederea depunerii dosarelor de gradatie de merit;

 • Acoperirea schitei de incadrare cu personal calificat.

Pe parcursul anului scolar 2016-2017 cadrele didactice s-au preocupat pentru redactarea planificarilor calendaristice, parcurgerea integrala a materiei, ritmicitatea notarii, alcatuirea testelor initiale si organizarea acestora, intocmirea planurilor remediale si a graficelor de activitati pentru recuperarea materiei unde s-au inregistrat deficiente, au participat la consfatuiri, la activitati metodice la nivel judetean.

Toate cadrele si-au desfasurat activitatea conform programelor de specialiitate si a planificarilor calendaristice individuale, documente depuse la dosarele comisiilor.

Profesorii si-au desfasurat serviciul pe scoala conform cu procedura interna a serviciului pe scoala si a normelor metodologice privind serviciul pe scoala.

In cadrul formarii continue (Comisii metodice, Consilii profesorale) s-a urmarit concordanta cu tematica de perfectionare stabilita la inceputul anului scolar, participarea la activitalile metodice din scoala si din afara scolii, elaborarea unor lucrari de specialitate, participarea la simpozioane si conferinte.Activitatea de la nivelul Comisiilor metodice si Comisii pe probleme s-a desfasurat dupa un Plan managerial stabilit de catre responsabilii comisiilor si s-au centrat pe: cunoasterea documentelor curriculare si scolare, metodica predarii disciplinei, metodele si instrumentele de evaluare, formarea unor atitudini si comportamente la elevi, legatura profesorului cu comunitatea, activitati de pregatire suplimentata conform graficele de pregatore cuprinse in planurile remediale intocmite.

Pioritati le demersul didactic si educational la nivelul unitatii scolare:

 • Cresterea calitatii si mentinerea interesului pentru nou al cadrelor didacice;

 • Imbunatatirea constanta a procesului instructiv-educativ;

 • Elaborarea de sandarde de predare si evaluare in vederea atragerii elevilor catre performanta;

 • Cultivarea lucrului in echipa in procesul de predare-invatare;

 • In cadrul sedintelor cu parintii au fost dezbatute: Metodologiile de desfasurare a examenului de bacalaureat; rezultatele de la Evaluarea nationala clasa a VI a, rezultatele de la simularile de examan de bacalaureat; prezentate ROPFUIP, ROF; situatia la invatatura si disciplina etc. . 1. CURRICULUM

 • Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub coordonarea sefilor de catedra. Au fost analizate planurile de invatamant si programele scolare in vigoare, s-a tinut cont de precizarile transmise cadrelor didactice la consfatuirile pe discipline, de la activitatile metodice desfasurate in cadrul cercurilor pe discipline la nivel de ISJ- DB..

 • Planificarile realizate de cadrele didactice au acoperit integral programele scolare si au inclus activitatile de evaluare. Au fost elaborate planificari distincte pentru orele de pregatire suplimentara in vederea sustinerii examenului national de bacalaureat, evaluarea de la clasa a VI a si pentru activitatile extracurriculare.

 • Din rapoartele sefilor de catedra, monitarizarile realizate pe parcursul anului scolar si rezultatele obtinute de elevi la clasa, rezulta ca proiectarea si realizarea procesului educativ s-a situat la un nivel foarte bun.

 • Oferta educationala a unitatii de invatamant s-a realizat conform procedurii interne elaborate in acest scop. Stabilirea ofertei educationale se realizeaza prin consultarea si implicarea directa a elevilor si a parintilor, sub coordonarea Comisiei pentru curriculum. Se poate aprecia ca CDS raspunde in buna masura solicitarilor elevilor si specificului unitatii de invatamant.

Orele din cadrul CDS sunt alocate in principal pentru:

 • Activitati didactice destinate aprofundarii, extinderii si CDS in vederea sustinerii pregatirii elevilor conform nevoilor lor personale, pentru performanta si pentru succes la examenul national de bacalaureat si la examenele de admitere la facultate.

 • Activitati didactice destinate formarii si promovarii unor noi discipline din ariile curriculare: Om si societate, Limba si comunicare, Matematica si stiinte.

 • Activitati didactice destinate formarii si exersarii de competente profesionale specifice domeniului informatica;

 • Activitati didactice destinate formarii de competente lingvistice avansate in limbile moderne engleza si franceza.

Aspecte pozitive privind procesului instructiv - educativ:

• capacitatea cadrelor didactice de elaborare a unei proiectări ce respectă cerinţele programei şcolare;

• concordanţa dintre curriculumul unităţilor şcolare şi cel naţional;

• adecvarea tipului de curriculum la nevoile reale ale elevilor;

• capacitatea de elaborare a programelor de curs opţional;

• pregătirea metodică de calitate a cadrelor didactice cu experienţă, evidentă prin capacitatea de asigurare a unei succesiuni logice a secvenţelor de instruire;

• abordarea intra-, inter-,pluridisciplinară, a învăţării;

• valorificarea experienţei de viaţă a elevilor in procesul de învăţare, a achiziţiilor dobândite de elevi in familie, în diverse activităţi informale;

• competenţă în selectarea şi utilizarea metodelor activ - participative, calitatea metodelor, tehnicilor şi procedeelor utilizate, ponderea mare a metodelor activ - participative utilizate în procesul de învăţare; accesibilizarea conţinutului învăţării;

• crearea în lecţii a unor situaţii de învăţare bazate pe observarea cu caracter explorator, pe utilizarea experimentului;

• asigurarea caracterului practic-aplicativ al lecţiilor;

• monitorizarea activităţii de lucru în grup; adecvarea tipului de sarcină la modul de organizare a învăţării;

• preocuparea cadrelor didactice pentru valorificarea achiziţiilor anterioare ale acestora in procesul de învăţare;

• crearea unor situaţii de învăţare care încurajează interacţiunea cadru didactic - elev, elev - elev, elev - cadru didactic;

• utilizarea unor mijloace de învăţământ de calitate, care facilitează procesul de învăţare şi care sunt adecvate conţinuturilor învăţării şi particularităţilor de vârstă ale elevilor; menţinerea interesului elevilor pentru activitatea de învăţare prin introducerea în lecţii a unui material didactic atractiv;

• gestionarea timpului didactic;

• utilizarea metodelor de evaluare tradiţională, în mod special, dar şi alternativă (observarea sistematică, proiectul, portofoliul);

• deplasarea accentului de la evaluarea cunoştintelor memorate de către elevi la evaluarea unor capacităţi ale elevilor: de a reprezenta, de a utiliza informaţiile din alte surse, de a opera cu termeni specifici disciplinelor, de a interpreta fenomene, de a-si exprima opinii personale referitoare la fenomenele întâlnite;

• utilizarea unor itemi de evaluare corespunzători obiectivelor lecţiilor, elaboraţi pe baza descriptorilor de performanţă.

Aspecte negative procesului instructiv - educativ :

slaba implicare a elevilor în procesul de autoevaluare, de automonitorizare a progresului, de gestionare a propriei învăţări, de conştientizare a dificultăţilor în învăţare;

slaba preocupare pentru stimularea dezvoltării gândirii critice şi creatoare a elevilor, implicarea elevilor în analiza critica a informaţiilor pe care ei înşişi le cercetează;

slaba preocupare pentru responsabilizarea tuturor membrilor grupului in cazul organizării activitatilor pe grupe de elevi.  1. LIMBA SI LITERATURA ROMANA.

Incadrare

Nr. crt.

Nume si prenume

Grad didactic

Statutul

1

Puscasu Mihaela

I

Titular

2

Nicolae Cristina

I

------

3

Toma Carmen

I

-------

4

Popa Mariana

II

-------

5

Nita Georgiana

Definitiv

Detasata

6

Visinescu Doina
Pensionar

1. Proiectarea activitatii

În anul şcolar 2016/2017 s-a realizat procesul instructiv – educativ în concordanţă cu programul elaborat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de fiecare cadru didactic, care si-a îndeplinit obligaţiile de profesor prevăzute în fişa postului. Scopul principal urmărit a fost instruirea elevilor în conformitate cu programele şcolare, pregătirea lor pentru participarea la concursurile şcolare, la activităţi cultural – educative, didactico –metodice, implementarea actiunilor prioritare din Foia de parcurs elaborata de MECTS (actiunile referitoare la cadrele didactice).

S-au întocmit planificările calendaristice după modelul oferit de MECTS, a planurilor unităţilor de învăţare. Proiectarea didactică am întocmit-o pe baza rezultatelor obţinute la evaluarea iniţială de la începutul anului şcoalar şi pe baza particularităţilor de nevoi ale elevilor. Astfel, s-au adaptat activităţile de învăţare- îndeosebi sub raportul conţinutului, al formelor de organizare şi al metodologiei didactice- la posibilităţile diferite ale elevilor, la capacitatea de înţelegere, ritmul de lucru proprii unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în parte.

Au fost proiectate si activităţi extracurriculare de tipuri diferite, structurate după modele variate, corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele educabililor, cu conţinuturile abordate, activităţi pe care le-am şi realizat pe tot parcursul anului şcolar. Pentru fiecare activitate extracurriculară am propus formarea unor competenţe transversale şi competenţe specifice variate, corect formulate, în raport cu conţinuturile şi nevoile elevilor, realizabile cu resursele propuse.

Au fost proiectate si realizate întâlniri cu părinţii elevilor în conformitate cu documentele unităţii şcolare, documentele Comisiei metodice Limbă şi comunicare am fost proiectate corespunzator.

2. Realizarea activităţilor didactice

Pe tot parcursul anului şcolar 2016/2017 s-au utilizat strategii didactice care să asigure caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţetelor specifice. Au fost întocmite schiţe de lecţie în concordanţă cu documentele care concretizează conţinuturile procesului de învăţământ, asigurand funcţionalitatea raporturilor dintre obiective, conţinuturi, strategii de instruire şi metodele de evaluare, la nivelul proiectului de lecţie.

Conţinutul lecţiei a urmarit :accesibilitate, actualitate, relevanţă, grad de dificultate, grad de încărcare cu detalii, corelat cu nevoile elevilor, cu resursele propuse şi cu competenţele vizate . Conţinutul lecţiei a fost structurat logic şi echilibrat, s-a proiectat situaţii de învăţare variate ca formă de organizare, mod de intervenţie a profesorului în timpul învăţării, mod de comunicare, mod de producere a învăţării, mod de prelucrare a informaţiilor şi de aplicare a cunoştinţelor, metodologie, mijloace de învăţământ, tip de cunoştinţe dobândite de elevi, a-au proiectat sarcini de lucru pentru formarea competenţelor elevilor, s-au proiectat lecţii de tipuri diferite, structurate după modele variate, corelate cu specificul clasei de elevi, cu conţinuturile abordate, cu competenţele vizate.

S-au conceput şi realizat activităţi instructiv-educative variate, nuanţate în raport cu diferenţele dintre elevi, s-a adaptat activitatea şcolară prin conţinutul ei şi prin programul de lucru, intereselor şi aptitudinilor elevilor, particularităţilor lor de vârstă, în funcţie de nivelul clasei (sarcini de lucru diferenţiate, fişe de lucru). S-au folosit forme de organizare a activităţii diferite: pe grupe, în echipe, frontal sau individual, s-a facilitat activitatea independentă a elevilor care a alternat activitatea în grup cu munca individuală, lucrările de muncă independentă efectuate în clasă sau acasă având un grad de dificultate variabil.

Datorită valenţelor formative pe care le deţin metodele contemporane activparticipative (asigurarea unui demers interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare, valorificarea şi stimularea creativităţii şi imaginaţiei elevilor, dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare, crearea cadrului favorabil pentru aplicarea cunoştinţelor dobândite etc.), au fost utilizat în procesul instructiv: Expunerea, Conversaţia, Observarea, Exerciţiul, Jocul de rol, Metoda mozaicului, Metoda turnirului între echipe, Metoda brainstorming, Metoda cubului, Metoda ciorchinelui etc.

La nivelul comisiei metodice dar şi în cadrul întâlnirilor cu părinţii, toate activităţile realizate au fost prezentate, rezultatele acestora au fost dezbătute..

În anul şcolar 2016/2017 s-au realizat ca activitati extracurriculare: la nivelul şcolii, în luna octombrie, d-nele prof. Toma Carmen şi Visinescu Doina ,, Toamna mândră, darnică” recipari de poezie participand elevi ai claselor a V-a si a VI-a. Activitatea a avut ca obiective: dezvoltarea dragostei pentru frumosul din natură; descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor interpretative.

În luna decembrie la nivelul scolii s-a organizat concursul extracurricular ,,Noi suntem români”, de catre d-nele prof.Puscasu Mihaela, prof. Nita Loredana si Popa Mariana, concurs prilejuit de Ziua Naţională a României. Concursul a cuprins trei secţiuni: recitare poezii patriotice, recunoaşterea unei personalităţi române, colaj specific, a avut un caracter interdisciplinar datorită implicării mai multor discipline: limba română, istorie, tehnologie. Scopul concursului a fost cunoaşterea şi respectarea valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii naţionale, fiind implicati 60 de elevi.

Alte activitati extracurriculare: ,, Ninge cu versuri”; ,,Traditii si obiceiuri de Craciun” ; ,,Sub teiul lui Eminescu”; Miresme

de primăvară. Prin participarea părinţilor la aceste activităţi a fost implicată comunitatea locală în activităţile şi în viata şcolii, crescând astfel şi prestigiul şcolii în comunitate.

Competenţa de „a învăţa să înveţi” este esenţială pentru formarea unei atitudini adecvate pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. În vederea formării acestei competenţe s-a promovat studiul individual în rezolvarea unor sarcini de lucru creative, dar şi studiul în echipă în rezolvarea unor sarcini de lucru.


 1. Evaluarea rezultatelor învăţări

La evaluare au fost prezentate elevilor obiectivele şi criteriile acesteia, planul de evaluare, s-au aplicat cele trei forme ale evaluării: iniţială, continuă şi sumativă. Pe tot parcursul anului şcolar s-a avut în vedere cele trei acţiuni prioritare din Foaia de parcurs pentru anul şcolar 2016/2017, elaborată de MECTS. Una dintre aceste acţiuni prioritare a fost evaluarea cu scop de orientare şi optimizare a învăţării. S-au elaborat teste predictive la limba română pentru clasele la care am predat – a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a - , teste care au avut o structură unitară şi care au pornit de la modelul elaborat la nivel naţional de CNEE. Testele au fost precedate de două săptămâni de recapitulare şi au fost structurate în două părţi, prima parte cuprinzând itemi de tip obiectiv şi semiobiectiv, (referitori la lexic, morfologie şi sintaxă, precum şi itemi care vizau înţelegerea textului) iar partea a doua cuprinzând un item de tip subiectiv ce a constat în redactarea unei scurte compuneri. Itemii au fost formulaţi în concordanţă cu obiectivele evaluării, conţinuturile evaluării şi standardelor de performanţă. S-a avut în vedere competenţele specifice din programa aferentă anului anterior de studiu competenţe corelate cu cele din programa pentru anul de studiu curent, s-a întocmit matricea de specificaţii şi s-a elaborat analiza interpretării rezultatelor. Scopul evaluarii nu a fost o ierarhizare a elevilor, ci cunoaşterea nivelului real al elevilor. S-au întocmit tabele pentru fiecare clasă din care a reieşit nivelul de cunoaştere la care se situa fiecare elev la începutul anului şcolar, astfel încât a existat un punct de plecare în planificarea activităţilor de învăţare, aprofundare şi recuperare. S-a elaborat un plan de măsuri remediale pentru problemele identificate ca urmare a aplicării testului iniţial, plan pe care l-am urmărit pe tot parcursul anului şcolar. S-a comunicat individual elevilor şi părinţilor rezultatul obţinut la testarea predicitivă de la limba română. La clasa a VI-a s-a lucrat în semestrul II pe modelele de teste folosite la nivel naţional (modelele de la Evaluarea naţională din anul trecut şcolar), rezultatele fiind satisfacatoare. In urma rezultatelor s-a conceput planul remedial ce vizeaza:

OBIECTIVE URMĂRITE PE PARCURSUL TESTĂRII NAȚIONALE:

1. Deprinderea ideii principale și a informațiilor de detaliu dintr-un text la prima vedere;

2. Asocierea unor concepte cu informațiile selectate din textele suport;

3. Transcrierea unor cuvinte din câmpul semantic selectat;

4. Alegerea verosimilității sau falsității unor afirmații, justificând alegerea cu exemple din text;

5. Continuarea frazelor utilizând informațiile din text;

6. Exprimarea opiniei privind tema dată.

RECOMANDĂRI:

1. Cititea unor texte de întindere variabilă. Identificarea mesajului unui text;

2. Redactarea unor mesaje simple;

3. Redactarea unor mesaje simple și corecte din punct de vedere gramatical, ortoepic și de punctuație.

4. Formularea unor enunțuri proprii în situații concrete.

5. Exerciții de selectare a unor informații dintr-un text ( întrebari din textul citit).PUNCTE TARI ale activitatii catedrei mentionez:

- calitatea activitatii de proiectare didactica. Structurarea planificarilor si a proiectelor pe unitati de invatare conform principiului predarii integrate (domeniile: literatura, limba si comunicare) denota adoptarea modelului curricular elaborate de expertii MEDCTS.

- utilizarea unor modele de instruire bazate pe interactiunea profesor-elev (modelul comunicational al invatarii depline, al gandiri critice etc.) si a unor strategii eficiente pentru optimizarea predarii – invatarii – evaluarii. Centrarea scenariilor didactice pe elev este realizata si prin practicarea unui management activ al colectivului de elevi, concretizat in participarea la activitati in grupe sau ateliere de lucru, la secvente de lectura critica, de investigare si de analiza a structurilor texuale urmate de studii de caz si de dezbateri sau de realizarea si sustinerea unor proiecte etc.

- optimizarea relatiei dintre evaluarea formativa si cea sumativa, dintre evaluarea interna si cea externa prin proiectarea unui sistem modern de evaluare a cunostintelor si a competentelor. In anul scolar incheiat, s-a constatat extinderea metodelor alternative.PUNCTELE SLABE:

• Nediferentierea parcursurilor de invatare pentru clasele paralele si pentru elevi cu dificultati de invatare;

• Nepredarea la termen a unor documente,neefectuarea unor activitati curprinse in planul managerial;

• Centrarea proiectarii didactice curente de pe continuturi, nu pe competente specifice / derivate;

• Neaplicarea feedback-ului in proiectarea didactica;

• Necorelarea dintre obiective / continuturi / activitati de invatare / evaluare in unele cazuri;

• Absenta proiectarii unor secvente de recuperare, secvente compensative sau de performanta;

Pentru optimizarea performantelor elevilor la limba si literatura romana, se propune focalizarea interesului cadrelor didactice pe educatia si motivarea elevilor pentru studiul limbii si literaturii romane.

Rezultatele de la Concursurile scolare – faza judeteana –sunt urmatoarele:

Premiul al III-lea la Olimpiada de limba si literatura romana a fost obtinut de eleva Vanatoru Maria si premiu special de elevul Cherciu Cristian;

Mentiune la Concursul,,Primavara Albastra’’Pucioasa a fost obtinut de eleva Baragan Iuliana clasa a X-a F

Premii obtinute la Concursul Judetean de creatie literar-artistica ..Ion Ruset’’Pucioasa:premiul al II-lea elevul Ilinca Adrian si mentiune Baragan Iuliana-clasa a X-a F

Acesti elevi au fost indrumati de prof. Puscasu Mihaela.

Catedra de limba romana a avut o activitate bogata si cu rezultate dintre cele mai bune, ceea ce demonstreaza ca toti membrii acestei catedre au stiut si au reusit sa creeze climatul propice dezvoltarii si manifestarii intelectulae a elevilor; s-au realizat de-a lungul anului scolar 2016 – 2017 o serie de activitati metodice si culturale mentite sa largeasca si sa completeze cadrul formativ si informativ al procesului educativ

  1. LIMBI MODERNE ( FRANCEZA SI ENGLEZA).

Incadrare

Nr.crt.

Nume si prenume cadru didactic

Grad didactic

Statut

1

Marin Nicoleta

I

Titular

2

Nitu Magdalena

I

------

3

Pandele Nicoleta

Definitiv

Suplinitor

4

Parvu Daniel

I

Titular

5

Udroiu Nicolae Maria

Definitiv

--------

6

Olteanu Camelia

Definitiv

--------

Activităţile s-au desfăşurat în baza Planului managerial al Comisiei metodice Limbi străine pentru anul şcolar 2016-2017, materializat în Programul de activităţi stabilit la nivelul comisiei metodice.Analiza SWOT:

Puncte tari

 • Toţi profesorii catedrei au o pregătire de specialitate şi pedagogică serioasă şi, totodată, mare disponibilitate de a comunica eficient cu elevii.

 • Activitatea catedrei a avut la bază planificarea riguroasă a materiei, la fiecare clasă, prin valorificarea programei de specialitate.

 • Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţide învăţare.

 • Activităţile propuse au fost realizate, în general,conform calendarului;

 • Se cunosc în profunzime programele şcolare.

 • S-a realizat o judicioasă selectare a auxiliarelor şcolare, avându-se în vedere câteva criterii pe care membrii catedrei le-au respectat în fiecare an: buna relaţie între prevederile programei şi conţinutul manualelor, continuitate, modernitate, eficienţă.

 • Relaţia profesor-elev a fost corectă şi principială.

 • S-a efectuat testarea predictivă, prilej cu care s-au constatat unele deficienţe în exprimarea

 • scrisă şi orală a elevilor; s-a realizat un plan de activităţi privind ameliorarea comunicării scrise şi orale a acestora.

 • În procesul de predare, profesorii îmbină metodele tradiţionale cu cele moderne, activ participative, şi folosesc tehnologia modernă (calculator, videoproiector).

 • Pregătire elevilor din clasa a XII-a pentru bacalaureat a constituit o preocupare

 • permanentă pentru profesorii de limba engleză și limba franceză, rezultatele obţinute la bacalaureat fiind o confirmare a acestei preocupări.

 • Profesorii au susţinut ore de consultaţii suplimentare, atât cu elevii capabili de performanţă, cât şi cu cei care au lacune în cunoştinţe.

 • Toţi membrii comisiei metodice s-au implicat activ în activităţile educative desfăşurate în şcoală şi în afara şcolii, participând cu grupe de elevi.

 • Perfecţionarea profesională s-a realizat prin participarea la consfătuiri şi cercuri pedagogice, sesiuni de comunicări şi la stagii de formare continuă acreditate.

 • Profesorii au realizat, în decursul anului şcolar 2016-2017, numeroase proiecte educaţionale.

 • La nivelul comisiei metodice există o bună colaborare şi comunicare între membrii acesteia.

 • Întâlnirile dintre cadrele didactice, mai ales cele neplanificate, reprezentate de discuţii scurte,

 • pe teme concrete şi de actualitate au fost deosebit de utile, conducând la o permanentă

 • informare şi documentare a cadrelor didactice.

Puncte slabe

 • Nerealizarea unora dintre activităţile propuse.

 • Lipsa activităţilor opţionale sau de cerc la nivelul catedrei de limbi străine nu permite stimularea suficientă a elevilor talentaţi şi o mai bună pregătire a lor în vederea obţinerii unor performanţe şcolare superioare;

 • Slaba dotare cu materiale didactice şi mijloace audio-vizuale (tabla electronică), precum și a unui laborator fonic.

Oportunităţi

 • Prestigiul în continuă creştere de care se bucură liceul nostru în acest moment;

 • bună motivaţie din partea unor elevi capabili de performanţă şi susţinerea părinţilor acestora;

 • Disponibilitatea cadrelor didactice de a lucra suplimentar gratuit atât cu elevii capabili de performanţă cât şi cu cei care au lacune în cunoştinţe;

 • Buna colaborare cu celelalte şcoli din oraş.

Ameninţări

 • Autosuficienţa şi automulţumirea cadrelor didactice;

 • Demotivarea financiară a cadrelor didactice;

 • Lipsa resurselor financiare.

Activităţi desfăşurate în şcoală în anul şcolar 2016-2017

 • “Ziua Internațională a limbilor europene “ ( prezentare Power Point pe tema importanței învățării unei limbi de circulatie internațională )

 • “Trick or Treat! Here comes the Halloween!”- activitate extrașcolară (bal mascat, concurs eseuri/desene dotat cu diplome si premii pe te ma originii sarbatorii păgâne și a obiceiurilor dedicate acestei zile)

 • “Going from house to house to sing Christmas carols”(prezentare Power Point : obiceiuri și traditii de Crăciun in UK și SUA)

 • “Will you be my Valentine?” – expoziție de felicitări pe tema zilei îndrăgostiților.

 • Lecție demonstrativă la clasa a V-a-folosirea de metode activ-participative, antrenante și motivante pentru elevi.

De asemenea, pe parcursul acestui an școlar, în cadrul liceului nostru au fost organizate activitățile cercurilor pedagogice, cu sesiuni de diseminări și comunicari inclusiv la nivel județean.

 • Limba franceză- responsabil prof. Marin Nicoleta;

 • Limba engleză- responsabil prof. Pîrvu Daniel

Olimpiadele școlare de limba engleză și limba franceză, etapa locală, au fost organizate și susținute în liceul nostru.Rezultate la olimpiadele de specialitate:

 • Limba franceză- Premiul I- faza județeană

 • Limba engleză- Premiul al III-lea- faza județeană.

Sub îndrumarea profesorilor de specialitate, elevi ai liceului nostru au obținut Certificatul Cambridge (Pîrvu Miruna și Mirescu Răzvan, certificat IELTS) și Delf, limba franceză.

  1. MATEMATICA

Incadrare

Nr.crt.

Nume si prenume cadru didactic

Grad didactic

Statut

1.

Tarcomnicu Nicolae

I

Titular

2

Mitache Elvira

I

----

3

Uleia Magdalena

I

----

4

Fenoghen Antoaneta

I

Continuitate

5

Olteanu Lavinia

I

-----

6

Ionescu Cristian

I

------

Activitatea la nivelul comisiei de matematica s-a desfasurat conform planului managerial stabilit la inceputul anului scolar 2016-2017 .

Comisia de matematică şi-a concentrat activitatea pe formarea şi dezvoltarea la elevi a unor abilităţi de rezolvare a problemelor pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii, precum şi pe înzestrarea lor cu un set de competenţe, valori şi atitudini menite să le asigure o integrare profesională optimă. În acest an scolar profesorii din cadrul comisiei de matematică au desfăşurat activităţi canalizate în următoarele direcţii: • conceperea si administrarea testelor iniţiale pentru toate clasele cu profil real și de gimnaziu, în vederea stabilirii nivelului de pregătire a elevilor şi pentru a se stabili eventualele măsuri de ameliorare;

 • parcurgerea ritmică și integrală a materiei prevăzute în programa școlară pentru toți anii de studiu, având în vedere particularitățile în care ne-am desfășurat activitatea în anul școlar 2016- 2017;

 • selectarea elevilor capabili de performanţă;

 • pregătirea elevilor din clasele a XII-a în vederea susţinerii cu succes a examenului de bacalaureat;

Obiectivele pe care comisia de matematica si le-a propus au fost urmatoarele :

 • cresterea eficientei activitatii de predare-invatare la disciplina matematica si inzestrarea elevilor cu valori,competente si aptitudini cuprinse in programele scolare in vigoare;

 • dezvoltarea receptivitatii pentru nou si a aptitudinilor de a-l introduce in practica;

 • diferentierea activitatilor cu elevii si adecvarea continuturilor de invatare la nivelul claselor;

 • perfectionarea tehnicii didactice educative;

 • imbinarea optima a metodelor traditionale cu metodele complementare de evaluare in scopul cresterii eficientei activitatilor de invatare si imbunatatirea interesului si motivatia invatarii;

 • insusirea unor metode de informare si de documentare independente,care ofera deschidere spre autoinstruire ,spre invatare continua;

 • pregatirea suplimentara a elevilor pentru olimpiade si concursuri;

 • identificarea si acoperirea,pe cat posibil, a lacunelor din cunostintele elevilor la matematica .

Activitatile prin care s-au realizat intr-o buna masura obiectivele de mai sus au fost:

 • parcurgerea integrala a programelor scolare de toti membri catedrei conform planificarilor si in corelatie cu manualele alternative

 • administrarea de teste initiale la toate clasele, urmate de analiza si interpretarea acestora; fiecare cadru didactic si a stabilit si un plan de masuri care a inclus printre altele si programe de recuperare ;

 • realizarea de catre toate cadrele didactice din catedra a unor modele de fise de lucru,teste insotite de bareme de evaluare si notare, lucrari scrise semestriale

 • realizarea unei monitorizari permanente a progresului elevilor la matematica in special la clasele a XII-a prin administrarea periodica a simularilor pentru bacalureat ;

 • intocmirea si respectarea graficului de pregatire suplimentara a elevilor;

 • cadrele didactice din aceasta comisie au fost permament preocupate de asigurarea continutului stiintific al lectiilor, prin imbinarea optima a metodelor traditionale cu metodele moderne de predare-invatare-evaluare (utilizarea calculatorului, a lucrului pe grupe, lucrul cu fise, flipchart), utilizarea cu preponderenta a metodelor din categoria celor activ participative;

 • realizarea activitatilor metodice propuse conform programelor stabilite in anul scolar 2016-2017 si incheierea de procese verbale pentru fiecare sedinta a comisiei metodice.

In fiecare luna am sustinut simulari pentru elevii claselor a XII-a pentru examenul de bacalaureat . Rezultatele s-au imbunatatit si au pus in evidenta faptul ca elevii devin mai constienti de importanta materiei pe care o susutin la bacalaureat pe masura ce distanta in timp fata de examen se micsoreaza .

Activitati metodice in scoala

De doua ori pe luna comisia s-a intrunit in cadrul activitatilor metodice la care au participat toti membrii .

Au fost sustinute lectii la clasa dupa cum urmeaza :


 • prof. Olteanu Lavinia, feb.2017 – “ Limite de functii cu parametrii “ , clasa a XI-a D .

 • prof.Ionescu Cristian , mar.2017 – “ Graficul functiei de gradul doi” , clasa a IX-a C

 • prof. Tircomnicu Nicolae , mar. 2017 –“Binomul lui Newton” , clasa a X-a E

 • prof. Fenoghen Antoaneta , apr.2017 – “ Siruri de integrale“ , clasa a XII-a A

 • prof. Uleia Magdalena , apr. 2017 – “Identitati trigonometrice” , clasa a IX-a A

 • prof. Mitache Elvira , mai 2017 – “Subiect bacalaureat model MEN” , clasa a XII-a B

 • prof. Olteanu Lavinia, mai 2017 – “ Subiect de teza clasa a IX-a“ , clasa a IX-a D .

In cadrul activitatilor comisiei au fost sustinute referate dupa cum urmeaza :

 • prof. Mitache Elvira “Erori frcvente in calculul matematic”

 • prof. Uleia Magdalena “ Comunitatea Scientix“ .

Activitatile comisiei au vizat si evolutia notelor si a rezultatelor la matematica analizate in fiecare luna , la fiecare nivel de clase si profiluri .La finalul anului scolar( iunie) media de promovabilitate la matematica a fost :

 • clasa a IX-a 84%

 • clasa a X-a 81%

 • clasa a XI-a 72%

 • clasa a XII-a 83% .


Yüklə 488,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə