Statutul – model al asociaţiei de economii şi împrumutYüklə 97,7 Kb.
tarix26.10.2017
ölçüsü97,7 Kb.
#14912


Statutul – model

al asociaţiei de economii şi împrumut

Nota 1. Textul cu litere cursive are un caracter explicativ. Asociaţia va selecta acele prevederi cu caracter cursiv care se referă la ea, ţinînd cont de categoria de licenţă deţinută.

Nota 2. La elaborarea statutului pentru asociaţia centrală se vor aplica prevederile Legii asociaţiilor, stabilite în capitolele I-IX, cu aplicarea prioritară a prevederilor capitolului XI din legea menţionată.


APROBAT

de Adunarea de constituire a

Asociaţiei de Economii şi Împrumut

“___________________”

Procesul - verbal nr. ___ din _________200 __


Asociaţia de economii şi împrumut este „ÎnregistratĂ”

la Camera Înregistrării de Stat

a Ministerului Dezvoltării Informaţionale

al Republicii Moldova

Nr. IDNO _______________________

din “___” _________________ 200 __Registratorul de stat

______________________________/

________________________/STATUTUL

ASOCIAŢIEI DE ECONOMII şi ÎMPRUMUT

“______________”CUPRINS:

Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE 3

Articolul 1. Statutul juridic 3

Articolul 2. Denumirea şi sediul asociaţiei 3

Articolul 3. Termenul şi aria de activitate a asociaţiei 4

Articolul 4. Scopul şi principiile de funcţionare a asociaţiei 4

Articolul 5. Drepturile şi obligaţiile asociaţiei 4

Articolul 6. Membrii asociaţiei 5

Articolul 7. Răspunderea asociaţiei şi a membrilor 5Capitolul II. ACTIVITATEA ASOCIAŢIEI 6

Articolul 8. Activităţile asociaţiei 6

Articolul 9. Documentarea operaţiunilor 6

Articolul 10. Administratorii asociaţiei 6

Articolul 11. Conflictul de interese 7

Articolul 12. Confidenţialitatea informaţiilor 8

Articolul 13. Responsabilitatea privind prejudiciul cauzat 8

 CAPITOLUL III. CAPITALUL propriu, COTA de membru şi REZERVELE asociaţiei 9

Articolul 15. Cota de membru 9

Articolul 16. Rezerve 9

Articolul 17. Profitul 10

Capitolul IV. MEMBRII ASOCIAŢIEI 10

Articolul 18. Obţinerea calităţii de membru 10

Articolul 19. Cererea de primire în asociaţie şi decizia consiliului 10

Articolul 20. Drepturile membrilor asociaţiei 11

Articolul 21. Obligaţiile membrilor asociaţiei 11

Articolul 22. Încetarea calităţii de membru al asociaţiei 11

Articolul 23. Excluderea membrului asociaţiei 12

CAPITOLUL V.  ORGANELE DE CONDUCERE ŞI CONTROL ALE ASOCIAŢIEI 12

Articolul 24. Organele de conducere şi de control ale asociaţiei 12

Articolul 25. Competenţa adunării generale 12

Articolul 26. Convocarea adunării generale 13

Articolul 27. Desfăşurarea adunării generale 14

Articolul 28. Reprezentarea membrilor la adunarea generală 14

Articolul 29. Consiliul şi competenţa lui 15

Articolul 30. Alegerea consiliului şi activitatea lui 15

Articolul 31. Directorul executiv şi competenţa sa 16

Articolul 32. Comisia de cenzori 17

  18

CAPITOLUL VI. EVIDENŢA CONTABILĂ, RAPOARTELE FINANCIARE ŞI AUDITUL 18

Articolul 33. Evidenţa contabilă şi rapoartele financiare 18

Articolul 34. Auditul 18

Capitolul VII. REORGANIZAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI 18

Articolul 35. Reorganizarea asociaţiei 18

Articolul 36. Lichidarea asociaţiei 19

CAPITOLUL VIII. DISPOZIŢI FINALE 19

Articolul 37. Dispoziţii finale 19

Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALEArticolul 1. Statutul juridic


Asociaţia de economii şi împrumut „_____________________” (în continuare – asociaţia) este o organizaţie necomercială cu statut juridic special, constituită benevol de persoane fizice (şi juridice, pentru asociaţiile ce deţin licenţă de categoria C), asociate pe principii comune, care acceptă de la membrii săi depuneri de economii, le acordă acestora împrumuturi, precum şi alte servicii financiare, în conformitate cu categoria licenţei pe care o deţine şi care îşi desfăşoară activitatea în baza Legii privind asociaţiile de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21.06.2007 (în continuare - Legea 139-XVI), altor acte legislative şi normative, inclusiv actelor normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (în continuare – Comisia Naţională), şi a prezentului Statut. 

Articolul 2. Denumirea şi sediul asociaţiei


 1. Denumirea completă a asociaţiei este - Asociaţia de Economii şi Împrumut „_________________”; denumirea prescurtată este A.E.Î. „__________________”.

Notă: În scopul uniformizării informaţiilor referitor la denumirile asociaţiilor, şi excluderii confuziilor generate de utilizarea denumirilor foarte asemănătoare (ex. AEÎC „din Cişmea” s. Cîrnăţeni, r-ul Căuşeni şi AEÎC „Cişmea” s. Cişmea, r-ul Orhei ş.a.), precum şi inducerii în eroare a potenţialilor membri, asociaţia, în procesul modificării statutului, în rezultatul intrării în vigoare a Legii 139-XVI, îşi va modifica denumirea, utilizînd următoarele reguli:

 1. sintagma „Asociaţia de Economii şi Împrumut” nu se va include în ghilimele, deoarece reprezintă forma organizatorico-juridică a asociaţiei, în ghilimele fiind inclusă doar denumirea:

ex. corect - Asociaţia de Economii şi Împrumut „Cişmea”;

ex. incorect – „Asociaţia de Economii şi Împrumut Cişmea”

 1. în cazul, în care asociaţia a decis să utilizeze în denumirea sa denumirea unei localităţi, în ghilimele va fi înscrisă doar denumirea acestei localităţi, fără a arăta tipul acesteia, precum şi fără a utiliza sintagma „din”:

ex. corect - Asociaţia de Economii şi Împrumut „Cişmea”;

ex. corect – Asociaţia de Economii şi Împrumut „Şoldăneşti”;

ex. incorect – Asociaţia de Economii şi Împrumut „din s. Cişmea”;

ex. incorect – Asociaţia de Economii şi Împrumut „din satul Cişmea”;

ex. incorect – Asociaţia de Economii şi Împrumut „din Cişmea”;

ex. incorect – Asociaţia de Economii şi Împrumut „din Şoldăneşti”;

ex. incorect – Asociaţia de Economii şi Împrumut „din or. Şoldăneşti”;

ex. incorect – Asociaţia de Economii şi Împrumut „din oraşul Şoldăneşti”;

ex. incorect – Asociaţia de Economii şi Împrumut „din raionul Şoldăneşti”;

 1. Asociaţia îşi are sediul pe adresa: MD-______, Republica Moldova, raionul (municipiul) __________________, comuna ________________________, satul ___________________, str. ________________________ nr. _____.

 2. Asociaţia are deschisă următoarea filială/reprezentanţă ________________, cu sediul pe adresa MD-______, Republica Moldova, raionul (municipiul) __________________, comuna ________________________, satul ___________________, str. ________________________ nr. _____.

 3. Filiala/reprezentanţa se constituie, activează şi se lichidează în conformitate cu prevederile legislaţiei şi Regulamentul acesteia aprobat de către adunarea generală a asociaţiei.


Articolul 3. Termenul şi aria de activitate a asociaţiei


 1. Asociaţia se înfiinţează pe termen nelimitat.

 2. Aria de activitate a asociaţiei este stabilită în limitele administrativ-teritoriale ale__________

(de nivelul întîi în care este înregistrată asociaţia, pentru licenţă de categoria A; de nivelul al doilea - pentru licenţă de categoria B şi pe întreg teritoriul Republicii Moldova - pentru licenţă de categoria C)Articolul 4. Scopul şi principiile de funcţionare a asociaţiei


1. Asociaţia are ca scop sprijinirea activităţilor legale ale membrilor săi în vederea îmbunătăţirii condiţiilor economice şi sociale ale acestora prin acordarea serviciilor, în conformitate cu prevederile Legii 139-XVI.

2. Principiile de funcţionare a asociaţiei sînt:

a) asocierea benevolă a persoanelor fizice (şi juridice, pentru asociaţiile ce deţin licenţă de categoria C), prin comunitate teritorială, profesională, religioasă sau de interese şi libera disociere, în conformitate cu legislaţia;

b) participarea personală sau prin reprezentant a membrilor asociaţiei în organele de conducere şi de control, în conformitate cu legislaţia;

c) egalitatea în drepturi personale nepatrimoniale a membrilor asociaţiei, indiferent de mărimea cotei de membru, inclusiv deţinerea de către fiecare membru al asociaţiei a unui singur vot în organele de conducere;

d) accesul egal al membrilor asociaţiei la serviciile de acceptare a depunerilor de economii, de acordare a împrumuturilor şi la alte servicii oferite în conformitate cu legislaţia, cu categoria licenţei deţinute, cu prezentul Statut şi cu politicile asociaţiei;

e) minimalizarea riscurilor asociaţiei.

Articolul 5. Drepturile şi obligaţiile asociaţiei


1. Asociaţia este în drept:

a) să dispună de patrimoniul său;

b) să dobîndească şi să exercite în nume propriu drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale;

c) să-şi asume obligaţii;

d) să contracteze împrumuturi de la asociaţia centrală a cărei membru este, precum şi de la alţi creditori;

e) să achiziţioneze active ale altei asociaţii, inclusiv ale asociaţiei centrale;

f) să se prezinte în calitate de reclamant sau pîrît în instanţa judecătorească.

2. Asociaţia beneficiază şi de alte drepturi, prevăzute de legislaţie, cu particularităţile stabilite de Legea 139-XVI şi prezentul Statut.

3. Asociaţia este obligată să activeze în conformitate cu legislaţia, cu prezentul Statut şi cu regulamentele interne, inclusiv:

a) să ofere, la solicitarea în scris a membrilor, informaţii neconfidenţiale privind activitatea sa, în termen de cel mult trei zile lucrătoare din data depunerii solicitării în scris;

b) să prezinte, în conformitate cu Legea contabilităţii, cu standardele naţionale de contabilitate şi actele normative ale Comisiei Naţionale, rapoarte financiare şi specializate, alte documente, informaţii şi date despre activitatea sa;

c) în cazul acceptării depunerilor de economii de la membrii săi, să participe la constituirea fondului de lichidităţi şi a fondului de stabilizare, în mărimea şi în modul stabilite de către Comisia Naţională;

d) să permită personalului Comisiei Naţionale şi administratorilor insolvabilităţii accesul în sediu, în filiale şi în reprezentanţe şi să coopereze cu ei;

e) să execute actele normative ale Comisiei Naţionale şi să asigure implementarea măsurilor de stabilizare.

4. Asociaţia nu este în drept:

a) să acorde servicii persoanelor care nu sînt membri ai asociaţiei;

b) să desfăşoare activităţi sau operaţiuni în străinătate;

c) să acorde servicii sau să efectueze investiţii, conform art. 7 din Legea 139-XVI, în valută străină;

d) să efectueze investiţii în capital, în valori mobiliare sau în instrumente financiare derivate ale cooperativelor şi societăţilor comerciale, altele decît cele menţionate în art. 7 alin. (2) din Legea 139-XVI;

e) să emită valori mobiliare şi instrumente financiare derivate.

 

Articolul 6. Membrii asociaţiei


 1. Membrii fondatori ai AEÎ „___________________” sînt persoanele fizice, care corespund cerinţelor Legii 139-XVI şi care au participat personal sau prin reprezentant la adunarea de constituire a asociaţiei.

 2. Din data constituirii asociaţiei, membrii asociaţiei sînt înregistraţi în registrul membrilor.

 3. Acceptarea ulterioară a noilor membri în asociaţie nu implică modificarea prezentului Statut.

 4. Membrii acceptaţi pe parcursul activităţii asociaţiei au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi membrii - fondatori.Articolul 7. Răspunderea asociaţiei şi a membrilor


1. Asociaţia răspunde pentru obligaţiile sale cu întreg patrimoniul deţinut cu titlu de proprietate.

2. Membrii asociaţiei nu răspund pentru obligaţiile asociaţiei, iar aceasta nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi.
Capitolul II. ACTIVITATEA ASOCIAŢIEIArticolul 8. Activităţile asociaţiei


1. Asociaţia poate oferi membrilor săi următoarele servicii:

a) acordarea de împrumuturi;

b) acceptarea următoarelor tipuri de depuneri de economii:

- la termen;

- la vedere;

c) acordarea de servicii aferente împrumuturilor;

d) acordarea de consultaţii;

e) acordarea altor servicii, cu acordul scris al Comisiei Naţionale.Asociaţia va selecta tipurile serviciilor în funcţie de categoria licenţei deţinute sau pe care intenţionează să o deţină. Astfel, asociaţia care deţine licenţă de categoria A poate presta membrilor săi servicii specificate în art. 7 alin. (1) pct.1) şi pct. 3)-5) din Legea 139-XVI; asociaţia care deţine licenţă de categoria B servicii specificate în art.7 alin. (1) pct. 1) pct.2) lit. a) şi pct. 3)-5) din Legea 139-XVI; asociaţia care deţine licenţă de categoria C - servicii specificate în art. 7 alin. (1) din Legea 139-XVI.

Asociaţia centrală va prevedea în acest articol activităţile stabilite la art.52 al Legii 139-XVI.

2. Asociaţia va investi mijloacele sale financiare, neutilizate la împrumuturi, în conformitate cu actele normative, prezentul Statut şi politica de investiţii.


Articolul 9. Documentarea operaţiunilor


 1. Operaţiunile active (acordarea împrumuturilor, vînzarea-cumpărarea activelor materiale şi nemateriale, efectuarea investiţiilor în depozite bancare, fondul de lichidităţi, după caz, etc.) şi operaţiunile pasive (obţinerea împrumuturilor sau creditelor, atragerea depunerilor de economii (cu excepţia asociaţiilor cu licenţă de categoria A) şi altor tipuri de finanţări etc.) vor fi documentate în scris prin contracte, acorduri şi/sau alte documente necesare, perfectate conform legislaţiei. Documentele menţionate trebuie să prevadă clar sumele, termenele (după caz), ratele dobînzii, alte condiţii obligatorii, în conformitate cu politicile respective ale asociaţiei.

 2. Condiţiile de bază ale contractului de împrumut se stabilesc de către consiliul asociaţiei în conformitate cu legislaţia civilă şi politica de acordare a împrumuturilor.

 3. (cu excepţia licenţei de categoria A) Condiţiile de bază ale contractului de depunere de economii se stabilesc de către consiliul asociaţiei în conformitate cu legislaţia civilă şi politica de atragere a depunerilor de economii.Articolul 10. Administratorii asociaţiei


1. Pot fi administratori ai asociaţiei persoanele fizice cu capacitate deplină de exerciţiu, cetăţeni ai Republicii Moldova sau apatrizi, care au fost desemnate de asociaţie şi au fost confirmate în calitate de administrator, în conformitate cu prevederile Legii 139-XVI şi actelor normative ale Comisiei Naţionale.

2. Administratori ai asociaţiei sînt:

a) membrii consiliului;

b) membrii comisiei de cenzori;

c) directorul executiv;

d) contabilul – şef;

e) conducătorul filialei;

f) conducătorul reprezentanţei.

3. Persoana, desemnată de asociaţie în funcţia de administrator, începe să-şi exercite atribuţiile doar după confirmarea în funcţie de către Comisia Naţională, în conformitate cu actele normative ale sale.

4. Nu poate fi administrator al asociaţiei persoana care:

a) ocupă altă funcţie în asociaţie;

b) este administrator al altei asociaţii, cu excepţia prevăzută în art. 55 alin. (4) din Legea 139-XVI;

c) este conducător sau angajat al Comisiei Naţionale ori este funcţionar în altă autoritate publică;

d) prin legislaţie sau prin hotărîre a instanţei judecătoreşti, este lipsită de dreptul de a deţine funcţia respectivă;

e) are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni economice şi infracţiuni săvîrşite de persoanele care gestionează organizaţiile comerciale, obşteşti sau alte organizaţii nestatale;

f) este incapabilă sau limitată în capacitatea de exerciţiu, în temeiul unei hotărîri judecătoreşti;

g) este debitor, cu împrumut expirat mai mult de 90 de zile;

h) este auditor al asociaţiei.

5. Pentru neprezentarea către membrii asociaţiei a datelor şi documentelor privind activitatea asociaţiei, cu excepţia informaţiilor confidenţiale, în termen de _____ zile din data depunerii cererii în scris, administratorii angajaţi _____________ (vor fi sancţionaţi conform legislaţiei muncii), iar pentru administratorii aleşi ____________ (măsurile de sancţionare vor fi adoptate de adunarea generală).

Articolul 11. Conflictul de interese


1. Asociaţia trebuie să evite în activitatea sa conflictul de interese.

2. Se consideră că există conflict de interese în cazul încheierii unui act juridic referitor la patrimoniul asociaţiei între aceasta şi persoana interesată.

3. Sînt considerate persoane interesate: directorul executiv, membrii consiliului şi comisiei de cenzori, salariaţii, precum şi orice altă persoană care, datorită relaţiilor specifice cu asociaţia, poate condiţiona luarea de decizii privind încheierea de acte juridice în numele asociaţiei cu sine sau cu persoane cu care se află în raporturi de rudenie de pînă la gradul trei inclusiv, în relaţii de muncă, sau cu persoane al căror creditor este.

4. Actele juridice cu conflict de interese trebuie să fie aprobate în prealabil de consiliul asociaţiei, iar rezultatele - consemnate în procesul-verbal al şedinţei respective.

5. Administratorul asociaţiei nu va participa la examinarea şi luarea deciziei privind actul juridic în care există sau poate exista un conflict de interese între persoana sa şi asociaţie, va părăsi şedinţele respective, prezenţa sa se va lua în consideraţie la calculul cvorumului, iar votul se va considera „abţinut”.

6. Administratorii şi angajaţii asociaţiei trebuie să informeze în scris consiliul, în momentul în care au aflat despre apariţia sau probabilitatea apariţiei ulterioare a conflictelor de interese, precum şi cel puţin o dată pe an, privind elementele esenţiale ale conflictelor de interese a căror parte sînt sau au fost pe parcursul ultimului an pînă la data informării.

7. Actul juridic între asociaţie şi directorul executiv este semnat, în numele asociaţiei, de către preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de un alt membru al consiliului desemnat de preşedinte.

8. Persoana interesată este obligată sa repare prejudiciul cauzat asociaţiei prin încheierea unui act juridic cu conflict de interese, dacă acesta nu a fost aprobat de către consiliul asociaţiei.
Articolul 12. Confidenţialitatea informaţiilor


1. Administratorii şi salariaţii asociaţiei, precedenţi şi actuali, sînt obligaţi să păstreze confidenţialitatea informaţiilor de care au luat cunoştinţă în procesul exercitării funcţiilor, să nu le utilizeze în scop personal sau al terţilor şi să nu permită acestora accesul la informaţii, cu excepţia dezvăluirii de informaţii efectuate în conformitate cu art. 14 alin. (2) din Legea 139-XVI.

2. Informaţiile confidenţiale se dezvăluie Comisiei Naţionale, organelor de urmărire penală, instanţelor judecătoreşti şi organelor de control de stat, conform competenţelor stabilite de legislaţia care reglementează activitatea acestor autorităţi.

3. Consiliul asociaţiei va aproba nomenclatorul informaţiilor şi documentelor confidenţiale, modul şi nivelul de acces la acestea.

Articolul 13. Responsabilitatea privind prejudiciul cauzat


1. Administratorii asociaţiei, care au adoptat hotărîri comune ce prejudiciază interesele acesteia, poartă faţă de asociaţie răspundere patrimonială solidară în mărimea prejudiciului cauzat.

2. În cazul în care membrul nu restituie la scadenţă împrumutul acordat de asociaţie, nu plăteşte dobînda şi alte sume aferente împrumutului în conformitate cu contractul de împrumut, pierderile cauzate asociaţiei sînt acoperite succesiv, din contul:

a) gajului şi a altor forme de garanţii pentru împrumutul acordat membrului, conform legislaţiei şi contractului de împrumut;

b) dobînzilor la depunerile de economii;

c) depunerilor de economii;

d) altui patrimoniu al membrului, în temeiul hotărîrii arbitrajului sau a instanţei judecătoreşti.

3. În cazul în care asociaţia a acordat un împrumut cu încălcarea prevederilor Legii 139-XVI şi a normelor de prudenţă financiară, debitorul, împreună cu administratorii care, ştiind de faptul încălcării, au adoptat decizia de acordare a împrumutului respectiv, poartă răspundere solidară în faţa asociaţiei pentru soldul nerambursat la scadenţă al împrumutului şi/sau neplata dobînzii aferente, cu excepţia administratorilor care au votat împotrivă şi opinia lor a fost consemnată separat în procesul-verbal al şedinţei respective. CAPITOLUL III. CAPITALUL propriu, COTA de membru şi REZERVELE asociaţiei


Articolul 14. Capitalul propriu

1. Capitalul propriu (activele nete) reprezintă fondurile proprii ale asociaţiei, care servesc pentru asimilarea riscurilor, asigurarea stabilităţii financiare şi finanţarea dezvoltării asociaţiei. Capitalul propriu (activele nete) se calculează ca diferenţă dintre active şi datorii.

2. Capitalul propriu nu se distribuie membrilor sub nici o formă, cu excepţia lichidării asociaţiei.

3. Asociaţia este obligată să execute cerinţele actelor normative ale Comisiei Naţionale privind capitalul, sau suficienţa de capital, sau oricare indicator prudenţial aferent acestora.

 

Articolul 15. Cota de membru


1. Mărimea cotei de membru constituie ______________lei. (Asociaţiile pot stabili diferite mărimi ale cotei de membru, în funcţie de categoria membrilor. Spre ex. asociaţia care deţine licenţa de categoria C sau intenţionează să o obţină, poate stabili diferite cote pentru membrii - persoane fizice şi membrii – persoane juridice etc.).

2. Cota de membru se achită cu mijloace băneşti, iar membrii asociaţiei nu îşi păstrează dreptul asupra cotei de membru pe care au depus-o.

3. La data depunerii cotei, în registrul membrilor asociaţiei se va face o înscriere privind data şi suma cotei de membru depuse.Articolul 16. Rezerve


1. Asociaţia va constitui din profitul său următoarele rezerve:

a) _______________________;

b) _______________________;

c) ...

2. Adunarea generală a membrilor poate decide constituirea altor rezerve, suplimentar celor menţionate în pct. 1 din prezentul articol, precum şi mărimea minimă sau maximă a acestora.

3. Dreptul de gestionare şi utilizare a rezervelor menţionate în pct. 1 şi pct. 2 din prezentul articol îl are ___________________________________ (consiliul sau adunarea generală). Statutul poate prevedea destinaţii concrete de utilizare a rezervelor menţionate, precum şi organul (adunarea generală sau consiliul) care gestionează fiecare din aceste rezerve. Această prevedere trebuie corelată cu art.29 (2) lit.j) din prezentul Statut.

4. Rezervele vor fi utilizate conform scopului constituirii acestora.

5. Asociaţia nu va utiliza rezervele create, în cazul în care acest fapt ar duce la încălcarea actelor normative ale Comisiei Naţionale.Articolul 17. Profitul


1. Asociaţia nu va distribui profitul între membrii săi sau între alte persoane, cu excepţia lichidării asociaţiei, ci îl va îndrepta spre dezvoltarea sa.

2. Întregul venit de la activitatea prevăzută de prezentul Statut va fi utilizat întru atingerea scopurilor statutare.

3. Asociaţia nu va folosi o parte din venit în interesele unui membru al asociaţiei sau unei persoane particulare.

4. Asociaţia nu va susţine nici un partid politic, bloc electoral sau candidat la o funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi nici o parte din venit sau proprietate pentru finanţarea / sponsorizarea acestora.

 

Capitolul IV. MEMBRII ASOCIAŢIEIArticolul 18. Obţinerea calităţii de membru


1. Membri ai asociaţiei pot deveni persoanele fizice cu capacitate deplină de exerciţiu (şi persoanele juridice pentru asociaţiile ce deţin licenţă de categoria C), care întrunesc următoarele condiţii:

a) persoanele fizice sînt cetăţeni ai Republicii Moldova sau apatrizi; (pentru persoanele juridice: sînt înregistrate în Republica Moldova conform legislaţiei şi împotriva acestora nu este intentat un proces de insolvabilitate);

b) au fost aprobate de către consiliul asociaţiei;

c) au depus cota de membru în conformitate cu prezentul Statut.

2. Persoana obţine calitatea de membru al asociaţiei şi, respectiv, poate beneficia de serviciile acesteia doar după adoptarea de către consiliu a hotărîrii privind primirea sa în asociaţie şi după achitarea cotei de membru.

Articolul 19. Cererea de primire în asociaţie şi decizia consiliului


1. Cererea de primire în asociaţie este individuală. La cerere se anexează:

a) în cazul persoanei fizice – copia actului de identitate;Pentru asociaţiile ce deţin licenţă de categoria C:

b) în cazul persoanei juridice înregistrate de Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale –copiile actului de constituire, certificatului de înregistrare, extrasului din Registrul de stat respectiv;

c) în cazul persoanei juridice înregistrate de alte autorităţi decît Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale – copiile actului de constituire şi certificatului de înregistrare.

2. Cererea de primire în asociaţie se depune la sediul acesteia. Consiliul asociaţiei va examina cererea la şedinţa imediat următoare, adoptînd hotărîrea privind primirea sau respingerea cererii de primire în asociaţie.

3. Drept temei pentru respingerea cererii de primire în asociaţie poate servi nerespectarea de către solicitant a condiţiilor, prevăzute de art.17 din Legea 139-XVI, precum şi reieşind din dreptul asociaţiei de a accepta membri de categoria respectivă, în funcţie de categoria de licenţă deţinută conform art.29 sau art.53 din aceeaşi lege.

Articolul 20. Drepturile membrilor asociaţiei


1. Membrul asociaţiei este în drept:

a) să participe la activităţile asociaţiei, să aleagă şi să fie ales în consiliul asociaţiei sau în comisia de cenzori;

b) să participe la adunările generale ale membrilor asociaţiei personal sau prin intermediul reprezentantului său împuternicit prin procură, eliberată în modul stabilit de legislaţie;

c) să primească de la administratori informaţii, date şi documente privind activitatea asociaţiei, în termen de trei zile din data depunerii cererii în scris, cu excepţia informaţiilor confidenţiale;

d) să beneficieze de serviciile asociaţiei.

2. Membrul asociaţiei beneficiază şi de alte drepturi prevăzute de legislaţie.

3. Încălcarea drepturilor membrilor asociaţiei poate fi atacată în organele de conducere ale asociaţiei, în Comisia Naţională sau în instanţa judecătorească.

Articolul 21. Obligaţiile membrilor asociaţiei


Membrul asociaţiei este obligat:

a) să execute prevederile Legii 139-XVI, prezentului Statut şi ale regulamentelor interne ale asociaţiei;

b) să informeze asociaţia despre orice modificare a datelor proprii introduse în registrul membrilor asociaţiei;

c) să nu întreprindă acţiuni ce ar putea prejudicia asociaţia.


Articolul 22. Încetarea calităţii de membru al asociaţiei


1. Calitatea de membru al asociaţiei încetează prin:

a) retragere;

b) excludere, în temeiul articolului 23 din prezentul Statut;

c) deces al persoanei fizice;

d) reorganizare sau lichidare a persoanei juridice (pentru asociaţia care deţine licenţă de categoria C);

e) lichidare a asociaţiei.

2. În cazul retragerii benevole, membrul depune în scris o cerere personală pe numele preşedintelui consiliului. Consiliul adoptă decizia de acceptare în termen de cel mult 10 zile lucrătoare din data depunerii acesteia.

3. Membrul poate ataca decizia consiliului privind încetarea calităţii sale de membru la adunarea generală a membrilor, Comisia Naţională şi/sau în instanţa judecătorească.


Articolul 23. Excluderea membrului asociaţiei


1. Excluderea membrului asociaţiei poate avea loc în baza a cel puţin unuia din următoarele temeiuri:

a) hotărîrii consiliului pentru nerespectarea prevederilor art. 20 din Legea 139-XVI, ale prezentului Statut şi regulamentelor interne ale asociaţiei;

b) schimbării domiciliului în afara ariei de activitate a asociaţiei;

c) cauzării unor prejudicii grave asociaţiei, urmate de pierderi financiare ale asociaţiei.

2. Chestiunea cu privire la excluderea membrului din asociaţie este inclusă pe ordinea de zi a consiliului la solicitarea directorului executiv sau a cel puţin 10 la sută din membrii asociaţiei.

3. Consiliul va decide excluderea membrului sau respingerea cererii de excludere doar după audierea completă şi imparţială a argumentelor solicitantului (solicitanţilor) şi a explicaţiilor membrului vizat.

4. În cazul examinării chestiunii de excludere din asociaţie a unui membru al consiliului, la luarea deciziei, consilierul vizat va părăsi şedinţa, prezenţa lui se va lua în consideraţie la stabilirea cvorumului, iar votul se va considera „abţinut”.

5. Argumentele părţilor şi decizia motivată privind excluderea sau respingerea solicitării excluderii vor fi indicate în procesul-verbal al şedinţei consiliului.

6. Excluderea membrului debitor din asociaţie nu-l exonerează pe acesta de răspunderea pentru nerambursarea împrumutului şi/sau neplata dobînzii aferente la scadenţă.

CAPITOLUL V.  ORGANELE DE CONDUCERE ŞI CONTROL ALE ASOCIAŢIEIArticolul 24. Organele de conducere şi de control ale asociaţiei


1) Organele de conducere ale asociaţiei sînt:

a) adunarea generală a membrilor ei;

b) consiliul;

c) directorul executiv.

2. Organul de control al asociaţiei este comisia de cenzori.

Articolul 25. Competenţa adunării generale


1. Adunarea generală a membrilor asociaţiei este organul suprem de conducere al acesteia.

2. De competenţa exclusivă a adunării generale sînt:

a) aprobarea statutului, a modificărilor şi completărilor la acesta;

b) aprobarea regulamentului consiliului asociaţiei, regulamentului comisiei de cenzori, regulamentelor filialelor şi reprezentanţelor, aprobarea modificărilor şi completărilor la acestea;

c) alegerea şi revocarea preşedintelui şi membrilor consiliului asociaţiei, comisiei de cenzori şi membrilor supleanţi;

d) alegerea membrilor comisiei de numărare a voturilor;

e) aprobarea mărimii cotei de membru;

f) adoptarea de hotărîri privind constituirea, pe seama profitului, a altor rezerve decît cele stabilite de legislaţie şi de prezentul Statut;

g) aprobarea raportului anual al consiliului privind activitatea sa şi activitatea asociaţiei, inclusiv privind executarea bugetului, raportului directorului executiv, însoţit de raportul financiar anual al asociaţiei, raportului anual al comisiei de cenzori, însoţit de raportul acesteia privind controlul anual obligatoriu, şi raportului de audit, în cazul efectuării auditului;

h) adoptarea hotărîrii privind efectuarea auditului şi selectarea organizaţiei de audit;

i) adoptarea hotărîrii privind aderarea la asociaţia centrală şi privind retragerea din aceasta;

j) adoptarea hotărîrii privind instituirea şi lichidarea filialelor şi reprezentanţelor;

k) adoptarea hotărîrii privind reorganizarea sau lichidarea benevolă a asociaţiei, desemnarea lichidatorului (lichidatorilor), aprobarea bilanţului de lichidare a asociaţiei.

3. Hotărîrile adunării generale care contravin legislaţiei, inclusiv actelor normative ale Comisiei Naţionale, prezentului Statut şi regulamentelor interne ale asociaţiei, sînt nule.

4. Hotărîrile adunării generale sînt executorii pentru administratorii, angajaţii şi membrii asociaţiei.

 

Articolul 26. Convocarea adunării generale


1. Adunările generale ale membrilor asociaţiei sînt ordinare şi extraordinare.

2. Adunarea generală ordinară a membrilor se convoacă de către preşedintele consiliului asociaţiei sau directorul executiv, în temeiul hotărîrii consiliului, cel puţin o dată pe an. Adunarea generală ordinară anuală are loc nu mai tîrziu de 3 luni de la finele anului financiar.

3. Adunarea generală extraordinară se convoacă de către preşedintele consiliului sau directorul executiv:

a) la decizia consiliului;

b) la cererea comisiei de cenzori;

c) la cererea a cel puţin 10% din membrii asociaţiei;

d) la cererea Comisiei Naţionale.

4. Consiliul asociaţiei hotărăşte asupra datei, orei, locului şi ordinii de zi a adunării generale, convocate conform alin. (2) sau alin. (3). Ordinea de zi a adunării generale convocate în baza alin.(3) lit. b) - d) va include chestiunile care reflectă motivele convocării adunării. Consiliul va adopta hotărîrea privind convocarea adunării generale într-un termen care să nu împiedice executarea prevederilor alin. (5).

5. Preşedintele consiliului sau directorul executiv va informa membrii asociaţiei despre convocarea adunării generale prin orice mijloc de informare (prin curier, prin avize afişate pe panouri informative special amenajate, prin scrisoare, prin intermediul presei, radioului, televiziunii), cu cel puţin 15 zile înainte de convocarea adunării generale.

Articolul 27. Desfăşurarea adunării generale


1. Adunarea generală este deliberativă dacă sînt înregistraţi cel puţin 2/3 din numărul total de membri. Înregistrarea membrilor se încheie înainte de începutul adunării.

2. În cazul în care nu este deliberativă, adunarea generală se convoacă repetat. Data adunării generale repetate se stabileşte de consiliul asociaţiei. Membrii asociaţiei vor fi informaţi despre convocarea adunării generale repetate în modul prevăzut în articolul 26 pct. 5 din prezentul Statut.

3. Adunarea generală repetată este deliberativă dacă sînt înregistraţi cel puţin 1/2 din numărul total de membri.

4. Hotărîrile adunării generale asupra problemelor prevăzute la art. 36 alin. (2) lit. a) şi lit. k) din Legea 139-XVI se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor înregistraţi la adunare. În alte probleme, hotărîrile se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor înregistraţi la adunare.

5. Preşedinte al adunării generale este preşedintele consiliului, dacă adunarea generală a membrilor nu desemnează o altă persoană.

6. Adunarea generală va alege comisia de numărare a voturilor în număr de cel puţin 3 persoane. Preşedinte al comisiei de numărare a voturilor este preşedintele comisiei de cenzori, dacă adunarea generală nu desemnează o altă persoană. Activitatea comisiei se consemnează într-un proces-verbal, semnat de toţi membrii comisiei, care se anexează la procesul-verbal al adunării generale respective.

7. Lucrările adunării generale se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele şi secretarul adunării, aplicîndu-se ştampila asociaţiei.

8. La procesul-verbal al adunării generale se anexează:

a) hotărîrea privind convocarea adunării generale;

b) confirmarea înştiinţării membrilor privind convocarea adunării generale;

c) lista membrilor asociaţiei înregistraţi la adunare, cu semnăturile respective;

d) alte documente stabilite în statut sau prin hotărîre a adunării generale.

9. Preşedintele consiliului asociaţiei este responsabil de ţinerea proceselor-verbale ale adunărilor generale şi de evidenţa lor în registrul respectiv.

Articolul 28. Reprezentarea membrilor la adunarea generală


1. Reprezentarea membrilor la adunarea generală se admite în baza unei procuri, eliberată în conformitate cu legislaţia, ţinînd cont de restricţiile stabilite de prezentul articol.

2. Membrii asociaţiei pot fi reprezentaţi la adunarea generală numai de către alţi membri ai asociaţiei, nu însă de către membrii consiliului, comisiei de cenzori şi directorul executiv, care nu au dreptul să reprezinte membrii asociaţiei.

3. Un singur reprezentant poate deţine cel mult 10 voturi, inclusiv propriul vot, astfel încît numărul de voturi deţinute de către un reprezentant să nu depăşească 5% din numărul de membri ai asociaţiei.

4. Reprezentantul votează pe baza mandatului, semnat de preşedintele şi secretarul adunării, de preşedintele comisiei de numărare a voturilor şi emis pe baza procurii (procurilor) prezentate. Mandatul va conţine numele şi prenumele membrilor reprezentaţi şi se va anexa la procesul-verbal al comisiei de numărare a voturilor.

5. Reprezentantul şi membrii reprezentaţi sînt nominalizaţi în procesul-verbal al adunării generale respective.

Articolul 29. Consiliul şi competenţa lui


1. Consiliul asociaţiei reprezintă interesele membrilor în perioada dintre adunările generale şi exercită, în limitele competenţei, conducerea generală şi controlul asupra activităţii asociaţiei. Consiliul se subordonează adunării generale a membrilor asociaţiei.

2. De competenţa exclusivă a consiliului asociaţiei sînt:

a) adoptarea hotărîrilor privind convocarea adunărilor generale ordinare şi extraordinare;

b) adoptarea hotărîrilor privind primirea şi excluderea membrilor din asociaţie;

c) aprobarea politicilor referitoare la împrumuturi, depunerile de economii, investiţii, personal şi a altor politici referitoare la activitatea asociaţiei, asumarea responsabilităţii privind implementarea politicilor şi controlul executării lor;

d) desemnarea şi revocarea directorului executiv;

e) desemnarea şi revocarea membrilor comitetului de creditare;

f) aprobarea contractării creditelor bancare, a garanţiilor bancare, aprobarea transmiterii în gaj a bunurilor asociaţiei;

g) adoptarea hotărîrilor de acordare a împrumuturilor, în cazul în care nu au fost desemnaţi membrii comitetului de creditare;

h) delegarea aprobării împrumuturilor comitetului de creditare sau angajaţilor asociaţiei, în conformitate cu politica de împrumut;

i) aprobarea şi monitorizarea executării bugetului anual;

j) adoptarea hotărîrilor privind gestionarea şi utilizarea rezervelor menţionate în articolul 16 din prezentul Statut; (Această prevedere trebuie corelată cu art.16 din prezentul Statut).

k) aprobarea nomenclatorului informaţiilor şi documentelor confidenţiale, modului şi nivelului de acces la acestea;

3. Atribuţii suplimentare ale consiliului:

a) consiliul ia decizia privind achiziţionarea bunurilor care aparţin debitorului în schimbul rambursării împrumuturilor şi dobînzilor expirate, precum şi altor plăţi, conform contractului de împrumut, pentru a fi utilizate în activitatea asociaţiei, reieşind din necesităţile acesteia;

b) consiliul ia decizia privind încheierea tranzacţiilor cu persoanele afiliate şi/sau grupurile de persoane, care acţionează în comun cu persoanele afiliate. Administratorul respectiv va părăsi şedinţa pentru timpul în care este discutată tranzacţia, inclusiv acordarea împrumutului şi adoptată decizia referitoare la aceasta, iar votul acestuia este considerat abţinut.

4. Membrul consiliului nu are dreptul să transmită executarea sarcinilor din competenţa sa altei persoane.

Articolul 30. Alegerea consiliului şi activitatea lui


1. Componenţa numerică a consiliului se stabileşte de adunarea generală a membrilor asociaţiei şi constă din_____ persoane (un număr impar de persoane, dar nu mai mic de 5).

2. Adunarea generală alege preşedintele şi membrii consiliului din rîndurile membrilor asociaţiei, pe un termen de ____ ani (2, 3 sau 4 ani), astfel încît anual să expire mandatele unui număr aproximativ egal de membri ai consiliului. Membrii consiliului pot fi realeşi pentru un nou termen.

3. Consiliul se întruneşte în şedinţă ori de cîte ori este nevoie, dar nu mai rar de o dată în trimestru. Lucrările şedinţei se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele şi secretarul şedinţei.

4. Şedinţa consiliului asociaţiei este deliberativă dacă la ea participă majoritatea membrilor.

5. Hotărîrile consiliului asociaţiei se adoptă cu majoritate simplă de voturi.

6. Hotărîrile consiliului care contravin legislaţiei, inclusiv actelor normative ale Comisiei Naţionale, prezentului Statut, precum şi hotărîrilor adunării generale, sînt nule.

7. Consiliul asociaţiei prezintă adunării generale anuale a membrilor raportul anual privind activitatea sa şi activitatea asociaţiei, inclusiv privind executarea bugetului.

8. Preşedintele consiliului este responsabil de ţinerea proceselor-verbale ale şedinţelor consiliului şi de evidenţa lor în registrul respectiv.

9. Preşedintele consiliului are următoarele atribuţii:

a) convoacă şi conduce şedinţele consiliului;

b) încheie contract individual de muncă cu directorul executiv al asociaţiei;

c) exercită alte atribuţii prevăzute de regulamentul consiliului asociaţiei.

10. În lipsa preşedintelui consiliului, atribuţiile acestuia le exercită unul dintre membrii consiliului asociaţiei.

 

Articolul 31. Directorul executiv şi competenţa sa


1. De competenţa directorului executiv al asociaţiei ţine gestionarea activităţii curente a asociaţiei, cu excepţia competenţelor exclusive ale adunării generale şi ale consiliului asociaţiei.

2. Directorul executiv asigură executarea hotărîrilor adunării generale şi ale consiliului.

3. Directorul executiv are următoarele atribuţii exclusive:

a) acţionează fără procură în numele asociaţiei şi reprezintă interesele acesteia în faţa autorităţilor publice, persoanelor fizice şi juridice;

b) organizează şi dirijează întreaga activitate a personalului din subordine, inclusiv:

- angajează şi eliberează din funcţie personalul asociaţiei, aplică măsuri de stimulare şi sancţiuni disciplinare în conformitate cu legislaţia muncii;

- stabileşte şi aprobă atribuţiile funcţionale ale personalului asociaţiei;

c) emite ordine executorii pentru întregul personal al asociaţiei;

d) poartă răspundere personală pentru activitatea asociaţiei.

4. Directorul executiv îşi exercită atribuţiile în conformitate cu Legea 139-XVI, cu prezentul Statut, cu hotărîrile adunării generale şi ale consiliului asociaţiei şi contractul individual de muncă.

5. Directorul executiv poate participa la şedinţele consiliului asociaţiei fără drept de vot.

6. Directorul executiv informează în scris Comisia Naţională, în termen de 7 zile, în cazul în care constată că:

a) asociaţia nu poate achita plăţile legale pe care trebuie să le facă;

b) valoarea de realizare a activelor asociaţiei este mai mică decît suma capitalului şi obligaţiilor sale.

7. În cazul în care directorul executiv nu este desemnat, atribuţiile acestuia sînt executate de către consiliul asociaţiei.

Articolul 32. Comisia de cenzori


1. Comisia de cenzori a asociaţiei exercită controlul intern al activităţii asociaţiei şi se subordonează adunării generale.

2. Comisia de cenzori este formată dintr-un număr impar de persoane, alese de adunarea generală pe un termen de 3 ani.

3. Comisia de cenzori îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu aprobat de adunarea generală a membrilor asociaţiei.

4. Comisia de cenzori:

a) supune periodic controlului activitatea asociaţiei, în conformitate cu prezentul Statut şi cu regulamentul său;

b) controlează conturile, registrele, rapoartele financiare şi alte documente ale asociaţiei;

c) controlează respectarea legislaţiei, normelor de prudenţă financiară şi regulamentelor interne ale asociaţiei;

d) exercită alte atribuţii prevăzute de regulamentul său.

5. Comisia de cenzori efectuează controlul anual obligatoriu al activităţii economico-financiare a asociaţiei după întocmirea raportului financiar anual şi pînă la prezentarea acestuia Comisiei Naţionale.

6. Comisia de cenzori poate efectua controale suplimentare ale activităţii asociaţiei:

a) din oficiu;

b) la cererea a cel puţin 10% din membrii asociaţiei;

c) în temeiul hotărîrii adunării generale a membrilor;

d) la cererea consiliului;

e) la cererea Comisiei Naţionale.

7. Administratorii sînt obligaţi să prezinte comisiei de cenzori toate documentele necesare efectuării controlului şi să dea explicaţii verbale şi în scris.

8. Pe marginea controalelor efectuate, comisia de cenzori întocmeşte rapoarte, care sînt semnate de către membrii comisiei participanţi la efectuarea controlului. În cazul în care un membru al comisiei de cenzori nu este de acord cu raportul, el va expune opinie separată, care se va anexa la raport.

9. Raportul comisiei de cenzori se prezintă organelor de conducere ale asociaţiei, Comisiei Naţionale, precum şi membrilor asociaţiei la a căror cerere a fost efectuat controlul.

10. În cazul descoperirii unor deficienţe semnificative în activitatea asociaţiei, comisia de cenzori este obligată să solicite consiliului asociaţiei convocarea adunării generale extraordinare a membrilor asociaţiei şi să informeze Comisia Naţională.

11. Comisia de cenzori întocmeşte raportul anual privind activitatea asociaţiei, la care se anexează raportul privind controlul anual obligatoriu, şi îl prezintă adunării generale anuale a membrilor asociaţiei.

12. Membrul comisiei de cenzori nu are dreptul să delege executarea sarcinilor din competenţa sa altei persoane.

 

CAPITOLUL VI. EVIDENŢA CONTABILĂ, RAPOARTELE FINANCIARE ŞI AUDITULArticolul 33. Evidenţa contabilă şi rapoartele financiare


1. Asociaţia ţine contabilitatea şi întocmeşte rapoarte financiare şi speciale în conformitate cu legislaţia, cu standardele naţionale de contabilitate, cu politica sa de contabilitate şi cu actele normative ale Comisiei Naţionale.

2. Asociaţia prezintă Comisiei Naţionale rapoarte financiare şi specializate, alte informaţii şi documente, cu periodicitatea stabilită de legislaţie.

3. Adunarea generală a membrilor asociaţiei nu este în drept să aprobe raportul anual al directorului executiv şi al consiliului dacă aceste rapoarte sînt prezentate fără raportul financiar anual al asociaţiei şi raportul anual al comisiei de cenzori.

4. Administratorii care se eschivează de la ţinerea contabilităţii, care aplică incorect standardele de contabilitate şi actele normative ale Comisiei Naţionale, precum şi cei care falsifică premeditat rapoartele financiare şi cele speciale sînt traşi la răspundere, după caz, disciplinară, materială, administrativă sau penală, conform legislaţiei.

5. Raportul financiar anual al asociaţiei, la care se anexează raportul comisiei de cenzori privind controlul anual obligatoriu al activităţii asociaţiei, şi raportul de audit se prezintă adunării generale anuale şi Comisiei Naţionale.

 

Articolul 34. Auditul


1. Auditul în asociaţie poate fi obligatoriu sau solicitat.

2. Auditul obligatoriu al rapoartelor financiare şi specializate anuale se efectuează conform prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea 139-XVI.

3. Auditul solicitat poate fi efectuat în conformitate cu legislaţia cu privire la activitatea de audit.

4. Asociaţia va încheia contract, în baza reglementărilor stabilite, cu organizaţia de audit ce corespunde calificărilor stabilite de Comisia Naţională.

 

Capitolul VII. REORGANIZAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEIArticolul 35. Reorganizarea asociaţiei


1. Asociaţia se reorganizează prin fuziune (contopire sau absorbţie) sau prin dezmembrare (divizare sau separare), în temeiurile şi în modul stabilit de legislaţia civilă, cu acordul prealabil al Comisiei Naţionale. Reorganizarea prin transformare nu este aplicabilă asociaţiilor.

2. Consiliul asociaţiei (asociaţiilor) implicate în procesul de reorganizare va elabora planul de reorganizare, care va fi aprobat de adunarea generală a membrilor asociaţiei (asociaţiilor) respective şi de Comisia Naţională.


Articolul 36. Lichidarea asociaţiei


1. Asociaţia se lichidează în temeiurile şi în modul stabilit de legislaţia civilă, cu derogările prevăzute art. 48 din Legea 139-XVI.

2. În afară de temeiurile stabilite de legislaţia civilă, asociaţia se lichidează în cazul în care:

a) autoritatea de licenţiere a retras licenţa asociaţiei;

b) asociaţia nu a depus cerere de eliberare a licenţei în decurs de un an de la data înregistrării de stat.

3. Hotărîrea privind lichidarea benevolă a asociaţiei se va comunica în scris Comisiei Naţionale în termen de 10 zile de la data adoptării.

4. Asociaţia este lichidată de lichidatorul (lichidatorii) numit de adunarea generală a membrilor, la care trec toate împuternicirile de conducere curentă a asociaţiei. Comisia Naţională poate delega reprezentantul său pentru a fi numit în calitate de lichidator.

5. Activele rămase după satisfacerea creanţelor creditorilor vor fi distribuite membrilor proporţional cotei de membru.

 

CAPITOLUL VIII. DISPOZIŢI FINALEArticolul 37. Dispoziţii finale


1. Prezentul Statut conţine _____ de articole expuse pe _______ pagini.

2. Prezentul Statut este întocmit în _____ exemplare originale, care au putere juridică egală.Preşedintele adunării ______________ ______________________

semnătura nume, prenume semnătura numele şi prenumele

Secretarul adunării ______________ ______________________

semnătura nume, prenume semnătura numele şi prenumele

L.Ş.


Kataloq: file
file -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
file -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
file -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
file -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
file -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
file -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
file -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
file -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 97,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə