LkfgR; Lukrd Lrj gsrq iz'ui= ‘kh”kZd %Yüklə 55,14 Kb.
tarix08.01.2019
ölçüsü55,14 Kb.
#92236

c:\documents and settings\administrator\desktop\541660777152.jpg ikB~;dze dk uke % fganh lkfgR; Lukrd Lrj gsrq
iz'ui= ‘kh”kZd % izkphu fganh dkO;
iz'ui= % 1 ¼izFke½
Ok”kZ % 1 ¼izFke½
kh”kZd % fo|kifr & O;k[;kRed ,oa vkykspukRed iz’u] Hkkx&3

mn~ns’; • fganh lkfgR; ds izkphu dkO; dh fofo/k /kkjkvksa ls ifjp; izkIr djukA • xhfrdkO; ds izfrfuf/k dfo fo|kifr ds dkO; ls ifjfpr gksukA • fo|kifr }kjk jfpr inkoyh esa J`axkjkRed Hkkoukvksa ij vk/kkfjr inksaa ds vfrfjDr fofo/k fo”k;d inksa dk v/;;u dj] izkphu lkfgR; ds izfr n`f”V fodflr djukA • lkfgfR;d vfHk#fp fodflr djukA
 1. ukf;dk fo;ksx ls lacaf/kr inksa dh O;k[;k

dfo fo|kifr ls lacaf/kr O;k[;ku ds bl rhljs ,oa vafre Hkkx esa ge fo|kifr }kjk jfpr dqN vU; inksa ds vFkZ dk v/;;u djsaxsA

lquq eueksgu fd dgc rks;A

eqxq/kfu je.kh rqv yfx jks;A

fufl fnu tkfx ti; rqv ukeA

Fkj&Fkj dk¡fi ij, lksb BkeA

Tkkfeuh vk/k vf/kd tc gksbA

fcxfyr ykt mB, rc jksbA

lf[kxu tr ijcks/k; tk;A

rkfifu rki rrfg rr rk;A

dg dfc ls[kj rkd mik;A

jpbr rcfg j;fu cfg tk;A

jk/kk dh nwrh eueksgu Jh d`".k ls dgrh gS fd gs eueksgu ! lqfu, eSa rqels vkSj vf/kd D;k dgw¡] og eqX/kk L=h rqEgkjs fy, jksrh gSA fufl&fnu vFkkZr~ jkr&fnu og tkxrh gS vkSj ti; rqv uke vFkkZr~ rqEgkjk uke tirh jgrh gSA dafir 'kjhj gks mlh txg fxj iM+rh gSA mB dj dgha vkuk tkuk mlds fy, dfBu gSA tkfeuh vFkkZr~ ;kfeuh vFkkZr~ jkr tc vk/kh ls vf/kd chr tkrh gS] rc rks og yTtkghu gksdj jks mBrh gSA lf[k;k¡] ftruk gh mls tkdj le>krh gSa] og nqf[kuh] og fojg fo;ksfxuh ¼fo;ksx dh Tokyk ls Hkjh½ mruh gh vkSj tyus yxrh gSA dfo 'ks[kj fo|kifr dgrs gSa fd ¼tc rd dksbZ nwljk½ mik; [kkstk tk;s rc rd rks jksrs&jksrs jkr gh chr tkrh gSA bl in esa nwrh dk lans'k gS] lgzn; ij xgjk izHkko Mkyus okyk gS ;g lans'k] bl vk'kk ds lkFk nwrh jk/kk vFkkZr ukf;dk dh fojg n'kk dk o.kZu dj jgh gS fd d`".k vFkkZr uk;d vo'; bl n'kk dks tkudj feyus dk iz;Ru djsaaxsA

ukf;dk dh fo;ksx voLFkk dk fp=.k djus okyk ,d vU; in ,oa mldk vFkZ bl izdkj gS &

yksVb /kjfu] /kjfu /kfj lksbZA

[kus&[ku lk¡l [kus [ku jksbZA

[kus&[ku eqjNbZ daB ijkuA

bfFk ij dh xfr nSo ls tkuA

gs gfj is[kykSa ls cj ukfjA

u thcb fcuq dj&ijl rksgkfjA

dsvks&dsvks ti; csn fnfB tkfuA

dsvks uc xzg iqt tksfrv vkfuA

dsvks&dsvks dj /kkj /kkrq fcpkfjA

fcjg&fcf[ku dksb y[k, u ikfjA

Jhd`".k ls jk/kk dh nwrh fojg voLFkk dk o.kZu djrs gq, dgrh gS fd gs d`".k! og rks] yksVb /kjfu vFkkZr i`Foh ij /kjrh ij yksV jgh gS] vkSj ;fn og lksrh Hkh gS rks /kjrh dks idM+ dj ghA [kus&[ku vFkkZr {k.k&{k.k esa og mlk¡ls Hkjrh gS] xgjh&xgjh lk¡l ysrh gS vkSj {k.k&{k.k esa og jksrh gSA {k.k&{k.k esa og ewfPZNr gks tkrh gS] ekuks mlds izk.k daB esa vk x, gksa A blds ckn mldh D;k voLFkk gksxh ;g rks nso gh tkurs gSa bZ'oj gh tkurs gSaA gs d`".k ! eSa ml cj ukfj vFkkZr ukf;dk] Js"B ukfj dks is[kykSa vFkkZr ns[k vkbZ gw¡A u thcb vFkkZr~ og thfor ugha jgsxh fcuk rqEgkjs gkFkksa dk Li'kZ fd,A vFkkZr og dHkh Hkh rqEgkjk dj&Li'kZ izkIr fd, fcuk thfor ugha jgsxhA dsvks&dsvks vFkkZr~ dksbZ&dksbZ ti; vFkkZr dgrs gS fd mls fdlh dh n`f"V vFkkZr ut+j yx xbZ gS fdlh us ml ij Vksuk dj fn;k gSA ,slk eku dj dksbZ ea= dk ikB djus yxrk gS rks dksbZ T;ksfr"k dks cqykdj uoxzg dh iwtk djus yxrk gSA dksbZ gkFk idM+dj ukM+h dk fopkj djus yxrk gSS dksbZ Hkh ;g ugha ns[krk fd ;g fojg ls fof{kIr gks jgh gSA

jk/kk dh nwrh ukf;dk dh fojg voLFkk dk izHkkoh fp=.k dj iqu% jk/kk ds le{k izLrqr gks dj dgrh gS &

vklfga eafnj fufl xekc,

lq[k u lwr l¡;kuA

t[ku tr, tkfg fugkj,

rkfg&rkfg rksfg HkkuA

ekyfr lQy thou rksj

rksj fcjgs Hkqvu HkEe,A

Hksy e/kqdj HkksjA

tkrfd dsrfd dr u vkN,

lcfg jl lekuA

liugw¡ ufga rkfg fugkj,

e/kw fd djr ikuA

cu&micu dqN dqVhjfg

lcfg rksfg fu:iA

rksfg fcuq iqu&iqu eq#N,

vblu izse l:i

lkgj ucg lmjHk u lg

xqtfj xhr u xkcA

psru ikiq fpark, vkdqy

gj[k lcs lksgkcA

tdj fgjn; trfg jry

ls /kfl rrgh tk,A

tbvks trus ckaf/k fujksf/k,

fueu uhj fFkjk,A

bZ jl jk; flc fla/k tku,

dfc fo|kifr HkkuA

jkfu yf[kek nsb cYyHk

ldy xq.k fu/kkuA

nwrh ykSVdj jk/kk dks dgrh gS fd gs jk/kk! rqEgkjh vk'kk esa eafnj esa og jkr fcrkrk gSA dHkh 'kS;k ij lq[k ls lksrk ughaA ftl le;] tgk¡ ftl dks Hkh ns[krk gS] mls rqEgkjh gh vkd`fr esa ns[krk gSA gs ekyrh ! ¼gs jk/kk½ rqEgkjk thou lQy gS] rqEgkjs fo;ksx esa e/kqdj vFkkZr d`".k nqfu;k Hkj esa HkVdrs gSa] tkrfd vFkkZr ifjtkr ;k paik vkSj dsrdh tSls fdrus gh iq"i gSa vkSj lHkh esa jl Hkh leku ;k cjkcj gSA fQj Hkh mudk e/kqiku dkSu djrk gS] lius esa Hkh HkkSSajk mUgsa ugha ns[krk vFkkZr rqEgkjh tSlh lqanfj;k¡ u tkus fdruh gSa fdarq d`".k dsoy rqEgsa gh pkgrs gSaA d`".k us ou& miou] dqat&dqVhj lc dqN rqe ij U;ksNkoj dj j[kk gS] rqEgkjs fcuk ckj&ckj mUgsa ewPNkZ vkrh gS os ,sls izseh gSaA mUgsa u rks vke ds ucg vFkkZr uO; ;k u, ckSjksa dh xa/k lgu gksrh gS u gh xqatkj Hkjk xhr os xkrs gSa] izk.k rks ikfiu fpark ls O;kdqy gSaA ;g lc rks gj[k vFkkZr g"kZ ;k [kq'kh esa lq[k esa lHkh dks lqgkrs gSaA dgrs gSa ftldk gzn; tgk¡ eqX/k gS og ogk¡ igq¡psxk gh] tSls ;RuiwoZd ck¡/k dj jksdus ij Hkh ikuh uhph txg esa igq¡pdj gh fLFkj gksrk gSA

dfo fo|kifr dgrs gSa fd ;g jl jktk f'koflag tkurs gSa] os lHkh xq.kksa ds xsg] xq.kfu/kku xq.kksa ds tkudkj gSaS vkSj jkuh yf[kek nsoh ds ifr gSaA 1. jk/kk&d`".k dh ukasd>ksad ls lacaf/kr in dh O;k[;k

vxyk in] jk/kk&d`".k dh uksad>ksad dk o.kZu djrk gS &

rqv xqu xkSjo lhy lksHkkcA

lqfu d, p<+fygq¡ rksgfj ukcA

gB u dfjv dkUgq d# eksfg ikjA

lc rg¡ cM+ fFkd ij & midkjA

vkbfy lf[k lc lkFk gekjA

ls lc Hksfy fudfg fcf/k ikjA

gejk Hksy dkUgq rksgjksv vklA

ts+ vafxfjv rk u gksbv mnklA

Hky ean tkfu dfjv ifjukeA

tl&vitl nqb jgr , BkeA

ge vcyk dr dgc vusdA

vkbfr iM+ys cqf>v fccsdA

rksg ij ukxj ge ij ukjhA

dk¡i gzn; rqv izd`fr fcpkfjA

Hkub fc|kifr xkcsA

jktk flcfla?k :iujk;uA

b jl ldy ls ikcsA

jk/kk dgrh gS fd rqEgkjs xq.k xkSjo rFkk 'khy vkSj LoHkko dh ppkZ lqudj gh eSa rqEgkjh uko ij p<+h] gs d`".k ! vc gB er djks eq>s ml ikj igq¡pk nks] ;kn j[kks lalkj esa lcls cM+k] ijksidkj ekuk tkrk gSA tks lf[k;k¡ esjs lkFk vkbZa Fkh os lc rks fudfg fof/k vFkkZr vPNh rjg ls ikj gks xbZA eq>s gh rqEgkjh vk'kk djuh iM+hA ts vafxfjv vFkkZr tks dke xzg.k djks mlls foeq[k er gksA Hky ean tkfu vFkkZr vPNk cqjk lkspdj fdlh fu.kZ; ij igq¡pks] ;'k&vi;'k nksuksa lkFk jgrs gSaA eSa vcyk ukjh gksdj rqEgsa vkSj D;k dg ldrh gw¡] foifŸk ds le; gh foods dh ijh{kk gksrh gSA rksg¡ ij ukxj vFkkZr rqe ijk, iq:"k gks vkSj eSa ijkbZ L=h gw¡] rqEgkjk LoHkko lkspdj gzn; dk¡i jgk gSA dfo fo|kifr dgrs gSa fd ;g laiw.kZ jl :iukjk;.k jktk f'koflag izkIr djsaxsA


 1. olar _rq ls lacaf/kr inksa dh O;k[;k

dfo fo|kifr }kjk jfpr vxyk in olar _rq ds vkxeu ls lacaf/kr gSA olar _rq dh 'kksHkk dk o.kZu djus okys dbZ in fo|kifr }kjk jfpr gSa &

vkby fjrqifr jkt clar

/kkvksy vfydqy ek/kfc iaFk

fnudj&fdju Hksy ikSxaMA

dslj dqlqe /k,y gsenaMA

u`i vklu uo ihBy ikrA

dkapu dqlqe N= /k# ekFkA

flf[kdqy ukpr vfydqy ;a=

f}tdqy vku i<+ vkfl[k ea=A

panzkri mM+s dqlqe ijkxA

ey; iou lg Hksy vuqjkxA

dqancYyh r# /k,y fulkuA

ikVyrwu vlksd&ny ckuA

fdalqd yoax&yrk ,d laxA

gsfj flflj fjrq vkxs ny HkaxA

lSu lkty e/kq&ef[kdk dwyA

flfljd lcgq d,y fujewyA

m/kkjy ljflt ikvksy izkuA

fut uc ny d: vklu nkuA

uc o`ankou jkt fcgkjA

fc|kifr dg le; d lkjA

_rqjkt clar dk 'kqHk vkxeu gks x;kA Hkzej oklarh iq"iksa ij eaMjkus yxsA lw;Z dh fdj.kksa esa /khjs&/khjs rst+h c<+us yxhA ihBy vFkkZr fiBok o`{k ds u, iŸks gh olar ds vklu dh rjg vkSj pEik ds Qwy ekuks mlds flj ds N= cu x,A vkez eatjh olar ds fdjhV dh rjg cu xbZ vkSj dks;y mlds lkeus iape Loj esa xkus yxhA e;wj u`R; djus yxs vkSj Hkzej dk xqatkj ,slk Fkk ekuks os ok| ctk jgs gksaA if{k;ksa ds dy[k esa ,slh /ofu Fkh ekuks os vk'khokZn lwpd ea= i<+ jgs gksaA panksos ls iq"i&ijkx mM+us yxk bl ijkx dk nf{k.k ls vk jgh ok;q ls ekuks izse gks x;k vFkkZr ijkx ;qDr ok;q cgus yxhA dqanoYyh o`{k us irkdk dk :i /kkj.k dj fy;k] ikVy ds iŸks us rjd'k dk dke fd;k rFkk v'kksd ds iŸks ck.k cu x;sA iyk'k ds iŸks /kuq"kkdkj ,oa yoax yrk rk¡r dk :i /kkj.k dj ,d lkFk fey x,A f'kf'kj _rq us tSls gh mUgsa ns[kk mlds igys gh lSU; foPNsn gks x;kA olar dh vksj ls e/kqefD[k;ksa dh lsuk rS;kj dh xbZ] ftlus f'kf'kj _rq dks fuewZy gh dj fn;kA _rqjkt us dey iq"i dk m)kj fd;k ;gk¡ m)kj dh ckr dfo us blfy, dgh gS D;ksafd olar _rq esa dey f[kyrs gSa] dey esa izk.k vk x, vkSj mlus vius uwru i= ls olar dks vklu lefiZr fd;kA dfo fo|kifr dgrs gSa fd o`ankou dh ubZ Hkwfe ls Jhd`".k fogkj dj jgs gSa rFkk ;gh viwoZ volj gS] ;g lkj;qDr le; gSA olar _rq ds lkSan;Z dk o.kZu djus okyk ,d vU; in bl rjg gS &

uc o`ankou uc&uc r#xu

uc&uc fodflr QwyA

ucy olar ucy ey;kfuy

ekry uc vfy dwyA

fcgjb ucy fdlksjA

dkfyanh&iqfyu dqat cu lksHku

uc uc izse foHkksj

ucy jlky&eqdqy&e/kq ekry

uc dksfdy dqy xk;

uc;qorh xu fpr merkvbZ

uc jl dkuu /kk;

uc tqcjkt ucy cj ukxfj

ehy, uc&uc Hkk¡fr

fufr&fufr ,slu uc&uc [ksyu

fo|kifr efr ekfrA

dfo dgrs gSa fd olar _rq ds vkxeu ds dkj.k o`ankou u;k gks x;k gSA o`{kx.k u;s gSa vkSj u;s&u;s Qwy fodflr gks x, gSA olar u;k gS] ey;kfuy Hkh u;k gS rFkk Hkzej izeŸk ,oa uo o;Ld gSaA bl u;h l`f"V esa Jhd`".k fogkj djrs gSA ;equk rV dh >kfM+;ksa ls ou lq'kksfHkr gks jgk gS] uoyrk ls izse foHkksj gks jgk gSA uwru vkez eatjh ds e/kq ls izeŸk gksdj dks;y xk jgh gSA ,slk yxrk gS fd vfHkuo jl vFkkZr~ J`axkj jl fofiu esa ;k ou esa O;kIr gks x;k gSA uo;qofr;ksa dk fpŸk mUeŸk gks jgk gSA Jhd`".k ;qodksa esa Js"B gSa] rFkk jk/kk jef.k;ksa esa vkn'kZ gSa] nksuksa fofo/k izdkj ijLij feyrs gSa] izfrfnu bl rjg ds uohu [ksyksa ls fo|kifr dh efr Hkh izeŸk gks jgh gSA 1. fojg voLFkk ls lacaf/kr inksa dh O;k[;k

dfo fo|kifr }kjk jfpr dbZ inksa esa fojg voLFkk dk lqanj fp=.k fd;k x;k gSA izLrqr in Hkh blh Hkko ij vk/kkfjr gS &

ek/kc] rksgsa tuq tkg fcnslA

gejks jax jHkl y, t,cg

y,cg dksu lanslA

cufg xeu d# gks,fr nkslj efr

fclfj tk,c ifr eksjkA

ghjkefu ekfud ,dks ufg ek¡xc

Qsfj ek¡xc igq rksjkA

t[ku xeu d# u;u uhj Hk#

ns[kgq u Hksy igq vksjkA

,dfg uxj cl igq Hksy ijcl

dbls iqjr eu eksjkA

igq lax dkfefu cgqr lksgkfxfu

panz fudV tbls rkjk

Hkub fc|kifr lquq cj tkScfr

viu gzn; /k# lkjkA

d`".k ijns'k tk jgs gSa] ukf;dk dgrh gS] gs d`".k ! rqe fons'k er tkvksA esjs vkeksn&izeksn dks ys tkdj fQj dkSu lk migkj ykvksxs\ ou esa tkrs gh rqEgkjh cqf) cny tk;xh vkSj rqe eq>s Hkwy tkvksxs] eSa ghjk] ef.k] ekf.kD; dqN Hkh ugha ek¡xrh] ugha pkgrh] dsoy bruk ek¡xrh gw¡ fd rqe ;gha jgks] eSa rqEgha dks ek¡xrh gw¡A eSa pkgrh gw¡ fd tkus ds le; esjh vk¡[ks vk¡lqvksa ls Hkj tk;sa ftlls os fiz; dks u ns[k ldsaA fons'k dh ckr rks nwj ,d gh uxj esa cldj esjs fiz; ijk/khu gks x;s] esjk eu vc dSls Hkjsxk\ ;|fi fiz; ds fudV dbZ lkSHkkX;orh fL=;k¡ gSa] fQj Hkh os lc pUnz ds fudV rkjs dh gh rjg gSA fo|kifr dgrs gSa fd gs uo ;qorh ! rqe /kS;Z /kkj.k djks vFkkZr rqEgkjh eu dh bPNk vo'; iw.kZ gksxhA


 1. nsoh Lrqfr ls lacaf/kr in dh O;k[;k

dfo fo|kifr }kjk jfpr inksa esa izkFkZuk vkSj upkjh dk Hkh mYys[k vko';d gSA dqN ,sls gh inks ads v/;;u esa loZizFke nsoh dh Lrqfr ls lacaf/kr in ,oa mldk vFkZ bl izdkj gS &

dud&Hkw/kj&f'k[kj ckflfu

pafnzdk p; pk: gkflfu

n'ku dksfV fcdkl] cafde

rqfyr panzdysA

Øq)&lqjfjiq cyfuikfrfu

efg"k &'kqEHk&fu'kqEHk ?kkfrfu

Hkhr&HkDrHk;kiuksnu

ikVy izcysA

t; nsfo nqxsZ nqfjr rkfjf.k

nqxZ ekfj fcenZ gkfjf.kA

HkfDr uez lqjklqjkf/ki

eaxyk;rjsA

xxu eaMy xHkZxkfguh

lej&Hkwfe"kq flagckfguh

ijlq&ik'k&d`ik.k&lk;d

'ka[k&pØ&/kjs

v"V HkSjfc lax 'kkfyfu

lqdj d`r diky dnac ekfyfu

nuqt 'kksf.kr fif'ky cf)Zr

ikj.kk jHklsA

lalkjca/k& funkueksfpfu

panz&Hkkuq&d`'kkuq&ykspfu

;ksfxuh x.k xhr 'kksfHkr

u`R;Hkwfe jlsA

txfr ikyr&tuu&ekj.k

:i dk;Z lglz dkj.k

gfj fcjafp egs'k 'ks[kj

pqEC;eku insA

ldy ikidyk ifjP;qfr

lqdfc fc|kifr d`rLrqfr

rksf"krs f'kcfla?k Hkwifr

dkeuk Qyns
dfo dgrs gSa fd dud Hkw/kj vFkkZr Lo.kZ ioZr dh pksVh ij okl djus okyh 'kqHkz T;ksRLuk dh rjg foey ifo= g¡lh okyh] ftuds nk¡rksa dh vfxze iafDr dk fodkl panzdyk dh rjg gS] tks ;q) esa nsorkvksa ds 'k=q dk cy] rkdr] 'kfDr u"V djus okyh gSa] tks efg"k rFkk 'kqEHk&fu'kqEHk dk uk'k djus okyh gS] tks Mjs gq, HkDrksa dk Mj nwj djus esa dq'ky gSa] ftuds /;ku ek= ls ikiksa ls eqfDr fey] m)kj gks tkrk gS] tks HkfDr ls fouez gks tkrh gSa vkSj nsork vkSj nSR; ds Lokeh dk Hkh dY;k.k djus okyh gSa] mu nqxkZ nsoh dh t; gksA tks vkdk'k eaMy ds chp dk jgL; tkurh gSa] tks lej&Hkwfe esa ij'kq ik'k] d`ik.k] ck.k] 'ka[k] pØ /kkj.k djrh gSa rFkk flag ij vklhu gSa] ftuds lax lnSo vkB HkSjfo;k¡ pyrh gSa] tks vius gkFkksa ls dkVs x, eqaMksa dh ekyk /kkj.k djrh gSa] tks nSR;ksa ds jDr dh I;klh gSa vkSj muds ek¡l dk Hkkstu dj ije lq[k izkIr djrh gSa] tks lkalkfjd c¡/ku dks tM+ ls m[kkM+ Qsadus okyh gSa] ftudh vk¡[kksa esa panz] lw;Z vkSj vfXu gSa] tks ;ksfxfu;ksa ds xhrksa ls iw.kZ u`R;&Hkwfe esa ØhM+k djrh gSa] tks lalkj dh mRifŸk] ikyu vkSj izy; dk dkj.k gSa] tks lglz dk;ksZa dh dkj.k Lo:i gSa] ftuds in gfj] fojafp] egs'k rFkk dfo&'ks[kj }kjk iwftr gSa] tks lHkh ikiksa dks {kek djus okyh gSa] mUgha dkeuk iw.kZdkfj.kh nsoh dh ;g Lrqfr jktk f'koflag dks rq"V djus ds fy, lqdfo fo|kifr us jphA

 1. Hkxoku 'kadj ls lacaf/kr in dh O;k[;k


nsoh dh Lrqfr dh rjg gh Hkxoku 'kadj dh Hkh izkFkZuk ls laca/kh in ,oa mldk vFkZ bl izdkj gS &

t; t; ladj t; t; f=iqjkfjA

t; v/kiq#"k t;fr v/k ukfjA

vk/k /kcy ruq vk/kk xksjkA

vk/k lgt dqp vk/k dVksjkA

vk/k gM+eky vk/k xteksrh

vk/k pkuu lksgs vk/k fcHkwrh!

vk/k psru efr vk/kk HkksjkA

vk/k iVksj vk/k eaqt MksjkA

vk/k tksx vk/k Hkksx fcyklkA

vk/k fi/kku vk/k ux cklkA

vk/k pku vk/k flanqj lksHkkA

vk/k fc:i vk/k tx yksHkkA

Hkus dfcjru fc/kkrk tkusA

nqb d, ck¡Vy ,d ijkusA
izd`fr iq#"k ds :i esa o.kZu djrs gq, dfo dgrs gSa fd gs 'kadj ! rqEgkjh t; gks] gs f=iqj jk{kl ds 'k=q ! rqEgkjh t; gksA gs v/kZ&ukjh'oj rqEgkjh t; gksA rqEgkjk vk/kk 'kjhj rks mTToy gS vkSj vk/kk 'kjhj xkSj o.kZ gS] ¼,d gh mTToyrk xkSjh ds dkj.k gS nwljk 'osr HkLe ds dkj.k xkSj o.kZ gS½A vk/kk 'kjhj dqp;qDr vkSj vk/kk mlls jfgr gSA vk/kh ekyk vfLFk;ksa dh gS] eqaM eky gS rks vk/kh ekyk xteqDrk dh gS] vk/kk vax panu pfpZr gS rks vk/kk 'kjhj HkLe ls foHkwf"kr gSA vk/kk 'kjhj js'keh oL= ls vyad`r gS rks vk/ks 'kjhj dks dsoy eqat dh es[kyk gh izkIr gSA rqe vk/ks ;ksxh vkSj vk/ks Hkksx foyklh gksA vk/kk 'kjhj oL= ;qDr gS vk/kk uXu gSA rqEgkjs flj ij vk/ks esa pUnzek gS rks vk/ks esa flanwj 'kksHkk nsrk gSA rqEgkjk vk/kk :i fod`r ;k Hk;kud gSs rks vk/kk tx dks yqHkkus okyk gSA dfo jRu fo|kifr dgrs gSa fd ;g rks fo/kkrk gh tkurk gS fd ,d izk.k dks D;ksa nks Hkkxksa esa ck¡V fn;k x;k gS\


 1. xaxk Lrqfr ls lacaf/kr in dh O;k[;k

fo|kifr }kjk jfpr inksa esa tkudh oanuk] d`".k dhrZu vkfn ls lacaf/kr inksa dk mYys[k gksrk gS] fofo/k fo"k;d vU; in Hkh izkIr gksrs gSa] dfo fo|kifr ds v/;;u ls lacaf/kr O;k[;ku ds var esa ge fo|kifr }kjk jfpr xaxk&Lrqfr ls lacaf/kr in ,oa mldk vFkZ Kkr djsaxsA

cM+k lq[k lkj ikvksy rqv rhjsA

NksM+br fudV u;u cg uhjsA

djtksfj fcuevksa fcey rjaxsA

iqu njlu gks, iquefr xaxsA

,d vijk/k Nsec eksj tkuhA

ijly ek; ik, rqe ikuhA

fd djc ti&ri tksx /ksvkusA

tue d`rkjFk ,dfg lukusA

Hkub fc|kifr lenvksa rksghAvardky tuq fcljg eksghA
dfo] xaxk ekrk ds izfr fuosnu djrk gqvk dgrk gS fd rqEgkjs rV ij gs ekrk eSaus cM+k lq[k vkSj lq[klkj izkIr fd;k gSA rqEgkjs rV dk lkehI; NksM+rs gq, esjs u;uksa ls vJq cg jgs gSaA eSa gkFk tksM+dj ekrk xaxs vkSj mldh fueZy rjaxksa ls fourh djrk gw¡ fd eq>s rqEgkjk n'kZu iqu% izkIr gksA esjs ,d vijk/k dks tkurs gq, Hkh rqe {kek dj nsuk fd eSaus rqEgkjs ty dks iSj ls Li'kZ fd;k vFkkZr ifo= /kkjk esa iSBdj Luku djus ds yksHk ls eSa bl vijk/k dk vijk/kh cukA vc eq>s ti&ri vkSj /;ku D;ksa djuk gS vFkkZr ;g lc fujFkZd gS D;ksafd esjk tUe rks ,d ckj xaxk Luku ls gh lQy gks x;kA dfo fo|kifr dgrs gSa fd eSa ckj&ckj dgrk gw¡ gs ekrk ! vafre le; esa vardky esa eq>s Hkqykuk er vFkkZr vius pj.kksa esa gh eq>s xfr nsuk] ;k 'kj.k nsukA

Yüklə 55,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə