Madde 1- İş sahibi Kuruma ilişkin bilgiler


ÇALIŞTIRILACAK ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERYüklə 208,57 Kb.
səhifə2/3
tarix14.07.2018
ölçüsü208,57 Kb.
#56637
1   2   3

ÇALIŞTIRILACAK ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER


 • Madde 24- Güvenlik Müdürü, Güvenlik Şefi ve Güvenlik Personelinin vasıfları.

. a. Güvenlik Müdürü:

- Özel güvenlik personelinde aranan vasıflara haiz olmak.

- En az 4 yıllık üniversite mezunu olmak

- 5188 sayılı kanun ve yönerge esaslarına uygun olarak özel güvenlik temel eğitimini tamamlamış ve sertifika sahibi olmalıdır. • İnsan yönetiminde tecrübeli ve iletişimi kuvvetli olacaktır.

 • Eğiticilik yönü olacaktır.

 • Kriz ve stres yönetimine hâkim olacaktır.

 • Problem çözücü, disiplinli, denetim gücü yüksek olacaktır.

Yüklenici Özel Güvenlik Müdürü olarak görevlendireceği kişinin yukarıda belirtilen şartları taşıdığına dair sözleşme imzalanmadan önce yazılı taahhütname verecektir.

b. Güvenlik Amiri ve Güvenlik Şefi:

- Özel güvenlik personelinde aranan vasıflara haiz olmak.

- 5188 sayılı kanun ve yönerge esaslarına uygun olarak özel güvenlik temel eğitimini tamamlamış ve sertifika sahibi olmalıdır.


 • İnsan yönetiminde tecrübeli ve iletişimi kuvvetli olacaktır.

 • Eğiticilik yönü olacaktır.

 • Kriz ve stres yönetimine hâkim olacaktır.

 • Problem çözücü, disiplinli, denetim gücü yüksek olacaktır.

Yüklenici Özel Güvenlik Amiri ve Şefi olarak görevlendireceği kişinin yukarıda belirtilen şartları taşıdığına dair sözleşme imzalanmadan önce yazılı taahhütname verecektir.

c. Özel Güvenlik Personeli:

- 5188 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelikteki nitelikleri taşıması gerekmektedir.

- Askerliğini yapmış olmalıdır.

- Sözleşme süresi içerisinde 35 yaşını dolduranların durumu Kurum’un takdirindedir.

- Baylar en az 1.75 cm, bayanlar en az 1.65 cm boyunda olmalıdır. Ayrıca, kilo ve boy orantısı boyunun son iki rakamına göre en fazla (+ /- ) 10 kg. Olacaktır.

- Lise veya dengi okul mezunu olmalıdır.

- Arşiv araştırması ve sabıka kaydı temiz olmalıdır.

- Fiziki görünüşü düzgün olmalıdır.

- Resmi bir sağlık kuruluşundan silahlı özel güvenlik görevlisi olur raporunu almış olmalıdır.

- Özel güvenlik hizmeti yapabilmesini sağlayacak özel güvenlik eğitim sertifikası ve özel güvenlik kimlik belgesine sahip olmalıdır.Madde 25- Koruma ve güvenlik görevlileri görev yaptıkları sürece;

 • İhale dokümanında belirtilen niteliklere ve mevsimine uygun kıyafet giyeceklerdir.

 • Kılık kıyafeti temiz, ütülü ve düzgün olacaktır.

 • Bina içerisinde kaban giymeyecekler, başı açık olarak görev yapacaklardır. Bina dışında ise mutlaka kep giyimli olarak görev yapacaklardır.

 • Görev alanı içinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakalarına, valiliklerce kendilerine verilen özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını takacaklardır. Üzerinde özel güvenlik görevlisi kimlik kartı olmayan güvenlik görevlileri Kanun’un 7. maddesinde kendileri için belirtilen yetkileri kullanamazlar.

 • Yüklenicinin kendisine verdiği kıyafetleri görevi dışında giymeyecek ve yaka kartını takmayacaktır.

 • Her gün sakal tıraşı olacaktır.

 • Kurumca belirlenen şeklin dışında saç ve favori uzatılmayacaktır.

 • Bayan görevlilerin saçları kısa kesilmiş olacak veya sadece topuz şeklinde toplanacak ve kâkül bırakılmayacaktır. Saçların omuzlara dökülecek şekilde bırakılması yasaktır.

 • Dikkati çekecek şekilde makyaj yapılmayacaktır.

 • Kolye, madalyon, künye, rozet, ziynet eşyası ve bu gibi aksesuarlar takılmayacaktır.

 • Kurumun yönetici ve görevlileri ile uyum içinde çalışacaktır.

 • İdareye ait personel ile güvenlik görevine ilişkin konular dışında özel temasta bulunmayacaklardır.

 • İdarenin personeline ve dışarıdan gelen kişilere karşı, nazik saygılı ve kibar davranılacaktır.

 • Görev başında iken sigara içilmeyecek, sakız çiğnenmeyecek, bir şeyler yenilip içilmeyecektir.

 • Çalıştığı yerin tertip, düzen ve temizliğine özen gösterecektir.

 • Yemek saati, tuvalet ihtiyacı gibi zorunlu durumlarda nöbet yerini, ancak başka yerden yerine eleman kaydırarak terk edecektir.

Madde 26- Personel aylık vardiya görevlendirme çizelgesi

Her ay için bir önceki ayın en geç 25’inde koruma ve güvenlik hizmetlerini gösteren personel aylık vardiya görevlendirme çizelgesi Yüklenici tarafından düzenlenerek onaylı bir sureti Kuruma verilecektir. Personel aylık vardiya görevlendirme çizelgesinde zaruri nedenlerden dolayı değişiklik yapılması gerekirse bu Kurum tarafından yapılarak Yükleniciye bildirilecektir.Madde 27– Yüklenicinin çalıştıracağı kişiler ve bunların çalışma yerlerine ilişkin yükümlülükleri

 1. Yüklenici, çalıştıracağı personele ait tüm yasal hükümleri yerine getirmek zorundadır.

Yüklenici tarafından ödenmesi gereken ödeme ve yasal kesintinin (SĞK primi, gelir vergisi ,damga vergisi vs.) zamanında ilgili kurum ve kuruluşlara ödenmemesi veya eksik ödenmesinin tespit edilmesi halinde, kurum yüklenicinin o aya ait istihkakından ve takip eden aylık istihkakının transfer edildiği yüklenicinin banka hesabından ödenmeyen miktarı bloke etmeye, bloke edilen miktarın ilgili kurumlara ödenmesini sağlamaya, ayrıca gerektiğinde özel güvenlik görevlilerinin net eline geçecek hizmet bedelini özel güvenlik görevlilerinin hesaplarına aktarmaya yetkilidir.

 1. Yüklenici, çalıştıracağı özel güvenlik görevlilerini, kurumdaki görev saatleri sonrasındaki dinlenme sürelerinde kesinlikle başka bir işyerinde görevlendirmeyecek ve çalıştırmayacaktır. Görevlerine mutlaka gerekli dinlenmelerini yapmış, zinde olarak dönmüş olacaklardır

 2. Yüklenicinin çalıştırdığı özel güvenlik görevlilerinin sürekli olarak veya ölüm ve benzeri nedenlerle geçici olarak görevlerinden ayrılmaları veya çeşitli nedenlerle görevden çıkartılmaları halinde, ayrılma sebeplerini gösteren belgeler ve yasal haklarının ödenip ödenmediğini gösteren belgelerle birlikte bunları anında Kurum’a bildirecektir. Herhangi bir nedenle göreve gelmeyen personelin yerlerine derhal başka bir personel görevlendirilmek ve Kurum’un onayına sunulmak suretiyle, görev yapmadıkları sürede hizmette hiçbir aksamaya yer vermeyecektir. Yukarıdaki şekilde görevden ayrılan veya çıkartılan personelin yerine Kurum’a bildirilen personelin, göreve gelemeyen elemanla aynı cinsiyetten olması zorunludur.

 3. Hizmeti yürütmekte yetersiz görülen ve hizmetin mahiyetine uygun olmayan davranışlar içerisinde bulunan güvenlik görevlileri, yazılı olarak yükleniciye bildirilecek ve yüklenici, söz konusu personeli, yazılı bildirimi takiben 1 (bir) iş günü içinde görevden alacak ve yerlerine yeni güvenlik personeli görevlendirecektir. Görevden alınan güvenlik personeli, daha sonra hiçbir şekilde, tekrar görevlendirilmeyecektir. Özel güvenlik görevlileri, koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılmayacakları gibi greve de katılamazlar.

 4. İdare, yükleniciye şartnamede belirtilen hizmetleri nerelerde yapacağını, bu yerlerin her birinde kaç kişi çalıştıracağını, bu çalışmayı hangi saatler arasında yapacağını gösteren aylık çalışma programını verecektir. Yüklenici kendisine verilen bu program dâhilinde hizmetini yerine getirecektir.

Yüklenici firma, güvenlik görevlileri için, her türlü emniyet tedbirleri ile işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. Güvenlikle ilgili gerekli tedbirlerin alınmaması veya diğer nedenlerle meydana gelecek her türlü iş kazalarından yüklenici sorumludur.
C- Görevlilerin Çalışma Yerleri Ve Görevli Sayıları İle İlgili Hususlar:

Görevlilerin çalışma yerleri ve görevli sayıları İdarece belirlenecek olup, yüklenici işe başlamadan kendisine verilecek, görevlilerin çalışma yerleri ve görevli sayılarını gösteren, çalışma düzeni tablosuna uygun şekilde hizmeti yerine getirecektir. 1. Yirmi Dört ay içinde Güvenlik personeli Resmi ve dini bayram tatillerin de toplam 31 gün çalışacaktır.

2- Mesai saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki iş kanununda ön görülen mesai saatleri dikkate alınacaktır. Mevzuat gereği öngörülen fiili çalışma süresi ise (istirahat ve izinler) nöbetleşe uygulanacaktır.

3- İdare, çalışanların görev yerlerini ve görevli sayılarını, lüzumu halinde değiştirme hakkına sahiptir.

4- Elemanların nerede ve nasıl çalışacakları Kurum tarafından belirlenecek, çalışma yerleri ve vardiyaları Kurum tarafından onaylanacaktır. Görev noktalarının çalışma saatleri Kurum tarafından belirlenecektir.

5- Özel güvenlik hizmetlerinde çalıştırılacak kadın ve erkek personel sayısı Kurum tarafından belirlenecektir.

6- 4857 Sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca izine hak kazanan işçilerin izin hakları İdare ile yüklenicinin birlikte belirleyeceği takvim çerçevesinde kullandırılacak izin kullanan işçiler fiilen çalışan işçi sayısına dahil edilecektir.
Madde 28- Görevden ayrılanları bildirim sorumluluğu

Yüklenici, Kurum’un onayını almadan hiçbir personelin işine son vermeyecek ve görev yerini değiştirmeyecektir.

Özel güvenlik görevlisinin her hangi bir sebeple görevden ayrılması halinde özel güvenlik görevlisinin bilgileri ilgili kanun ve yönetmelik gereği 15 (on beş) gün içinde İl Valiliğine bildirilecektir.
Madde 29- Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası

Yüklenici, sözleşme kapsamında yerine getirilecek koruma ve güvenlik hizmetleri çerçevesinde özel güvenlik görevlilerinin Kurum mallarına, Kurum çalışanlarına, diğer yüklenici mal ve personeline ve üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla, şekli ve kapsamı ilgili mevzuatına uygun olarak Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası” yaptıracaktır. Sigorta, Türkiye’de ilgili branşta çalışmaya yetkili bir sigorta şirketine yaptırılacaktır.

Yüklenici, çalıştıracağı koruma ve güvenlik görevlilerinin listesini ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının poliçelerinin birer suretini personelin göreve başladığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Kuruma ve Valiliğe verecektir.

Madde 30- Özel Güvenlik Görevlisi olarak görev yapacak personel için istenen belgeler

Yüklenici; çalıştıracağı personelin her birine ait aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak, işe başlama tarihinden önce Kurum’a teslim edecektir: • Valilikçe verilen özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

 • Valilikçe verilen özel güvenlik görevlisi çalışma izini belgesi,

 • Bir adet fotoğraflı ikametgâh ilmühaberini,

 • Kendi el yazıları ile yazılmış adı, soyadı, tarih ve imzası bulunan özgeçmiş formlarını,

 • Nüfus cüzdanının arka ve önyüzlerinin fotokopisi,

 • Güvenlik görevlisi olarak çalışacak kişiler için yapılmış fotoğraflı arşiv araştırması formu.

 • Hizmet süresi boyunca olabilecek değişikliklerde yeni bildirilen güvenlik görevlileri de yukarıda belirtilen belgeleri ayrıca verecektir. Burada belirtilen belgeler yüklenici tarafından Kurum’a teslim edilmeden ve Kurum’un onayı alınmadan hiçbir güvenlik görevlisi çalıştırılmayacaktır.

Özel güvenlik personelinin, Kanun’da ve Yönetmelik’te belirtilen şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde durum Kurum’a derhal bir yazı ile bildirilerek ilgili personel özel güvenlik kadrosundan çıkartılacaktır. Ayrıca, Yasa ve Yönetmelik hükmüne göre bildirmesi gereken yerlere de Yüklenici ayrıca bildirmek zorundadır.
YÜKLENİCİ TARAFINDAN TEDARİK EDİLECEK ÜNİFORMA VE ÜNİFORMAYI TAMAMLAYAN DİĞER UNSURLAR İLE TEÇHİZAT VE DİĞER GEREÇ VE DONANIMLAR

Madde 31- Kıyafet:

Yüklenici tarafından özel güvenlik görevlilerinin her birisine, aşağıda belirtilen yazlık ve kışlık giyim eşyaları verilecektir. Verilecek giyim eşyası, Kanunda ve Yönetmelikte belirtilen genel şartlar ile İçişleri Bakanlığı ve Valilikçe belirtilen ve il özel güvenlik komisyonu kararı ile belirlenmiş niteliklere uygun olacak ve belirtilen tarihte giydirilecektir.

Yüklenici ihale konusu işi yerine getirirken içişleri bakanlığı tarafından onaylanmış kıyafeti giydirmekle beraber yazlık ve kışlık giyim eşyalarını çalıştıracağı personele ayni olarak verecektir. Verilecek yazlık ve kışlık giyim eşyalarının cins ve miktarı aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.
a. Yazlık kıyafete ait giyim eşyaları:
1-Bir adet kep
2-İki adet kısa kollu gömlek,
3-İki adet pantolon
4-İki çift çorap
5-Bir çift ayakkabı

6-Bir adet reflektör yelek

7-Kemer


b. Kışlık kıyafete ait giyim eşyaları:
1-Bir adet kep
2-İki adet uzun kollu gömlek
3-Bir adet kravat
4-İki adet pantolon
5-İki çift çorap
6-Bir çift ayakkabı(soğuk bölgelere bot)
7-Bir adet kışlık kumaş mont,
8-Bir adet kazak
9-Bir adet yağmurluk,
10-Bir adet deri eldiven
11-Bir adet kumaş kaban
Kışlık ve Yazlık Giyecekler Yüklenici tarafından temin edilerek İdarenin onayına sunulacaktır. İdarece bunların şartname ve ihale dokümanında belirtilen esaslara uygun olup olmadığı tespit edilecektir. Uygun olduklarına dair İdarece verilecek onayı müteakip, çalışacak personele imza karşılığında dağıtılacaktır.
Madde 32- Gereç ve donanım:

Yüklenici, güvenlik personeline aşağıda belirtilen gereç ve donanımı sağlayacaktır. Verilecek bu malzemeler tek tip ve standarda uygun, tam ve yeni olacaktır. Bunlar güvenlik hizmetinde belirtilen amaç ve kurallara uygun olarak kullandırılacaktır.1.GRUP (DİYARBAKIR İL MÜDÜRLÜĞÜ)

 1. Her bir görevli için bir adet düdük ,

 2. Her bir görevli için bir adet jop, kılıfı, ve kemeri.

 3. Her bir görevli için bir adet kelepçe ve kılıfı,

 4. 7(Yedi) adet el feneri, ve 7 takım yedek pilleri.

 5. 2 (İki) Adet el telsizi ,bunlar görev alanının her noktasında iletişimi sağlayacak güç ve kapasitede olacak.

 6. El telsizlerinin taşınması için, telsiz adeti kadar taşıma kılıfı,

 7. El telsizleri için 2 (İki ) adet kulaklık ve yaka mikrofonu,

 8. 2 (iki) adet el detektörü,

 9. 1 (bir) adet el megafonu,

 10. Gece ve kullanmasına uygun olarak 1(bir) adet aynalı ve aydınlatmalı araç altı kontrol aparatı

k)Yeteri kadar tehlike, bilgi, uyarı, sınırlama, yasaklama ve bu gibi durumlara ilişkin yer, nokta ve alan işaretlerini belirlemeye yarayan seyyar trafik konileri ve şeritleri, emniyet şeridi.

l)Güvenlik kontrol tur saati(Elektronik) 2 Takım

m)Silah devir teslim ve rapor defteri, Vardiya tutanak defteri, Misafir araç kayıt

defteri, Devriye kontrol formu Silah kasaları Kurum tarafından sağlanacaktır.


2.GRUP(ŞANLIURFA İL MÜDÜRLÜĞÜ)

a)Her bir görevli için bir adet düdük ,

b)Her bir görevli için birer adet jop ve kılıfı, ve kemeri.

c)Her bir görevli için birer adet kelepçe ve kılıfı,

d)9 (dokuz) adet el feneri, ve 9 takım yedek pilleri.

e)4 (dört) Adet el telsizi ve 4 adet yedek bataryası: Bunlar, görev alanının her noktasında iletişimi sağlayacak güç ve kapasitede olacak.

f)El telsizlerinin taşınması için, telsiz aleti kadar taşıma kılıfı,

g)El telsizleri için 4 ( dört ) adet kulaklık ve yaka mikrofonu,

h)4 (Dört ) adet el detektörü,

i)1 (bir) adet el megafonu,

j) Gece ve gündüz kullanmasına uygun olarak, 1 (bir) adet aynalı ve aydınlatmalı araç altı kontrol aparatı,

j)Yeteri kadar tehlike, bilgi, uyarı, sınırlama, yasaklama ve bu gibi durumlara ilişkin yer, nokta ve alan işaretlerini belirlemeye yarayan seyyar trafik konileri ve şeritleri, emniyet şeridi.

k)Güvenlik kontrol tur saati ( Elektronik 1 takım) ve 1 kalem.

l)Silah devir teslim ve rapor defteri, Vardiya tutanak defteri, Misafir araç kayıt deri,

Devriye kontrol formu Silah kasaları Kurum tarafından sağlanacaktır.
3.GRUP( MARDİN İL MÜDÜRLÜ)

a)Her bir görevli için bir adet düdük ,

b)Her bir görevli için birer adet jop ve kılıfı, ve kemeri.

c)Her bir görevli için birer adet kelepçe ve kılıfı,

d)5 (beş ) adet el feneri, ve 5 takım yedek pilleri.

e)3 (üç ) Adet el telsizi ve 3 adet yedek bataryası: Bunlar, görev alanının her noktasında iletişimi sağlayacak güç ve kapasitede olacak.

f)El telsizlerinin taşınması için, telsiz aleti kadar taşıma kılıfı,

g)El telsizleri için 3 ( üç ) adet kulaklık ve yaka mikrofonu,

h)2 (iki ) adet el detektörü,

i)1 (bir) adet el megafonu,

j) Gece ve gündüz kullanmasına uygun olarak, 1 (bir) adet aynalı ve aydınlatmalı araç altı kontrol aparatı,

j)Yeteri kadar tehlike, bilgi, uyarı, sınırlama, yasaklama ve bu gibi durumlara ilişkin yer, nokta ve alan işaretlerini belirlemeye yarayan seyyar trafik konileri ve şeritleri, emniyet şeridi.

k)Güvenlik kontrol tur saati ( Elektronik 1 takım) ve 1 kalem.

l)Silah devir teslim ve rapor defteri, Vardiya tutanak defteri, Misafir araç kayıt deri,

Devriye kontrol formu Silah kasaları Kurum tarafından sağlanacaktır.

4.GRUP BATMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ

a)Her bir görevli için bir adet düdük,

b)Her bir görevli için birer adet jop ve kılıfı ve kemeri.

c)Her bir görevli için birer adet kelepçe ve kılıfı,

d)5 (beş) adet el feneri (şarjlı)

e)3 (üç) Adet el telsizi ve 3 adet yedek bataryası: Bunlar, görev alanının her noktasında iletişimi sağlayacak güç ve kapasitede olacak.

f)El telsizlerinin taşınması için, telsiz aleti kadar taşıma kılıfı,

g)El telsizleri için 3 ( üç ) adet kulaklık ve yaka mikrofonu,

h)2(iki ) adet el detektörü,

i)1 (bir) adet el megafonu,

j) Gece ve gündüz kullanmasına uygun olarak, 1 (bir) adet aynalı ve aydınlatmalı araç altı kontrol aparatı,

j)Yeteri kadar tehlike, bilgi, uyarı, sınırlama, yasaklama ve bu gibi durumlara ilişkin yer, nokta ve alan işaretlerini belirlemeye yarayan seyyar trafik konileri ve şeritleri, emniyet şeridi.

k)Silah devir teslim ve rapor defteri, Vardiya tutanak defteri, Misafir araç kayıt defteri, Devriye kontrol formu Silah kasaları Kurum tarafından sağlanacaktır.

l)Silah devir teslim ve rapor defteri, Vardiya tutanak defteri, Misafir araç kayıt deri,

Devriye kontrol formu Silah kasaları Kurum tarafından sağlanacaktır.

5.GRUP SİİRT İL MÜDÜRLÜĞÜ

a)Her bir görevli için bir adet düdük,

b)Her bir görevli için birer adet jop ve kılıfı ve kemeri.

c)Her bir görevli için birer adet kelepçe ve kılıfı,

d)5 (beş) adet el feneri (şarjlı)

e)3 (üç) Adet el telsizi ve 3 adet yedek bataryası: Bunlar, görev alanının her noktasında iletişimi sağlayacak güç ve kapasitede olacak.

f)El telsizlerinin taşınması için, telsiz aleti kadar taşıma kılıfı,

g)El telsizleri için 3 ( üç ) adet kulaklık ve yaka mikrofonu,

h)2(iki ) adet el detektörü,

i)1 (bir) adet el megafonu,

j) Gece ve gündüz kullanmasına uygun olarak, 1 (bir) adet aynalı ve aydınlatmalı araç altı kontrol aparatı,

j)Yeteri kadar tehlike, bilgi, uyarı, sınırlama, yasaklama ve bu gibi durumlara ilişkin yer, nokta ve alan işaretlerini belirlemeye yarayan seyyar trafik konileri ve şeritleri, emniyet şeridi.

k)Silah devir teslim ve rapor defteri, Vardiya tutanak defteri, Misafir araç kayıt defteri, Devriye kontrol formu Silah kasaları Kurum tarafından sağlanacaktır.

l)Silah devir teslim ve rapor defteri, Vardiya tutanak defteri, Misafir araç kayıt deri,

Devriye kontrol formu Silah kasaları Kurum tarafından sağlanacaktır.

Özel koruma ve güvenlik görevlileri, kendilerine verilecek gereçleri, bunların hangi hallerde nasıl kullanacağı konusunda, yasalar ve yönetmeliklerce belirlenen, ayrıca, Kurum tarafından kendisine bildirilen talimatlara göre hareket edeceklerdir. Ayrıca X-ray ve kapı detektörlerinin kullanılması gerektiğinde kurumun isteği doğrultusunda yüklenici bu cihazları temin edecek ve kuruma fatura edecektir.


6.GRUP (ŞIRNAK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

a)Her bir görevli için bir adet düdük,

b)Her bir görevli için birer adet jop ve kılıfı ve kemeri.

c)Her bir görevli için birer adet kelepçe ve kılıfı,

d)5 (beş) adet el feneri (şarjlı)

e)3 (üç) Adet el telsizi ve 3 adet yedek bataryası: Bunlar, görev alanının her noktasında iletişimi sağlayacak güç ve kapasitede olacak.

f)El telsizlerinin taşınması için, telsiz aleti kadar taşıma kılıfı,

g)El telsizleri için 3 ( üç ) adet kulaklık ve yaka mikrofonu,

h)2(iki ) adet el detektörü,

i)1 (bir) adet el megafonu,

j) Gece ve gündüz kullanmasına uygun olarak, 1 (bir) adet aynalı ve aydınlatmalı araç altı kontrol aparatı,

j)Yeteri kadar tehlike, bilgi, uyarı, sınırlama, yasaklama ve bu gibi durumlara ilişkin yer, nokta ve alan işaretlerini belirlemeye yarayan seyyar trafik konileri ve şeritleri, emniyet şeridi.

k)Silah devir teslim ve rapor defteri, Vardiya tutanak defteri, Misafir araç kayıt defteri, Devriye kontrol formu Silah kasaları Kurum tarafından sağlanacaktır.

l)Silah devir teslim ve rapor defteri, Vardiya tutanak defteri, Misafir araç kayıt deri,

Devriye kontrol formu Silah kasaları Kurum tarafından sağlanacaktır.
Madde 33- Yüklenicinin kayıt tutma zorunluluğu:

Yüklenici, hizmet ve görevlerin yürütülmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen ve Yönetmelik ekinde örnekleri yer alan defterleri yeterli miktarda bastırarak, bunlara düzenli ve tertipli olarak kayıt yaptırmak, her an Kurum’un denetim ve onayına hazır halde bulundurmak, güvenli bir şekilde muhafazasını sağlamak ve işi bitenleri Kurum’a teslim etmekle yükümlü olacaktır. 1. Görev devir teslim hizmet defteri,

 2. Mesai dışında çalışmaya kalan ve çalışmaya gelen personelin kayıt defteri,

 3. Kuruma ziyaretçi veya görevli olarak gelen kişilerden silahı bulunanların silahların teslim ve tesellümüne ilişkin makbuz,

 4. İdarece ihtiyaç duyulacak diğer belgeler.


Madde 34- Yüklenici tarafından yapılacak kontrol, denetim ve gözetim işlemleri:

Yüklenici hizmetin devamı süresince, Şirket nezdinde görevlendireceği güvenlik görevlilerinin şartnamede belirtilen görevlerini sürekli olarak kontrol ve denetim altında bulunduracaktır. Çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde de bu yükümlülük bir sistem dâhilinde periyodik fakat belirsiz zamanlarda ve günde (gece ve gündüz) en az (2) kez firmaca görevlendirilen yetkili personel tarafından yapılacaktır. Denetim ve kontrol sonuçları ve yapılan işlemler “vardiya hizmet defterine” kaydedilip, imza altına alınacak ve Kurum’un onayına sunulacaktır.


Madde 35- Kurum, yüklenicinin sözleşme ve şartname hükümlerini yerine getirip getirmediğini, güvenlik ekibinin çalışma ve işleyiş durumlarını ve güvenlik ekibince tutulması zorunlu tüm kayıtları, görevlendireceği yetkili personel aracılığıyla her zaman denetlemeye yetkilidir. Yüklenici, Kurum tarafından bildirilecek aksaklık ve noksanlıkları, tanınacak süre içerisinde düzeltmek ve gidermekle yükümlüdür. Tespit edilen aksaklık ve noksanlıklar için sözleşme ve idari şartnamede belirtilen cezai hükümler ve sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır.
Madde 36– Yüklenicinin diğer sorumlulukları:

 1. Yüklenici bu şartname kapsamında belirtilen tüm hizmet, görev ve yükümlülüklerin ifasından, Kurum’a karşı sorumlu olacaktır.

 2. Yüklenici ve çalıştırdığı güvenlik görevlileri; Şirket personeline, Şirkete, Şirket dışından Şirkete değişik nedenlerle gelen kişilere vereceği her türlü zarar, ziyandan; ayrıca, üçüncü şahıslar tarafından sözleşme kapsamında belirtilen güvenlik hizmeti verilen yerlerde meydana getirilebilecek bilumum zarar ve ziyandan da sorumlu olacaktır.

 3. Görev alanı kapsamında bulanan yerlerde ve görev yapılan süre içinde, yüklenici ve çalıştırdığı güvenlik görevlileri ile diğer şahıslar arasında meydana gelebilecek öldürme, yaralama, darp, taciz, kavga, hakaret ve bu gibi olaylardan doğabilecek bilumum hukuki sorumluluklar da yükleniciye ait olacaktır.

 4. Yüklenici çalıştırdığı personellere, yapacakları görevle ilgili olarak, Kurum hizmet binasında Kurum tarafından gösterilen yerde üç ayda bir mutad olarak eğitim verecektir. Bu eğitim dışında, Kurum tarafından gerek görülen hallerde, Kurum’un görevle ilgili olarak istediği eğitimi de ayrıca verecektir.

 5. Yüklenici yukarıda belirtilen hususlardan doğan bilumum maddi ve manevi zararları da tazmin etmekte yükümlüdür. Yüklenici ve çalışanlarının verdiği zarar dolayısıyla Kurum herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalırsa bu ödemelerin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ve diğer fer’ileri ile birlikte Yüklenicinin DEPSAŞ ve Bağlı Şirketlerdeki tüm hak, alacak ve ihale aşamasındaki teminatlarından tahsil edilecektir.

 6. Özel Güvenlik görevlilerine ilişkin genel ve görev yeri talimatları yüklenici tarafından hazırlanacak olup bitin personellerin görebileceği alanlara asılacaktır.


Kataloq: uploads -> 2017

Yüklə 208,57 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə