Magistr dissertasiyasının müdafiəyə buraxılması haqqında Elmi Şura sədrinin qeydiYüklə 112,89 Kb.
tarix22.10.2017
ölçüsü112,89 Kb.
#9981


Magistr dissertasiyasının müdafiəyə buraxılması haqqında Elmi Şura sədrinin qeydi” ____________________

________________________________

________________________________

İmza: __________________________

Tarix: “____” “_____________” 20 _
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti magistr dissertsiyasının müdafiəsi üzrə ixtisaslaşdırılmış Elmi Şuranın sədri prof.D.A.Bağırov

həmin universitetin Magistratura mərkəzinin əyani şöbə II kurs “Maliyyə ”ıixtisası və “Bank işi” ixtisaslaşması üzrə magistrantı Abbasova Aytən Abbas qızı tərəfindən


ƏRİZƏ

“Fond bazarının iqtisadi və təşkilati inkişafı” mövzusunda magistr dissertasiya işimi yerinə yetirmişəm. Sizdən xahiş edirəm ki, mənə dissertasiya işimi ixtisaslaşmış Elmi Şurada müdafiə etmək üçün icazə verəsiniz.

Ərizəmə əlavə edirəm:

1. Dissertasiya işi (cildlənmiş) ..................................1 nüsxə

2. Dissertasiya işinin referatı .................................. 2 nüsxə (1 nüsxə dissertasiyaya işinə tikilməklə)

3. Fərdi iş planı ....................................................... əsli

4. Elmi rəhbərin rəyi ...............................................1 nüsxə

5. Rəsmi resenzentin rəyi ........................................1 nüsxə

6.İxtisas kafedrasının ilkin müdafiə haqqında

kafedra iclasının protokolundan çıxarışı ............1 nüsxə


Qeyd: 1. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti ....................1 nüsxə

2. Bakalavr diplomunun surəti................... 1 nüsxə

İmza: __________________________

Tarix: “___20__“ “___may_____” 2014
Dissertasiya işinin tərtibatı və sənədləşdirilməsi dissertasiya işlərinin yazılışına dair qüvvədə olan metodiki və normativ sənədlərin tələblərinə uyğundur”
İxtisas kaferasının müdiri:

İmza: _______________________


Tarix: “____” “____________” 20 __

Təsdiq edirəm.

MM-nin direktoru:

İmza: _______________________


Tarix: “____” “____________” 20 __

MM/Fr/12

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ

MAGİSTRATURA MƏRKƏZİƏlyazması hüququnda

Abbasova Aytən Abbas qızı(MAGİSTRANTIN A.S.A)

“Fond bazarının iqtisadi və təşkilati inkişafımövzusunda

MAGİSTR DİSSERTASİYASI

İxtisasın şifri və adı __060403 “Maliyyə”_

İxtisaslaşma Bank işiElmi rəhbər:

_________________________
Magistr proqramının rəhbəri:

______________________________
Kafedra müdiri

_________________________


BAKI - 2014

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ

MAGİSTRATURA MƏRKƏZİ«Təsdiq edirəm»

Magistratura mərkəzinin direktoru

______________________/A.S.A./«____» «______________»20___ il.
MAGİSTRANTIN FƏRDİ İŞ PLANI

Magistrant ________ Abbasova Aytən Abbas qızı _______________________

(A.S.A)


Magistr dissertasiyasının mövzusu Fond bazarının iqtisadi və təşkilati inkişafı ____________________________________________________________________
Elmi rəhbər _____dos.R.A.Bəşirov_______________________________

(A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad)Məsləhətçi ___________________________________________________________

(A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad)Kafedra_______Bank işi____________________________________
İxtisas /Magistr proqramı/_______060403 “Maliyyə”__________________

(adı və şifri)İxtisaslaşma_Bank işi__________________________________

(adı)


Magistr proqramının rəhbəri_____________________________________________

(A. S.A., elmi dərəcə və elmi ad)Magistraturada təhsil aldığı dövr ________2012-2014______________________
Magistr dissertasiyasının kafedraya təqdim edilməsinin son müddəti__15 may____

Magistrant (A.S.A.)__________________________________________ imza, tarix


Magistr proqramının rəhbəri (A.S.A., elmi dərəcə elmi ad)________imza, tarix
Elmi rəhbər (A.S.A., elmi dərəcə elmi ad)______________________imza, tarix
Kafedra müdiri (A.S.A., elmi dərəcə elmi ad)___________________imza, tarix
MM/Fr/09

MAGİSTR DİSSERTASİYASI

ÜZƏRİNDƏ İŞİN PLAN-QRAFİKİ

(Əyani təhsil alanlar üçün)Qeyd: Yuxarıda göstərilənlərlə yanaşı, dissertasiya işində plagiata (köçürməyə) yol verilmədiyinə də zəmanət veririk.

Magistr proqramının rəhbəri

(A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad)________________________________imza, tarix
Elmi rəhbər

(A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad)________________________________imza, tarix

MM/Fr/10
S/s


PLAN ÜZRƏ

GÖRÜLƏCƏK İŞLƏRİcra

müddəti


Elmi rəhbərin qeydləri

I S E M E S T R

1.

Dis-ya mövzusunun təsdiqi

Dekabr
2.

Ədəbiyyat toplanması

YanvarElmi rəhbər /imza, tarix/

Magistrant /imza, tarix/25.01.2013

II S E M E S T R

3.

I fəsil

Fevral
4.

Büdcənin xərslər smetası

Mart
5.

Büdcədən maliyyələşən xərclərin

Aprel
6.

Planlaşdırılması və mali-si

May
7.

“_________”

İyunElmi rəhbər /imza, tarix/

Magistrant /imza, tarix/28.06.2013

III S E M E S T R

8.

II fəsil

Sentyabr
9.

Xərclərin norma-sı və xərclərin hes. üsul.

Oktyabr
10.

Maliyyə və büdcə normaları on.xüs.

Noyabr
11.

Büdcə xərclər.maliy.

Dekabr
12.

Xərclərin dövlət büc-dən maliy.mex.

YanvarElmi rəhbər /imza, tarix/

Magistrant /imza, tarix/30.01.2014

IV S E M E S T R

13.

III fəsil

Fevral
14.

Nəticə və təkliflər

Mart
15.

Dissertasiya işinin yekunları

Aprel
16.

Kafedraya təhvil verilməsi

MayElmi rəhbər /imza, tarix/

Magistrant /imza, tarix/15.05.2014

MAGİSTR DİSSERTASİYASININ İŞ PLANI


Magistr dissertasiyasının adı___________________________________________
GİRİŞ
I FƏSİL _____________________________________________________________
1.1. _________________________________________________________________

1.2. _________________________________________________________________

……. _______________________________________________________________
II FƏSİL ____________________________________________________________
2.1. _________________________________________________________________

2.2. _________________________________________________________________

……. _______________________________________________________________
III FƏSİL ___________________________________________________________
3.1. _________________________________________________________________

3.2. _________________________________________________________________

……. _______________________________________________________________
NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR
İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT
ƏLAVƏLƏR
REZÖME
SUMMARY

Magistrant________________________________________________________

(A.S.A.)
Elmi rəhbər _______________________________________________________

(A.S.A., elmi dərəjə və elmi ad)

MAGİSTR DİSSERTASİYASININ YERİNƏ YETRİLMƏSİ MƏRHƏLƏLƏRİ VƏ MÜDDƏTLƏRİ SXEMİ


Диссертасийа мювзусу вя елми рящбярин тясдиги


I SEMESTR


Sentyabr

1
Диссертасийа планынын мцзакиряси вя онун тясдиги
5-31


Oktyabr

01-31

Noyabr

0
Диссертасийа цзяриндя иш
1-30


Dekabr

01-15

1
Диссертасийа вя рефератын елми рящбяря тягдим едилмяси
5-30


Yanvar

03-31


I
Елми рящбяр тяряфиндян диссертасийайа ряйин

кафедрайа тягдим едилмяси
I
SEMESTRFevral

01-29

Mart

0
Диссертасийанын кафедрада мцзакиряси
1-31


Aprel

01-30

May

0
Кафедранын иши рясми ряйчийя эюндярмяси
1-31


İyun

01-31


I
Диссертасийанын МЩМ-ня эюндярилмяси
II
SEMESTRSentyabr

15-30

Oktyabr

0
МЩМ-ин диссертасийа иши щаггында гярары
1-31


Noyabr

01-30

Dekabr

0
Рясми ряйин Шурайа тягдим едилмяси
1-30


Yanvar

03-31


I
Маэистрантын иши Шурайа тягдим етмяси
V SEMESTR

Fevral

01-29

Mart

0
Маэистр диссертасийасынын мцдафияси
1-10


15-dək

3
Мянфи гярар бараядя аппелйасийа шикайяти
0- dək


Aprel

01-30

May

05- dək

0
Тякрар мцдафия
5-15


15-dək

17-dək

21-31

İyun

1-30


Yüklə 112,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin