Maliyyə menecmentiYüklə 2,34 Mb.
səhifə10/11
tarix14.06.2018
ölçüsü2,34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
hsulun tam maya dәyәri istehsal maya dәyәrindәn yüksәkdir :

A.))qeyri­istehsal xәrclәri qәdәr

B. nәqliyyat xәrclәri qәdәr

C.alternativ xәrclәr qәdәr

D.birbaşa xәrclәr qәdәr

E.ümümtәsәrrüfat xәrclәri qәdәr445. Mәhsulun istehsal maya dәyәri sex maya dәyәrindәn yüksәkdir:

A.))Ümumtәsәrrüfat xәrclәri qәdәr

B.Maşın vә avadanlıqların saxlanılması xәrclәri qәdәr

C. Birbaşa xәrclәr qәdәr

D.Dolayı xәrclәr qәdәr

E.Kommersiya xәrclәri qәdәr446 Maşın vә mexanizmlәrin istismar xәrcinә aiddir

A.))vergilәr

B.xammal vә material xәrclәri

C. amortizasiya xәrclәri

D.sair xәrclәr

E.sosial ehtiyaclara ayırmalar447. Aşağıdakılardan biri bazarın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsini xarakterizә etmәyәn göstәricidir:

A.) )Dou – Cons indeksi

B.Linda indeksi

C.Bazarın astana indeksi

D.Xerfindal – Xirşman indeksi

E. Lerner indeksi448. Maliyyә menecmenti nәdir?

A...)). müәssisәnin strateji vә taktiki mәqsәdlәrinә nail olmaq üçün rasional mәnbәlәrdәn maliyyә resurslarının cәlb edilmәsi vә onlardan daha sәmәrәli istifadә olunması yolu ilә pul axınlarını effektiv idarә edәn elmdir.

B..müәssisәnin strateji vә taktiki mәqsәdlәrinә nail olmaq üçün rasional mәnbәlәrdәn maliyyә resurslarının cәlb edilmәsi vә onlardan daha sәmәrәli istifadә olunması yolu ilә dövlәtin pulunu effektiv idarә edәn elmdir.

C. müәssisәnin strateji vә taktiki mәqsәdlәrinә nail olmaq üçün rasional mәnbәlәrdәn maliyyә resurslarının cәlb edilmәsi vә onlardan daha sәmәrәli istifadә olunması yolu ilә dövlәtin maliyyәsini idarә edәn elmdir.

D.müәssisәnin strateji mәqsәdlәrinә nail olmaq üçün rasional mәnbәlәrdәn maliyyә resurslarının cәlb edilmәsi yolu ilә müәssisәni effektiv idarә edәn elmdir.

E.müәssisәnin strateji vә taktiki mәqsәdlәrinә nail olmaq üçün rasional mәnbәlәrdәn maliyyә resurslarının cәlb edilmәsi vә onlardan daha sәmәrәli istifadә olunması yolu ilә müәssisәnin pul resurslarını effektiv idarә edәn elmdir.449. Maliyyә elminin tәşәkkülü vә inkişafının ilk mәrhәlәsi hansıdır ?

A.))Rim imperiyası vaxtında başlayan vә XIX әsrin ortalarına qәdәr

B.XII­XIII әsrlәr

C. XIX әsrin sonu vә XX әsrin әvvәllәri

D.keçәn әsrin 30­cu illәrin

E.XV­XVI әsrlәr450. Maliyyә elminin tәşәkkülü vә inkişafının ikinci mәrhәlәsi hansıdır ?

A.))XIX әsrin sonu vә XX әsrin әvvәllәri

B.Rim imperiyası vaxtında başlayan vә XIX әsrin ortalarına qәdәr

C.XII­XIII әsrlәr

D.Keçәn әsrin 30­cu illәri

E.XV­XVI әsrlәr451. Maliyyә elminin tәşәkkülü vә inkişafının üçüncü mәrhәlәsi hansıdır ?

A.))Keçәn әsrin 30­cu illәri

C. Rim imperiyası vaxtında başlayan vә XIX әsrin ortalarına qәdәr

B.XII­XIII әsrlәr

D.XIX әsrin sonu vә XX әsrin әvvәllәri

E.XV­XVI әsrlәr452. Maliyyә elminin tәşәkkülü vә inkişafının ikinci mәrhәlәsinә aid olan hansıdır?

A.))Maliyyә menecmentinin formalaşmasının әsas meyarları, göstәricilәri vә oriyentrlәri müәyyәnlәşdirilmişdir

B.Maliyyә menecmentinin formalaşmasının әsas funksiyaları müәyyәnlәşdirilmişdir.

C.Düzgün cavab yoxdur

D.resursların ayrı­ayrı növlәri arasında optimal nisbәti müәyyәnlәşdirmәyә imkan verәn әmsallar tapıldı

E. Hәmin vaxtlarda dünya iqtisadiyyatında dәrin tәnәzzül prosesi baş vermişdir453. Maliyyә elminin inkişafının üçüncü mәrhәlәsinә aiddir.

A.))Hәmin vaxtlarda dünya iqtisadiyyatında dәrin tәnәzzül prosesi baş vermişdir, çoxlu müәssisәlәr maliyyә çәtinliklәri ilә qarşılaşmışlar.

B.Maliyyә menecmentinin formalaşmasının әsas meyarları, göstәricilәri vә oriyentrlәri müәyyәnlәşdirilmişdir.

C. Düzgün cavab yoxdur.

D.Hәmin vaxtlarda dünya iqtisadiyyatında dәrin tәnәzzül prosesi baş vermәmişdir, çoxlu müәssisәlәr maliyyә çәtinliklәri ilә qarşılaşmamışlar.

E.Maliyyә menecmentinin formalaşmasının әsas funksiyaları müәyyәnlәşdirilmişdir.454. Maliyyә menecmenti:

A.))maliyyә nәzәriyyәsi ilә mühasibat uçotu arasında әlaqәlәndirici hәlqәdir

B.maliyyә nәzarәti ilә mühasibat uçotu arasında әlaqәlәndirici hәlqәdir.

C.. Düzgün cavab yoxdur.

D.Iqtisadi nәzәriyyәnin xüsusi hәlqәsidir.

E.İqtisadi tәhlil ilә mühasibat uçotu arasında әlaqәlәndirici hәlqәdir.455. Maliyyә menecmentinin strateji mәqsәdi

A.))müәssisәnin bazar dәyәrini maksimum artırmaqdan ibarәtdir

B.müәssisәnin mәnfәәtini maksimum artırmaqdan ibarәtdir.

C.müәssisәnin mәnfәәtini maksimum artırmaq vә istehsal xәrclәrinin minumum dәrәcәdә azaltmaqdan ibarәtdir.

D.müәssisәnin istehsal hәcmini maksimum artırmaqdan ibarәtdir.

E. müәssisәnin istehsal xәrclәrinin minumum dәrәcәdә azaltmaqdan ibarәtdir.456. mәqsәdyönlü idarәetmә qәrarlarının formalaşması mәrhәlәlәrinә aid deyil:

A.))Müәssisәnindaxili maliyyә mühiti amillәrinin tәdqiqi

B.Maliyyә strategiyasının formalaşması müddәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi

C. Müәssisәnin strateji maliyyә mövqeinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi

D.Müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtinin strateji mәqsәdlәrinin formalaşdırılması

E.Müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtinin güclü vә zәif tәrәflәrinin qiymәtlәndirilmәsi457. Maliyyә strategiyasının qiymәtlәndirilmәsi parametrlәrinә aid deyil:

A. ;.)).maliyyә strategiyasının daxili maliyyә mühiti amillәrinin dәyişilmәsinә uyğunlaşdırılması;

B..müәssisәnin maliyyә strategiyasının onun baza korporativ strategiyasına uyğunlaşdırılması;

C .maliyyә strategiyası parametrlәrinin balanslaşdırılması

D.düzgün cavab yoxdur.

E.maliyyә strategiyasının müәssisәnin daxili potensialına uyğunlaşdırılması;458. Maliyyә strategiyasının qiymәtlәndirilmәsi parametrlәrinә aiddir:

A.))maliyyә strategiyası parametrlәrinin balanslaşdırılması;

B.maliyyә strategiyasının daxili maliyyә mühiti amillәrinin dәyişilmәsinә uyğunlaşdırılması;

C.düzgün cavab yoxdur.

D.maliyyә strategiyasının müәssisәnin xarici potensialına uyğunlaşdırılması;

E. müәssisәnin maliyyә strategiyasının onun baza investisiya strategiyasına uyğunlaşdırılması;.459.әssisәnin maliyyә strategiyasının reallaşdırılmasının idarә edilmәsi prosesi mәrhәlәlәrinә aid deyil:

A.)).Müәssisәnin maliyyә strategiyasının reallaşdırılmasının hәr bir mәrhәlәsindә daxili maliyyә mühit amillәrinin dәyişilmәsi xarakterinin diaqnostikası;

B.Müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtinin strateji dәyişilmәsinin tәmin edilmәsi;

C. Müәssisәnin maliyyә strategiyasının reallaşdırılmasına effektiv nәzarәt sisteminin qurulması;

D..Xarici maliyyә mühiti amillәrinin cari dәyişilmәsinin xarakterinә adekvat müәssisәnin maliyyә strategiyasının reallaşdırılmasının idarә edilmәsi metodlarının seçilmәsi;

E.Zәruri hallarda müәssisәnin maliyyә strategiyası proqramına müvafiq düzәlişlәrin edilmәsi.460. mәqsәdyönlü idarәetmә qәrarlarının formalaşması mәrhәlәlәrinә aid deyil:

A.))Müәssisәnin strateji maliyyә mövqeyinin fәrdi qiymәtlәndirilmәsi;

B.Müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtinin strateji mәqsәdlәrinin formalaşdırılması;

C.Maliyyә strategiyasının reallaşdırılmasına nәzarәtin tәşkili.

D.Әsas strateji maliyyә qәrarlarının qәbul edilmәsi;

E.Maliyyә strategiyasının reallaşdırılmasının tәmin edilmәsi;461. mәqsәdyönlü idarәetmә qәrarlarının formalaşması mәrhalәlәrinә aid deyil:

A.))Düzgün cavab yoxdur.

B.Xarici maliyyә mühiti amillәrinin tәdqiqi;

C. Әsas strateji maliyyә qәrarlarının qәbul edilmәsi;

D.Maliyyә strategiyasının reallaşdırılmasının tәmin edilmәsi;

E.Müәssisәnin strateji maliyyә mövqeinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi;462. mәqsәdyönlü idarәetmә qәrarlarının formalaşması mәrhәlәlәrinә aiddir:

A. ))Müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtinin strateji mәqsәdlәrinin formalaşdırılması;

B.Müәssisәnin daxili maliyyә mühiti amillәrinin tәdqiqi

C.Düzgün cavab yoxdur.

D.Müәssisәnin strateji maliyyә mövqeyinin fәrdi qiymәtlәndirilmәsi;

E .Müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtinin taktiki mәqsәdlәrinin formalaşdırılması463. Istehsal vә satış prosesindә dövriyyә kapitalı xәrclәnir vә ya dövriyyәyә istehlak olunur

A..))istehsal prosesindә istehlak olunur

B.istehsal prosesini maliyyәlәşdirir

C. istehsal prosesindә istehlak olunur vә xәrclәnir

D.istehsal prosesindә xәrclәnәn dövriyyә kapitalı müәssisәyә geri qaytarılır

E.istehsal prosesindә xәrclәnir464. Özәllәşdirilmiş müәssisәlәr öz xüsusi dövriyyә kapitalını başqa müәssisәlәrә sata bilәrmi?

A..))sata, bağışlaya vә verә bilәr

B. bağışlaya bilmәz

C.sata bilәr, sata bilmәz

D.sata vә ya bağışlaya bilmәz

E.sata bilmәz465.әssisәnin cari dövriyyәsinә daxil olan borc kapitalına nә daxildir?

A.))qısamüddәtli kreditlәr

B.qısa vә uzunmüddәtli kreditlәr

C. kreditor borcları

D.möhkәm passivlәr

E.uzunmüddәtli kreditlәr466. Tәkrar istehsal prosesindә yerlәşdirilmәsinә görә dövriyyә kapitalı hansı fondlara ayrılır?

A.))istehsal vә tәdavül dövriyyә fondlarına

B.dövriyyәdәnkәnar aktivlәrә

C. tәdavül formalarına vә dövriyyәdәnkәnar aktivlәrә

D.әsas vә dövriyyә fondlarına

E.qeyri­material aktivlәrә467. Beynәlxalq mühasibat standartlara görәәssisәnin aktivlәri aşağıdakı qruplara ayrılır: 1/dövriyyә kapitalına 2/investisiya­maliyyә kapitalı 3/daşınmaz әmlak vә ya avadanlıqlar 4/qeyri maddi aktivlәrә 5/amortizasiya ayirmalarına

A.))1,2,3,4,

B. 1,2,4,5,

C.1,2,3,


D.1,2,3,5,

E.2,3,4,5,468.әssisәnin aktivlәrinin bölgüsü bu qruplar üzrә aparılır: 1.dövriyyә kapitalına 2.kapital (maliyyә) qoyuluşları 3.әsas vәsaitlәr (avadanlıqlar) 4.uzun müddәtli öhdәliklәr 5.qeyri maddi aktivlәrә

A., ))1,2,3,5,

B..1,2,3,

C. 1.2,3,4,5

D.1,2,4,5,

E.1,2,3,4,469.әssisәnin әsas vәsaitlәrinin mahiyyәti hansı halda doğru göstәrilmişdir:

A.. )).Әsas vәsaitlәrә istifadә müddәti 1 ildәn artıq olan, eyni zamanda öz dәyәrinin amotizasiya etdirәn (amortizasiya bölgüsü üzrә mәhsul istehsalına ötürәn) vә istehsal­tәsәrrüfat prosesindә istifadә olunan aktivlәrdir.

B.Әsas vәsaitlәrәfiziki deyil, amma maddi dәyәrә malik uzunmüddәtli aktivlәr aidir.

C.Әsas vәsaitlәrinin qiymәtli kağızlarin alınması üzrә vәsaitlәr, yeni әsas vәsaitlәrin yaradılmasına yönәldilәnvәsaitlәr aiddir.

D .Cari fәaliyyәtin azad manevr etmә imkanının indikatorudur

E.Әsas vәsaitlәrәnominal davam edәn istehsal tsikli, istehsal tsikli bir ildәn az olanda isә il әrzindә yenidәn nağd pula çevrilәn kassa vәsaiti vә başqa vәsaitdir470.әssisәnin dövriyyә vәsaitlәrinin mahiyyәti hansı halda doğru göstәrilmişdir

A.))dövriyyә vәsaitlәri vәsaitlәrә nominal davam edәn istehsal tsikli, istehsal tsikli bir ildәn az olanda isә il әrzindә yenidәn nağd pula çevrilәn kassa vәsaiti vә başqa vәsaitdir .

B.dövriyyә vәsaitlәrivәsaitlәrә istifadә müddәti 1 ildәn artıq olan, eyni zamanda öz dәyәrinin amotizasiya etdirәn vә istehsal—tәsәrrüfat prosesindә istifadә olunan aktivlәrdir

C.dövriyyә vәsaitlәrinә qiymәtli kağızlarin alınması üzrә vәsaitlәr, yeni әsas vәsaitlәrin yaradılmasına yönәldilәn vәsaitlәr aiddir.

D.heç biri

E.dövriyyә vәsaitlәrinәfiziki deyil, amma maddi dәyәrә malik uzunmüddәtli aktivlәr aidir.471.әssisәnin qiymәt siyasәti:

A...))rәhbәrliyin istehsal edilәn әmtәәlәrә qiymәtlәrin qoyulması, yoxlanılması vә dәyişdirilmәsi üzrә fәaliyyәtidir

B.müәssisәnin istehsal prosesinin fasilәsizliyini tәmin edir

C.mәhsulun yenilәşmәsini tәmin edir

D.heç biri

E..xammallardan tam vә sәmәrәli istifadәni zәruri edir472. Maya dәyәri:

A.))әmtәәnin istehsalına vә reallaşdırılmasına çәkilәn xәrclәrin cәmidir

B.istehsal avadanlıqlarının saxlanması xәrclәridir

C. bazarın öyrәnilmәsinә çәkilәn xәrclәrdir

D.kommersiya xәrclәridir

E.әmtәәnin realizә olunmasından әldә olunan pulun hәcmidir473. Dövlәtin vә ya tәsәrrüfat subyektinin dayanıqlı inkişafının tәmin olunması üçün onun gәlәcәkdә nәzәrdә tutulan bütün gәlirlәrinin vә pul vәsaitlәrinin xәrclәmәsi istiqamәtinin pul uçotu ....... adlanır:

A.))maliyyә uçotu

B.maliyyә planlaşdırılması

C. maliyyә apparatı

D.smeta

E.maliyyә proqnozlaşdırılması474. Öncәdәn istehsal subyektinin inkişaf dinamikasının tәhlili yolu ilә maliyyә resurslarının hәcminin vә istifadә istiqamәtlәrinin yerlәşdirilmәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi ........adlanır:

A..))maliyyә proqnozlaşdırılması

B.operativ idarәetmә

C.maliyyә uçotu

D.maliyyә apparatı

E. maliyyә planlaşdırılması475. Mәnfәәtin planlaşdırma metodu

A.)).birbaşa metod

B. maliyyә metodu

C.cari metod

D.operativ metod

E düz metod476. Mәnfәәtin sәviyyәsinә tәsir göstәrәn amilә aid deyil

A.))rentabellik

B.maya dәyәri

C. satışın hәcmi

D.mәhsulun keyfiyyәti vә çeşidi

E.qiymәt


477. Ehtiyat fond nәdir?

A.))risk fondudur

B. yığım fondu

C.amortizasiya fondudur

D.investisiya fondu

E.iqtisadi hәvәslәndirmә fondu478. Rentabelliliyin növünә aid olanı göstәr

A.))xәrclәrin rentabelliyi

B.gәlirin rentabelliyi

C. sığorta

D.heç biri

E. investisiya479. Rentabelliyin yüksәldilmәsi yolları

A. ))әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi

B.maya dәyәrinin qalxması

C.heç biri

D.investisiya qoyuluşu

E. borc vәsaitlәrininazaldılması480. Başqa müәssisәlәrin nizamnamә kapitalında pay iştirakı ilә әlaqәdar aktivlәr hansı aktivlәrә daxildir?

A)).maliyyә aktivlәri

B.dövriyyәdәnkәnar aktivlәr

C.qeyri­material aktivlәr

D.әsas vә dövriyyә aktivlәri

E.material aktivlәr481. Әgәr bazarda istehsal olunmuş mallara tәlәb artarsa, o zaman bu hansı iqtisadi alәtә tәsir göstәrәcәk?

A.))qiymәtә

B.maya dәyәrinә

C. bank faizinә

D.dividendә

E.vergiyә482. Satışdan әldә edilәn gәlirin hesablanmasının hesablama metodu hansı göstәricilәrә әsaslanır?

A)). әmtәәlik mәhsul, ümumi mәhsul, qiymәt

B.maya dәyәri, ümumi mәhsul, mәnfәәt

C.tam maya dәyәri , vergi, qiymәt

D.istehsal, maya dәyәri, qiymәt

E.gәlir


483. Birbaşa metod ilә mәnfәәti hesablayan zaman hansı amillәrin mәnfәәtin sәviyyәsinә tәsirini müәyyәn etmәk mümkün deyil?

A.))qiymәt, maya dәyәri, çeşidlәr, keyfiyyәt

B.ümumi mәhsul, әmtәәlikmәhsul, maya dәyәri

C .sortluluq, kommersiya xәrclәri, keçici әmtәә qalıqları.

D.ilin әvvәlinә hazır mәhsul qalıqları, qiymәt, istehsal maya dәyәri

E.dolayı xәrclәr, qiymәt, istehsal maya dәyәri484. Plan ilinin sonuna hazır mәhsul qalıqlarının tәrkibini göst

Yüklə 2,34 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə