Manisa iLİ, yunusemre iLÇESİ akçAKÖy mahallesi, geriŞ mevkiİ K18A-16a pafta , ve parseller güNEŞ enerji santrali amaçLIYüklə 88,53 Kb.
tarix30.01.2018
ölçüsü88,53 Kb.
#41485

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ

AKÇAKÖY MAHALLESİ, GERİŞ MEVKİİ

K18A-16A PAFTA 3, 4 VE 5 PARSELLER

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ AMAÇLI

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

GEREKÇELİ AÇIKLAMA RAPORU

ALİ ÖZDEN GÜRBÜZ

ŞEHİR PLANCISI

nokta planlama logo.jpg
2016

Tel: 0252 212 53 13 (2 Hat) Gsm:0532 296 29 69 Recai Güreli Cad. No:11/5 MUĞLA

noktaimarplanlama@hotmail.com


PLANLAMAYA KONU OLAN ALANIN KONUMU VE MÜLKİYET DURUMU
Planlama alanı; Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Akçaköy Mahallesi, Geriş Mevkii'nde bulunan, tapunun K18a-16a pafta, 3, 4 ve 5 parsel numaralarında kayıtlı toplam 131.600,00 m2 yüzölçümlü taşınmazları kapsamaktadır.

Planlama Alanının Google Earth Uydu Görüntüsü Üzerindeki Yeri-1


PLANLAMAYA KONU OLAN ALANDAKİ İDARİ SINIRLAR VE PLAN DURUMU
Planlama alanı, planlama ve inşaat izinleri bakımından Yunusemre Belediye Başkanlığı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yetkili ve sorumlu olduğu alanda kalmaktadır.

Bahse konu alan, onaylı İzmir - Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda "Tarım Arazisi" kullanımında kalmaktadır. Bahse konu parsel; doğal, arkeolojik, kentsel veya tarihi sit sınırları içerisinde yer almamaktadır.Planlama Alanının İzmir-Manisa Planlama Bölgesi

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Üzerindeki Yeri


Plana Konu Olan Alanın Google Earth Uydu Görüntüsü Üzerindeki Yeri-2

Planlama Alanının 1/25.000 Ölçekli Fiziki Harita Üzerindeki Yeri

İNCELEME ALANININ YERLEŞİME UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ

Çalışma alanında yapılan tüm çalışmalar sonucunda inceleme alanının Jeoloji Haritası, Eğim Haritası, Yerel Zemin Sınıfları Haritası, Kayma Dalga Hızı Haritası, Zemin Büyütme Haritası, Zemin Hakim Titreşim Periyot Haritaları ve Yerleşime Uygunluk Haritaları hazırlanmıştır. Çalışma alanı için alanındaki litoloji, sondaj çalışmaları, zemin büyütmesi değerleri, zemin hakim titreşim periyodu değerleri , taşıma gücü hesaplamaları ve yapılan laboratuvar deneyleri ile alanın depremsellik kriterlerine göre yapılan yerleşime uygunluk değerlendirilmesi aşağıdaki şekildedir.

Çalışma alanı yerleşime uygunluk açısından UYGUN ALANLAR ve ÖNLEMLİ ALANLAR olarak 2 bölümde değerlendirilmiştir.
HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLER
Yeraltı ve Suyu Durumu
Çalışma sahası içinde açılan 10 adet sondaj kuyusunda yer altı suyuna sondaj sonlarına kadar rastlanılmamıştır.
Yüzey Suları
Yağış suları, yeraltı su seviyesinin değişmesine, yüzeysel sellenmelere, şevlerin kısmen ya da tamamen doygun hale gelmesine, boşluk suyu basıncının artmasına ve sonucunda kitle hareketlerine sebep olmaktadır.
İçme ve Kullanma Suyu
Çalışma sahası içinde içme ve kullanma suyu derin su kuyularından karşılanacaktır.

DOĞAL AFET VE TEHLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİDeprem Durumu
İnceleme alanı ve yakın çevresi , Türkiye Deprem Haritasına göre , birinci derece deprem ve aktivite bölgesi içinde yer almaktadır. Çalışma alanının da içinde yer aldığı Ege Bölgesi ve yakın çevresi sismik açıdan dünyanın en aktif bölgelerinden biridir

RESMİ KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ:
Planlamaya konu olan alan İzmir – Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında kaldığından, hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının 1/100.000 ölçekli üst plana uygunluğu sağlanmıştır. Yürürlükteki 3194 sayılı İmar Kanunu ile İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Dair Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının hazırlanabilmesi için gerekli görülen resmi kurum ve kuruluşların görüşleri sorulmuş olup toplanan görüşler aşağıdaki gibidir.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 24.05.2016 tarih ve E.6418 sayılı yazısında;
“1. Müdürlüğümüz tescilli tabiat varlıkları ve doğal sit envanterinde yapılan inceleme neticesinde; söz konusu alanda Bakanlığımız tarafından tescilli korunan alanlar (tabiat varlığı/doğal sit/özel çevre koruma bölgesi) ve bunların koruma sınırları ile ilgili herhangi bir çakışmaya rastlanmamıştır.

2. Söz konusu parseller; 5543 sayılı İskân Kanunu ve 3621 Sayılı Kıyı Kenar Kanunu kapsamında kalan yerlerden değildir.

3.Parsellerin yazı ekinde yer alan 1/25.000 ölçekli haritada işaretlenmiş yeri, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre değerlendirildiğinde, parsellerin “Tarım Arazisi” olarak planlanan alanda kaldığı görülmektedir.

Yunusemre ilçesi, Akçaköy Mahallesi, 3-4-5 parsellerde GES amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının onaylanmasında, çevre düzeni plan hükümlerinin 7.26 maddesi ve 1.18.7.1 maddesine göre Müdürlüğümüzce bir sakınca olmadığının bilinmesi,

Söz konusu parsellerde “Güneş Enerji Santrali” yapılması talebine ilişkin uygulamanın yukarıda maddeler halinde sıralanan görüşümüzle birlikte, Çevre Düzeni Planı Hükümlerine, 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili yönetmeliklerine ve mer’i mevzuat kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve izinlerine göre idarenizce değerlendirilmesi hususunda..” denilmektedir.
İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 02.06.2016 tarih ve 5808 sayılı yazısında;
“Söz konusu 0 ada, 3, 4 ve 5 no’lu parseller “Kuru Marjinal Tarım Arazisi” sınıfındadır. 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerince kurulan İl Toprak Koruma Kurulu’nun 14.04.2016 tarih ve 139/2 sayılı kararı gereğince; çevre ve tarımsal faaliyetlere zarar vermeyecek tedbirlerin alınması, 26.05.2016 tarihli taahhütnameye ve DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’nün 18.12.2015 tarih ve 843119 sayılı görüşlerinde belirtilen hususlara uyulması kaydıyla söze konu “Güneş Enerji Santrali (GES)” Valiliğimizce uygun görülmüştür.” denilmektedir.
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 17.05.2016 tarih ve 1891 sayılı yazısında;
“Söz konusu alan yerinde ve Müdürlük arşivinde incelenmiştir. Müdürlüğümüz arşivinde yapılan araştırmada, söz konusu köyde 2863 sayılı yasa kapsamında bugüne kadar tespit ve tescili yapılmış herhangi bir sit alanı veya kültür varlığına rastlanılmamıştır.

Ancak; çalışmalar esnasında alanda herhangi bir kültür varlığına rastlanması halinde 2863 sayılı yasanın 4. Maddesi gereği en yakın Müze Müdürlüğüne veya Mülki İdare Amirliği’ne haber vermeniz hususlarında..” denilmektedir.


İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 08.04.2016 tarih ve 747926 sayılı yazısında;
“Yapılan inceleme neticesinde; Manisa ili, Yunusemre İlçesi, Akçaköy Mahallesi’nde bulunan 3, 4 ve 5 parsel no’lu taşınmazların, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 1. Maddesine göre orman sayılmayan yerlerden olup, imar planı değişikliği yapılmasında Kurumumuz ve mevzuatımız açısından herhangi bir sakınca olmadığı kanaatiyle..” denilmektedir.
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 18.03.2016 tarih ve 183291 sayılı yazısında;
“Yapılan inceleme neticesinde;

3 no.lu parsel:

 1. Söz konusu parselin bulunduğu sahada İdaremize ait mevcut ve mutasavver herhangi tarla içi geliştirme projesi ve sulama tesisi bulunmamaktadır. Ayrıca, Kurumumuzca inşa edilmiş gölet ya da barajların su toplama havzalarında yer almamaktadır.

 2. Görüş istenen sahanın herhangi bir dere yatağı ile irtibatları bulunmamaktadır. Ancak; aşırı yağışlarda ani akışa geçen yüzey sularından kaynaklanabilecek taşkından korunma tedbirlerinin arazi sahibince alınması ve ilerleyen zaman içerisinde meydana gelebilecek herhangi bir taşkından zarar ziyan görülmesi halinde, İdaremiz sorumlu tutulmamalıdır.

 3. Faaliyet kapsamında bu alanda gerçekleştirilmesi planlanan her türlü tesis, nakliye yolu ve benzeri altyapı ile ilgili olarak Bölge Müdürlüğümüzden yazılı görüş alınmalıdır.

 4. Çevre sorunları göz önünde tutulmalıdır. Yer altı suları Kanunu, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yönetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulması sağlanmalıdır.

4 no.lu parsel ve 5 no.lu parsel

 1. Söz konusu parsellerin bulunduğu sahada İdaremize ait mevcut ve mutasavver herhangi tarla içi geliştirme projesi ve sulama tesisi bulunmamaktadır. Ayrıca, Kurumumuzca inşa edilmiş gölet ya da barajların su toplama havzalarında yer almamaktadır.

 2. Görüş sorulan parsellerin sınırından yazımız ekindeki 1/10000 ölçekli haritada mavi renkle işaretlenen dereler geçmektedir.

İmar uygulamaları sırasında, parsellerin sınırından geçen dere yatakları için taşkın debisini geçirebilecek ve hidrolik açıdan yeterli şeritvari alan ile şeritvari alan güzergahı boyunca 5.00 metre genişliğinde alan ayrılarak, toplam genişlik (dere yatağı+servis yolu) imar planlarında “DERE” olarak işlenmelidir.

 1. Bahse konu taşınmazların, derenin olası taşkınlarından etkileme ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle taşkından korunma tedbirleri (çevre duvarı, subasman vb.) arazi sahibince alınmalı ve iklimsel koşullar altında ilerleyen zaman içerisinde meydana gelebilecek herhangi bir taşkında İdaremizden zarar ziyan bedeli bulunulmayacağı hususu kabul edilmelidir.

 2. İnşaat çalışmaları sırasında, her türlü malzemenin ve erozyonla oluşacak rüsubatın, dere yataklarına ve komşu parsellere ulaşması, saha içerisinde alınacak önlemlerle engellenmeli ve derelerin serbest akışını engelleyici her türlü müdahaleden kaçınılmalıdır.

 3. Faaliyet kapsamında bu alanda gerçekleştirilmesi planlanan her türlü tesis, nakliye yolu ve benzeri altyapı ile ilgili olarak Bölge Müdürlüğümüzden yazılı görüş alınmalıdır.

 4. Çevre sorunları göz önünde tutulmalıdır. Yer altı suları Kanunu, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yönetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulması sağlanmalıdır.

İdaremiz görüşü, ilgi yazınız ekinde gönderilen harita ve koordinat bilgilerine göre verilmiştir. Yazımız ekindeki 1/10000 ölçekli haritada görüş belirttiğimiz 3, 4 ve 5 no.lu taşınmazlara ait alanın değişmesi, kayması halinde İdaremiz görüşü geçerli değildir.


Söz konusu alan ile ilgili Bölge Müdürlüğümüz görüşlerini içeren bilgiler teknik tespit niteliğindedir. Yasal mevzuat uyarınca; istenilen amaçla kullanılması yönünde, plan kararı alma yetkisine sahip, ilgili kamu kurum veya kuruluşun kararı öncesi değerlendirmeler için veri oluşturmayı amaçlamaktadır.” denilmektedir.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 30.03.2016 tarih ve 69462 sayılı yazısında;
“Genel Müdürlüğümüzce yapılan inceleme neticesinde planlama sahası içerisinde tescilli bir alanımızın yer almadığı tespit edilmiştir..” denilmektedir.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 17.03.2016 tarih ve E.62349 sayılı yazısında;
“Söz konusu parsellerin sorumluluk ağımız içerisindeki Otoyol, Devlet ve İl Yollarına cephesi bulunmamakta olup Güneş Enerjisi Santrali kusulmasında İdaremiz çalışmaları açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.” Denilmektedir.
MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 20.05.2016 tarih ve E.418121 sayılı yazısında;
“Talep edilen alanda Genel Müdürlüğümüzce verilmiş yürürlükte maden ruhsat sahasının bulunmadığı tespit edildiğinden, Manisa İli dahilinde ekte belirtilen (Pafta:k18b4-Alan:12,97 hektar) koordinatlar, Bilgi İşlem Kayıtlarında madenciliğe kapalı alan haline getirilmeyerek ER:3340316 no ile Lisanssız GES (Yunusemre ilçesi, akçaköy mahallesi, Geriş mevkii, 3-4-5 parsel) Ön İzin Alanı olarak Genel Müdürlüğümüz bilgi işlem kayıtlarına işlenmiştir..” denilmektedir.
MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NIN 30.03.2016 tarih ve E.7530 sayılı yazısında;
“Söz konusu alanda Kurumumuz çalışmaları açısından engel teşkil edecek herhangi bir husus bulunmamaktadır.” denilmektedir.
İL AFET ve ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 07.04.2016 tarih ve 1047 sayılı yazısında;
“..söz konusu yer ile ilgili dosyası üzerinden yapılan incelemelerde; 7269 sayılı Afet Kanunu gereğince Bakanlar Kurulu tarafından alınan Afete Maruz Bölge Kararına rastlanılmamıştır.” Denilmektedir.
BOTAŞ A.Ş’NİN 23.03.2016 tarih ve 12009 sayılı yazısında;
“Söz konusu yazılar ve ekleri incelenmiş olup, sınırları belirtilen alanlarda mevcut veya planlanan herhangi bir projemiz bulunmadığı hususunu..” denilmektedir.
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 21.03.2016 tarih ve E.13506 sayılı yazısında;
“Söz konusu alanda herhangi bir tesisimiz, plan ya da projemiz olmadığından görüşümüz bulunmamaktadır.” denilmektedir.
GDZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.’NİN 31.05.2016 tarih ve 23835 sayılı yazısında;
“Ekte gönderilen koordinatları ve 1/25000’lik haritada yeri işaretlenen arazinin üzerinden enerji nakil hattı geçmemektedir.
Söz konusu arazide, vaziyet planı ile verilen koordinatlar çerçevesinde Akçaköy Mahallesi, Geriş Mevkii 3,4 ve 5 parsel sayılı taşınmazlar üzerine GES “Güneş Enerji Santrali” yapılmasına şirketimizce bir sakınca bulunmamaktadır.” denilmektedir.
TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 06.04.2016 tarih ve E.130772 sayılı yazısında;
“Müdürlüğümüzce yapılan inceleme neticesinde, bahse konu parsellere Teşekkülümüz sorumluluğundaki herhangi bir enerji iletim tesisinin isabet etmediği tespit edilmiştir.
Ancak Ulusal İletim Sistemi Master Planında yer almakla birlikte henüz güzergah seçimi yapılan projelerimizle ilgili olarak güzergah yer seçimi tamamlandığında ilgi yazı konusu planlama sahaları içine isabet edecek şekilde tesislerimiz gündeme geldiği takdirde, buna yönelik plan, imar planı tadilatları için gerekli müracaatlar ilgili idarelere yapılacaktır.” denilmektedir.
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NIN 06.05.2016 tarih ve 291/5858 sayılı yazısında;
“..bahse konu alanda yazımız tarihi itibariyle herhangi bir yatırım ve projemiz bulunmadığından, yukarıda belirtilen hususlar ve ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşlerinin de dikkate alınması kaydıyla GES yapım izni hususunda herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak Planlanan alanda daha önceden yapılmış ve daha sonra Genel Müdürlüğümüz uhdesinde geçmiş proje ve yatırımlarından meydana gelebilecek zarar ziyan sorumluluğu ilgili şahsa aittir.” Denilmektedir.
YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NIN 24.03.2016 tarih ve 618-2419 sayılı yazısında;
“..Manisa ili, Yunusemre İlçesi, Akçaköy Mahallesi, Geriş Mevkii 3-4-5 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde Güneş Enerji Santrali yapılmak amacı ile plan değişikliği yapılmasında belediyemizce sakınca bulunmamakta birlikte Asıl Kurum Görüşümüz Plan Teklifi safhasında verilecektir.” Denilmektedir.
AKSA DOĞALGAZ’IN 18.03.2016 tarih ve 5878 sayılı yazısında;
“Akçaköy Mahallesi lisans alanı sınırlarımız dışındadır.” Denilmektedir.
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALT YAPI VE ÜST YAPI PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 11.03.2016 tarih ve E.5729 sayılı yazısında;
“..Daire Başkanlığımıza ait mevcut ve planlanan herhangi bir proje bulunmamaktadır.” Denilmektedir.
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE KEŞİF VE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 22.03.2016 tarih ve E.7689 sayılı yazısında;
“Söz konusu plan değişikliği yapılacak 3-4-5 parsellerde Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızın herhangi bir çalışması (Köprü, Menfez..vb) bulunmamaktadır.” Denilmektedir.
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 10.03.2016 tarih ve E.5510 sayılı yazısında;
“Manisa İli Yunusemre İlçesi Akçaköy Mahallesi Geriş Mevkii 3-4-5 parseller de Güneş Enerji Santrali yapımına ilişkin imar planı değişikliği Daire Başkanlığımızca uygun görülmüştür.” Denilmektedir.
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NIN 09.03.2016 tarih ve E.5114 sayılı yazısında;
“İlgi yazınızda belirtilen, Manisa İli Yunusemre İlçesi Akçaköy Mahallesi Geriş Mevkii 3-4-5 parsellerde yapılacak plan değişikliğinde Daire Başkanlığımız açısından herhangi bir sakınca bulunmamakladır.” Denilmektedir.
PLANLAMA GEREKÇELERİ
Planlama alanı; Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Akçaköy Mahallesi, Geriş Mevkii'nde bulunan, tapunun K18a-16a pafta, 3, 4 ve 5 parsel numaralarında kayıtlı toplam 131.600,00 m2 yüzölçümlü taşınmazları kapsamaktadır.
Dünyanın en önemli enerji kaynağı güneştir. Güneşin ışınım enerjisi, yer ve atmosfer

sistemindeki fiziksel oluşumları etkileyen başlıca enerji kaynağıdır. Dünyadaki madde ve enerji akışları güneş enerjisi sayesinde mümkün olabilmektedir. Rüzgâr, deniz dalgası, okyanusta sıcaklık farkı ve biyokütle enerjileri, güneş enerjisini değişim geçirmiş biçimleridir. Güneş enerjisi, doğadaki su döngüsünün gerçekleşmesinde de rol oynayarak, akarsu gücünü yaratmaktadır. Güneş enerjisi hem bol, hem sürekli ve yenilenebilir hem de bedava bir enerji kaynağıdır.


Günümüzde sürekli artan enerji ihtiyacını karşılamada mevcut kaynakların yetersiz kalması sonucu alternatif enerji kaynaklarını bulma ve geliştirme çabaları hız kazanmıştır. Güneş enerjisi; potansiyeli, kullanım kolaylığı, temizliği, yenilenebilirliği ve çevre dostu olması gibi nedenlerle diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha kolay bir şekilde yaygınlaşabilecek durumdadır.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkeler ve devletler açısından oldukça önemli bir konuma geldiği günümüzde bu konuda yapılan çalışmalar da hızlanmış durumdadır. Özellikle son yıllarda ülkemiz enerji sektöründe büyük atılımlar gerçekleştirmekte ve sektörün iyileştirilmesi adına birçok çalışma yapılmaktadır. Çünkü Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahiptir Türkiye güneş kolektörü üretiminde dünyada ikinci, kullanımında ise üçüncü büyük tüketici durumundadır.

Enerji sektörü ülke genelinde olduğu gibi Ege Bölgesi’nde (Aydın, Denizli, Muğla, İzmir, Manisa gibi) de kalkınma politikaları açısından oldukça stratejik bir alan niteliğindedir. Bölgedeki sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerinin yoğunluğu ve nüfus artışı ile birlikte enerji ihtiyacı yıldan yıla artış göstermektedir. Bölgenin nüfusu ve mevcut ekonomik faaliyetler göz önüne alındığında enerjiye olan ihtiyacın yıl bazında dalgalanmalar gösterse dahi artış göstereceği öngörülmektedir. Bu noktada enerji talebinin sürdürülebilir biçimde karşılanabilmesi için ulusal politikalar ve küresel yönelimlerde de önemli bir yere sahip yenilenebilir enerji kaynaklarından mümkün olan en yüksek ölçüde faydalanılması gereği ortaya çıkmaktadır.


Planlama alanının yer aldığı Yunusemre ilçesi, coğrafi konumu itibariyle güneş enerjisinden azami yararlanabilme imkânına sahiptir. Buraya kurulması planlanan güneş enerji santrali bölgeye hem ucuz elektrik enerjisi sağlarken, hem de burada yaşayanların geçimlerini sağlamak için de önemli bir istihdam sağlayacaktır. Buraya yapılması planlanan santral burada bulunan doğal güzelliklerin tükenmesine yol açmamakta aksine temiz bir enerji kaynağı sunacaktır. Sağlanacak enerjinin maliyetinin düşük olması da en büyük girdilerden biri olarak gösterilmektedir.
Ülkemizin de enerjide dışarıya bağımlılığını göz önünde bulundurursak, mevcut yenilenebilir enerji potansiyellerinin, doğru planlama yaklaşımlarıyla, koruma-kullanma dengesi gözetilerek değerlendirilmesi hem ölçek ekonomisi hem de sürdürülebilir bir gelecek için büyük bir önem arz etmektedir.
Bu nedenle de, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Hükümlerinin “8.18.7.Enerji Üretim Alanları Ve Enerji İletim Tesisleri” ne ilişkin, 8.18.7.1 maddesinde; " Yenilenebilir enerji (rüzgar, güneş, jeotermal, hidroelektrik)üretim alanlarında, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan izinler ve enerji piyasası düzenleme kurumunca verilecek lisans kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uygun görüşünün alınması koşuluyla 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine gerek kalmaksızın, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda hazırlanan nazım ve uygulama imar planları, ilgili idaresince onaylanır ve planlar bilgi için Bakanlığı gönderilir.” şeklinde enerji yatırımlarının yapılabileceğinden bahsedilmektedir.
İzmir - Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Hükümleri ve GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü’nün,


Parsel No

Şirket

Kurulu Gücü

Bağlantı İzni

A (A/1+A/2)

Bornova Enerji Üretim A.Ş.

950 KW

GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürlüğün 07.02.2016 tarih ve 5368 sayılı yazıları

B

Küçükyalı Enerji Üretim A.Ş.

500 KW

C

Menderes Enerji Üretim A.Ş.

950 KW

D

Çakabey Enerji Üretim A.Ş.

950 KW

E

Saklıkent Enerji Üretim A.Ş.

950 KW

F

Pınarçay Enerji Üretim A.Ş.

950 KW

G (G/1+G/2)

Yamanlar Enerji Üretim A.Ş.

950 KW

H

Balçova Enerji Üretim A.Ş.

950 KW

tablosundaki bağlantı İzni yazıları doğrultusunda bahse konu alanda "Güneş Enerji Santrali" kurulması amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanmıştır.


Bahse konu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanırken; planlama alanının doğu cephesi boyunca yer alan kadastral yol; 10 metrelik taşıt yolu olarak düzenlenmiştir. Bahse konu yol üzerinde yine alana hizmet verecek şekilde otopark düzenlemesi yapılmıştır.
Ayrıca, DSİ Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’nün 18.03.2016 tarih ve 183291 sayılı yazısında belirttiği üzere görüş sorulan parsellerin sınırından yazı ekindeki 1/10.000 ölçekli haritada mavi renkle işaretlenen dereler geçmekte ve “İmar uygulamaları sırasında, parsellerin sınırından geçen dere yatakları için taşkın debisini geçirebilecek ve hidrolik açıdan yeterli şeritvari alan ile şeritvari alan güzergahı boyunca 5.00 metre genişliğinde alan ayrılarak, toplam genişlik (dere yatağı+servis yolu) imar planlarında “DERE” olarak işlenmelidir.” hükmü yer aldığından dolayı planlama alanının 4 ve 5 parsellerin birbirlerine sınır olduğu cepheleri boyunca dere ve 7 metrelik yaya yolu düzenlemesi yapılmıştır. Planlama alanının batı ve güney cephesi boyunca da dere dere boyunca 7 metrelik yaya yolu düzenlemesi yapılmış olup, bu yolların ucu açık bırakılarak planlama alanındaki 10 metrelik taşıt yoluna bağlantısı ileride sağlanmış olacaktır.
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi


PLAN HÜKÜMLERİ

 1. 1/1000 ÖLÇEKİ UYGULAMA İMAR PLANI ONAYLANMADAN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ.

 2. PLANDA ONAMA SINIRLARI İÇERİSİNDE ÖNGÖRÜLEN YOL, MEYDAN, YEŞİL ALAN VE OTOPARK GİBİ KAMU YARARINA AYRILAN YERLER, BEDELSİZ OLARAK TAPUDA TERK EDİLMEDEN İNŞAAT RUHSATI VERİLEMEZ. İMAR UYGULAMASI, PLANIN BÜTÜNÜNDE AYNI ZAMANDA YAPILACAKTIR. İMAR UYGULAMASI AŞAMASINDA MÜLKİYET APLİKASYON KROKİSİNDEKİ KOORDİNAT DEĞERLERİ İLE RAPOR EKİNDE VERİLEN SAYISAL ORTAMDA HAZIRLANMIŞ OLAN DEĞERLER ESAS ALINACAKTIR.

 3. ELEKTRİK, SU, KANALİZASYON, HABERLEŞME TESİSİ VB. TEKNİK ALTYAPI TESİSLERİNE AİT PROJELER İLGİLİ KURULUŞLARCA ONAYLANMADAN İNŞAAT RUHSATI, BU TESİSLERİN TAMAMI BİTİRİLMEDEN KULLANMA RUHSATI VERİLEMEZ.

 4. YAPILARDA ÇATI KATI VE ÇEKME KAT YAPILAMAZ.

 5. SIĞINAK YÖNETMELİĞİ VE OTOPARK YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 6. BİR PARSELDE BİRDEN FAZLA YAPILANMAYA GİDİLDİĞİNDE YAPILAR ARASINDAKİ MESAFELER EN AZ 10 MT. OLACAKTIR.

 7. YAPILARDA "AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK" HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 8. BİNALARA KOT, BİNANIN OTURACAĞI TABİİ ZEMİN KÖŞE KOTLARI ORTALAMASINDAN VERİLECEKTİR. KOT FARKINDAN KAT KAZANILMAZ.

 9. 3-4-5 NUMARALI PARSELLERDE KAYITLI TAŞINMAZLARDA ADA AYIRMA ÇİZGİSİ İLE GÖSTERİLEN ALANLAR İMAR UYGULAMASI AŞAMASINDA İFRAZ EDİLECEK OLUP; A(A/1+A/2), C, D, E, F, G(G/1+G/2) VE H İLE GÖSTERİLEN BÖLGELERDE 950 KW, B İLE GÖSTERİLEN BÖLGEDE 500 KW KURULU GÜÇLERİNDE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULACAKTIR.

 10. GÜNEŞ ENERJİ SANTRAL ALANINDA YAPILACAK OLAN YAPI; SANTRAL TESİSİNİN EKLENTİSİDİR. YAPILAŞMA NİZAMI: AYRIK NİZAM, YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ: YOLDAN 10 MT., DEREDEN VE KOMŞU PARSELLERDEN 5 MT. OLACAKTIR. Yençok:7.50 MT. (1 KAT ASMA KAT YAPILABİLECEK ŞEKİLDE), İDARİ VE SOSYAL TESİS YAPILMASI HALİNDE Yençok: 6.50 MT.(2 KAT)'DİR. SÖZ KONUSU EKLENTİ YAPI ANCAK İDARİ BİNA AMAÇLI KULLANILACAK OLUP BAŞKA AMAÇLA KULLANILAMAZ, GÜNEŞ PANELLERİ TESİS EDİLMEDEN YAPI KULLANMA İZNİ VERİLEMEZ.

 11. GÜNEŞ ENERJİSİ PANELLERİ YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ İÇERİSİNDE, ARAZİNİN TAMAMINA YAPILABİLECEKTİR.

 12. YAPILACAK OLAN TESİSLERİN DEPREM YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYGUNLUĞU SAĞLANACAKTIR.

 13. MANİSA İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 02.06.2016 TARİH VE 5808 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

 14. DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 18.03.2016 TARİH VE 183291 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

 15. DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 30.03.2016 TARİH VE 69462 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

 16. MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 20.05.2016 TARİH VE E.418121 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

 17. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NIN 06.05.2016 TARİH VE 291/5858 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

 18. ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULMASI GEREKMEKTEDİR.

 19. İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 17.05.2016 TARİH VE 1891 SAYILI YAZISINA İSTİNADEN ÇALIŞMALAR SIRASINDA 2863 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KALAN BİR KÜLTÜR VARLIĞINA RASTLANMASI HALİNDE MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ'NE VEYA MÜLKİ AMİRLİĞE HABER VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

 20. MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 24.05.2016 TARİH VE E.6418 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

 21. GDZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 07.02.2016 TARİH VE 5368 SAYILI YAZILARINA İSTİNADEN;

-“YENİ TESİS EDİLECEK DM'NİN BİNA TİPİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ GDZ ELEKTİRİK DAĞITIM A.Ş. TARAFINDAN BELİRLENECEK OLUP, BU NOKTADAKİ DAĞITIM HATLARI DM İLE İRTİBATLANDIRILACAKTIR.

-TESİSİN KURULMA AŞAMASINDA T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TESİSİN KURULUMUNA İLİŞKİN UYGUNLUK GÖRÜŞÜ ALINACAKTIR.”MADDELERİNE VE GÖRÜŞ YAZISINDA YER ALAN DİĞER KOŞULLARA UYULACAKTIR.

 1. AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜNCE 04.08.2016 TARİH VE E.9499 SAYILI YAZISI İLE ONAYLANAN İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNDA PLANLAMA ALANI UYGUN ALAN-2 (U.A.-2) VE ÖNLEMLİ ALAN-2.1 (Ö.A.-2.1) OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞ OLUP; ÖNLEMLİ ALAN-2.1 OLARAK BELİRLENEN ALANDA JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN ÖNLEMLER ALINACAK OLUP, RAPORDA BELİRTİLEN DİĞER TÜM HUSUSŞARA UYULACAKTIR.

 2. ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN 14/b MADDESİNE UYULACAKTIR.

 3. 5491 SAYILI ÇEVRE KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İSTİNADEN ÇIKARILAN YÖNETMELİKLERE UYULACAKTIR.

 4. ENDÜSTRİYEL KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 5. KATI ATIKLARIN KONTROL YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 6. PLANDA BELİRTİLEN KULLANIM ALANLARINDA KULLANIM AMACI DIŞINDA HİÇBİR TESİS YAPILAMAZ. YAPILACAK TESİSLER AMACI DIŞINDA KULLANILAMAZ.

 7. İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 8. YER ALTI SULARI HAKKINDA KANUN, SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ, ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

 9. BU PLANDA AÇIKLANMAYAN HUSUSLARDA İZMİR-MANİSA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI, 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİ HÜKÜMLERİ İLE PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.İzmir - Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili Yönetmelik hükümlerine ve şehircilik ilke ve standartlarına uygun olarak hazırlamış olduğum "Güneş Enerji Santrali" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nın incelenerek kabulü hususunda gereğini arz ederim.
Yüklə 88,53 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin