Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqramiYüklə 59,93 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü59,93 Kb.
#98

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
MARKETINQ

fənni üzrə


İŞÇİ TƏDRİS PROQRAMI

(SİLLABUS)«TƏSDİQ EDİRƏM»

«Marketinq»

kafedrasının müdiri

dos. Т.И.Иманов
İmza:___________

Tarix: _10.02.2016
FƏNNİN KODU: 2313

FƏNNİN NÖVÜ: məcburi
FƏNNİN TƏDRİS SEMESTRİ: Y – 2
FƏNNİN KREDİTİ: 4
FƏNNİN TƏDRİS FORMASI: əyani, qiyabi
FƏNNİN TƏDRİS DİLİ: azərbaycan,rus
FƏNNİ TƏDRİS EDƏN

MÜƏLLİMLƏR: müəl.R.Ş.Cabbarov
KAFEDRANIN ƏLAQƏ

NÖMRƏLƏRİ: 012 564-12-55

PREREKVİZİTLƏR: Fənnin tədrisi üçün öncədən tədrisi zəruri olan fənn yoxdur.

KOREKVİZİTLƏR: Bu fənnin tədrisi ilə eyni vaxta başqa fənlərin də tədris olunmasına zərurət yoxdur.

KURSUN TƏSVİRİ. Marketinq bazar subyektlərinin təsərrüfat fəaliyyətinin effektiv şəkildə həyata keçirilməsini təmin edən ən universal sistemdir. Marketinq tələbatların ödənilməsi üçün «faydalıqlar» yaratmaqla, istehlakçılara istədikləri zaman və istədikləri məkanda konkret məhsula sahib olmağa imkan verir. Bu, məhz iqtisadi subyektlərin əlverişli və dayanıqlı bazar mövqeyinin təmin edilməsinə istiqamətlənmiş onun marketinq idarə olunması əsasında mümkündür. Bu baxımdan bakalavrlar tərəfindən müəssisənin bazar yönümlü idarə edilməsi konsepsiyası kimi marketinqin mahiyyətinin mənimsənilməsi çox vacibdir. Fəninin tədrisi marketinq mahiyyətini, onun planlaşdırılması və idarəetmə strukturlarının təşkili məsələlərini, marketinq tədqiqatlarının aparılması mexanizmini, məhsulların bölüşdürülməsi və satışını, marketinqdə nəzarət sistemini müfəssəl şəkildə əhatə edir. Kursun tədrisi yuxarıda sadalanan istiqamətlər üzrə təhlilin aparılması, marketinq kompleksinin işlənib hazırlanması və marketinq strategiyalarının formalaşdırılması və s. üçün geniş imkanlar yaradır. «Marketinq» fənni üzrə mühazirə və seminarlara ayrılan saatların miqdarı tədris planına uyğun olaraq müəyyən edilir. Kursun sonu imtahanla nəticələnir.

KURSUN MƏQSƏDİ. Kursun məqsədi – tələbələrdə marketinqin elmi-nəzəri əsasları və təcrübəsinin öyrənilməsi istiqamətində sistematik təsəvvürlər və fundamental biliklərin formalaşdırılması, eyni zamanda kəskin rəqabətin hökm sürdüyü bir şəraitdə təşkilati-iqtisadi məsələlər üzrə qərarların qəbulu, müasir marketinq vasitələrinin praktik tətbiqi sahəsində bacarıq və vərdişlərin aşılanmasından ibarətdir.

KURSUN NƏTİCƏLƏRİ. Kursu bitirdikdən sonra tədris proqramını tam və yüksək səviy­yədə mənimsəmiş tələbələr bütün sahələrdə marketinq aspektləri üzrə effektiv qərarlar qəbul etmək, həmçinin onları əlverişli formada reallaşdırmaq bacarığına malik olacaqlar.

FƏNNİN MÖVZULARI
Mövzuların adı

O cümlədən

Mühazirə

Seminar

1.

Marketinq idarəetmənin bazar konsepsiyasıdır

2

2

2.

Marketinqin ətraf mühiti

2

2

3.

Marketinq tədqiqatları və marketinq informasiya sistemi

2

2

4.

İstehlakçıların davranışı və modelləşdirilməsi

2

2

5.

Bazarın seqmentləşdirilməsi və məqsəd seqmentlərinin seçilməsi

2

2

6.

Marketinqdə məhsul siyasəti

2

2

7.

Məhsulların bölüşdürülməsi və satışı

2

2

8.

Marketinqin kommunikasiya sistemi

2

2

9.

Marketinq sistemində qiymətqoyma siyasəti

2

2

10.

Marketinqin idarəetmə strukturunun təşkili

2

2

11.

Marketinqin strategiyası və planlaşdırılması

2

2

12.

Marketinqin nəzarət sistemi

2

2

13.

Beynəlxalq marketinq

2

2

14.

Xidmət və qeyri-kommersiya marketinqi

2

2

15.

Marketinq və cəmiyyət

2

2
Cəmi:

30

30


FƏNNİN MÜHAZİRƏ MƏTNLƏRİ

Fənnin bütün mövzuları üzrə mühazirə mətnləri və nümunəvi testlər elektron formada universitetin «Virtual Universitet»ində yerləşdirilib.

«Virtual Universitet»in ünvanı: vu.aseu.az.

QİYMƏTLƏNDİRMƏ

Fənn üzrə krediti toplamaq üçün lazımi 100 balın toplanması aşağıdakı kimi olacaq:

İmtahana qədər – 50 bal, o cümlədən: dərsə davamiyyət – 10 bal; sərbəst iş – 10 bal; seminar dərslərinə hazırlıq səviyyəsindən asılı olaraq – 30 bala qədər.

Seminar ərzində minimum 3 dəfə kollokvium keçiriləcəkdir.

Tələbə kollokviumda iştirak etmədikdə jurnalda 0 (sıfır) bal qeyd olunacaqdır.

Qalan 50 bal imtahanda toplanılır.

İmtahan test üsulu ilə keçiriləcəkdir. Test 50 sualdan ibarət olacaqdır. Hər bir sual üzrə düzgün cavab 1 balla qiymətləndirilir (1 səhv cavab 1 düzgün cavabın balını silir). İmtahan rəhbərliyin razılığı ilə yazılı formada da həyata kecirilə bilər.

Qeyd: İmtahanda minimum 17 bal toplanmadığı təqdirdə, imtahana qədər yığılan ballar nəzərə alınmır. Bu halda tələbə kursu bitirməmiş sayılır və onu növbəti ildə həmin fənn üzrə dərslərdə iştirak etmək şərtilə yenidən verməli olur.

Tələbinin yekun qiyməti imtahana qədər və imtahanda toplanmış ballar cəmlənməklə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

A – «Əla» – 91-100 bal;

B – «Çox yaxşı» – 81-90 bal;

C – «Yaxşı» – 71-80 bal;

D – «Kafi» – 61-70 bal;

E – «Qənaətbəxş» – 51-60 bal;

F – «Qeyri-kafi» – 51 baldan az.


Qeyd: Yekun qiymət qeyri-kafi olan tələbə kursu bitirməmiş sayılır və onu növbəti ildə həmin fənn üzrə dərslərdə iştirak etmək şərtilə yenidən verməli olur.

SƏRBƏST İŞ

Tələbə semestr ərzində 10 sərbəst iş yerinə yetirməlidir. Yerinə yetirilmiş hər bir iş 1 balla qiymətləndirilir. Sərbəst iş müəyyən edilmiş vaxtda yerinə yetirilmədiyi təqdirdə qəbul edilmir və həmin işə görə tələbəyə bal verilmir.

Sərbəst işin mövzuları və nəticələri jurnalda qeyd edilir.

Qeyd: Sərbəst iş elektron variantda, Word faylı formasında, 12-lik şriftlə yığılmalı, 1-2 səhifə həcmində olmalıdır.

Hər bir sərbəst iş tələbənin fərdi fikirlərinin məcmusu olduğuna görə plagiat yolverilməzdir.SƏRBƏST İŞLƏRİN MÖVZULARI VƏ TƏHVİL VERİLMƏSİNİN SON TARİXİМÖVZULAR

SON TARİX

1

Müəssisə səviyyəsində marketinq probleminin həllinə yanaşma metodları

4-cü həftə

2

Marketinqin müəssisədənkənar və müəssisədaхili mikromühit amillərinin öyrənilməsi

5-ci həftə

3

Marketinq tədqiqatlarının aparılmasının metod və üsulları
4

Son istehlakçının satınalma qərarlarına təsir edən amillərin araşdırılması

6-cı həftə

5

Hədəf seqmentinin təyini metodları

7-ci həftə

6

Marketinqdə məhsul siyasətinin əhəmiyyəti

8-ci həftə

7

Məhsulların bölüşdürülməsi və satış kanallarının seçilməsinə təsir edən amillər

9-cu həftə

8

Reklamın təşkili və media planlaşdırılma

10-cu həftə

9

Müəssisə səviyyəsində marketinqin planlaşdırılması

11-ci həftə

10

Marketinqin idarə edilməsinin təşkilati strukturları

12-ci həftə

Son tarixdən sonra təqdim olunan sərbəst işlər səbəbindən asılı olmayaraq nəzərə alınmayacaq.

Sərbəst işlərin nəticələri jurnala yazılır.

KURS İŞİ: Fənn üzrə kurs işinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulmayıb.

ƏDƏBİYYAT VƏ MATERİALLAR

1.T.İ.İmanov,E.N.Quliyev “Marketinqin əsasları”, “Təhsil”, NPM-2003

2.Aslan Məmmədaov “Marketinqin əsasları”Dərs vəsaiti.Bakı:”İqtisad universitetinin nəşriyyatı” 2007.336 səh.

3. Xeyirxəbərov İ.M. “Marketinq tədqiqatları: marketinq informasiyaları və in-

formasiya sistemi”. AzDİU. 2008-100 s.

4.Жан-Жак Ламбен. Менеджмент, ориентированный на рынок.-СПб.Питер,2007.

5.Котлер Ф.,Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент 3-е изд./ Пер. с анг. под науч. ред. С.Г.Жильцова.-СПб.:Питер,2014.-480с.


Hazırladı: müəl.R.Ş.Cabbarov


Kataloq: application -> uploads -> 2016
2016 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
2016 -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
2016 -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)
2016 -> Dərsliyin didaktik funksiyaları Təlimin mahiyyəti Təlim prosesinin elmi əsasları
2016 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisasın şifri və adı: 060321 “Dizayn” İxtisaslaşma: “Dizayn və texniki estetika” Elmi rəhbər: Magistr proqramının rəhbəri
2016 -> Xi-xix əsrlərdə geyim formalarının analizi” mövzusunda magistr dissertasiyasi
2016 -> LayiHƏLƏNDİRMƏ-3 İmtahan sualları
2016 -> LayiHƏLƏNDİRMƏ 2 İmtahan sualları

Yüklə 59,93 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə