Mecl I skararidir karar No : 2011/4 Karar Tarihi : 05. 01. 2011Yüklə 39,61 Kb.
tarix03.11.2017
ölçüsü39,61 Kb.
#30019

T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL
2. TOPLANTI YILI

M E C L İ S K A R A R I D I R

Karar No : 2011/4
Karar Tarihi : 05.01.2011KARARIN ÖZÜ :
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği

TEKLİF :
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.12.2010 tarih 2010/S-533 sayılı teklifi.
BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ekte olup, konunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 Maddesi (b) fıkrası uyarınca, görüşülüp karar alınmak üzere meclise havalesini arz ederim. (Başkan Yardımcısı)

T.C.
KARTAL BELEDİYESİ
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM


GENEL HÜKÜMLER
Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar


AMAÇ

MADDE 1 - Bu Yönetmelik Kartal Belediyesi, Plan ve Proje Müdürlüğünün Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma esaslarını belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.KAPSAM

MADDE 2- Bu Yönetmelik, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün kartal ilçesindeki 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda 1/1000 ölçekli planlarının hazırlanması ve parsel bazında 1/1000 ölçekli plan tadilat taleplerinin incelenmesi, İnşaat istikamet rölevesi, kot-kesit belgesi, Encümene teklif folyesinin hazırlanarak planların uygulanabilirliğini sağlamak, 2981/3290 sayılı yasaya göre tahsissen tescil işlemleri ve belediye başkanlığınca istenilen mimari projelerin hazırlanılması ile ulusal adres veri tabanında adres güncellemesinin yapılaması esaslarını kapsar.YASAL DAYANAKLAR

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 15 Maddesinin (b) fıkrasına dayanarak hazırlanmıştır.TANIMLAR

MADDE 4 – Bu yönetmelikte geçen;


a)Belediye Başkanlığı: Kartal Belediye Başkanlığı
b)Belediye Başkanı : Kartal Belediye Başkanını
c)Müdürlük : Plan ve Proje Müdürlüğünü
d)Şeflik : Bağlı şeflikleri ifade eder.

İLKELER

MADDE 5 – Kartal Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün tüm çalışanlarında;

a)Yıllık Performans Programı Müdürlüğümüzün çalışmalarında hedef alınmalı
b)Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik esastır.
c)Kurum içi yönetimde ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık esastır.
d)Yaşanacak sorunlarda geçici çözüm ve anlık kararlar yerine, uzun vadeli ve kalıcı sürdürülebilen temel ilkeler esas alınmalıdır.

İKİNCİ BÖLÜM
MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI, GÖREVLERİ, YETKİ VE SORUMLULUĞU
MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI

MADDE 6 – Müdür, Teknik elemanlar arasından Başkanlık onayı ile atanır. Müdürlüğü temsil eder. Müdürlükteki diğer memurların sicil üstüdür.


Müdürlüğün her türlü teknik ve idari işlerinin kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde en iyi şekilde sevk ve idare edilmesini sağlar.
Teknik elemanlar ve memurlar arasında görev bölümü yaparak yetki ve sorumluluk vermek suretiyle işlerin daha randımanlı yürütülmesini sağlar.
Bağlı bulunduğu Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

MADDE 7 – Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır.7-1 PLANLAMA ŞEFLİĞİ: Belediye ve İmar mevzuatı gereğince İBB’ den gelen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının uygulamaya geçirilmesi amacı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları hazırlanarak, donatı analizi ve iskân alanlarının hayata geçirilmesi Planlama biriminin işlemlerindendir. Planlama birimine gelen dilekçe veya evrak Kalem elemanı tarafından kayıt defterine kaydedilerek incelenir, dosyası varsa arşivden çıkartılır. Dosya evrak ile birlikte Planlama birimi zimmet defterine kayıt edilir.
Kalem elemanı tarafından Planlama müdürüne teslim edilen evrakın havale edileceği teknik eleman müdür tarafından belirlenir. Teknik elemanın Adı, Soyadı ve Havale Tarihi, evrak üzerine yazılır ve dosya ile birlikte planlama bürosu kalem elemanına teslim edilir. Planlama kalemi tarafından dosya havale edildiği teknik elemana teslim edilir. Teknik eleman kendisine gelen konuyu inceler ve gelen konunun niteliğine göre işlemlere geçilir.
İşlemler tamamlandıktan sonra teknik eleman, müdür, başkan yardımcısı ve başkanın imzaları ile birlikte evrak çıkış için kalem memuruna teslim edilir. Kalem memuru evrakı planlama birimi zimmet defterine ve kayıt defterine kaydederek arşive gönderir.
1/5000 Ölçekli Plan İşlemleri:
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca hazırlanarak onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Başkanlığımıza gelince; teknik eleman plandan, raporundan ve B.Ş.B.M. Kararından birer kopya eklediği üst yazıyı hazırlayıp imzalar. Yazı, müdürün de imzası alınarak Kalem elemanı tarafından Planlama birimi zimmet defterine ve kayıt defterine kayıt edilerek ilgili müdürlüklere gönderilir.
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İşlemleri:
En son onaylı kadastrosu üzerine hâlihazırı işlenmiş paftalar; gerektiğinde B.Ş.B.B.’lığından, Tapu Kadastro Müdürlüğünden gerektiğinde Belediyemizin Harita Şefliğinden resmi yazışma ile alınır. Tapu Sicil Müdürlüğünden gerektiğinde mülkiyet listeleri alınır. Arazideki fiili duruma göre bina kullanım şekli, bina kat adedi, bina kalitesi ve boş olan parsellerin tespitleri yapılarak hâlihazır paftalar üzerine işlenir. Hâlihazır harita ve imar planlarının yapılmasına ait esaslara ilişkin yönetmelik gereği ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanmış yerleşim amaçlı jeolojik etütler doğrultusunda plan çalışmalarına başlanır. Plan yapılan alanın özelliğine ve bulunduğu bölgeye göre ( AKTAŞ, TEAŞ, TEPAŞ, İSKİ, TCK, TCDD, DLH, UKOME, İGDAŞ, BİB v,s gibi ) ilgili kurumlardan yapılan çalışmalar ve yatırımlar hakkında görüş alınır.
Plan Tadilatı İşlemleri
İlgililerince teklif edilen 1/1000 ölçekli parsel ölçeğinde plan tadili ya da mevzii imar planı teklifine ilişkin talep dilekçesi ve dilekçe ekinde; Şehir plancıları odasından vize almış 8 adet teklif plan paftaları ve Plan raporu, Tapu, Çap, parsel maliklerinin şehir plancısına verdiği vekâletname, şehir plancısı karnesi, yerleşim amaçlı jeolojik rapor istenir. Bu dilekçe teknik elemana gelir. Teknik eleman teklif planların; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına ve meri planlarla olan uyumunu inceler.
Gerekli kurum ve kuruluşlardan plan kararları doğrultusunda görüş alışverişi yapılır. Konuya ilişkin Meclise Takdim yazısı yazılır. Bu aşamada B.B.B Meclisinin kararı ile çıkartılan ücret tarifesinde belirlenen plan inceleme ücreti hesaplanır. Bu miktarın %10 u olan miktara ilişkin Planlama Birimi zimmet defterine yazılarak Hesap İşleri Müdürlüğüne tahsili için gönderilir. Tahsil fişinden bir örnek dosyaya konulur. Meclise takdim yazısı ve ekleri Meclis bürosuna gönderilir. Tadilat K.B.M. sinde onaylanmışsa işlemler yapılır, red olmuşsa ilgilisine bilgi veren yazı yazılır.

7-2 HARİTA, NUMARATAJ VE SOSYAL KONUT ŞEFLİĞİ
7-2-1 HARİTA BİRİMİ; Belediye ve İmar mevzuatı gereğince İmar yada Islah İmar Plan uygulamaları, tevhit, ifraz, yola terk, yoldan ihdas, irtifak hakkı tesisi veya terkini, Kamulaştırma işlemlerinin teknik çalışmaları işlem görmekte olan parsellere ilişkin talep halinde imar yönetmelikleri gereği yapılan revizyon, inşa edilmesi planlanan yol ve alt yapı tesislerinin, park ve bahçe düzenlemelerinin arazi çalışmaları ve İmar Planlarının hazırlanması için gerekli halihazır haritaların yapımı harita bürosunun işlemlerindendir.
İnşaat İstikamet Rölevesi: Tasdikli imar planının kadastral paftaya göre uygulamasının yapılarak söz konusu parselin plan üzerindeki konumunun belirlenmesi işlemidir.
Kot Kesit Belgesi: bu belge yapılacak olan binanın parsel üzerinde oturacağı köşe noktalarına arazi kotu, yol kotu verilmesi işlemidir.
Encümene Teklif Belgesi: İmar planı gereği veya ilgilisinin plan şartları doğrultusunda talep edeceği tevhit, ifraz, yola terk yoldan ihdas, irtifak hakkı tesisi veya terkini işlemlerinin ayrı ayrı veya birlikte yapıldığı işlemlerdir.
Kontur – gabari belgesi: Proje Temdidi veya Kat ilavesi taleplerinde mevcut binanın konumunun belirlenmesi işlemidir. Vatandaş talebi olduğu gibi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Durum Proje Onay ve İskân Şefliği ve Yapı Kontrol Şefliği tarafından da talep edilebilmektedir.
Ağaç revizyonu: Parsel üzerindeki ağaçların ölçülerek belli bir ölçek dahilinde çizilmesi işlemidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü talep ettiği gibi Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından ve Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından da talep edilebilmektedir.
3194 sayılı İmar Kanununun 18. ve 2981 sayılı İmar Affı Kanununun 10 a,b,c maddelerinin uygulanması:
İmar planları doğrultusunda kamu alanlarını kamuya terkini ve İmar planına uygun parselasyonun yapılmasıdır.

7-2-2- SOSYAL KONUT BİRİMİ; 2981/3290 sayılı yasaya göre tahsissen tescil işlemleri yapılmaktadır.
Tapuların verilebilmesi için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir:


 • Dilekçe

 • Tapu tahsis Belgesi, yoksa 2000 liralık Banka Makbuzu veya imar affı müracaatı

 • Tespit Formu

 • Değerlendirme Formu

 • Uygulama alanının Röperli Krokisi

 • Nüfus Kayıt Örneği

 • Tapu kayıtları ve şerhleri

 • Islah İmar Planı

 • Kadastro Paftası

 • Hâlihazır haritası

 • Birim fiyat listesi

Harita Şefliği tarafından 2981 sayılı kanuna göre hazırlanan parselasyon planlarının oluşturulmasından sonra vatandaş talep dilekçesi ile başvurur. Evraklar incelenir eksik belgeler varsa tamamlanır. Eksik evraklar tamamlanınca dilekçenin ilgili memura havalesi yapılır ve dosya memur tarafından incelenir. Vatandaşın dosya tanzimi yapılır ve Başkanlık Kıymet Takdir Komisyonu tarafından bedel takdiri yapılır. Dosya encümene sunulur. Encümen kararından sonra tapu tahsis ve imar affı olan hak sahiplerine taksit miktarı ve ödeme şartları ile ilgili tebligat yapılır. Ödeme yapılması için banka ve hesap işlerine yazı yazılır. Vatandaşın ödeme yapmaması durumunda tebliğde bulunulur. İlk taksit ödendikten sonra hak sahibine tapunun verilmesi için Tapu Sicil Müdürlüğüne yazı yazılır. Sonra hak sahibi Tapu Sicil Müdürlüğünden tapusunu ipotekli veya ipoteksiz olarak alır. İpotekli olması durumunda borç belirlenen sürede ödenirse ipoteğin terkini için Tapu Sicil Müdürlüğü’ ne yazı yazılır ve ipotek terkin edilir.

7-2-3- NUMARATAJ BİRİMİ; Mahalle ayrımı, cadde, sokak, bulvar, meydan gibi mahalle sınırlarının tespit alanları, isimleri ve numaralama ile bunlar üzerinde binalara kapı numarası verilmesi şeklinde uygulama yapılmaktadır.

Parsel tespitinin yapılması:

Vatandaşlar, Resmi Daireler ve diğer kuruluşlar parsel tespitlerinin yapılması için Belediyemize yazı ile müracaat ederler. Yapılan müracaatlar Teknik Kalem Bürosunda kayda alınır. Kayda alınan müracaatların havale işlemleri yapılır.

a) Pafta ada parsele göre adres tespiti

b)Adrese göre pafta, ada, parsel tespiti

c) sokak isimlendirilmesi

d) Mahalle ayrılması yeniden oluşturulması veya birleştirilmesi

e) Sokak levhalarının ve kapı numaralarının tespiti

f) Adrese dayalı nüfus kayıt sistemiİşlemleri Numarataj şefliğince gerçekleştirilir.

7-3- KENTSEL TASARIM VE PROJELER ŞEFLİĞİ;

 • Projelendirilmesi düşünülen prestij caddelerinin ve kentsel mekanların tasarımı

 • İhalesi yapılan projelerin ihale sürecinin tamamlanarak uygulamaya hazır hale getirilmesi

 • Belediye Başkanlığınca belirlenen çeşitli hizmet fonksiyonu barındıran yerlerde proje etüdü ve uygulamaya yönelik mimari proje çizimi yapılması. ( Cami, meydan, kreş vb. uygulama veya tadilat proje çizimleri)

 • İlçedeki çeşitli reklam ve tabelalarının asım şekilleri açısından ilgili kanun ve yönetmelik gereği şikâyet ve talepleri değerlendirilip, gereği üzerine Zabıta Müdürlüğü ile koordineli çalışır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

GİDERLER

MADDE 8 – Plan ve Proje Müdürlüğünün personel, demirbaş eşya, kırtasiye araç gereç vb. giderler her yıl belediye bütçesine konacak ödeneklerle karşılanır.

PERSONEL KADROLARIMADDE 9 - Müdürlüğün personel kadroları her yıl bütçe ile kabul edilen kadro ve ödeneklerle tayin ve tespit edilir. Personelin kadrosuna uygun görevlerde çalıştırılması esastır. Ancak aynı kadro ile Müdürlüğe bağlı şefliklerde görevlendirilmesi müdürlüğün tasarrufundadır.

KAYIT VE ARŞİVLERMADDE 10 - Gelen evrak Müdürlükçe havale edilen şeflik tarafından incelenir ve gereği yapılarak sonuçlandırılır.

DİSİPLİN HÜKÜMLERİMADDE 11 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile yürürlükteki Toplu–İş Sözleşmesinin disiplin cezaları ile ilgili hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTMEMADDE 12 - Bu yönetmelik Kartal Belediye Meclisince uygun bulunduğu tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 13 - Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

MADDE 14 - Bu yönetmelik 14 maddeden oluşmaktadır.


RAPOR :
Hukuk Komisyonu'nun 04.01.2011 tarihli raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili 28.12.2010 tarih, 2010/S-533 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü talebi.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 5393 Sayılı Kanununun 18.Maddesinin (m) fıkrasına göre ...."Kanunların Belediye’ye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik hazırlamak....." Belediye Meclisinin görevlerindendir.
Müdürlükçe hazırlanan sözkonusu yönetmelik komisyonumuzca incelendi; Müdürlük görev ve sorumluluklarını yerine getirirken başvurulması gereken bir metin olan yönetmelik dil ve ifade bakımından problemli olmadığı gibi mesnedi olan mevzuatlara göre hazırlanmıştır.
Sözkonusu yönetmeliğin müdürlüğünce hazırlanan şekliyle kabulü hususunu Meclisin bilgi ve takdirine arz etmekteyiz. (Hukuk Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

SONUÇ :
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin Hukuk Komisyonu Raporu doğrultusunda AYNEN KABULÜNE Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2011/ OCAK AYI TOPLANTISININ 05.01.2011 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.AV.KAMER GÖK
BELEDİYE MECLİS 1.BAŞKAN VEKİLİ

GÜLSEREN BÖYÜKTAŞ
MECLİS KATİBİ

TURGUT ÇEVİK
MECLİS KATİBİ
GÖRÜLDÜ

...../...../20...

Op.Dr.Altınok ÖZ

Belediye BaşkanıYüklə 39,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə