Memoriu de prezentareYüklə 424,48 Kb.
səhifə1/7
tarix28.07.2018
ölçüsü424,48 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

September 1, 2012

[MEMORIU DE PREZENTARE platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere]
MEMORIU DE PREZENTARE

Platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere”PRIMĂRIA GÂRLENI

Comuna Gârleni,

judeţul Bacău

cid:image001.jpg@01cd65b7.66792b90

2012


MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR - UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI

CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENŢI”Septembrie 2012


Memoriu de prezentare

platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajerecomuna gÂRLENI

judeţul BACĂU

Amplasamentul: Localitatea Gârleni, comuna Gârleni, Judeţul Bacău
Proiectantul lucrarii: S.C. Aquaproiect SA
Titularul activitatii: Consiliul Local al comunei Gârleni, judeţul Bacău
Finanţatorul investiţiei: Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Unitatea de Management a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”

CUPRINS

I

DENUMIREA PROIECTULUI .........................................................

5

II

TITULARUL PROIECTULUI ..........................................................

5

III

DESCRIEREA PROIECTULUI ........................................................

5

1.

Rezumatul proiectului ..............................................................................

5

2.

Justificarea necesităţii proiectului............................................................

7

3.

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului......................

8

4.

Formele fizice ale proiectului ...................................................................

9

5.

Elementele specifice caracteristice proiectului propus............................

9

6.

Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice .....................................

11

7.

Descrierea proceselor de producţie .........................................................

13

8.

Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi......................................

15

9.

Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă......................................

17

10.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului...............................

17

11.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente..................................

17

12.

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare.........................

18

13.

Metode folosite în construcţie......................................................................

18

14.

Planul de execuţie şi exploatare................................................................

18

15.

Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate......................................

18

16.

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare...................

18

17.

Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului .............................

19

18.

Alte autorizaţii cerute pentru proiect.........................................................

20

19.

Distanţa faţă de graniţe - Convenţa Espoo................................................

20

20.

Hărţi, fotografii ale amplasamentului ........................................................

20

21.

Caracteristicile impactului potenţial..........................................................

25

22.

Extinderea impactului.................................................................................

26

23.

Magnitudinea şi complexitatea impactului.................................................

26

24.

Probabilitatea impactului............................................................................

33

25.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului........................................

34

26.

Măsuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului .......................

34

26.1.

Măsuri de prevenire şi reducere a poluării apei............................................

34

26.2.

Măsuri de prevenire şi reducere a poluării aerului.........................................

35

26.3.

Măsuri de prevenire şi reducere a poluării solului.........................................

35

26.4.

Măsuri pentru aplicarea şi transportul gunoiului de grajd..............................

37

26.5.

Procese tehnologice de obţinerea compostului - măsuri generale................

39

26.6.

Măsuri de prevenire şi reducere a impactului asupra biodiversităţii..............

40

26.7.

Măsuri de prevenire şi reducere a impactului asupra social şi economic......

41

27

Natura transfrontieră a impactului.............................................................

41

IV

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu..................

41

1.

Protecţia calităţii apelor...............................................................................

41

2.

Protecţia aerului............................................................................................

42

3.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.........................................

43

4.

Protecţia împotriva radiaţiilor .....................................................................

43

5.

Protecţia solului şi subsolului......................................................................

44

6.

Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice...............................................

44

7.

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public.............

46

8.

Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament..................................

47

9.

Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase..............

49

V

Prevederi pentru monitorizarea mediului......................

50

VI

Justificarea încadrării proiectului în altE acte normative care transpun legislaţia comunitară........

53

VII

Lucrări necesare organizării de şantier........................

54

VIII

Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei............................................................

55

IX

Anexe - piese desenate............................................................

56

1.

Planul de încadrare în zonă a obiectivului
2.

Planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor
3.

Dispoziţia generală a platformei
4.

Localizarea amplasamentului analizat – coordonate Stereo 70


Memoriu de prezentare 1. Denumirea proiectului

Construire platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere, comuna Balta Albă, judeţul Bacău.
II. Titular

  • numele companiei: Consiliul Local al Comunei Gârleni

  • adresa poştală: Comuna Gărleni, Judeţul Bacău, strada Fântânele nr. 55 A, cod 607201

  • numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet: tel: 0234 269 263 , fax: 0234 268 985, email: primaria.girleni@yahoo.com

  • numele persoanelor de contact: Primar Valentin FLENCHEA;

III. Descrierea proiectului


 1. Rezumatul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă acordarea de sprijin Guvernului României în vederea alinierii la cerinţele Directivei Nitraţilor a UE prin: (a) reducerea deversărilor de nutrienţi în corpurile de apă, (b) promovarea schimbărilor comportamentale la nivel regional, şi (c) sprijin pentru întărirea cadrului de reglementare şi capacităţii instituţionale. Obiectivul global de mediu este reducerea pe termen lung a deversărilor de nutrienţi în apele ce se varsă în Dunăre şi Marea Neagră, printr-un management integrat al solului şi apelor.


Proiectul va suporta finanţarea unor investiţii care constau în construirea unei platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în comuna Gârleni, judeţul Bacău, investiţie care va avea rolul unuia dintre cele 11 Centre de Testare & Demonstraţii (TDS). Ulterior, următoarele investiţii ale proiectului vor fi făcute în altă ZVN/comună din cele unsprezece judeţe pilot, astfel încât va fi realizat un total estimat de 69 ZVN/comune care vor fi beneficiarele activităţilor finanţate de INPCP.

Sistemul de depozitare a deşeurilor, prevăzut de proiect, va include o platformă la nivel de comună, cu facilitatea de a permite depozitarea deşeurilor reciclabile provenite din gospodăriile individuale (acestea vor fi deja separate de către fiecare gospodar în parte prin utilizarea pubelelor furnizate de către proiect), a gunoiului de grajd destinat obţinerii de compost şi care va fi aplicat ca fertilizant pe terenul agricol. Acolo unde se va considera necesar, fie datorită faptului că gospodarii vor dori să păstreze gunoiul de grajd ca îngrăşământ, fie pentru că sunt necesare investiţii la nivelul gospodăriilor individuale în vederea reducerii deversării apelor uzate, proiectul va furniza fonduri pentru facilităţi de depozitare la nivelul gospodăriilor individuale.

Sistemul de manipulare şi aplicare a gunoiului de grajd/compostului includ: (I) colectarea deşeurilor/livrarea la platformă la nivel de comunal; (II) asigurarea de echipament necesar pentru a facilita operaţiunile de manevrare la nivel de comună – tractor cu remorcă şi dispozitiv de încărcare; (III) managementul gunoiului de grajd în vederea stimulării descompunerii şi producerii de compost; (IV) asigurarea de echipamente specifice în vederea împrăştierii în teren a materialului fertilizant; (V) asigurarea unei cisterne cu vid şi a unei pompe necesare manevrării şi împrăştierii fracţiei lichide pe teren. Responsabilităţile vor fi stabilite prin acorduri între UMP şi autorităţile locale.

Comuna Gârleni face parte din cele 11 comune care sunt beneficiari direcţi ai proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, Componenta 1 - Investiţii la nivel de comună în zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi (ZVN), prin care se propun următoarele:Pagina 12 din 75 • promovarea unui sistem de informare şi conştientizare a locuitorilor comunei asupra investiţiei propuse;

 • prevenirea generării deşeurilor;

 • realizarea unui sistem de colectare şi tratare (compostare) a gunoiului de grajd şi a fracţiei biodegradabile care ajunge cu totul intâmplător pe platformă;

 • realizarea sistemului de colectare separată a deşeurilor municipale (deşeuri valorificabile, deşeuri periculoase, deşeuri biodegradabile) care ajung cu totul intâmplător pe platformă odată cu gunoiul de grajd;

 • reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile de origine animală depozitate;

 • colectarea deşeurilor în conformitate cu cerinţele legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor.

Investiţia propusă se realizează în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, Componenta 1 - Investiţii la nivel de comună în zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi (ZVN). Acest proiect reprezintă replicarea în circa 69 comune, zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi, a proiectului pilot „Controlul Poluării în Agricultură” implementat, de Ministerul Mediului, în perioada 2002 – 2007, în 7 comune din judeţul Călăraşi, proiect finanţat de Banca Mondială dintr-un ajutor financiar nerambursabil acordat de Facilitatea Globală de Mediu (GEF), Guvernul României, Consiliul Judeţean Călăraşi şi comunele beneficiare.


Pentru a sprijini implementarea Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” în localităţile selectate, vulnerabile sau potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi, România a primit un împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi o asistenţă financiară nerambursabilă de la Facilitatea Globală de Mediu (GEF). Obiectivul general al proiectului este acela de a ajuta Guvernul României în procesul de implementare a Directivei UE privind protecţia calităţii apei împotriva poluării cauzate de nitraţii proveniţi din surse agricole prin (a) reducerea evacuărilor de nutrienţi în corpurile de apă; (b) promovarea schimbărilor de comportament la nivelul comunelor; (c) consolidarea capacităţii instituţionale şi de reglementare. Scopul global este de a reduce pe termen lung poluarea cu nutrienţi a resurselor de apă ale României şi, în final, a Dunării şi Mării Negre printr-un management integrat al solului şi apei.
În conformitate cu Legea 228/2008 de ratificare a Acordului de împrumut, Ministerul Mediului, prin Unitatea de Management al Proiectului, asigură implementarea acestuia în colaborare cu Consiliile Judeţene şi comunele beneficiare, în baza unor acorduri explicite privind necesitatea proiectului, aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiilor, modul de finanţare a cheltuielilor precum şi angajamente de participare şi susţinere în cadrul proiectului.
În afară de beneficiile de mediu, în faza de operare, se estimează un număr de 7 locuri de muncă create la nivel de comună, din care:

 • 1 responsabili platformă;

 • 1 tractorist;

 • 1 mecanic încărcător frontal;

 • 1 persoană întreţinere utilaje;

 • 3 persoane care se vor ocupa de paza utilajelor.
 1. Justificarea necesităţii proiectului

Problemele cu care se confruntă mediul rural în domeniul gestionării gunoiului de grajd provenit de la creşterea animalelor în gospodăriile populaţiei au un impact major asupra societăţii, reprezintă o ameninţare directă la adresa sănătăţii şi au un efect advers asupra calităţii vieţii. Cel mai adesea, în localităţile rurale, gunoiul de grajd este depozitat în condiţii improprii atât la nivelul gospodăriilor individuale cât şi la nivelul localităţilor, fără a exista nici o măsură împotriva scurgerilor şi infiltraţiilor fracţiilor lichide (urină plus ape din precipitaţii).


Acest fapt afectează mediul înconjurător, în special solul şi apele subterane sau de suprafaţă. Mai mult, de cele mai multe ori, gunoiul de grajd este amestecat cu resturi menajere nedegradabile ceea ce face improprie utilizarea pe terenurile agricole. Ca urmare, este necesară aplicarea unui sistem durabil privind gestionarea gunoiului de grajd, ceea ce implică schimbări majore în practicile actuale, în vederea conformării cu cerinţele noilor reglementări naţionale şi europene.
În acest sens, investiţia de faţă urmăreşte organizarea de sisteme de colectare selectivă, compostarea şi aplicarea pe terenurile agricole a deşeurilor biodegradabile reprezentate în particular de gunoiul de grajd din gospodăriile rurale, ceea ce contribuie la reducerea depozitării necontrolate a acestuia şi la reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile care ajung la depozitele de deşeuri menajere definitive.
Obiectivele respective, proprii dezvoltării durabile a comunei, vin astfel în sprijinul îndeplinirii obligaţiilor pe care le are Guvernul României privind alinierea la cerinţele Directivei 676/91/CEE – Directiva Nitraţi – privind protecţia resurselor de apă împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole. Aceste obiective sunt complementare cu cele prevăzute în Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor şi respectiv în Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor aferent fiecărei regiuni.


 1. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului

În Capitolul IX – Anexe, sunt prezentate planul de încadrare în zonă a obiectivului, planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor, dispoziţia generală a platformei şi localizarea amplasamentului analizat faţă de zonele protejate.

Yüklə 424,48 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə