Montaj tekniK Şartnamesi iÇindekiler sayfa No 1-Kapsam Çdm-1 2Yüklə 110,05 Kb.
tarix29.10.2017
ölçüsü110,05 Kb.


MONTAJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

iÇiNDEKiLER
Sayfa

No

1-Kapsam ÇDM-1
2-Güzergah Tesbiti,Plan-Profiller ve Direk Tevziatı ÇDM-1
3-Direk Malzemelerinin Nakli ve Depolanması ÇDM-1
4-Direk Yerlerinin Temizlenmesi ÇDM-1
5-Direk Temelleri ve Hafriyatı ÇDM-2
6-Beton ÇDM-3
7-Direk Temel Dolgusunun Yapılması ÇDM-7
8-Kafes Direklerin Montajı ÇDM-7
9-Direklerin Topraklaması ÇDM-10
10-Tırmanma Maniaları,Tehlike işareti ve Direk Numara Levhası ÇDM-11
11-Katodik Koruma ÇDM-11
12-Kuşlara Karşı Koruma ÇDM-11
13-Temizleme ÇDM-11
14-Yükümlülük ÇDM-11
15-Montaj Şartnamesinin Ekleri ÇDM-11

1-KAPSAM
Teknik Şartnamenin bu bölümü, direk yerlerinin temizlenmesi, direk temellerinin inşaası, direk topraklaması, direklerin komple montajı işlerini kapsar.
2-GÜZERGAH TESBiTi, PLAN-PROFiLLER VE DiREK TEVZiATI:
Sözleşme konusu hatlar tevziatlı plan-profillere göre arazide aplikasyon yaparak direk yerleri ve ayak kotlarını tesbit edecek, direklerin hafriyatına ise ayak kotlarının İŞ SAHİBİ'nce tasdikini müteakip ancak başlayabilecektir.
3-DiREK MALZEMELERiNiN NAKLi VE DEPOLANMASI
Yüklenici direk imalatlarını hatların iş programına uygun olarak montaj işlerini aksatmayacak ve direk montajları ile tel çekimi işleri sıralı ve zamanında yapılabilecek şekilde koordine etmekten sorumludur. ilgili hattın iş programına göre montaj işlerinin başlayacağı tarihten önce malzeme sevkine başlanacak ve montaj işlerinin paralelinde sevkiyat sürdürülecektir.
Montaj işlerinde zaman kaybının önlenmesi ve planlı bir montaj faaliyetinin yapılabilmesi için imalat sevkiyatlarında hangi direklerin hangi elemanlarının sevkedildiğine dair paket listeleri düzenlenecektir.
Yüklenici demir malzeme boşaltılırken, boşaltma koşullarını not etmek ve demir ya da demir üstündeki galvanizin hasara uğrayıp uğramadığını İŞ SAHİBİ'ne rapor etmekle yükümlüdür. Herhangi bir hasarla karşılaşıldığında, hasara uğrayan parça Yüklenici tarafından yenisiyle değiştirilecek ya da İŞ SAHİBİ'nin direktifine uygun olarak Yüklenici tarafından onarılacaktır. Direk parçalarının eğilmesini ve galvanizin hasara uğramasını önleyecek önlemler alınacaktır.
Demir direk parçaları yerde sürüklenmemelidir. Köşebentleri almak için kullanılacak sapanlar, köşebentlerin köşelerine ve kenarlarına hasar vermeyecek bir malzemeden yapılmış ya da hasarı önleyecek biçimde olmalı ve bu esnada galvanizin bozulması önlenmelidir.
Galvanizi bozulmuş veya başka şekilde hasara uğramış malzeme İŞ SAHİBİ tarafından onaylanmak kaydıyla temiz paçavraya emdirilmiş madeni Xylene ispirtosu ile silinerek temizlenecek ve bundan sonra Subox Inc.tarafından imal edilen Galvanox boyası veya onaylanmış benzeri boya ile boyanacaktır.
Yukarıdaki her türlü işler için Yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
4-DiREK YERLERiNiN TEMiZLENMESi
4.1-Direk yerlerinde, direk köşelerini birleştiren çizgilerin her iki tarafına 2 metre ekleyerek bulunacak alanlar içinde bulunan tüm ağaç, fundalık ya da diğer bitkiler Yüklenici tarafından olabildiğince zemine yakın kesilmelidir. Direk sahasında kalan kök ve kütükler toprak düzeyini 10 cm.den daha fazla geçmeyecektir.
4.2-Tüm kesilmiş malzemenin yığılması, yakılması, başka şekilde gereğinin yapılması, dağıtılması İŞ SAHİBİ'nin direktiflerine göre yapılacaktır. Çalı yığınları, kütük yığınları ile diğer malzeme yığınları, sonraki inşa işlemlerine hiçbir biçimde engel olmayacak şekilde direk sahasından yeterince uzağa taşınmalı ve temizlik için toplanmış yanabilecek malzeme, güzergah içinde veya dışındaki istif edilmiş kereste, toplanmış kütükler, ekin ya da diğer mülk için hiçbir şekilde tehlike teşkil etmemelidir.
4.3- Kesilmiş malzemenin yakılması sadece İŞ SAHİBİ'nin yazılı izniyle yapılacaktır.Tüm yakma işlemi, temizlenmiş güzergah sınırları içinde olacaktır.Temizlik için toplanmış malzemenin yakılmasının kontrolu ve söndürülmesinden ve ayrıca bunun sonucu oluşabilecek zararlardan Yüklenici sorumludur.
4.4- İşe yarayan kütükler Yüklenici tarafından İŞ SAHİBİ'nden müsaade alınarak sonraki inşa işlerinde kullanılabilir veya İŞ SAHİBİ'nin direktiflerine göre dağıtılabilir ya da güzergah içinde veya dışında eski mülk sahibine geri verilebilir. Temizlik sonucu oluşan tüm döküntüler uzaklaştırılacak, yakılacak veya İŞ SAHİBİ'nin direktiflerine göre hareket edilecektir.
4.5- Hatların tamamının Geçici Kabulü sırasında direk yerleri, İŞ SAHİBİ'ne yukarıda belirtilen şekilde ağaç ve bitkilerden temizlenmiş olarak teslim edilecektir.
5-DiREK TEMELLERi VE HAFRiYATI
5.1-Temel Projeleri:

Bu sözleşme kapsamındaki tüm hatlara ait direklerin iyi zemin temel detayları İŞ SAHİBİ'nce bu şartnamenin ekinde verilmiştir.


Teklif sahipleri bu şartnamenin ekindeki temel detaylarına göre daha ekonomik ve kullanışlı buldukları temel projelerini de kullanabilirler. İŞ SAHİBİ bu tür önerileri kabul edip etmemekte serbesttir.
Sözleşmenin imzasından sonra yapılacak ekonomik temel önerileri, teklif fiyatlarının hazırlanma şekli dikkate alınarak İŞ SAHİBİ'nce kesinlikle kabul edilmeyecektir.
İleride gerek direklerin aplikasyonu sırasında, gerekse temel hafriyatları yapılırken zayıf veya kayalık zemine rastlanması halinde, Yüklenici tarafından İŞ SAHİBİ'nin kabul edebileceği şekilde ve her direk için tek tip olmak üzere uygun zayıf ve kayalık zemin projeleri hazırlanarak, alt montajı geciktirmeyecek şekilde en kısa sürede İŞ SAHİBİ'ne sunulacaktır. Aksi takdirde direk montaj işlerinde doğacak gecikmelerden Yüklenici sorumlu olacaktır.
Yukarıda belirtilen tüm temel hesaplamaları, Teknik Şartnamenin ÇDP bölümünde belirtilen esaslara göre Yüklenici tarafından yapılacak ve İŞ SAHİBİ'nin kontrol ve onayından sonra uygulanabilecektir.
5.2- Hafriyat:

Yüklenici, İŞ SAHİBİ'nce onaylanan direk tevzi projesine göre arazi üzerinde tesbit ettiği direk yerlerinde bu şartnamenin ekindeki temel detaylarında belirtilen ölçüleri dikkate alarak aşağıdaki esaslar dahilinde temel hafriyatı yapacaktır.


5.2.a-Temel kazı ölçüleri projesindeki ölçülerin aynısı olacaktır.Temel kazısı projesinden daha küçük yapılamaz.Kazının daha büyük ölçüde yapıldığı durumlarda, zemin yan ve taban gerilmeleri ve devrilme yönünden ayağın emniyeti Yüklenici tarafından hesapla gösterilecektir.

5.2.b-Hafredilen direk yerlerinde zemin cinsi dikkate alınarak işbu şartnamede belirtilen temel tiplerinden hangisinin uygulanmasının gerektiği Yüklenicinin sorumluluğunda olup, zemine uygun olmayan temellerin inşaası halinde gerekli her türlü düzeltme, demontaj ve yeniden uygun temel montajı bedelsiz olarak Yükleniciye aittir.
Direk yerlerinde İŞ SAHİBİ gerekli gördüğü takdirde zemin gerilmesinin ölçümünü Yükleniciden talep etme hakkına sahiptir.
5.2.c-Direk Temelleri oynatılmamış zemine oturtulacaktır. Temeller lüzumundan fazla derin kazılmayacaktır. Hafriyat çukurlarının yağmur ve benzeri nedenlerle çamur ve balçık şekline gelmesi halinde, Yüklenici normal temel derinliğini temin edinceye kadar fazla malzemeyi temizleyecek, ayrıca gereğinden fazla kazılmış bulunan temel tabanı iri kum ve çakılla doldurularak, iyice tokmaklanıp sıkıştırılacaktır. Sıkıştırılmış olan zemin üzerine temel resimlerinde belirtildiği şekilde en az 6 cm kalınlığında olmak üzere grobeton (tesviye betonu) dökülerek temel zemini yatay düzleme paralel olacak şekilde tam tesviye edilecektir. Dökülen bu tesviye betonu normal prizini almadan kesinlikle temel montajına başlanılmayacaktır.
Temel projelerinde belirtilen temel derinlikleri, tesviye betonu  0 kotu kabul edilerek bu seviyenin üzerinden alınacaktır.
Ayar Taşı:

Direk montajına başlanmadan önce 30x30x10 cm ölçülerinde 300 dozlu olarak dökülerek hazırlanmış olan ayar taşı tesviye betonunun üzerine konulup, direk ayak dikmeleri ayar taşının üzerine oturtularak direğin montajına başlanacaktır.


5.2.d-Hafriyat toprağı 7.maddede belirtilen esaslar dahilinde yapılacak dolgu işlerinde kullanılmak üzere bir kenara serilebilir.
5.2.e-Hafriyatı tamamlanan direk yerlerinde çukurun bozulmasını önlemek üzere en kısa zamanda temel montajı yapılarak doldurulacaktır.
5.2.f- Yüklenici tüm çukurların yapımı ve korunmasında, güvenlik için ve yasa ve yönetmeliklere uygun olarak gerekli tüm destekleme ve iksa işlemlerini yapacaktır.İksa kullanıldığında, dolgu sırasında ya da dolgu tamamlandığında iksa kaldırılacaktır.
5.3- Teraslama, Set Yapma ve Pere Kaplama:

Genel olarak direk yerlerindeki doğal toprak inşaat sırasında olabildiğince az oynatılacaktır. Direk yerlerinde toprak yüzeyi her durumda yağmur sularını direk ayaklarından uzaklaştıracak bir eğimle düzenlenecek ve yeterince düzgün ve sıkıştırılmış bulunacaktır. Bu ve benzeri işler için Yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.


Bazı koşullarda, özellikle yamaçlarda direk temellerinin korunması veya ek bir çeki dayanımının sağlanması amacıyla İŞ SAHİBİ'nce teraslama, set yapma ya da pere kaplama istenebilir. Pere yapımında kullanılacak malzeme, herbiri yaklaşık 45 kg ağırlığında ve en az 12 cm çapında veya kalınlığında, sağlam ve dayanıklı kaya veya içten dışa çıkıntılı betonarme demir uçları bulunmayan kırık beton kütleleri olacaktır.
Bunlar birbirlerine yakın derzlerle serilecek ve eğimli toprak yüzeyine sağlam bir şekilde oturtulacaktır. Tohumlama veya çimleme yapılmayacak, görünen yüzeyleri düzgün bir şekilde eğimlenmiş olarak bırakılacaktır.
6-BETON
6.1- Direk temellerinde kullanılan beton TS.500 ve Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri Fenni şartnamesinin en son baskısına uygun olacaktır.
Beton malzemenin niteliği aşağıda belirtilen standartların en son revizyonlu metinlerine uygun olacaktır:
a-Portland çimentosu : TS.19
b-Agrega : TS.706
c-Beton donatısı : TS.708
d-Katkı maddesi : TS.3452 ve TS.3456

6.2- Beton BS.20 kalitesinde olacaktır.
Yüklenici, gereken işlenebilirliğe, yoğunluğa, geçirgenliğe, dayanıklılığa ve dayanıma sahip betonu elde etmek üzere, karışım oranları ile uygun düşecek su-çimento oranını saptayacaktır.
Yüklenici yukarıda belirtilen temel beton sınıfları için gerekli beton karışım hesaplarını TS.802'nin; beton yapımı, döküm ve bakımını ise TS.1247 ve TS.1248'in en son revizyonlarına uygun olarak yapacaktır.
Beton, 28 günlük priz süresi sonunda temel projesinde belirtilen minimum bası dayanımına sahip olacaktır. Bir metreküp beton içindeki çimento minimum 300 kg olacaktır.
6.3- Dökülmekte olan betonun şantiye deneyleri düzenli olarak yapılacaktır. Testler,bası dayanımını, koni çöküşünü ve kum-çakıl oranını kapsayacaktır. Bası testi TS.3114, koni testi TS.2871, karışım testi TS.802 ve bu şartnamede belirtilen diğer TS Standartlarının en son revizyonlarına uygun olarak yapılacaktır. Bası testi örneklerini İŞ SAHİBİ hazırlayacaktır. Test örnekleri için gerekli beton ve tüm diğer malzemeyi Yüklenici bulacak, test örneklerinin elde edilmesi ve hazırlanmasında İŞ SAHİBİ'nin gerekli göreceği yardım ve kolaylıkları Yüklenici sağlayacaktır.Örneklerin denenmesi yeterli bir laboratuvarda İŞ SAHİBİ tarafından yapılacak

ve deney giderleri İŞ SAHİBİ tarafından karşılanacaktır. İşin herhangi bir kısmına ait silindir örneklerin dayanımının burada belirtilen değerlerin altına düşmesi durumunda İŞ SAHİBİ bu örneklerin ait oldukları temellerdeki sertleşmiş betondan test örnekleri alınmasını Yükleniciden isteyebilir. Örnekler yukarıda belirtilen standartlara göre alınacak ve test edilecektir. Eğer örnek testi, silindirlerin temsil ettiği betonun burada belirtilen dayanım değerlerinin altında olduğunu gösterirse, gideri Yükleniciye ait olmak üzere İŞ SAHİBİ bu ve benzeri betonların kırılıp sökülmesini ve yerine yenisinin dökülmesini Yükleniciye emredebilir. Sertleşmiş beton temelden örneğin alınması, denenmesi ve temelin kırılarak betonun yeniden dökülmesinin tüm giderleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır.


6.4- Kalıp çalışması, temele gömülecek kısımların tesisi ve dökülecek betonu çevreleyecek yüzeylerin hazırlanması işlerinin tümü onaylanmadan hiçbir beton dökümü yapılmayacaktır. İŞ SAHİBİ'nin yazılı izni olmadan su içine beton dökülmeyecektir. Betonu çökertme metodu da İŞ SAHİBİ tarafından tanımlanacaktır. Akarsu içine beton dökülmeyecek ve beton İŞ SAHİBİ'nce yeterli bulunacak kadar sertleşmeden akarsu etkisine bırakılmayacaktır.

Önceden dökülmüş betondan kalma kuru sıva veya şerbet ile kaplanmış veya buzlu çamurlu ya da diğer yabancı maddelerle kaplı bütün kalıp tahtaları ile içinde kalacak tüm inşaat malzemesinin yüzeyleri, beton dökülmeden önce tüm pisliklerden temizlenecektir. Betonun dökülmesinden hemen önce, dökülecek betona değecek bütün temel yüzeyleri su birikintisi, çamur ve diğer yabancı maddelerden arınmış olacaktır.


Tek parça bir blok oluşturmak üzere, ünitenin dökümü tamamlanıncaya kadar beton sürekli ve olabildiğince çabuk dökülecektir. Herhangi bir beklenmedik nedenle çalışılan ünitenin tamamlanmasından önce işin durdurulması zorunluluğu ortaya çıktığında İŞ SAHİBİ'nin vereceği talimata uygun bir inşaat eklemesi yapılacaktır. Betonun, ünite tamamlanıncaya kadar yataya yakın bir yüzey oluşturacak şekilde dökülmesi gerekir.
Üstüne yeni beton dökülmesi gereken bu şekilde hazırlanmış beton yüzeyi priz süresi sonunda tüm yabancı maddelerden tamamen temizlenmeli ve betonun dökülmesinden hemen önce su ile iyice ve doyuncaya kadar ıslatılmalıdır.
6.5- Betonun karılma yerinden işyerine taşınmasında kullanılacak yöntem ve donatım, istenen bileşim ve kıvamdaki betonun, istenmeyecek derecede birbirinden ayrılmadan ve çökme kaybına uğramadan kullanılacağı temele getirilmiş olmasını sağlayacak yeterlikte olacaktır. Bütün beton karıştırma ve dökme donatım ve yöntemleri İŞ SAHİBİ'nin onayını gerektirecektir.
BS.20 kalitesindeki beton, bir temele sürekli beton dökümünü sağlayacak uygun kapasitede bir betoniyer içinde karıştırılmalıdır. Arazi, hava veya diğer elverişsiz koşullar betoniyerin iş yerine getirilmesini engellediğinde İŞ SAHİBİ'nin onayı alınarak elle karıştırılmış beton dökülebilir. Nem bulunması halinde beton harmanının karıştırılmaya başlandığı saat ile bu harmanın temeldeki yerine döküldüğü saat İŞ SAHİBİ'nce yeterli bulunacak bir şekilde yazılmalı ve karıştırma süresinin bir buçuk saati aşmaması sağlanmalıdır. Beton, ancak İŞ SAHİBİ'nin tam yetkili temsilcisinin huzurunda dökülecektir.
Hava şartları ya da benzer faktörler uygun beton dökümü ile istenen dayanıma erişilmesini engelleyecek ise, beton dökümüne İŞ SAHİBİ'nce izin verilmeyecektir. Beton, yeterli bir döküm için su eklenmesini gerektirecek kadar uzun bir süre betoniyer içinde kalmışsa, bu beton kullanılmayacaktır. Betonun tekrar su ile karıştırılarak kıvama getirilmesine izin verilmeyecektir. Koni testindeki çökmeyi azaltmak için kuru çimento eklenmesine ancak İŞ SAHİBİ'nin onayı ile izin verilecektir.
6.6- Beton, tüm yüzeylerde ve gömülü kısımlarda iri tanelerin biraraya gelmesiyle oluşacak hava boşlukları ve dehlizler oluşmasını önlemek üzere, titreşim ya da şişleme ile, karışımını ayrıştırmadan, kullanılabilir maksimum yoğunluğa getirilecektir.
Betonun titreşimi, hızı en az 8000 devir/dakika olan elektrikli ya da havalı daldırma tip vibratörlerle yapılacaktır. Vibratörler, etki alanları birbirinin üstüne gelecek şekilde yakın aralıklarla düşey olarak ve tabakanın dibine kadar daldırılacaktır.

Beton tabakalar halinde döküldüğünde, vibratörün ucu alttaki tabakanın içine yaklaşık olarak 10 cm girmelidir. Vibratörler betonu yatay hareket ettirecek şekilde kullanılmamalıdır. Vibratörlerin veya şişleme aletlerinin dikkatsizce kullanılmasıyla beton kalitesinin bozulmasına karşı gereken titizlik gösterilecektir. Şişleme aletleri İŞ SAHİBİ tarafından kabul edilebilir tipte olacaktır.


6.7- Döküldüğü sırada betonun sıcaklık derecesi:
a) Normal havada 4C'den az,
b) Günlük ortalama sıcaklık derecesinin 4°C’den aşağı düştüğü havalarda 10°C’den az,


  1. 32°C’den çok olmayacaktır.

Beton temeller, İŞ SAHİBİ'nce kontrol edilip toprakla örtülmesine izin verilinceye kadar Yüklenici tarafından her türlü hasara karşı korunacaktır.


6.8- Yüklenici betonu korumak için hazırlık yapacak, ortam sıcaklığı, kum çakıl ve karıştırma suyunun sıcaklığı kontrol edilecektir. Betona giren öğelerin sıcaklığını düşürmek için kullanılacak yöntemler şunlardır:
-Soğuk karıştırma suyu, gerektiğinde buzlu su kullanmak,
-Sıcak çimento kullanmaktan kaçınmak,
-Su besleme borularını ve tanklarını izole etmek,
-Kum-çakılı gölgelemek ve su ile soğutmak,
-Betoniyer haznesini izole etmek ve soğutmak,
-Yalnız gece çalışmak.
Karıştırma zamanı en az tutulmalı ve karıştırma ile dökme arasında geçen zaman minimuma indirilmelidir. Kalıpların iç yüzeyleri ile beton dökülecek taban, beton dökülmeden önce iyice ıslatılmalıdır. İlk dondan sonra ve işyeri yöresindeki günlük ortalama sıcaklık bir günden fazla süre ile 4 C'nin altına düşünceye kadar, beton dökülmesinden sonra 48 saat süreyle donmaya karşı beton korunacaktır.
İşyerindeki günlük ortalama sıcaklık derecesi bir günden fazla süre ile 4 C'nin altına düştüğü takdirde, beton dökülmesinden sonra en az 72 saat süreyle 10 C altına düşmeyen bir sıcaklıkta tutulacak ve 72 saatlik bir süreyi izleyen 5 gün boyunca da donmaya karşı korunacaktır.
Donmaya karşı korumada betonun herhangi bir kısmında sıcaklık düşüşünün azar azar olmasını ve 24 saatte 20C'yi aşmamasını sağlayacak şekilde süreklilik sağlanmalıdır. İlkbahar yaklaşmış ise ve ortalama günlük sıcaklık yükselmesi arka arkaya üç gün veya üç günü izleyen günler için 4C'den fazla ise, sözü edilen “10C'den az olmamak üzere 72 saatlik” koruma kesilebilir, fakat beton döküldükten sonra donmaya karşı 48 saatten az olmamak üzere korunacaktır. Doğal olmayan ısıtma kullanıldığında betonun kurumasını önleyecek özel önlemler alınacaktır.
6.9- Beton yüzeylerinin tüm direklerde düzgün ve sağlam olması gerekir. Beton temellerin üst yüzeyi, betonun içine giren ayak dikmesinin iç yüzleri arasında ek bir yükseltme ile suyun akıntısını sağlamak üzere bombeli bir şekilde yapılacaktır. Baca betonunun toprak altında kalan 30 cm'lik kısmı ile toprak üstündeki kısmı 500 dozlu olarak şaplanacaktır. Genel olarak beton yüzeyinin ağaç bir mala ile şaplanması gereklidir. İŞ SAHİBİ tarafından talimat verilmek koşuluyla çelik mala ile de şaplama yapılması gerekebilir, fakat çelik mala kullanılması durumunda çok ince malzemenin beton yüzeyine çıkmamasına dikkat edilmelidir. Beton yüzeylerinin şaplanması ancak usta işçiler tarafından yapılacaktır. Betonun içine giren ayak dikmeleri gerektiğinde beton yüzeyin 8 cm yukarısına kadar Bitumastic ile katranlanacaktır.
6.10-Açıkta kalan tüm beton yüzeylerinin, 7 gün süreyle ve uygun bir şekilde çabuk kurumaktan korunması gerekir. Bu amaçla beton yüzeyi ya ıslak çuval ile kaplanmalı ve bu durumda suyun buharlaşmasını önlemek için çuval üstüne kraft kağıdı veya polietilen tabakaları örtülmelidir.Ya da ASTM Standardı Designation C309 Tip I'e uyacak şekilde püskürtme ile bir zar oluşturan sıvı bir bileşim kullanmalıdır.
Bu zarın oluşturulması imalatçının önerilerine uygun olarak yapılacaktır. Zar oluşturan bileşimin uygulanmasından önce yüzeydeki kusurlar doldurulacaktır.
Bu sıvı bileşim, düzgün ve eşit bir doku oluşturacak kapasitede bir püskürtme cihazı ile püskürtülmeli ve nem ile yağın bileşimin içine karışmasını önlemek için basınçlı hava beslenme hattı bir nem ve yağ tutucu filtre ile donatılmalıdır.
Üstüne zar halinde bileşim püskürtülen beton yüzeyleri koruma zarının sürekliliğini bozacak herhangi bir nedene karşı priz süresince gerektiği şekilde korunacaktır. İnşaat eklemesi yapılan yüzeylere veya daha sonra bağlantıyı gerektiren yüzeylere zar bileşimi uygulanmayacaktır.
6.11-Zararlı Kimyasal Etkilere Dayanıklılık:

Zeminin betona zarar verecek maddeler içermesi halinde TS.3440'ın en son baskısına uygun olarak gerekli tedbirler yüklenici tarafından bilabedel alınacaktır. Bu ortamlarda İŞ SAHİBİ'nin onayı alınarak zararlılık etkisine bağlı olmak üzere TS.20, TS.640, TS.809 veya eşdeğer yabancı standartlara uygun seçilecek çimento İŞ SAHİBİ'nce uygun görülecek yalıtım tedbirleri de alınmak suretiyle kullanılacaktır.


Bu tür zeminlerde direklerin topraklaması da minimum 110 mikron kalınlığında galvaniz kaplanmış 80.80.10'luk köşebent elektrod ve 96 mm² 'lik galvanizli çelik topraklama teli kullanılarak yapılacaktır. Sözkonusu tedbirler için hiçbir bedel ödenmeyecektir.
6.12-Hasara Uğramış veya Bozuk Beton:

Herhangi bir nedenle hasara uğramış veya sonradan saptanan kusurlu bozuk betonlar İŞ SAHİBİ'nin direktifi ile tamamen sökülecek ve kabul edilebilir bir şekilde bedelsiz olarak yeniden dökülecektir.


6.13-Kalıplar:

Gerekli yerlerde betonu sınırlamak ve istenilen şekilde biçimlendirmek için kalıplar kullanılacaktır. Projelerde doğal zeminle temas halinde gösterilen düşey beton yüzeyleri kalıp içine alınmayacaktır. Zemin yan yüzeyleri istenilen ölçüde kesilmeye uygun veya beton dökülünceye kadar duracak yapıda değilse, bu takdirde kalıp yaparak beton dökülebilir.


Kalıplar, betonun resimlerde istenen şekil, doğrultu ve ölçülerine uygun olacak, gereksiz kıvrılma veya belverme yapmadan betonun ağırlığından ileri gelen yayılmasını önleyecek kadar kuvvetli olacak ve harcın sızmasını engelleyecektir. Birbirlerine göre durumlarını ve şekillerini kaybetmemeleri için kalıplar uygun şekilde desteklenecek ve birbirlerine bağlanacaktır. Beton dökümünden önce kalıpların istenen doğrultuda kaldığı, kalıp taşıyıcılarının yerinden oynamadığı kontrol edilecektir.
Betonun görünen yüzeylerine gelen kalıplar tekdüzen kalınlığa göre rendelenecek ve budak boşlukları ve diğer kusurlardan ari olacaktır. Bu şekildeki kalıpların ekleri yatay ya da düşey olacaktır. Kalıbın betonla temas eden yüzeyleri temiz ve sağlam olacaktır. Açıkta bulunmayan yüzeylerde ve kaba işlerde rendelenmemiş kereste kullanılabilir. Kalıplarda kullanılan kullanılmış kerestelerin çivileri sökülmeli ve betona değen yüzeyler tekrar kullanılmadan önce elle temizlenmiş olmalıdır. Beton, üzerine gelebilecek herhangi bir yükü taşımaya yetecek kadar sertleşmedikçe kalıplar sökülmeyecektir. Kalıplar sökülürken tahtaları gevşetmek için madeni kama ve aletler kullanılmayacaktır. Kamalayarak açmak gerekli ise, betonun yapışmasını kırmak için hafif darbelerle ahşap kama kullanarak yapılmalıdır.
6.14-Betonarme Demiri:

Temellerde demir kullanılması gerektiğinde, beton donatısı olarak kullanılacak çelikler TS.708'in en son revizyonlu metninde istenilen niteliklerde çelik çubuk olacaktır.Betonarme çelik çubukları betonun içine resimlerde gösterilecek yerlere yerleştirilecektir. Resimlerde aksi gösterilmedikçe veya aksine talimat verilmedikçe, çubukların yerleştirilmesi eksen hatlarından alınacak ölçüye göre olacaktır. Çubuk listeleri ile bükme cetvellerini kapsamak üzere demir çubuk yerleştirme ve bükme bilgilerini gösteren tamamlayıcı betonarme resimleri İŞ SAHİBİ tarafından onaylanacaktır.
Betonarme demirlerinin yerleştirilmesinden önce, çubuk yüzeyleri ve herhangi madeni çubuk dayanakların yüzeyleri pul pul dökülen ileri derecede pastan, gevşek haddeleme kalıntısı pullarından, pislikten, yağdan ve diğer yabancı maddelerden temizlenecektir.
Demirler yerleştirildikten sonra, beton içine tamamiyle gömülünceye kadar temiz bir şekilde korunacaktır. Ana destek çubuklarının betonun yüzeyinden başlayan minimum bir koruyucu örtü kalınlığı (pas payı) bulunacaktır. Betonarme demirleri titizlikle yerleştirilecek ve beton dökümü sırasında yerlerinden oynamamaları sağlanacak ve daha önce dökülmüş beton içindeki betonarme demirlerinin yerlerinden oynamasını önleyecek özel önlemler alınacaktır. Betonarme demirlerini desteklemek için paslanmaz madenden yapılmış sehpa, askı, ara tutucuları ya da uygun görülen madeni destekler kullanılabilir. Betonarme demirlerini desteklemek için prefabrik beton bloklar kullanılabilir.
7- DiREK TEMEL DOLGUSUNUN YAPILMASI
Direk temellerinin doldurulma şekli ve dolgu için kullanılacak malzemenin cins ve miktarı aşağıda belirtilmiştir.
Hafredilen malzeme içerisinde kafi miktarda toprak bulunmadığı takdirde, dolgu malzemesinin % 50 taştan ve % 50 topraktan oluşmasına izin verilecektir. Yüklenici lüzumlu uygun nitelikli toprağı başka bir yerden temin etmekle sorumludur. Bu takdirde toprağın temininden dolayı Yükleniciye bir bedel ödenmeyecektir.
Yüklenici tarafından ve genellikle yöreden sağlanacak olan bu toprak 15 cm.lik katmanlar halinde doldurulup tokmaklandığında, temel çevresini çekiye dayanıklı yoğun bir toprak konisi oluşturacak şekilde sararak sıkıştıracak bir yapıda olacaktır. Bu malzemenin kaynakları İŞ SAHİBİ tarafından onaylanacaktır.
İŞ SAHİBİ'nin görüşüne göre, hafriyat malzemesi dolguda kullanılamayacak derecede ıslak ise Yüklenici bunları yayıp havalandıracak ve içerdiği nem uygun değeri bulduktan sonra direk temellerinin dolgusunda kullanacaktır. Her dolguda erişilecek sıkıştırma derecesi o civardaki doğal toprağın yoğunluğunda olacaktır. Dolgu içinde iri taşlar, çamur, donmuş malzeme, kökler, ağaç, bitki artıkları ve diğer istenmeyecek malzemeye izin verilmeyecek ve dolguda kullanılmayacaktır.
Kazı sırasında su çıkan yerlerde, temellerin tesisi boyunca ve dolgu işlemi boyunca çukurda toplanan su tamamen dışarıya pompalanacaktır. Kaya temellerde betonla temas edecek tüm kaya temel yüzeyleri, kaya ile beton arasında yeterli yapışmayı sağlayacak şekilde hazırlanacaktır. Kaya yüzeyinde bulunan tüm gevşek ve çürük kayalar, taş parçaları, toprak ve çamur pisliği v.b. temizlenmelidir. Yatay konumu ağır basan taşıyıcı yüzeyler, kaya içinde hazırlanacaktır.
Temel kazısı ayakların yerleştirileceği zamana kadar emin,temiz ve sağlam bir şekilde yapılacaktır. Gözetimi yapılmayan tüm çukurlarda gerekli koruyucu önlem alınacaktır. Gerektiğinde daha önce hazırlanmış çukurlarda biriken maddeleri Yüklenici tekrar kazıp çıkaracaktır. İstenilen temel için hazırlanmış çukurlarda don etkisi ya da su girişiyle oluşmuş çamur ya da istenmeyen temel maddesi dışarı atılacak ve yerine gideri Yükleniciye ait olmak üzere iyice tokmaklanmış kırma taş ya da çakıl dolgu yapılacaktır.
Yüklenici, direğin alt kısmını ve tamamını monte ederek direğin yerini ve konumunu kontrol ettikten sonra temel betonu ve dolgu işini yapacaktır.
Temel montajını takiben betonun temel projesinde öngörülenden fazla miktarda toprak yüzeyine çıkmasını önlemek üzere en fazla 15 cm. ye kadar ilave dolgu yapılabilecektir. Ayrıca hafriyat ve direk aplikasyonu yönünden gerekmesi halinde direk merkez kazığı kotu kleranslar kontrol edilmek koşuluyla en fazla 40 cm.ye kadar toprak altına kaydırılabilir (direk gömülebilir).


8-KAFES DiREKLERiN MONTAJI
Direklerin tüm elemanlarının montajı İŞ SAHİBİ'nce onaylanan projelere, direk tevzi listelerine, direk imalat ve montaj resimlerine ve bu şartnamenin ekindeki direk aplikasyon cetvellerine uygun olarak yapılacaktır.
Yüklenici sözleşme konusu hatların montaj işlerinde İŞ SAHİBİ'nin direk projelerinde bulunmasa dahi “STUB” ayak sistemi kullanmayı teklif edebilir. Ancak, bu durumda yüklenici sözkonusu önerisiyle birlikte ilgili direklerin alt montaj imalat resimlerinde gereken değişiklikleri, “STUB” ayaklarla direk ayarının yapılma sistemini, ayar için kullanılacak “TEMPLATE” veya “V-BLOK” sisteminin tüm hesap ve detaylarını hazırlayarak İŞ SAHİBİ'nin kontroluna sunacak ve önerisinin İŞ SAHİBİ'nce kabulü halinde uygulama yapabilecektir.
8.1- Aplikasyon Yönünden Montaj Koşulları:

Yüklenici tarafından yapılacak aplikasyon çalışmaları ve bilahare direk montajı esnasında onaylı plan-profillere nazaran direklerin yeri ve konumunda meydana gelebilecek sapmalar aşağıdaki sınırlar içerisinde olacak ve İŞ SAHİBİ'nce direklerin değerlendirilmesi ve kabulünde bu sınırlar dikkate alınacaktır.


8.1.a-Direkler aliğmanda olmak koşuluyla plan-profildeki yerinden ileri veya geriye en fazla 2m. kayabilir.
8.1.b-Direğin merkez kazığının aliğmana dik yöndeki kaçıklığı 0,10 metreyi geçmeyecektir.
8.1.c-Direkler aliğmana veya açıortaya göre (Köşe direkleri için) ± 0,25 graddan fazla dönük dikilmeyecektir.
8.1.d-Some direkleri açıortay eksenine göre dikilecektir.
8.1.e-Nihayet direkleri hatta dik olarak dikilecek, portale giriş (gevşek irtibat) açısı dikkate alınmayacaktır.
Yukarıda a,b,c maddelerinde belirtilen sınırları aşan, ancak mevcut konumuyla kalmasında İŞ SAHİBİ'nce teknik sakınca görülmeyen direklerden, bu meblağla sınırlı kalmamak ve direklerin proje şartlarını zorlayabilecek durumlarda meblağı tamamen İŞ SAHİBİ'nce takdir edilmek koşuluyla nefaset kesilecektir.
8.2-Direk Ayarı Yönünden Montaj Koşulları:

Beton içerisinde kalacak olan ayak dikmeleri hazırlanmış hafriyat çukurlarına dikkatle yerleştirilecek ve bu yerleştirmede aşağıda belirtilen sınırlar içinde kalınacaktır.


8.2.a-Direklerin herhangi bir yüzünde bulunan komşu iki ayak arasındaki kot farkı 12 milimetreyi geçmeyecek ve ayrıca taban köşegenleri üzerindeki ayakların kotları arasındaki fark da 12 milimetreyi aşmayacaktır.
8.2.b-Her tip direğin komşu ayakları arasındaki uzaklık ile birbirine çapraz olarak karşı olan iki ayak arasındaki uzaklık (köşegen uzaklığı) ayar ölçülerine nazaran en fazla (12mm) farklı olabilir.
8.2.c-Temeldeki dikmelerin eğiminin imalat resimlerindeki eğime nazaran farkı metre başına en fazla ( 2mm) olabilir.
8.2.d-Betona giren dikme köşebentlerinin imalat resimlerindeki konumu ve direk yüzlerine nazaran dönüklüğü aynen korunacak, montaj sırasında oluşabilecek dönüklük farkı en fazla 3 milimetre olabilecektir.
8.2.e-Direk ekseninin düşeye nazaran sapması (eksenin eğimi) direk boyunun 5/1000'ini geçemez.
8.2.f-Direk tepesinin aliğmana dik yöndeki kaçıklığı, direk merkez kazığının yukarıda 8.1 maddesinde belirtilen 0,10 m kaçıklık sınırı ile direk ekseninin düşeye nazaran sapma miktarının toplamı, direk boyunun binde beşi kadar olan sapma sınırını geçemez.
8.2.g-Yukarıda belirtilen toleranslar içerisinde yapılmamış olan direkler İŞ SAHİBİ'nce kabul edilmeyecektir. Yüklenici bu tür kusurlara sahip direklerde İŞ SAHİBİ'nce uygun görülebilecek tüm düzeltme çalışmalarını bedelsiz olarak yapmakla yükümlü olup, bu nedenle hiç bir hak ve talepte bulunmayacaktır.
Gerek Yüklenici tarafından direk ayarı yapılırken, gerekse İŞ SAHİBİ'nce sonradan yapılacak montaj kontrollarında bu şartnamenin ekinde verilen prensip resmine uygun olarak ölçüler alınacak olup, hatlarda kullanılacak direk tiplerine göre imalat resimlerinden hesaplanan ayar ölçü değerleri sözleşme imzasını takiben İŞ SAHİBİ tarafından Yükleniciye verilecektir.
Yüklenici tamamlanan montaj işlerini (hafriyat, altmontaj, üst montaj) ödemelerin yapılması için İŞ SAHİBİ'ne bildirmeden önce gerekli kontrolları yapacak ve işin bu şartnamede belirtilen tüm hususlara aynen uygun olduğuna kanaat getirdikten sonra İŞ SAHİBİ'ni kontrol ve tesbite davet edecektir.
Altmontaj işlerine ait durum tutanakları düzenlenmeden önce İŞ SAHİBİ'nce ilgili direklerin yukarıda 8.1 ve 8.2 maddelerine göre kontrolları yapılacak ve bu şartnamedeki toleransları aşan kusurlara sahip olduğu belirlenen alt montajlar, saptanan kusurlar giderilinceye kadar montaj durum tutanağına dahil edilmeyecektir.
Bu şekilde alt montajında toleransları aşan aplikasyon ve boyut hataları saptanan direklerin üst montajına geçilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek, bu nedenle üst montajda meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı Yükleniciye hiçbir süre uzatımı ve fiat farkı verilmeyecek, İŞ SAHİBİ'nin müsaadesi alınmadan üst montajlar yapılsa bile bunların bedeli ödenmeyecektir.
8.3- Direk Üst Montajı:

Temel betonlarının dökülmesinden itibaren en az 7 gün geçmedikçe direklerin üst kısmının montajı yapılmayacaktır.Direklerin üst montajında da yukarıda 8.2 maddesinde belirtilen toleranslar aynen geçerli olup, bunun yanısıra direğin düşey ekseninde olmasına dikkat edilecektir.


Üst montaj esnasında, elemanlar hiç bir ön gerilmeye maruz kalmayacak şekilde monte edilecek, elemanların aşırı derecede çekilmesi ve eğilmesine müsaade edilmeyecektir.
Üst montajı rahatça yapılamayan elemanlarda imalat yönünden de hata olup olmadığı araştırılacak, kusurlu imalat saptanması halinde ilgili elemanlar Yüklenici tarafından bedelsiz olarak yeniden projesine uygun şekilde imal ve monte edilecektir.
Ek yerlerindeki yüzeyler birbirine tam intibak edecek, öngerilmesiz olarak bağlanacaktır. Ek yerlerinde eğim değişikliklerine kesinlikle müsaade edilmeyecektir.
Üst montajı yapıldıktan sonra yukarıda 8.2 maddesinde belirtilen toleransları aşan kusurlara sahip direklerin saptanması halinde, İŞ SAHİBİ'nce mevcut haliyle kalmasında sakınca görülmeyen direkler için, bu meblağla sınırlı kalmamak ve direklerin proje şartlarını zorlayabilecek durumlarda meblağı tamamen İŞ SAHİBİ'nce takdir edilmek koşuluyla nefaset kesilecektir. Kusurları sakıncalı görülen direkler ise İŞ SAHİBİ'in tekrar uyarısına mahal bırakılmadan anında ve bedelsiz olarak Yüklenici tarafından İŞ SAHİBİ'nin direktiflerine uygun biçimde düzeltilecektir.
Civatalar, direğin montajı tamamiyle ikmal edildikten sonra iyice sıkılacaktır. Civataların nihai sıkıştırılmasından evvel direk şakülünden kaçmışsa, direğin halatla çekilerek şakülüne getirilmesine müsaade edilecektir. Civataların sıkıştırılması için Tork anahtarı kullanılması durumunda, civatalardaki sıkılık hiç bir zaman 16 mm'lik civatalar için 9,7 kilogram-metre, 20 mm' lik civatalar için 17,3 kilogrammetre, ve 22 mm'lik civatalar için ise 27,7 kilogrammetreyi aşmayacaktır.
Somunun veya civatanın, dişlerini yahut galvanizini bozacak bir anahtarın kullanılmasına ve civataların aşırı derecede sıkılmasına müsaade edilmeyecektir. Civataların boyları bağlantı elemanlarından en az 2,5 diş dışarıya çıkmış olacaktır.
Direk montajı ikmal edildikten sonra tüm işlerin uygun şekilde yapıldığından emin olmak amacıyla her direk Yüklenici ve İŞ SAHİBİ'nin kontrol elemanları tarafından kontrol edilecektir. Her civatadaki somun sıkıştırılacak ve somunun kilitlenmesini temin maksadıyla civataları somunla birleştiği yer zımbalanacaktır.Zımbalama, bir zımba kalemi ile civatanın ve somunun ara kesitteki dişini bozacak şekilde yapılacak ve zımbanın ucu somunun içerisine en az 1,5 mm kadar girmiş olacaktır. Yerde monte edilmiş kısımda veya tüm direk montajı ikmal edilinceye kadar zımbalama yapılmayacaktır. Zımbalama galvanize en az hasar verecek şekilde yapılacaktır.
Hatların montajı komple olarak ikmal edildikten sonra her direk Yüklenici tarafından kontrol edilmiş, tüm eleman ve civatalar bu şartnamede öngörülen esaslar dahilinde takılmış, civatalar sıkıştırılmış ve zımbalanmış ise İŞ SAHİBİ'nden montaj kabulü talep edilecektir.
9-DiREKLERiN TOPRAKLAMASI
Tüm direkler topraklanacak ve topraklama direnci 20 ohm'dan küçük olacaktır.
Topraklama direğin zeminle en iyi temasını sağlayacak şekilde ve bu şartnameye ekli resme uygun olarak direk dikmesinden itibaren 0-30 m.lik bir saha içinde İŞ SAHİBİ'nin kontrol elemanlarının uygun göreceği ve 20 ohm'u sağlayacak en iyi bir yer ve yönde yapılacaktır.
Topraklama elektrodu en az 150 cm derinlikte düşey düzlemde dik olarak yerleştirilmiş, minimum 200 cm boyunda ve 5 cm çapında galvanizli boru veya minimum 200 cm boyunda galvanizlenmiş St.37 kalitesindeki 65.65.7' lik köşebent olacaktır.
Topraklama elektrodunun direk gövdesine irtibatlandırılması asgari 70 mm² kesitinde galvanizli örgülü çelik tel ile yapılacak (galvanizli lama veya şerit kabul edilmez) ve sözkonusu örgülü çelik tel, bu şartnamenin ekindeki resme uygun olarak mutlaka her iki ucuna presle tutturulan top klemensler (bağlantı pabucu) vasıtasıyla direk gövdesine ve topraklama elektroduna irtibatlandırılacaktır.
Topraklamalar kayalık zeminde bulunan direklerde kesinlikle direklerin temel çukuruna yapılmayacak, mutlak surette yukarıda belirtilen direk dikmesinden itibaren 30 m.lik saha içerisinde tesis edilecektir.
Yüklenici sorumluluğu tamamiyle kendisine ait olmak üzere, toprak geçiş direncinin düşük olduğunu ve bir adet topraklama ile 20 ohm'un altına düşeceğini tahmin ettiği yerlerde sözkonusu 1 adet topraklama elektrodunu kontrol elemanlarıyla mutabık kalarak, temel çukuruna uygun şekilde tesis edebilecektir. Ancak bu şekilde tesis edilen bir adet topraklama ile direnç 20 ohm'un altına düşmezse, Yüklenici bunları sökerek veya yeni bir adet topraklamayı 30 m.lik saha içinde bedelsiz olarak tesis etmekle yükümlü olacaktır.
Toprak direnci bir “Megger” veya başka bir alet ile İŞ SAHİBİ'nce ölçülecektir. Direnç ölçmeleri temel toprak dolgusu yapıldıktan sonra ve normal zemin koşulları altında yapılacaktır. Klorür ya da iletkenliği arttırıcı tuzların kullanılmasına izin verilmeyecektir. Topraklama Raporu, direk numaraları ve son olarak ölçülen toprak direncinden başka,ölçme tarihini, sıcaklık derecesini ve zemin durumunu da içerecektir. Zemin durumu ve koşullar, yaş, normal, kuru veya çok kuru şeklinde bildirilecektir. Yeraltı suyuna rastlandığında, suyun toprak yüzeyinden uzaklığı belirtilecektir.
Direklerin topraklama direnci, teli çekilmiş hatlarda toprak teli (koruma teli) direkten ayrılarak, direk ve topraklama elektrodu bir bütün olarak düşünüldüğünden, topraklama irtibatlarını direkten ayırmadan ölçülerek kontrol edilecektir.
Topraklama direnci bu bir adet topraklama ile 20 ohm'un altına düşmezse, Yüklenici İŞ SAHİBİ'nin onayını almak kaydıyla bir tek topraklama kolu için, bu şartnameye ekli resme göre ve her biri bu resimdeki kollardan birini teşkil edecek şekilde ikinci topraklamayı yapacak, bu halde topraklama direnci 20 ohm' un altına düşmezse üçüncü topraklamayı, yine de düşmezse dördüncü topraklamayı tesis edecektir. Bu halde de topraklama direnci 20 Ohm'un altına düşmezse olduğu gibi bırakılacaktır.

Ancak, direk montajı sırasında gerek direk yeri, gerekse 30 m.lik saha içinde tamamen kayalık olduğu ve toprak geçiş direncinin 20 ohm'dan yüksek çıkacağı önceden belirli olan yerlerde ilave topraklamalar işin başında peşinen ilgili direğin 4 (dört) ayağına da yapılacak, aksi takdirde direğin montaj bedeli bu işlem yapılıncaya kadar ödenmeyecektir.


Ayrıca İŞ SAHİBİ lüzum görürse, fiyatı Yükleniciyle bilahare tesbit edilmek üzere yeni bir topraklama şekli teklif edebilir. Yüklenici bunu da yapmakla sorumludur.
10-TIRMANMA MANiALARI,TEHLiKE iŞARETi VE DiREK NUMARA LEVHASI:
Tırmanma maniaları, direk imalat resimlerinde gösterildiği şekilde imal edilerek direk üzerindeki yerine monte edilecektir.
Yüklenici, her direkte imalat resimlerinde gösterilen yere (zeminden yaklaşık 4-6 metre yüksekliğe) ÇDİ Şartnamesinin ekindeki resme uygun olarak 20 x 40 cm ölçülerinde kancalı tipte bir ölüm tehlike işareti ve buna ilaveten 11 x 11 cm ölçülerinde bir direk numara levhası takacaktır. Kancalar sır tabakasına zarar vermeyecek şekilde sıkıştırılacaktır.
11-KATODiK KORUMA VE KOROZYONLU ARAZİLERDEKİ TEDBİRLER :
11.1-Katodik Koruma :

Zemin durumunun gerektirdiği direk yerlerinde, Yüklenici Koppers Company Inc. tarafından imal edilen “Bitumastic 50” veya onaylanmış benzeri madde ile direk ayaklarına 2 kat katranlama yapacaktır. Katranlama, imalatçısının önerilerine uygun olarak yapılacaktır. Katranlanacak yüzeyler kuru, kabuk, yağ ve diğer yabancı maddelerden ari, galvanizli temiz yüzeyler olacaktır. İkinci katın uygulanmasından önce birinci katın kuruması beklenilecektir. Beton içinde kalacak olan demir yüzeyleri bitumastic ile katranlanmayacaktır.


11.2-Korozyonlu Arazilerdeki Tedbirler :

Korozyonlu arazilerdeki hatlarda İŞ SAHİBİ’nce tespit edilen hat bölümlerinde direk ayaklarının paslanmasını önlemek üzere temel boğaz betonları toprak seviyesinden itibaren min. 50 cm. yukarıya yükseltilecek ve bunun için toprak altında kalan temel ebatları değiştirilmeden ayak dikme boyu artırılarak bu yükseklik sağlanacaktır.Bunun için gerekli temel tadilat projesi Yüklenici tarafından bilabedel hazırlanacaktır.


Bu temel proje tadilatına ilaveten gerekli görülmesi halinde toprakla temas eden beton yüzeyleri ziftlenecektir.
12-KUŞLARA KARŞI KORUMA
Yüklenici kuşlara karşı hattın elektriksel güvenliğini sağlamak için imalat resimlerinde belirtildiği şekilde kuşkonmaz düzeneklerini hazırlayacak ve bu şartnamenin ekindeki montaj resmine göre direklere takacaktır.
13-TEMiZLEME
Bu şartname kapsamındaki işlerin bir parçası olmak üzere Yüklenicinin, tüm artık malzemeyi İŞ SAHİBİ'nin belirteceği şekilde iş sahasından toplayıp bir yere yığması ve tüm geçici işleri gereği gibi yoluna koyması gerekir. Direk yerleri en az işin başlangıç durumundaki kadar iyi bir durumda teslim edilecektir.
14-YÜKÜMLÜLÜK
Bu şartname ve eklerinde herhangi bir eksiklik ve kusur olsa bile, tüm iş Yüklenici tarafından enerji iletim hatlarının inşaatına ait en modern uygulamaya uygun olarak ve yeterli bir işçilikle yapılarak tamamlanacaktır.
15-MONTAJ ŞARTNAMESiNiN EKLERi
Topraklama prensip resmi, temel detayları, direk ayarına ilişkin prensip resmi, direk aplikasyon cetvelleri ve kuşkonmaz montaj resminden ibarettir.Yüklə 110,05 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə