Mövzu informasiya nədir?Yüklə 1,16 Mb.
səhifə1/5
tarix25.05.2018
ölçüsü1,16 Mb.
  1   2   3   4   5


MÖVZU 1. 1. İnformasiya nədir?

 1. obyekt və hadisələr haqqında əldə edilmiş məlumat, bilik, verilən

 2. obyektin ölçüsü, verilən

 3. hadisə haqqında məlumat

 4. xəbər, obyektin xassələri

 5. obyektin yeri və bilik
 1. İnformatikada informasiyanın hansı növləri var?

 1. analoq və rəqəm

 2. obyektiv və subyektiv

 3. doğru və yalan

 4. etibarli və həqiqi

 5. tam və natamam
 1. İnformasiyanın əsas xassələri?

 1. doğruluq, aktuallıq,obyektivlik , yararlılıq, tamlıq, adekvatlıq

 2. doğruluq, tamlıq , konqretlik, yararlılıq;

 3. aktuallıq, doğruluq, ilkinlik, sonluluq, dövrülük;

 4. obyektivlik, subyektivlik, ikilik;

 5. ikilik, səkkizlik, onluq, onaltılıq
 1. İnformasiyanın qeyd edilməsi üsul və vasitələri:

 1. mətn-simvol, qrafika, səs, rəqəm

 2. kodlaşdırma və modulyasiya

 3. mətn-simvol, qrafika, say sistemi

 4. rəqəm, hərf, söz, elan

 5. mətn- simvol, hərf, işarə
 1. İnformasiya ......... şəklində ötürülür, ....... şəklində saxlanılır.

 1. siqnal, kod

 2. bayt, fayl

 3. bit, siqnal

 4. siqnal, fayl

 5. fayl, kod
 1. Binary Digit” nədir?

 1. bit

 2. bayt

 3. meqabit

 4. kilobayt

 5. meqabayt
 1. Aşağıdakılardan biri informasiyanın xassəsi deyil.

 1. təzəlilik

 2. aktualliq

 3. tamliq

 4. diskretlik

 5. adekvatliq
 1. İnformatikada kompyuterlərin və digər qurğuların istifadə qaydalarını hansı sahə öyrənir?

 1. hardware

 2. software

 3. freeware

 4. noware

 5. texnoware
 1. Hardware dedikdə aşağıdakılardan hansı başa düşülür.

 1. aparat təminatı

 2. tətbiqi proqram

 3. proqram təminatı

 4. printer markası

 5. alqoritm təminatı 1. Software dedikdə aşağıdakılardan hansı başa düşülür.

 1. proqram təminatı

 2. aparat təminatı

 3. printer növü

 4. qurğu

 5. alqoritm təminatı
 1. Brainware dedikdə aşağıdakılardan hansı başa düşülür.

 1. alqoritm təminatı

 2. aparat təminatı

 3. tətbiqi proqram

 4. proqram təminatı

 5. qurğu 1. ASCII nədir?

 1. Beynəlxalq kodlaşdırma sistemi

 2. Milli kodlar cədvəli

 3. Kodlar cədvəli

 4. Universal kod

 5. Milli COD
 1. Unicode kodlaşdırma sistemində 1 simvolun kodlaşdırılması üçün neçə bayt yer ayrılır?

 1. 2 bayt

 2. 4 bayt

 3. 1 bayt

 4. 5 bayt

 5. 3 bayt 1. İnformasiyanın ölçü vahidlərinin düzgün artma ardıcıllığını göstərin:

 1. bayt, kilobayt, meqabayt

 2. bit, qiqabayt, kilobayt

 3. kilobayt, qiqabayt, meqabayt

 4. bayt, meqabayt, kilobayt, qiqabayt

 5. bayt, kilobayt, qiqabayt, meqabayt
 1. Həcmi 16 bit olan informasiya neçə bayta bərabərdir

 1. 2

 2. 8

 3. 16

 4. 1

 5. 4
 1. 216 bit neçə baytdır?

 1. 27

 2. 16

 3. 28

 4. 32

 5. 31
 1. TEXNOLOQ sözündə neçə bayt informasiya var

 1. 8

 2. 5

 3. 6

 4. 7

 5. 9
 1. Eylenceli informatika ifadəsi yaddaşda nə qədər yer tutur?

 1. 21 bayt

 2. 21 bit

 3. 20 bit

 4. 20 bayt

 5. 168 bayt
 1. 213 bit neçə kilobaytdır.

 1. 1

 2. 3

 3. 5

 4. 2

 5. 4
 1. 1 mbayt neçə kbaytdır

 1. 210

 2. 213

 3. 220

 4. 215

 5. 230
 1. 1 Gbayt neçə bitdir

 1. 233

 2. 230

 3. 215

 4. 220

 5. 240
 1. Kilobaytın səkkizdə bir hissəsindən ibarət məlumatda neçə bit informasiya vardır?

 1. 1024

 2. 4096

 3. 512

 4. 2048

 5. 256
 1. 8192 Mbayt neçə Gbaytdır?

 1. 8

 2. 1

 3. 2

 4. 3

 5. 4
 1. 32 Mbayt neçə baytdır?

 1. 225

 2. 236

 3. 246

 4. 235

 5. 226
 1. Aşağıdakı ikilik ədədlərdən hansı kompyuterin yaddaşında 1.5 bayt yer tutur?

 1. 101101101101

 2. 11010111

 3. 10011

 4. 1000000

 5. 1011010101111100
 1. Aşağıdakı məlumatda verilmiş və ASCII - də kodlaşdırılmış müxtəlif simvolların sayını tapın.

010000010100001001000001010000101001101101100101

 1. 4

 2. 2

 3. 3

 4. 6

 5. 5
 1. Yaddaşda mətn, qrafik və video tipli informasiyalardan ibarət 20 Mb informasiya vardır. Əgər

yaddaşdan 5Mb video, 5632 Kb qrafik və 4608 Kb mətn tipli informasiya silinərsə, qovluğun həcmi nə qədər olar?

 1. 5Mb

 2. 10Mb

 3. 5Kb

 4. 15Mb

 5. 5b
 1. Mətnin saxlanması üçün yaddaşda 792 bit tələb olunur. Mətn neçə simvoldan

ibarətdir?

 1. 99

 2. 700

 3. 792

 4. 800

 5. 145
 1. 12 288 bit tutumlu informasiyanın həcmi neçə kilobaytdır?

 1. 1,5

 2. 1

 3. 102 4

 4. 3

 5. 8192
 1. Qovluqda yerləşən faylların birlikdə həcminin 10MB olduğu məlumdur. Həmin qovluqdan

həcmi 3, 5 MB - lıq video fayl, 2560 KB – lıq audi faylı sildikdən sonra qovluqda qalan faylların həcmi nə qədər olar ?

 1. 4 MB

 2. 4.5 MB

 3. 6,5 MB

 4. 5 MB

 5. 2048 KB
 1. Hər səhifədə 128 sətir, hər sətirdə 24 simvol olarsa 96 Kbayt yaddaşa neçə səhifə yazmaq olar?

  1. 32

  2. 43

  3. 10

  4. 21

  5. 65
 1. Hər səhifədə 64 sətir, hər sətirdə 48 simvol olarsa 48 Kbayt yaddaşa neçə səhifə yazmaq olar?

 1. 16

 2. 21

 3. 6

 4. 31

 5. 11
 1. Hər səhifədə 32 sətir, hər sətirdə 48 simvol olarsa 36 Kbayt yaddaşa neçə səhifə yazmaq olar?
  1. 24

  2. 32

  3. 16

  4. 8

  5. 48 1. Hər səhifədə 64 sətir, hər sətirdə 24 simvol olarsa 72 Kbayt yaddaşa neçə səhifə yazmaq olar?

  1. 48

  2. 64

  3. 16

  4. 32

  5. 96
 1. Hər səhifədə 40 sətir, hər sətirdə 64 simvol olarsa 20 Kbayt yaddaşa neçə səhifə yazmaq olar?

  1. 8

  2. 17

  3. 11

  4. 2

  5. 5
 1. Hər səhifədə 160 sətir, hər sətirdə 96 simvol olarsa 480 Kbayt yaddaşa neçə səhifə yazmaq

olar?

  1. 32

  2. 21

  3. 43

  4. 10

  5. 65
 1. Hər səhifədə 64 sətir, hər sətirdə 64 simvol olarsa 64 Kbayt yaddaşa neçə səhifə yazmaq olar?

 1. 16

 2. 21

 3. 6

 4. 11

 5. 31 1. Hər səhifədə 24 sətir, hər sətirdə 256 simvol olarsa 48 Kbayt yaddaşa neçə səhifə yazmaq olar?

 1. 8

 2. 2

 3. 5

 4. 11

 5. 17
 1. Hər səhifədə 160 sətir, hər sətirdə 64 simvol olarsa 320 Kbayt yaddaşa neçə səhifə yazmaq

olar?

  1. 32

  2. 43

  3. 10

  4. 21

  5. 65
 1. Hər səhifədə 24 sətir, hər sətirdə 24 simvol olarsa 4,5 Kbayt yaddaşa neçə səhifə yazmaq olar?

  1. 8

  2. 2

  3. 5

  4. 11

  5. 17
 1. Kompüterin yaddaşında 22,5 Kbayt yer tutan mətndə neçə simvol var?

 1. 23040

 2. 15911

 3. 15360

 4. 24142

 5. 23591
 1. Kompüterin yaddaşında 17,5 Kbayt yer tutan mətndə neçə simvol var?

 1. 17920

 2. 11947

 3. 12924

 4. 18897

 5. 19874 1. Kompüterin yaddaşında 2 Kbayt yer tutan mətndə neçə simvol var?

  1. 2048

  2. 2682

  3. 1365

  4. 1682

  5. 2365
 1. Kompüterin yaddaşında 19,5 Kbayt yer tutan mətndə neçə simvol var?

  1. 19968

  2. 21112

  3. 20540

  4. 18153

  5. 18725
 1. Kompüterin yaddaşında 21 Kbayt yer tutan mətndə neçə simvol var?

 1. 21504

 2. 15077

 3. 14336

 4. 22245

 5. 22986
 1. Kompüterin yaddaşında 5,5 Kbayt yer tutan mətndə neçə simvol var?

 1. 5632

 2. 5120

 3. 5363

 4. 5875

 5. 6118
 1. Kompüterin yaddaşında 23 Kbayt yer tutan mətndə neçə simvol var?

  1. 23552

  2. 24034

  3. 21411

  4. 21893

  5. 24516
 1. Kompüterin yaddaşında 0,75 Kbayt yer tutan mətndə neçə simvol var?

  1. 768

  2. 698

  3. 1237

  4. 1167

  5. 1706
 1. Kompüterin yaddaşında 2,25 Kbayt yer tutan mətndə neçə simvol var?

  1. 2304

  2. 2740

  3. 2095

  4. 2313

  5. 2522
 1. Kompüterin yaddaşında 1,25 Kbayt yer tutan mətndə neçə simvol var?
  1. 1280

  2. 2134

  3. 2988

  4. 1164

  5. 2018


MÖVZU 2. 1. Verilmiş ədədi onluq say sistemindən 2-lik say sisteminə keçirtmək. 46(10) → X(2)

 1. 101110(2)

 2. 111010(2)

 3. 101011(2)

 4. 111111(2)

 5. 101010(2)
 1. Verilmiş ədədi onluq say sistemindən 2-lik say sisteminə keçirtmək. 91(10) → X(2)

 1. 1011011(2)

 2. 1110011(2)

 3. 0111011(2)

 4. 1001110(2)

 5. 1111011(2)
 1. Verilmiş ədədi onluq say sistemindən 2-lik say sisteminə keçirtmək. 28(10) → X(2)

 1. 11100(2)

 2. 10011(2)

 3. 10111(2)

 4. 10010(2)

 5. 11011(2)
 1. Verilmiş ədədi onluq say sistemindən 2-lik say sisteminə keçirtmək. 37(10) → X(2)

 1. 100101(2)

 2. 101100(2)

 3. 111100(2)

 4. 011001(2)

 5. 101001(2)
 1. Verilmiş ədədi onluq say sistemindən 2-lik say sisteminə keçirtmək. 54(10) → X(2)

 1. 110110(2)

 2. 100111(2)

 3. 111001(2)

 4. 111110(2)

 5. 101011(2)
 1. Verilmiş ədədi ikilik say sistemindən 10-luq say sisteminə keçirtmək. 11100 (2) X (10)

 1. 28(10)

 2. 30(10)

 3. 27(10)

 4. 54(10)

 5. 43(10)
 1. Verilmiş ədədi ikilik say sistemindən 10-luq say sisteminə keçirtmək. 11110 (2) X (10)

 1. 30(10)

 2. 32(10)

 3. 24(10)

 4. 19(10)

 5. 45(10)
 1. Verilmiş ədədi ikilik say sistemindən 10-luq say sisteminə keçirtmək. 101101 (2) X (10)

 1. 45(10)

 2. 30(10)

 3. 27(10)

 4. 44(10)

 5. 15(10)
 1. Verilmiş ədədi ikilik say sistemindən 10-luq say sisteminə keçirtmək. 101110 (2) X (10)

 1. 46(10)

 2. 41(10)

 3. 35(10)

 4. 22(10)

 5. 57(10)
 1. Verilmiş ədədi ikilik say sistemindən 10-luq say sisteminə keçirtmək. 1010101 (2) X (10)

 1. 85(10)

 2. 67(10)

 3. 54(10)

 4. 32(10)

 5. 12(10)
 1. Verilmiş ədədi onluq say sistemindən 8-lik say sisteminə keçirtmək. 41(10) → X(8)

 1. 51(8)

 2. 75(8)

 3. 45(8)

 4. 43(8)

 5. 37(8)
 1. Verilmiş ədədi onluq say sistemindən 8-lik say sisteminə keçirtmək. 32(10) → X(8)

 1. 40(8)

 2. 26(8)

 3. 35(8)

 4. 17(8)

 5. 54(8)
 1. Verilmiş ədədi onluq say sistemindən 8-lik say sisteminə keçirtmək. 55(10) → X(8)

 1. 67(8)

 2. 62(8)

 3. 27(8)

 4. 54(8)

 5. 75(8)
 1. Verilmiş ədədi onluq say sistemindən 8-lik say sisteminə keçirtmək. 97(10) → X(8)

 1. 141(8)

 2. 134(8)

 3. 73(8)

 4. 46(8)

 5. 122(8)
 1. Verilmiş ədədi onluq say sistemindən 8-lik say sisteminə keçirtmək. 76(10) → X(8)

 1. 114(8)

 2. 112(8)

 3. 32(8)

 4. 57(8)

 5. 141(8)
 1. Verilmiş ədədi 8-lik say sistemindən 10-luq say sisteminə keçirtmək. 22 (8) X (10)

 1. 18(10)

 2. 46(10)

 3. 78(10)

 4. 97(10)

 5. 23(10)
 1. Verilmiş ədədi 8-lik say sistemindən 10-luq say sisteminə keçirtmək. 14 (8) X (10)

 1. 12(10)

 2. 54(10)

 3. 91(10)

 4. 53(10)

 5. 28(10)
 1. Verilmiş ədədi 8-lik say sistemindən 10-luq say sisteminə keçirtmək. 70 (8) X (10)

 1. 56(10)

 2. 60(10)

 3. 75(10)

 4. 31(10)

 5. 46(10)
 1. Verilmiş ədədi 8-lik say sistemindən 10-luq say sisteminə keçirtmək. 35 (8) X (10)

 1. 29(10)

 2. 42(10)

 3. 30(10)

 4. 55(10)

 5. 87(10)
 1. Verilmiş ədədi 8-lik say sistemindən 10-luq say sisteminə keçirtmək. 43 (8) X (10)

 1. 35(10)

 2. 76(10)

 3. 88(10)

 4. 53(10)

 5. 41(10)
 1. Verilmiş ədədi onluq say sistemindən 16-lıq say sisteminə keçirtmək. 143(10) → X(16)

 1. 8F(16)

 2. 56(16)

 3. 3B(16)

 4. 67(16)

 5. 1E(16)
 1. Verilmiş ədədi onluq say sistemindən 16-lıq say sisteminə keçirtmək. 318(10) → X(16)

 1. 13E(16)

 2. 25(16)

 3. 21A(16)

 4. 67(16)

 5. 90(16)
 1. Verilmiş ədədi onluq say sistemindən 16-lıq say sisteminə keçirtmək. 274(10) → X(16)

 1. 112(16)

 2. 32(16)

 3. 1FE(16)

 4. 84(16)

 5. 37(16)
 1. Verilmiş ədədi onluq say sistemindən 16-lıq say sisteminə keçirtmək. 69(10) → X(16)

 1. 45(16)

 2. 98(16)

 3. 4D(16)

 4. 6C(16)

 5. 69(16)
 1. Verilmiş ədədi onluq say sistemindən 16-lıq say sisteminə keçirtmək. 491(10) → X(16)

 1. 1EB(16)

 2. 78(16)

 3. 53(16)

 4. 2F(16)

 5. 86(16)
 1. Verilmiş ədədi 16-lıq say sistemindən 10-luq say sisteminə keçirtmək. 4E(16) → X(10)

 1. 78(10)

 2. 99(10)

 3. 64(10)

 4. 34(10)

 5. 20(10)
 1. Verilmiş ədədi 16-lıq say sistemindən 10-luq say sisteminə keçirtmək. 31A(16) → X(10)

 1. 794(10)

 2. 231(10)

 3. 67(10)

 4. 136(10)

 5. 112(10)
 1. Verilmiş ədədi 16-lıq say sistemindən 10-luq say sisteminə keçirtmək. 29(16) → X(10)

 1. 41(10)

 2. 65(10)

 3. 37(10)

 4. 23(10)

 5. 19(10)
 1. Verilmiş ədədi 16-lıq say sistemindən 10-luq say sisteminə keçirtmək. 12D(16) → X(10)

 1. 301(10)

 2. 147(10)

 3. 44(10)

 4. 69(10)

 5. 201(10)
 1. Verilmiş ədədi 16-lıq say sistemindən 10-luq say sisteminə keçirtmək. 1E8(16) → X(10)

 1. 488(10)

 2. 128(10)

 3. 57(10)

 4. 78(10)

 5. 235(10)
 1. 10101001,101112 ədədini 8-lik say sistemində təsvir edin.

 1. 251,568

 2. 251,452

 3. 231,452

 4. 251,552

 5. 250,452
 1. 10101010,111112 ədədini 8-lik say sistemində təsvir edin.

 1. 252,768

 2. 251,452

 3. 231,452

 4. 251,552

 5. 250,452
 1. İkilik say sistemindəki 1000001 ədədi əsası 8 olan say sistemində necə yazılır?

 1. 101

 2. 106

 3. 115

 4. 124

 5. 133
 1. İkilik say sistemindəki 10111111 ədədi əsası 8 olan say sistemində necə yazılır?

  1. 277

  2. 304

  3. 311

  4. 320

  5. 324
 1. İkilik say sistemindəki 11000110 ədədi əsası 8 olan say sistemində necə yazılır?
 1. 306

 2. 314

 3. 323

 4. 326

 5. 330
 1. 8-lik say sistemindəki 206 ədədi əsası 2 olan say sitemində necə yazılır?

 1. 10000110

 2. 10001111

 3. 10000101

 4. 10000110

 5. 10000111
 1. 8-lik say sistemindəki 163 ədədi əsası 2 olan say sitemində necə yazılır?

 1. 1110011

 2. 1110110

 3. 1110011

 4. 1101100

 5. 1111011
 1. 8-lik say sistemindəki 457 ədədi əsası 2 olan say sitemində necə yazılır?

 1. 100101111

 2. 110111101

 3. 100111101

 4. 111101100

 5. 100100111
 1. 8-lik say sistemindəki 227 ədədi əsası 2 olan say sistemində necə yazılır?

  1. 10010111

  2. 10011011

  3. 10010110

  4. 10011011

  5. 10100011
 1. 8-lik say sistemindəki 607 ədədi əsası 2 olan say sistemində necə yazılır?

  1. 110000111

  2. 100010001

  3. 11110110

  4. 100000101

  5. 10001001
 1. 10101001,101112 ədədini 16-lıq say sistemində təsvir edin.

  1. A9,B816

  2. A9,F816

  3. A7,B816

  4. F9,B816

  5. A9,B616 1. 101011,0110112 ədədini 16-lıq say sistemində təsvir edin.

 1. 2B,6C16

 2. 1B,6816

 3. 3B,6C16

 4. 2C,C616

 5. 2B,6D16
 1. 10101110,10111012 ədədini 16-lıq say sistemində təsvir edin.

 1. AE,BA16

 2. A7,B816

 3. A9,B616

 4. A9,F816

 5. F9,B816 1. 2-lik say sistemindəki 10001010 ədədi əsası 16 olan say sistemində necə yazılır?

  1. 8A

  2. 82

  3. 83

  4. 8F

  5. 88
 1. 2-lik say sistemindəki 10011101 ədədi əsası 16 olan say sistemində necə yazılır?

  1. 9D

  2. A6

  3. 97

  4. A0

  5. 94
 1. 2CE16 ədədini 2-lik say sistemində təsvir edin.

 1. 10110011102

 2. 10110011112

 3. 10111011102

 4. 11110011102

 5. 10110111102
 1. 16-lıq say sistemindəki 92 ədədi əsası 2 olan saysistemində necə yazılır?

  1. 10010010

  2. 10100001

  3. 10001111

  4. 10010101

  5. 10001001 1. 16-lıq say sistemindəki 73 ədədi əsası 2 olan say sistemində necə yazılır?

  1. 1110011

  2. 1110001

  3. 1110101

  4. 1101101

  5. 1111101 1. 16-lıq say sistemindəki 4E ədədi əsası 2 olan say sistemində necə yazılır

  1. 1001110

  2. 1001000

  3. 1010000

  4. 1001100

  5. 1011000
 1. 16-lıq say sistemindəki AB ədədi əsası 2 olan say sistemində necə yazılır?

  1. 10101011

  2. 10101001

  3. 10101101

  4. 10100101

  5. 10110101MÖVZU 3.


 1. Formal məntiq hansılardı?

 1. müddəa,hökm,mülahizə

 2. mülahizə,vətən,mühakimə

 3. söz,müddəa,mülahizə

 4. cümlə,müddəa,hökm

 5. hərif,mülahizə,müakimə
 1. Məntiqi “Dizyunksiya” əməlindən doğru olanı tapın.

 1. A˅B

 2. B˄A

 3. A-B

 4. Ā

 5. heç biri
 1. İnversiya” nədir?

 1. məntiqi inkar

 2. məntiqi toplama

 3. məntiqi vurma

 4. məntiqi bərabərlik

 5. Məntiqi çıxma 1. Konyuksiya” nədir?

 1. məntiqi vurma

 2. məntiqi inkar

 3. məntiqi toplama

 4. məntiqi bərabərlik

 5. Məntiqi çıxma
 1. Məntiqi əməl deyil:

 1. diversiya

 2. konyuksiya

 3. dizyunksiya

 4. inversiya

 5. məntiqi toplama
 1. Məntiqi toplama hansı bağlayıcı sözlə yerinə yetirilir?

 1. və ya 2. ya

 3. deyil

 4. onda
 1. Məntiqi vurma hansı bağlayıcı sözlə yerinə yetirilir? 1. və ya

 2. ya

 3. deyil

 4. onda
 1. Məntiqi məntiqi inkar hansı bağlayıcı sözlə yerinə yetirilir?

 1. deyil 2. və ya

 3. ya

 4. onda
 1. Verilmiş cədvəl hansı məntiqi əmələ aiddir?A

B

?

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

 1. məntiqi toplama

 2. məntiqi inkar

 3. implikasiya

 4. məntiqi vurma

 5. məntiqi bölmə
 1. Verilmiş cədvəl hansı məntiqi əmələ aiddir?A

B

?

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

1

1

 1. məntiqi vurma

 2. məntiqi toplama

 3. məntiqi inkar

 4. implikasiya

 5. ekvivalentlik
 1. Verilmiş cədvəl hansı məntiqi əmələ aiddir?A

B

0

1

1

0

 1. məntiqi inkar

 2. məntiqi vurma

 3. implikasiya

 4. məntiqi toplama

 5. məntiqi bərabərlik
 1. Hansı məntiqi ifadə bu ifadəyə bərabərdir?

 1. ;

 2. AB ;

 3. А В;

 4. ;

 5. ;
 1. Hansı məntiqi ifadə bu ifadəyə bərabərdir?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. .
 1. Əgər А=1(doğru), B=0 (yalan), onda bərabərdir.....

 1. 0

 2. А

 3. В 4. 1
 1. Göstərin, hansı məntiqi ifadə bu ifadəyə bərabərdir?

   1. ;

   2. ;

   3. ;

   4. ;

   5. ˅ ˄ C;
 1. Əgər А=0 (yalan), B=1 (doğru), onda bərabərdir.....

 1. 1

 2. 0 3. B

 4. A
 1. Əgər А=1 (doğru), B=1 (doğru), C= 0 (yalan) onda bərabərdir.....

 1. 1

 2. 0 3. B

 4. A
 1. X-in və Y-in hansı qiymətlərdə ifadə yanlış olacaq?

 1. X -DOĞRU məna kəsb edir, Y– YALAN;

 2. X və Y YALAN məna kəsb edəndə;

 3. X-Yalan, Y – Doğru məna kəsb edəndə;

 4. Nə X nə də Y DOĞRU qiymətə malik deyil;

 5. X,Y –DOĞRU məna kəsb edir;
 1. Göstərin, hansı məntiqi ifadə bu ifadəyə bərabərdir?

   1. ;

   2. ;

   3. ;

   4. ;

   5. ; 1. Verilmiş cümlələrdən hansı mülahizə (məntiqi ifadələr) deyil?

 1. Lövhəyə baxın.

 2. 6 – cüt ədəddir.

 3. Bütün robotlar – maşındır.

 4. Napoleon fransız imperatoru olub.

 5. Kür çayı Xəzər dənizinə tökülür.


MÖVZU 4.


 1. Müasir komputerlərin əsas arxitekturası kim tərəfindən verilib?

 1. Con -Fon Neyman

 2. Paskal

 3. Şennon

 4. Leybnis

 5. Ada Avqusta
 1. EHM-lərin nəsilləri necə müəyyən olunur?

 1. element bazası, yaddaş həcmi və sürəti ilə;

 2. operativ yaddaşının tutumu (həcmi) ilə;

 3. EHM yaradılarkən tətbiq olunan arxitektura ilə;

 4. EHM-in yerinə yetirə bildiyi əmrlərin sayı ilə;

 5. yaradılma tarixi və yaddaş həcminə görə
 1. ENİAC kompüteri aiddir kompüterlərin:

 1. I nəslinə

 2. III nəslinə

 3. V nəslinə

 4. IV nəslinə

 5. II nəslinə
 1. Birinci nəsil EHM-lər və onların element bazası ?

 1. elektron lampalı;

 2. interqral sxemli;

 3. yarımkeçirici - tranzistorlu

 4. böyük inteqral sxemli;

 5. böyük inteqral sxemli və lampalı.
 1. İkinci nəsil EHM-lər və onların element bazası?

 1. yarımkeçirici - tranzistorlu;

 2. inteqral sxemli;

 3. elektron lampalı ;

 4. böyük inteqral sxemli;

 5. fotonlar
 1. Üçüncü nəsil EHM-lər də onların element bazası:

 1. inteqral sxemli

 2. böyük inteqral sxemli ;

 3. yarımkeçirici tranzistorlu;

 4. tranzistorlu;

 5. hiper inteqral sxemli.
 1. Dördüncü nəsil EHM-lər və onların element bazası:

 1. böyük inteqral sxemlər

 2. yarımkeçirici tranzistorlar

 3. inteqral sxemlər

 4. lampalar

 5. fotonlar
 1. Fərdi kompüterin əsas qurğuları hansılardır?

 1. Sistem bloku, monitor, klaviatura;

 2. Printer, Disket;

 3. Monitor, maus, Printer;

 4. Sistem bloku, Skaner;

 5. Maus, monitor, klaviatura
 1. Prosessor nə üçündür?

 1. İnformasiyanı emal etmək və digər qurğuları idarə etmək üçün;

 2. İnformasiyanı daxil etmək üçün;

 3. İnformasiyanı toplamaq üçün;

 4. Proqramları daxil etmək üçün;

 5. İnformasiyanı çap etmək üçün.
 1. Klaviatura nə üçündür?

 1. İnformasiyanı daxil etmək üçün;

 2. İnformasiyanı emal etmək üçün;

 3. İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün

 4. İnformasiyanı çap etmək üçün;

 5. Kalkulyatoru əvəz edir.
 1. Monitor nə üçündür?

 1. İnformasiyanı ekranda təsvir etmək üçün

 2. İnformasiyanı emal etmək üçün;

 3. İnformasiyanı daxil etmək üçün;

 4. İnformasiyanı çap etmək üçün;

 5. İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün; 1. Təsvirin formalaşdırılması prinsipinə görə monitorlar

 1. elekron-şua borulu, mayekristal, plazma

 2. maye-kristal və plazma

 3. nazik ekranlı və monoxrom

 4. elektron-şua borulu və nazik ekranli

 5. elektron şua və ZCD
 1. Printer nə üçündür?

 1. İnformasiyanı çap etmək üçün

 2. İnformasiyanı təsvir etmək üçün

 3. İnformasiyanı emal etmək üçün

 4. İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün

 5. İnformasiyanı daxil etmək üçün
 1. Skanerin funksiyası?

 1. İnformasiyanın surətini çıxarıb kompyuterə daxil etmək

 2. İnformasiyanı çapa vermək

 3. İnformasiyanı digər qurğulara ötürmək

 4. İnformasiyanı çoxaltmaq

 5. İnformasiyanı uzun müddət yadda saxlamaq
 1. Hansı çapetmə qurğusudur?

 1. printer

 2. skaner

 3. display

 4. klaviatura

 5. mikrofon
 1. Kağız üzərində olan mətn və şəkilli məlumatları kompyuterə daxil etmək üçün istifadə edilən qurğu necə adlanır?

 1. Skaner

 2. Printer

 3. Mouse

 4. Modem

 5. Monitor
 1. Aşağıda adları çəkilən qurğulardan hansılar informasiyanı xaricetmə qurğuları hesab olunur?

 1. printer, monitor

 2. klaviatura, siçan

 3. skaner, monitor

 4. system bloku, klaviatura

 5. siçan, printer
 1. Xarici yaddaş qurğusunda informasiya hansı müddətə yadda saxlanılır?

 1. Uzun məddətə- qeyri müəyyən vaxta;

 2. Yarım il müddətinə :

 3. 5 il myddətinə;

 4. 1 il müddətinə;

 5. Kompüterin istismarı müddətinə.
 1. Kompüterin sistem blokunun əsas elementləri?

 1. sistem platası, adapterlər,cərəyan bloku, vinçester, diskovod;

 2. printerlər, adapterlər, cərəyan bloku, diskovod, vinçester;

 3. ana plata, adapterlər, monitor;

 4. sistem platası, adapterlər, diskovod, vinçester, diskovod, klaviatura;

 5. sistem platası, adapterlər, cərəyan bloku, elastik maqnit diskləri diskovod, skaner.
 1. İnformasiyanı uzunmüddətli yadda saxlayan qurğu ?

 1. Vinçester

 2. Printer

 3. Monitor

 4. Operativ yaddaş

 5. Skaner.
 1. Fərdi kompyuterin funksiyaları:

 1. veriləni daxil etmək, yaddaşdakı proqram əsasında onu çevirmək və nəticəni xaric etmək;

 2. məlumatı, veriləni toplamaq, emal etmək;

 3. veriləni xaric etmək, onu çevirmək;

 4. şəbəkəyə qoşulmaq, veb səhifələri açmaq;

 5. yaddaşdakı veriləni emal etmək.
 1. Verilənləri müvəqqəti saxlamaq üçün istifadə olunan yaddas:

 1. əməli (operativ) yaddaş

 2. daimi yaddaş;

 3. kompakt disklər;

 4. mikrosxemlər dəsti (cipset);

 5. modem, fləş.
 1. Kompüter və telefon arasında rəqəmli elektron siqnalını analoq siqnalına və ya əksinə çevirən qurğu?

 1. modem;

 2. server;

 3. transformator;

 4. prosessor;

 5. şlyüz.
 1. BİOS harada yerləşir?

 1. daimi yaddaşda

 2. xarici yaddaşda;

 3. yarımdaimi yaddaşda;

 4. operativ yaddaşda;

 5. diskdə;
 1. Funksional baxımdan yaddaş qurğusunun növləri

 1. daxili və xarici

 2. sabit yaddaş və SETUP

 3. operativ yaddaş və HDD

 4. ROM, PROM, EROM

 5. əməli yaddaş qurğusu və BİOS
 1. Verilənləri uzun müddət saxlayan yaddaş:

 1. daimi yaddaş

 2. mikrosxemlər dəsti (cipset)

 3. keş yaddaş

 4. əməli (operativ) yaddaş

 5. modem, disket.
 1. Hansı sistem blokuna daxil deyil?

 1. kamera

 2. ROM

 3. vinçestr

 4. ana platası

 5. RAM
 1. Aşağıdakı qruplardan hansı "xarici addaş" sayılır?

 1. HDD, FDD, DVD

 2. HDD, FLASH, CMOS

 3. HDD, BİOS, CMOS, RAM

 4. BİOS, CMOS, RAM

 5. HDD, FDD, DVD, RAM
 1. Superkompüter

 1. – çox prosessorlu hesablama sistemidır

 2. – ümumi məqsədli universal elektron-hesablama maşınıdır

 3. – ölçüləri və hesablama məhsuldarlığı kiçik olan kompüterlər

 4. – idarə qurğusu olub giriş-çıxış qurğularını mərkəzi prosessorla əlaqələndirir

 5. – xarici qurğularla əlaqə yaradır
 1. Hansı daxiletmə qurğusu hesab edilə bilməz

  1. Printer

  2. Siçan (Mouse)

  3. Klaviatura

  4. Skaner

  5. Web – camera
 1. Biri kompyuterin əsas qurğularından saya bilməz.

       1. Modem

       2. Siçan (Mouse)

       3. Klaviatura

       4. Sistem bloku

       5. Monitor
 1. Hansının daxilində kompyuterin ən vacib komponentləri yerləşir?

       1. Sistem bloku

       2. RAM

       3. Modem

       4. Monitor

       5. Mikroprosessor
 1. Verilənlərin vizual təqdimatı üçün qurğudur:

       1. Monitor

       2. Web - camera

       3. Printer

       4. Scanner

       5. Siçan (Mouse) 1. Daxiletmə - xaricetmə qurğuları kompyuterdə hansı əməliyyatı yerinə yetirir?

 1. informasiyanın kompyuterə daxil və xaric edilməsı

 2. informasiyanın silinməsini

 3. şəbəkədə məlumatların silinməsini

 4. qrafıki əməliyyatların yerinə yetirilməsini

 5. hesablama prosesini yerinə yetirilməsi
 1. Yerinə yetrildiyi müddətdə informasiya harda saxlanılır?

  1. RAM-da

  2. Sərt diskdə

  3. BİOS-da

  4. ROM-da

  5. Fiziki yaddaşda
 1. Çıxış qurğularına hansılar aiddir?

  1. Printer, monitor, plotter, səsgücləndirici

  2. Monitor, klaviatura, mouse, printer

  3. Klaviatura, mikroprosessor, monitor, skaner

  4. Mikrafon, klaviatura, mouse, skaner

  5. Skaner, mouse, mikrafon, monitor
 1. Hesab- məntiq əməllərini icra edən qurğu..

 1. Prosessor

 2. Giriş- çıxış portları

 3. klaviatura

 4. İdarəetmə qurğusu

 5. Əməli Yaddaş qurğusu
 1. Mikroprosessorun vəzifəsi nədir?

  1. Daxil edilmiş informasiyanı emal etmək

  2. Çıxış məlumatlarını çap etmək

  3. Verilənləri daxil etmək

  4. Heç biri

  5. Kompyuteri şəbəkəyə qoşmaq
 1. Modemin əsas xarakteristikası...

 1. 1 saniyədə öturulən bitlərin sayı

 2. informasiyanın baytlarla ölçusu

 3. saniyədə icra olunan əmrlərin sayı

 4. qabarit ölçuləri

 5. daxili və ya xarici modem olması
 1. Kompüterin əməli yaddaşı nəzərdə tutulub........

 1. emal olunan verilənlərin və proqramların qısa müddətli saxlanılması üçün

 2. verilənlərin daimi saxlanılması üçün

 3. proqramların daimi saxlanılması üçün

 4. bütün cavablar doğrudur

 5. hesab-məntiq əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi üçün

MÖVZU 5. 1. Windows nədir?

  1. əməliyyat sistemi

  2. köməkçi proqram

  3. xidməti proqram

  4. ümumi təyinatlı tətbiqi proqram

  5. mətn redaktoru
 1. Faylın adı neçə simvoldan ibarət ola bilər?

 1. 256

 2. 3

 3. 32

 4. 16

 5. 64
 1. Faylın adındakı ikinci hissə nəyi bildirir?

 1. Faylın tipini

 2. Fayla qoyulan ixtiyari adı

 3. Faylın ölçüsünü

 4. Heç bir mənası yoxdur

 5. Faylın yaranma tarixini
 1. Faylın adı neçə hissədən ibarətdir?

 1. 2

 2. 1

 3. 4

 4. 5

 5. 3
 1. Əməliyyat sistemi nədir?

 1. kompüterlə istifadəçi arasında dialoq yaradan proqram

 2. tətbiqi proqramlar paketi

 3. ixtiyari proqramlar

 4. texniki vasitələr

 5. heç biri
 1. Kompyüterin fəaliyyətini təşkil və idarə edən proqramlar toplusu necə adlanır?

  1. Əməliyyat sistemi

  2. Şəbəkə sistemləri

  3. Xidməti proqram sistemləri

  4. Sistem proqramları

  5. Tətbiqi proqram paketi
 1. Əməliyyat sistemlərinin təyinatı nədən ibarətdir?

 1. qurğuların işini idarə etmək və maşınla istifadəçi arasında əlaqəni təmin etmək

 2. proqramların növbəli icrasını və vaxt bölgüsünü təmin etmək

 3. bir neçə istifadəçinin eyni vaxtda işini təmin etmək

 4. axtarış vasitələrinin istifadəçiyə xidmətini təmin etmək

 5. kompüterin qurğularını sınaqdan çıxarmaq və tətbiqi proqramları icraya buraxmaq
 1. Əməliyyat sisteminin funksiyası...

  1. Bütün cavablar doğrudur

  2. Tətbiqi proqramları işə salır

  3. Tətbiqi proqramların xarci qurğular və digər proqramlarla qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir

  4. İstifadəçi və kompyuter arasında dialoq yaradır.

  5. Kompyuterin resurslarını idarə edir.
 1. Əməliyyat sistemi:

 1. Hesablama prosesini həyata keçirən texniki vasitələlərin idarə olunmasıni təmin edən proqramlar toplusundan ibarətdir.

 2. istifadəçinin müəyyən sinif məsələlərini həll etmək üçündür.

 3. Kompyuterlərin işləmə vəziyyətini yoxlamaq üçündür.

 4. İki obyekt arasındakı informasiya mübadiləsi vasitələri, üsul və qaydaları toplusudur.

 5. Təfəkkürün forma və qanunları haqqında elmdir.
 1. Windows sistemində arxivləşdirmə proqramları:

 1. WinZip, WinRar, WinArj

 2. Arj, WinRar,.Com

 3. Exe, .Com, WinArj

 4. UnRar, .Exe, PkZip

 5. WinZip , .Exe,.Zip .Rar
 1. Əməliyyat sistemləri hansılardır?

 1. OS/2, UNIX, MS DOS, Windows vista

 2. Windows vista, Winanp, MS Excel

 3. MS DOS, UNIX,MS Access

 4. MS DOS, WindowsXP, MS Excel

 5. WORD,Windows NT, OS/2
 1. Əməliyyat sistemlərin yaranma tarixi ardıcıllığı

 1. Unix, MS DOS, OC/2, Windows

 2. OC/2,MS DOS, Windows, Unix

 3. MS DOS, OC/2, Windows, Unix

 4. OC/2, Windows, Unix, MS DOS

 5. Unix, OC/2, MS DOS, Windows
 1. Eyni zamanda həll olunan məsələlərin sayına görə əməliyyat sistemləri:

 1. Bir və çox məsələli

 2. 2 və 8 məsələli

 3. Şəbəkə və çox məsələli

 4. 1, 2 və çox məsələli

 5. Şəbəkə və bir məsələli
 1. Əsas menyudakı Spravka bəndi nə üçündür?

 1. Windows ƏS-nin məlumat kitabına daxil olmaq üçün

 2. Sistemi sazlamaq üçün;

 3. ƏS-nin işini dayandırmaq üçün;

 4. Fayl və qovluqları axtarmaq üçün;

 5. Sistemi yükləmək üçün; 1. Back Spase” düyməsinin vəzifəsi nədir?

 1. kursordan sol tərəfdəki informasiyanı pozur

 2. mətni bölür

 3. kursordan sağ tərəfdəki informasiyanı pozur

 4. mətnin daxil edilməsinə imkn verir

 5. rejimdən çıxmaq
 1. Caps Look” düyməsinin vəzifəsi nədir?

 1. böyük hərflərə keçmək

 2. kompüteri söndürmək

 3. kiçik hərflərlə yazmaq

 4. faylları açmaq

 5. rejimdən çıxmaq
 1. Esc” düyməsinin vəzifəsi nədən ibarətdir?

 1. rejimdən çıxmaq

 2. ekranı söndürmək

 3. qovluqları açmaq

 4. faylları açmaq

 5. kompüteri söndürmək
 1. Enter” düyməsinin vəzifəsi nədən ibarətdir?

  1. daxil etmək

  2. ekrani söndürmək

  3. qovluqlari açmaq

  4. fayllari açmaq

  5. fayllari silmək
 1. Provodnik proqramında qovluqlar ağacında kiçik kvadrat daxilindəki «+» işarəsi nəyi bildirir?

  1. Bu qovluqda digər alt qovluqlar var və onlar göstərilə bilər;

  2. Bu qovluğu pozmaq olmaz;

  3. Bu qovluğu başqaları ilə birləşdirmək olmaz;

  4. Bu qovluqda sistem faylları yerləşir;

  5. Bu qovluq boşdur.
 1. Windows əməliyyat sistemində pəncərəni bağlamaq üçün klaviaturada hansı düymələrdən istifadə edilir?

 1. Alt+F4

 2. Ctrl+Alt

 3. Alt+Tab

 4. Alt+Enter

 5. Alt+Esc
 1. Windows əməliyyat sistemində qovluğun və ya faylın adında aşağıdakı simvollardan hansı iştirak edə bilər?

 1. +

 2. ?

 3. *

 4. >

 5. /
 1. Windows ƏS-də Bələdçi proqramı nə üçün nəzərdə tutulub?

  1. Bütün cavablar doğrudur

  2. Disk və qovluqların məzmununa baxmaq üçündür

  3. Proqramları yükləmək üçündür

  4. Sənədləri açmaq üçündür

  5. Diskin məzmununu ağac şəklində göstərmək üçündür
 1. MİNİMİZE düyməsi

  1. Pəncərəni müvəqqəti ekrandan yığışdırır

  2. Proqramın və varsa sənədin adı yazılır

  3. Proqramın işini dayandırır

  4. Kompüteri işə salmaq üçündür

  5. İnformasiyanı emal edir
 1. Aşağıdakılardan hansı tətbiqi proqramlara aiddir?

  1. Microsoft Word

  2. MS-DOS

  3. Windows XP

  4. UNIX

  5. Linux
 1. Kompüterin işləməsi üçün hansı proqramın olması vacibdir?

  1. Əməliyyat Sistemi

  2. Ms. Word

  3. Ms. PowerPoint

  4. Paint

  5. Tədbiqi proqram
 1. Drayverlər vasitəsilə nələri etmək olar?

  1. Kompyuterə yeni qurğular qoşmaq və eyni zamanda mövcud qurğuları standartdan kənar formada işlətmək olar

  2. Kompyuterdə daha əlverişli və əyani şəkildə işləmək olur

  3. Kompyuterdə işə salınan proqramlar üçün yeni imkanlar yaradılır

  4. Kompyuterdə gedən bütün əməliyyatları idarə etmək olar

  5. İnformasiyanın emal edilməsi üçün nəzərdə tutulan ən əlverişli universal qurğudur

 1. Yüklə 1,16 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə